Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

108 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Af tabel 6.a kan erfares, at det samlede

antal døde i Odense Kommune er 24

lavere end forventet. Tallene viser, at

det observerede antal døde er lavere

bl.a. blandt 15-49-årige og 70-79-årige.

Når man tager højde for middellevetiden

for den enkelte aldersgruppe og

køn, fås at antallet af leveår i Odense

Kommune er steget med ca. 533 pr. år,

svarende til ca. 2½ måned længere levetid

i gennemsnit pr. indbygger, hvilket

harmonerer fi nt med tidligere undersøgelser

om fysisk aktivitet. Det ser

derfor ud til, at den øgede fysiske aktivitet

har haft en indvirkning på middellevetiden.

Det er kun mændene, der

har fået forlænget deres levetid.

Der må dog tages store forbehold overfor

opgørelsen, da der f.eks. ikke er taget

højde for fl yttemønstret blandt befolkningen.

Det er dog ikke usandsynligt,

at det især er blandt 15-49-årige,

at der er sket en forøgelse i den fysiske

aktivitet. For de 15-49-årige er dødeligheden

faldet med omkring 20 %.

Sygdom

Sygdom kan opgøres på mange måder.

I nærværende afsnit er foretaget opgørelser

via sygedagpengeregistret og sygesikringsregistret.

Via sygedagpengeregistret

fås kun oplysninger om personer

i arbejdsstyrken, mens sygesikringsregistret

giver oplysninger om

hele befolkningen. En egentlig (dominerende)

diagnose foretages kun for

patienter på sygehuse, så det er kun

her, at vi med sikkerhed kender sygdomsforløbet.

Af tabel 6.b kan erfares, at der er udbetalt

115 kr. mindre end forventet i dagpenge

ved sygdom pr. 20-66 årige person

i arbejdsstyrken pr. år i Odense

Kommune i perioden 1999-2002, hvor

Odense Cykelby blev gennemført. Dette

svarer til en samlet besparelse på 41

mio. kr. i dagpenge ved sygdom for

alle 20-66-årige i hele perioden. Tabel

6.b viser samtidig, at odenseanerne er

syge lidt oftere end forventet (dagpengetilfælde),

og lidt fl ere personer er

syge end forventet (modtagere), men

er syge i væsentlig kortere tid (dagpengeuger).

I gennemsnit modtog odenseanerne

dagpenge ved sygdom en halv

dag mindre end forventet om året.

Besparelsen på godt 6 % i dagpenge

ved sygdom harmonerer fi nt med den

fundne lavere dødelighed. Besparelsen

i udbetalte dagpenge er omkring dobbelt

så stor som de samlede omkostninger

ved projektet Odense Cykelby.

I 2003 udgjorde Odense Kommunes

andel af udgifterne til sygedagpenge

47%, mens resten fi nansieres af Staten.

De forventede tal i tabel 6.c er, som for

dødelighed, beregnet separat for aldersgrupper

og køn, dog kun 15 aldersgrupper

i stedet for 20. Dette skyldes,

at tallene for sygesikringen varierer

meget mellem køn og aldersgrupper.

Emne Observeret Forventet Difference

Udbetalte dagpenge (kr.) 2.912 3.026 -115

Dagpengetilfælde (antal gange) 0,308 0,306 0,002

Modtagere af dagpenge (antal personer) 0,156 0,153 0,003

Dagpengeuger (antal uger) 1,099 1,171 -0,073

Tabel 6.b. Observerede og forventede udbetalte dagpenge, dagpengetilfælde, modtagere

af dagpenge og dagpengeuger ved sygdom pr. 20-66-årige person i arbejdsstyrken pr. år i

Odense Kommune 1999-2002 (alle sager eksklusiv fødsel). Forventet er beregnet ud fra

kontrolgruppe 3 og basisårene 1996-1997. Kilde: Danmarks Statistik.

Emne Observeret Forventet Difference

Kontakter med sygesikring (antal) 9,87 9,91 -0,04

Modtagere af ydelser fra sygesikring

(antal)

0,928 0,924 0,004

Udgifter til sygesikring (kr.) 1.324 1.313 11

Tabel 6.c. Observerede og forventede kontakter med, modtagere af ydelser fra og udgifter

til sygesikring pr. indbygger pr. år i Odense Kommune 1999-2002. Forventet er beregnet

ud fra kontrolgruppe 3 og basisårene 1996-1997. Kilde: Danmarks Statistik.

Emne Observeret Forventet Difference

Indlæggelser (antal) 0,195 0,199 -0,004

Sengedage (antal) 1,045 1,082 -0,037

Sygehuspatienter (antal) 0,125 0,125 -0,001

Tabel 6.d. Observerede og forventede indlæggelser, sengedage og sygehuspatienter pr.

indbygger pr. år i Odense Kommune 1999-2002. Forventet er beregnet ud fra kontrolgruppe

3 og basisårene 1996-1997. Kilde: Danmarks Statistik.

Af tabel 6.c kan erfares, at forskellene i

de observerede og forventede tal er

ganske små. Dog er udgifterne til sygesikring

ca. 1 % højere end forventet.

Udgifterne til sygesikring blandt 0-59årige

både for kvinder og mænd er højere

end forventet, mens de er lavere

blandt ældre. Samlet set ligger de observerede

udgifter ca. 8 mio. kr. højere

end forventet for hele perioden 1999-

2002 for hele befolkningen i Odense

Kommune.

De forventede tal i tabel 6.d er, som for

dødelighed, beregnet separat for aldersgrupper

og køn, dog kun 18 aldersgrupper

i stedet for 20. Dette skyldes,

at tallene varierer meget mellem køn

og aldersgrupper.

Af tabel 6.d kan erfares, at antallet af

sengedage er godt 3 % mindre end forventet.

Det samlede antal sengedage er

godt 27.000 mindre end forventet for

hele perioden 1999-2002, og faldet er

nogenlunde lige stort blandt mænd og

kvinder. For mænd er der et betydeligt

fald blandt 15-49-årige på omkring

12 %, men ellers er det især blandt ældre

over 60 år, at faldet er forekommet.

Antallet af indlæggelser er godt 2 %

mindre end forventet, svarende til

knap 3.000 færre indlæggelser end forventet

i hele perioden 1999-2002, og

faldet er kun sket for kvinder. Der er

primært færre indlæggelser end forventet

blandt ældre mænd og kvinder

samt kvinder i den fødedygtige alder.

Similar magazines