Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Pendlerrute for cyklister

I 2002 etablerede Odense Cykelby en

pendlerrute for cyklister på rute 6 imellem

Odense centrum og Fraugde. Ruten

blev ombygget for at skabe et fl ow

i cyklistens cykeltur med færre stop.

Ændringerne på ruten var:

• Vigepligten blev vendt i 2 vejkryds

til fordel for den primære cykliststrøm

• Vigepligten blev vendt i 3 vej-/

stikryds

• Grøn bølge for cyklister blev etableret

igennem 4 kryds (22 km/t)

• 6 elektroniske fartvisere blev opsat

langs den grønne bølge

Formålet med forbedringerne var at

skabe en hurtig og nem pendlerrute for

cyklisterne og dermed få fl ere tilfredse

cyklister. For at undersøge hvorvidt

cyklisterne havde opdaget ændringerne

på ruten, spurgte Odense Cykelby

300 cyklister om det nye tiltag. Undersøgelsen

strakte sig over fl ere dage, og

fandt sted i tidsrummet mellem 8.00

og 18.00.

Undersøgelsen skulle afdække:

• Hvorvidt cyklisten havde bemærket

ændringerne på ruten.

• Hvordan cyklisten oplevede ændringerne.

• Hvorvidt cyklisten havde ændret adfærd

pga. ændringerne.

• Hvilken holdning cyklisten havde til

ændringerne.

Evalueringen viste, at ca. halvdelen af

de adspurgte havde bemærket, at vigepligten

var vendt til fordel for cyklisterne

i Over Holluf, Killerup og Holluf

På pendlerruten må bilerne vige for cyklisterne.

Pile. Flertallet mente dog, at det ikke

havde indfl ydelse på deres hastighed.

Men de havde alligevel bemærket, at

de ikke skulle stoppe så ofte som før.

Derfor var cyklisterne generelt tilfredse

med, at vigepligten i udvalgte kryds

blev vendt til deres fordel.

På pendlerruten blev lysreguleringen

tilpasset cyklistens fart, så cyklisten

ved at holde 22 km/t kom med på den

grønne bølge. Til at oplyse cyklisten

om dette tiltag satte Odense Cykelby

skilte op med 22 km/t og fartvisere til

at holde cyklisten ajour med hans fart.

De adspurgte cyklister syntes, at det

var positivt, at lysreguleringen blev tilpasset

cyklistens fart. Men fl ertallet af

de adspurgte cyklister følte dog ikke, at

rejsehastigheden ændrede sig som følge

af den grønne bølge. De mærkede

ikke effekten i samme grad, fordi de aldrig

eller sjældent tilpassede deres fart

efter fartviserne. På trods af det var der

alligevel stor tilfredshed med tiltagene

på ruten.

Etableringen af en pendlerrute for cyklister

viste sig at være en god idé. Rejsetiden

kan kun ændres marginalt ved

hjælp af en pendlerrute, mens antallet

af stop bedre kan reduceres til glæde

for cyklisterne. Selv om fl ere ikke havde

bemærket ændringerne eller opdaget

nogen forandring i deres cykelfart,

så var størstedelen af de adspurgte alligevel

glade for de nye tiltag. Dermed

blev målet om fl ere tilfredse cyklister

opnået, og Odense Kommune viste, at

byen tager sine cyklister alvorligt og

også medtænker dem i nye teknologiske

muligheder.

Odense Cykelby I 29

Løbelys letter cykelturen

Generelt er alle samordnede lyssignaler

tilpasset bilens fart. Cyklisterne oplever

ofte, at de må sætte farten op for at

komme igennem disse ’grønne bølger’.

Som en gimmick for Cykelby-projektet

opfandt Odense Cykelby løbelys til

cyklister, som blev sat op imellem to

lyskryds. Ved hjælp af lyset er det nu

muligt for cyklisterne at tilpasse deres

fart til den grønne bølge og undgå

unødige stop for rødt lys. Løbelyset

fi ndes på strækningen Vestre Stationsvej

fra Rugårdsvej til Fjordsgade.

Løbelyset består af en række små pullerter

med grønne lysdioder, og det kører

med 15 km/t. Pullerterne står med

8 meters mellemrum, og der er i alt opsat

45 pullerter.

Formålet med løbelyset var dels at

markere en meget høj standard for

det serviceniveau, man bør til-

byde cyklisterne, dels at

skabe en debat om cyklisternes

rolle i bybilledet.

Cyklister fylder

mindre i gadebilledet

end biler. Derfor

bliver de ofte

nedprioriteret i

forhold til bilisterne,

når det kommer

til højteknologiske

løsninger.

Løbelyset blev evalueret,

og evalueringen

viste, at halvdelen af cyklisterne

så løbelyset som en

forbedring. 2/3 ønskede tilsvarende

løsninger andre steder. Påfal-

Formålet

med

pendlerruten

var at under -

søge cyklisters

oplevelse af en

pendlerrute og

tilfredshed med

nye tiltag i det

hele taget på

opfordring

af Trafi k-

ministeriet.

Similar magazines