Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Konklusion

Det samlede mål for Cykelby-projektet var:

· Borgere i Odense skal efter eget udsagn opleve en

forbedring i trivsel og velvære.

· Antallet af cykelture i Odense Kommune skal

forøges med 20% inden udgangen af 2002 med

basis i årene 1996-1997. I samme periode skal

antallet af personer, der benytter cyklen mere end

3 gange om ugen, øges med 20%.

· Antallet af dræbte og kvæstede cyklister i

fl erpartsuheld skal for samme periode reduceres

med 20%.

· Borgere i Odense Kommune skal efter eget udsagn

opleve, at byen blev bedre at cykle i.

Odense var i perioden 1999-2002 Danmarks

Nationale Cykelby med støtte

fra Trafi kministeriet og Vejdirektoratet.

Odense fi k 20 mio. kr. fordelt over projektets

4 år til at udarbejde nye idéer

og forslag til at fremme cykeltrafi kken

i Odense. I løbet af 4 år blev over 50

projekter afprøvet, gennemført og implementeret

i Odense.

Cykelby-projektet var i høj grad præget

af en lyst til at gå nye veje inden for

planlægning af cykelinfrastruktur. Viden

om traditionel cykelinfrastruktur

var stor, men Odense Cykelby fandt

efterhånden frem til, at der manglede

nye initiativer inden for fl ere områder:

• Cyklisters fremkommelighed

• Bedre og mere sikker cykelparkering

• Imageplejende aktiviteter

• Aktionsprægede aktiviteter rettet

mod børn og voksne

• Fokus på driftskvalitet

• Fokus på cyklisters trafi kale adfærd

Gennem en gradvis idéudvikling

skabte Odense Cykelby projekter,

der matchede de områder, hvor der

manglede nyskabelse. Projekterne blev

løbende afprøvet, og de fl este idéer var

holdbare. Det var dog nødvendigt at

lave enkelte tilpasninger undervejs, og

i enkelte af de sværeste tilfælde krævede

det en egentlig dispensation fra

de gældende vejregler.

Alle delprojekter har haft hver deres

ærinde, så mange brikker blev lagt for

at danne puslespillet Odense Cykelby.

Det blev ikke komplet, men mangfoldigheden

sikrede, at mange målgrupper

stiftede bekendtskab med Odense

Cykelby enten gennem kampagner, artikler

eller aktionsprægede aktiviteter.

En stor del af borgerne er blevet påvirket

en eller fl ere gange af Cykelbyens

projekter. Odenseanerne er blevet bevidst

om byens indsats for cyklister, og

Cykelbyen er til en vis grad blevet en

del af odenseanernes identitet.

At borgere i Odense kender til Odense

Cykelby underbygges i en undersøgelse

lavet for Odense Cykelby. I perioden

2000-2003 afviklede Syddansk Universitet

- Odense en panelundersøgelse,

der bl.a. havde til formål at registrere

vurderinger af Cykelby-projektets

indsatsområder. Panelundersøgelsens

deltagere på 677 personer var

varieret sammensat mht. alder, køn,

beskæftigelse, uddannelse, indkomst,

husstandsstørrelse og boligform. De re-

Konklusion I 117

præsenterede således et bredt udsnit af

den odenseanske befolkning i alderen

15-60 år.

Af de udvalgte projekter kendte godt

halvdelen af de adspurgte til de pågældende

tiltag. De initiativer, der bedst

nedfældede sig i hukommelsen, var

projekter rettet mod fysiske forbedringer.

Det var f.eks. smutveje i lyskryds,

grøn bølge og sikker parkering, som

cyklisterne lagde mærke til. Derimod

havde de adspurgte sværere ved at huske

kampagnetiltag, hvilket kan hænge

sammen med, at deltagerne i undersøgelsen

ikke har kunnet placere afsenderen

af aktiviteterne.

Men det er ikke blot i Odense, at kendskabet

til Odense Cykelby er slået fast.

I hele projektperioden stod Odense

Cykelby til rådighed for interesserede.

Dette har bl.a. resulteret i fl ere foredrag

både nationalt som internationalt, artikler

og indslag i pressen. Efter Cykelby-projektets

afslutning er der stadig

interesse for Odenses cykelviden i både

Danmark og udlandet.

Vurdering af Odense som cykelby

En ting er, hvad Odense Cykelby vægter,

når det kommer til cykelfremmende

aktiviteter, en anden er cyklisternes

ønsker.

Derfor har Odense Cykelby løbende

spurgt byens cyklister, hvad de mener,

kan gøres bedre, og hvor der skal lægges

en indsats. Generelt er cyklisternes

ønsker rettet mod fysiske forbedringer

som bedre fremkommelighed i lyskryds,

bedre driftskvalitet af stierne og

en forbedring af cykelparkeringsforholdene.

Dette bekræftes også af deltagerne i

den førnævnte undersøgelse. Fokus for

cyklisten ligger på de fysiske forbedringer,

men det er også Odense Cykelbys

klare indtryk, at der er behov for kampagner.

Gennem forskellige aktiviteter

og kampagner er det muligt at gøre

opmærksom på cyklens kvaliteter, muligheder

og forskellige udformninger.

Det er muligt at markedsføre cyklen et

skridt videre end den umiddelbare og

almene viden, at cykling er sundt.

Similar magazines