Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

72 I

Tabel 2: Bruttoændringer mellem panelundersøgelsens 1. runde

(2000) og 4. runde (2003)

2

0

0

0

Odense Danmarks Nationale Cykelby

2 0 0 3

Daglig cykling I alt

Førovervejere

Overvejere Aktionister Vedholdere Ikke svaret

I alt 677 218 47 23 274 113

Før-overvejere 240 149 16 8 28 39

Overvejere 57 14 10 8 9 16

Aktionister 31 8 2 3 11 7

Vedholdere 303 34 12 3 211 43

Ikke svaret 46 13 7 1 17 8

Selvom billedet tilsyneladende er

statisk, er der dog sket en række bruttoændringer.

En række af deltagerne

har skiftet fra at bruge bilen dagligt til i

stedet at anvende cyklen og vice versa.

Disse bruttobevægelser vil danne udgangspunkt

for det følgende.

Bruttoændringer i panelundersøgelsen

2000-2003

Som det fremgår af ovenstående krydstabel

har hovedparten af deltagerne

fastholdt deres transportadfærd i relation

til daglig cykling i den 3-årige

undersøgelsesperiode.

Følges krydstabellens faldende diagonal

(677➝8) ser man, at 373 respondenter

har svaret uændret på

spørgsmålet om daglig cykling, når

besvarelserne fra 2000 sammen holdes

med 2003. Af de 677 deltagere i panelundersøgelsen

er der 8 respondenter,

som hverken i 2000 eller 2003 har svaret

på spørgsmålet. Endvidere er det et

bortfald af 143 respondenter, som ikke

har svaret i ét af årene. Det efterlader

153 respondenter, som i perioden har

fl yttet deres kryds.

Anvendes krydstabellens faldende diagonal

som skæringslinie repræsenterer

den højre øvre trekant de respondenter,

som har bevæget sig et stadie frem

i SOC-modellen. Den venstre, nedre

trekant repræsenterer gruppen af relapsers,

dvs. de respondenter, som er faldet

et eller fl ere trin tilbage i målet om

at cykle dagligt. Det betyder, at 80 er

begyndt at overveje eller ligefrem startet

med at cykle dagligt. Om vendt er

73 stoppet med at cykle, har gjort det i

en kortere periode, eller er helt ophørt

med at overveje at cykle dagligt.

Afgrænses fokus til de respondenter,

som rent faktisk er stoppet med at

cykle dagligt, og dem som angivelig

er begyndt, får vi to grupper, som i

tabellen er kursiveret og ind rammet.

Den nedre venstre ramme består af

56 tidligere cyklister. Den øvre højre

ramme består af 53 nye cyklister. Det

interessante er at undersøge, hvad der

forårsager skiftet i cykeladfærd hos de

to grupper, hvilket vil være udgangspunktet

for det følgende.

Karakteristika af tidligere og nye

cyklister

Med udgangspunkt i respondenternes

stamdata gør en række forskelle sig

gældende mellem tidligere cyklister

og nye cyklister. Der er ingen markant

forskel mht. fordeling af mænd og

kvinder i de to grupper, men fordelingen

af uddannelsesniveau og type af

hovedbeskæftigelse er forskellig.

Blandt de tidligere cyklister har en

større andel afsluttet en mellemlang-

eller lang videregående uddannelse,

end det er tilfældet for de nye cyklister.

Samtidig er en større andel af de nye

cyklister under uddannelse, end det er

tilfældet hos de tidligere cyklister. På

den baggrund tyder meget på, at en påbegyndt

eller afsluttet uddannelse på

kort sigt har stor indfl ydelse på transportvalget.

Dette under streges også af,

at årgang 1976-80 bemærkelsesværdigt

udgør en procentuel større andel

blandt de nye cyklister, mens årgang

1971-75 tilsvarende udgør en større

andel blandt de tidligere cyklister. De

pågældende aldersgrupper er typisk i

et livsforløb, hvor de hen holdsvis vælger

og afslutter uddannelse, og dette

påvirker det daglige transportbehov i

større eller mindre retning. De tidligere

cyklister har således gennemsnitligt

Similar magazines