SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

sundbygaard.ab.dk

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR ENERGIEN

I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Lemberggade 18

2300 København S

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 12. oktober 2012

Til den 12. oktober 2022.

Energimærkningsnummer 310008542


ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Carl Ove Hansen

Topdahl ApS

Lerhøj 17, 2880 Bagsværd

coh@topdahl.dk

tlf. 33313313

Mulighederne for Lemberggade 18, 2300 København S

Vinduer, døre ovenlys mv.

YDERDØRE

Massive uisolerede bagdøre.

FORBEDRING VED RENOVERING

Uisolerede bagdøre bør udskiftes til nye isolerede døre.

Vinduer, døre ovenlys mv.

YDERDØRE

Massive hoveddøre er uisoleret.

FORBEDRING VED RENOVERING

Uisolerede hoveddøre udskiftes til nye isolerede døre.

Projektet er under udførelse.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

3.400 kr.

0,74 ton CO₂

Årlig

besparelse

4.300 kr.

0,92 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310008542 2


ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man

sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af

isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug

under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning

til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt

af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –

ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala

fra A1 til G. A1 repræsenterer

lavenergibygninger med et meget lille

forbrug, A2 repræsenterer bygninger der

opfylder bygningsreglementets krav til

nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger

med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises

bygningens nuværende energimærke og

energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:

1.366,28 MWh fjernvarme

1.079.183 kr.

192,65 ton CO₂ udledning

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 3


BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de

bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,

og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som

forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen

kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet

BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Tag og loft

LOFT

Tagkonstruktionen er udført som 45° hanebåndsspær, belagt med teglsten.

Loftsetagen er udnyttet til beboelse og er - i forbindelse med tagrenovering - blevet

isoleret med 200 mm mineraluld til kip.

Ydervægge

MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervæggene består af massive teglsten og er i følge snittegning:

- 80 cm i kælder.

- 60 cm i stueetagen og på 1. sal.

- 48 cm på 2. og 3. sal.

- 36 cm på 4. sal.

Vinduesbrystningerne i lejlighederne er 1 sten massiv teglsten (24 cm),

Vinduesbrystninger- med radiatorer- er oplyst at være isoleret med ca. 50 mm

isolering afsluttet med træplade.

Ydervægge er- samlet set - beregnet som massivt murværk med en middeltykkelse

på ca. 50 cm.

KÆLDER YDERVÆGGE

Kælderydervægge mod jord er udført som 80 cm massiv beton.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310008542 4


Vinduer, døre ovenlys mv.

VINDUER

Alle vinduer er med to-lags energiruder af nyere dato.

Kældervinduerne er med almindelige to-lags termoruder.

OVENLYS

Ovenlysvindue med 1 fag. Vindue er monteret med 2 lags energirude

YDERDØRE

Massive uisolerede bagdøre.

FORBEDRING VED RENOVERING

Uisolerede bagdøre bør udskiftes til nye isolerede døre.

YDERDØRE

Massive hoveddøre er uisoleret.

FORBEDRING VED RENOVERING

Uisolerede hoveddøre udskiftes til nye isolerede døre.

Projektet er under udførelse.

Gulve

TERRÆNDÆK

Kældergulvet er udført i beton med slidlag. Gulvet er uisoleret.

Ventilation

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer/lodrette

aftrækskanaler. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved

vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Investering

Årlig

besparelse

3.400 kr.

0,74 ton CO₂

4.300 kr.

0,92 ton CO₂

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310008542 5


VARMEANLÆG

Varmeanlæg

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Københavns Energi.

Fjernvarmemåleren (nr. 530905972) viste ved bygningsgennemgangen:

1522,60 MWh

27168,9 m³

79 °C fjernvarme frem

30 °C fjernvarme retur

Den øjeblikkelige fjernvarmeafkøling var 48,7 °C.

Til opvarmning af radiatorerne er der 2 stk. rørvekslere (fabr. Reci 20,5 m², 1986).

Vekslere er forsynet med isoleringskapper og er placeret i varmecentralen i

kælderen.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.

Varmefordeling

VARMEFORDELING

Opvarmningen af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Radiatorstrengene er indreguleret v.h.a. dynamiske indreguleringsventiler.

