Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

28 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

I Odense må cyklisterne køre over for rødt i

udvalgte kryds.

T-kryds - cyklister over for rødt

En del cyklister peger på, at det er irriterende

at få afbrudt cykelturen pga.

unødvendige stop for rødt som f.eks. i

et lysreguleret T-kryds. Derfor er det nu

gjort lovligt for cyklisterne i Odense at

køre over for rødt i 5 af byens lysregulerede

T-kryds. Formålet er at fjerne

nogle af de unødvendige stop for cyklisterne

og dermed øge glæden ved cykelturen.

Der er opsat skilte, som viser,

hvor det er tilladt. Cyklisterne har dog

stadig vigepligt over for eventuelle fodgængere

eller cyklister, der kommer

svingende ind fra venstre.

Cyklisterne er glade for at få lovliggjort,

at de udvalgte steder må køre

over for rødt. De fl este gjorde det i forvejen,

men nu kan cyklisterne gøre det

med god samvittighed. Ordningen har

Stopinterviewundersøgelse

af

183 cyklister:

• ca. 95%: alternativ

stopafmærkning

end stibomme er mere

behagelig.

• ca. 60%: mere trygge

ved en alternativ

stopafmærkning end

stibom.

• ca. 85%: alternativ

stopafmærkning end

stibom vil gøre dem opmærksomme

på krydset.

ca. 80%: Odense

Kommune bør fjerne

stibomme og afløse

med alternativer.

Forsøg i vigepligtskryds for at øge cyklisters sikkerhed.

været god, så på sigt kan der blive tale

om at indrette fl ere T-kryds i Odense

efter samme princip.

Sikkerhed i vigepligtskryds

I Danmark er det et generelt problem,

at en del cyklister påkøres af biler i vigepligtskryds.

Der er tale om en del

ulykker, men de er fordelt på et meget

stort antal kryds. Derfor vil det typisk

ikke være realistisk at forebygge den

slags ulykker med dyre krydsombygninger.

I Kragsbjergkvarteret i Odense har

Odense Cykelby kørt et forsøg med at

skabe sikkerhed i vigepligtskryds. 15

vigepligtskryds er blevet afmærket på

en ny måde med en cykelbane igennem

krydset, hvor konfl iktområdet er

markeret med malede kryds. Der er tale

om et forsøg i samarbejde med Danmarks

Transportforskning for at se, om

man med lave omkostninger kan skabe

mere sikre forhold for cyklister.

Der er efterfølgende lavet en undersøgelse

og evaluering af vigepligtskrydsene.

Der er bl.a. brugt videooptagelser

til at studere cyklisternes adfærd. Undersøgelsen

giver imidlertid ikke et

klart billede, da der ikke forekom nok

samtidige ankomster af biler og cykler.

Odense Kommune har dog valgt at

lade afmærkningen ligge med henblik

på efter en årrække at kunne påvise

den sikkerhedsmæssige effekt opgjort

på ulykkerne.

Alternativer til stibomme

En stibom er en forhindring for cyklisten

og dermed et irritationsmoment

for mange på deres daglige cykeltur.

Stibommen kræver ofte, at man står af

cyklen for at komme igennem, så derfor

har Odense Cykelby gennemført et

forsøg for at fi nde alternativer til stibomme.

I 6 af byens sti- og vejkryds er

stibomme blevet udskiftet til fordel for

alternativer, som ikke er til så stor gene

for cyklisten. Alternativerne er:

• Hajtænder med midterlinie

• Stopafmærkninger med stoplinie,

stoptavle, stop afmærket i rød-hvid

på stibelægning

• Bump med tilhørende afmærkning

• Steler

Der blev gennemført en undersøgelse

af cyklisternes adfærd på de seks forsøgssteder,

og det viste sig, at kombinationsløsningen

med stopafmærkning,

bump og steler ser ud til at være

det bedste alternativ til stibomme.

Denne løsning fi k langt de fl este cyklister

til at stoppe med at træde i pedalerne

tidligt. De fl este stoppede og

bremsede ved krydset med kombinationsløsningen,

hvor langt færre gjorde

det ved stibommene. Cyklisterne udviste

den største grad af agtpågivenhed

og orientering mod vejtrafi kken og

den mest korrekte vigepligtadfærd med

kombinationsløsningen.

De 6 forsøgskryds er nu gjort permanente,

og gradvist vil tilsvarende løsninger

blive etableret andre steder i

Odense.

Det tekniske notat kan ses på

www.cykelby.dk.

Similar magazines