Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Cyklisters trafi kale adfærd

Odense Cykelby har sat mange initiativer

i gang for at forbedre forholdene

og sikkerheden i trafi kken for cyklisterne

i Odense. Men forbedringerne

vil kun virke, hvis cyklisterne er indstillet

på at ændre deres trafi kkultur.

Derfor gik Odense Cykelby og Odense

Politi sammen i september 2001 for at

drøfte mulighederne for et samarbejde

med henblik på at forbedre cyklisternes

trafi kale adfærd.

Lys i mørket

Et af de største problemer i forhold til

cyklisternes trafi ksikkerhed er cyklister,

der kører uden lys efter mørkets frembrud.

Derfor besluttede Odense Cykelby

og Odense Politi at gennemføre en

lygtekampagne i december 2001.

Odense Politi opstillede 3 poster bemandet

med 2 politibetjente og en lygtemontør

på forskellige lokaliteter i

kommunen med det formål at sætte

ind over for cyklister uden lys på cyklen.

De pågældende cyklister fi k en påtale

og derefter tilbud om at få monteret

faste lygter på deres cykel i stedet

for en bøde. Idéen var altså at skifte

stokken ud med guleroden. Inden lygterne

blev monteret, tjekkede politiet

stelnummeret på cyklen, så der ikke

blev monteret lygter på stjålne cykler.

Politiet noterede derudover cyklisternes

køn og alder.

Pointen med at bytte en bøde med en

gave i form af fastmontering af lygter

på stedet var at skabe en fast erindring

i cyklisternes hukommelse.

Udover lygterne fi k cyklisterne udleveret

trafi ksikre postkort, som de

blev opfordret til at sende til venner og

bekendte som julekort.

Formålet med postkortene var at gøre

de trafi ksikre cyklister til ambassadører

i deres venne- og familiekreds. De skulle

være afsendere af budskabet om, at

det er smart at huske lygterne.

I løbet af de 6 aftener, politiet var på

lygterazzia, stoppede de 178 cyklister

uden lys. Af de 178 personer, der blev

stoppet var 59% mænd, og 60% af cyklisterne

var i aldersgruppen 20-29 år.

De personer, der blev stoppet, blev positivt

overraskede over lygtetilbudet og

samtidig lettede over at spare 500 kr. i

bøde. Kun 5 personer valgte ikke at få

monteret lygter.

Tag chancen på to hjul og få fi re

Efter lygtekampagnen gennemførte

Odense Cykelby i foråret 2002 en undersøgelse

af cyklisters trafi kale adfærd.

Spørgeskemaundersøgelsen omfattede

237 personer i alderen 11-77 år, der

blev udvalgt på gaden.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i de

forseelser, som politiet havde påpeget

var de hyppigste:

• Manglende tegngivning

• Kørsel i fodgængerfelter i kryds

• Kørsel til højre for rødt

• Kørsel mod færdselsretningen

på cykelstier

• Kørsel i gågaden

Odense Cykelby I 43

En hyppig forseelse blandt cyklister er

kørsel i fodgængerfeltet.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge

3 ting:

• Cyklisternes kendskab til færdselslovens

bestemmelser i forhold til de 5

forseelser.

• Cyklisternes adfærd i forhold til de 5

forseelser.

• Cyklisternes holdning til de 5 færdselsregler.

Cyklisterne viste stort kendskab til

færdselsreglerne, som de også anså

som nødvendige for trafi ksikkerheden.

Men en ting er teori, en anden er den

faktiske adfærd. Cyklisterne tager bevidst

chancer, og den største gruppe af

”chanceryttere” fi ndes i aldersgruppen

omkring 25 år.

”Cyklisternes unoder er

betinget af princippet om

den korteste vej.”

(Imageavis, nr. 2, s. 10)

Som en opfølgning på denne undersøgelse

gennemførte Odense Kommune

og politiet en kampagne i november

2002. Kampagnen Tag chancen på to

hjul og få fi re henvendte sig til de unge

”chanceryttere”. Budskabet var, at det

kan have store konsekvenser at tage

Similar magazines