VARMEFORDELINGSPUMPER

På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende

energisparepumpe (fabr. Grundfos Magna 50-60, 25-400W)

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer.

Til regulering af varmeanlæg er der monteret klimastatanlæg (fabr. Recitherm 2010).

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310008542 6


VARMT VAND

Varmt vand

VARMT VAND

Det varme brugsvand forsynes fra fælles varmecentral.

VARMTVANDSPUMPER

Automatisk modulerende - 25-435W

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 2 stk 2500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100

mm mineraluld.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310008542 7


EL

El

BELYSNING

Belysningen i fællesarealer består af armaturer med kompaktlysrør/sparepærer.

Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat.

Investering

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter ejendommen Lemberggade 18, som i flg. BBR-meddelelsen af 02-10-2012,

består af følgende:

Bygn. nr. 1, Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49, matr. nr. 3497, Sundbyøster.

boligareal: 2763 m² fordelt på 39 boliger.

Bygn. nr. 2, Lemberggade 22-24-26, matr. nr. 3496, Sundbyøster.

boligareal: 2020 m² fordelt på 25 boliger.

Bygn. nr. 3, Lemberggade 28, Sternberggade 2-4, matr. nr. 3495, Sundbyøster.

boligareal: 2285 m² fordelt på 28 boliger, samt andel areal 40 m².

Bygn. nr. 4, Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53, matr. nr. 3492, Sundbyøster.

boligareal: 2890 m² fordelt på 28 boliger, samt erhvervsareal 85 m².

Bygn. nr. 5, Lergravsvej 37-39-41, Nyrnberggade 47-49, matr. nr. 3493, Sundbyøster.

boligareal: 1958 m² fordelt på 24 boliger.

Bygn. nr. 6, Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8, matr. nr. 3494, Sundbyøster.

boligareal: 2126 m² fordelt på 26 boliger.

Ejendommen er opført i 1926.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2012" gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige

tegninger.

Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn baseret på byggeskik på

opførelsestidspunktet.

Bygningens brugstid regnes for at være 168 timer pr. uge.

Det antages at bygningen er opvarmet til 20°C.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens forudsætninger.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Der er - efter aftale med rekvirenten - ikke foretaget destruktive undersøgelser på ejendommen.

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310008542 8


Bygningsgennemgangen blev foretaget med assistance af ejendommens varmemester Preben Andersen.

Driftsjournalen er en månedlig registrering af forbruget på el, vand og varme - samt

øjeblikstemperaturer på varmeanlægget og udetemperaturen.

Driftsjournaler kan være yderst informative og kan bl.a. bruges til at opdage overforbrug på el, vand og

varme.

Der opfordres derfor til, at der føres driftsjournaler.

Fjernvarme leveret af Københavns Energi afregnes dels ud fra en variabel udgift (MWh), og dels ud fra en

fast afgift (pr. m²). Endvidere afregnes ud fra en middel årsafkøling af fjernvarmevandet på 35°C. Såfremt

afkølingen ligger indenfor normalområdet (35 °C +/- 5 °C - anno 2012) afregnes forbrug med normaltarif.

Ligger afkølingen under 30 °C betales en "strafafgift" og ligger afkølingen over 40 °C opnår forbrugeren

en godtgørelse.

Ejendommens årsafkøling var 52,1 °C i 2011, så der er opnået en godtgørelse på ca. 132.000 kr.

Der bør altid tilstræbes at afkølingen (temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber ind i

systemet, og det, der løber retur) er så stor som mulig.

Den samlede varmeregning fordeles mellem beboerne efter fordelingstal.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 9


Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Bygning 1

Bygning

type 1

Bygning 1

Bygning

type 2

Bygning 1

Bygning

type 3

Bygning 1

Bygning

type 4

Bygning 1

Bygning

type 5

Bygning 1

Bygning

type 6

Bygning 1

Bygning

type 7

Bygning 2

Bygning

type 1

Bygning 2

Bygning

type 2

Bygning 2

Bygning

type 3

Bygning 2

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49,

Adresse

Lemberggade 22-24-26

Adresse

Lemberggade 22-24-26

Adresse

Lemberggade 22-24-26


59


60


71


80


105


106


130


59


102


106

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

20

Antal

4

Antal

4

Antal

5

Antal

1

Antal

4

Antal

1

Antal

14

Antal

2

Antal

6

Kr./år

4.952

Kr./år

5.036

Kr./år

5.960

Kr./år

6.715

Kr./år

8.813

Kr./år

8.897

Kr./år

10.912

Kr./år

4.952

Kr./år

8.562

Kr./år

8.897

Energimærkningsnummer 310008542 10


Bygning

type 4

Bygning 3

Bygning

type 1

Bygning 3

Bygning

type 2

Bygning 3

Bygning

type 3

Bygning 3

Bygning

type 5

Bygning 3

Bygning

type 6

Bygning 3

Bygning

type 7

Bygning 3

Bygning

type 2

Bygning 3

Bygning

type 9

Bygning 4

Bygning

type 1

Bygning 4

Bygning

type 2

Bygning 4

Bygning

type 3

Adresse

Lemberggade 22-24-26

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53


108


59


60


80


88


106


107


108


158


59


60


82

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

3

Antal

8

Antal

4

Antal

1

Antal

3

Antal

3

Antal

1

Antal

2

Antal

1

Antal

16

Antal

4

Antal

3

Kr./år

9.065

Kr./år

4.952

Kr./år

5.036

Kr./år

6.715

Kr./år

7.387

Kr./år

8.897

Kr./år

8.981

Kr./år

9.065

Kr./år

13.262

Kr./år

4.952

Kr./år

5.036

Kr./år

6.883

Energimærkningsnummer 310008542 11


Bygning 4

Bygning

type 4

Bygning 4

Bygning

type 5

Bygning 4

Bygning

type 6

Bygning 4

Bygning

type 7

Bygning 4

Bygning

type 8

Bygning 4

Bygning

type 9

Bygning 5

Bygning

type 1

Bygning 5

Bygning

type 2

Bygning 5

Bygning

type 3

Bygning 5

Bygning

type 4

Bygning 6

Bygning

type 1

Bygning 6

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse

Lergravsvej 37-39-41

Adresse

Lergravsvej 37-39-41

Adresse

Lergravsvej 37-39-41

Adresse

Lergravsvej 37-39-41

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8


89


105


106


118


147


171


59


106


108


165


59

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

4

Antal

1

Antal

5

Antal

2

Antal

1

Antal

1

Antal

17

Antal

1

Antal

4

Antal

2

Antal

10

Kr./år

7.470

Kr./år

8.813

Kr./år

8.897

Kr./år

9.905

Kr./år

12.339

Kr./år

14.353

Kr./år

4.952

Kr./år

8.897

Kr./år

9.065

Kr./år

13.850

Kr./år

4.952

Energimærkningsnummer 310008542 12


Bygning

type 2

Bygning 6

Bygning

type 3

Bygning 6

Bygning

type 4

Bygning 6

Bygning

type 5

Bygning 6

Bygning

type 6

Bygning 6

Bygning

type 7

Bygning 6

Bygning

type 8

Bygning 6

Bygning

type 9

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8


60


71


82


109


118


142


152


187

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

4

Antal

2

Antal

4

Antal

1

Antal

2

Antal

1

Antal

1

Antal

1

Kommentar

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 02-10-2012 anses med hensyn til bygningens størrelse og

anvendelse for at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

Kr./år

5.036

Kr./år

5.960

Kr./år

6.883

Kr./år

9.149

Kr./år

9.905

Kr./år

11.919

Kr./år

12.759

Kr./år

15.696

Energimærkningsnummer 310008542 13


BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER

REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de

komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at

overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,

der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,

som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne Forslag

Vinduer, døre ovenlys mv.

Yderdøre Uisolerede bagdøre bør udskiftes

til nye isolerede.

Yderdøre Uisolerede hoveddøre udskiftes til

nye isolerede. Projektet er under

udførelse.

Årlig besparelse

i energienheder Årlig besparelse

5,24 MWh fjernvarme 3.400 kr.

6,53 MWh fjernvarme

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

1 kWh el

4.300 kr.

Energimærkningsnummer 310008542 14


BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ................................................................. 940.000 kr. i afregningsperioden

Fast afgift ........................................................................ 191.000 kr. i afregningsperioden

Varmeudgift i alt..............................................................

1.131.000 kr. i afregningsperioden

Varmeforbrug..................................................................

1.463,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden

Aflæst periode.................................................................

01-01-2011 til 01-01-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ................................................................. 948.875 kr. per år

Fast afgift ........................................................................ 191.000 kr. per år

Varmeudgift i alt..............................................................

1.139.875 kr. per år

Varmeforbrug..................................................................

1.476,81 MWh fjernvarme per år

CO2 udledning.................................................................

208,23 ton CO₂ per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det faktiske, klimakorrigerede varmeforbrug er oplyst til 1.476 MWh/år, hvilket er i god

overensstemmelse med det her beregnede, teoretiske varmebehov (1.366 MWh/år).

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Varme .............................................................................. 647,00 kr. per MWh fjernvarme

195.200 kr. i fast afgift per år for fjernvarme

El ..................................................................................... 2,00 kr. per kWh

Vand.................................................................................

35,00 kr. per m³

FORBEHOLD FOR PRISER INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør

det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Energimærkningsnummer 310008542 15


BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lemberggade 18-20, Nyrnberggade 47-49

Adresse ........................................................................... Lemberggade 18

BBR nr.............................................................................

101-340120-1

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 2763 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 3272 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 3272 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

233 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 509 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lemberggade 22-24-26.

Adresse ........................................................................... Lemberggade 22

BBR nr.............................................................................

101-340120-2

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 2020 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 2374 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 2374 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

282 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 354 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lemberggade 28, Sternberggade 2-4

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 16


Adresse ........................................................................... Lemberggade 28

BBR nr.............................................................................

101-340120-3

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 2285 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 2694 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 2694 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

258 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 409 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 51-53

Adresse ........................................................................... Lergravsvej 33

BBR nr.............................................................................

101-340120-4

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 2890 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 85 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 3504 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 3504 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

345 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 529 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lergravsvej 37-39-41

Adresse ........................................................................... Lemberggade 18

BBR nr.............................................................................

101-340120-5

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1958 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 85 m²

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 17


Boligareal opvarmet ....................................................... 2265 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 2265 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

188 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 354 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8

Adresse ........................................................................... Lergravsvej 43

BBR nr.............................................................................

101-340120-6

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1926

År for væsentlig renovering............................................

Ikke relevant

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 2126 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 2518 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 2518 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

172 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 392 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

0 m²

Energimærke .................................................................. C

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bygn. nr. 1.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 233 m².

4. sal, 506 m².

3. sal, 506 m².

2. sal, 506 m².

1. sal, 506 m².

Stuel, 506 m².

Kld.l, 509 m².

Ialt, 3272 m².

Bygn. nr. 2.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 282 m².

4. sal, 354 m².

3. sal, 354 m².

2. sal, 354 m².

1. sal, 354 m².

Stue, 322 m².

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 18


Kld. 354 m².

Ialt, 2374 m².

Bygn. nr. 3.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 258 m².

4. sal, 407 m².

3. sal, 407 m².

2. sal, 407 m².

1. sal, 407 m².

Stue, 399 m².

Kld. 409 m².

Ialt, 2694 m².

Bygn. nr. 4.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 346 m².

4. sal, 525 m².

3. sal, 526 m².

2. sal, 526 m².

1. sal, 526 m².

Stue, 526 m².

Kld. 529 m².

Ialt, 3504 m².

Bygn. nr. 5.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 141 m².

4. sal, 354 m².

3. sal, 354 m².

2. sal, 354 m².

1. sal, 354 m².

Stue, 354 m².

Kld. 354 m².

Ialt, 2265 m².

Bygn. nr. 6.

Det opvarmede areal fremkommer som:

5. sal, 176 m².

4. sal, 390 m².

3. sal, 390 m².

2. sal, 390 m².

1. sal, 390 m².

Stue, 390 m².

Kld. 392 m².

Ialt, 2518 m².

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 19


HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte

besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan

man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,

råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være

behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Topdahl ApS

Lerhøj 17, 2880 Bagsværd

coh@topdahl.dk

tlf. 33313313

Ved energikonsulent

Carl Ove Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af

sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310008542 20


Energimærke

for Lemberggade 18

2300 København S

Energistyrelsens Energimærkning

Gyldig fra den 12. oktober 2012 til den 12. oktober 2022

Energimærkningsnummer 310008542

More magazines by this user
Similar magazines