Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

20 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

dere by, som har sparet penge på sundhedsområdet

og oplevet et fald i dødeligheden

for de 15-49-årige. Det er også

påvist, at projektet har vundet 2131 leveår

blandt borgere i Odense.

Sikkerhed for cyklister

Man kunne foranlediges til at tro, at

ulykketallene for cyklister ville stige,

når fl ere cyklister kom ud på vejene.

Men jo fl ere der cykler, jo synligere bliver

cyklisterne i gadebilledet, og det

øger sikkerheden. Sikkerheden bliver

også større af, at i Odense er bilister

også cyklister, hvilket betyder gensidig

forståelse.

Synligheden gælder også i forhold til

infrastrukturen, hvor man i højere

grad satser på at forbedre sikkerheden

for cyklisterne. Cyklisterne fylder

mere, så der skal skabes nye tiltag for

at forbedre de gældende forhold. I Cykelby-projektet

er sikkerheden f.eks.

forbedret ved at vende vigepligten i

udvalgte kryds, indføre cyklistlommer

foran bilisterne i kryds og ved at lave

forsøg med markering af farlige kryds.

Transportvaner

Målet med Cykelby-projektet var bl.a.

at forsøge at ændre transportvaner til

fordel for cyklen. Odense Cykelby har

gennem fi re år banet vejen ved at udtænke,

udvikle og implementere nye

tiltag til forbedring af cyklisternes vilkår.

Rammerne er skabt for, at fl ere kan

vælge cyklen, men det er svært at ændre

transportvaner. Det er en sejr, hver

gang én vælger cyklen, og det er et

skridt i den rigtige retning.

I Odense vælger mange cyklen frem

for bilen. Cykeltrafi kken stiger i Odense,

og ved udgangen af 2002 var cykeltrafi

kken steget med 20%. Godt halvdelen

af de nye ture stammer fra bilister,

som frivilligt har skiftet transportmiddel.

En prioriteringssag

I Odense Cykelby har vi løbende lyttet

til cyklisternes prioriteringer, som er

meget forskellige. Det er der faktisk

kommet mange gode resultater ud af.

Vi har forsøgt at lytte til alle, og med

hjælp fra cyklisternes ønskeseddel håber

vi, at vi har ramt bredt og opfyldt

om ikke alle så mange ønsker.

Vi fi k lagt et stort og fl ot puslespil, som

ikke er fuldendt. Der venter stadig en

del opgaver, men indtil da kan vi bryste

os af at være Odense Cykelby og

Danmarks Nationale Cykelby.

Evalueringens indhold

Evalueringen af Odense Danmarks

Nationale Cykelby er hovedsagligt møntet

på fagfolk, der har med cykling og

trafi k at gøre i deres dagligdag. Men

bogen kan læses af alle, som interesserer

sig for cyklisters vilkår i trafi kken.

Evalueringen indeholder forskellige

emner, som er grupperet i kapitler. Kapitlerne

kan læses uafhængigt af hinanden,

og bogen kan derfor bruges

som opslagsværk, inspirationskilde eller

håndbog. Alle projekter er ikke beskrevet

i deres fulde længde, men det

er muligt at kontakte Projektleder

Troels Andersen eller Projektansvarlig

Henrik Lumholdt for yderligere oplysninger.

Evalueringen af Odense Cykelby indledes

med en sammenfatning, hvor Cykelby-projektets

resultater og hovedkonklusioner

præsenteres. Denne sammenfatning

foreligger også på engelsk.

Odense Cykelby omhandler alle de projekter,

der er gennemført i Odense Cykelby.

Kapitlet er delt op i 5 mindre afsnit,

som tematisk grupperer projekterne.

Det femte afsnit er en delkonklusion

Cykelby-projektet. Det er muligt

at læse afsnittene hver for sig.

Ny viden om cykling som transportform er

resultatet af en undersøgelse foretaget

for Odense Kommune af en Ph.d.-studerende

ved Syddansk Universitet

Odense. I dette kapitel kan man læse

om paneldeltagernes social-økonomiske

og demografi ske karakteristika.

Herudover kan man læse om sammenhænge

mellem transportvaner, holdninger,

fysisk aktivitet, diæt osv. Det er

hensigten at koble deltagernes trivsel

og velvære til Odense Cykelby for at

se, om der fi ndes en forbindelse.

Transportvaner ser på udviklingen i

transportvaner blandt befolkningen i

Odense Kommune. Transportvaner belyses

på baggrund af den landsdækkende

transportvaneundersøgelse (TU),

panelundersøgelsen, trafi ktællinger og

bilejerskab. Der tages højde for den generelle

udvikling og åbningen af Storebæltsforbindelsen.

I dette kapitel er anvendte

kontrolgrupper også beskrevet.

Trafi ksikkerhed ser på udviklingen i trafi

ksikkerheden blandt Odense Kommunes

befolkning. Trafi ksikkerheden belyses

på baggrund af ulykkesdata registreret

hos politiet og Odense Universitetshospital.

Der tages højde for den

generelle udvikling i politiregistrerede

ulykker. Der anvendes de samme kontrolgrupper,

som beskrevet i Transportvaner.

Folkesundhed ser på udviklingen blandt

Odense Kommunes befolkning. Kontrolgrupperne

fra kapitel 4 anvendes

igen. Panel- og interviewundersøgelser-

Similar magazines