27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

102 I

Personskader pr. måned

25

20

15

10

5

0

-5

jul-93

jan-94

Figur 5.3. Alle observerede og forventede personskader i Odense Kommune 12 måneders

løbende gennemsnit, hvor kontrolgruppe 3 er anvendt til korrektion for generel

udvikling og, 1996-1997 er basisår (førperiode). Kilde: VIS og Danmarks Statistik.

Risiko

jul-94

Odense Danmarks Nationale Cykelby

jan-95

jul-95

jan-96

jul-96

jan-97

jul-97

jan-98

jul-98

I dette afsnit ses på udviklingen i 16-74

årige cyklisters risiko i trafi kken pr. tur,

de cykler. Baggrunden for ikke at se på

risikoen pr. km er, at bestemmelsen af

antal cyklede km via TU er behæftet

med en væsentlig større statistisk usikkerhed

end antallet af cyklede ture.

Kontrolgruppe 3 benyttes til at beregne

den forventede risiko, hvor der tages

højde for den generelle udvikling i

Forventet risiko Odense = Odense risiko Før ·

jan-99

jul-99

jan-00

jul-00

jan-01

jul-01

jan-02

jul-02

jan-03

Observeret

Forventet

Difference

cyklisters risiko. Da det samlede antal

af cyklede ture beregnes ud fra TU og

befolkningstal, er det ikke nødvendigt

at korrigere for de forskelligartede udviklinger

i befolkningstallet i henholdsvis

Odense Kommune og kontrolgruppe

3. Det antages, at udviklingen

i cykeltrafi kken er ens på henholdsvis

kommuneveje og stats- og

amtsveje i Odense Kommune og kontrolgruppe

3. Til beregning af den forventede

risiko benyttes følgende formel:

Kontrol gruppe risiko Efter

Kontrol gruppe risiko Før

”Før” er årene 1994-1997, når denne periode sammenlignes med ”Efter”, 1999-2002.

Ved analyser af udviklingen måned for måned og år for år anvendes derimod basisårene

1996-1997 som ”Før”.

År Observeret risiko Forventet risiko i Difference

Kontrolgruppe 3 Odense Kommune Odense Kommune

1993 2,1 1,7 1,9 -0,1

1994 2,9 1,5 2,6 -1,1

1995 2,8 2,0 2,5 -0,5

1996 2,5 2,7 2,2 0,5

1997 2,2 1,5 2,0 -0,5

1998 2,2 1,7 1,9 -0,2

1999 1,9 2,3 1,7 0,5

2000 2,3 1,5 2,0 -0,5

2001 2,2 1,7 2,0 -0,3

2002 1,8 1,6 1,6 0,0

Af tabel 5.e kan det erfares, at den observerede

risiko for cyklister generelt er

lavere i Odense Kommune set i forhold

til kontrolgruppe 3, hvilket formentligt

primært skyldes en højere cykelbrug i

Odense. Risikoen i Odense Kommune

er faldet med 15 % fra 2,1 i basisårene

1996-1997 til 1,8 i Odense Cykelbys

projektperiode 1999-2002. Risikoen er

faldet yderligere til 1,6 i år 2002, hvilket

er 21 % under niveauet i basisårene.

Den forventede risiko er 0,1 lavere end

den observerede risiko i projektperioden

1999-2002 ifølge tabel 5.e, men

0,3 højere i tabel 5.f. Konklusionen på

udviklingen i cyklisters risiko i Odense

afhænger derved af, om basisårene

1996-1997 eller årene 1994-1997 benyttes

som førperiode.

Af kapitel 4 fremgår det, at det samlede

antal af ture i Odense Kommune ifølge

TU er faldet mere gennem perioden

1993-2003 end i kontrolgruppe 3, hvilket

har direkte konsekvenser for beregningen

af cyklisters risiko. Dette fald

kan forklares ved åbningen af Storebæltsforbindelsen,

og skyldes formentlig

opgørelsesmetode i TU. Hvis der tages

højde for dette ved at benytte cyklens

andel af alle ture i stedet for det

absolutte antal af registrerede cykelture,

vil konklusionen om cyklisters risiko

i Odense Kommune blive mere positiv.

Derfor er det sandsynligt, at risikoen

i Odense er faldet betydeligt mere

end i kontrolgruppe 3.

Tabel 5.e. Udvikling i 16-74-årige cyklisters

risiko for personskade i fl erpartsuheld på

kommuneveje pr. million cyklede ture

1993-2002. Den forventede risiko for

Odense Kommune er beregnet ud fra basisårene

1996-1997, mens difference står

for forskellen i den observerede og forventede

risiko i Odense. Kilde: VIS, TU og Danmarks

Statistik.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !