27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelpatrulje skal fi nde hullerne

Som et nyt middel mod dårlig vedligeholdelse

har Odense Kommune ansat

en cykelpatrulje på 4 personer. Patruljen

er udstyret med digitale kameraer

og kombinerede lommepcer/mobiltelefoner,

som de bruger til at registrere

fejl på stier og veje. Billedet sender de

til Park- og Vejafdelingen med en forklarende

tekst. Skaden bliver herefter

udbedret - typisk indenfor 1 uge.

Ud af 264 billeder i 2003 er 151 blevet

brugt til at forbedre stierne.

Cykelpatruljen sikrer, at oplysninger

om hullerne kommer på et tidligt tidspunkt.

Hullerne bliver taget i opløbet,

før de udvikler sig til større huller, som

er mere kostbare at reparere. Cyklistens

risiko for at komme til skade i forbindelse

med hullerne mindskes, hvilket

også er til gavn for samfundsøkonomien.

Borgerne har også mulighed for at rapportere

om huller på hjemmesiden

www.cykelby.dk.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelse er højt prioriteret

i Odense, da cyklisternes fremkommelighed

skal være god og ikke mindst

sikker året rundt. Samtlige 350 km cykelsti

bliver ryddet og saltet på niveau

A, hvilket vil sige i døgndrift. For at

skåne cyklistens dæk bruger Odense

Samtlige 350 km cykelsti saltes på niveau A.

Kommune en saltopløsning frem for

grus, som i værste fald kan føre til

punkteringer. I ekstreme tilfælde kører

Odense Kommune sneen bort, når snevoldene

langs cykelstierne fylder for

meget.

Odense Cykelby I 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !