27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Folkesundhed

Kapitel 4 viste, at befolkningen i Odense

Kommune har cyklet mere i den periode,

hvor projektet Odense Cykelby

er blevet gennemført i forhold til basisårene.

Odenseanerne cykler endda

endnu mere end den generelle udvikling

foreskriver. Kapitel 3 viser samtidig,

at cyklister er mere fysisk aktive i

øvrigt end dem, der ikke cykler. Samlet

set har den fysiske aktivitet blandt

odenseanerne derfor udviklet sig mere

positivt, set i forhold til den generelle

udvikling i kontrolgruppe 3: Omkring

2 minutter mere fysisk aktivitet om dagen

i gennemsnit for 16-74-årige. Øget

fysisk aktivitet er dokumenteret til at

have en positiv betydning for folkesundheden

i form af længere levetid og

reduktion i forekomsten af en lang

række alvorlige sygdomme (Pedersen

og Saltin, 2003; Haskell, 1998). Således

er der grund til at tro, at projektet

Odense Cykelby har påvirket folkesundheden

blandt befolkningen i

Odense Kommune i positiv retning.

I dette kapitel ses på udviklinger i dødelighed

og sygdom. Sygdom analyseres

ud fra opgørelser af sygedagpenge

og sygesikringen. Via sygesikringen

kan f.eks. analyseres, hvor mange der

har modtaget ydelser fra sygesikringen

og diagnoser for indlagte på sygehuse.

Selve evalueringen sammenligner antallet

af døde og sygdomstilfælde i perioden

1999-2002 med 1996-1997.

Forventet døde Odense = Odense Dødelighed Før ·

Folkesundhed I 107

Dødelighed

Af afsnittet, Kontrolgrupper kunne det

erfares, at udviklingen i det samlede

befolkningstal steg mere i kontrolgruppe

3 end i Odense Kommune, mens

stigningen var nogenlunde jævnt fordelt

på alle aldersgrupper. For at tage

højde for forskelligartede udviklinger i

befolkningstal betragtes antallet af

døde pr. 1.000 indbyggere. Befolkningen

deles op i køn og 20 aldersgrupper,

hver med 5 alderstrin for at se, hvordan

den øgede fysiske aktivitet har påvirket

dødeligheden. Det forventede

antal døde er beregnet separat for

hvert køn og aldersgruppe. Beregningen

af det forventede antal af døde er

foretaget ud fra formlen:

Kontrol gruppe dødelighed Efter

Kontrol gruppe dødelighed Før

Alder Observeret antal døde Forventet antal døde Difference i antal døde

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

0-4 år 34 33 67 26 42 68 8 -9 -1

5-9 år 6 2 8 1 0 1 5 2 7

10-14 år 5 1 6 2 4 6 3 -3 0

15-19 år 8 2 10 14 1 15 -6 1 -5

20-24 år 19 8 27 24 13 37 -5 -5 -10

25-29 år 15 8 23 38 7 45 -23 1 -22

30-34 år 41 13 54 45 13 58 -4 0 -4

35-39 år 43 3 73 68 17 85 -25 13 -12

40-44 år 65 37 102 83 37 120 -18 0 -18

45-49 år 102 65 167 131 83 214 -29 -18 -47

50-54 år 167 109 276 118 85 203 49 24 73

55-59 år 230 145 375 190 153 343 40 -8 32

60-64 år 248 185 433 254 181 436 -6 4 -3

65-69 år 328 265 593 338 225 563 -10 40 30

70-74 år 475 383 858 524 427 950 -49 -44 -92

75-79 år 585 498 1083 644 567 1211 -59 -69 -128

80-84 år 546 730 1276 591 594 1186 -45 136 90

85-89 år 470 814 1284 410 763 1172 60 51 112

90-94 år 212 570 782 230 544 774 -18 26 8

95+ år 50 239 289 45 279 324 5 -40 -35

I alt 3649 4137 7786 3776 4034 7810 -127 103 -24

Tabel 6.a. Observerede og forventede antal døde i Odense Kommune 1999-2002. Kilde: Danmarks Statistik.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !