27.07.2013 Views

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dobbelt så langt mellem bopæl og arbejde,

end det er tilfældet for de nye

cyklister. Samtidig er det gældende for

de tidligere cyklister, at bilen har overtaget

cyklens rolle som dagligt transportmiddel.

Et større dagligt transportbehov pga.

nyt job kan dog ikke alene forklare,

hvorfor cyklen enten vælges fra eller

til. Trafi kanten træffer også valget ud

fra nogle individuelle betragt ninger,

hvor fordele og ulemper vejes op mod

hinanden. Det næste skridt er at undersøge,

hvilken rolle udskiftningen af

cyklen har i forhold til trafi kanten.

Virkninger af og årsager til ændret

cykeladfærd

For at undersøge om ændret cykeladfærd

har indfl ydelse på eller er forårsaget

af en gene relt ændret adfærd,

gør panelundersøgelsen det muligt at

sammenholde de samme per soners

besvarelser i 2000 med 2003. Dvs. en

undersøgelse af før og efter at cykling

som transportform skifter status hos

respondenterne. Ved denne form for

analyse er der to om råder, hvor der er

tale om markante ændringer.

For det første sker der signifi kante

ændringer i måden, svarene fordeler

sig på mht. de holdninger, respondenterne

har i forhold til cyklen som

transportmiddel. Der hersker generel

enighed om, at cykling er godt for helbredet

og velværet i al almindelighed.

For de nye cyklister har den erkendelse

været tiltagende. I 2003 er fl ere således

meget enige i, at brugen af cyklen

giver overskud i hverdagen. På samme

måde kan fl ere tilslutte sig, at cyklen

kan forbedre den fysiske form og forøge

ens velvære. For de tidligere cyklister

har holdningen været uændret på

disse punkter.

Der er en tendens i retning af, at de

nye cyklister ikke i så høj grad mener,

at cyklen kan medføre en mere hektisk

og kaotisk bytrafi k. Det kan skyldes

deres nyvundne erfaringer som cyklister,

men det interessante er, at den

modsatte bevægelse gør sig gældende

blandt de tidligere cyklister. Fra 2000

til 2003 er der sket et holdningsskifte,

hvor man som tidligere cyklist i højere

grad er enig i, at brug af cyklen som

transportmiddel kan øge stress i trafi kken

samt medføre en forøget risiko for

trafi kuheld generelt. Det kan på den

ene side ses som årsag til at stoppe

med at cykle dagligt, men kan lige som

hos de nye cyklister være udtryk for,

at et nyt transportmæssigt perspektiv

ligger til grund for bedømmelsen.

Det andet punkt, hvor der er afgørende

forskel i besvarelserne, er mht.

vurderinger af egen fysisk form. I selvvurderingen

af ens fysiske form er der

signifi kant forskel i 2003 mellem de

nye cyklister og de tidligere cyklister.

Grupperne adskiller sig ikke væsentligt

mht. vurdering af fysisk anstrengelse

i forbindelse med arbejde. Der er dog

tale om en tendens til, at de nye cyklister

er mere fysisk aktive i fritiden,

men denne forskel kan ikke alene forklare,

hvorfor de nye cyklister vurderer

sig som værende i bedre fysisk form.

Dette understreges af udviklingen fra

2000 til 2003, hvor de nye cyklister,

generelt set, vurderer sig som værende

i bedre form, til trods for et uændret

aktivitetsniveau i fritiden. Dvs. daglig

cykling har afstedkommet en forbedret

fysisk form, til trods for at gruppen er

blevet tre år ældre.

Et ophør af daglig cykling spiller også

en stor rolle. For de tidligere cyklister

er der en signifi kant forskel i vurderingen

af den fysiske form før og efter

udskiftningen af cykling som daglig

transportform. For ringelsen må først

og fremmest hen vises til ophøret af

daglig cykling, men der er også en

tendens til, at de tidligere cyklister i

samme tidsperiode bliver mindre fysisk

aktive i fritiden. Dette kan være med

til at for klare, hvorfor oplevelsen af

den fysiske form forringes.

Ny viden om cykling som transportform I 73

Betydninger for og af cykling som

transportform 2000-2003

I den longitudinelle analyse af årsager

til og virkninger af ændret cykeladfærd

er der ikke sporet andre signifi kante

afvigelser end de ovenfor anførte. Det

betyder, at den ændrede status af cykling

som transportform ikke på afgørende

vis har haft ind fl ydelse på eller

er forårsaget af ændrede kost-, ryge- eller

alkoholvaner. Det har heller ikke

været muligt at påvise reelle forskelle

i forhold til almen trivsel, velvære og

sundhed blandt de nye cyk lister og

de tidligere cyklister. I forhold til støttende

miljøer i form af venner, familie,

naboer og kolleger, der kan påvirke

cykelvalget, har det heller ikke været

muligt at påpege nogen reel forskel.

Det tilsvarende har gjort sig gældende

mht. vurderingerne af Cykel by-projektets

foreløbige indsats i 2003. Ingen

af grupperne har vurderinger, som

markant er blevet mere negative eller

positive.

Det kan derfor på baggrund af panelundersøgelsens

1. og 4. runde

konstateres, at ændringer i forhold

til cykling som transportform har en

sammenhæng med bevægelsen til og

fra arbejdsmarkedet. Et ophør med

daglig cykling er samtidig knyttet til

et holdnings skifte, hvor cykling skifter

status til at udgøre et større faremoment

i trafi kken. Holdningsskiftet

kan skyldes det nye perspektiv bag

rattet, men kan også være årsagen til,

at cyklen erstattes af andet transportmiddel.

Ophøret med daglig cykling

er endvidere forbundet med, at den

fysiske form efterfølgende op leves som

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !