Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

10 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

De voksne har igennem kampagnerne

fået tilbud om at prøve nye cykeltyper,

trailere, fi rmacykler m.v., og der er redegjort

for forskelligt tilbehør. Cykelkampagnerne

har vedvarende opfordret

til at bruge cyklen, og præmier har

været brugt som et primært belønningsobjekt

både overfor individet,

arbejdspladsen og arbejdsgiveren.

Foldecyklen er med held blevet introduceret

som et velfungerende supplement

for pendlende bilister.

Trafi ksikkerheden er søgt fremmet ved

en særlig kampagne omkring cyklisternes

adfærd, og der er markedsført et

udvalgt kvarter med 30 km/t.

Endelig er cykling som livsstil søgt underbygget

i kraft af fl ere imageforbedrende

tiltag, herunder ved at fremhæve

cyklens særlige roller ved politiopgaver

og som taxi.

Cykelby-projektet er blevet kraftig eksponeret,

f.eks. igennem 80 foredrag og

856 avisartikler.

Alle delprojekter har haft hver deres

mission, og populært sagt blev der lagt

mange brikker i et stort puslespil. Det

blev ikke komplet, men mangfoldigheden

har sikret, at mange målgrupper

har stiftet bekendtskab med Odense

Cykelby. En stor del af borgerne er blevet

påvirket en eller fl ere gange af Cykelbyens

projekter. Odenseanerne er

blevet bevidste om byens indsats for

cyklister, og Cykelbyen er til en vis

grad blevet en del af odenseanernes

identitet.

Panelundersøgelse

Dette afspejles i en panelundersøgelse

lavet af Syddansk Universitet, der bl.a.

havde til formål at registrere vurderinger

af Cykelby-projektets indsatsområder.

Panelundersøgelsens deltagere repræsenterede

et bredt udsnit af den

odenseanske befolkning i alderen 15-

60 år.

Af de udvalgte projekter kendte godt

halvdelen af de adspurgte til de pågældende

tiltag. De initiativer, der bedst

nedfældede sig i hukommelsen, var

projekter rettet mod fysiske forbedringer

som f.eks.:

• Smutveje

• Grøn bølge

• Sikker cykel parkering

Kampagnetiltag som den årlige ”Cykeldag”

på Flakhaven eller kåringen af

”Årets cyklist” i Odense har de adspurgte

sværere ved at huske. Dette

kan hænge sammen med, at deltagerne

i undersøgelsen ikke kan placere afsenderen

af disse aktiviteter.

En ting er, hvad Odense Cykelby vægter,

når det kommer til cykelfremmende

aktiviteter, en anden er cyklisternes

prioriteringer.

Odense Cykelby har løbende spurgt

byens cyklister om deres prioritering af

fremtidige indsatsområder for fremme

af cykling. Der er størst interesse for:

• Fremkommelighed i lyskryds

• Driftskvaliteten af stierne

• Cykelparkeringsforholdene

Dette bekræftes også af deltagerne i

den førnævnte undersøgelse. Fokus for

cyklisten ligger på de fysiske forbedringer,

men det er også vores klare indtryk,

at der er behov for kampagner.

Gennem forskellige aktiviteter og kampagner

er det muligt at gøre opmærksom

på cyklens kvaliteter, muligheder

og forskellige udformninger. Det er

muligt at markedsføre cyklen et skridt

videre end den umiddelbare og almene

viden, at cykling er sundt.

Men har Odense Cykelbys kampagner,

aktiviteter og forbedringer for cyklister

gjort Odense til en bedre by at cykle i?

Set ud fra den tidligere nævnte undersøgelse

er Odense en god by at være

cyklist i, set ud fra både de fysiske kvaliteter,

Cykelbyens indsats og de generelle

vilkår. 82% af deltagerne i undersøgelsen

tilslutter sig opfattelsen af

Odense som en by med gode betingelser

for cyklister.

Cykelby-projektet har sat sine spor,

hvilket også afspejles af undersøgelsen.

Deltagerne vurderede Odense som en

bedre cykelby for hvert år, projektet

eksisterede. Også selv om deltagerne

ikke udelukkende var cyklister, men

også repræsenteret af øvrige trafi kantgrupper.

Cykelby-projektet har ikke på

nogen måde været rettet imod bilisterne.

Det er sket i erkendelse af, at de fl este

nemt håndterer rollerne som bilist

og cyklist i en vekselvirkning.

Målet har derfor været at få fl ere til at

vælge cyklen lidt oftere. Det har projektet

gjort ved dels at sørge for fysiske

forbedringer som cykelparkering, forbedringer

af cykelstier og reduktion af

cyklistens stop i kryds. Men også kampagner

for cyklen har været et omdrejningspunkt,

som skulle synliggøre, at

det er let at vælge cyklen. Når blot

kampagnerne er enkle og ligetil at deltage

i - så er rollen som cyklist noget,

mange er stolte af at blive identifi ceret

med.

Transportvaner

Ved udgangen af 2002 i december måned

var cykeltrafi kken i Odense Kommune

reelt steget med 20% ifølge Danmarks

Statistiks transportundersøgelser

(TU). Dermed blev projektmålet om at

øge antallet af cykelture i Odense

Kommune med 20% inden udgangen

af år 2002 med basis i årene 1996-1997

opnået.

Cykeltrafi kken er således steget i Odense.

Stigningen er sket trods analyser,

som siger, at den generelle udvikling

samt Storebæltsforbindelsens åbning

burde have medført et fald i cykeltrafi

kken i Odense Kommune. De lokale

indsatser i Odense Kommune, som

bl.a. projektet Odense Cykelby, er beregnet

til at have medført en stigning i

cykeltrafi kken på 22% i Odense Kommune

fra basisårene 1996-1997 til under

projektperioden 1999-2002 og 24%

ved udgangen af år 2002.

Ydermere har de lokale indsatser medført

et betydeligt fald i transportarbejdet

(km pr. person pr. dag) i Odense

Kommune. Tilsyneladende er transportarbejdet

i bil og kollektiv trafi k faldet

med henholdsvis ca. 15 og 45%

som følge af de lokale indsatser. Det er

især lange ture i bil og både korte og

lange ture i den kollektive trafi k, der er

overfl yttet til korte ture til fods og på

cykel.

Opgørelserne peger i retning af, at de

aktiviteter og delprojekter i Odense

Cykelby, der blev udført i årene 1999

og 2000, har medvirket til væksten i

cykeltrafi kken i Odense Kommune.

Senere aktiviteter har konsolideret det

høje niveau af cykeltrafi k. De mange

nye cyklister ser ud til at blive ved med

at cykle, idet mængden af cykeltrafi k

er lige så høj i 2003 som under

projektperioden 1999-2002.

Similar magazines