Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Ny viden om cykling -

som transportform

I relation til Cykelby-projektet

gennemførte Syddansk Universitet

- Odense en panelundersøgelse og

kvalitative forskningsinterviews for

Odense Kommune blandt borgerne i

Odense. Det overordnede formål for

Cykelby-projektet var at opnå ny viden

om cykling som transportform. Den

eksisterende viden om cykling som

transportform er overvejende baseret

på kvantitative tværsnitsundersøgelser.

Derfor blev der taget initiativ til et

forskningsprojekt, som kunne supplere

denne viden via andre metoder.

Konkret var intentionen med de

empiriske undersøgelser at opnå

viden om den kontekst, cykling som

transportform indgår i. Dvs. en undersøgelse

af, hvilken rolle cykling eller

fraværet heraf spiller i forhold til trafi -

kantens hverdag, herunder aspekter i

forhold til sundhed, velvære, sygdom

og miljø. Samlet set er ambitionen

med de empiriske undersøgelser at

skabe en nuanceret indsigt, som på

sigt gør det muligt at fremme cyklen

som transportmiddel. Dette kapitel

vil redegøre for forskningsprojektets

resultater.

Panelundersøgelsen

2000-2003

For at undersøge vilkårene for og betydningerne

af cykling som transportform

fi k Odense Kommune foretaget

en panelundersøgelse.

Formål

1. Panelundersøgelsen skal afdække,

hvem der cykler, og hvorfor de gør

det. Dvs. en nærmere bestemmelse af

hvilke befolkningsgrupper, som foretrækker

cyklen i det daglige, og hvilke

holdninger og opfattelser, som gør sig

gældende hos netop disse grupper i

relation til cykling.

2. Panelundersøgelsen har som formål

at undersøge potentialet for fremme af

cykling. Dvs. en nærmere undersøgelse

af hvilke befolkningsgrupper, som afholder

sig fra at cykle dagligt, og hvilke

barrierer de oplever i forbindelse med

valget af cyklen.

3. Panelundersøgelsen skal afdække,

hvilke betydninger cykelvalget har, og

hvad cykelvalget medfører i forhold til

trafi kantens hverdag. Konkret undersøges

cyklisternes opfattelser og egenvurderinger

i forhold til aspekter som

fysisk form, trivsel, velvære, sygdom,

miljø, kost-, ryge-, og alkoholvaner.

4. Panelundersøgelsen skal vise de

ændringer, der sker over tid i relation

til cykling som transportform. Dvs.

en undersøgelse af hvilke faktorer, der

infl uerer på cyklen som foretrukne

transportmiddel. Herunder undersøges

det, om rækken af fysiske forbedringer

og kampagner i Cykelby-projektets

løbetid har haft betydning for cykeladfærden.

Design og rekruttering

Deltagerne til panelundersøgelsen

blev fundet i marts 2000 gennem en

tilmeldingsrunde blandt 2.050 tilfældigt

udvalgte odenseanere i alderen 15

55 år. Panelundersøgelsen er baseret

Ny viden om cykling som transportform I 65

på et prospektivt longitudinelt design.

Dette indebærer, at de samme personer

kontaktes løbende i undersøgelsesperioden.

I informationsmaterialet til

tilmeldingsrunden blev modtagerne

informeret om betingelserne for at

deltage i en panelunder søgelse. Betingelserne

bestod i at udfylde i alt 4

spørgeskemaer med et års mellemrum.

Spørgeskemaet var opdelt i 52 hovedspørgsmål,

og kunne udfyldes på ca. 30

minutter. Under disse forudsætninger

valgte 677 odenseanere at være med i

undersøgelsen.

Deltagernes sammensætning

og repræsentation

Som det fremgår af tabel 1 er panelundersøgelsens

deltagere bredt sammensat.

646 personer returnerede spørgeskemaet

i første runde i foråret 2000,

og sammenlignet med populationen

fordeler de sig i forhold til alder og køn

på følgende måde.

Set i forhold til populationen er panelundersøgelsens

deltagere gennemsnitlig

tre år ældre, og er svagt overrepræsenteret

af kvinder. Der er endvidere

Tabel 1: Panelundersøgelsens variation og repræsentativitet

i forhold til populationen (2000)

Stikprøve Population

(N=646) (N=109.288)

Årg. 45-85

Antal og procentvis fordeling

Årg. 45-85

Kvinder 359 55,6% 54.445 49,8%

Mænd

Gennemsnit (alder)

287 44,4% 54.843 50,2%

Kvinder 37,5 34,7

Mænd 37,7 34,7

I alt

Standardafvigelse (alder)

37,6 34,7

Kvinder 11,7 11,4

Mænd 11,9 11,2

I alt

Median (alder, Md)

11,8 11,3

Kvinder 38 34

Mænd 38 34

I alt 38 34

Datafunktionen, Odense Kommune, 2002 og Danmarks Statistik, 2000

Similar magazines