Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Virkningen af Odense Cykelby

cykeltrafi kken vil formentligt vare ved

i en del år, da projektet har reduceret

væksten i bilejerskabet.

Hvis forøgelsen af cykeltrafi kken blandt

16-74-årige også er forekommet blandt

børn og ældre, har de lokale indsatser i

Odense Kommune som Odense

Cykelby medvirket til at skabe 25.000

nye cykelture i gennemsnit om dagen i

hele projektperioden. Dette svarer til

over 35 millioner nye cykelture i hele

perioden. I øvrigt svarer de mange nye

gang- og cykelture til ca. 3 minutters

ekstra fysisk aktivitet om dagen for alle

odenseanere, hvilket formentligt har

haft en positiv sundhedsmæssig effekt.

Trafi ksikkerhed

Trafi ksikkerhed kan som transportvaner

beskrives på mange måder. Ifølge

politiet er antallet af personskader

blandt cyklister i fl erpartsuheld pr. år

reelt faldet med 19% i Odense Kommune

fra basisårene 1996-1997 til perioden

1999-2002, hvor projektet Odense

Cykelby blev gennemført, og faldet

med 20% til år 2002. Dermed blev projektmålet

om at reducere antallet af

dræbte og kvæstede cyklister i fl erpartsuheld

med 20% inden ud gangen

af år 2002 opnået.

Udviklingen i personskader blandt

cyklister i fl erpartsuheld i Odense

Kommune følger den generelle udvikling.

Som følge af at der er sket en betydelig

stigning i mængden af cykeltrafi

k i Odense Kommune set i forhold til

den generelle udvikling, er risikoen

ved at cykle i Odense faldet mere end i

andre større danske byer.

Folkesundhed

En positiv følge af den stigende mængde

cykling i Odense Kommune har betydet

en større fysisk aktivitet blandt

odenseanerne. Dette har haft en væsentlig

indfl ydelse på folkesundheden.

Projektet har vundet 2131 leveår

blandt borgerne i Odense, svarende til

at hver mandlig person lever 5 måneder

længere som følge af, at cyklen

bruges oftere. For de 15-49-årige er dødeligheden

faldet med 20%.

Derudover er der konstateret, at odenseanerne

modtog sygedagpenge en

halv dag mindre end forventet. Dette

har medført en besparelse i udbetalte

dagpenge ved sygdom på 6%, hvilket

svarer til 41 mio. kr. i perioden 1999-

2002. Udgifterne til sygesikringen er

steget med ca. 8 mio. kr. i samme periode,

hvilket dog er sket samtidigt med,

at antallet af indlæggelser og sengedage

på sygehuse er faldet. At udgifterne

til sygesikringen er steget kan skyldes,

at cyklister er oftere syge end andre,

men til gengæld bliver de hurtigere raske.

Sygedagpenge berører kun sygdom

over 2 uger, hvorfor dette også indikerer

et fald i sygdomsperiodernes længde.

De sparede 33 mio. kr. udgør en større

sum end de 20 mio. kr., der var udgiften

ved Odense Cykelby. Det ser således

ud til, at der er kontante sundhedsbesparelser

ved at få fl ere til at cykle.

Konklusion

Igennem de sidste 4 år har borgere i

Odense cyklet 35 millioner nye cykelture.

Det svarer til 25.000 ekstra cykelture

hver dag.

Cykeltrafi kken i Odense er steget med

20%, når der korrigeres for eksterne

faktorer som f.eks. Storebæltsforbindelsens

åbning. Odenseanerne benytter

nu cyklen på hver 4. tur. Odense Cykelbys

resultater går imod de nationale

tendenser, som viser et fald i cykeltrafi

kken.

Godt halvdelen af de nye cykelture

stammer fra bilister, der frivilligt har

foretaget et skift.

Selv om cykletrafi kken er steget markant

i Odense, har projektet formået at

reducere antallet af cyklistulykker med

20%. Flere cyklister i gaden har tilsyneladende

betydet, at cyklisterne bliver

mere synlige for bilisterne.

Den sundhedsmæssige gevinst af Cykelby-projektet

har været særdeles tilfredsstillende

og har medført store besparelser

på sundhedsområdet. Der er

således påvist konkrete besparelser på

33 mio. kr. Alene i projektperioden udgør

disse besparelser mere end projektets

samlede udgifter på 20 mio. kr.

Den sundhedsmæssige effekt af Cykelby-projektet

udmønter sig ikke blot i

konkrete besparelser. Projektet har

vundet 2131 leveår blandt borgerne i

Odense, som følge af de mange nye cykelture

i Odense.

Sammenfatning I 11

Dødeligheden er ydermere faldet med

20% for de 15-49-årige.

Ud fra disse betragtninger har Odense

Cykelby indfriet sine mål til fulde.

Similar magazines