Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Andel af ture

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

13% 13% 13%

11%

40%

39%

43%

41%

selvfølgelig ældre i løbet af undersøgelsen.

Transportvaner afhænger af alderen.

Alt andet lige vil cykelbrugen falde

i undersøgelsen år efter år, da danskere

typisk cykler mindre og mindre

jo ældre de bliver efter 14-års-alderen.

Figur 4.10 angiver henholdsvis antal

cykelture pr. respondent pr. dag og cykelturenes

andel af alle ture i år 2000

fordelt på aldersgrupper.

For at undgå fejlkilder i relation til opgørelserne

af transportvaner foretages

en række valg. For det første medtages

kun respondenter, der har besvaret panelundersøgelsen

i alle fi re år. Det har

516 respondenter gjort. Derved undgås

fejlkilder som følge af forskelle på bortfaldet

og respondenter. For det andet

medtages kun de respondenter, der er

mellem 18 og 55 år på besvarelsestidspunktet.

Og for det tredje fokuseres

alene på den procentvise fordeling af

ture på hovedtransportformer. For en

del ture er angivet fl ere transportformer

på den enkelte tur, f.eks. gang-bustog-gang.

For disse ture er hovedtransportformer,

hvilket vil sige den transportform

som den længste delstrækning

af turen udføres med, antaget at

være i denne prioriterede række: 1) fl y,

2) tog, 3) bus, 4) bil, 5) motorcykel, 6)

færge, 7) EU-knallert, 8) knallert, 9) cykel

og 10) gang. Det vil sige, at på turen

gang-bus-tog-gang er tog antaget at

være hovedtransportformen.

I fi gur 4.11 er vist fordelingen af ture

på hovedtransportformer blandt 18-

55-årige, hvor kun respondenter, der

43% 43%

42%

39%

5% 5%

4% 4%

1% 1% 1%

0%

Gang Cykel Bil

Transportform

Bus og tog Mc og knallert

2000

2001

2002

2003

Figur 4.12. Fordeling af ture på hovedtransportformer blandt 18-55-årige. Kun respondenter,

der har besvaret panelundersøgelsen i alle fi re år og har haft ture i alle fi re år,

er medtaget. Kilde: Panelundersøgelsen 2000-2003.

har besvaret undersøgelsen i alle fi re

år, er medtaget. Bortfaldet er derved

ikke medtaget.

Det samlede antal ture pr. respondent

var i år 2003 ca. 10 % lavere end tidligere

år. Flere respondenter end tidligere

har ikke beskrevet deres transportvaner

for én enkelt dag, og det gennemsnitlige

antal ture blandt respondenter

med ture er faldet. I fi gur 4.12 er respondenter

med nul ture i et af årene

fjernet fra opgørelsen, set i forhold til

fi gur 4.11. Derved indgår kun 354 respondenter

i stedet for 516. Sammenlignes

fi gur 4.11 og 4.12 kan det erfares,

at forskellene på fi gurerne er beskedne.

Indeks (1979=100,

dog er 1992=100 for fodgængere)

250

200

150

100

50

Konklusionen er, at panelet af respondenter

har ikke ændret deres transportvaner

markant i årene 2000-2003. Dog

adskiller år 2002 sig fra de andre år ved

at have en højere andel af cykelture og

lavere andel af bilture. Der kan skyldes

f.eks. vejret.

Det skal bemærkes, at respondenterne

ikke er et repræsentativt udsnit af befolkningen

og heller ikke repræsentative

for de 18-55-årige i Odense Kommune.

Derudover er panelundersøgelsen

udført i et ganske beskedent tidsrum

i løbet af et år. Derfor er fordelingen

af ture på hovedtransportformer

mellem TU og panelundersøgelsen

ikke sammenlignelige. Der er ikke udført

sammenlignelige panelundersøgelser

i kontrolgrupperne.

Trafi ktællinger

Odense Kommune gennemfører hvert

andet år en nord-syd snittælling på

alle veje i snittet på samme dag mellem

klokken 6 og 18. Tællingen blev i

1979 og 1984 udført i maj måned,

mens den i de øvrige år er blevet udført

i september. Fodgængere er kun

blevet talt i år 1992 og frem.

Vejret er kun beskrevet for de to sidste

tællinger. 13. september 2000 var der

kraftig regn kl. 9-10 og regn igen

kl. 12-13, mens solen skinnede fra

kl. 15. Den 11. september 2002 var der

tørt, sol med skyer og svag vind. Disse

vejrforhold er formentlig delvis bag-

0

1979 1984 1986 1988 1990 1992

ÅR

1994 1996 1998 2000 2002

Motorkøretøjer under 2 ton Motorkøretøjer over 2 ton Knallerter

Cykler Fodgængere

Transportvaner I 93

Figur 4.13. Indekseret udvikling i nord-syd snittet gennem Odense Kommune 1979-

2002. Kilde: Odense Kommune.

Similar magazines