Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

118 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Kampagner og aktiviteter i Odense

Cykelby er vægtet højt, og det var tydeligt,

at mange gerne ville være med.

Nøgleordene konkurrencer, præmier

og utraditionelle begivenheder har tiltrukket

mange deltagere og sat den folkelige

opbakning på dagsordenen. Hvis

blot aktiviteterne er enkle og lige til at

deltage i, så tilslutter mange sig.

Men har Odense Cykelbys kampagner,

aktiviteter og forbedringer for cyklister

gjort Odense til en bedre by at cykle

i? Set ud fra den tidligere nævnte

undersøgelse er Odense en god by at

være cyklist i, set ud fra både de fysiske

kvaliteter, Cykelbyens indsats og de

generelle vilkår. 82% af deltagerne i

undersøgelsen tilslutter sig opfattelsen

af Odense som en by med gode betingelser

for cyklister.

BYPAD+ - europæisk samarbejde

Odenses cykelpolitik er blevet evalueret

igennem det europæiske BYPAD+

projekt, der omfatter mere end 40 byer.

Odense har opnået de højeste vurderinger,

både nationalt og internationalt

blandt deltagerbyerne. Odense opnår

en score på 84 ud af 100 mulige, hvilket

harmonerer godt med panelundersøgelsens

resultater omkring borgernes

opfattelse af Odense som cykelby.

Odense Cykelby sætter sine spor

Cykelby-projektet har sat sine spor,

hvilket også afspejles af undersøgelsen.

Deltagerne vurderede uafhængigt af

deres respektive trafi kantgruppe, at

Odense, for hvert år projektet eksisterede,

blev en bedre og bedre cykelby.

Målet har været at få fl ere til at vælge

cyklen lidt oftere. Det har projektet

gjort ved dels at sørge for fysiske forbedringer

som cykelparkering, forbedringer

af cykelstier og reduktion

af cyklistens stop i kryds. Men også

kampagner for cyklen har været et omdrejningspunkt,

som skulle synliggøre,

at det er let at vælge cyklen. Når blot

kampagnerne er enkle og ligetil at deltage

i - så er rollen som cyklist noget,

mange er stolte af at blive identifi ceret

med.

Transportvaner

Ved udgangen af 2002 i december måned

var cykeltrafi kken reelt steget med

20% ifølge TU. Dermed blev projektmålet

om at øge antallet af cykelture

i Odense Kommune med 20% inden

udgangen af år 2002 med basis i årene

1996-1997 opnået. Omfanget af cykeltrafi

k er højere i alle årene i perioden

1999-2002 set i forhold til basisårene.

Andelen af cykeltrafi k er således steget

i Odense, trods det at den generelle udvikling

og åbningen af Storebæltsforbindelsen

skulle have medført et fald i

cykeltrafi kken i Odense Kommune. De

lokale indsatser i Odense Kommune,

som projektet Odense Cykelby, er beregnet

til at have medført en stigning i

cykeltrafi kken på 22% i Odense Kommune

fra basisårene 1996-1997 til under

projektperioden 1999-2002. Godt

halvdelen af de nye cykelture stammer

fra bilister.

De mange nye cyklister ser ud til at

blive ved med at cykle, idet mængden

af cykeltrafi k er lige så høj i 2003 som

under projektperioden 1999-2002.

Virkningen af Odense Cykelby på cykeltrafi

kken vil formentligt vare ved

i en del år, da projektet har reduceret

væksten i bilejerskabet kraftigt.

Opgørelserne peger i retning af, at de

aktiviteter og delprojekter i Odense

Cykelby, der blev udført i årene 1999

og 2000, har medvirket til væksten i

cykeltrafi kken i Odense Kommune.

Senere aktiviteter har konsolideret det

høje niveau af cykeltrafi k.

Hvis forøgelsen af cykeltrafi kken også

gælder børn og ældre i Odense Kommune

har de lokale indsatser i Odense

Kommune som Odense Cykelby medvirket

til at skabe 25.000 nye cykelture

i gennemsnit om dagen under projektperioden

eller over 35 millioner nye

cykelture i hele perioden. De mange

nye gang- og cykelture svarer til ca.

3 minutters ekstra fysisk aktivitet om

dagen, hvilket formentligt har haft en

positiv sundhedsmæssig effekt.

Trafi ksikkerhed

Ifølge politiet er antallet af personskader

blandt cyklister i fl erpartsuheld

pr. år reelt faldet med 20% til år 2002.

Dermed blev projektmålet om at reducere

antallet af dræbte og kvæstede

cyklister i fl erpartsuheld med 20%

inden udgangen af år 2002 med basis i

årene 1996-1997 opnået.

Udviklingen i personskader blandt cyklister

i fl erpartsuheld i Odense Kommune

følger den generelle udvikling.

Men selv om cykeltrafi kken er steget

markant i Odense Kommune set i forhold

til den generelle udvikling, er risikoen

ved at cykle i Odense faldet mere

end i andre større danske byer.

Folkesundhed

Borgere i Odense cykler mere, og det

tyder på, at det har en væsentlig positiv

indfl ydelse på folkesundheden. Projektet

har vundet 2131 leveår blandt

borgerne i Odense, svarende til at

hver mandlig person lever 5 måneder

længere som følge af, at cyklen bruges

oftere. For de 15-49-årige er dødeligheden

faldet med 20%.

Derudover modtog odenseanerne dagpenge

ved sygdom en halv dag mindre

end forventet. I Odense Kommune har

den sundhedsmæssige gevinst af fl ere

cykelture blandt odenseanerne betydet

en besparelse på 33 mio. kr. Denne besparelse

udgør en større sum end de 20

mio. kr., der var udgiften ved Odense

Cykelby. Det ser således ud til, at der er

kontante sundhedsbesparelser ved at få

fl ere til at cykle.

Similar magazines