27.07.2013 Views

20/12 Globale Scenarier - Danske Analyse - Danske Bank

20/12 Globale Scenarier - Danske Analyse - Danske Bank

20/12 Globale Scenarier - Danske Analyse - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Investeringsanalyse<br />

<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Forår på vej<br />

• Moderat fremgang i verdensøkonomien i <strong>20</strong>13<br />

• Aftagende usikkerhed og mere kraftfulde stimuli understøtter væksten<br />

• Emerging markets trækker den globale efterspørgsel op<br />

• Bedring i amerikansk økonomi efter kortvarig afmatning<br />

• Euroområdet kommer ud af recessionen, men vil fortsat have lav vækst<br />

December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

• De største usikkerhedsfaktorer er den truende ‘finanspolitiske afgrund’ i USA<br />

og eurokrisen<br />

www.danskeresearch.com


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

2 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Indhold<br />

Global oversigt 4<br />

Det negative scenarie 8<br />

Det positive scenarie 9<br />

USA 10<br />

Euroområdet 14<br />

Asien 18<br />

<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong> er en kvartalsanalyse, hvor vi sætter fokus på udsigterne for den internationale økonomi.<br />

Læs om perspektiverne for og de vigtigste risici ved den globale økonomiske udvikling. I publikationen Nordisk<br />

Økonomi, der ligeledes udkommer kvartalsvis, præsenteres vores forventninger til de nordiske økonomier.<br />

www.danskeresearch.com


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

3 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Publikationen er udarbejdet af:<br />

Redaktionen afsluttet: 4. december <strong>20</strong><strong>12</strong> Investeringsanalyse<br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Allan von Mehren<br />

Makroøkonomi:<br />

International Økonomi & Strategi<br />

+45 45 <strong>12</strong> 80 55<br />

alvo@danskebank.dk<br />

Frank Øland Hansen Euroområdet +45 45 <strong>12</strong> 85 26 franh@danskebank.dk<br />

Anders Møller Lumholtz Euroområdet +45 45 <strong>12</strong> 84 98 andjrg@danskebank.dk<br />

Signe Roed-Frederiksen (orlov) USA +45 45 <strong>12</strong> 82 29 sroe@danskebank.dk<br />

Flemming J. Nielsen Asien + 45 45 <strong>12</strong> 85 35 flemm@danskebank.dk<br />

Lars Christensen EMEA + 44 45 <strong>12</strong> 85 30 larch@danskebank.dk<br />

Denne analyse kan også findes på www.danskebank.dk/danskeanalyse<br />

Hvor intet andet er anført, er det statistiske kildemateriale fra:<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>, Datastream, Ecowin, OECD, IMF, National Institute of Social and Economic Research, Danmarks Statistik og<br />

andre nationale statistikbureauer samt egne beregninger.<br />

www.danskeresearch.com


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Global oversigt<br />

Forår på vej<br />

Vi venter en fremgang i verdensøkonomien i <strong>20</strong>13, da den politiske<br />

usikkerhed vil aftage, og stimuliene fra den globale økonomiske<br />

politik er blevet mere kraftfulde.<br />

Den globale økonomi vokser ifølge vores prognose 3,8 % i <strong>20</strong>13<br />

efter en vækst på 3,3 % i <strong>20</strong><strong>12</strong>. Vores prognose for <strong>20</strong>13 ligger<br />

over konsensusforventningen, især i Kina. Fremgangen fortsætter<br />

i <strong>20</strong>14, hvor vi venter en global vækst på 4,0 %.<br />

Der er udsigt til en bedring på emerging markets efter de sidste to<br />

års nedtur, og det trækker den globale efterspørgsel op.<br />

Vi venter dog kun et moderat opsving i den globale økonomi på<br />

grund af en stram finanspolitik, en stram kreditpolitik i euroområdet<br />

og lave lønstigninger i de vestlige økonomier.<br />

De politiske risici er stadig den største usikkerhedsfaktor. Risikoen<br />

er, at de amerikanske politikere ikke får trukket USA væk fra<br />

den ‘finanspolitiske afgrund’, eller at eurokrisen blusser op på ny.<br />

Synkron vending i <strong>20</strong>13<br />

Efter et år præget af skuffende vækst og usikkerhed ser vi nu med mere fortrøstning<br />

på udsigterne for <strong>20</strong>13. En række af de faktorer, der har givet verdensøkonomien<br />

modvind i <strong>20</strong><strong>12</strong>, aftager, og stimuliene fra den økonomiske<br />

politik er blevet mere kraftfulde. Vi venter en fremgang i alle regioner, og vi<br />

venter at se den første synkrone vending i verdensøkonomien siden <strong>20</strong>09.<br />

Vi venter på kort sigt relativt afdæmpet vækst i USA som følge af usikkerheden<br />

om, hvordan politikerne tackler den ‘finanspolitiske afgrund’, og en<br />

stramning af finanspolitikken i 1. kvartal <strong>20</strong>13. Samtidig indikerer nationalregnskabstallene,<br />

at der har været en vis lageropbygning i USA i 3. kvartal<br />

<strong>20</strong><strong>12</strong>, og det kan give en negativ effekt i 4. kvartal, hvor lagerudviklingen<br />

vender. Euroområdet har igen udsigt til faldende økonomisk aktivitet i 4.<br />

kvartal. Det skyldes en svag ordreudvikling og meldinger om, at nogle virksomheder<br />

måske vil sende medarbejderne på tidlig juleferie for at rydde<br />

lagrene – og dermed reducere produktionen i december.<br />

Vi venter imidlertid, at flere og flere faktorer vil trække i positiv retning for<br />

verdensøkonomien, når vi kommer ind i <strong>20</strong>13, og dermed bane vej for en<br />

fremgang i alle regioner. Emerging markets bliver en af drivkræfterne bag<br />

vendingen.<br />

Aftagende usikkerhed løfter efterspørgslen<br />

Usikkerheden i <strong>20</strong><strong>12</strong> skyldes især tre faktorer, der har lagt en dæmper på<br />

investeringer og privatforbrug og dermed holdt den globale vækst nede. Vi<br />

venter imidlertid, at usikkerheden vil aftage på alle tre områder i <strong>20</strong>13.<br />

1. Eurokrisen spidsede alvorligt til hen over sommeren, hvor der var udbredt<br />

frygt for et sammenbrud i euroen. Frygten er imidlertid aftaget igen,<br />

efter at ECB har spændt et sikkerhedsnet ud under euroen med det nye<br />

obligationsopkøbsprogram (OMT), samtidig med at situationen i Grækenland<br />

er forbedret. Vi vil formentlig opleve flere perioder med stress, men<br />

4 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Vækstprognose for den globale økonomi<br />

% å/å<br />

D anske<br />

B ank<br />

<strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14<br />

C o nsen<br />

sus OEC D IM F<br />

D anske<br />

B ank<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets, Bloomberg, OECD, IMF<br />

Moderat fremgang i verdensøkonomien<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Eurokrisen klinger af – obligationsrenterne falder<br />

til nyt bundniveau<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

www.danskeresearch.com<br />

C o nse<br />

nsus OEC D IM F<br />

USA 2.1 2.0 2.0 2.1 2.8 2.8 2.8 2.9<br />

Euro area 0.3 0.1 -0.1 0.2 1.3 1.1 1.3 1.2<br />

Japan 0.7 0.8 0.7 1.2 1.2 1.1 0.8 1.1<br />

Kina 8.6 8.1 8.5 8.2 8.3 7.9 8.9 8.5<br />

Global 3.8 3.5 3.6 4.0 3.5 4.1<br />

15 % y / y U S A B N P > ><br />

% y / y<br />

13<br />

11<br />

9<br />

7<br />

5<br />

3<br />

1<br />

< < K in a G D P<br />

E u r o B N P > ><br />

06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong> 13 14<br />

5 .5<br />

% E u r o v æ g t e t<br />

%<br />

4 .5<br />

1 0 - å r s s t a t s r e n t e<br />

3 .5<br />

2 .5<br />

1 .5<br />

0 .5<br />

E u r o v æ g t e t<br />

2 - å r s s t a t s r e n t e<br />

E C B r e f i r a t e<br />

08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

-6<br />

5 .5<br />

4 .5<br />

3 .5<br />

2 .5<br />

1 .5<br />

0 .5


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

OMT-programmet burde gøre det nemmere at bekæmpe nye kriseudbrud,<br />

og vi venter alt i alt mindre usikkerhed om euroen fremover.<br />

2. Frygten for en hård landing i kinesisk økonomi har også bidraget til<br />

usikkerheden. Den vedvarende afmatning i kinesisk økonomi har overrasket<br />

virksomhederne, der også har holdt sig tilbage med at investere og i<br />

stedet har fokuseret mere på omkostningsreduktioner på grund af nervøsitet<br />

for et sammenbrud på boligmarkedet i Kina. Vi ser nu tegn på en bedring<br />

i Kina, og vi venter, at fremgangen fortsætter i de kommende kvartaler.<br />

Det vil reducere frygten for en langvarig recession og give stigende<br />

optimisme i lande med høj eksponering til Kina – ikke mindst i Tyskland.<br />

3. Frygten for den ‘finanspolitiske afgrund’ i USA er rykket i forgrunden<br />

på det seneste. Usikkerheden her ventes dog kun at bestå frem til nytår,<br />

idet vi venter, at politikerne vil nå frem til en løsning, hvor finanspolitikken<br />

strammes mere forsigtigt end i worst case-scenariet. Det vil fjerne<br />

noget af usikkerheden, når vi kommer på den anden side af nytår, og vil<br />

give et betydeligt løft til erhvervslivet i USA. Dermed kan der blive frigjort<br />

investeringer, der har været holdt tilbage.<br />

Den generelle usikkerhed og skuffende vækst har betydet, at virksomhederne<br />

er blevet ved med at fokusere på omkostningsreduktioner, og vi så et nyt<br />

tilbageslag i investeringerne hen over sommeren. Den højere indtjening er for<br />

det meste blevet sparet op, og virksomhederne har derfor et pænt likviditetsoverskud.<br />

Samtidig har omkostningsreduktionerne betydet, at virksomhederne<br />

er blevet slanket.<br />

Aftager usikkerheden, kan i hvert fald noget af den udskudte efterspørgsel<br />

blive afviklet. Virksomhederne vil sandsynligvis fortsat være forsigtige med<br />

at investere i en rum tid, men vi venter en gradvis stigning i investeringerne i<br />

forhold til det meget lave niveau i øjeblikket.<br />

Bedring på emerging markets vigtig for global økonomi<br />

Der er nu endelig spæde tegn på en bedring i emerging markets-landene –<br />

især i Kina – efter afmatningen i de sidste to år. Det er af stor betydning for<br />

verdensøkonomien, da EM-landene tegner sig for 75 % af den globale vækst.<br />

Faktisk skyldes omkring 80 % af faldet i den globale vækst i år opbremsningen<br />

i BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina).<br />

Vendingen i EM-økonomierne er en af grundene til, at væksten i euroområdet<br />

lige netop kommer op over nul i <strong>20</strong>13 til trods for de finanspolitiske opstramninger<br />

og stramme kreditvilkår. Fremgangen på emerging markets vil<br />

også understøtte virksomhedernes indtjeningsvækst i USA og Europa, hvor<br />

afsætningen til emerging markets spiller en stigende rolle. Som det fremgår<br />

af figuren i midten, er en ændring i BRIK-landenes PMI-indeks ofte et signal<br />

om en tilsvarende ændring i euroområdet en måned eller to senere.<br />

Fremgangen på emerging markets skyldes ikke mindst, at inflationen er faldet<br />

kraftigt, hvilket har øget købekraften og skabt plads til, at penge- og<br />

finanspolitikken nu kan lempes. Det gælder ikke mindst i Kina, hvor den<br />

økonomiske politik blev strammet betydeligt i <strong>20</strong>11, efter at inflationen var<br />

steget til 6,5 % hen over sommeren. Stramningerne fik en tand ekstra på<br />

grund af frygt for en boble på boligmarkedet, og det har haft følger, der har<br />

kunnet mærkes i det meste af <strong>20</strong><strong>12</strong>. Inflationen er imidlertid nu faldet til<br />

under 2 %, og Kina er derfor igen begyndt at træde forsigtigt på speederen.<br />

Der er igangsat nye infrastrukturinvesteringer, reservekravet til bankerne er<br />

5 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Investeringerne blev skåret ned hen over sommeren<br />

pga. usikkerhed og lav efterspørgsel<br />

1<strong>20</strong> In d e k s In d e k s<br />

T y s k e k a p it a lg o d e o r d r e r , in d la n d<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

U S o r d r e r p å k e r n e k a p it a lg o d e r<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

BRIK-landene trækker euroområdet op<br />

1 .5 N o r m a lis e r e t<br />

0 .5<br />

-0 .5<br />

-1 .5<br />

-2 .5<br />

-3 .5<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Væksten på emerging markets stiger til 6 % i<br />

<strong>20</strong>13<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets, IMF<br />

B R IK P M I n y e o r d r e r ,<br />

f r e m s t illin g<br />

E u r o P M I n y e o r d r e r ,<br />

f r e m s t illin g<br />

% å / å E m e r g in g o g u d v ik lin g s -<br />

la n d e<br />

% å / å<br />

V e r d e n<br />

U d v ik le d e la n d e<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15<br />

www.danskeresearch.com<br />

1<strong>20</strong><br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

1 .5<br />

0 .5<br />

-0 .5<br />

-1 .5<br />

-2 .5<br />

-3 .5<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

blevet nedsat og den pengepolitiske rente skåret ned. De nye initiativer er nu<br />

begyndt at vise sig i nøgletallene med stigninger i PMI-indeksene, højere<br />

kreditvækst og øget aktivitet på boligmarkedet, og vi venter, at den økonomiske<br />

vækst fortsætter med at stige i de kommende kvartaler.<br />

Andre emerging markets-lande er også begyndt at lempe den økonomiske<br />

politik for at skabe mere vækst. Det gælder ikke mindst i Brasilien, hvor<br />

renten er blevet nedsat fra <strong>12</strong>,5 % til 7 % det seneste år.<br />

Pengepolitiske lempelser begynder at virke<br />

Vi ser nu en stigende effekt af de pengepolitiske lempelser i de vestlige økonomier.<br />

ECB’s nye obligationsopkøbsprogram OMT, der betyder, at centralbanken<br />

er parat til at foretage ubegrænsede støtteopkøb af obligationer i<br />

markedet, har fået obligationsrenterne til at falde kraftigt i de gældsplagede<br />

lande i Europa, og det vægtede rentegennemsnit for euroområdet er nu på et<br />

nyt bundniveau. Samtidig er pengemængdevæksten nu langt om længe på vej<br />

op. Det er normalt et tidligt signal om en bedring i økonomien. Der er ingen<br />

tvivl om, at de stramme kreditvilkår og de finanspolitiske stramninger trækker<br />

kraftigt i negativ retning for væksten i euroområdet, men bedringen i de<br />

finansielle forhold vil til gengæld trække op. Vi venter ikke flere pengepolitiske<br />

lempelser i euroområdet, men udelukker dog ikke muligheden for en<br />

rentenedsættelse næste år, hvis væksten skuffer igen.<br />

I USA har Federal Reserve også skruet op for blusset. Fed annoncerede i<br />

december, at de vil opkøbe realkreditobligationer for 40 mia. dollar om måneden,<br />

indtil der ses en betydelig bedring på det amerikanske arbejdsmarked.<br />

Det er formentlig de meget lave finansieringsomkostninger og et stort fald i<br />

antallet af boliger til salg, der har skabt den kraftige fremgang på det amerikanske<br />

boligmarked på det seneste. Bedringen på boligmarkedet vil bidrage<br />

betydeligt til opsvinget i USA, da et stærkere boligmarked skaber nye job og<br />

giver større tro på fremtiden blandt boligejerne, når de oplever formuestigninger.<br />

Der er også blevet skruet op for de pengepolitiske lempelser i den japanske<br />

centralbank, der vil opkøbe obligationer for et beløb svarende til ikke mindre<br />

end 8 % af BNP i 4. kvartal <strong>20</strong><strong>12</strong>. Vi venter, at de pengepolitiske lempelser<br />

fortsætter i samme tempo i <strong>20</strong>13, hvor den fløj i centralbankens direktion, der<br />

hælder mod lempelser, ventes at blive styrket.<br />

Fortsat udfordringer – opsvinget bliver moderat<br />

Selv om vi nu ser med mere optimisme på udsigterne for den globale økonomi,<br />

så venter vi kun et moderat opsving. De vestlige økonomier får især<br />

modvind fra de fortsatte finanspolitiske stramninger, der også vil trække<br />

væksten ned i <strong>20</strong>13.<br />

Det ser imidlertid ud til, at den negative effekt af finanspolitikken bliver en<br />

anelse mindre på globalt plan næste år, da eurolandene allerede er kommet<br />

langt med budgetforbedringerne. Vi venter, at finanseffekten i euroområdet<br />

falder til omkring -1 procentpoint i <strong>20</strong>13 fra over -2 procentpoint i <strong>20</strong><strong>12</strong>.<br />

Dette skøn skal dog tages med en vis forsigtighed, da der er stor usikkerhed<br />

om de finanspolitiske multiplikatorer.<br />

I USA giver finanspolitikken også fortsat hovedbrud. Havde det ikke været<br />

for de finanspolitiske stramninger, kunne USA formentlig have fået en vækst<br />

på over 4 % i <strong>20</strong>13 bl.a. på grund af bedringen på boligmarkedet. Det er dog<br />

værd at bemærke, at finanspolitikken heller ikke i USA ventes at trække mere<br />

6 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Emerging markets fører an i den globale vending<br />

4 .5 % p o in t % p o in t<br />

4 .0<br />

3 .5<br />

3 .0<br />

2 .5<br />

2 .0<br />

1 .5<br />

1 .0<br />

0 .5<br />

0 .0<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets, IMF<br />

Udviklingen i pengemængden signalerer højere<br />

vækst i euroområdet<br />

<strong>20</strong><br />

16<br />

<strong>12</strong><br />

8<br />

4<br />

0<br />

-4<br />

-8<br />

-1 2<br />

10 11 <strong>12</strong> 13 14<br />

U d v ik le d e ø k o n o m ie r E m e r g in g M a r k e t s<br />

% å / å % å / å<br />

< < M 1 v æ k s t , 6 m le a d<br />

E u r o B N P v æ k s t > ><br />

96 98 00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Kreditstramningerne fortsætter i euroområdet<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

N e t b a l K r e d it s t a n d a r d<br />

N e t b a l<br />

S t r a m n in g<br />

B o lig k ø b<br />

F o r b r u g e r k r e d it<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

V ir k s o m h e d e r<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

www.danskeresearch.com<br />

4 .5<br />

4 .0<br />

3 .5<br />

3 .0<br />

2 .5<br />

2 .0<br />

1 .5<br />

1 .0<br />

0 .5<br />

0 .0<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

-6<br />

-8


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

ned i <strong>20</strong>13 end i de foregående år. Selv om det ikke har fået megen opmærksomhed,<br />

så er finanspolitikken i USA blevet strammet ret betydeligt allerede i<br />

<strong>20</strong>11 og <strong>20</strong><strong>12</strong>. Det har givet et klart fald både i det faktiske og det strukturelle<br />

budgetunderskud.<br />

Kreditvilkår i eurolande og høj ledighed tynger væksten<br />

Som tidligere nævnt, så byder de stramme kreditvilkår også på udfordringer i<br />

europæisk økonomi. <strong>Bank</strong>erne har nu ifølge ECB strammet lånevilkårene i<br />

fem år i træk, og der blev skruet op for tempoet i kreditstramningerne i 3.<br />

kvartal <strong>20</strong><strong>12</strong>. Det går klart ud over investeringer og forbrug.<br />

Endelig trækker den høje ledighed i de vestlige økonomier også i negativ<br />

retning for den globale vækst. Ledigheden giver sig udslag i meget lave lønstigninger<br />

og holder dermed privatforbruget nede. Det giver ganske vist en<br />

forbedring af konkurrenceevnen i forhold til emerging markets, men den<br />

positive effekt heraf opvejer ikke fuldt ud det manglende forbrug på kort sigt.<br />

De største risikofaktorer knytter sig fortsat til udviklingen på den politiske<br />

front. Hvis de finanspolitiske forhandlinger i USA strander, får USA en større<br />

vækstnedgang end ventet. Endelig vil det også skabe ny usikkerhed, hvis<br />

eurokrisen blusser op igen, og det kan forhindre, at der frigøres udskudt efterspørgsel.<br />

Den globale vækst fortsætter op i <strong>20</strong>14<br />

Ser vi frem mod <strong>20</strong>14, så venter vi en fortsat vækstfremgang anført af de<br />

vestlige økonomier, mens emerging markets går lidt ned i gear.<br />

Modvinden ventes at aftage i de vestlige økonomier, da den finanspolitiske<br />

konsolidering på det tidspunkt vil være langt fremme, samtidig med at boligmarkedet<br />

vil have bidraget yderligere til væksten i USA. Emerging markets<br />

ventes at bremse en anelse op i <strong>20</strong>14, da de vil have et højere kapacitetspres<br />

og derfor vil have mindre plads til at skabe vækst, uden at det giver<br />

højere inflation.<br />

Forventet udvikling i nøgletallene og pengepolitikken i det kommende kvartal<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

7 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Høj ledighed holder lønstigningerne nede<br />

4 .5 % å / å<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, EU-Kommissionen, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Land Indikator Kommentar Mål Seneste Feb/1. kvt.<br />

USA BNP Forsigtige virksomheder og forbrugere holder væksten nede % k/k, ann. 2.7% 1.4%<br />

ISM ISM forbliver lavt i nogle måneder, indtil der kommer mere gang i efterspørgslen Indeks 49.5 51.0<br />

Beskæftigelse Lav jobvækst 3 mdr.gld.gnsn. 170K 140K<br />

Inflation Den samlede inflation vil ligge omkring 2 %, og kerneinflationen falder gradvist % å/å 2.2% 1.9%<br />

Pengepolitik Fed optrapper obligationsopkøbene i januar % p.a. 0.13% 0.13%<br />

Euroland BNP På vej mod positiv vækst - recessionen slutter i 1. halvår <strong>20</strong>13 % k/k, ann. -0.9% 0.4%<br />

PMI Vi venter en lille bedring i PMI-indekset for industrien i 1. kvartal Indeks 46.2 48.0<br />

Inflation Den samlede inflation begynder at falde % å/å 2.2% 2.1%<br />

Pengepolitik ECB holder renten i ro i en længere periode % p.a. 0.75% 0.75%<br />

Tysk Ifo, aktuel Tyskland får også moderat fremgang i 1. halvår Indeks 108.0 110.0<br />

Japan BNP Væksten i Japan kommer igen op over nul i <strong>20</strong>13 % k/k, ann. -3.6% 2.0%<br />

PMI Aktiviteten i industrien vender i begyndelsen af <strong>20</strong>13 Indeks 46.5 49.0<br />

Inflation Inflationen bliver igen negativ i kølvandet på recessionen % å/å 0.0% -0.2%<br />

Pengepolitik Ledende rente tæt på nul frem til <strong>20</strong>14, nye kvantitative lempelser på trapperne % p.a. 0.1% 0.1%<br />

Kina BNP Kina har indledt et forsigtigt opsving trukket af stigende indenlandsk efterspørgsel % å/å 7.4% 8.3%<br />

HSBC PMI PMI for industrien ventes at toppe i 52-53 i 2. kvartal Indeks 50.5 52.0<br />

Inflation Inflationen stiger en anelse, men vil fortsat ligge betydeligt under inflationsmålet på 4% % å/å 1,7% 2.4%<br />

Pengepolitik Centralbanken holder sig i ro, da der nu kommer mere fart på økonomien % p.a. 6.0% 6.0%<br />

4 .0<br />

3 .5<br />

3 .0<br />

2 .5<br />

2 .0<br />

1 .5<br />

1 .0<br />

U S lø n v æ k s t<br />

E u r o lø n v æ k s t<br />

www.danskeresearch.com<br />

% å / å<br />

4 .5<br />

4 .0<br />

3 .5<br />

3 .0<br />

2 .5<br />

2 .0<br />

1 .5<br />

1 .0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Det negative scenarie<br />

Ud over afgrunden<br />

I USA har politikerne indledt forhandlingerne om den ‘finanspolitiske<br />

afgrund’, men parterne står stadig langt fra hinanden på en<br />

række områder.<br />

Vores hovedscenarie er, at der bliver indgået en aftale, men vi ser<br />

en ikke ubetydelig risiko for, at forhandlingerne endnu engang<br />

strander.<br />

Det vil få aktiemarkederne til at styrtdykke, sende væksten i USA<br />

ned i nærheden af nul og udløse flere pengepolitiske lempelser fra<br />

Federal Reserve.<br />

De amerikanske politikere fedtspiller i øjeblikket i forhandlingerne om at<br />

bløde op på de finanspolitiske opstramninger, der automatisk træder i kraft<br />

pr. 1. januar <strong>20</strong>13, så USA undgår den ‘finanspolitiske afgrund’. Det er vores<br />

hovedscenarie, at det lykkes af nå til enighed om en aftale inden nytår, så<br />

følgevirkningerne for den økonomiske vækst næste år mindskes, men vi ser<br />

en ikke ubetydelig risiko for, at forhandlingerne strander, og at USA derfor<br />

ryger ud over kanten.<br />

Præsident Obama og demokraterne mener, at valgsejren i november giver<br />

dem mandat til at holde fast i deres hovedsynspunkter, der bl.a. omfatter<br />

skattestigninger for de højeste indkomstgrupper. Begge parter har fremlagt<br />

deres bud på en løsning, og selvom de to har nærmet sig hinanden, så er der<br />

stadig uenigheder om specielt skattestigninger for de rigeste og omfanget af<br />

de offentlige besparelser. Politikerne spiller et risikofyldt spil, hvor de bl.a. i<br />

medierne beskylder hinanden for ikke at være villig til at gå på kompromis.<br />

Risikoen er, at forhandlingerne går i hårdknude, som vi har set det så mange<br />

gange før de seneste to år. Nogle demokrater har allerede givet udtryk for, at<br />

de er parate til at løbe linen helt ud, da det vil betyde store skattestigninger<br />

for alle indkomstgrupper og give betydelige besparelser på forsvarsområdet.<br />

De regner med, at man så senere vil kunne indgå en aftale, der igen nedsætter<br />

skatten for mellem- og lavindkomstgrupperne.<br />

Lykkes det ikke politikerne at nå til enighed inden den 31. december, blive<br />

finanspolitikken strammet med et beløb svarende til lige over 3 % af BNP.<br />

Det vil være nok til at sende amerikansk økonomi ud i en mild recession. I<br />

dette scenarie finder politikerne sandsynligvis et kompromis, der mildner<br />

følgevirkningerne for økonomien, engang næste år. Man skal imidlertid ikke<br />

undervurdere den negative effekt, som endnu en politisk katastrofe vil have<br />

på finansmarkederne, og den generelle usikkerhed, det vil afføde. Væksten i<br />

USA kan i den situation komme ned i nærheden af 0 % i 1. halvår <strong>20</strong>13, da<br />

privatforbruget og investeringerne vil blive ramt af den stigende usikkerhed<br />

om omfanget af de finanspolitiske opstramninger og nedturen på aktiemarkederne.<br />

Det vil gå ud over væksten på globalt plan, og Federal Reserve vil i<br />

den situation lempe pengepolitikken endnu engang ved at optrappe obligationsopkøbene.<br />

8 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

<strong>Scenarier</strong> for finanspolitiske stramninger i <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Finasielle sammentrækning i <strong>20</strong>13 - scenarier<br />

mia. USD, kal. år <strong>20</strong>13 % af BNP<br />

Bedste scenarie 76 0,5<br />

Mest sandsyndelige 179 1,1<br />

Mulig negativ 231 1,4<br />

Værste scenarie 514 3,2<br />

Kilde: CBO, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Aktienedtur kan blive lige så voldsom som i forbindelse<br />

med gældsloftskrisen i USA sidste år<br />

1500<br />

1450<br />

1400<br />

1350<br />

1300<br />

<strong>12</strong>50<br />

1<strong>20</strong>0<br />

1150<br />

1100<br />

1050<br />

ja n<br />

In d e k s In d e k s<br />

S & P 5 0 0<br />

11<br />

Kilde: Reuters EcoWin<br />

a p r ju l o k t ja n<br />

Vækst i USA tæt på nul<br />

<strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

a p r ju l o k t ja n<br />

1 0 ,0 % k / k a n n . % k / k a n n .<br />

7 ,5<br />

5 ,0<br />

2 ,5<br />

0 ,0<br />

-2 ,5<br />

-5 ,0<br />

-7 ,5<br />

-1 0 ,0<br />

U S G D P<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

www.danskeresearch.com<br />

13<br />

1500<br />

1450<br />

1400<br />

1350<br />

1300<br />

<strong>12</strong>50<br />

1<strong>20</strong>0<br />

1150<br />

1100<br />

1050<br />

1 0 ,0<br />

7 ,5<br />

5 ,0<br />

2 ,5<br />

0 ,0<br />

-2 ,5<br />

-5 ,0<br />

-7 ,5<br />

-1 0 ,0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Det positive scenarie<br />

Frygten aftager<br />

En tilsyneladende endeløs række af krisetemaer fra græske løgne til<br />

USA’s ‘finanspolitiske afgrund’ har skabt usikkerhed, og det har lagt<br />

en dæmper på det globale opsving efter finanskrisen.<br />

I det positive scenarie er det langt om længe slut med de økonomiske<br />

og politiske kriser, og både investorerne og forbrugerne flytter fokus<br />

fra krisetegn til fundamentale økonomiske forhold, der lover lysere<br />

tider forude.<br />

Derfor frigøres en betydelig udskudt efterspørgsel i begyndelsen af<br />

næste år, og opsvinget får dermed bedre fodfæste. De lysere udsigter<br />

for arbejds- og boligmarkedet betyder, at der kommer mere gang i<br />

privatforbruget. En positiv spiral løfter væksten op over trend.<br />

Det lykkes måske politikerne i USA at nå til enighed om en budgetaftale og<br />

dermed at trække USA væk fra den ‘finanspolitiske afgrund’. Det vil fjerne<br />

en stor hurdle, og den generelle usikkerhed kan nu afløses af stigende optimisme.<br />

Hvis loftet over USA’s statsgæld hæves, og politikerne samtidig tager<br />

initiativ til at sikre en holdbar udvikling på lang sigt, kan det bane vej for en<br />

betydelig stigning i tillidsindikatorerne.<br />

I dette scenarie stiger den økonomiske vækst i Kina til omkring 9 % i begyndelsen<br />

af <strong>20</strong>13 og gør dermed bekymringen for, at den potentielle vækst i<br />

Kina kunne være faldet kraftigt, til skamme. Frygten for et sammenbrud på<br />

det kinesiske boligmarked aftager hurtigt, i takt med at det økonomiske opsving<br />

bider sig fast.<br />

I euroområdet fjerner aftalen om græsk gældsnedbringelse fokus fra Grækenland.<br />

Sikkerhedsnettet, som ECB har spændt ud under Spanien og Italien, har<br />

stadig effekt uden at blive aktiveret, og det dæmper frygten for, at gældskrisen<br />

skal blusse op igen. Tilliden til periferilandene vender tilbage, i takt med<br />

at spansk, italiensk og fransk økonomi kommer på fode igen.<br />

Da en række af de velkendte risici nu er forsvundet (og der ikke kommer nye<br />

til), vil en række investorer endelig give grønt lys for investeringer, der har<br />

været holdt tilbage. Tilliden til udviklingen på arbejds- og boligmarkedet<br />

stiger, og det sætter mere gang i privatforbruget. Fremgangen i efterspørgslen<br />

er især synlig i anskaffelserne af store forbrugsgoder som biler, hvor der er en<br />

betydelig udskudt efterspørgsel. Aktiviteten på boligmarkedet stiger også<br />

kraftigt. Den voksende efterspørgsel mindsker risikoen for nye kriser og<br />

sætter gang i en selvforstærkende positiv spiral.<br />

I dette scenarie stiger væksten hurtigt til over trendniveauet. Centralbankerne<br />

er imidlertid forsigtige og fastholder et meget lavt renteniveau, selv om inflationen<br />

begynder at stige, og fyrer dermed op under opsvinget. Pengepolitikken<br />

strammes ikke før i <strong>20</strong>14, når opsvinget har bidt sig solidt fast.<br />

Periferilandene i euroområdet begynder at lægge krisen bag sig. Det reducerer<br />

behovet for offentlige nedskæringer i de hårdt prøvede lande og får optimismen<br />

til at stige yderligere.<br />

9 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Krisestemningen aftager<br />

2 5 .0<br />

2 0 .0<br />

1 5 .0<br />

1 0 .0<br />

5 .0<br />

0 .0<br />

J a n<br />

% , 2 - å r is s t a t s o b lig a t io n s r e n t e<br />

A p r J u l O c t J a n<br />

11<br />

P o r t u g a l<br />

It a lie n S p a n ie n<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

A p r J u l O c t<br />

<strong>12</strong><br />

Udskudt efterspørgsel – investeringer<br />

130<br />

1<strong>20</strong><br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

www.danskeresearch.com<br />

Ir la n d<br />

In d e k s In d e k s<br />

U S ( O r d r e r p å k e r n e k a p it a lg o d e r )<br />

E u r o la n d ( k a p it a lg o d e r )<br />

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Udskudt efterspørgsel – privatforbrug<br />

115 In d e k s , 2 0 0 5 = 1 0 0<br />

110<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

E u r o o m r å d e t , A n t a l n y in d r e g is t r e r in g e r<br />

a f p e r s o n b ile r<br />

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

2 5 .0<br />

2 0 .0<br />

1 5 .0<br />

1 0 .0<br />

5 .0<br />

0 .0<br />

130<br />

1<strong>20</strong><br />

110<br />

100<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

75<br />

70<br />

90<br />

80


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

USA<br />

Styrkeprøve<br />

Der vil fortsat være bump på vejen for amerikansk økonomi på<br />

kort sigt. Vi er stadig vidne til en styrkeprøve, hvor en mere velkonsolideret<br />

privat sektor trækker i positiv retning, mens en række<br />

andre faktorer trækker ned på kort sigt. Der er dog gode muligheder<br />

for, at USA kan kæmpe sig op af lavvæksthullet næste år.<br />

Væksten falder i 4. kvartal, da lagerudviklingen vender i forhold<br />

til 3. kvartal, samtidig med at der er høj usikkerhed på den politiske<br />

front, og USA også døjer med eftervirkningerne af orkanen<br />

Sandy. Vi venter, at modvinden til amerikansk økonomi aftager<br />

næste år, men væksten i 1. kvartal vil blive holdt nede af betydelige<br />

skatteforhøjelser til husholdningerne.<br />

Der kommer formentlig mere gang i amerikansk økonomi fra 2.<br />

kvartal næste år. Den private sektor er blevet mere velkonsolideret,<br />

boligmarkedet vil trække kraftigt i positiv retning, og mange<br />

virksomheder har været forsigtige med at investere i år og har<br />

derfor oparbejdet et investeringsbehov. Endelig er der ikke umiddelbart<br />

fare for, at opsvinget skal blive afsporet af manglende<br />

olieleverancer og dermed olieprischok.<br />

Federal Reserve har påbegyndt en væsentlig udvidelse af balancen<br />

og vi venter at opkøbene fortsætter i samme tempo året ud. Desuden<br />

har Fed annonceret en ny ”regel” der angiver værdier for arbejdsløshed<br />

og inflation, som Fed finde konsistent med en ekstraordinær<br />

lav rente. Ifølge denne regel vil Fed formentlig holde renten<br />

uændret indtil <strong>20</strong>15. Både kerneinflationen og den samlede inflation<br />

ventes at holde sig under 2 % i de kommende år.<br />

Vending forude – men der vil være bump på vejen<br />

USA har oplevet ujævn vækst i de seneste to år, og den situation fortsætter<br />

endnu nogen tid. Væksten bliver lavere i 4. kvartal i år og 1. kvartal næste år<br />

end i 3. kvartal <strong>20</strong><strong>12</strong>, hvor økonomien voksede 2,7 % k/k annualiseret. Det<br />

skyldes for det første, at lagrene bidrog betydeligt til den relativt pæne vækst<br />

i 3. kvartal, mens der er udsigt til et negativt vækstbidrag i årets sidste kvartal.<br />

For det andet vil orkanen Sandy, der ramte USA sidst i oktober, trække<br />

beskæftigelsen, forbruget, investeringerne og produktionen ned i 4. kvartal.<br />

På trods af at vi forventer, at politikerne finder en løsning, og bløder op på de<br />

finanspolitisk stramninger, der automatisk træder i kraft pr. 1. januar <strong>20</strong>13, så<br />

kan husholdningerne vente en betydelig skattestigning næste år. Skattestigningerne<br />

betyder sandsynligvis, at væksten i de disponible indkomster vil<br />

ligge tæt på nul i begyndelsen af næste år.<br />

Til trods for modvinden på kort sigt ser vi grundlæggende optimistisk på<br />

udsigterne for amerikansk økonomi. Den private sektor er blevet betydeligt<br />

mere velkonsolideret de seneste år, og pengepolitikken og de finansielle<br />

forhold i almindelighed er meget lempelige. Vi venter, at en vending i tillidsindikatorerne<br />

og højere global økonomisk aktivitet vil frigive udskudt efterspørgsel<br />

næste år og sende væksten i USA op over trend i 2. halvår <strong>20</strong>13.<br />

Samlet set venter vi en vækst i USA på 2,2 % i år, 2,1 % i <strong>20</strong>13 og 2,8 % i<br />

<strong>20</strong>14. Der er udsigt til en gradvis bedring i beskæftigelsesudviklingen i <strong>20</strong>13,<br />

10 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Ujævn vækst<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

-6<br />

08 09 10 11 <strong>12</strong> 13 14<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Privat sektor mere velkonsolideret<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

<strong>20</strong><br />

0<br />

% k / k a n n . % k / k a n n .<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Ledigheden på vej ned<br />

P r iv a t e f o r b r u g<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

U S B N P o g p r o g n o s e<br />

% a f B N P % a f B N P<br />

S a m le t h u s h o ld n in g s g æ ld<br />

R e a lk r e d it g æ ld<br />

F o r b r u g s lå n s g æ ld<br />

50 60 70 80 90 00 10<br />

10 % %<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

A r b e jd s lø s h e d s r a t e n<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong> 14<br />

www.danskeresearch.com<br />

4<br />

2<br />

0<br />

-2<br />

-4<br />

-6<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

<strong>20</strong><br />

0<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

og vi venter, at den månedlige jobvækst når op på 2,3 % ann. i 2. halvår,<br />

svarende til 270.000 nye job om måneden. Ledigheden har toppet og ventes<br />

at falde til 7,1 % ved udgangen af næste år og 6,6 % i slutningen af <strong>20</strong>14.<br />

Nedgearingen i den private sektor har toppet<br />

Aggressive pengepolitiske lempelser og finanspolitiske stimuli har gjort det<br />

muligt for den private sektor at konsolidere sig i de seneste år. Nedgearingen<br />

blandt husholdningerne og i den finansielle sektor har hidtil lagt en kraftig<br />

dæmper på væksten, men vil trække mindre ned fremover.<br />

Ser vi på husholdningerne, så er nedgearingen aftaget, nu hvor gælden nærmer<br />

sig trenden fra før krisens udbrud. Samtidig har det lave renteniveau og<br />

det faldende gældsniveau betydet, at afdrag og rentebetalinger på lån (i procent<br />

af de disponible indkomster) er faldet til det laveste niveau i 18 år. Dermed<br />

er der ikke noget større incitament til at reducere gælden yderligere.<br />

Desuden er boligpriserne vendt, hvilket både er godt for husholdningernes<br />

økonomi og for bankernes balancer. Federal Reserves rapport om bankernes<br />

udlån viser, at bankerne nu i gennemsnit har lempet lånevilkårene i otte kvartaler<br />

i træk, hvilket har medført en stigning i kreditvæksten. Vi venter, at<br />

nedgearingen vil spille en mindre og mindre rolle som vækstbremse i de<br />

kommende år.<br />

Lavvækst på kort sigt, men potentiale på længere sigt<br />

Industriproduktionen har været exceptionelt lav i de sidste tre måneder, hvor<br />

den er faldet 4,1 % ann. Den svage udvikling ses også tydeligt i ordrerne på<br />

kapitalgoder ekskl. fly og forsvar, der normalt er en god ledende indikator for<br />

virksomhedernes anlægsinvesteringer. Erhvervsinvesteringerne faldt da også<br />

2,7 % k/k ann. i 3. kvartal og ser ud til at fortsætte ned i 4. kvartal.<br />

Efterspørgslen efter forbrugsgoder har været mere robust, og den samlede<br />

efterspørgsel har udviklet sig bedre end produktionen på det seneste, hvilket<br />

indikerer, at lagrene er faldet. Det kunne også ses i ISM-indekset for november,<br />

hvor der var et betydeligt fald i lagerindekset. Industrien går dermed ind<br />

i det nye år med slunkne lagre, og det giver håb om, at produktionen vil følge<br />

med op, når der kommer mere fart på efterspørgslen.<br />

Der vil imidlertid fortsat være udfordringer på kort sigt, da aktiviteten i øjeblikket<br />

holdes nede af skævvridninger i forbindelse med orkanen Sandy og<br />

bekymringen over den ‘finanspolitiske afgrund’ (de finanspolitiske opstramninger,<br />

der automatisk træder i kraft pr. 1. januar <strong>20</strong>13, hvis ikke de amerikanske<br />

politikere bløder op på dem). Vi venter fortsat sløj vækst ind i næste<br />

år, idet forbruget vil blive presset i bund, når en række skattelettelser udløber.<br />

Der er derfor ikke udsigt til en større stigning i ISM-indekset i de kommende<br />

tre måneder, men ISM begynder sandsynligvis at stige igen i foråret og ventes<br />

at nå op på 56 i sommeren <strong>20</strong>13.<br />

Boligmarkedet vender<br />

Vi har set en bedring i boligsalget, boligbyggeriet og boligpriserne i de sidste<br />

seks måneder, og vi ser en række grunde til, at den positive udvikling på<br />

boligområdet kan fortsætte. Befolkningstilvæksten giver i kombination med<br />

nedrivning af ejendomme, ombygninger o.l. en naturlig efterspørgsel efter<br />

nye boliger. Antallet af nybyggede boliger ligger i øjeblikket et godt stykke<br />

under det normale niveau, og vi venter samtidig, at efterspørgslen efter boliger<br />

vil ligge over gennemsnittet i en rum tid fremover, fordi flere unge, der er<br />

11 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Afdrag og rentebetalinger på husholdningernes<br />

gæld ligger på et meget lavt niveau<br />

p e rc e n t<br />

1 4 ,5 % a f d is p o n ib e l in d k o m s t<br />

1 4 ,0<br />

1 3 ,5<br />

1 3 ,0<br />

1 2 ,5<br />

1 2 ,0<br />

1 1 ,5<br />

1 1 ,0<br />

1 0 ,5<br />

H u s h o ld n in g e r s a f d r a g<br />

o g g æ ld s a f b e t a lin g e r<br />

80 85 90 95 00 05 10<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Efterspørgslen efter industrivarer trækkes ned af<br />

lave investeringer<br />

15 6 m d r . æ n d , % a n n .<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-1 0<br />

-1 5<br />

-2 0<br />

-2 5<br />

N a t io n a l C A P E X<br />

E k s p o r t<br />

< < S a m le t e f t e r s p ø r g s e l f o r<br />

in d u s t r i v a r e r 3 m d r . g n s .<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

ISM stiger ikke meget på kort sigt<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

www.danskeresearch.com<br />

1 4 ,5<br />

1 4 ,0<br />

1 3 ,5<br />

1 3 ,0<br />

1 2 ,5<br />

1 2 ,0<br />

1 1 ,5<br />

1 1 ,0<br />

1 0 ,5<br />

N a t io n a l f o r b r u g s v a r e r<br />

65 In d e x 3 m t h g r o w t h , A R %<br />

60<br />

55<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

< < IS M<br />

M a n u f a c t u r in g p r o d u c t io n > ><br />

96 98 00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-1 0<br />

-1 5<br />

-2 0<br />

-2 5<br />

.


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

blevet boende hos forældrene på grund af krisen, arbejdsløse, der er flyttet<br />

ind hos familiemedlemmer, etc. nu vil begynde at etablere sig.<br />

Der er også en række andre faktorer, der understøtter boligmarkedet. Boligbyrden<br />

ligger tæt på det rekordlave niveau fra foråret <strong>20</strong><strong>12</strong>, boligbyggeriet er<br />

presset helt i bund set i forhold til BNP, og antallet af nye og eksisterende<br />

boliger til salg er lavt. Et stort antal boliger på tvangsauktion lægger dog<br />

forsat en dæmper på prisen, men på trods af dette venter vi årlige prisstigninger<br />

på 5-6 % de næste to år.<br />

Boligmarkedet er allerede vendt fra at være en negativ til at være en positiv<br />

vækstfaktor. Vi venter samlet set, at de stigende boligpriser (via effekten på<br />

forbruget) og fremgangen i boligbyggeriet vil løfte den økonomiske vækst<br />

med 0,6 % i gennemsnit i <strong>20</strong>13 og <strong>20</strong>14. Det skal ses i forhold til et negativt<br />

vækstbidrag på gennemsnitligt 0,8 procentpoint i hvert af kvartalerne fra<br />

<strong>20</strong>06 til slutningen af <strong>20</strong>11.<br />

Husholdningernes indkomster under pres<br />

Den sløje vækst i kølvandet på recessionen har betydet, at ledigheden har<br />

holdt sig på et højt niveau, samtidig med at løninflationen er faldet betydeligt<br />

fra over 4 % om året til tæt på 1 %. Det har sat husholdningernes indkomster<br />

under pres – et pres, der vil blive forstærket i januar <strong>20</strong>13, når en række skattelettelser<br />

som nævnt udløber. Vi venter derfor stort set ingen vækst i de<br />

disponible indkomster og kun en vækst på 0,8 % k/k ann. i privatforbruget i<br />

1. kvartal.<br />

Der er imidlertid også positivt nyt for husholdningerne. Vendingen på boligmarkedet<br />

understøtter husholdningernes formueudvikling. Husholdningerne<br />

vil derfor være mere villige til midlertidigt at spare mindre op for at kompensere<br />

for indkomststabet, når skattelettelserne udløber. En anden vigtig forskel<br />

i forhold til de foregående år er oliepriserne. Udbudssituationen på oliemarkedet<br />

er langt bedre end de foregående år, og det vil formentlig sikre, at<br />

opsvinget ikke endnu engang bliver afsporet af stigende oliepriser. Vi venter<br />

generelt fortsat afdæmpet inflation i de kommende år, og både den samlede<br />

inflation og kerneinflationen ventes at ligge på 1,7 % i <strong>20</strong>13.<br />

Væksten i de disponible indkomster ventes igen at komme op på 5 % i løbet<br />

af næste år. Det betyder i kombination med de lempeligere finansielle forhold,<br />

lavere ledighed og stigende boligpriser, at forbrugsvæksten vender i 2.<br />

kvartal, og vi venter en vækst i privatforbruget på 2,5 % i 2. halvår. Opsparingskvoten<br />

begynder igen at stige sidst i <strong>20</strong>13, og husholdningerne vil dermed<br />

få en bedre stødpude mod nye økonomiske chok.<br />

Finanspolitikken trækker ned – aftale eller ej<br />

Vi tror fortsat, at de amerikanske politikere når frem til en aftale om at bløde<br />

op på de finanspolitiske opstramninger, der automatisk træder i kraft pr. 1.<br />

januar (den ‘finanspolitiske afgrund’). Det betyder dog ikke, at USA undgår<br />

et negativt vækstbidrag fra finanspolitikken. Uanset om der indgås en aftale,<br />

så venter vi som tidligere nævnt, at indkomstskattelettelserne udløber næste<br />

år, og samtidig aftager stimuliene fra de krisepakker, der er gennemført i de<br />

seneste år. Samlet set venter vi budgetnedskæringer svarende til 1,0-1,5 % af<br />

BNP næste år, hvilket vil skære omkring 1,3 procentpoint af væksten. Politikerne<br />

er blevet enige om rammerne for en aftale, der falder i to faser. I første<br />

fase tackles de helt akutte spørgsmål, der skal løses inden 1. januar.<br />

<strong>12</strong> | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Boligmarkedet løfter den økonomiske vækst<br />

2 ,0 % - p o in t % - p o in t<br />

1 ,5<br />

1 ,0<br />

0 ,5<br />

0 ,0<br />

-0 ,5<br />

-1 ,0<br />

-1 ,5<br />

-2 ,0<br />

94 98 00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong> 14<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Løninflationen er styrtdykket<br />

5 ,0<br />

4 ,0<br />

3 ,0<br />

2 ,0<br />

1 ,0<br />

0 ,0<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Inflationen i forbrugerpriserne vil fortsat være<br />

moderat<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

-1<br />

-2<br />

V æ k s t p å v ir k n in g<br />

f r a b o lig e r<br />

B o lig b y g g e r i<br />

V e ls t a n d s e f f e k t<br />

f r a h u s p r is e r<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

www.danskeresearch.com<br />

D B p r o g n o s e<br />

% G e n n e m s n it lig<br />

t im e lø n n in g , å / å<br />

%<br />

3 m d r . æ n d . a n n .<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

% å / å % å / å<br />

In f la t io n<br />

K e r n e in f la t io n<br />

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

2 ,0<br />

1 ,5<br />

1 ,0<br />

0 ,5<br />

0 ,0<br />

-0 ,5<br />

-1 ,0<br />

-1 ,5<br />

-2 ,0<br />

5 ,0<br />

4 ,0<br />

3 ,0<br />

2 ,0<br />

1 ,0<br />

0 ,0<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

-1<br />

-2


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

sen, i stil med budgetkontrolloven fra sidste år. Det betyder, at den politiske<br />

usikkerhed fortsætter næste år, om end i langt mindre skala end nu.<br />

Fed skruer op for de pengepolitiske lempelser<br />

Selv om vi har set en bedring på arbejdsmarkedet i de seneste måneder, så<br />

ligger ledigheden stadig langt over det niveau, Federal Reserve finder acceptabelt,<br />

og den økonomiske vending er fortsat skrøbelig. Finanspolitikken vil<br />

som nævnt fortsat trække væksten ned, og Federal Reserve vil ikke risikere at<br />

afspore vendingen ved at aftrappe de pengepolitiske lempelser for hurtigt.<br />

Det er baggrunden for, at Fed på deres møde i December skruede yderligere<br />

op for de pengepolitiske lempelser næste år. Fed’s balance vokser fra januar<br />

med 85mia dollar om måneden svarende til omtrent 6% af BNP om året og vi<br />

venter at Fed vil fortsætte med opkøbene i det nuværende tempo året ud.<br />

Derudover kom der også nyt i Fed’s kommunikationsstrategi. Det seneste<br />

tiltag sætter tal på, hvordan ledigheden og inflationen skal udvikle sig, for at<br />

renten bliver sat op. Det er dog en regel med en del fortolkningsmuligheder.<br />

Inflationsmålet er Fed’s forventninger til inflation om et til to år man vil ikke<br />

kun se på arbejdsløshedsprocenten, men også andre arbejdsmarkedindikatorer.<br />

Vi er altså endt med en lidt udvandet version, hvor man ikke forpligter<br />

sig til at agere på præcise numeriske størrelser.<br />

Makroprognose USA<br />

% ændring k/k annualiseret K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14<br />

BNP 2.0 1.3 2.7 1.1 1.4 2.7 3.2 3.1 2.2 2.1 2.8<br />

Privatforbrug 2.4 1.5 1.4 1.4 0.8 2.0 2.5 2.5 1.8 1.6 2.3<br />

Private faste investeringer 9.8 4.5 0.7 3.9 6.1 9.3 9.1 9.1 8.0 6.1 8.9<br />

Bolig <strong>20</strong>.6 8.4 14.3 21.6 21.6 21.6 19.3 19.3 <strong>12</strong>.4 19.4 17.9<br />

Erhverv 7.5 3.6 -2.2 -0.2 2.3 6.1 6.3 6.3 7.0 2.8 6.3<br />

Ændring i lagre ($mia, faste priser) 70.5 56.9 41.4 61.3 46.0 42.0 42.0 52.0 51.4 47.5 60.8<br />

Ændring i lagre<br />

Kilde: Reuters EcoWin, CBO og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

1<br />

0.2 0.1 0.5 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.0 0.1<br />

Offentlig forbrug -3.0 -0.7 3.5 -2.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.4 -0.5 -0.8<br />

Eksport 4.4 5.2 1.1 4.1 4.1 6.1 8.2 8.2 3.7 4.9 6.8<br />

Import 3.1 2.8 0.1 0.8 2.0 4.1 7.0 6.1 2.9 2.8 6.1<br />

Nettoeksport 1 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 -0.1<br />

Ledighed (%) 8.2 8.2 8.1 7.9 7.8 7.7 7.5 7.2 8.1 7.5 6.8<br />

Forbruger priser (y/y) 2.8 1.9 1.7 2.2 1.8 1.7 1.7 1.6 2.2 1.7 1.7<br />

Kerneinflation (y/y) 2.2 2.3 2.0 2.0 1.9 1.6 1.7 1.7 2.1 1.7 1.7<br />

Offentligt budgetoverskud 2<br />

-8.6 -7.7 -6.3<br />

Offentlig bruttogæld 2 100.0 102.0 102.0<br />

Betalingsbalance 2 -3.0 -2.5 -2.5<br />

Fed funds renten 3<br />

<strong>20</strong><strong>12</strong><br />

<strong>20</strong>13 Gennemsnit for kalenderåret<br />

0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25 0-0.25<br />

1:Vækstbidrag, 2: Pct. af BNP, 3: Ultimo<br />

13 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Fed optrapper obligationsopkøbene<br />

3750<br />

3250<br />

2750<br />

2250<br />

1750<br />

mia. USD mia. USD<br />

<strong>12</strong>50<br />

750<br />

Størrelsen på Fed's balance<br />

07 08 09 10 11 <strong>12</strong> 13<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets, Bloomberg, OECD, IMF<br />

www.danskeresearch.com<br />

3750<br />

3250<br />

2750<br />

2250<br />

1750<br />

<strong>12</strong>50<br />

750


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Euroområdet<br />

Væk fra afgrunden<br />

Recessionen i euroområdet vurderes at være forværret i 4. kvartal,<br />

selv om der ikke har været nye negative stød. Det skyldes til dels et<br />

generelt forsøg på at nedbringe lagrene.<br />

I <strong>20</strong>13 ventes det, at de negative effekter af de finanspolitiske stramninger<br />

reduceres, at lagernedbringelsen ophører, og at en gradvis<br />

stigning i den globale vækst vil medvirke til, at euroområdet igen får<br />

moderat vækst.<br />

Euroområdets randlande gennemfører vigtige strukturreformer,<br />

enhedslønomkostningerne falder, og alle sektorer nedgearer. Denne<br />

proces vil fortsætte, men i lavere tempo.<br />

Efterfølgende kan der komme en pludselig vækststigning, når tilliden<br />

vender tilbage, og økonomierne er blevet mere konkurrencedygtige.<br />

Hvornår det sker, er usikkert.<br />

I vores hovedscenarie er ECB’s pengepolitik uændret frem til <strong>20</strong>15.<br />

ECB’s nye obligationsopkøbsprogram (OMT) aktiveres kun, hvis finansmarkederne<br />

mister tilliden til Spanien eller ECB.<br />

De største risikofaktorer er politisk uro i randlandene eller en markant<br />

forværring af den økonomiske situation i Frankrig, Spanien eller<br />

Italien, som kan skabe fornyet bekymring for et eurosammenbrud.<br />

Recessionen forværret i 4. kvartal<br />

Euroområdets BNP faldt 0,05 % k/k i 3. kvartal <strong>20</strong><strong>12</strong>, hvilket var bedre end<br />

frygtet. Industriproduktionen faldt imidlertid markant, og detailsalget faldt en<br />

smule i september, hvilket signalerede en forværring af den økonomiske<br />

situation ved kvartalets afslutning. Det bekræftes af en tilbagegang i industriordrerne<br />

i september, som især var drevet af kraftig ordrenedgang i euroområdet.<br />

I Tyskland styrtdykkede ordrer på halvfabrikata fra de øvrige eurolande<br />

i september; der var tale om det næststørste månedlige fald i ti år.<br />

De tyske nøgletal tyder på, at afmatningen i 3. kvartal i høj grad skyldtes<br />

lagernedbringelse. Ifølge anekdotiske indicier er denne situation fortsat i 4.<br />

kvartal. Nedgangen i lagrene og produktionen i 4. kvartal kan blive endnu<br />

større, hvis virksomhederne vælger at starte juleferien tidligere end normalt,<br />

enten på grund af færre nye ordrer og/eller i et forsøg på at nedbringe lagrene<br />

yderligere.<br />

Bløde indikatorer tyder på, at recessionen er fortsat i 4. kvartal. Vores model<br />

baseret på bløde nøgletal peger p.t. mod en vækst på ca. -0,3 % k/k i 4. kvartal.<br />

Både PMI-indekset for fremstillingssektoren i euroområdet og det pålidelige<br />

tyske forventningsindeks Ifo tyder på, at stemningen var på sit laveste i<br />

oktober, og november har vist stigende optimisme. Da der ikke er nye negative<br />

stød, forventer vi, at optimismen bider sig yderligere fast i december.<br />

Samlet set forventer vi, at den økonomiske vækst bliver -0,2 % k/k i 4. kvartal<br />

<strong>20</strong><strong>12</strong>.<br />

14 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Bløde nøgletal tyder på fortsat recession i 4. kvartal<br />

2 ,0 % , k / k In d e k s<br />

1 ,5<br />

1 ,0<br />

0 ,5<br />

0 ,0<br />

-0 ,5<br />

-1 ,0<br />

-1 ,5<br />

-2 ,0<br />

-2 ,5<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Tyske ordrer tyder på tilbagegang i euroområdet<br />

140<br />

130<br />

1<strong>20</strong><br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Ifo-forventninger signalerer fremgang næste år<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

-3 0<br />

-4 0<br />

-5 0<br />

< < B N P<br />

E u r o o m r å d e t ,<br />

s a m le t P M I, n y e o r d r e r > ><br />

In d e k s U d e n f o r e u r o o m r å d e t<br />

In d e k s<br />

T y s k e h a lv fa b rik a ta o rd re r<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

In d e n la n d s k<br />

E u r o o m r å d e t<br />

In d e k s Ifo fo rv e n tn in g e r<br />

In d e k s<br />

E k s p o r t<br />

- n æ s t e 3 m å n e d e r<br />

P r o d u k t io n s a k t iv it e t<br />

- n æ s t e 3 m å n e d e r<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

www.danskeresearch.com<br />

78<br />

70<br />

63<br />

55<br />

48<br />

40<br />

33<br />

25<br />

18<br />

10<br />

140<br />

130<br />

1<strong>20</strong><br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

-3 0<br />

-4 0<br />

-5 0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

De negative faktorer aftager<br />

Vi forventer, at euroområdet kommer ud af recessionen i begyndelsen af<br />

<strong>20</strong>13. Mange af de negative faktorer er aftaget eller ser ud til at aftage:<br />

De finanspolitiske stramninger, som IMF mener har givet langt mere<br />

modvind end tidligere antaget, ventes at fortsætte næste år, men tempoet<br />

vil nok aftage (læs nærmere nedenfor).<br />

Finanssektoren ventes at fortsætte nedgearingen, men langsommere.<br />

Udlånsvilkårene strammes stadig, dog i mindre grad i <strong>20</strong><strong>12</strong>, hvilket ventes<br />

at fortsætte ifølge ECB's rapport over bankernes udlån.<br />

Den monetære situation er forbedret, i takt med at renterne er faldet; den<br />

reale effektive valutakurs er blevet svækket siden <strong>20</strong>08 (til trods for at<br />

den er steget i de seneste par måneder).<br />

Statsobligationsrentespændene er faldet, og den negative ”halerisiko” fra<br />

gældskrisen ser ud til at være aftaget, efter at ECB har spændt et sikkerhedsnet<br />

ud under Spanien. Aftalen om Grækenland har udskudt det problem<br />

yderligere.<br />

Den globale nedtur har nået sin afslutning, og væksten ventes at blive<br />

styrket i både USA, Kina og andre EM-lande – med positiv effekt for eurolandenes<br />

eksport.<br />

Pengemængdevæksten (M1), som normalt er en god indikator for væksten på<br />

6-<strong>12</strong> måneders sigt, er steget kraftigt i de seneste måneder og tyder på, at en<br />

positiv overraskelse kan være på vej. Væksten ventes dog kun at stige gradvist,<br />

da de negative faktorer og usikkerheden tilsyneladende er længe om at<br />

aftage. På grund af den negative basiseffekt forventer vi, at den økonomiske<br />

vækst kun bliver 0,3 % i <strong>20</strong>13 med en stigning til 1,3 % i <strong>20</strong>14.<br />

Der kan komme en pludselig vækstfremgang, når tilliden vender tilbage, og<br />

de sydeuropæiske økonomier bliver mere konkurrencedygtige. Tidspunktet er<br />

dog usikkert, og fremgangen bliver formentlig begrænset. Den opdæmmede<br />

efterspørgsel i euroområdet synes at være beskeden, hvad angår både privatforbrug<br />

og investeringer. Husholdningernes opsparingskvote er faktisk faldet<br />

under krisen, og der er stor uudnyttet kapacitet i de fleste sektorer.<br />

Finanspolitiske multiplikatorer gjorde det af med væksten<br />

De finanspolitiske stramninger har givet et stort negativt vækstbidrag i euroområdet<br />

(”finanseffekten”), men det værste er nu overstået. Stramningerne<br />

toppede i <strong>20</strong>11 og <strong>20</strong><strong>12</strong>. En enkel måde at estimere finanseffekten på er at<br />

anvende ændringen i de cyklisk justerede primære budgetter (CAPB). De<br />

finanspolitiske stramninger, målt som forbedringen af CAPB, vil aftage fra<br />

1,3 % af BNP i <strong>20</strong><strong>12</strong> til 1,0 % af BNP i <strong>20</strong>13. Den finanspolitiske konsolidering<br />

toppede i <strong>20</strong>11 med en stigning i CAPB på 1,6 % af BNP. I Spanien<br />

ventes stramningerne dog først at toppe i <strong>20</strong>13.<br />

Den overraskende kraftige afmatning i de gældsramte lande, som allerede<br />

deltager i et EU/IMF-program, har medført en ophedet debat om størrelsen på<br />

de finanspolitiske multiplikatorer og dermed den negative effekt på væksten.<br />

IMF mener i efterårets udgave af rapporten World Economic Outlook, at den<br />

finanspolitiske multiplikator ligger i intervallet 0,9-1,6, hvilket er noget over<br />

multiplikatoren i Europa-Kommissionens seneste vækstprognose.<br />

15 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Pengemængdevæksten tyder på stigende økonomisk<br />

vækst næste år<br />

19 % å / å % k / k<br />

E u r o o m r å d e t B N P<br />

15<br />

11<br />

-1<br />

-5<br />

-9<br />

-1 3<br />

96 98 00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong><br />

Opsparingskvoterne er faldet i euroområdet<br />

18<br />

17<br />

16<br />

15<br />

14<br />

13<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

7<br />

3<br />

M 1 - v æ k s t , 6 m å n e d e r s le a d<br />

% a f d is p o n ib le in d k o m s t<br />

E u r o o m r å d e t<br />

T y s k la n d<br />

It a lie n<br />

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11<br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

De finanspolitiske stramninger aftager nu i de<br />

fleste eurolande<br />

Kilde: Europa-Kommissionen og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Bemærk: Stigningen i de cyklisk justerede primære budgetter i<br />

<strong>20</strong>11 er påvirket af hjælpepakkerne til bankerne<br />

www.danskeresearch.com<br />

F r a n k r ig<br />

S p a n ie n<br />

C yklisk justeret primær bal, % af B N P , ændring<br />

2 ,0<br />

1 ,5<br />

1 ,0<br />

0 ,5<br />

0 ,0<br />

-0 ,5<br />

-1 ,0<br />

-1 ,5<br />

-2 ,0<br />

<strong>20</strong>11 <strong>20</strong><strong>12</strong>E <strong>20</strong>13E <strong>20</strong>14E<br />

