Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Trafi ksikkerhed

Et af projektmålene for Odense Cykelby

er, at antallet af dræbte og kvæstede

cyklister i fl erpartsuheld skal reduceres

med 20 % inden udgangen af år 2002

med basis i årene 1996-1997. Dette kapitel

beskriver, om projektmålet på trafi

ksikkerhedsområdet blev nået.

Odense Kommune har mange indbyggere,

men alligevel sker der forholdsvis

få ulykker med cyklister om året. For at

undgå fejlvurderinger som følge af fokusering

på et enkelt års beskedne

ulykkestal analyseres data for fl ere år.

Derfor betragtes de samme perioder

som for transportvaner, hvor 2-4 år

indgår, dog indgår år 2003 kun frem til

og med juni måned.

Mange udviklinger og tiltag har betydning

for trafi ksikkerheden. Projektmålet

for trafi ksikkerhed fokuserer på det

absolutte antal af dræbte og kvæstede

cyklister. Men i evalueringen forsøges

også at identifi cere den separate betydning

af lokale indsatser i Odense Kommune

såsom, projektet Odense Cykelby,

for cyklisters trafi ksikkerhed. For at

undgå fejlvurderinger korrigeres for

den generelle udvikling i personskader

ved at benytte kontrolgruppe 3, som er

beskrevet i afsnittet, Kontrolgrupper.

Samtidig medfører ændringer i mæng-

den af cykeltrafi k, at forekomsten af

personskader bliver anderledes. Dette

forsøges der også at tage højde for.

Udviklingen i personskader opgøres på

to måder, henholdsvis udviklingen

med og uden korrektion for generel

udvikling og ændringer i cykeltrafi k.

Udtræk af data om politiregistrerede

personskader er baseret på Vejsektorens

Informations System (VIS), mens

sygehusregistrerede tilskadekomne

med bopæl i Odense Kommune er baseret

på data fra Ulykkes Analyse Gruppen

(UAG) ved Odense Universitetshospital.

For politiregistrerede personskader

indgår kun uheld sket på kommuneveje,

da projektet Odense Cykelby

ikke har fokuseret på fysiske foranstaltninger

på amts- og statsveje.

Personskader

I dette afsnit betragtes alene personskader.

Der ses ikke på uheld og tages

ikke højde for udviklinger i trafi kken.

Reelle udviklingsforløb i Odense

Kommune

I tabel 5.a er vist udviklingen i dels alle

personer og dels personskader blandt

cyklister involveret i fl erpartsuheld. Af

Trafi ksikkerhed I 99

tabellen kan erfares, at projektmålet

med en reduktion på 20 procent i antallet

af dræbte og kvæstede cyklister i

fl erpartsuheld inden udgangen af år

2002 med basis i årene 1996-1997 lige

nøjagtig blev opnået, idet antallet faldt

fra 75 pr. år i 1996-1997 til 60 i 2002.

Benyttes de lidt længere perioder 1994-

1997 og 1999-2002 fås næsten samme

fald. Antallet af personskader blandt

cyklister involveret i fl erpartsuheld har

været lavere i alle årene i projektperioden

1999-2002, set i forhold til basisårene

1996-1997. Umiddelbart ser

det ud til at faldet i personskader primært

er blandt de alvorlige personskader,

men dette skyldes ændringer i registreringen

af hjernerystelse i 1997,

der ved en fejl overgik fra alvorlig til

let tilskadekomst.

Af tabel 5.a kan erfares, at den andel af

alle personskader, som cyklister i fl erpartsuheld

udgør, er faldet fra 42 % i

1996-1997 til 36 % i 2002, og fra 39 %

i 1994-1997 til 31 % i 1999-2002. Der

er gennemsnitligt registreret 6 personskader

blandt cyklister i solouheld af

politiet om året, og her kan ikke konstateres

nogen udvikling.

År Alle personskader Heraf cyklister i fl erpartsuheld

Let Alv Dræbt I alt Let Alv Dræbt I alt

1993 114 89 5 208 52 25 2 79

1994 54 121 17 192 19 42 5 66

1995 101 102 6 209 41 36 2 79

1996 100 102 3 205 47 46 1 94

1997 85 62 5 152 35 20 1 56

1998 101 70 6 177 37 21 1 59

1999 127 97 3 227 42 31 1 74

2000 93 97 4 194 30 22 0 52

2001 112 75 4 191 38 19 1 58

2002 91 67 7 165 33 26 1 60

Pr. år i 1996-1997 93 82 4 179 41 33 1 75

Pr. år i 1994-1997 85 97 8 190 36 36 2 74

Pr. år i 1999-2002 106 84 5 194 36 25 1 61

Tabel 5.a. Politiregistrerede personskader i Odense Kommune opdelt i dræbte, alvorligt og let tilskadekomne. Kilde: VIS.

Similar magazines