Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Diagram 2: Afstand mellem bopæl og arbejdsplads/uddannelsessted

fordelt i forhold til daglig benyttelse af cyklen.

Benytter du cyklen dagligt

i alle årets måneder?

NEJ

JA

5

21

12

18

42 46

størrelse og sammensætning af husstand.

Der er dog tale om forskydning

de to grupper imellem mht. alder,

uddannelse og beskæftigelse. Analysen

vil vise, at der er forskel mellem

grupperne. Dette skyldes de nævnte

forskydninger i respondenternes baggrundsvilkår.

En forskellig profi l mht.

beskæftigelse har især betydning for

størrelsen af transportbehov.

Transportmiddelvalg og transportbehov

for daglige cyklister og ikkedaglige

cyklister

En afgørende forskel de to grupper

imellem opstår naturligt, når

responden terne skal anføre, hvilket

transportmiddel de normalt bruger

mellem bopæl og arbejde/ud dan nel sessted.

Ikke overraskende er der her en

sammenhæng, idet 84 pct. af jasigerne

bruger cyklen enten alene eller i kombination

med øvrige transport former.

Tilsvarende indtager bilen samme

førende position med 73 pct. blandt

nejsigerne. Dette viser, at en væsentlig

grund til henholdsvis at cykle eller

ikke at cykle dagligt er, hvordan respondenten

transporterer sig mellem

bopæl og arbejde/uddannelsessted.

Samtidig understreges det, at bilen er

cyklens største kon kurrent mht. valg af

dagligt transportmiddel i Odense.

Sætter man valget af transportmiddel i

forhold til af standen mellem bopæl og

arbejds plads/uddannelsessted, er der

en forklaring på, hvorfor cyklen fravælges

dag ligt. Nejsigerne anfører, at

deres tungest vejende grund til ikke at

benytte cyklen dagligt hele året er, at

deres transportbehov er for stort. Dette

under bygges af, som Diagram 2 illustrerer,

at nejsigerne i gennemsnit har

over dobbelt så langt til arbejde i forhold

til ja-gruppen. Forskellen er således

signifi kant mellem grup perne mht.

afstand mellem bopæl og arbejde/

uddannelse (p

Similar magazines