27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Odense Cykelby

Odense Kommune har en lang

tradition for at medtænke cyklister i

de kommunale trafi kplaner. Allerede

i 1976 blev den første plan for et

sammenhængende hovedstinet

vedtaget, og efterfølgende har

kommunen anlagt mange trafi kstier

og rekreative stier. Derfor var det

naturligt, at Odense med støtte fra

Trafi kministeriet og Vejdirektoratet

blev udpeget som Danmarks Nationale

Cykelby for perioden 1999-2002.

Odense fi k 20 mio. kr. fordelt over

4 år til at udarbejde en række nye

tiltag til fremme af cykeltrafi kken i

Odense. Hensigten med at koncentrere

Cykelby-projektet i Odense var at

samle erfaringer og ny viden om

cykeltrafi k ét sted. Den akkumulerede

viden skulle ikke blot komme Odense

til gavn, men også andre kommuner

i Danmark. Projektet omfattede både

fysiske forbedringer, regelændringer og

kampagnemæssige tiltag.

Organisation

Cykelby-projektet blev forankret i

Park- og Vejafdelingen, hvilket betød,

at de fl este fysiske forbedringer blev

realiseret i kraft af egne medarbejdere.

Projektet blev bemandet med en fast

projektleder, der brugte størstedelen

af sin tid på projektet. Udover

projektlederen blev konsulenter fra

fl ere reklamebureauer og rådgivere

inden for kommunikation periodisk

tilknyttet. De eksterne deltagere

blev involveret i en stor del af

idéudviklingen og den efterfølgende

realisering. F.eks. blev fl ere produkter

nyudviklet i samarbejde med

designere og producenter. I forbindelse

med mange af kampagnetiltagene

fi k projektet stor hjælp af skoler,

institutioner, arbejdspladser,

cykelbranchen o.a., som stillede deres

arbejdskraft til rådighed. Kun på den

måde var det økonomisk muligt at

realisere så mange tiltag.

Projektlederen refererede til en

styregruppe, der dækkede således:

• Ekstern fi nansiering ved

Trafi kministeriet og Vejdirektoratet

• Projektejerskabet ved

bestyrelsesformand og projektleder

fra Odense Kommune

• Cykelbranchen og brugerne ved

Kildemoes Cykelfabrik og Dansk

Cyklistforbund

• Forskningen ved Syddansk

Universitet og Danmarks

Transportforskning/Atkins

Bestyrelsesformanden var ansvarlig

for kontakten til det politiske udvalg i

Odense Kommune.

Bestyrelsen valgte siden hen at

supplere projektets vidensgrundlag

ved at fi nansiere 2/3 af en nyoprettet

Ph.d.-stilling på Syddansk Universitet

Odense. En Ph.d.-studerende foretog

en uvildig undersøgelse, der skulle

belyse den sundhedsmæssige effekt

af Cykelby-projektet. Undersøgelsen

bestod af en panelundersøgelse og

kvalitative forskningsinterviews blandt

borgerne i Odense.

Formålet

Formålet med Cykelby-projektet var

dels at udvikle ny viden om, hvilke

midler der skal til for at fl ytte korte

bilture til cykel. Dels var formålet at

forbedre sikkerheden og trygheden for

cyklister.

Cykelbyen var den overordnede

ramme for cirka 50 delprojekter, der

blev grupperet under elementerne:

• Transportvalg - indeholdt projekter,

der skulle påvirke valg af cyklen frem

for bilen, som f.eks. kampagner og

holdningspåvirkninger samt ændret

infrastruktur.

• Vidensgrundlag - blev oparbejdet

på baggrund af data og analyser

som TU data, ulykkesdata fra politi

og skadestue, analyser af de lokale

turmønstre og interviews med

typiske borgere i Odense.

Odense Cykelby I 25

• Laboratoriebyen i laboratoriebyen

blev forskellige idéer afprøvet og

demonstreret i fuld skala for at

undersøge, hvordan cykeltrafi kken

kan fremmes i Danmark.

Det samlede mål for projektet var:

• Borgere i Odense Kommune

skulle efter eget udsagn opleve en

forbedring i trivsel og velvære.

• Borgere i Odense Kommune skulle

efter eget udsagn opleve, at byen

blev bedre at cykle i.

• Antallet af cykelture i Odense

Kommune skulle forøges med 20%

inden udgangen af 2002 med basis

i årene 1996-97. I samme periode

skulle antallet af personer, der

benyttede cyklen mere end 3 dage

om ugen, øges med 20%.

• Antallet af dræbte og kvæstede

cyklister i fl erpartsuheld skulle for

samme periode reduceres med 20%.

Odense Cykelby

Ideologien bag Odense Cykelby var, at

projektet skulle markedsføre cyklen og

dens kvaliteter bedre med det formål

at få borgerne til i højere grad at vælge

cyklen som transportmiddel. Ved at

fokusere på detaljerne i cyklisternes

infrastruktur ville Odense Cykelby

vise cyklisterne, at de har høj prioritet

i trafi kplanlægningen i Odense

Kommune. Derfor indførte Odense

Cykelby en række detailløsninger, som

markerede en cykelvenlig infrastruktur

f.eks. i krydsene. Cykelby-projektet

indeholdt altså nyanlæg af cykelstier,

men også implementering af en række

forbedringer, såsom cykling mod

ensretningen og tilladelse til at køre

over for rødt i T-kryds. Forbedringerne

sigtede således også mod at reducere

cyklisternes køreafstande og minimere

deres stop.

Projektets infrastrukturelementer har

krævet nyudvikling på fl ere punkter,

da fl ere løsninger ikke fandtes fra

starten. En nyudvikling af produkter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!