Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

84 I

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Det er derfor valgt enten at udvide eller

erstatte den hidtidige kontrolgruppe

med følgende kommuner: Hjørring,

Frederikshavn, Silkeborg, Randers, Herning

og Esbjerg kommuner. Disse kommuner

er udvalgt, fordi den demografi -

ske udvikling er omtrent som i Odense

Kommune, og kommunerne indeholder

store byer.

Figur 4.1 viser eksempelvis, at antallet

af 55-64-årige er steget med godt 6 procentpoint

mere i Hjørring, Frederikshavn,

Silkeborg, Randers, Herning og

Esbjerg kommuner (kontrolgruppe 1)

end i Odense Kommune. Antallet af 0-

34-årige er derimod faldende i kontrolgruppe

1, set i forhold til Odense,

mens antallet af 35+-årige er stigende.

Det samlede befolkningstal i kontrolgruppe

1 udvikler sig nogenlunde som

i Odense.

Figur 4.2 viser eksempelvis, at antallet

af 15-24-årige er steget med ca. 11 procentpoint

mere i Aalborg og Århus

kommuner (kontrolgruppe 2) end i

Odense Kommune. Alle aldersgrupper

er stigende i kontrolgruppe 2, set i forhold

til Odense. Sammensætningen af

befolkningen ændrer sig med en stigende

overvægt af 15-34-årige og 45-

64-årige i kontrolgruppe 2, set i forhold

til Odense Kommune.

Befolkningstal fra før projektet Odense

Cykelby blev iværksat indtil sidst i projektet

er opgjort i tabel 4.a. Kontrolgruppe

3 er en samlet kontrolgruppe

med alle kommunerne fra kontrolgruppe

1 og 2. Af tabellen kan erfares,

at det samlede befolkningstal er steget

1,8 % mere i kontrolgruppe 3 end i

Odense Kommune, men at stigningen

er mere jævnt fordelt på aldersgrupperne

end i kontrolgruppe 1 og 2.

Det er valgt at anvende kontrolgruppe

3 til at korrigere for den generelle udvikling.

Der korrigeres samtidig for forskelle

i det samlede befolkningstal.

Idet en kontrolgruppe anvendes, er

evalueringen ikke kun en undersøgelse

af effekten af Odense Cykelby, men

også opgørelser af forskelle i udviklingsforløb.

Lokalt udførte indsatser

både i Odense Kommune og i kontrolgruppe

3 har derved indfl ydelse på

konklusionen. For at resultater skal

fremtræde gennemskuelige, er udviklingsforløb

uden korrektion også vist.

12

10

8

6

4

2

0

-2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

r

0-14 Œr

15-24 Œr

25-34 Œr

35-44 Œr

45-54 Œr

55-64 Œr

65+ Œr

Alle

Figur 4.2. Indeks for befolkningstal (1. januar 1993 = 100) i Aalborg og Århus kommuner

minus indeks for befolkningstal i Odense Kommune fordelt på aldersgrupper.

Kilde: Danmarks Statistik.

Korrektion for effekter af Storebæltsforbindelsen

Korrektioner for effekter af Storebæltsforbindelsen

foretages med hensyn til

opgørelser af transportvaner, baseret

på den landsdækkende transportvaneundersøgelse

(TU).

Storebæltsforbindelsen blev åbnet for

togtrafi k i juni 1997 og for biltrafi k i

juni 1998. Forbindelsen har påvirket

transportvanerne væsentligt, idet langt

fl ere i dag krydser Storebælt end før,

forbindelsen blev etableret. Midt vejsevalueringen

viste, at Storebæltsforbindelsen

påvirkede transportvanerne på

følgende måde:

• Det samlede antal af registrerede ture

pr. person pr. dag faldt mere og

mere, jo tættere på Storebælt man

kom.

• Antallet af udførte ture og km som

bilpassager og togpassager steg på bekostning

af andre transportformer i

et større og større omfang, jo tættere

på Storebælt man kom (Jensen,

2001a).

Det er muligt, at effekterne af Storebæltsforbindelsen

har ændret sig siden

da. Derfor gennemføres en ny opgørelse

af disse effekter. Det er nødvendigt

at tage hensyn til en række forhold i

en analyse af effekter af etableringen af

Storebæltsforbindelsen.

Indeks for befolkningstal 1. januar 2003 (1. januar 1996 = 100)

Odense Kontrolgruppe 1 Kontrolgruppe 2 Kontrolgruppe 3

0-14 år 108,2 106,9 108,5 107,8

15-24 år 84,3 84,5 92,4 89,3

25-34 år 95,8 88,5 100,6 96,0

35-44 år 105,4 106,3 104,4 105,2

45-54 år 96,3 96,1 99,3 97,9

55-64 år 124,7 129,8 128,0 128,9

65+ år 98,2 101,8 99,6 100,6

Alle 100,4 100,8 103,2 102,2

Tabel 4.a. Indeks for befolkningstal 1. januar 2003, hvor 1. januar 1996 er indeks 100,

for henholdsvis Odense Kommune, kontrolgruppe 1, 2 og 3 fordelt på alders grupper.

Similar magazines