Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

cparkering.dk

Odense – Danmarks Nationale Cykelby - Odense Kommune

Af fi gur 4.15 kan erfares, at udviklingen

i personindkomst er forløbet nogenlunde

ens i Odense Kommune og

kontrolgruppe 3. Personindkomsten

steg med 40.046 kr. fra basisårene

1996-1997 til 2002 i Odense Kommune

og 40.062 kr. i kontrolgruppe 3,

hvilket dog svarer til en lidt større procentuel

stigning i Odense Kommune.

Af fi gur 4.16 kan erfares, at udviklingen

i ejendomspriser er forløbet forskelligt

i Odense Kommune, set i forhold

til kontrolgruppe 3. Den gennemsnitlige

ejendomspris steg med

387.500 kr. fra basisårene 1996-1997 til

2001 i Odense Kommune og 358.237

kr. kontrolgruppe 3. Der sker dog lidt

færre ejendomshandler pr. indbygger i

Odense Kommune, set i forhold til

kontrolgruppe 3, og en lidt lavere andel

af befolkningen bor i ejerboliger i

Odense Kommune end i kontrolgruppe

3.

Det vurderes, at forskellene i den økonomiske

udvikling mellem Odense

Kommune og kontrolgruppe 3 har haft

negligerbare konsekvenser for udviklingen

i transportvaner. Derimod har

borgerne i kommunerne i kontrolgrup-

pe 3 brugt en større andel af deres forøgede

personindkomst til køb af biler

end i Odense Kommune.

Delkonklusion

Transportvaner kan beskrives på mange

måder. Panelundersøgelsen beskriver

vanerne i en enkelt uge i maj måned

i årene 2000-2003, mens trafi ktællingerne

beskriver vanerne en enkelt

dag i et gennemgående snit i Odense

Kommune hvert andet år. TU beskriver

transportvanerne for et repræsentativt

udsnit af befolkningen mellem 16 og

74 år hele året. Derfor bygger denne

delkonklusion på opgørelserne fra TU.

Ifølge TU er cykeltrafi kken reelt steget

med 15 % i Odense Kommune fra basisårene

1996-1997 til perioden 1999-

2002, hvor projektet Odense Cykelby

blev gennemført. Ved udgangen af

2002 i december måned var cykeltrafi

kken reelt steget med 20 % ifølge TU.

Dermed blev projektmålet om at øge

antallet af cykelture i Odense Kommune

med 20 % inden udgangen af år

2002 med basis i årene 1996-1997 opnået.

Omfanget af cykeltrafi k er højere

i alle årene i perioden 1999-2002 set i

forhold til basisårene.

Analyserne har vist, at den generelle

udvikling og åbningen af Storebæltsforbindelsen

skulle have medført et

fald i cykeltrafi kken i Odense Kommune.

De lokale indsatser i Odense Kommune,

som projektet Odense Cykelby

er en del af, er beregnet til at have ført

til en stigning i cykeltrafi kken på 22 %

i Odense Kommune fra basisårene

1996-1997 til under projektperioden

1999-2002 og 24 % ved udgangen af år

2002. Gangtrafi kken steg samtidig med

30 %, mens bil- og kollektiv trafi k faldt

med henholdsvis 5 og 30 %. Af de nye

gang- og cykelture, som de lokale indsatser

har skabt, er 55 % af turene

kommet fra bil og 45 % fra kollektiv

trafi k.

De lokale indsatser har samtidigt medført

et meget betydeligt fald i transportarbejdet

(km pr. person pr. dag) i

Odense Kommune. Transportarbejdet i

bil og kollektiv trafi k er tilsyneladende

faldet med henholdsvis ca. 15 og 45 %

som følge af lokale indsatser. Det er

især lange ture i bil og både korte og

Transportvaner I 95

lange ture i den kollektive trafi k, der er

overfl yttet til korte ture til fods og på

cykel.

De mange nye cyklister ser ud til at blive

ved med at cykle, idet mængden af

cykeltrafi k er lige så høj i 2003 som

under projektperioden 1999-2002.

Virkningen af Odense Cykelby på cykeltrafi

kken vil formentligt vare ved i

en del år, da projektet har reduceret

væksten i bilejerskabet kraftigt.

Opgørelserne peger i retning af, at de

aktiviteter og delprojekter i Odense

Cykelby, der blev udført i årene 1999

og 2000, har medvirket til væksten i

cykeltrafi kken i Odense Kommune,

mens senere aktiviteter har konsolideret

det høje niveau af cykeltrafi k. Det

er muligt, at andre lokale indsatser fra

1998 og fremad ligeledes har medvirket

til at øge cykeltrafi kken. Grundet

den store usikkerhed på bestemmelsen

af transportvanerne for den enkelte

måned i TU er det ikke muligt mere

præcist at udpege de delprojekter, der

har ledet til den forøgede cykeltrafi k i

Odense Kommune.

Antages det, at den konstaterede forøgelse

af cykeltrafi kken blandt 16-74årige

også er forekommet blandt børn

og ældre, har de lokale indsatser i

Odense Kommune, herunder Odense

Cykelby, medvirket til at skabe 24.000-

25.000 nye cykelture i gennemsnit om

dagen under projektperioden, eller

over 35 millioner nye cykelture i hele

perioden. De mange nye gang- og cykelture

svarer til ca. 3 minutters ekstra

fysisk aktivitet om dagen, hvilket formentligt

har haft en positiv sundhedsmæssig

effekt.

Similar magazines