Spanien 0,5 2,2 2,9 -1,2<br />

Italien 0,8 2,3 0,9 -0,1<br />

Grækenland 4,6 2,2 2,0 0,2<br />

Portugal 7,0 0,6 0,7 1,9<br />

Irland 16,9 5,1 2,1 1,9<br />

Frankrig 1,8 1,0 1,2 -0,1<br />

Tyskland 2,6 0,9 0,2 -0,2<br />

Euroområdet 1,9 1,3 1,0 -0,2<br />

%<br />

18<br />

17<br />

16<br />

15<br />

14<br />

13<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Kommissionen sætter den gennemsnitlige multiplikator til 0,5-0,7 i en situation<br />

som den nuværende med nulrente og globale finanspolitiske stramninger.<br />

OECD anfører i deres efterårsprognose, at deres standardmultiplikator, som<br />

på kort sigt er ca. 0,8, i den aktuelle situation kan være op til to tredjedele<br />

højere på grund af den afsmittende effekt fra, at mange lande konsoliderer på<br />

samme tid, og at der er begrænset mulighed for pengepolitisk reaktion. Bemærk,<br />

at disse multiplikatorer kan være forskellige både fra land til land og<br />

over tid.<br />

Vores skøn for, hvor meget finanspolitikken har skåret af den økonomiske<br />

vækst, er baseret på en række multiplikatorer som dem, der er indeholdt i<br />

ovenstående nye analyse. Finanseffekten vil efter vores vurdering være 1,1-<br />

3,5 % af BNP i <strong>20</strong><strong>12</strong> og derefter falde i <strong>20</strong>13 til 0,4-1,4 % af BNP. Den finanspolitiske<br />

konsolidering var betydelig i <strong>20</strong><strong>12</strong> og havde en stor negativ<br />

effekt på væksten. Estimaterne for <strong>20</strong>14 (+0,5 - +1,6 % af BNP) sætter formentlig<br />

den negative effekt for lavt, da vores beregninger kun omfatter foranstaltninger,<br />

der allerede er meldt ud, og vi ved, at landene, der deltager i<br />

hjælpeprogrammerne, skal finde yderligere finanspolitiske stramninger. Der<br />

er dog næppe tvivl om, at finanseffekten bliver mindre fremover.<br />

Færre negative effekter af kreditstramninger<br />

<strong>Bank</strong>erne i euroområdet fortsatte med at stramme udlånsvilkårene i 3. kvartal<br />

<strong>20</strong><strong>12</strong>, og ifølge ECB’s seneste rapport over bankernes udlån er stramningerne<br />

fortsat i 4. kvartal, men i et lidt lavere tempo. Kreditstramningerne giver<br />

stadig et negativt vækstbidrag. Ifølge rapporten er bankernes adgang til detail-<br />

og engrosfinansiering blevet bedre i 3. kvartal, mens den blev ringere i 2.<br />

kvartal. <strong>Bank</strong>erne forventer, at finansieringsforholdene forbedres yderligere i<br />

4. kvartal. Den øgede optimisme efter ECB’s udmelding af det nye obligationsopkøbsprogram<br />

(OMT) har desuden betydet, at statsgældsproblemerne<br />

ikke længere påvirker bankernes finansieringsvilkår helt så kraftigt, og det er<br />

også en forbedring i forhold til 2. kvartal. Forbedrede markedsforhold har<br />

ført til en stigning i virksomhedernes udstedelser i 2. halvår. ECB’s udlånsrapport<br />

er på linje med faldet i de rapporterede finansieringsomkostninger<br />

samt med lavere balancemæssige begrænsninger på bankernes vilkår for<br />

udlån til virksomheder og husholdninger.<br />

De strammere udlånsvilkår giver også et negativt vækstbidrag i 4. kvartal. Vi<br />

forventer, at dette gradvist aftager i de kommende år. Tempoet for implementeringen<br />

af nye regler vil dog formentlig påvirke bankernes udlånsaktivitet.<br />

Fortsat stor vækstspredning<br />

Vækstudviklingen i euroområdet divergerer stadig meget, og Italien og Spanien<br />

spænder nu som planlagt livremmen yderligere ind.<br />

Tyskland undgik recession i 3. kvartal med en stigning i den økonomiske<br />

vækst på 0,2 % k/k, men styrer nu sandsynligvis mod et næsten uændret BNP<br />

i 4. kvartal. Alligevel er Tyskland stadig duksen i euroområdet. Stigende<br />

lønvækst, svagt stigende boligpriser, et meget lille behov for nedgearing og<br />

meget lave finansieringsomkostninger ventes at understøtte den indenlandske<br />

efterspørgsel. Vi forventer, at Tysklands vækst begynder at stige næste år til<br />

1,1 % i <strong>20</strong>13 og 1,9 % i <strong>20</strong>14.<br />

16 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Finanseffekten bliver mindre fremadrettet<br />

2 % af BNP<br />

1<br />

0<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

Kilde: Europa-Kommissionen, IMF, OECD og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Bemærk: * Den negative effekt på væksten over formentlig angivet<br />

for højt i <strong>20</strong>11, da beregningerne er baserede på forbedringen i<br />

de cyklisk justerede primære budgetter, som i <strong>20</strong>10 og <strong>20</strong>11 var<br />

påvirket af bankpakkerne.<br />

<strong>Bank</strong>erne i euroområdet strammede også udlånsvilkårene<br />

i 3. kvartal<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

Effekt på vækst Ændring i cyklisk justeret primærbalance<br />

<strong>20</strong>10 <strong>20</strong>11* <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14<br />

N e t b a l K r e d it s t a n d a r d<br />

N e t b a l<br />

S t r a m n in g<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: ECB og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Monetary Condition Indeks er i fremgang<br />

Kilde: Macrobond og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

B o lig k ø b<br />

F o r b r u g e r k r e d it<br />

V ir k s o m h e d e r<br />

www.danskeresearch.com<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Italien er det af de store eurolande, der indtil videre har oplevet det største<br />

fald i den økonomiske vækst. I 1. halvår faldt væksten 3 % annualiseret, men<br />

tempoet faldt til 0,2 % k/k i 3. kvartal. I Spanien har vækstfaldet været mere<br />

beskedent i størrelsesordenen 0,3-0,4 % i de tre første kvartaler af året.<br />

Fremover forventer vi den største vækstnedgang i Spanien. Den finanspolitiske<br />

konsolidering tager fart i Spanien, og sammen med et fortsat fald i boligpriserne<br />

og yderligere nedgearing i den finansielle sektor betyder det, at<br />

Spaniens økonomiske vækst falder 1,5 % i <strong>20</strong>13, dvs. en smule mere end de<br />

1,3 %, som vi har forventet i år. Udsigterne for Italien er også dystre med et<br />

forventet fald i den økonomiske vækst på 0,4 % i <strong>20</strong>13. Bemærk dog, at der<br />

er tale om en betydelig fremgang i forhold til faldet på ca. 2 % i år.<br />

ECB holder renten i lav i lang tid<br />

ECB er stadig på lempelseskurs, men da der er spæde tegn på, at de bløde tal<br />

viser bedring, spændene til randlandenes indsnævres, og at tempoet i pengemængdevæksten<br />

tager til, vil ECB’s Styrelsesråd gemme krudtet til senere.<br />

Vi forventer en gradvis bedring i økonomien, og dermed kan ECB forholde<br />

sig afventende i meget lang tid. Der er dog et forbehold. Den overskydende<br />

likviditet falder, når bankerne får mulighed for at tilbagebetale likviditet fra<br />

de 3-årige likviditetstildelinger (LTRO). Første mulighed for førtidig indfrielse<br />

er den 30. januar <strong>20</strong>13. Hvis den overskydende likviditet falder kraftigt,<br />

kan ECB modgå dette ved at lempe pengepolitikken yderligere i februar eller<br />

marts. Hvis den økonomiske situation forværres markant, vil ECB måske<br />

overveje at indføre et såkaldt ”funding for lending”-program i stedet for at<br />

sænke renten yderligere. Vi tror, at ECB vil holde renten uændret frem til<br />

<strong>20</strong>15.<br />

Makroprognose - euroområdet<br />

% ændring k/k annualiseret K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14<br />

BNP 0,0 -0,7 -0,2 -0,9 0,4 0,9 1,1 1,3 -0,4 0,3 1,3<br />

Privatforbrug -0,8 -1,4 -0,2 -0,6 -0,1 0,1 0,2 0,3 -0,9 -0,2 0,4<br />

Private faste investeringer -4,7 -5,7 -1,0 -4,0 0,5 0,8 1,5 2,0 -3,3 -0,7 2,2<br />

Lagerændringer 1<br />

-0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 -0,6 0,0 0,1<br />

Offentligt forbrug 0,6 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3<br />

Eksport 2,7 5,1 0,0 -0,6 2,0 3,0 3,5 4,0 2,4 1,9 4,4<br />

Import -0,6 2,4 -0,5 -1,9 1,0 2,2 2,5 3,0 -0,7 0,9 3,1<br />

Nettoeksport 1<br />

1,4 1,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,5 0,8<br />

Ledighed (%) 10,9 11,3 11,5 11,7 11,9 <strong>12</strong>,0 <strong>12</strong>,1 <strong>12</strong>,2 11,4 <strong>12</strong>,1 <strong>12</strong>,2<br />

Inflation (å/å) 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 1,9 1,8 1,7 2,7 1,8 1,8<br />

Kerneinflation (å/å) 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5<br />

Offentligt budget 2<br />

-3,4 -2,5 -2,6<br />

Offentlig bruttogæld 2<br />

90,1 92,2 93,5<br />

Betalingsbalance 2<br />

1,1 1,5 1,6<br />

ECB's refi-rente 3<br />

<strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 Gennemsnit for kalenderåret<br />

1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75<br />

1. Vækstbidrag, 2. Pct af BNP, 3. Ultimo<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

17 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Divergerende væksttendenser<br />

1<strong>12</strong>,5 Indeks (<strong>20</strong>05=100)<br />

110,0<br />

Tyskland<br />

Indeks 1<strong>12</strong>,5<br />

110,0<br />

107,5<br />

105,0<br />

Spanien<br />

Euroland<br />

107,5<br />

105,0<br />

102,5<br />

100,0<br />

Frankrig<br />

102,5<br />

100,0<br />

97,5<br />

Italien<br />

97,5<br />

95,0<br />

95,0<br />

05 06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: ECB og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Overskydende likviditet kan falde kraftigt næste år<br />

900<br />

EUR mia EUR mia<br />

700<br />

Overskudslikviditet<br />

(markedsoperationer<br />

+marginale lånefaciliteter<br />

500<br />

300<br />

-autonome likvitetsfaktorer<br />

- reservekrav).<br />

100<br />

-100<br />

06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin og <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

www.danskeresearch.com<br />

900<br />

700<br />

500<br />

300<br />

100<br />

-100


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Asien<br />

Moderat vending<br />

Det ser ud til, at kinesisk økonomi langt om længe har bundet ud, og<br />

vi forventer en moderat vending i de kommende kvartaler understøttet<br />

af tiltagende indenlandsk efterspørgsel og en vis bedring i eksporten.<br />

Ejendomsmarkedet fortsætter stabiliseringen og risikoen for et<br />

større kollaps er aftaget markant.<br />

Japan er i recession, men vi forventer moderat vækst for landet i 1.<br />

halvår <strong>20</strong>13 hjulpet på vej af omfattende penge- og finanspolitiske<br />

lempelser og en gradvist vending i eksporten. Japansk økonomi står<br />

dog over for et vanskeligt år i <strong>20</strong>14, når momsen efter planen skal<br />

hæves, og de positive virkninger fra genopbygningen efter jordskælvet<br />

begynder at aftage.<br />

På kort sigt synes den største risiko for Kina og Japan at være udviklingen<br />

i Europa og USA. På lidt længere er hastigheden i faldet Kinas<br />

langsigtede vækstpotentiale en væsentlig usikkerhedsfaktor.<br />

Tegn på moderat vending i Kina – langt om længe<br />

Efter en længerevarende opbremsning har der i de seneste par måneder endelig<br />

været tegn på, at kinesisk økonomi er bundet ud og er begyndt er vende.<br />

Da der ikke synes at være opstået noget væsentligt outputgab under opbremsningen,<br />

vil der formentlig kun ske en moderat fremgang. Et centralt<br />

punkt vil være, om den nylige opbremsning primært har været cyklisk eller<br />

strukturelt betinget, dvs. primært drevet af faldet i Kinas langsigtede vækstpotentiale.<br />

Hvis afdæmpningen primært har været strukturelt betinget, skal<br />

man ikke forvente et markant opsving, og ethvert forsøg på at modvirke<br />

nedgangen i BNP-væksten med lempelser i dem økonomiske politik vil blot<br />

øge inflationen.<br />

Et lavere vækstpotentiale bliver Kinas største udfordring i de kommende år.<br />

Dette har landets ny ledelse allerede anerkendt med sit fokus på produktivitetsfremmende,<br />

langsigtede strukturelle økonomiske reformer. Med et øget<br />

fokus på strukturelle økonomiske reformer kan Kina også være gået ind i en<br />

ny fase med større accept af lavere vækst, især hvis traditionelle makroøkonomiske<br />

lempelser indebærer en langsigtet negativ afsmitning på produktiviteten.<br />

Det bratte fald i inflationen fra 6,5 % å/å i sensommeren <strong>20</strong>11 til det<br />

nuværende niveau på omkring 2 % å/å kunne dog tyde på, at nedgangen i<br />

væksten ii høj grad har været cyklisk, omend Kinas langsigtede potentielle<br />

vækst står til at falde på længere sigt (vi estimerer potentiel BNP-vækst i<br />

niveauet 8,5-9,0 %).<br />

Fortsat stabilisering af ejendomsmarkedet<br />

Salget af nye boliger har i de seneste måneder fortsat den stigende tendens,<br />

der begyndte i maj. Antallet af færdigbyggede nye boliger er faldet markant<br />

som en forsinket reaktion på faldet i igangsættelsen af nye boliger mod slutningen<br />

af sidste år. Dette har medført en kraftig bedring i forholdet mellem<br />

udbud og efterspørgsel af nye boliger på ejendomsmarkedet, og vores indikator<br />

for markedsligevægten (forskellen mellem salget og færdiggørelsen af<br />

18 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Kina ser ud til at have bundet ud i 3. kvartal<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

10 11 <strong>12</strong> 13<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Udsigt til svækkelse i Kinas langsigtede vækstpotentiale<br />

13<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

%<br />

B N P<br />

% k / k s j. a n n .<br />

% å / å<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Markant bedre balance mellem udbud og efterspørgsel<br />

på boligmarkedet<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

P r o g n o s e<br />

5<br />

90 95 00 05<br />

w o r s t c a s e<br />

10 15 <strong>20</strong> 25<br />

40<br />

30<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

-3 0<br />

-4 0<br />

-5 0<br />

%<br />

K i n a s p o t e n t i e l l e B N P - v æ k s t<br />

%<br />

N e t t o t a l<br />

F o r v e n t e t<br />

E f t e r s p ø r g s e l- u d b u d a f n y e b o lig e r<br />

% 3 m / 3 m a n n .<br />

P r is p å n y e b o lig e r > ><br />

< < D e m a n d - s u p p ly b a la n c e in p r o p e r t y<br />

06 07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

m a r k e t<br />

www.danskeresearch.com<br />

%<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

13<br />

<strong>12</strong><br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

<strong>20</strong><br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-1 0<br />

-1 5


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

nye boliger) er nu neutral. Boligpriserne er nu også steget en smule siden maj<br />

som følge af det forbedrede forhold mellem udbud og efterspørgsel. Antallet<br />

af påbegyndte boliger er dog hidtil kun steget moderat, siden markedet bundede<br />

ud i starten af <strong>20</strong><strong>12</strong>, hvilket tyder på, at boligbyggeriet fortsat tynges af<br />

et stort antal usolgte boliger. Selvom boligbyggeriet ikke længere ser ud til at<br />

trække væksten ned, ser det heller ikke ud til at have skabt noget markant<br />

vækstløft i det begyndende opsving.<br />

Det har været en bevidst politisk beslutning at holde snor i boligmarkedet og<br />

rette de finanspolitiske lempelser primært mod infrastrukturinvesteringer. De<br />

senere års strammere regulering af ejendomsmarkedet er stort set uforandret,<br />

og der tales endda om, at forsøget med indførelse af ejendomsskat i Shanghai<br />

og Chongqing skal udbredes til resten af landet. Samlet set er pengepolitikken<br />

stort set neutral trods to rentenedsættelser i <strong>20</strong><strong>12</strong>. I stedet har regeringen<br />

lempet finanspolitikken gennem yderligere investering i landets infrastruktur.<br />

Der gives ikke megen information om omfanget af de faktiske planer for<br />

investering i ny infrastruktur, men det bliver stadigt tydeligere, at det nu har<br />

nået et markant niveau på grund af de seneste måneders kraftigt stigende<br />

anlægsinvesteringer inden for transportsektoren og forsyningsselskaber.<br />

Udviklingen i detailsalget tyder også på, at privatforbruget har været i bedring<br />

de seneste par måneder, hvor især forbrug forbundet med boligsalg (bl.a.<br />

byggematerialer og møbler) er styrket. Bilsalget har været relativt afdæmpet i<br />

de seneste par måneder, idet den forbrugerboykot, der har været af japanske<br />

biler, ser ud til at have tynget det samlede bilsalg.<br />

Overraskende styrke i eksporten i 4. kvt<br />

Efter det markante fald i 3. kvartal som helhed har eksporten vist overraskende<br />

styrke siden september. Stigende eksportordrer i PMI-indeksene tyder på,<br />

at Kinas eksport stiger i 4. kvartal, fordi en øget eksport til andre emerging<br />

markets i Asien ser ud til at have opvejet eksportnedgangen til Europa.<br />

Selvom der er tegn på bedring i Kinas indenlandske efterspørgsel, er dette<br />

hidtil ikke slået igennem i landets import, som fortsat har været relativt afdæmpet<br />

– et tegn på, at lagrene formentlig fortsat reduceres, især råvarelagrene.<br />

Udviklingen i begge de kinesiske PMI-tal peger dog på, at nedbringelsen<br />

af lagrene vil begynde at aftage i de kommende måneder, og at den seneste<br />

bedring i Kinas indenlandske efterspørgsel snart vil føre til styrket eksport<br />

til Kina.<br />

Vendingen i økonomien ventes at tage til i de kommende<br />

kvartaler<br />

Fremadrettet er der efter vores mening næppe nogen tvivl om, at kinesisk<br />

økonomi bundede ud i 3. kvartal <strong>20</strong><strong>12</strong>, og at den nu ser ud til at blive styrket i<br />

de næste par kvartaler. Ledende indikatorer som realvæksten i pengemængden<br />

(M2), og den brede kreditvækst peger fortsat på stigende vækst, og vi<br />

forventer, at den bedring i indenlandsk efterspørgsel, de seneste tal har vist,<br />

vil fortsætte i de kommende kvartaler. Samtidig bør eksporten gradvist stige<br />

yderligere, især fra 2. kvartal <strong>20</strong>13, og lagerreduktionens negative indvirkning<br />

på væksten bør gradvist aftage. Med udsigten til at effekten af de finanspolitiske<br />

lempelser aftager mod slutningen af <strong>20</strong>13, forventer vi, at BNP<br />

væksten topper medio <strong>20</strong>13 med over 9 % k/k ann. i 2. kvartal.<br />

Pengepolitikken forventes at forblive neutral og uden yderligere rentenedsættelser.<br />

Når det er sagt, vil pengepolitikken fortsat have en mindre lempende<br />

19 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Markant stigende infrastruktur-investeringer i de<br />

seneste måneder<br />

2<strong>20</strong><br />

<strong>20</strong>0<br />

180<br />

160<br />

140<br />

1<strong>20</strong><br />

100<br />

0<br />

In d e k s F a s t e in v e s t e r in g e r<br />

09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

% y / y D iffu s io<br />

n<br />

T r a n s p o r t a t io nP n u b lic u t ilit ie s<br />

PMI-tal for Kinas eksport står til en stigning i de<br />

kommende måneder<br />

<strong>20</strong><br />

10<br />

0<br />

-1 0<br />

-2 0<br />

07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

E x p o r t o r d e r s , C L S A<br />

P M I> ><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Realvæksten i pengemængden har i nogen tid peget<br />

i retning af en vending<br />

7 .5<br />

5 .0<br />

2 .5<br />

0 .0<br />

-2 .5<br />

-5 .0<br />

-7 .5<br />

-1 0 .0<br />

% 3 m / 3 m<br />

% å / å<br />

3 m g lid e n d e g e n n e m s n it , s .j.<br />

O f f e n t lig f o r s y n in g s v ir k s o m h e d<br />

T r a n s p o r t s e k t o r e n<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

D iffu s io n<br />

E k s p o r t o r d r e r , H S B C P M I, s j.> ><br />

E k s p o r t o r d r e r ,N B S P M I, s j.> ><br />

R e a l M 2 - v æ k s t > ><br />

< < In d u s t r ip r o d u k t io n<br />

(a fv ig e ls e fr a t r e n d -v æ k s t )<br />

< < E k s p o r t , s j.<br />

www.danskeresearch.com<br />

% å / å<br />

00 02 04 06 08 10 <strong>12</strong><br />

2<strong>20</strong><br />

<strong>20</strong>0<br />

180<br />

160<br />

140<br />

1<strong>20</strong><br />

100<br />

0<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

30<br />

25<br />

<strong>20</strong><br />

15<br />

10<br />

5<br />

0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

effekt, og vi vil ikke helt udelukke muligheden for, at bankernes reservekrav<br />

lempes på et tidspunkt, især fordi støtteopkøb på valutamarkedet ikke længere<br />

løfter likviditeten. Vi forventer ikke, at indsættelsen af den ny ledelse i<br />

Kinas Kommunistparti vil medføre nogen større reaktion, selvom vi anerkender,<br />

at fjernelsen af den politiske usikkerhed kan give et mindre investeringsløft,<br />

især på provinsniveau. Samlet set forventer vi, at de strukturelle økonomiske<br />

reformer vil blive fremskyndet, særligt liberaliseringen af den finansielle<br />

sektor. Vi forventer, at finanspolitikkens vækstpåvirkning bliver en<br />

smule negativ fra 2. halvår <strong>20</strong>13, når virkningen fra den seneste omgang<br />

infrastrukturinvesteringer begynder at aftage.<br />

På kort sigt synes udviklingen i Europa og USA nu at udgøre den største<br />

risiko. Risikoen fra det kinesiske ejendomsmarked er nu faldet markant. På<br />

længere sigt synes tempoet, hvormed Kinas langsigtede vækstpotentiale<br />

aftager, at udgøre den væsentligste risiko, og det er vores indtryk, at det er<br />

her, Kinas ledelse har sit primære fokus.<br />

Med inflationen under kontrol har Kina fortsat et betragteligt råderum i sin<br />

økonomiske politik, og landet er i en position, hvor man kan lempe såvel<br />

penge- som finanspolitikken, hvis det bliver nødvendigt, også selvom man<br />

måske vil være mere tilbageholdende med at tage det store stimuli-skyts i<br />

brug.<br />

Japan undgår formentlig en længerevarende recession<br />

Japan er sandsynligvis gået i recession i 2. halvår <strong>20</strong><strong>12</strong>, hvor faldende eksport<br />

som følge af den aftagende globale vækst i stigende grad har tynget den<br />

indenlandske efterspørgsel gennem faldende private investeringer og et<br />

svækket privatforbrug. Med udløbet af tilskuddet til køb af miljøvenlige biler<br />

i september blev privatforbruget yderligere svækket markant. Japans eksport<br />

har desuden været særligt hårdt ramt af den kinesiske forbrugerboykot af<br />

japanske varer i kølvandet på de politiske spændinger mellem Japan og Kina.<br />

Forbrugerboykotten har især ramt bilindustrien og skabt markante udfordringer<br />

i 2. halvår <strong>20</strong><strong>12</strong>, som i sidste ende har medført en markant produktionsnedgang.<br />

Den negative indvirkning fra udløbet af tilskuddet til miljøvenlige<br />

biler og forbrugerboykotten i Kina bør dog kun være midlertidig, således at<br />

situationen gradvis stabiliseres.<br />

Finanspolitikken og genopbygningen efter jordskælvet og tsunamien i marts<br />

<strong>20</strong>11 er fortsat med til at styrke væksten. Der er nu desuden en sandsynlighed<br />

for yderligere finanspolitiske lempelser efter valget til parlamentets underhus<br />

den 16. december. Det største oppositionsparti, Liberaldemokraterne, forventes<br />

at komme til magten igen, og partiet har lovet en ny hjælpepakke (primært<br />

bygge- og anlægsprojekter). Vi forventer, at den nye hjælpepakke vil øge<br />

BNP-væksten med 0,25 procentpoint i <strong>20</strong>13, hovedsageligt i årets 2. og 3.<br />

kvartal. Desuden forventes en ny Liberaldemokratisk regering at øge det<br />

politiske pres for at få den japanske nationalbank, <strong>Bank</strong> of Japan (BoJ) til at<br />

indføre mere aggressive pengepolitiske lempelser. BoJ har allerede optrappet<br />

sine pengepolitiske lempelser markant, og dens obligationsopkøb hidtil i 4.<br />

kvartal svarer til næsten 8 % af BNP.<br />

Vi forventer, at BoJ på et tidspunkt efter april vil hæve sit inflationsmål fra<br />

nu 1 % til 2 %, når den nuværende centralbankchef Shirakawa erstattes af en<br />

ny chef, som formentlig vil hælde langt mere i retning af pengepolitiske<br />

lempelser. Dette vil medføre, at det nuværende relativt kraftige omfang af<br />

obligationsopkøb bliver fastholdt i hvert fald til ind i <strong>20</strong>14. Det er dog tvivl-<br />

