Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

• Cyklisters fremkommelighed

• Bedre og mere sikker cykelparkering

• Imageplejende aktiviteter

• Aktionsprægede aktiviteter rettet

mod børn og voksne

• Fokus på driftskvalitet

• Fokus på cyklisters trafi kale adfærd

Gennem en gradvis idéudvikling skabte

Odense Cykelby projekter, der matchede

de områder, hvor der manglede

nyskabelse. Projekterne blev afprøvet,

og de fl este idéer var holdbare ud over

idéplanet, når blot de nødvendige tilpasninger

blev lavet undervejs. Sværest

var de delprojekter, der krævede en

egentlig dispensation fra de gældende

vejregler.

Kendskab til delprojekter

Alle delprojekter har haft hver deres

mission, og populært sagt blev der lagt

mange brikker i et stort puslespil. Det

blev ikke komplet, men mangfoldigheden

har sikret, at mange målgrupper

har stiftet bekendtskab med Odense

Cykelby. En stor del af borgerne er blevet

påvirket en eller fl ere gange af Cykelbyens

projekter. Odenseanerne er

blevet bevidste om byens indsats for

cyklister, og Cykelbyen er til en vis

grad blevet en del af odenseanernes

identitet.

Dette afspejles også i en undersøgelse

lavet for Odense Cykelby. I perioden

2000-2003 afviklede Syddansk Universitet

- Odense en panelundersøgelse,

der bl.a. havde til formål at registrere

vurderinger af Cykelby-projektets indsatsområder.

Kapitel 3 rummer en mere detaljeret

beskrivelse af selve Panelundersøgelsen

og dens resultater. Panelundersøgelsens

deltagere på 677 personer var varieret

sammensat mht. alder, køn, beskæftigelse,

uddannelse, indkomst,

husstandsstørrelse og boligform. De repræsenterede

således et bredt udsnit af

den odenseanske befolkning i alderen

15-60 år.

Af de udvalgte projekter kendte godt

halvdelen af de adspurgte til de pågældende

tiltag. De initiativer, der bedst

nedfældede sig i hukommelsen, var

projekter rettet mod fysiske forbedringer.

Eksempler på det er:

• Smutveje

• Grøn bølge

• Sikker cykel parkering

Kampagnetiltag som den årlige Cykeldag

på Flakhaven eller kåringen af

Årets cyklist i Odense har de adspurgte

sværere ved at huske. Dette kan hænge

sammen med, at deltagerne i undersøgelsen

ikke kan placere afsenderen af

disse aktiviteter.

Kendskabet til Odense Cykelby er nået

længere ud end blot i Odense. Gennem

hele projektet stod Odense Cykelby

til rådighed for interesserede. Dette

har bl.a. resulteret i fl ere foredrag både

nationalt som internationalt, artikler

og indslag i pressen. Her efter Cykelbyprojektets

afslutning er der stadig interesse

for Odenses cykelviden i både

Danmark og udland.

Vurdering af Odense som cykelby

En ting er, hvad Odense Cykelby vægter,

når det kommer til cykelfremmende

aktiviteter, en anden er cyklisternes

prioriteringer.

Odense Cykelby har løbende spurgt

byens cyklister om deres prioritering af

fremtidige indsatsområder for fremme

af cykling. Der er størst interesse for:

• Fremkommelighed i lyskryds

• Driftskvaliteten af stierne

• Cykelparkeringsforholdene

Dette bekræftes også af deltagerne i

den førnævnte undersøgelse. Fokus for

cyklisten ligger på de fysiske forbedringer,

men det er også Odense Cykelbys

klare indtryk, at der er behov for kampagner.

Gennem forskellige aktiviteter

og kampagner er det muligt at gøre opmærksom

på cyklens kvaliteter, muligheder

og forskellige udformninger. Det

er muligt at markedsføre cyklen et

skridt videre end den umiddelbare og

almene viden, at cykling er sundt.

Kampagner og aktiviteter i Odense Cykelby

er vægtet højt, og det var tydeligt,

at mange gerne ville være med.

Nøgleordene konkurrencer, præmier

og utraditionelle begivenheder har tiltrukket

mange deltagere og sat den folkelige

opbakning på dagsordenen. Hvis

blot aktiviteterne er enkle og lige til at

deltage i, så tilslutter mange sig.

Odense Cykelby I 61

Men har Odense Cykelbys kampagner,

aktiviteter og forbedringer for cyklister

gjort Odense til en bedre by at cykle i?

Set ud fra den tidligere nævnte undersøgelse

er Odense en god by at være

cyklist i set ud fra både de fysiske kvaliteter,

Cykelbyens indsats og de generelle

vilkår. 82% af deltagerne i undersøgelsen

tilslutter sig opfattelsen af

Odense som en by med gode betingelser

for cyklister.

Cykelspor

Cykelby-projektet har sat sine spor,

hvilket også afspejles af undersøgelsen.

Deltagerne vurderede Odense som en

bedre cykelby for hvert år, projektet

eksisterede. Også selv om deltagerne

ikke udelukkende var cyklister, men

også repræsenteret af øvrige trafi kantgrupper.

Cykelby-projektet har ikke på

nogen måde været rettet mod bilister.

Det er sket i erkendelse af, at de fl este

nemt håndterer rollerne som bilist og

cyklist i en vekselvirkning.

Målet har derfor været at få fl ere til at

vælge cyklen lidt oftere. Det har projektet

gjort ved dels at sørge for fysiske

forbedringer som cykelparkering, forbedringer

af cykelstier og reduktion af

cyklistens stop i kryds. Men også kampagner

for cyklen har været et omdrejningspunkt,

som skulle synliggøre, at

det er let at vælge cyklen. Når blot

kampagnerne er enkle og ligetil at deltage

i - så er rollen som cyklist noget,

mange er stolte af at blive identifi ceret

med.

Similar magazines