27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forventet psk Odense = Odense psk Før · Kontrol psk Efter Kontrol befolkning Før · Odense befolkning Efter

·

Kontrol psk Før ( Kontrol befolkning Efter · Odense befolkning Før )

”Psk” står for personskader og ”befolk” er befolkningstal. ”Før” er årene 1994-1997, når denne periode sammenlignes med ”Efter”,

1999-2002. Ved analyser af udviklingen måned for måned og år for år anvendes derimod basisårene 1996-1997 som ”Før”.

År Alle personskader Heraf cyklister i fl erpartsuheld

Observeret Forventet Difference Observeret Forventet Difference

1993 208 186 22 79 79 0

1994 192 198 -6 66 92 -26

1995 209 207 2 79 96 -17

1996 205 186 19 94 76 18

1997 152 171 -19 56 74 -18

1998 177 169 8 59 66 -7

1999 227 172 55 74 59 15

2000 194 169 25 52 64 -12

2001 191 165 26 58 53 5

2002 165 163 2 60 60 0

Tabel 5.c. Observerede og forventede personskader 1993-2002 i Odense Kommune, hvor kontrolgruppe 3 er anvendt til korrektion for generel

udvikling, og 1996-1997 er basisår (førperiode). Kilde: VIS og Danmarks Statistik.

Af tabel 5.c og fi gur 5.2 kan det erfares,

at udviklingen i personskader blandt

cyklister i fl erpartsuheld i Odense

Kommune følger den generelle udvikling,

når 1996-1997 bruges som basisår

og der ikke tages højde for udviklingen

i cykeltrafi kken. Dog sker der 7 fl ere

personskader blandt cyklister i Odense

Kommune, når 1996-1997 bruges som

basisår. Derimod sker der 37 fl ere personskader

blandt cyklister i Odense

Kommune i 1999-2002, når 1994-1997

anvendes til førperiode, fordi der skete

betydeligt færre ulykker i kontrolgruppe

3 i 1994-1995.

For alle personskader sker der væsentligt

fl ere i Odense Kommune end forventet,

se tabel 5.c og 5.d samt fi gur

5.3. Om dette skyldes en reduceret generel

fokusering på trafi ksikkerheden

som følge af projektet Odense Cykelby

eller andre forhold, såsom øget biltrafi

k blandt andet som følge af Storebæltsforbindelsen,

er uvist.

Alle personskader Heraf cyklister i fl erpartsuheld

Observeret Forventet Difference Observeret Forventet Difference

Pr. år 194 166 28 61 52 9

Tabel 5.d. Observerede og forventede personskader pr. år i 1999-2002 i Odense Kommune,

hvor kontrolgruppe 3 er anvendt til korrektion for generel udvikling, og 1994-1997 er

basisår (førperiode). Kilde: VIS og Danmarks Statistik.

Personskader pr. måned

10

8

6

4

2

0

-2

-4

jul-93

jan-94

jul-94

jan-95

jul-95

jan-96

jul-96

jan-97

jul-97

jan-98

jul-98

jan-99

Figur 5.2. Observerede og forventede personskader med cyklister i fl erpartsuheld i

Odense Kommune 12 måneders løbende gennemsnit, hvor kontrolgruppe 3 er anvendt

til korrektion for generel udvikling, og 1996-1997 er basisår (førperiode). Kilde:

VIS og Danmarks Statistik.

jul-99

jan-00

Trafi ksikkerhed I 101

jul-00

jan-01

jul-01

jan-02

jul-02

jan-03

Observeret

Forventet

Difference

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!