<strong>20</strong> | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

Markant stigning i den brede kreditgivning i de<br />

seneste måneder<br />

1 7 .5<br />

1 5 .0<br />

1 2 .5<br />

1 0 .0<br />

7 .5<br />

5 .0<br />

2 .5<br />

0 .0<br />

07 08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Japan i recession, men den forventes ikke at vare<br />

ved<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-1 0<br />

-1 5<br />

-2 0<br />

-2 5<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

Bedre end sit rygte<br />

100<br />

98<br />

96<br />

94<br />

92<br />

m ia . C N Y<br />

B a n k lå n i lo k a l<br />

v a lu t a<br />

A n d r e u d lå n<br />

S a m e t n y e u d lå n m ia . C N Y<br />

( s e n e s t e 1 2 m å n e d e r )<br />

% k / k a n n .<br />

B N P<br />

% k / k a n n .<br />

In d u s t r ip r o d u k t io n<br />

07 08 09 10 11 <strong>12</strong> 13<br />

K 1 0 8 = 1 0 0 In d la n d s k e e f t e r s p ø r g s e l<br />

U S A<br />

J a p a n<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

www.danskeresearch.com<br />

P r o g n o s e<br />

E u r o o m r å d e t<br />

08 09 10 11 <strong>12</strong><br />

1 7 .5<br />

1 5 .0<br />

1 2 .5<br />

1 0 .0<br />

7 .5<br />

5 .0<br />

2 .5<br />

0 .0<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-1 0<br />

-1 5<br />

-2 0<br />

-2 5<br />

100<br />

98<br />

96<br />

94<br />

92


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

somt, hvor effektivt BoJ's kvantitative lempelser vil kunne styrke væksten,<br />

men det burde i det mindste støtte økonomien ved hjælp af en svagere Yen.<br />

<strong>20</strong>14 bliver et vanskeligt år for Japan<br />

Med en forventet gradvis bedring af eksporten (især fra 2. kvartal <strong>20</strong>13) bør<br />

Japan dog kunne undgå en længerevarende recession. Vi forventer, at japansk<br />

økonomi igen opnår moderat vækst i 1. kvartal <strong>20</strong>13, og at væksten tiltager<br />

yderligere i de efterfølgende kvartaler. Fra slutningen af <strong>20</strong>13 vil væksten i<br />

japansk økonomi dog igen gå en vanskelig tid i møde. For det første vil påvirkningen<br />

fra de finanspolitiske stimuli og især genopbygningen begynde at<br />

aftage mod slutningen af <strong>20</strong>13. For det andet er der allerede vedtaget en<br />

fordobling af forbrugsafgiften fra 5 % til 10 % i perioden fra april <strong>20</strong>14 til<br />

oktober <strong>20</strong>15 som led i den langsigtede plan for en bedring af Japans offentlige<br />

finanser. Liberaldemokraterne har allerede antydet, at forhøjelsen af<br />

forbrugsafgiften kan blive udskudt, hvis den viser sig at true vendingen i<br />

japansk økonomi. Hvis det bliver tilfældet, vil Japans kreditværdighed formentlig<br />

blive nedjusteret. I <strong>20</strong>14 vil Japan i høj grad være afhængig af holdbar<br />

økonomisk vækst, og BoJ vil formentlig skulle fastholde en yderst lempelig<br />

pengepolitik.<br />

Makroprognose for Asien<br />

% å/å<br />

Asien<br />

Japan<br />

Kina<br />

Asien ekskl. Japan & Kina<br />

Indien<br />

NIC<br />

Kilde: <strong>Danske</strong> Markets og IMF<br />

21 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

BoJ har øget sine obligationsopkøb markant<br />

11 <strong>12</strong> 13<br />

Kilde: Reuters EcoWin, <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets<br />

BNP Forbrugerpriser Betalingsbalance<br />

<strong>20</strong>11 <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14 <strong>20</strong>11 <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14 <strong>20</strong>11 <strong>20</strong><strong>12</strong> <strong>20</strong>13 <strong>20</strong>14<br />

6.0 5.3 6.0 6.1 5.3 3.8 3.8 3.7 2.3 1.4 1.7 2.0<br />

-0.8 1.6 0.7 1.2 -0.3 -0.2 0.1 0.2 3.5 1.6 2.3 1.9<br />

9.2 7.7 8.6 8.3 5.4 2.7 2.9 3.1 2.8 2.5 2.9 3.4<br />

5.4 4.2 5.2 5.5 7.4 6.5 6.3 5.8 1.3 0.1 0.2 0.4<br />

6.8 4.9 6.0 6.4 10.4 10.3 9.6 8.3 -3.4 -3.8 -3.3 -2.3<br />

4.0 2.1 3.7 4.1 3.6 2.7 2.7 2.8 6.5 5.5 5.4 5.1<br />

Sydkorea 3.6 2.7 3.6 4.0 4.0 2.2 2.7 3.0 2.4 1.9 1.7 1.4<br />

Taiwan 4.0 1.3 3.9 4.5 1.4 2.5 2.0 2.0 8.9 6.9 7.3 7.0<br />

Hong Kong 5.0 1.8 4.4 4.3 5.3 3.8 3.0 3.0 5.3 4.1 3.8 4.1<br />

Singapore 4.9 2.1 2.9 3.6 5.2 4.5 4.3 4.0 21.9 21.0 <strong>20</strong>.7 19.7<br />

ASEAN<br />

5.0 5.4 5.8 5.8 6.0 4.0 4.3 4.0 3.0 0.8 0.4 0.5<br />

Indonesien 6.5 6.0 6.3 6.5 5.4 4.4 5.1 4.9 0.2 -2.1 -2.4 -2.3<br />

Thailand 0.1 5.6 6.0 4.8 3.8 3.2 3.3 2.6 3.4 -0.2 0.1 0.8<br />

Filippinerne 7.6 4.8 4.8 4.7 4.7 3.5 4.5 4.0 3.1 3.0 2.6 2.5<br />

Malaysia 5.1 4.4 4.7 5.5 3.2 2.0 2.4 2.5 11.0 7.5 6.9 6.4<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

%<br />

O p k ø b a f f i n a n s i e l l e a k t i v e r %<br />

(% B N P å r lig t )<br />

P r o g n o s e b a s e r e t p å<br />

m å l fo r o p k ø b<br />

www.danskeresearch.com<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0


<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong><br />

Disclosure<br />

Denne analyse er udarbejdet af <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets, en division af <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>. <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong><br />

er under tilsyn af Finanstilsynet.<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de<br />

udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse<br />

procedurer fremgår af <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s Research Policy. Alle ansatte i <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s analyseafde-<br />

linger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og<br />

uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til <strong>Bank</strong>ens Compliance afdeling. <strong>Danske</strong><br />

<strong>Bank</strong>s analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s øvrige<br />

forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabs-<br />

resultat i <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne<br />

modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate<br />

finance- eller kredittransaktioner.<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske<br />

regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.<br />

Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse<br />

Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller<br />

og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller<br />

lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere.<br />

Risikoadvarsel<br />

Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse,<br />

herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen.<br />

Planlagte opdateringer af analysen<br />

<strong>Globale</strong> <strong>Scenarier</strong> er en kvartalsprognose, men nye statistiske oplysninger kan give anledning til<br />

ændringer i vores syn på de enkelte økonomier.<br />

Første offentliggørelsesdato<br />

Se forsiden af denne analyse.<br />

Disclaimer<br />

Denne publikation er udarbejdet af <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets alene til orientering. Publikationen er<br />

udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler<br />

ikke nødvendigvis vurderinger fra <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud<br />

om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter.<br />

Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. <strong>Bank</strong>en påtager sig imidlertid<br />

ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom <strong>Bank</strong>en heller ikke<br />

påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af<br />

publikationen. <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre<br />

forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle<br />

instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et<br />

udstedende selskab nævnt i publikationen. <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>s aktie- og kreditanalytikere må ikke<br />

investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den<br />

pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbri-<br />

tannien eller til personer i USA. <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> Markets er en division af <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> A/S. Dan-<br />

ske <strong>Bank</strong> A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante<br />

myndigheder i alle andre retskredse, hvor <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> A/S udøver forretning. Herudover er<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services<br />

Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til<br />

banken. Copyright © <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> A/S. <strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong> A/S har ophavsretten til publikationen, som<br />

er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.<br />

22 | December <strong>20</strong><strong>12</strong><br />

www.danskeresearch.com


Global Markets research<br />

G l o b a l H e a d o f M a r k e t s r e s e a r c H<br />

Thomas Thøgersen Grønkjær<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 02<br />

thgr@danskebank.dk<br />

i N t e r N at i o N a l M a c r o<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Allan von Mehren<br />

+45 45 <strong>12</strong> 80 55<br />

alvo@danskebank.dk<br />

Signe P. Roed-Frederiksen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 82 29<br />

sroe@danskebank.dk<br />

Frank Øland Hansen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 26<br />

franh@danskebank.dk<br />

Anders Møller Lumholtz<br />

+45 45 <strong>12</strong> 84 98<br />

andjrg@danskebank.dk<br />

Flemming Jegbjærg Nielsen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 35<br />

flemm@danskebank.dk<br />

d e N M a r k<br />

Steen Bocian<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 31<br />

stbo@danskebank.dk<br />

Las Olsen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 36<br />

laso@danskebank.dk<br />

Jens Nærvig Pedersen (on leave)<br />

+45 45 <strong>12</strong> 80 61<br />

jenpe@danskebank.dk<br />

N o r way<br />

Frank Jullum<br />

+47 85 40 65 40<br />

fju@fokus.no<br />

Bernt Christian Brun<br />

+47 23139190<br />

bbru@danskebank.no<br />

r at e s , F x & c o M M o d i t i e s<br />

s t r at e g y<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Arne Lohmann Rasmussen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 32<br />

arr@danskebank.dk<br />

Kasper Kirkegaard<br />

+45 45 13 70 18<br />

kaki@danskebank.dk<br />

Christin Kyrme Tuxen<br />

+45 45 13 78 67<br />

tux@danskebank.dk<br />

Peter Possing Andersen<br />

+45 45 13 70 19<br />

pa@danskebank.dk<br />

Lars Tranberg Rasmussen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 34<br />

laras@danskebank.dk<br />

Morten Thrane Helt<br />

+45 45 14 88 82<br />

mohel@danskebank.dk<br />

s w e d e N<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Michael Boström<br />

+46 8 568 805 87<br />

mbos@consensus.se<br />

Roger Josefsson<br />

+46 8 568 805 58<br />

rjos@consensus.se<br />

Michael Grahn<br />

+46 8 568 807 00<br />

mika@consensus.se<br />

Carl Milton<br />

+46 8 568 805 98<br />

carmi@consensus.se<br />

Marcus Söderberg<br />

+46 8 568 805 64<br />

marsd@consensus.se<br />

Stefan Mellin<br />

+46 8 568 805 92<br />

mell@consensus.se<br />

c H i e f e c o n o M i s t at d a n s k e b a n k<br />

Steen Bocian<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 31<br />

stbo@danskebank.dk<br />

F i x e d i N c o M e r e s e a r c h<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Thomas Thøgersen Grønkjær<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 02<br />

thgr@danskebank.dk<br />

Jens Peter Sørensen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 17<br />

jenssr@danskebank.dk<br />

Christina E. Falch<br />

+45 45 <strong>12</strong> 71 52<br />

chfa@danskebank.dk<br />

Søren Skov Hansen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 84 30<br />

srha@danskebank.dk<br />

Jan Weber Østergaard<br />

+45 45 13 07 89<br />

jast@danskebank.dk<br />

Sverre Holbek<br />

+45 45 14 88 82<br />

holb@danskebank.dk<br />

F i N l a N d<br />

Pasi Petteri Kuoppamäki<br />

+358 (0)10 546 7715<br />

pasi.kuoppamaki@danskebank.com<br />

c r e d i t r e s e a r c h<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Thomas Martin Hovard<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 05<br />

hova@danskebank.dk<br />

Henrik Arnt<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 04<br />

heand@danskebank.dk<br />

Louis Landeman<br />

+46 8 568 80524<br />

llan @danskebank.se<br />

Jakob Magnussen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 03<br />

jakja@danskebank.dk<br />

Asbjørn Purup Andersen<br />

+45 45 14 88 86<br />

apu@danskebank.dk<br />

Mads Rosendal<br />

+45 45 14 88 79<br />

madro@danskebank.dk<br />

Gabriel Bergin<br />

+46 (0)8-568 806<br />

gabe@danskebank.dk<br />

Brian Børsting<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 19<br />

brbr@danskebank.dk<br />

Åsa Haagensen<br />

+47 22 86 13 22<br />

ha@danskebank.dk<br />

Kasper From Larsen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 80 47<br />

kasla@danskebank.dk<br />

e M e r g i N g M a r k e t s<br />

Chief Analyst &<br />

Head of<br />

Lars Christensen<br />

+45 45 <strong>12</strong> 85 30<br />

larch@danskebank.dk<br />

Stanislava Pradova<br />

+45 45 <strong>12</strong> 80 71<br />

spra@danskebank.dk<br />

Violeta Klyviene<br />

Senior Baltic Analyst<br />

+370 611 24354<br />

vkly@danskebank.dk<br />

<strong>Danske</strong> <strong>Bank</strong>, Markets Research, Holmens Kanal 2-<strong>12</strong>, DK - 1092 Copenhagen K. Phone +45 45 <strong>12</strong> 00 00 www.danskeresearch.com<br />

Senior Economist<br />

Sanna Kurronen (on leave)<br />

+358 10 546 7573<br />

kurr@danskebank.com<br />

Vladimir Miklashevsky<br />

+358 (0)10 546 7522<br />

vlmi@danskebank.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!