Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

66 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

tale om en forskellig profi l, hvad angår

uddannelse. Det må således konkluderes,

at deltagerne i panelundersøgelsen

ikke udgør et repræsentativt udsnit. De

nævnte forskydninger ændrer dog ikke

ved, at panelunder søgelsens deltagere

er varieret sammensat. De følgende

resultater fra panel undersøgelsen kan

derfor i et vist omfang generaliseres

til at være gældende for årgang 1945-

1985, bosat i Odense Kommune.

Karakteristika af daglige cyklister i

relation til øvrige trafi kantgrupper

For at undersøge vilkårene for og betydningerne

af cykling som transportform

er panelundersøgelsens deltagere

delt op i to grupper:

1. Dem som tilkendegiver at cykle

dagligt.

2. Dem som tilkendegiver at bruge

andet dagligt transportmiddel.

Hensigten med denne opdeling er at

få en kontrolgruppe for at analysere,

om cykling som transportform har

indvirkning på måden, som deltagerne

vælger at besvare spørgeskemaet på.

Og dermed om cykling som transportform

er knyttet til eller er foranlediget

af en generel anderledes livsform.

Opdelingen sker på grundlag af spørgsmålet:

“Benytter du cyklen dagligt i

alle årets måneder?” Som underrubrik

er det anført: “Ved daglig be nyttelse af

cyklen forstås mindst 5 dage om ugen

undtagen ferier”. Til spørgsmålet er der

4 svar muligheder, der tager udgangspunkt

i ”Stages of Change-modellen”.

Af overskuelighedsgrunde er svarkategorierne

i denne indledende del

af analysen samlet i en ”ja-kategori”

(daglige cyklister) og en ”nej-kategori”

(ikke-daglige cyklister).

Med sondringen mellem daglige cyklister

og ikke-daglige cyklister antages

Diagram 1: Aldersgrupper fordelt i forhold til daglig benyttelse af cyklen (2000).

Ikke besvaret

Nej

Ja

13

43

27

25

39

31

41

46

41

38

0 50 100 150 200 250 300 350

årg. 1985 - 1981 årg. 1980 - 1976 årg. 1975 - 1971 årg. 1970 - 1966

årg. 1965 - 1961 årg. 1960 - 1956 årg. 1955 - 1951 årg. 1950 - 1945

37

49

39

66

40

51

det, at respon denterne, der tilkendegiver

at benytte cyklen dagligt hele året,

har cyk len som det primære transportmiddel.

Re spondenterne, som angiver

et mindre brug, benytter derimod

cyklen som supplering eller som afveksling

i forhold til et andet pri mært

trans port valg.

Baggrundsoplysninger for daglige

cyklister og ikke-daglige cyklister

På spørgsmålet: »Benytter du cyklen

dagligt i alle årets måneder?« fordeler

panel under søgelsens deltagere sig i

2000 som illustreret i Diagram 1.

Respondenterne i panelundersøgelsen

deler sig omtrent i to lige store halvdele

af henholdsvis daglige cyklister

(334) og ikke-daglige cyklister (297).

Som det fremgår af diagrammet,

for deler alders grupperne sig ligeligt

blandt de daglige cyklister, mens

der blandt nejsigerne er en større repræsentation

af de ældste aldersgrupper

i forhold til de yngste. Mellem

grupperne er der således signifi kant

forskel mht. aldersfordeling. Mændene

fordeler sig ligeligt i begge grupper

(50,9/49,1 pct.), hvorimod største delen

af kvin derne er blandt de daglige cyklister

(54,6 pct.).

Grup perne er forholdsvis ensartede

mht. husstandens sammensætning og

brutto indkomst (+/- 4 pct. point). Mht.

uddan nelsestype er vægtning forskellig.

Blandt de ikke-dagligt cyklende

udgør personer med erhvervsfaglig

uddannelse 30 pct. Personer med kort

videre gående uddannelse udgør 13 pct.

Tilsvarende udgør samme uddan nelsestyper

henholdsvis 20 pct. og 4 pct.

blandt de dagligt cyklende. Omvendt

udgør per soner med fuldført grundskole

og gymnasial uddannelse en

forholds mæssig større andel blandt de

dag ligt cyklende sammenholdt med de

ikke-dagligt cyklende. Der er således en

signi fi kant forskel mellem grupperne

mht. fuldført uddannelse (p

Similar magazines