27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

54 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Forsiden af Odense Cykelbys imageavis.

Kampagnens effekt for Cykelbyen:

• Kampagnen har gjort Odense Cykelby

mere synlig og skabt bevidsthed

om projektet blandt odenseanere.

Cykelbyen blev endvidere mere synlig

i det nationale og internationale

cykelnetværk.

• Kampagnen har skabt yderligere opmærksomhed

i cykelbranchen, fordi

den som noget nyt sætter livsstil på

dagsordenen - grafi sk, stilistisk og billedligt.

Biografreklame

Udover de nævnte kampagnetiltag lancerede

Cykelbyen også en biografreklame.

Den blev lavet af samme materiale

som plakaterne, og var således bygget

op af stillbilleder med speak. Reklamen

blev vist i biografen, hvor den løb over

to måneder.

Livsstilsmagasin

I forlængelse af imagekampagnen lavede

Odense Cykelby et livsstilsmagasin.

Udgangspunktet var nyhedsbrevet, der

udkom to gange årligt i Cykelby-projektets

2 første år, og målgruppen var

odenseanere i aldersgruppen 20-40 år.

Formålet med avisen var at fremme et

positivt image omkring cyklen samt

sætte fokus på Odense Cykelbys mange

tiltag og derigennem øge kendskabet

til Odense Cykelby. Indholdet fokuserede

på velvære, motion og livsstil

bygget op omkring temaer. Magasinet

blev husstandsomdelt hvert forår i 2

år, og matchede den øvrige designlinje

i outdoor-kampagnen.

Politi på cykler

I maj 2002 fi k Nærpolitiet i Vollsmose

overdraget 5 nye kvalitetscykler fra

Odense Cykelby. Nærpolitiets tjenestecykler

var gamle og udtjente, og beboerne

i området kommenterede tit de

affældige cykler. Betjentene oplevede,

at de gamle tjenestecykler svækkede

deres autoritet, mens de nye forbedrede

deres image. De nye cykler bevirkede,

at betjentene blev mere synlige i

området og derved også fi k større kon-

takt til beboerne. Synligheden og det

mere ungdommelige look skabte en

større respekt omkring betjentene.

”I starten var der sikkert

nogle, der syntes, at det så

tåbeligt ud. Men det har vist

sig, at på cykel kommer du

meget lettere i snak med

folk. Vi har nemmere ved at

komme i dialog, end hvis vi

sad i en patruljevogn.”

(Imageavis, nr. 2, side 9)

De nye cykler har gjort politiet mere synlige

i Vollsmose.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!