Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Delkonklusion

Panelundersøgelsen viser, at cykling

som transportform appellerer til og

tages i an vendelse af alle befolkningsgrupper.

Især de yngre aldersgrupper,

som er under uddannelse, anvender

cyklen, men også ældre aldersgrupper

bruger cyklen dagligt. En væsentlig

årsag til at anvende cyklen dagligt

er valg af foretrukne transportmiddel

mellem hjem og arbejde. Opleves

afstanden her som værende for stor,

har det en markant ind virkning på

cykelvalget i negativ retning. Størrelsen

af transportbehov kan dog langtfra

alene forklare hhv. valget og fravalget

af cyklen.

På holdnings- og værdibaserede

spørgsmål og i selvregistreringen af

egen sundheds- og miljøadfærd viser

der sig en række signifi kante forskelle i

måden, som henholdsvis dag lige cyklister

og ikke-daglige cyklister vælger at

svare på. Dette indikerer, at forskellige

identiteter er knyttet til transportmiddelvalget.

Generelt er de daglige cyklister

mere bevidste om miljø og tager

i højere grad vare på egen sundhed.

Dette gør sig ikke kun gældende ved,

at de cykler dagligt, men også i måden,

som de i øvrigt forvalter deres liv på

mht. motion, kost og rygning. Dette

kan være forklaringen på, at der også

spores større grad af velvære og trivsel

blandt de daglige cyklister, end det er

tilfældet hos de motoriserede trafi kanter.

De kvalitative forskningsinterviews

underbygger panelundersøgelsens

resultater ved at påvise, at transportmiddelvalget

er en integreret del af

trafi kantens identitet. Det gør, at transportmiddelvalget

er forbundet med en

træghed, som gør omstillingsparatheden

over for nye transportformer lav.

Dette er gældende for såvel cyklister

som for bilister. Over kort tid er det

således svært at ændre transportmiddelvalget,

hvilket den longitudinelle

analyse af panelundersøgelsen også

viser.

For at fremme cyklisme og samtidig

bremse væksten i bilisme kræver det

basalt set strukturelle, trafi ksikre rammer,

der gør cykling muligt. Næste

fase er at gøre brug af disse rammer. På

baggrund af de empiriske undersøgelser

er det i den henseende væsentligt

at fremhæve cykling som en kvalitetsbetinget

mobilitet, hvis transportmiddelvalget

skal ændres til cyklens

fordel. Budskabet, der skal tydeliggøres,

er, at såvel bilen som cyklen som

transportform kan indfri drømme og

ambitioner om et aktivt, godt liv. Forskellen

mellem bilen og cyklen er dog

gældende ved, at hvor bilen primært

kan opfattes som et regu lært transport-

Ny viden om cykling som transportform I 79

middel til at opnå trafi kal frihed og

uafhængighed, så kan man med cyklen

opfylde fl ere sam tidige mål og behov.

For cyklisten er cyklen således ikke

blot et transportmiddel, men en transportform

der gør det muligt at forene

ønsker om sundhed, kropslig velvære

og op levelsen af byens og naturens

rum i kombi nation med de trafi kale

friheder, cyklen i øvrigt giver. Mobil på

cykel er således mere end blot at være

mobil i et moderne samfund, men

udtryk for en kvalitetsbetinget mobilitet,

hvor bevægelsen er det centrale.

De empiriske undersøgelser i relation

til Cykelby-projektet viser, at cykling

er transportform, velværeform, konditionsform,

adspredelses form og oplevelsesform

i forening.

Referencer:

Fog, Jette (94):

Med samtalen som udgangspunkt.

Det kvalitative forskningsinterview.

1994

Troelsen, Jens:

Mobil på cykel en refl eksiv analyse

af kvaliteter og barrierer for cykling

som transportform.

P.h.d.-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Syddansk

Universitet, 2004.

Bil = Mobilitet I Cykel = mobilitet + sundhed + velvære + oplevelser

Similar magazines