27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Eleverne konkurrerede på cykelbanen.

mært op til elevernes kreative sider.

Eleverne skulle bygge den fl otteste, sejeste

eller mest originale minicykel af

skrammel eller fremstille en plakat.

Alt i alt blev der indtastet 22945 kørte

kilometer, hvilket svarer til 188 km i

gennemsnit pr. indtastet elev. Kilometerantallet

svingede mellem 60 og 460

km. pr. elev. Den klasse, der vandt

konkurrencen, havde i gennemsnit

kørt 271 km. pr. elev i løbet af den uge

kampagnen blev afviklet

Hjulspind 2002

Kampagnens bærende element var

konkurrencen med de konkrete præstationer,

der direkte appellerede til

målgruppen.

I alt deltog 18 skoler med 51 klasser og

960 elever i Hjulspind 2002. Vinderholdet

kørte 244 km/uge/elev, mens gennemsnitstallet

for alle børn lå på 101

km. Det er væsentligt mere, end de fl este

voksne cyklister normalt præsterer.

Før kampagnen brugte 69% af børnene

cyklen ofte eller hver dag, under kampagnen

var tallet 81%, mens det efter

kampagnen faldt til 71%.

Eleverne cyklede under kampagnen

væsentligt mere end gennemsnitscyklisten.

Derfor kan man forvente, at de

fl este vil kunne huske kampagnen

mange år fremover.

Søren & Sille

Odense Cykelby gennemførte i april

2003 en kampagne for at få fl ere forældre

til at cykeltræne med deres børn.

Cykeltræning med Søren & Sille.

Kampagnematerialet bestod af en illustreret

børnebog, der hedder Søren og

Sille på cykeltur. Bogen handler om børnenes

oplevelser med både vilde dyr og

cykeltyve, da de farer vild i Odense

en cykeltur med mor og far. Søren og

Sille blev udsendt til alle 2. og 3. klasserne

på skolerne i Odense i foråret

2003. Odense Cykelby uddelte 5400

bøger samt plakater til skolebørnene.

Bøgerne kunne bruges til ’læs selv’ eller

til højtlæsning.

Sammen med bogen fi k eleverne et ark

klistermærker og mulighed for at deltage

i konkurrencen om børnecykler og

Odense Cykelby I 41

en tur til Disneyland Resort i Paris.

Konkurrencen gik ud på, at børnene

sammen med deres forældre skulle

tage på en cykeltur og indsende et foto

fra turen samt en beskrivelse af cykeltræningen.

62 deltog i konkurrencen.

Vigtigst var det dog, at fl est mulige

børn i aldersgruppen fi k læst bogen, og

at forældrene viste medansvar ved at

deltage i cykeltræningen af deres børn.

Vinderklassen af Hjulspind 2002 jubler.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !