Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Sammenfatning af den

landsdækkende

transportvaneundersøgelse

Ses på den samlede projektperiode

1999-2002 viste afsnittet Reelle udviklingsforløb

i Odense Kommune, at der reelt

var sket en stigning i cykeltrafi kken

i Odense Kommune på 9 % ifølge TU

set i forhold til årene 1994-1997. I tabel

4.f er vist på hvilken baggrund

denne stigning i cykeltrafi kken er indtruffet.

Analyserne indikerer, at den generelle

udvikling og Storebæltsforbindelsen

skulle have medført et fald i

cykeltrafi kken på henholdsvis ca. 1 og

5 %.

Lokale indsatser i Odense Kommune,

såsom projektet Odense Cykelby, har

derimod tilsyneladende medført en

stigning i cykeltrafi kken i årene 1999-

2002 på ca. 15 %. De lokale indsatser

ser også ud til at have medført en stigning

i gangtrafi kken på ca. 8 procent.

Af de nye gang- og cykelture, som lokale

indsatser har skabt, er ca. 30 procent

af turene kommet fra bil og ca. 70

procent fra kollektiv trafi k.

Transportarbejdet (km pr. person pr.

dag) er faldet med ca. 20 % som følge

af de lokale indsatser i Odense Kommune.

Transportarbejdet i bil og kollektiv

trafi k er tilsyneladende faldet

med henholdsvis ca. 15 og 45 % som

følge af lokale indsatser. Det er således

især lange ture i bil og både korte og

lange ture i den kollektive trafi k, der er

overfl yttet til korte ture til fods og på

cykel.

Figur 4.8 og 4.9 beskriver effekterne af

de lokale indsatser, såsom Odense Cykelby

i Odense Kommune, hvor basisårene

1996-1997 er anvendt som

førperiode og derved er udgangspunkt

for opgørelse af effekterne. Set i forhold

til tabel 4.f benyttes der altså en

lidt kortere og derved statistisk mere

usikker førperiode.

Af fi gur 4.8 kan erfares, at de lokale

indsatser tilsyneladende har medført

en stigning i cykeltrafi kken på 15-30 %

procent i de enkelte år i projektperioden

1999-2002, set i forhold til basisårene,

mens fi gur 4.9 viser en stigning

på 5-37 % i de enkelte måneder i

projektperioden. Usikkerheden på det

enkelte år og måned er dog ganske

stor.

Andel af ture på cykel / ændring i procent

Figur 4.8. Forventet og reel andel af ture på cykel udført af 16-74-årige bosiddende i

Odense Kommune år for år 19932003, hvor forventede transportvaner er korrigeret

for generel udvikling i alle år og effekter af Storebæltsforbindelsen i årene 1999-2003.

Ændring i procent beskriver stigning og fald i cykeltrafi kken i Odense Kommune i forhold

til basisårene 1996-1997. Kun ture over 300 m indgår. Kilde: TU.

Ændring i procent

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

150%

130%

110%

90%

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

-50%

-1%

16%

-1%

I gennemsnit steg cykeltrafi kken med

22 % i Odense Kommune i projektperioden

1999-2002, set i forhold til basisårene,

mens gangtrafi kken steg 30 %

og bil- og kollektiv trafi k faldt med

henholdsvis 5 og 30 procent. Af de nye

gang- og cykelture, som lokale indsatser

har skabt, er 55 % af turene kommet

fra bil og 45 % fra kollektiv trafi k.

Der er skabt tre gange så mange nye

cykelture som gåture.

1%

0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

jul-93

jan-94

jul-94

jan-95

jul-95

jan-96

jul-96

jan-97

jul-97

jan-98

jul-98

16%

jan-99

jul-99

16%

jan-00

jul-00

Transportvaner I 91

30%

jan-01

jul-01

26%

jan-02

jul-02

jan-03

15%

25%

Reelt

Forventet

Ændring

Gang

Cykel

Bil

Kollektiv trafi

Figur 4.9. Ændring i procent (stigninger og fald) i transport udført af 16-74 årige bosiddende

i Odense Kommune måned for måned juli 1993 til juni 2003 i forhold til basisårene

1996-1997, hvor forventede transportvaner er korrigeret for generel udvikling

i alle år og effekter af Storebæltsforbindelsen i årene 1999-2003. Kun ture over 300 m

indgår. Kilde: TU.

Ved udgangen af 2002 (december) var

cykeltrafi kken steget med 24 % set i

forhold til basisårene 1996-1997. På

samme tidspunkt var gangtrafi kken

uændret, mens bil- og kollektiv trafi k

var faldet med henholdsvis 5 og 28 %.

Similar magazines