Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Andel af ture

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

jul-93

jan-94

jul-94

jan-95

jul-95

jan-96

jul-96

jan-97

jul-97

jan-98

jul-98

Figur 4.4. Udvikling i fordeling af ture på hovedtransportmiddel måned for måned

blandt 16-74-årige bosiddende i Odense Kommune juli 1993 juni 2003. Der er anvendt

12 måneders løbende gennemsnit. Kilde: TU.

I bilag 1 (se side 111) er transport udført

af 16-74-årige bosiddende i Odense

Kommune vist år for år. Heri kan

også erfares tallene for basisårene

1996-1997 samt perioderne 1994-1997

og 1999-2002.

Figur 4.4 viser udviklingen måned for

måned for ture opdelt i markedsandele

fra juli 1993 til juni 2003 for 16-74-årige.

Der er tale om et 12 måneders løbende

gennemsnit med den viste måned

i midten af disse 12 måneder.

Af fi gur 4.4 kan ses, at cyklens andel af

alle ture var jævnt faldende fra juli

1993 frem til september 1996 fra ca. 26

% til ca. 19 % for så at stige til stabilt

jan-99

jul-99

jan-00

jul-00

jan-01

jul-01

jan-02

jul-02

jan-03

Gang

Cykel

Bil

Kollektiv trafik

niveau omkring 24 %. I første halvdel

af 2000 skete dog en kraftig stigning

op mod 27 % og igen op mod 26 %

ved starten af 2003. Derimod var der

en forholdsvis lav andel af cykeltrafi k i

starten af 2002 på 21-22 %.

Cyklens andel af alle ture var i basisårene

1996-1997 på 21,3 %, mens

den under Cykelby-projektet i 1999-

2002 var 24,6 %, svarende til en stigning

på 15 %. Andelen steg yderligere

til 25,5 % i december 2002, hvorved

cyklens andel af turene blev forøget

med 20 % i forhold til basisårene. Dermed

blev projektmålet om at øge antallet

af cykelture i Odense Kommune

med 20 % inden udgangen af år 2002

Transportvaner I 87

med basis i årene 1996-97 opnået. Omfanget

af cykeltrafi k er højere i alle årene

i projektperioden 1999-2002 set i

forhold til basisårene.

Korrektion for generel udvikling

Tabel 4.c viser opgørelser af transportvaner

blandt 16-74-årige bosiddende i

kommuner i kontrolgruppe 3. I bilag 2

(se side 112) er transportvanerne vist

år for år.

Sammenlignes tabel 4.c med 4.b kan

det ses, at det samlede antal af ture er

faldet mere i Odense Kommune end i

kontrolgruppe 3. Dette kan skyldes

Storebæltsforbindelsen. Ses der på fordelingen

af ture på transportformer i

1994-1997, er der ikke væsentlige forskelle,

dog cykles der mere i Odense

Kommune end i kontrolgruppe 3,

mens odenseanerne har færre ture til

fods, i bil og kollektiv trafi k.

Cyklens andel af turene er steget i

Odense Kommune, men faldet i kontrolgruppe

3. Det indikerer, at udviklingen

i transportvaner i Odense Kommune

ikke er et udslag af den generelle

udvikling, men skyldes lokale indsatser,

såsom projektet Odense Cykelby. I

fi gur 4.5 er ændringer i fordelingen af

ture på transportformer i Odense Kommune

sammenholdt med kontrolgruppe

1, 2 og 3. Her kan tydeligt erfares, at

uanset hvilken kontrolgruppe der anvendes,

så er cykeltrafi kken steget mest

i Odense, mens gang og kollektiv trafi k

er faldet mest i Odense, og biltrafi kken

er steget mindst i Odense.

Periode Gang Cykel Bil Kollektiv trafi k I alt

Ture pr. person pr. dag 1994-1997 0,30 0,47 1,69 0,28 2,75

1999-2002 0,27 0,42 1,59 0,22 2,49

Ændring -0,04 -0,05 -0,11 -0,06 -0,26

Ture opdelt i markedsandele 1994-1997 11,0 % 17,1 % 61,7 % 10,2 % 100 %

1999-2002 10,7 % 16,9 % 63,8 % 8,7 % 100 %

Ændring -3 % -1 % 3 % -15 % -

Km pr. person pr. dag 1994-1997 0,5 1,7 26,4 6,2 34,8

1999-2002 0,4 1,5 26,3 5,4 33,7

Ændring -0,1 -0,2 0,0 -0,8 -1,1

Turlængde i km 1994-1997 1,8 3,6 15,6 22,2 12,7

1999-2002 1,7 3,5 16,6 25,2 13,5

Ændring -0,1 -0,1 1,0 3,0 0,9

Tabel 4.c. Transport udført af 16-74-årige bosiddende i kontrolgruppe 3 i 1994-1997 og 1999-2002. Kun ture over 300 m indgår.

Kilde: TU.

Similar magazines