Amsterdam dk 1 - Blaupunkt

blaupunkt.de

Amsterdam dk 1 - Blaupunkt

RadioPhone / Kassette

Amsterdam TCM 127

Betjeningsvejledning

1

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


2

1

2 3 4 5 6

19

18

17

16

7

1

16

17

15

14

12

4

3

8

13 12

Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør)

9

10

11


Indholdsfortegnelse Radio, kassette, Multi CD (tilbehør)

Vigtige henvisninger ...................... 5

Sikkerhedsnormer .................................. 5

Alment ..................................................... 5

Indvirkning af højfrekvent energi......... 5

Sikkerhedshenvisninger ......................... 5

Trafiksikkerhed .................................... 5

Telefonering i løbet af kørslen ............ 5

Telefonfunktion i kritiske områder ....... 6

Nødopkald ........................................... 6

Montering ................................................ 6

Henvisning til tilslutningen af

Multi CD, forstærker eller infrarødfjernbetjening

....................................... 7

Tilbehør ................................................... 7

KeyCard og SIM-kort...................... 8

Principielt ................................................ 8

Andet KeyCard/SIM-kort ..................... 8

Fremmed KeyCard .............................. 8

Igangsættelse af bilradio ........................ 8

Genigangsættelse efter spændingsafbrydelse

............................................ 8

Valg af sprog til display ....................... 9

Udtagning af KeyCard/SIM-kort ............. 9

Tilpasning af KeyCard/SIM-kort ............. 9

DSC-tilpasningsmode ........................... 10

Læs radiopas-data ................................ 10

Optisk visning af tyverisikring ............... 10

Vedligeholdelse af KeyCard/SIM-kort .. 10

Kort veiledning ............................. 11

Valg af lydkilde ............................. 16

Audio-gengivelse .................................. 16

Radiogengivelse med RDS.......... 17

AF - Alternativ Frekvens ....................... 17

REG-regionalradio ................................ 17

Valg af bølgelængdeområde ................ 17

Stationsindstilling .................................. 18

Automatisk stationssøgning / ...... 18

Manuel indstilling med >.......... 18

Direkte frekvensindkodning .................. 18

Gennemblade stationskæderne

(kun FM)................................................ 18

Gemme stationer .................................. 18

Automatisk programmering af

kraftigste stationer med Travelstore ..... 19

Valg af radiostationer fra

hukommelsen ....................................... 19

Indstilling af stationssøgerens

ølsomhed .............................................. 19

Skift fra stereo til mono (kun FM) ......... 19

Modtagelse af trafikradio med

RDS-EON....................................... 20

Trafikradio-førsteret tænd/sluk ............. 20

Indstilling af lydstyrke på trafikradio

og signaltone ..................................... 20

Signaltone ............................................. 20

Afbrydelse af signaltone .................... 20

Automatisk start af frekvenssøgning .... 20

Kassettedrift ................................. 21

Isætning af kassette ............................. 21

Udtagning af kassette ........................... 21

Spoling frem/tilbage .............................. 21

Valg af musiknummer med S-CPS....... 21

Valg af side (Autoreverse) .................... 21

Valg af båndtype ................................... 22

Dolby B NR* .......................................... 22

Radiolytning ved spoling med RM

(Radio Monitor) ..................................... 22

Vedligeholdelse .................................... 22

Multi CD-gengivelse (tilbehør) .... 23

Start af Multi CD-drift ............................ 23

Valg af CD og musiknumre .................. 23

MIX ........................................................ 23

Programmering med DSC ........... 24

Oversigt over fabrikkens grundindstillinger

med DSC ........................... 28 ENGLSH

3

3

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Indholdsfortegnelse Telefon

Telefonfunktion ............................ 30

Alment ................................................... 30

Nødopkald ......................................... 30

PIN-kode

(personlig ciffernøgle) ........................... 30

Indføring af SIM-kort /

Indkodning af PIN-kode ........................ 30

Oplåsning af SIM-kort ........................... 30

Hurtigt opkald........................................ 31

GSM-nødopkald.................................... 31

Kort veiledning ............................. 32

Telefonering.................................. 35

Forbindelse til GSM-nettet.................... 35

Skift til telefonfunktion .......................... 35

Valg af telefonnummer ......................... 35

Manuelt ................................................. 35

Via hurtigvalg . . . .................................. 36

. . . direkte fra apparatets

hukommelse................................ 36

. . . direkte fra SIM-kortets

hukommelse................................ 36

. . . direkte fra telefonbogen .............. 36

Valggentagelse ..................................... 36

Automatisk ......................................... 36

Manuel ............................................... 36

Modtagelse/afslutning af

telefonsamtale ...................................... 37

Banke på (2. opringning) ...................... 37

Skift/hold ............................................... 37

Telefonmøde ......................................... 38

4

Telefonering med håndsættet

(tilbehør) ............................................... 38

Telefonbogmenu .......................... 39

Hvordan indkodes et navn/en tekst? .... 40

Start af indkodning ............................ 40

Indkodning af bogstaver/tegn............ 40

Skrivning med store og små

bogstaver ........................................... 40

Flytning af indkodefelt ....................... 40

Indføjning ........................................... 40

Sletning.............................................. 40

Finde indtegnelse via navn................... 41

Visning af eget telefonnummer ............ 42

Adgangsblokering ................................. 42

Kontrol af kapacitet ............................... 42

Tilføjelse af indtegnelse........................ 43

Finde indtegnelse via position .............. 43

Programmering med DSC ........... 44

Programmering med Setup Menu ..... 45

Lydstyrke af ringesignal .................... 46

Lydstyrke af samtaler via højttaler .... 46

Lydstyrke i telefonrør......................... 46

Automatisk samtalemodtagelse ........ 46

Automatisk valggentagelse ............... 46

Driftsmode ......................................... 46

Udvidet menu .................................... 46

Ringesignal ........................................ 47

Meddelelser signaltone ..................... 47

Indkodning af telefonnummer ........... 47

Samtalekontrol .................................. 47

AOC parametre (Advice of Charge) .. 47

Takstindstilling ................................... 48

Akustisk kontrol ................................. 48

PIN-kode............................................ 48

Ændring af adgangskode .................. 49

Master reset ...................................... 49

Ekstern alarm .................................... 49

Samtalekanal via højttaler................. 50

TA under samtale .............................. 50

Oversigt over grundindstilling (fabrik) i

Setupmenuen ....................................... 50

Programmering med opkaldsmenu .. 51

Vælge Mailbox................................... 52

Modtage meddelelser........................ 52

Valg af meddelelse............................ 52

Læse meddelelse .............................. 52

Slette meddelelse .............................. 52

Sende meddelelse ............................ 53

Valg af net ......................................... 54

Cell Broadcast ................................... 55

Samtaletæller .................................... 56

Opringningsomdirigering ................... 56

Opringningsblokering ........................ 57

Telefonblokering ................................ 57

Faste telefonnumre ........................... 58

Brugergrupper ................................... 58

Oversigt over grundindstilling (fabrik) i

opkaldsmenuen .................................... 58

Ordforklaring ................................ 59

Tekniske data ............................... 60


Vigtige henvisninger

Sikkerhedsnormer

Mobiltelefonen svarer til alle anvendelige

højfrekvens-sikkerhedsnormer og - anbefalinger,

der er fastsat af de bestemmende

myndigheder og organisationer (f.eks. VDEnormen

DIN-0848).

Alment

Telefonfunktionen i din Radiophone er baseret

på GSM-mobiltelefon-standarden.

Denne standard er udviklet til brug i Europa

og andre lande og anvendes meget i hele

verden.

Du kan oprette de samme telefonforbindelser

med RadioPhone, som man er vant til

med en mobiltelefon.

Forudsætning: GSM-telenettet er til rådighed,

hvor du er og at du har adgangsberettigelse

med et gyldigt SIM-kort. Dette SIM-

Card skal være indført (om nødvendigt læs

“KeyCard og SIM-kort”).

Indvirkning af højfrekvent energi Sikkerhedshenvisninger

Din RadioPhone er et sende- og modtageapparat.

Den arbejder med lav energi i radiofrekvensområdet.

När apparatet er i brug

kontrolleres såvel frekvensen som ydelsen

hele tiden af GSM-systemet.

Der findes mange diskussioner om mulige

skadelige påvirkninger af helbredet grundet

mobiltelefoner. I mange år har forsknin-

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden kommer altid i første række.

Derfor skal der hele tiden tages højde

for den aktuelle trafiksituation, når apparatet

benyttes.

Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet

ved en hastighed på 50 km/h.

gen undersøgt, om indvirkningen af højfrek- I kritiske situationer frarådes det at betjene

vent energi påvirker helbredet. Forskere har bilradioen.

ligeledes undersøgt teleteknologier såsom Advarselssignaler fra f.eks. politi og brand-

GSM. Efter en kontrol af forskningsresultatværn skal kunne registreres i tide i bilen.

erne og på grund af overensstemmelsen Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte

med alle pågældende sikkerhedsstandarder til programmer i en passende lydstyrke un-

kan GSM-apparater anvendes uden betænkning

med hensyn til biologiske bivirder

kørslen.

kninger.

Telefonering i løbet af kørslen

Din RadioPhone byder endda ved rigtig indbygning

i bilen på en yderligere beskyttel-

Overhold lovene og forskrifterne med hensyn

til brugen af mobiltelefoner i biler.

se sammenlignet med en fri båren mobiltelefon.

Skulle du dog alligevel have betænkeligheder

med hensyn til indvirkningen af højfrekvensenergi,

findes der flere måder at udsætte

sig mindst mulig for disse radiobølger.

Herved er det selvfølgelig bedst at reducere

varigheden af samtaler, men især bør de

følgende henvisninger til brugen ligeledes

tages i betragtning.

• Koncentrer dig helt om at køre.

• Hold et sikkert sted, inden du telefonerer.

• Hvis ubetinget nødvendigt: Telefoner

under kørslen kun via højttaler.

Trafiksikkerheden kommer altid i første række.

5

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Telefonfunktion i kritiske områder Nødopkald

Læs venligst de yderligere henvisninger i

Telefonfunktionen skal altid afbrydes, når

den er forbudt eller når den kan forårsage

Ligesom hver anden mobiltelefon arbejder

RadioPhone med mobil- og transmissions-

den foreliggende vejledning og spørg dit lokale

telefonselskab.

elektromagnetiske forstyrrelser eller farlige net, radiosignaler og de af brugeren pro- Angiv ved nødråb alle nødvendige informa-

situationer.

grammerede funktioner. Derved kan en fortioner så præcist som muligt. Tænk på, at

Telefonfunktionen kan især i nærheden af bindelse ikke garanteres under alle vilkår. din mobiltelefon kan være det eneste kom-

antennen føre til funktionsforstyrrelser af Af denne grund bør brugeren aldrig helt kun munikationsmiddel på ulykkesstedet. Afslut

utilstrækkelig beskyttede medicinske appa- forlade sig på en mobiltelefon eller et lignen- samtalen først, når du bliver bedt om det.

rater. Ved spørgsmål bedes du henvende de teleapparat, når det drejer sig om livs- Læs hertil informationerne i afsnit “Telefon-

dig til en læge eller fabrikanten af det medivigtig kommunikation (f.eks. medicinske funktion - GSM-nødråb”.

cinske apparat. Andre elektroniske appara- nødtilfælde).

ter kan ligeledes påvirkes af elektromagnetiske

forstyrrelser.

Hvis du er i et område med forhøjet fare for

eksplosioner, f.eks. tankstationer, kemiske

fabrikker eller på steder, hvor der gennemføres

sprængninger, så skal telefonen frakobles.

Sluk telefonfunktion:

• Tryk på i ca. 2 sek..

I displayet vises “TELEPHONE OFF”.

Aktivering af telefonfunktionen igen:

• Tryk kort på .

Telefongrænsefladen af RadioPhone kan

kun føre eller modtage samtaler, når den er

aktiveret, er i telenettets serviceområde og

signalfeltstyrken er tilstrækkelig.

Nødopkald er eventuel ikke mulige i alle mobiltelefonnet

eller kun, når bestemte netservice

og/eller bestemte ydelseskendetegn er

aktive. Man kan spørge om det ved de lokale

telefonselskaber.

Nogle telenet forlanger under visse omstændigheder,

at et gyldigt SIM-Card er korrekt

indført.

Hvis bestemte funktioner (blokering af

opringninger, blokering af telefonnumre, lukket

brugergruppe, AOC, systemblokering,

tasteblokering osv.) skal disse muligvis frakobles,

inden du kan foretage nødråb.

Montering

RadioPhone må kun installeres i din bil og

efterses af fagpersonale. Forkert montering

eller eftersyn kan være farlig og føre til ophør

af garantien.

Hvis bilen ikke beskyttes tilstrækkelig mod

højfrekvenssignaler, kan der opstå fejlfunktioner

ved elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer,

elektroniske ABS-systemer,

elektroniske hastighedsreguleringer eller

andre elektroniske systemer.

Det er ikke tilladt at anvende apparatet uden

en egnet, ekstern monteret GSM- eller kombinationsantenne.

Indbygningen af apparatet

og GSM- hhv. kombinationsantennen må

kun foretages i et af Bosch autoriseret fagværksted.

6


For en upåklagelig funktion skal plusser,

være tilslutteten, via tænding samt permanent

plus.

Højttalerudgangene må ikke forbindes med

bilens stel!

Henvisning til tilslutningen af Multi CD,

forstærker eller infrarødfjernbetjening

Ved ugunstige monteringsbetingelser kan

det komme til forstyrrelser af telefondriften i

forbindelse med tilslutningen af tilbehørsdelene

Multi CD, forstærker eller infrarødfjernbetjening.

Disse viser sig gennem forstyrrende

lyde, forringelse af samtalekvaliteten

og afbrydelser af forbindingen. I dette tilfælde

kontrolleres ledningsforbindelserne eller

kontakter en af vore autoriserede servicesteder.

Tilbehør

Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er

godkendt af Blaupunkt.

Dette apparat kan anvendes med følgende

Blaupunkt-produkter:

Håndsæt (telefonrør)

Blaupunkt håndsættet 7 607 570 512 muliggør

samtaler valgvis via eller uden højttaler.

Omskiftningen fra højttaler til telefonrørdrift

sker automatisk, når røret løftes.

Multi CD

Advarselshenvisning:

CDC A 06 eller A 072 (direkte)

I telefonrøret er der en relativ kraftig magnet.

Hold alt borte, der reagerer på magnetisk

Fjernbetjening

indflydelse, f.eks.: Disketter, kreditkort osv.

Infrarød fjernbetjening RCT 07, 7 607 570 Vigtige data kan ellers blive slettet.

510 muliggør betjening af de vigtigste funktioner

fra rattet.

Forstærker

Betjeningsfunktionerne beskrives i de korte

instruktioner.

Alle Blaupunkt forstærkere.

7

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


KeyCard og SIM-kort

8

KeyCard

Principielt

Leveringen af bilradioen omfatter et Key-

Card.

Til bilradioen kan man imidlertid også benytte

et andet tilpasset KeyCard eller med et

af op til 30 SIM-kort, der kan tilpasses.

Med et KeyCard er følgende gengivelser

mulige:

Radio, kassette, Multi CD (tilbehør), AUX,

telefonnødopkald.

Med et SIM-kort kan apparatet bruges komplet.

SIM-kortet overtager ligeledes tyverisikringsfunktionerne.

Om nødvendigt (også ved tab eller beskadigelse)

kan du købe et KeyCard eller SIMkort

hos fagforhandleren.

Andet KeyCard/SIM-kort

Hvis du indfører et fremmed kort (f.eks. te-

Hvis du tager et andet KeyCard eller SIM-

Card i brug, overtages grundindstillingerne

af det første KeyCard.

lefon- eller kreditkort), står der ca. 2 sek.

“CHECK KEYCARD” eller “KONTROLLER

KEYCARD”.

Du har dog mulighed for at gemme følgende

funktioner individuelt i hukommelsen af

det 2. KeyCard:

Tag det forkerte kort ud og indfør et Key-

Card eller SIM-kort, som bilradioen kan identificere.

Stationstaster, treble (diskant), bas, balance

og fader, loudness tænd/sluk, TA (lyds- Igangsættelse af bilradio

tyrke af meldinger), VOLUME FIX.

• Tænd for bilradioen (knap 1 trykkes).

Til to KeyCards og de første to SIM-Cards

bliver den sidst indstillede tilstand af bølgelængdeområde,

bas/diskant, fader/balance,

stationsindstilling, stationstaster, VOLU-

ME FIX gemt i hukommelsen.

OBS.!

Før kun KeyCard med opadvendt kontaktflade

ind i slidsen, efter at Key-

Card-tungen er kørt ud.

Hvis det prøves at indføre KeyCard,

Du vender altså tilbage til din valgte når KeyCard-tungen er kørt ind, er der

grundindstilling, når du indfører KeyCard fare for beskadigelse.

eller de to første SIM-kort.

Bilradioen er nu startklar.

Fremmed KeyCard

Hvis bilradioen ikke kan identificere det Key-

Card, der indføres, står der “KEYCARD ER-

ROR” eller KEYCARD FEJL” i displayet.

Betjen ikke apparatet nu.

Efter ca. 8 sek. frakobles bilradioen.

Hvis et forkert kort indføres fire gange efter

hinanden, følger en blokeringstid på en time.

Genigangsættelse efter spændingsafbrydelse

Hvis Radiophone adskilles fra batteriet

(f.eks. ved en reparation) og derefter tilsluttes

igen, er et tilpasset KeyCard eller Master-SIM-Card

nødvendigt til igangsættelsen

og reaktiveringen af de yderligere tilpassede

SIM-Cards.


Valg af sprog til display

Grundindstillingen af teksten i displayet er

engelsk.

Du kan også vælge andre sprog til teksten

• Tryk på DSC/OK.

• Tryk på / , indtil “LANGUAGE” vises


i displayet.

Tryk på DSC/OK og vælg sproget med

>.

• Tryk efter hinanden på DSC/OK og

CL.

Udtagning af KeyCard/SIM-kort

Kortet må aldrig hives ud!

Fare for beskadigelse.

• Tryk først på kortet i retningen af apparatet.

KeyCard/SIM-kortet køres ud i udtagningsposition.

• Tag kortet ud.

Når kortet tages ud første gang, vises

“LEARN CARD”. Nu kan du nemt tilpasse

kortet (se “Tilpasning af KeyCard/SIM-kort”.

Efter afslutning af denne proces frakobler

apparatet, når kortet er taget ud.

Tilpasning af KeyCard/SIM-kort

Ved den første tilpasning kan det andet

KeyCard og op til 30 SIM-kort nemt tilpasses.

Hertil skal apparatet være tændt og det til

apparatet vedlagte KeyCard være indført.

• Tag det første KeyCard ud og indfør

det første SIM-kort.

I displayet vises “NAME?”.

Efter eget valg kan et navn med max. 8 tegn

indkodes. Læs hertil afsnit “Hvordan indkodes

et navn/en tekst?”.

Hvis du vil springe funktionen over eller når

du har indkodet et navn.

• Tryk på OK.

Det første SIM-kort er tilpasset. I displayet

vises “TERMINATE? PRESS OK” (afslut?

Tryk på OK).

Nu kan andre kort tilpasses.

For at afslutte tilpasningen

• Tryk på OK.

Det først tilpassede SIM-kort overtager som

Master-SIM-kort en særfunktion. Yderligere

SIM-kort kan kun tilpasses med Master-

SIM-kort og KeyCard.

For at tilpasse andre SIM-kort findes der

principielt to måder, som beskrives i det følgende:

a) Tilpasning eller sletning af KeyCard/

SIM-kort via DSC

DSC - LEARN CARD

Et KeyCard eller op til 30 SIM-kort

kan tilpasses eller udskiftes som supplerende

kort.

• Indfør det første (er vedlagt apparatet)

KeyCard og tænd for apparatet.

• Tryk på DSC/OK og vælg “LEARN

CARD” med / .

• Tryk kort på DSC/OK.

I displayet vises “CHANGE CARD”.

• Tag det første KeyCard ud og indfør

et nyt kort (KeyCard eller SIMkort).

Kun ved indføring af SIM-kort: I displayet

vises “NAME?”.

Efter eget valg kan et navn med maks.

8 tegn indkodes.

Læs hertil om nødvendigt afsnit “Hvordan

indkodes et navn/en tekst?”

• Tryk på DSC/OK.

• Indkod PIN-kode og tryk på DSC/

OK.

Efter “CODE OK” vises i displayet

f.eks. “SIM-CARD 23 ACCEPTED”

(dvs. det 23. SIM-Card er blevet tilpasset).

9

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


10

Nu kan apparatet ligeledes anvendes

med de nye kort.

Der kan maksimalt tilpasses to Key-

Card og 30 SIM-kort.

Hvis der tilpasses et tredje KeyCard,

vil brugsberettigelsen for det kort, der

ikke blev anvendt i tilpasningen, automatisk

blive slettet.

Hvis 30 SIM-kort er tilpassede, så skal

gamle berettigelser slettes, inden et

nyt SIM-kort kan tilpasses.

b) Tilpasning efter udtagning af Key-

Card/Master-SIM

Når denne funktion er aktiveret i DSCtilpasningsmoden,

så er en tilpasning

af yderligere SIM-kort mulig efter hver

udtagning af KeyCard/Master-SIM.

Denne funktion er praktisk, når flere

kort tilpasses efter hinanden (flådemanagement).

c) Sletning af SIM-kort-berettigelser

I DSC-menuen kan berettigelserne af

SIM-kort slettes via CARD LIST. Master-SIM

kan kun slettes med et Key-

Card.

DSC-tilpasningsmode

Med denne funktion kan du vælge, om du

kun vil tilpasse yderligere SIM-kort via DSCmenuen

eller yderligere også principielt efter

hver udtagning af KeyCard eller Master-

SIM.

Betjeningsprocessen beskrives i afsnit “Programmering

med DSC - Learn Mode”.

Læs radiopas-data

Du kan læse radiopassets data såsom apparatnavn,

typenummer (7 6...) og apparatnummer

i displayet ved hjælp af det leverede

KeyCard.

Betjeningsprocessen beskrives i afsnit “Programmering

med DSC - READ KEYCARD”.

Optisk visning af tyverisikring

Card-tunge blinker

Når bilen er parkeret og KeyCard hhv. SIMkort

er taget ud, kan kort-tungen blinke som

tyverisikring.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

Plus og permanent plus skal være rigtigt tilsluttede,

som beskrevet i monteringsvejledningen.

I DSC-mode skal “KEYCARD LED ON”

være indstillet.

Læs hertil “Programmering med DSC - KEY-

CARD LED” om nødvendigt.

Frakobling af blinken

Denne blinken kan slukkes, når kort-tungen

kommer i indgreb ved at trykke den ind.

Hvis denne blinken generelt skal være slukket,

stilles på “KEYCARD LED OFF” i DSCmenuen.

Vedligeholdelse af KeyCard/SIMkort

En upåklagelig funktion af kortene er garanteret,

når kontakterne er frie for fremmedpartikler.

En direkte berøring med kontakterne

bør undgås.

Opbevar ikke kortene direkte i sollys.

Kortenes kontakter bør af og til renses med

en vatpind dyppet i rensesprit.


Kort veiledning Radio, kassette, Multi CD (tilbehør)

1 TIL/FRA

Lydstyrke

Tryk på knappen (volumen) for at tænde.

Et tilhørende KeyCard eller SIM-kort

skal være indført hhv. indføres inden

for de næste 15 sekunder.

Tænd/sluk med KeyCard:

Når apparatet er tændt med knappen

1, kan det tændes ellers slukkes med

KeyCard eller SIM-kort.

Forudsætning hertil er, at der under

“LEARN MODE” er stillet på “MENU” i

DSC-menuen.

Henvisning:

Hertil bør informationerne i afsnittet

“KeyCard og SIM-kort” ubetinget læses.

Tænd/sluk via tænding:

Hvis apparatet er tilsluttet tændingen,

kan det tændes og slukkes via bilens

tænding.

Når tændingen afbrydes, minder en

dobbelt BEEP-lyd om, at KeyCard eller

SIM-Card bør tages ud, før bilen forlades.

Hvis tændingen afbrydes i løbet af en

telefonsamtale, forbliver apparatet

tændt, indtil samtalen er forbi.

Indkobling ved afbrudt tænding:

Ved afbrudt tænding (kort indført) kan

bilradioen anvendes på følgende

måde:

Tryk på knappen efter den dobbelte

BEEP-lyd. Apparatet tændes.

Efter en spilletid på en time, afbrydes

bilradioen automatisk for at skåne bilbatteriet.

Funktion med tændingstimer

Når tændingstimeren er aktiveret i

DSC-mode, frakobler apparatet tilsvarende

senere efter afbrydelse af tændingen

(læs hertil “Programmering

med DSC - IGNITION TIMER”).

Indstilling af lydstyrke

Ved at dreje knappen kan lydstyrken

ændres. Den indstillede værdi vises i

displayet.

Efter tilkobling spiller apparatet i den

forudindstillede lydstyrke (VOLUME

FIX).

VOLUME FIX kan ændres (se “Programmering

med DSC - VOLUME

FIX”).

Lydstyrken kan ligeledes ændres med

fjernbetjeningen (tilbehør) V- / V+.

11

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


2 / AUD

Et tryk på AUD:

Indstilling af treble (diskant) og bas

med vippen.

12

Diskant +

Diskant –

Bas –

Bas +

To tryk på AUD:

Indstil balance (venstre/højre) og fader

(for/bag).

Fader foran

Fader bagved

Balance venstre

Balance højre

Displayet viser de indstillede værdier.

Den sidste indstilling gemmes automatisk.

AUD sluk: Tryk en tredje gang på

AUD.

Såfremt ingen ændring finder sted inden

for 8 sek., afsluttes AUD-indstillingen

automatisk.

Loudness tænd/sluk:

Tryk ca. 1 sek. på AUD (BEEP-lyd høres).

I displayet vises et øjeblik den valgte

tilstand (ON/OFF).

Yderligere informationer: “Programmering

med DSC - LOUDNESS”.

3 SRC (Source = kilde)

Du kan skifte mellem de forskellige

lydkilder radio, kassette og Multi CD

(tilbehør) eller en supplerende kilde.

Fra telefonmenuen kan du skifte tilbage

til den sidst indstillede kilde.

Betingelse: Ingen telefonforbindelse

må findes eller være ved at blive oprettet.

4 TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret)

Når der står “TA” i displayet, sendes

kun stationer med trafikradio.

Førsteret tænd/sluk: Tryk TA.

5 TS / BND

For at skifte mellem hukommelsesniveauer/bølgelængdeområder

FM, TS

(Travelstore), MW (mellembølge) og

LW (langbølge).

6

7

Tillægsfunktion Travelstore

Lagring af de ni kraftigste stationer

med Travelstore:

Tryk på BND, indtil BEEP-lyden høres

hhv. “TRAVELSTORE” vises i displayet.

Dolby B NR*

Kassetter, der er optaget med Dolby B

NR kan optimalt afspilles, når “DOLBY”

vises i anden linie.

* Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens

af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte

D-symbol er varemærker fra Dolby Laboratories.

Udtagning af kassette

Tryk på tasten, indtil kassetten køres

ud.

Skifte spor

Ved kassettedrift kan der skiftes til det

andet spor (side), hertil tryk kort på tasten.

8 Kassetterum

Kassette sættes i (side A eller 1 pegende

opad; åbning mod højre)


9 Valgtaster

Radiogengivelse

Direkte indkodning af frekvens

Du kan indkode en FM (UKW)-frekvens

direkte med valgtasterne:

Tryk først på “0” og indkod så den ønskede

frekvens, startende med første

position. Det er kun muligt at indkode

en frekvens mellem 87,5 og 108. Kommaet

tages der ikke hensyn til ved indkodningen.

Med CL kan indkodningen

afbrydes og med OK kan indkodningen

kvitteres. Når alle cifre er indkodet,

kvitteres indkodningen automatisk.

Gemme stationer

Du kan i de enkelte områder gemme

følgende antal af stationer med tasterne:

FM 19

TS (FM-Travelstore) 9

MW (mellembølge) 9

LW (langbølge) 9

Programmering - Tryk på en valgtaste

så længe ved radiodrift, indtil BEEPlyden

høres. Hvis en station skal gemmes

på en tocifret plads, tryk kort på

taste “1” og den anden taste så længe

inden for 2 sek., indtil BEEP-lyden høres.

Valg af stationer - Bølgelængdeområdet

indstilles (ved UKW vælges “FM”

eller “TS”) og den pågældende taste

trykkes.

Programmeringspladser 10 til 19 vælges

ved at trykke kort på “1” og det

næste ciffer inden for 2 sek..

Kassettegengivelse

Ved S-CPS (Super-Kassette-Program-

Søgning) eller kassettespoling kan antallet

af musiknumre, der skal overspringes,

indstilles eller korrigeres.

Multi CD (tilbehør)

CD’erne 1 til 10 kan vælges direkte

(0 = CD 10).

: AF / #

Alternativ Frekvens ved RDS-drift:

Når der står “AF” i displayet, søger radioen

automatisk den bedst modtagelige

frekvens til det aktuelle program

ved hjælp af RDS.

AF tænd/sluk: Tryk kort på taste AF.

Regionalfunktion tænd/sluk:

Tryk ca. 2 sek. på AF-tasten (BEEP). I

den første linie vises “REGIONAL ON”

eller “REGIONAL OFF”.

Ved aktiveret regionalfunktion vises

“REG” til højre i displayet.

; + / 0

Tryk på tasten for at starte den direkte

frekvensindkodning.

= MIX / * Radiogengivelse

Indstilling af stationssøgerens følsomhed:

Tryk kort på tasten.

Lyser “lo”, er den normale følsomhed

valgt. Afstemmingen standser kun ved

kraftige stationer.

Lyser “lo” ikke, er den stillet på høj følsomhed.

Afstemmingen standser også

ved svagere stationer.

Multi CD (tilbehør)

MIX CD

Musiknumre på en CD spilles i vilkårlig

rækkefølge.

CD-valg i vilkårlig rækkefølge.

MIX OFF

MIX er frakoblet.

MIX trykkes så mange gange, indtil

den ønskede funktion vises i displayet.

13

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Display

14

Radiogengivelse

a

d e f g h i j k l m n

Kassettegengivelse

b

o p q

Multi CD-gengivelse (tilbehør)

c

r s t

a) NDR1 NDS - Stationsnavn

b) Side 2 - Side 2 af kassette

c) CD 02 - CD-nummer

d) FM - Bølgelængdeområde

e) TP - Trafikradiostation (modtages)

f) TA - Trafikradio-førsteret

g) lo - Stationssøgerens følsomhed

h) 19/T9 - Viser på hvilken taste

den aktuelle station er

gemt (1-19)/Travelstore

(1-9)

i) - Opringningsomdirigering

er aktiveret.

j) - Viser, at en SMS-meddelelse

er gemt.

k) - Vises supplerende, når

en lydmeddelelse er kommet.

l) - Forbindelse til GSM-telenettet

m) - GSM-feltstyrkevisning

n) AF - Alternativ Frekvens ved

RDS

o) DOLBY - Dolby B NR

p) MTL - Metal eller CrO 2 -kassetter

afspilles

q) RM - Radio Monitor (radiolytning

i løbet af kassettespoling)

r) T: 11 - CD-musiknummer

s) 02 . 32 - CD-time (spillet tid)

t) MIX - CD-musiknummergengivelse

i vilkårlig rækkefølge)

? Tyverisikring Card-system

Det vedlagte eller tilpassede KeyCard

hhv. et tilpasset SIM-kort skal være indført

for at kunne bruge apparatet.

KeyCard

Læs ubetinget informationerne i afsnittet

“KeyCard og SIM-kort”.

Blinkende kort-tunge

Som yderligere optisk tyverisikring

blinker kort-tungen, når der er slukket

for bilradioen og KeyCard hhv. SIMkort

er taget ud, når indstillingerne er

udført tilsvarende dertil.

Yderligere informationer: “Programmering

med DSC”.

Denne blinken kan slukkes med korttungen,

når denne kommer i indgreb

ved at trykke den ind.


@ Vippe

Radiogengivelse

/ Stationssøgning

opad

nedad

> gradvist nedad/opad (ved FM kun

når AF er slukket)

kun ved FM:

> gennemblade stationskæderne, når

AF er aktiveret

F.eks.: P1, P3...

Kassettegengivelse

Spoling frem

Spoling tilbage

/ Valg af musiknummer (S-CPS)

frem

tilbage

Funktionen afbrydes med eller

med modtaste.

Multi CD-gengivelse (tilbehør)

Valg af CD

opad

nedad

Valg af musiknummer

opad: trykkes kort.

CUE - spoling fremad (kan høres):

holdes trykket ind.

nedad: trykkes to eller flere gange

efter hinanden.

Nystart af musiknummer: trykkes

kort.

REVIEW - spoling tilbage (kan

høres): holdes trykket ind.

Ekstrafunktioner på vippen:

Yderligere indstillingsmuligheder med

AUD 2

DSC-MODE C

Betingelsen er, at den tilsvarende

funktion er aktiveret.

15

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


A ME

16

Apparat:

kun telefonfunktioner.

Fjernbetjening

Ved radiogengivelse valg af de gemte

stationer i opadstigende rækkefølge.

Ved Multi CD-gengivelse valg af CD’er

i opadstigende nummerrækkefølge.

B CL (CLEAR - slette)

For at forlade det aktuele menupunkt i

DSC-mode.

Der tages ikke hensyn til de ændrede

værdier.

DSC-mode forlades, når CL trykkes en

gang til.

Til afbrydelse af den direkte frekvensindkodning.

C DSC / OK

DSC (Direct Software Control)

Med DSC kan programmerbare

grundindstillinger justeres.

OK

For at gemme en ændret indstilling.

Valg af DSC: Tryk kort på tasten.

Valg af funktion: Tryk på / .

Visning af indstillet værdi: Tryk på

DSC/OK.

Indstilling af værdi: Tryk på >.

Programmering: Tryk på OK.

Afslutning af DSC: Tryk på CL.

Hvis du afslutter DSC med CL uden at

have trykket på OK forinden, gemmes

de ændrede værdier ikke.

Yderligere informationer: “Programmering

med DSC”.

Valg af lydkilde

Audio-gengivelse

Radio, kassette, Multi CD (tilbehør), supplerende

kilde

Ved Audio-drift kan du med SRC vælge mellem

radio, kassette og Multi CD (tilbehør)

eller en supplerende kilde.

Fra telefonfunktion skifter du med SRC til

Audio-drift på den sidst valgte lydkilde.

Telefonfunktionen har førsteret, derfor kan

du kun skifte til Audio-drift, når der ingen telefonforbindelse

er eller er ved at oprettes.

• Tryk så mange gange på SRC, indtil

funktionerne fra den ønskede lydkilde

vises.

Kassette-/Multi CD-drift kan kun vælges, når

en kassette/et magasin med CD’er er indført.

Når et magasin uden CD’er indføres, vises

“NO CD” i displayet.

En supplerende kilde kan kun vælges, når

ingen Blaupunkt Multi CD er tilsluttet. I DSCmenuen

skal så “AUXILIARY SOURCE ON”

indstilles.


Radiogengivelse med RDS (Radio Data System)

Med Radio Data System får radiooplevelsen

på FM en helt ny dimension.

Flere og flere radiostationer er begyndt at

sende RDS-informationer sideløbende med

de normale programmer.

Så snart de pågældende programmer identificeres,

står stationernes betegnelse (f.eks.

P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn.

Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster.

Du ved nu, hvilket program du

modtager og har mulighed for at vælge præcis

det program, du ønsker at høre.

Der er yderligere fordele forbundet med

RDS:

AF - Alternativ Frekvens

Funktionen AF (Alternativ Frekvens) sørger

for, at den bedst modtagelige frekvens af

det valgte program indstilles automatisk.

Denne funktion er aktiveret, når “AF” lyser i

displayet.

AF tænd/sluk:

• tryk kort på AF/#.

Medens der søges efter programmet med

den bedste modtagelse, kan det forekomme,

at lyden muligvis et øjeblik frakobles.

Når du tænder for apparatet eller vælger en

gemt frekvens, og der står “SEARCH” i displayet,

søger apparatet automatisk en alternativ

frekvens.

“SEARCH” forsvinder, når der er fundet en

alternativ frekvens eller efter et gennemløb

af frekvensbåndet.

Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende,


• vælg et andet program.

REG-regionalradio

Nogle af radioens programmer sendes som

regionalprogrammer på bestemte tidspunkter

af døgnet.

Hvis du modtager et bestemt regionalt program

og fortsat gerne vil høre det, så

• tryk ca. 1 sek. på AF/#, indtil “REGIO-

NAL ON” vises i første linie.

Ved aktiveret regionalfunktion erstattes “AF”

af “REG” i displayet.

Hvis du forlader regionalprogrammets frekvensområde

eller ønsker at nyde godt af

RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte

til “REGIONAL OFF”.

• Tryk ca. 1 sek. på AF/#, indtil “REGIO-

NAL OFF” vises.

Valg af bølgelængdeområde

Du kan vælge mellem bølgelængdeområderne

FM 87,5 - 108 MHz,

MW (mellembølge) 531 - 1602 kHz og

LW (langbølge) 153 - 279 kHz.

• Vælg bølgelængdeområdet med BND,

evt. skal den trykkes kort tilsvarende

mange gange.

17

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Stationsindstilling

Gennemførelse af manuel indstilling: Hertil aktiveres f.eks. Travelstore:

Automatisk stationssøgning /

• Tryk på / . Bilradioen søger automatisk

den næste station.

Når / (også på fjernbetjeningen) trykkes

vedvarende op eller ned, søges hurtigt videre

frem eller tilbage.

• Tryk på >. Frekvensen ændres

gradvist nedad / opad.

Når vippen > trykkes vedvarende til

højre eller venstre, sker frekvensgennemløbet

hurtigt.

Direkte frekvensindkodning

• Tryk 2 sek. på BND; herefter sker der

et frekvensgennemløb.

Hvis “AF” ikke lyser i displayet,

• tryk på AF/#.

Forudsætningerne for stationsvalg med > er opfyldt.

Du kan indkode frekvenser direkte på FMog

FMT-niveauet.

Den direkte indkodning startes, når

Gemme stationer

• 0 trykkes.

• Indkod frekvensen startende med den

Automatisk stationssøgning

opad

nedad

første position. Et komma behøver

ikke at blive indkodet.

Med CL slettes og med OK kvitteres ind-

> gradvist nedad/opad

(ved FM kun når AF er slukket)

kodningen.

Manuel indstilling med >

Du kan foretage en manuel indstilling.

Forudsætning:

AF er slukket (symbolet “AF” hhv. “REG”

lyser ikke i displayet).

Denne funktion slukkes om nødvendigt ved

at

• trykke på AF/#.

18

Gennemblade stationskæderne

(kun FM)

Med > kan du vælge stationer fra

dækningsområdet.

Hvis der er mulighed for at modtage flere

programmer fra stationskæderne, kan du

blade med >> (frem) eller ).

• Tryk ca. 1 sek. på den ønskede valgtaste,

indtil BEEP-lyden høres.

Hvis en station skal gemmes på en tocifret

plads,

• tryk kort på taste 1 og den anden taste

så længe inden for 2 sek., indtil BEEPlyden

høres.

Nu er stationen gemt.


I displayet står der, hvilken taste der er

trykket.

Henvisning:

Hvis du indstiller en radiostation, der allerede

er blevet gemt i hukommelsen, så vises

den pågældende valgtastes ciffer og hukommelsesniveauet

blinkende, når du er på det

samme hukommelsesniveau.

Automatisk programmering af

kraftigste stationer med Travelstore

De ni kraftigste FM-stationer sorteret efter

feltstyrke i de pågældende dækningsområder

kan du automatisk gemme i radioens

hukommelse. Denne funktion vil du få meget

glæde af, hvis du hører til dem, der rejser

meget.

• Tryk 2 sek. på BND/TS.

I displayet vises “TRAVELSTORE” blinkende.

De ni kraftigste FM-stationer gemmes automatisk

på hukommelsesniveauet “FMT”

(FM-Travelstore). Når denne proces er forbi,

indstilles den kraftigste station på valgtaste

1.

En anden mulighed er at gemme radiostationerne

manuelt på Travelstore-niveauet

(se “Gemme stationer”).

Valg af radiostationer fra hukommelsen

Gemte stationer kan vælges efter behov ved

at trykke på de pågældende taster.

• Tryk på BND/TS så mange gange, indtil

det ønskede område vises i displayet.

• Tryk kort på den tilsvarende valgtaste.

Hvis en station med en tocifret hukommelsesplads

skal vælges, så tryk kort på taste

1 og derefter taste 9 inden for 2 sek..

Indstilling af stationssøgerens

følsomhed

Du har mulighed for at ændre den automatiske

stationssøgers følsomhed.

Når der står “lo”, søges der kun kraftige stationer.

Når der ikke står lo, søges der ligeledes

mindre mindre kraftige (svage) stationer.

Skift af stationssøgerens følsomhed:

• Tryk på . *

Følsomhedsgraden kan du variere på hvert

niveau (læs “Programmering med DSC -

DX-/LO-LEVEL”).

Skift fra stereo til mono (kun FM)

Når du tænder for apparatet, vil det automatisk

være indstillet på stereo.

Ved dårlig modtagelse skifter bilradioen

automatisk til monogengivelse.

19

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Modtagelse af trafikradio med RDS-EON

EON er udvekslingen af stationsinformationer

inden for en stationskæde.

Mange FM-programmer sender med jævne

mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres

eget område.

Programmer med trafikmeldinger udsender

som kending et signal, der opfanges af din

bilradio. Så snart signalet identificeres, står

der “TP” (Traffic Program - Trafikradioprogram)

i displayet.

Derudover findes der programmer, der ikke

selv sender trafikmeldinger, men via RDS-

EON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger

fra et andet program, der hører

til samme stationskæde.

Hvis modtagelsen af trafikmeldinger fra sådan

en station (f.eks. P1) skal have førsteret,

skal “TA” lyse i displayet.

Når der er en trafikmelding, skifter bilradioen

automatisk til det pågældende program

(her P3). Er meldingen givet, skiftes der atter

til det før hørte program (P1).

20

Trafikradio-førsteret tænd/sluk

I displayet lyser “TA”, når trafikradio-førsteret

er aktiveret.

Førsteret tænd/sluk:

• Tryk på TA.

Hvis du trykker på TA, medens radioen sender

en trafikmelding, afbrydes førsteretten

ved alle lydkilder kun for denne melding.

Bilradioen skifter til den forhenværende tilstand.

Førsteretten for kommende trafikmeldinger

bibeholdes.

Diverse taster har i løbet af en trafikmelding

ingen funktion.

Indstilling af lydstyrke på trafikradio og

signaltone

Denne lydstyrke er blevet indstillet på fabrikken.

Du kan imidlertid ændre den med DSC

(se “Programmering med DSC - TA VOLU-

ME”).

Signaltone

Ved en aktiveret trafikradiostation (“TA” i

displayet) hører du efter ca. 30 sekunder en

signaltone, når du forlader den indstillede

trafikradiostations område.

Det vil ligeledes være tilfældet, når du trykker

en stationstaste, hvor der er gemt en

station uden TP-signal.

Afbrydelse af signaltone

a) Indstil en anden station med trafikradio:

• Tryk vippen eller

• tryk en af stationstasterne med

gemt trafikradio

eller

b) sluk for trafikradio-førsteret:

• Tryk på TA.

“TA” slettes i displayet.

Automatisk start af frekvenssøgning

(Kassette- og Multi CD-drift)

Hvis du lytter til kassette eller CD og forlader

den aktuelle trafikradiostations område,

søger bilradioen automatisk en ny trafikradiostation.


Kassettedrift

Apparatet skal være tændt.

Så snart en kassette isættes, skiftes automatisk

til kassettedrift.

Kassetten spilles ikke,

a) så længe en telefonforbindelse findes

eller er ved at blive oprettet, eller

b) så længe en på førsteret indstillet trafikmelding

sendes.

Spoling frem/tilbage

Fjernbetjening

Isætning af kassette

Spol frem

Spol tilbage

• Tænd for apparatet.

Med fjernbetjeningen startes frem-/tilbagespo-

• Sæt kassetten i.

lingen, når / trykkes længere end 1 sek..

Kassetten trækkes automatisk ind og side

A eller 1 spilles.

/ Valg af musiknummer (S-CPS),

ligeledes mulig med fjernbetjeningen

I displayet vises kassettefunktionerne.

frem

tilbage

Kassetten isættes med side A eller 1 pegende

opad; åben side mod højre.

Funktionen stoppes med .

Udtagning af kassette

• Tryk ca. 2 sek. på .

Kassetten skubbes ud.

Valg af musiknummer med

S-CPS

(Super-Kassette-Program-Søgning)

For at gentage eller overspringe kassettemusiknumre

med (frem) / (tilbage).

Der kan overspringes op til 99 numre, hertil

• trykkes vippen tilsvarende mange gange.

Displayet viser antallet af numre, der skal

overspringes.

Korrigeres med modtaste.

Ved spoling kan overspringningen af op til

9 numre indstilles eller korrigeres med valgtasterne.

Standses straks med .

S-CPS-betingelse: Der skal være en pause

på mindst 3 sek. mellem numrene.

Valg af side (Autoreverse)

Skift af omdrejningsretning under gengivelsen:

• Tryk på .

Ved båndslut skifter bilradioen automatisk

til det andet spor. I displayet vises “SIDE 1”

hhv. “SIDE 2”.

Henvisning:

Hvis kassetten løber trægt, kan den muligvis

skifte til det andet spor. Her bør båndviklingen

kontrolleres. I mange tilfælde kan

det hjælpe at spole kassetten frem og tilbage

et par gange.

21

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Valg af båndtype

Registreringen af båndtyperne jernoxid,

chromdioxyd eller metal og omstillingen foregår

automatisk.

Ved afspilning af metal- eller CrO -kasset-

2

ter lyser “MTL” i displayet.

Dolby B NR*

Med dette apparat kan kassetter afspilles,

der er optaget med Dolby B NR eller uden

støjreduktion.

Kassetter, der er optaget med Dolby B NR*,

udmærker sig ved at have væsentlig mindre

båndstøj såvel som en tilsvarende større

dynamik.

I displayet lyser “DOLBY”, når Dolby B NR

er aktiveret.

Tænd/sluk:

• Tryk på .

* Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens af

Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte Dsymbol

er varemærker fra Dolby Laboratories.

22

Radiolytning ved spoling med

RM (Radio Monitor)

Du kan høre radio i løbet af spolingen (ligeledes

ved S-CPS) i stedet for den normale

frakobling af lyden.

I DSC-mode skal “RAD.MONITOR ON”

være indstillet.

Om nødvendigt læs “Programmering med

DSC - RAD.MONITOR”.

Vedligeholdelse

Til bilradioen bør du kun benytte kassetter

af typen C60/C90. Sørg for at beskytte dem

mod snavs, støv og temperaturer over

50° C. Kassetter, der har været udsat for

kulde, bør vænnes til biltemperaturen inden

brug, for at undgå et uregelmæssigt båndløb.

Bånd- og lydforstyrrelser, der skyldes

støv, der har sat sig på gummirullen eller

tonehovedet, kan forekomme efter ca. 100

driftstimer.

Normal snavs på kassettebåndafspilleren

kan fjernes ved hjælp af en rensekassette.

Meget snavs fjernes med en vatpind, der er

dyppet i rensesprit. Anvend aldrig hårdt

værktøj.


Multi CD-gengivelse (tilbehør)

Med denne bilradio kan du bekvemt styre

CD-gengivelsen via en Blaupunkt Multi CD

CDC-A06 eller A 072 (direkte) og CDC-

A 05 /-F 05 / A 071 (via adapter).

Denne Multi CD hører ikke til leveringsomfanget,

men kan købes hos en fagforhandler.

Henvisning:

Anvend kun almindelige, cirkelrunde CD’er

med en diameter på 12 cm!

CD’er med en diameter på 8 cm eller der

har form som f.eks. en sommerfugl eller et

ølkrus, er ikke egnede til at blive afspillet.

Der er akut fare for ødelæggelse af CD og

løbeværk.

Vi hæfter ikke for beskadigelser på grund af

uegnede CD’er.

Start af Multi CD-drift

Et magasin med mindst en CD skal indføres.

Med SRC skifter du lydkilderne:

• Tryk på SRC, indtil Multi CD-funktionerne

vises i displayet.

Valg af CD og musiknumre

Fjernbetjening

Valg af CD

opad

nedad

Direkte valg af CD med 12er-tastaturet.

Med fjernbetjeningen foretages CD-valget

opad ved at trykke på ME-tasten.

Valg af numre

ligeledes muligt med fjernbetjeningen

opad: tryk kort.

CUE - spoling fremad (kan høres):

holdes trykket ind.

nedad: tryk to eller flere gange kort efter

hinanden.

Nystart af nummer: tryk kort.

REVIEW - spoling tilbage (kan høres):

holdes trykket ind.

Med fjernbetjeningen kan musiknumrene

vælges opad/nedad med / .

MIX

CD-musiknumre kan afspilles i vilkårlig rækkefølge.

Når “MIX” lyser i displayet, gengives alle

CD’ens numre i vilkårlig rækkefølge.

Derefter vælges den næste CD i vilkårlig

rækkefølge og afspilles, osv.

MIX tænd/sluk:

• Tryk kort på MIX/ * .

23

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Programmering med DSC Radio, kassette, Multi CD (tilbehør)

Bilradioen byder på den mulighed at tilpasse

bestemte indstillinger og funktioner til

dine egne behov med DSC (Direct Software

Control) behov samt at gemme disse

ændringer.

Apparaterne er blevet grundindstillet på fabrikken.

Du finder en oversigt i appendikset over

grundindstillingerne, der er foretaget på fabrikken,

så du til hver en tid kan følge denne

grundindstilling.

Når du vil ændre en programmering,

• tryk på DSC/OK.

Valg:

Med vippen / kan du vælge menupunktet,

der skal ændres og kvittere med OK.

Ændring:

Med > ændres den viste indstilling.

Afbrydelse:

• Tryk på CL, den nye indstilling gemmes

ikke.

Programmering:

• Tryk på DSC/OK.

Afslutning af DSC:

• Tryk på CL.

24

Start

DSC

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

OFF ON

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

Forlade To quit DSC (from (fra hvert any menu menupunkt): item): Press Tryk CL på CL.

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^


Ved vigtige DSC-menupunkter kan programmeringen

kun ændres, når adgangskoden

indkodes forinden (læs DSC-menupunktet

“CHANGE ACCESSCODE”).

/ Valg af funktion

> Indstilling af værdi

LOUDNESS

Hævning af bas ved lav lydstyrke.

LOUD 1 - lav hævning

LOUD 6 - maksimal hævning

MASTER RESET

Dette menupunkt vises kun, når et

KeyCard er indført.

OBS!

Med denne funktion stilles alle i

DSC-menuen ændrede indstillinger

sammen med telefonmenuen

tilbage til fabrikkens grundindstilling.

Alle tilpassede KeyCards og SIMkort

slettet, undtagen det indførte

KeyCard i apparatet.

Når dette menupunkt vælges,

spørges efter adgangskoden efter

OK. Indkod adgangskoden, tryk

på OK.

I displayet vises “MASTER RE-

SET?”. Med CL afbrydes processen,

med OK stilles tilbage til fabrikkens

grundindstillinger.

CHANGE ACCESSCODE

Ved hjælp af adgangskoden

beskyttes vigtige DSC-menupunkter

(ligeledes ved telefondrift) mod

indgreb.

Når en ændring er nødvendig,

skal den nye kode ubetinget

indprentes!

Indkod den gamle kode (her

“0000”) og tryk på OK.

Indkod den nye kode, tryk på OK.

Indkod den nye kode en gang til,

tryk på OK.

IGNITION TIMER

Hermed kan opnås, at apparatet

spiller videre maks. 90 minutter

efter afbrydelse af tændingen.

0 = tændingstimer frakoblet.

AUXILIARY SOURCE

Menupunktet vises ikke, når en

Multi CD (A 05 eller A 06) er tilsluttet.

Er stillet på “SOURCE OFF” på

fabrikken.

Når et eksternt apparat er tilsluttet

via “AUXILIARY SOURCE”, skal

der være stillet på “SOURCE

ON”.

VARIOCOLOUR

Til en trinvis farvetilpasning af apparatbelysningen

til instrumentbrætbelysningen.

grøn ........................................rød

''

KEY TONE

(TASTETONER)

Efter et kort tryk på en taste kan

en kvitteringstone følge.

Lydstyrken kan indstilles fra 0 - 9

(0 = slukket).

25

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


BEEP Bekræftende lyd ved funktioner,

der kræver et længere tryk på tasten

end 1 sek.

Lydstyrken kan indstilles fra 0 - 9

(0 = slukket).

MUSIC/SPEECH

(MUSIK/TALE)

I fremtiden skelner diverse RDSradiostationer

mellem musik- og

taleudsendelser.

Klangindstillingerne til talebidragene

kan indstilles fra

“LEVEL 0 ... 4”.

LEVEL 0:

Musik/tale frakoblet

LEVEL 1:

Lineær (ingen hævning eller reducering

af bas, diskant, loudness).

LEVEL 2-4:

Forskellig indstilling af lydstyrke,

bas, diskant ved frakoblet loudness.

Find den indstilling, som du selv

synes bedst om.

26

RAD. MONITOR

(Radio Monitor)

Muliggør at høre radio under

spoling ved kassettedrift.

Radio Monitor tænd/sluk:

Tryk på >.

I displayet lyser ved kassettedrift

“RM”, hvis aktiveret. Under

spoling kan der radio høres.

KEYCARD LED

Du kan vælge mellem LED ON

eller LED OFF. KeyCard-tungen

blinker som supplerende tyverisikring

ved LED ON, når bilradioen

er slukket og KeyCard er taget ud.

LANGUAGE

Du kan vælge forskellige sprog til

teksten i displayet.

Når “AUTOMATIC” er valgt, er

sproget i displayet ved indført

KeyCard engelsk.

Ved SIM-kort bestemmes sproget

i displayet af SIM-kortet.

LEARN MODE

Med denne funktion kan du vælge,

om du kun vil tilpasse yderligere

kort via DSC-menuen eller

også principielt efter hver udtagning

af KeyCard eller Master-

SIM.

MENU –

Tilpasning af kort kun mulig via

DSC.

MENU PLUS –

yderligere nem mulighed for at tilpasse

kort:

KeyCard eller Master-SIM tages

ud og kort, der skal tilpasses, ind

føres inden for 15 sek.

Tilpasningen kan videreføres med

andre kort.


EXTENDED MENU

Med denne funktion er det med

> muligt at skille de efterfølgende

menupunkter fra, da disse

sjældent bruges.

Derved får man en bedre oversigt

over menuen.

OFF –

skille menupunkter fra

ON –

alle menupunkter kan vælges

CARD LIST

Du kan lade dig vise en liste med

alle berettigede SIM-kort. Om

nødvendigt kan enkelte indtegnelser

slettes.

OBS.!

Når en indtegnelse slettes, kan

apparatet ikke mere anvendes

med dette Card.

Efter OK skal adgangskoden indkodes

og kvitteres med OK.

Indskrivelserne vælges med / :

Med > kan du vælge mellem

CLEAR? (slette) og NAME?

(ændre).

Med CL afbrydes processen, med

OK kvitteres den.

Hvis navne skal indkodes/ændres,

læs “Telefonbogmenu - tilføje

indtegnelse”.

Kortet i apparatet kan ikke slettes.

En sletning af Master-SIM er kun

mulig med KeyCard.

READ KEYCARD

Dette menupunkt vises kun, når et

KeyCard er indført.

Du kan lade dig vise data på Key-

Card.

Med det leverede KeyCard vises

apparatdata såsom navn, typenummer

(76...) og apparatnummer.

Tages KeyCard ud i løbet af læseprocessen,

så vises “CHANGE

CARD” i displayet. Hvilke som

helst andre KeyCards - ligeledes

fra andre apparater - kan læses.

Apparatet kan kun slukkes, men

ikke anvendes.

Så snart apparatet registrerer et

kendt KeyCard, kan du skifte tilbage

til radiodrift med OK.

LEARN CARD

Du kan tilpasse et andet KeyCard

eller op til 30 SIM-kort.

Læs henvisninger i afsnit “Key-

Card og SIM-kort - Tilpasning af

KeyCard/SIM-kort”.

USER MODE

Følgende driftsarter kan vælges:

RADIO ONLY (kun radio)

PHONE ONLY (kun telefon)

STANDARD

(alle lydkilder kan vælges).

En ændring er først aktiv efter at

menuen er forladt.

LO-LEVEL SENSITIVITY

(FØLSOMHED LO-LEVEL)

Indstilling af afstemmingens følsomhed

ved kortdistancemodtagelse.

LO-LEVEL 1 –

høj følsomhed

LO-LEVEL 3 –

normal følsomhed

27

Radio

Radio

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


DX-LEVEL SENSITIVITY

(FØLSOMHED DX-LEVEL)

Indstilling af afstemmingens følsomhed

ved langdistancemodtagelse.

DX-LEVEL 1 –

høj følsomhed

DX-LEVEL 3 –

normal følsomhed

VOLUME FIX

Muliggør en indstilling af startlydstyrken.

Med > indstilles

den ønskede lydstyrke. Indstilles

“LEVEL +00”, spiller bilradioen

ved indkobling i den sidst indstillede

lydstyrke.

TA VOLUME

Lydstyrken på trafikmeldinger og

signaltone kan indstilles.

Trafikmeldinger finder sted i denne

lydstyrke, når indstillede lydstyrken

er lavere.

Hvis den indstillede lydstyrke er

højere end TA VOLUME, sker trafikmeldingen

lidt højere.

28

For at afslutte DSC-programmeringen/

gemme indstillingen:

• Tryk på DSC/OK.

Oversigt over fabrikkens

grundindstillinger med DSC

LOUDNESS LEVEL 3

CHANGE ACCESSCODE 0000

IGNITION TIMER 00 min.

AUXILIARY SOURCE SOURCE OFF

(KILDE FRA)

VARIOCOLOUR green (grøn)

KEY TONE

(TASTETONER)

VOLUME 0

BEEP 4

MUSIC/SPEECH LEVEL 0

RAD. MONITOR OFF (FRA)

KEYCARD LED LED ON

LANGUAGE AUTOMATIC

LEARN MODE MENU PLUS*

EXTENDED MENU ON (TIL)

CARD LIST -

READ KEYCARD -

LEARN CARD -

USER MODE STANDARD

SENSITIVITY LO-LEVEL 1

(FØLSOMHED) DX-LEVEL 1

VOLUME FIX LEVEL +20

TA VOLUME LEVEL +30

* MENU PLUS = Grundindstilling

Efter tilpasning af det første SIM-kort stilles tilbage

til MENU.


Telefonfunktion

29

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Telefonfunktion

Alment

Du kan oprette de samme telefonforbindelser

med Radiophone, som man er vant til

med en mobiltelefon.

Forudsætning: GSM-telenettet er til rådighed,

hvor du end er, og at du har adgangsberettigelse

med et gyldigt SIM-kort. Dette

SIM-kort skal være indført (om nødvendigt

læs “KeyCard og SIM-kort”).

Nødopkald

Nødopkaldernummeret på GSM-telenettet

er 112 i hele verden.

Via dette nummer kan du ligeledes uden

SIM-kort eller KeyCard betkalde hjælp.

Læs informationerne under afsnit “Telefonfunktion

- GSM-nødopkald”.

30

PIN-kode

(personlig ciffernøgle)

I normaltilfælde frigives SIM-kort først til telefonering

gennem en personlig ciffernøgle

(PIN-kode). Denne PIN-kode får du meddelt,

når du køber et SIM-kort.

Du kan ændre PIN-koden eller slå den fra.

Læs “Programmering med DSC - PIN

CODE”.

Indføring af SIM-kort /

Indkodning af PIN-kode

• Tænd for apparatet.

Før SIM-kortet med opadvendt kontaktflade

ind i slidsen, efter at kort-tungen

er kørt ud.

I displayet vises “ENTER PIN”.

• Indkod PIN-koden med 12er-tastaturet

startende med den første position.

• Tryk på OK eller #.

I displayet vises efter rigtig indkodning

“CODE OK” og derefter det sidst valgte display.

Når en forkert kode indkodes, vises

“WRONG PIN CODE” og derefter “ENTER

PIN” i displayet.

Indtastes koden fejlagtigt tre gange i trak,

er yderligere indkodning først mulig efter

oplåsning med PUK-koden.

Oplåsning af SIM-kort

Med oplåsningskoden (PUK) kan SIM-kortet

aktiveres igen.

I displayet vises “ENTER PUK”.

• Kvitter indkodningen med OK.

• Indkod nu en ny PIN-kode.

OBS.!

Den nye kode skal ubetinget indprentes!

• Kvitter med OK og gentag indkodningen.


Hurtigt opkald

For at telefonere skal antennesymbolet vises

(må ikke blinke).

Det tilpassede SIM-kort skal være indført.

Hvis apparatet ikke er i telefonfunktion endnu

• tryk kort på .

• Vælg telefonnummeret med 12er-tastaturet.

Efter korrekt indkodning af telefonnummeret

• tryk kort på .

Forbindelsen oprettes automatisk.

Afslutning af samtale:

• Tryk kort på .

GSM-nødråb

Nødopkaldsnummeret på GSM-telenettet

er 112 i hele verden.

Med 112 kan du kalde efter hjælp, uafhængig

af om et SIM-kort eller KeyCard er indført.

Eventuelle blokeringskoder er uvirksomme

ved 112. Ved blinkende antennesymbol og

tilstrækkelig feltstyrke er nødopkald mulige.

Oprettelse af samtale:

• Tænd for apparatet, indfør KeyCard

eller SIM-kort. Hvis der ikke indføres et

kort, skal de efterfølgende betjeningspunkter

foretages inden for 4 sek.

• Tryk på .

• Vælg 112 og tryk på .

I displayet vises “nødopkald”, forbindelsen

oprettes.

OBS!

Start kun nødopkald i virkelige nødstilfælde.

Angiv ved nødopkald alle nødvendige informationer

så præcist som muligt. Tænk på,

at din mobiltelefon kan være det eneste

kommunikationsmiddel på ulykkesstedet.

Afslut først samtalen, når du bliver bedt om

det.

31

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Kort vejledning Telefon

1 ON/OFF

For at telefonere skal apparatet være

tændt.

Lydstyrke

Til indstilling af lydstyrken ved

“samtaler via højttaler”.

Til indstilling af TA-meldingers lydstyrke

under “samtaler via højtaler”.

Indstilling af den aktuelle ringesignallydstyrke.

32

Fjernbetjening

De under “Lydstyrke” anførte funktioner

indstilles med V- / V+.

2 / AUD

Ved telefonfunktionen frakobles mikrofonen

efter tryk på tasten. Dermed er

en samtale i bilen mulig, uden at den

anden samtalepartner har mulighed for

at høre med.

3 SRC

(Source = kilde)

Kort tryk på SRC: Afslutning af telefonfunktionerne

og samtidig omskiftning til

den forrige lydkilde (radio, kassette eller

Multi CD (tilbehør)).

Telefonfunktionen har førsteret, derfor

kan du kun skifte til Audio-funktion, når

der ingen telefonforbindelse er, eller er

ved at oprettes.

Kort tryk på SRC i løbet af ringesignalet:

Den, der ringer op, modtager information

om, at der ikke er nogen teleforbindelse.

Tryk ca. 1 sek. på SRC: Optaget.

4 TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret)

Frakobling af trafikradio-førsteret under

af telefonsamtalen:

Tryk på TA under samtalen.

5 TS / BND

For at skifte fra brug af telefonrør til

samtale via højttaler (mikrofon-/højttalerdrift):

Tryk på BND og læg derefter røret på.

9 Valgtaster

Indkodning af telefonnummer:

Tryk kort på tasterne.

Hurtigvalg af apparatets første ni telefonbogsnumre:

Tryk ca. 2 sek. på tasten.

Hurtigvalg af SIM-korteter første ni telefonbogsnumre:

Tryk på , derefter ca. 2 sek. på ciffer-

* tasten.

Indtegnelse af navn. Læs hertil afsnit

“Hvordan indkodes et navn/en tekst?”.

Tage imod samtale: Tryk en af tasterne

på højre side af apparatet.

: AF / #

Til indkodning af specielle tegn.


; + / 0

Indkodning af telefonnummer.

For at vælge den aktuelle udlandskode

automatisk tryk længere end 1 sek. på

0.

<

Omskiftning til telefonfunktion,

tage imod/afslutte samtale.

Start af valg:

Tryk kort på .

Frakobling af telefonfunktion i f.eks.

områder med fare for eksplosion:

Tryk ca. 2 sek. på .

Aktivering af telefonfunktion igen:

Tryk kort på .

= MIX/ *

Til indkodning af særlige tegn såsom

pausetegn,

til direkte valg af hurtigvalgshukommelsespladsen

på SIM-kort.

> Display

Radiomenu

a b

Indkodning af PIN-kode

GSM-telenet søges

Telefon-hovedmenu

Telefonnummer vælges

de f

Telefonbogmenu

g

c

Setup menu / Opkaldsmenu

a) - Forbindelse til hjemmetelenettet

- Viser, at Radiophone har forbindelse

til et fremmed net.

Når antennesymbolet blinker,

er der forbindelse til et telenet

uden adgangsberettigelse.

Kun nødopkald er mulige.

b) - Signalstyrkemelding viser,

hvor god forbindelsen til telenettet

er.

c) - Vises ved indkodning af

* kode. En stjerne for hver position.

d) - Viser, at en SMS-meddelelse

er gemt.

e) - Vises supplerende, når en

lydmeddelelse er kommet.

f) - Viser at en telefonforbindelse

findes eller er ved at oprettes.

g) - Viderestilling er aktiveret.

33

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


? Tyverisikring kort-system

For at telefonere skal et tilpasset SIMkort

være indført.

Med et KeyCard er kun nødopkald mulige

ved telefonfunktionen.

Med et tilpasset SIM-kort kan alle andre

funktioner ud over telefonfunktionen

ligeledes anvendes.

SIM-kort overtager også tyverisikringsfunktionerne.

@ Vippe

/

Rulning (scrolling) gennem hurtigvalgshukommelsespladserne

i telefonbogen.

Valg af SMS-indtegnelser.

Valg af menupunkterne telefonbog og

DSC.

Linieskift af cursor ved indkodning af

data.

34

Fjernbetjening

Valg af et telefonnummer fra hurtigvalgslisten.

Forinden trykkes ME.

>

Ændring af menupunkterne telefonbog

og DSC.

Læse SMS-meddelelse.

Læse indtegnelser, der ikke kan vises

komplet.

Positionsskift af cursor ved indkodning

af data.

A ME

Valg af telefonbogmenu:

Tryk kort på ME.

Fjernbetjening

Visning af telefonbogmenu i alfabetisk

rækkefølge: Tryk kort på ME.

Visning af telefonbogmenu i numerisk

rækkefølge: Tryk ca. 2 sek. på ME.

Afsluttes med CL på apparatet.

B CL (CLEAR - slette)

Indkodningsmode

For at slette det sidst indkodede ciffer:

Tryk kort på CL.

For at slette den viste indkodning helt,

tryk ca. 1 sek. på CL.

Menuføring

Tilbage til det næsthøjeste niveau:

Tryk kort på CL.

Forlade menu:

Tryk længere på CL end 1 sek..

C OK

Valg af Setup menu ,

opkaldsmenu :

Tryk kort på / .

Aktivering af menupunkt:

Tryk kort på OK.

Lagring af indstillinger:

Tryk kort på OK.

Lagring af parameterændring:

Tryk kort på OK.


Telefonering

Med et tilpasset SIM-kort kan alle apparatets

funktioner anvendes.

• Før SIM-kortet med opadvendt kontaktflade

ind i slidsen, efter at kort-tungen

er kørt ud.

• Tænd for apparatet.

Når ingen SIM-Card er tilpasset, læs afsnit

“Tilpasning/sletning af KeyCard/SIM-kort”.

Forbindelse til GSM-nettet

For at kunne telefonere skal der være en

forbindelse til GSM-nettet. Så snart en forbindelse

er oprettet, vises efter kort tid

signalstyrkevisningen og et konstant antennesymbol.

Ved et meget svagt signal kan

forbindelsen afbrydes. Ved blinkende antennesymbol

er kun nødopkald mulige. Når antennesymbolet

vises positiv/negativ, er du i

et udlands- eller fremmed net (højere takster

mulige).

Skift til telefonfunktion

Du kan skifte til telefonfunktion fra hver

driftsart.

• Tryk på .

I displayet vises nettet og telefonselskabet,

såfremt et net modtages. Antennesymbolet

vises konstant.

Valg af telefonnummer

Telefonfunktionen er aktiveret.

Indkod altid telefonnumre med områdenummer,

også når det drejer sig om en lokal

samtale.

Manuelt

• Indkod telefonnummeret med ciffertasterne.

I displayet vises de indkodede numre.

Korrekturmulighed

Slette ciffer:

• Vælg med vippen > (blinker) cifret,

der skal slettes.

• Tryk kort på CL.

Slette telefonnummer:

• Tryk ca. 1 sek. på CL.

Afslutning af indkodning/samtale:

• Tryk på .

35

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Via hurtigvalg . . .

. . . direkte fra telefonbogen

Valggentagelse

Du kan vælge gemte telefonnumre ved

hjælp af navn eller positionsnummer.

Numrene i apparatets hukommelse kan

vælges fra 1 til 25 og på SIM-kort op til maks.

225.

De første ni telefonnumre kan vælges i telefon-hovedmenuen

direkte via ciffertasterne.

• Tryk på ME.

• Vælg

“Find entry by name” (finde indtegnelse

via navn) eller

“Find entry by position” (via position)

med / .

• Kvitter med OK.

Når “Enter name” vises i displayet, så

Automatisk

En valggentagelse sker automatisk, når “Automatic

redial” er stillet på “ON” i Setup

menuen.

Læs “Programmering med DSC - Setup

menu - Automatic redial”.

Valggentagelsen kan afbrydes ved at trykke

på telefontasten.

. . . direkte fra apparatets hukommelse

• indkod op til tre begyndelsesbogstaver

med valgtasterne.

Manuel

• Tryk ca. 2 sek. på den pågældende taste

(1 til 9), indtil BEEP-lyden høres.

Forbindelsen oprettes automatisk.

. . . direkte fra SIM-kortets hukommelse

• Tryk ca. 2 sek. på og den pågælden- * de taste (1 til 9) efter hinanden, indtil

BEEP-lyden høres.

Forbindelsen oprettes automatisk.

Når “Enter position” vises i displayet, så

• indkod positionsnummeret med valgtasterne.

• Kvitter med OK.

Når hukommelsespladsen kendes, kan hukommelsespladsnumret

straks indkodes efter

ME og kvitteres med OK.

I displayet vises den ønskede indtegnelse.

Hvis du vil vælge et andet telefonnummer

• Tryk på .

Det sidst valgte telefonnummer vises.

Start af valg:

• Tryk på .

Når en opringning startes, eller når man ringer

til dig, skifter apparatbelysningens farve

som supplerende signalisering.

end det viste, så kan du rulle med

telefonbogen.

/ i

36

Start af valg/afslutning af samtale:

• Tryk på .


Modtagelse/afslutning af

telefonsamtale

Når man ringer til dig, høres ringesignalet

og i displayet vises “Answer?”.

Ved opringning fra en telefon med aktiveret

telefonnummertransmission (f.eks. ISDN)

vises telefonnumret af den, der ringer til dig.

Hvis dette telefonnummer stemmer overens

med et eksisterende nummer i hurtigvalgslisten,

vises navnet.

Modtagelse af samtale:

• Tryk på en af tasterne på højre side af

apparatet.

Afslutning af samtale:

• Tryk på eller CL.

Banke på (2. opringning)

I løbet af en samtale kan du informeres om,

at en yderligere opringning venter på dig.

Hvis du vil anvende “Banke på”, skal du evt.

bestille og aktivere denne service hos din

forhandler.

Funktionsmåde

Så snart den 2. samtalepartner tager imod

Forbindelsen til den 1. samtalepartner er opringningen, er samtaleforbindelsen opret-

oprettet, du hører bankelyden.

tet.

Afvise:

• Tryk på CL.

Modtage:

• Tryk på OK.

Den 1. samtalepartner er i venteposition (ingen

samtaleforbindelse).

Læs “Skift/hold” eller “Telefonmøde”.

Skift

Skift mellem samtalepartner 1 og 2:

• Tryk på ME.

Der kan ligeledes tages imod en yderligere

opringning i løbet af en samtale, du hører

bankelyden.

Afvise:

Skift/hold

• Tryk på CL.

I løbet af en telefonsamtale kan der oprettes

en forbindelse til en 2. samtalepartner.

Den aktuelle samtale stilles automatisk på

hold.

Når der skiftes er der en direkte samtaleforbindelse

med kun en samtalepartner, den

anden samtalepartner holdes (venteposition).

Aktivering af hold

Forbindelsen til den 1. samtalepartner findes.

• Vælg den 2. samtalepartners telefonnummer

og start opringningen med

.

Den 1. samtalepartner holdes og hører pausemusik.

Modtage en opringning fra den 3., der banker

på:

• Tryk på OK,

samtidig afbrydes den aktuelle

samtale.

Afslutte den aktuelle samtale.

• Tryk på CL eller .

Afslutte begge samtaler samtidig:

• Tryk længere end 1 sek. på CL.

37

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Telefonmøde

Ved et telefonmøde er der en direkte

samtaleforbindelse med to samtalepartnere.

I løbet af en telefonsamtale med den 1.

samtalepartner kan der oprettes en forbindelse

med den 2. samtalepartner.

Oprettelse af telefonmøde

Forbindelsen til den 1. samtalepartner er

oprettet. En anden samtale holdes.

• Tryk på OK,

telefonmødet er oprettet.

Der er en direkte samtaleforbindelse

mellem samtalepartnerne.

Der kan ligeledes tages imod en yderligere

opringning i løbet af et telefonmøde, du hører

bankelyden.

Afvise:

• Tryk på CL.

Tage imod samtalepartneren, der banker på:

• Tryk på OK,

telefonmødets deltagere er i venteposition.

Med ME kan du skifte mellem mødet og

samtalepartneren, der banker på.

38

Afslutte den aktuelle samtale:

• Tryk på CL eller .

Afslutte alle samtaler samtidig:

• Tryk længere end 1 sek. på CL.

Telefonering med håndsættet

(tilbehør)

Ved normalfunktion telefonerer du via mikrofon

og højttaler (samtale via højttaler).

Håndsættet (tilbehør) muliggør brug af telefonrør.

Du kan tage imod/afslutte en samtale, ved

at røret løftes/lægges på.

Skifte til samtale via højtaler ved brug af telefonrør:

• Løft røret.

Skifte til samtale via højttaler ved brug af

telefonrør:

• Tryk på BND, og læg røret på.

Advarselshenvisning:

I telefonrøret er der en relativ kraftig magnet.

Hold alt borte, der reagerer på magnetisk

indflydelse, f.eks.: Disketter, kreditkort osv.

Vigtige data kan ellers blive slettet.


Telefonbogmenu

Telefonbogmenuen anvendes til at gemme,

ændre, slette og vælge telefonnumre bekvemt.

Indkodningerne er gemte i telefonens og/

eller i SIM-kortets hukommelse og kan vælges

for et hurtigvalg.

Apparatet kan gemme op til 25 indtegnelser.

Antallet af SIM-kort-indtegnelser afhænger

af SIM-kort-type.

Telefonbogmenuen kan du vælge på følgende

måde:

• Tryk på ME på apparatet.

I displayet vises “Phone book”.

Med / kan du vælge de efterfølgende

menupunkter.

• Vælg en funktion og tryk på OK.

Med CL vender du tilbage fra hvert menupunkt

til telefonbogmenuen.

Trykkes en gang til på CL, vises telefonhovedmenuen.

Når ME på fjernbetjeningen trykkes kort, har

du straks den alfabetisk sorterede hurtigvalgsliste.

Når ME på fjernbetjeningen trykkes længere,

vises den efter hukommelsespladser

sorterede liste.

Telefonbogmenu

Phone Book Menu

Start

ME

SRC

CL

^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

Return to phone book

Tilbage (from any til menu telefonbogen item):

(fra Press hvert CL menupunkt):

Tryk på CL

^ ^^ 39

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Hvordan indkodes et navn/en Indkodning af bogstaver/tegn

Flytning af indkodefelt

tekst?

Eksempel “O” = Taste 6 trykkes tre gange. Når bogstaver fra forskellige taster indko-

Med 12er-tastaturet kan navne eller tekst

indkodes i de forskellige menuer.

Tasterne er følgetaster, således at bogstavet

igen vises i displayet efter gentagne tryk.

des, flyttes indkodefeltet (blinker) automatisk

videre.

En indkodning er kun mulig, når du bliver

bedt om det i displayet.

Med disse taster kan du indkode følgende

bogstaver/tegn:

Når bogstaver fra samme taste indkodes,

så skal indkodefeltet flyttes med >>.

Navne kan have maks. 16 tegn og tekst

maks. 160 tegn.

1

2

_ (tom)

A B

.

C

, !

Ä

? : ’

à 2

" ( ) % & 1 For at korrigere kan indkodefeltet flyttes med

>.

Start af indkodning

Når “Name” vises i displayet,

• tryk på tasten for det første bogstav

tilsvarende mange gange.

Ved et nyt navn skal alle bogstaver af navnet

indkodes.

3

4

5

6

7

8

9

D

G

J

M

P

T

W

E

H

K

N

Q

U

X

F

I

L

O

R

V

Y

É

ì

5

Ñ

S

ü

Z

3

4

ö

ß

ù

9

ò

7

8

6

Indføjning

Du kan indføje tegn,

• vælg indkodefeltet med >. Tegnet

indføjes foran det blinkende indkodefelt.

• Tryk på tasten med tegnet, der skal indføjes.

0 + - x * / = < > # 0

Sletning

Skrivning med store og små bogstaver

Du kan slette enkelte tegn eller hele indtegnelsen.

Du kan vælge at skrive med store eller små

bogstaver.

Slette tegn:

• Vælg med > tegnet, der skal slet-

Omskiftning:

tes (blinker).

• Tryk ca. 1 sek. på tasten med det valgte

bogstav.

• Tryk kort på CL.

Alle efterfølgende bogstaver vises på den

valgte skrivemåde.

Om nødvendigt skiftes om igen.

Slette indtegnelse:

• Tryk ca. 1 sek. på CL.

40


Finde indtegnelse via navn

Valg af indtegnelse:

• Vælg med / “Find entry by name”

og tryk på OK.

• Indkod navnets første 1 til 3 bogstaver

og tryk på OK.

Der vises et navn med disse begyndelsesbogstaver

eller det alfabetisk næste navn

med telefonnummer.

Betingelse: Mindst en hukommelsesplads

skal være optaget.

Med / kan navnelisten gennemsøges

fremad/tilbage, indtil navnet (med telefonnummer)

bliver fundet. Med > kan alle

data på indtegnelsen læses.

Automatisk valg af telefonnummer:

• Tryk på .

Valg af indtegnelse med fjernbetjening:

Med fjernbetjeningen kan du med det samme

vælge telefonbogens alfabetiske eller

numeriske hurtigvalgsliste.

Alfabetisk sorteret:

• Tryk kort på ME.

Numerisk sorteret:

• Tryk længere på ME.

Gennemblade listerne:

• Tryk på / .

Automatisk valg af telefonnummer:

• Tryk på .

Ændring, sletning, flytning eller kopiering

af indtegnelse

• Find navnet/indtegnelsen som beskrevet

ovenfor.

• Tryk på OK, i displayet vises “Change?”.

• Vælg ændringsmåden med

tryk på OK.

/ og

Ændring:

Du kan efter hinanden ændre navn og telefonnummer.

Sletning:

• Kvitter med OK, afbryd med CL.

Flytning:

Indtegnelser kan flyttes til en anden position.

Pilen peger på den hidtidige position.

• Vælg den nye position med

tryk på OK.

/ og

Kopiering:

Indtegnelser kan f.eks. kopieres fra SIM-kort

til apparatets hukommelse.

Pilen peger på den hidtidige position, f.eks.

210.

• Vælg den nye position med / , f.eks.

023 og tryk på OK.

41

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Visning af eget telefonnummer

Du kan lade dig vise dit eget telefonnummer,

når dette er gemt.

• Vælg “Show my phone number” med

/ og tryk på OK.

Når flere telefonnumre findes, kan disse

vælges med / .

Adgangsblokering

Du kan sikre telefonhukommelsen mod uberettiget

adgang. Om nødvendigt

• vælg “Prevent access” (adgangsblokering)

med / og tryk på OK.

• Vælg med

muligheder:

/ mellem de forskellige

42

“No memory restriction”

– alle blokeringer er afbrudte

“Lock SIM card”

– SIM-kortets gemte telefonnumre

kan ikke vælges

“Lock phone”

– apparatets gemte telefonnumre kan

ikke vælges

“No access possible”

– SIM-kortets/apparatets telefonnumre

kan ikke vælges. Nye telefonnumre

kan ikke gemmes.

• Kvitter valget med OK.

• Indkod adgangskoden og tryk på OK.

• Vælg til eller fra med > og tryk på

OK.

Kontrol af kapacitet

Med denne funktion kan du finde ud af, hvor

mange frie hukommelsespladser der er på

SIM-kortet og i apparatet.

• Vælg “Check capacity” med

tryk på OK.

/ og

• Vælg “Check SIM card” eller “Check

phone capacity” med

OK.

/ og tryk på

I displayet vises antallet af frie pladser under

“Free entries”.

Hvis alle pladser er optaget, vises i displayet

“Memory free”.


Tilføjelse af indtegnelse

Du kan indkode op til 25 telefonnumre og

navne i apparatet.

Antallet af SIM-kort-indtegnelser er afhænger

af korttype.

Hvis du vil indføje eller ændre (overskrive)

en indtegnelse, så tryk følgende taster efter

hinanden:

• Vælg “Add entry” med

OK.

/ og tryk på

• Vælg indkodestedet med

“SIM card 101-225” eller

/ , f.eks.:


“Phone book 1-25” og tryk på OK.

Indkod det nye telefonnummer og tryk

på OK.

• Indkod navnet med valgtasterne og

tryk på OK.

• Angiv hukommelsespladsen og tryk på

OK.

Når ingen hukommelsesplads angives, gemmes

indtegnelsen på den næste frie plads.

Hvis hukommelsespladsen allerede er optaget,

vises “Overwrite?” i displayet.

Med OK overskrives (den tidligere gemte

indtegnelse slettes).

Tilføjning af næste indtegnelse:

• Tryk på OK.

Finde indtegnelse via position

Du kan finde, ændre, slette, flytte eller kopiere

indtegnelser i telefonbogen via det

gemte positionsnummer.

Valg af indtegnelse:

• Vælg “Find entry by position” med

og tryk på OK.

/

I displayet vises “Enter position!”.

• Indkod positionsnumret med valgtasterne

og tryk på OK.

I displayet vises positionsnumret, det indkodede

navn og telefonnumret.

Automatisk valg af telefonnummer:

• Tryk på .

Ændring, sletning, flytning eller kopiering

af indtegnelse:

Om nødvendigt kan denne indstillingsproces

foretages ligesom under afsnit “Finde

indtegnelse via navn”.

43

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Programmering med DSC telefon

RadioPhone byder på den mulighed at tilpasse

bestemte indstillinger og funktioner

til dine egne behov med DSC (Direct Software

Control) samt at gemme disse ændringer.

Apparaterne er blevet grundindstillet på fabrikken.

Du finder en oversigt i appendikset over

grundindstillingerne, der er foretaget på fabrikken,

så du til hver en tid kan følge denne

grundindstilling.

Når du vil ændre en programmering,

• Vælg først den pågældende driftsart,

f.eks. telefonfunktion, når du vil ændre

lydstyrken til samtaler via højttaler.

DSC-menuen åbnes ved at

• trykke kort på DSC/OK.

Valg:

Med vippen / kan du vælge menupunktet,

der skal ændres og kvittere med OK.

Ændring:

Med > kan du ændre den viste indstilling

og kvittere med OK.

44

Afbrydelse:

• Tryk på CL, den nye indstilling gemmes

ikke.

Lagring/kvittering:

• Tryk på OK.

Afslutning af DSC:

• Tryk på CL.


Programmering med Setup menu

• Vælg Setupmenu med .

Setup menu

Menu

Start

DSC

SRC

CL

^

On

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

Off

^ ^^ Tilbage Return til Setup to setup menu/opkaldsmenu

menu/call menu

(fra hvert

(from any

menupunkt):

menu item):

Tryk på CL

Press CL

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

*

* alternativ: * Alternately:

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

45

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Lydstyrke af ringesignal

Lydstyrken af ringesignalet kan indstilles fra

0 til 9 med >. 0 = fra.

Ved automatisk samtalemodtagelse kan

værdien “0” ikke indstilles.

Lydstyrke af samtaler via højttaler

Lydstyrken af den modtagede samtale via

højttaler kan indstilles fra 0-63 med >.

Lydstyrke i telefonrør

Menupunktet vises kun, når Blaupunkt

håndsættet er tilsluttet.

Lydstyrken i telefonrøret kan indstilles på 3

trin (høj, mellem, lav) med >, hertil skal

røret løftes.

46

Automatisk samtalemodtagelse

Samtalemodtagelsen kan ske automatisk,

når menupunktet er stillet på “On” med >.

Opringningen stilles automatisk på samtale

via højttaler.

Ringesignalets lydstyrke må ikke være

stillet på “0”.

Automatisk valggentagelse

Når der er optaget, sker der automatisk en

valggentagelse, når menupunktet er stillet

på “On” med >.

Valggentagelsen kan afbrydes ved at trykke

på telefontasten.

Off – Valggentagelse frakoblet.

On – Valggentagelse aktiveret.

Antallet af forsøg på valggentagelse er afhænger

af nettet.

Driftsmode

Når dette menupunkt vælges, spørges efter

adgangskoden efter OK.

Derefter kan driftsmode vælges med >:

Standard – alle driftsarter

Radio only – ingen telefon, ellers alle

andre driftsarter

Phone only – kun telefonfunktion

Udvidet menu

Med denne funktion er det muligt med > at skille de efterfølgende menupunkter i

setup menuen fra, da disse sjældent ændres.

Derved får man en bedre oversigt over menuen.

Off – Skille menupunkter fra

On – Alle menupunkter kan vælges


Ringesignal

Ringesignalet kan udvælges med >

mellem “Standard, Smooth (lav), Rising (ringesignalet

stiger efter hver tone), Off”.

“Off” svarer til “Ringing tone volume 0”.

Meddelelser signaltone

Når en meddelelse via SMS eller Voice-Mail

modtages, kan der som henvisning følge en

BEEP-lyd i den indstillede BEEP-lydstyrke.

Off – BEEP-lyd høres efter modtagelse

af en meddelelse

On – BEEP-lyd er frakoblet

Indkodning af telefonnummer

Her kan max. indkodes tre egne telefonnumre

og Mailbox-telefonnumret.

Mailbox-numret er nødvendig til det direkte

valg via opkaldsmenuen.

Efter OK vises “Number 1” i displayet.

Med / vælges, på hvilken position telefonnumret

skal indkodes.

Efter OK indkodes telefonnumret og OK

trykkes. I displayet vises “Number stored”

(numret er gemt).

Vælg næste position med / , osv.

Samtalekontrol

Du kan vælge, om taksten eller varigheden

skal vises under en samtale.

AOC parametre (Advice of Charge)

Denne funktion afhænger af SIM-kortets udføring.

Hvis AOC ikke understøttes af kortet, vises

menupunktet “Set charge parameters” (indstilling

af takst) i stedet for.

Taksten bestemmes af telefonselskabet.

Med dette menupunkt kan en takst eller et

tilgodehavende indstilles. Så snart det fastsatte

tilgodehavende er brugt op, kan der

kun telefoneres igen, når tilgodehavendet

fyldes op af en berettiget.

Hvis telefonselskabet ikke understøtter funktionen

AOC, er tidstaksten stillet på et minut.

Til beregningen anvendes den indstillede

værdi. Tilgodehavendefunktionen er

deaktiveret.

Når dette menupunkt vælges, spørges efter

OK efter PIN2-kode eller adgangskoden.

Derefter kan en takst pr. enhed og et tilgodehavende

indkodes.

47

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Hvis en takst eller et tilgodehavende allerede

er indstillet, så vises den sidste position

af værdien blinkende i displayet.

Med 12er-tastaturet kan summen og møntfoden

ændres.

Med CL forlades menupunktet.

En ændring foretages på SIM-kortet.

Henvisning:

Når tilgodehavendet er indstillet på “0.00”,

er tilgodehavendefunktionen deaktiveret.

Takstindstilling

Når AOC ikke kan anvendes, har du mulighed

for at anvende en intern taksttæller. Du

kan fastsætte omkostningerne pr. minut.

• Tryk på OK.

• Indkod adgangskoden.

• Tryk på OK.

• Vælg “Home”- eller “Roaming”-net med

/ og tryk på OK.

• Indkod taksten og møntfoden med

12er-tastaturet.

• Kvitter med OK.

48

Henvisning AOC/takstindstilling

Da taksterne ligeledes er udført variable i

tidstakten, kan takstvisningen kun tjene som

holdepunkt.

Akustisk kontrol

Ved telefonsamtaler kan en henvisningstone

med tidsafstande vælges.

Med > tænder/slukker du for henvisningstonen.

Værdien kan ændres med valgtasterne.

Området, der kan vælges, er mellem 15 og

300 sekunder. Cursoren blinker på den sidste

position af den indstillede værdi.

Efter OK vises “Audible call timer” i displayet,

den næste funktion kan vælges.

PIN-kode

For at tænde/slukke og ændre PIN-koden.

Med > skifter du mellem “On, Alter

(ændre), Off”. Foran den sidst indstillede

værdi er der en pil.

Hvis indstillingen skal ændres, tryk på OK.

PIN-koden skal indkodes og kvitteres med

OK.

On – Efter hver indføring af SIMkort

forlanges PIN-koden.

OBS!

Hvis PIN-koden indkodes tre gange forkert,

blokeres SIM-kortet. En oplåsning er kun

mulig med PUK-indkodning (Master PIN). Informationer

herom leverer servicetilbyderen.

Alter – Apparatet forlanger den hidtidige

PIN-kode, ny PIN-kode

(2 gange)

Off – Apparatet kan anvendes uden

PIN-kode.

Menupunktet “Off” kan kun vælges, når SIMkortet

muliggør dette.


Ændring af adgangskode

Ved hjælp af adgangskoden beskyttes vigtige

DSC-menupunkter mod indgreb.

Denne kodes grundindstilling fra fabrikken

er “0000”.

Når en ændring er nødvendig, skal den nye

kode ubetinget indprentes!

Indkod den gamle kode (her “0000”) og tryk

på OK.

Indkod den nye kode, tryk på OK. Indkod

den nye kode en gang til, tryk på OK.

Master reset

Med dette menupunkt kan apparatets telefonindstillinger

slettes.

Ligeledes kan indstillinger på SIM-kortet

slettes.

Anvend derfor denne funktion med omhu!

Følgende indstillinger slettes:

a) Apparat

Hurtigvalgshukommelsespladser,

samtaletakstindstilling,

samtaletæller.

b) SIM kort

Hurtigvalgshukommelsespladser,

valggentagelseshukommelse,

egne telefonnumre,

Mailbox-numre,

SMS-meddelelser,

AOC,

faste telefonnumre,

foretrukne net,

valgt sprog.

Hvis dette menupunkt vælges, spørges efter

OK efter adgangskoden. Indkod adgangskoden,

tryk på OK.

Derefter vælges “Card” eller “Phone” med

>.

I displayet vises “Clear phone memory?”

(slette apparatdata) hhv. “Clear card?” (slette

kort).

Tryk på CL, hvis du vil afbryde processen.

Tryk kun på OK, hvis du vil slette alt (“Master

clear”). I displayet vises “cleared”.

Processen er afsluttet, i displayet vises “Master

clear”.

Ekstern alarm

Ved afbrudt tænding kan et tilsluttet signalhorn

eller blinklys supplerende til ringesignalet

signalisere modtagelsen af en opringning.

Hertil skal de følgende forudsætninger være

opfyldte:

I DSC-menuen skal funktionen “External

alarm” være indstillet på “ON” med

>.

Apparatet skal afbrydes via tændingen

og tændes igen med startknappen.

Den eksterne alarm aktiveres 5 gange i følge,

når der er en opringning.

For at skåne bilbatteriet afbrydes apparatet

efter en time.

Om nødvendigt kan den eksterne alarm aktiveres

igen for en time. Hertil skal apparatet

igen tændes med startknappen.

I monteringsvejledningen kan du hente informationer

om tilslutning og tilbehør.

49

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


OBS!

Den akustiske eksterne alarm må i Tyskland

f.eks. ikke aktiveres.

Indhent oplysninger om forskrifterne i dit

land.

Samtalekanal via højttaler

Samtale via højttaler sker principielt via alle

fire kanaler.

Ved trafikmeldinger (TA til) kan det vælges,

via hvilken kanal (venstre/højre) samtalen

via højttaler skal forblive aktiv.

Efter OK vises den indstillede tilstand.

Omskiftning med >, OK;

afslut med CL.

50

TA under samtale

En trafikmelding (TA - Traffic Announcement)

kan efter eget valg indkobles under

en samtale.

Efter OK vises den indstillede tilstand.

Off – TA er frakoblet under samtaler

On – TA er indkoblet.

Omskiftning med >.

Kvitter med OK.

Forlade menuen

Med CL vender du altid tilbage til den forrige

menu. Om nødvendigt

• tryk tilsvarende mange gange på CL.

Oversigt over grundindstilling

(fabrik) i Setupmenuen

Lydstyrke af ringesignal

Lydstyrke af samtaler via

4

højtaler 35

Lydstyrke af telefonrør

Automatisk samtale-

Mellem

modtagelse Off

Automatisk valggentagelse Off

Driftsmode Standard

Udvidet menu On

Ringesignal Standard

Meddelelser signaltone On

Samtalekontrol Tidsmelding

Akustisk kontrol Off

Ændring af adgangskode 0000

Ekstern alarm Off

Kanal til samtaler via højtaler Til venstre

TA i løbet af samtaler On


Programmering med opkaldsmenu

Hvis du vil ændre en programmering, så

vælg først driftsart telefon:

• Tryk på

ved at

og DSC-menuen åbnes

• trykke kort på DSC/OK.

• Vælg opkaldsmenuen med .

Nu kan du foretage ændringer.

Valg:

Med vippen / kan du vælge menupunktet,

der skal ændres og kvittere med OK.

Ændring:

Med > kan du ændre den viste indstilling

og kvittere med OK.

Afbrydelse:

• Tryk på CL, den nye indstilling gemmes

ikke.

Lagring/kvittering:

• Tryk på OK.

Opkaldsmenu

Call Menu

Start

DSC

SRC

CL

^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

Tilbage To retrieve til Setup the messages menu/opkaldsmenu in your mailbox:

(fra Select hvert “Call menupunkt): mailbox” and Tryk press på CL

CL

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

^ ^

51

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Vælge Mailbox

En Mailbox (også kaldet Mobilbox) kan sammenlignes

med en telefonsvarer. Her kan

du ligeledes indtale en tekst. De gemte tekster

i Mailbox er sorterede efter nye og gamle

meddelelser og kan vælges.

Før du installerer Mailbox, bedes du først

spørge netservice efter telefonnumret og

yderligere Mailbox-informationer. Derved

kan du ligeledes ringe til din Mailbox fra

f.eks. en telefon fra et fast net.

For at du kan arbejde med Mailbox, skal der

være indrettet en opringningsomdirigering

til Mailbox-telefonnumret. Hvis der endnu

ikke er gemt et nummer, bliver du bedt om

at indkode et telefonnummer, når du aktiverer

Mailbox-funktionen.

Du kan høre indholdet af Mailbox:

• Vælg “Call mailbox” og tryk på OK.

Apparatet forbindes automatisk med Mailbox.

Du modtager alle yderligere informationer

om fremgangsmåden dér.

52

Modtage meddelelser

Via meddelelsesservicen (SMS) kan du

modtage individuelle tekstmeddelelser op til

160 tegn, som andre deltagere sender til dit

telefonnummer.

I menuen “Received SMS messages” kan

du læse og forvalte de modtagede meddelelser.

Når en meddelelse modtages, forsøger telefonen

at gemme disse på SIM-kortet. Så

snart hukommelseskapaciteten ikke er tilstrækkelig,

blinker symbolet .

En eller flere meddelelser skal slettes, inden

andre meddelelser kan modtages.

Et “N” på første position i den første linie

står for en ny meddelelse.

Når den første position er tom, er der skjult

en læst og gemt meddelelse.

De enkelte meddelelser er sorteret efter dato

og klokkeslæt. I den anden linie vises afsenderens

telefonnummer og navn.

Læse meddelelse

• Tryk på OK,

meddelelsen kan vises med >.

Slette meddelelse

For at slette en meddelelse

• tryk på CL.

Valg af meddelelse

I displayet vises “Clear message?”.

• Vælg “Received SMS messages” og Med OK slettes meddelelsen, med CL af-

tryk på OK.

brydes processen.

I displayet vises antallet af “New” og “Old”

meddelelser.

“Old” betyder, at meddelelsen er blevet læst

og gemt.

• Tryk på OK.

Med / vælger du meddelelserne.


Telefonforbindelse til afsenderen eller en

anden telefon

Hvis du vil telefonere med afsenderen af

meddelelsen, så

• tryk på , mens meddelelsen vises.

Samtalen oprettes automatisk. Hvis der er

anført et telefonnummer med “anførelsestegn”

i meddelelsen, oprettes samtalen

med dette. Hvis flere telefonnumre er markeret

således, forbindes det med det første.

Sende meddelelse

Med dette menupunkt kan du sende meddelelser

til andre deltagere og indstille de

dertil hørende parametre.

• Vælg “Send SMS messages” og tryk

på OK.

• Vælg den ønskede funktion med

og tryk på OK.

/

“SMS-parametre”

• Vælg den ønskede funktion med /

og tryk på OK.

“Valid”:

Hermed kan du fastsætte, i hvor lang

tid telefonselskabet skal forsøge at

sende en meddelelse. Standardværdien

er 1 dag og med 12er-tastaturet kan

gyldigheden vælges fra 1 til 7.

Efter indstilling

• tryk på OK.

“Service no.”:

Meddelelsen sendes til telefonselskabets

servicenr. og videresendes til

modtageren. Spørg efter servicenumret

hos telefonselskabet og indkod den

her.

Servicenr.:

Sende “ny meddelelse”

(“New SMS message”)

• Tryk på OK, i displayet vises “Enter

text”.

Du kan nu indkode en tekst med op til

160 tegn. Læs “Hvordan indkodes et

navn/en tekst” om nødvendigt.

• Tryk på OK efter tekstindkodningen.

I displayet vises “Call number”.

• Indkod modtagerens telefonnummer

og tryk på OK.

I displayet vises “Store?”.

• Vælg “Send?”, “Delete?” eller

“Store?” med / og tryk på OK.

Sende “meddelelse fra hukommelsen”

(“Stored SMS messages”)

• Vælg den ønskede funktion med /

og tryk på OK.

“My short messages” (egne meddelelser)

I displayet vises i den 1. linie begyndelsen

af tekstmeddelelsen og i den 2.

linie modtagerens telefonnummer.

53

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


54

“Received messages” (modtagede

meddelelser)

I displayet vises dato, klokkeslæt og

afsender.

Valg, ændring, forsendelse af meddelelser:

Med / kan du vælge en meddelelse.

Efter OK vises meddelelsen på to

linier.

Med > kan du læse tekst igennem

og ændre om nødvendigt.

• Tryk på OK.

I displayet vises “Store?”.

• Vælg “Send?”, “Delete?” eller

“Store?” med / og tryk på OK.

Valg af net

I områder med flere telenet (f.eks. i udlandet)

har du mulighed for at vælge et net.

• Vælg “Network selection” med

tryk på OK.

/ og

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK:

/

“Disponible net” (“Available networks”)

– I displayet vises efter et øjeblik de disponible

net.

I den 1. linie vises positionsnummer, *

og telefonselskabskode. I den 2. linie

telefonselskabets navn.

* betyder, at der i dette net kan telefoneres

med det anvendte SIM-kort.

Med / kan du vælge andre net og

kvittere med OK. I displayet vises “Register

now?”. Afbryd med CL, kvitter

med OK.

“Søgemetode” (“Search method”)

– Der kan vælges mellem automatisk eller

manuel søgning (netvalg).

Automatisk søgning:

Hjemmenettet har altid førsteret.

Når du er i et område, hvor dit hjemmenet

ikke er til rådighed, indregistreres

det automatisk på det næste til rådighed

værende net. Netvalget sker i

den af dig fastsatte prioritering af netlisten.

Manuel søgning:

I denne mode vises de sorterede net

fra listen over telefonselskaberne.

Omskift søgemoden med >,

kvitter med OK.

Den aktuelle tilstand markeres med en

pil.

Antennesymbolet viser, i hvilket net

apparatet er indregistreret.

– Forbindelse til hjemmenettet

– Forbindelse til et fremmed net.

Når antennesymbolet blinker, er der

kun en forbindelse til et net uden adgangsberettigelse.

Kun nødopkald er

mulige.


“Ændre netliste” (“Preferred networks”)

– Med dette menupunkt kan du ændre

prioriteringslisten på de foretrukne telefonselskaber.

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK.

/

“Add network to list” (tilføj net):

– Kendte net

Vælg med / det ønskede net fra


listen over telefonselskaber og kvitter

med OK. Indkod prioritering 1

ved det net, du ønsker. Vælg de

net, der er relevante for dig og fastlæg

en rækkefølge.

Nyt net

Du kan indkode et nyt telefonselskab

i prioriteringslisten (telefonselskabets

netkode er nødvendig).

“Show list of networks” (vise netliste):

Du kan lade dig vise prioriteringslisten

med / .

Afslut med OK.

“Sletning af indtegnelser”:

Du kan slette telefonselskaber, som du

ikke har brug for, fra listen.

• Kvitter valget (“Remove netw. from

list) med OK.

I displayet vises positionen i prioriteringslisten,

netkoden og telefonselskabets

navn.

• Vælg det telefonselskab du vil slette,

med / og tryk på OK.

I displayet vises “Clear?”.

Med OK slettes telefonselskabet fra

listen og med CL kan processen afbrydes.

“Flytning af indtegnelser”:

Du kan flytte indtegnelser i prioriteringslisten

(sortere dem anderledes).

• Kvitter valget (“Move network in

list”) med OK.

I displayet vises positionen i prioriteringslisten,

netkoden og telefonselskabets

navn. Hvis du flytte indtegnelsen

til en anden position, så

• tryk på OK.

I displayet vises “Priority?”.

• Indkod nu det nye positionsnummer

med valgtasterne og tryk på

OK.

Cell Broadcast

Cell Broadcast er en meddelelsesservice,

der sendes i nummererede “kanaler”.

Kanalerne sender forskellige, specielle meddelelser.

Spørg telefonselskabet om yderligere informationer

og efter en liste over de disponible

kanaler.

Når Broadcast “On” er valgt, skal kanalens

nummer, fra hvilken du vil have informationer,

indkodes efter OK.

55

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Samtaletæller

RadioPhone har en intern tæller, der muliggør

en visning af takst- eller varighedsoplysninger

om enkelte samtaler og summer

af samtaler.

Grundindstillingen

samtalevarighed.

er oplysningen om

• Vælg “Call meters” (samtaletæller)

med / og tryk på OK.

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK.

/

“Show meter - last call”

– Den sidste samtales varighed eller

takst

“Show meter - all calls”

– Den samlede samtalevarighed eller

takstsum

“Show meter - roam calls”

– Alle samtalers varighed eller takst på

et fremmed net

“Show meter - home calls”

– Alle samtalers varighed eller takst på

hjemmenettet

56

“Reset call meters”

– Varigheds- eller taksttælleren stilles på

nul

“Show meter during call”

– Tænd/sluk visningen af den aktuelle

samtales varighed eller takst

Henvisning

Hvis SIM-kortet understøtter AOC, findes

menupunkterne “Show meter - roam calls”

og “Show meter - home calls” ikke.

Opringningsomdirigering

Du kan omdirigere ankommende opringninger

til et andet telefonnummer. Hertil skal

en opringningsomdirigering være aktiveret.

Om nødvendigt

• Vælg “Call forwarding” (opringningsomdirigering)

med / og tryk på OK.

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK:

/

“Forward all calls”

– Hver opringning omdirigeres straks.

“Forward, if busy”

– Opringningen omdirigeres kun, når der

allerede føres en samtale.

“Forward, if no answer”

– Opringningen omdirigeres, hvis du ikke

besvarer den.

“Forward, if unreachable”

– Opringningen omdirigeres, når Radio-

Phone er frakoblet, eller du ikke er i

GSM-modtageområdet.

“Clear all”

– Opringningsomdirigeringen slettes

komplet.


Opringningsblokering

Du kan blokere ankommende/udgående

opringninger eller omdirigere dem til et andet

telefonnummer. I menuen indstilles omdirigeringsarten.

• Vælg “Call barring” (opringningsblokering)

med / og tryk på OK.

• Vælg mellem mulighederne “Bar outgoing

calls” (bloker udgående opringning),

“Bar incoming calls” (bloker indgående

opringning) og “Change password”

(skift password) med

tryk på OK.

/ og

Blokere udgående opringninger:

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK:

/

”International"

– Kun indlandsforbindelser er tilladt

“Internation. except home”

– Kun indlandssamtaler er mulige.

Hvis du er i udlandet, er opringninger

til hjemlandet tilladt.

“all calls”

– Der kan ikke telefoneres.

Nødopkald er fortsat mulig.

“no barring”

– Alle blokeringer af udgående

opringninger er ophævt.

Blokere indgående opringninger:

• Vælg mellem mulighederne med

og tryk på OK:

/

”By roaming"

– Hvis du er i udlandet, kan du ikke

ringes op.

“Bar all”

– Du kan generelt ikke ringes op.

“No barring”

– Alle blokeringer af indgående

opringninger er ophævede.

Ændre password:

– Du kan ændre password til aktiveringen

af netblokering.

Telefonblokering

Du kan beskytte RadioPhone mod uberettiget

brug. Om nødvendigt

• vælg “Phone lock” (telefonblokering)

med / og tryk på OK.

• Vælg mellem mulighederne med / :

“No restriction”

– Alle blokeringer er ophævet

“Dialling not possible”

– Der kan kun foretages nødopkald

“One-touch dial only”

– Kun telefonnumrene fra apparatets hukommelsespladser

1 - 9 og dem fra

SIM-kortet kan vælges.

“Speed/touch dial only”

– Alle gemte numre (apparat og SIMkort)

kan vælges.

• Kvitter valget med OK.

• Indkod adgangskoden og tryk på

OK.

• Vælg til eller fra med > vælger

du til eller fra og tryk på OK.

57

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Faste telefonnumre

Dette menupunkt vises kun, hvis SIM-kortet

understøtter denne funktion.

Du kan begrænse brugen af telefonfunktionen

på bestemte telefonnumre (faste telefonnumre).

Disse kan du gemme på SIMkortet.

• Vælg “Fixed dial numbers” (faste telefonnumre)

med / og tryk på OK.

• Vælg mellem mulighederne med / :

“Edit list fix dial no.”

– Listen over indkodede telefonnumre

vises

“New entry fix dial no.”

– Du kan tilføje et nyt fast telefonnummer

“Activated”

– Tænd/sluk funktionen.

58

Brugergrupper

Dette er en særfunktion, som du kan lade

telefonselskabet oprette.

Hermed kan telefonfunktionen begrænses

for en bestemt deltagergruppe.

OBS!

Indstillinger må ikke ændres, hvis funktionen

ikke er aktiveret af telefonselskabet.

Fejlfunktioner kan ellers forekomme.

Oversigt over grundindstilling

(fabrik) i opkaldsmenuen

Sende meddelelser

Servicenr. ---

Samtaletæller

sidste samtale 0,00 DKK

Visning i løbet af

samtale On

Telefonblokering Ingen indskrænkninger


Ordforklaring

Adgangskode

Mailbox

PUK - Personal Unblock Code

Efter indkodning af adgangskoden kan blo- Elektronisk postkasse hos telefonselskabet Ottecifret oplåsningskode med hvilken SIMkerede

funktioner anvendes.

til talte meddelelser. Mailbox kan sammenkortet kan frikobles. Dette er nødvendigt, når

lignes med en telefonsvarer.

SIM-Card er blokeret, fordi PIN-koden er

AOC-parameter - Advice of Charge

blevet indkodet forkert tre gange.

Takstliste i hvilken en takst pr. enhed og et Skift/hold

tilgodehavende indstilles.

Oprettelse af forbindelse til 2. samtalepart- Roaming

ner uden afbrydelse af forbindelse til 1. Telefonering i udlandet med egen telefon

Cell Broadcast

samtalepartner. Der kan skiftes mellem eller eget SIM-Card via et andet telefonsel-

Cell Broadcast er en meddelelsesservice,

der sendes i nummererede “kanaler”.

Kanalerne sender forskellige specielle med-

samtalerne.

Under samtale kan der tager imod en yderligere

opringning.

skab.

Scrolling

delelser.

Spørg telefonselskabet om yderligere infor- MUTE

Rulle igennem en liste.

mationer og efter en liste over de disponi- Lydfrakobling

SIM-Card - Subscriber Identification

ble kanaler.

Module

GSM-telenet - Global System for Mobile

Communication

PIN-Code - Personal Identification Number

(personlig ciffernøgle)

PIN 1

Deltageridentificeringsmodul i checkkortformat.

SIM-kort indeholder alle data til identifice-

I hele verden anvendelig europæisk digital Beskytter SIM-kort mod uberettiget benytringen af deltageren, til sortering af telefon-

mobiltelefonstandard.

telse. PIN-koden efterspørges hver gang nummer og den personlige telefonbog.

kortet indføres.

SIM-kortet muliggør ligeledes telefonering

med en mobiltelefon.

IMEI - International Mobile Equipment

Identity

International identitet for mobile apparater.

Den på fabrikken indkodede IMEI-kode indeholder

serienummer, fabrikant, landets

kode. Denne kode er i bilradio-passet.

PIN 2

Kode til specielle funktioner.

Hvis du er berettiget til at anvende de specielle

funktioner, har du brug for PIN 2-koden.

Begge koder leveres med SIM-kort og kan

ændres.

59

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


SMS - Short Message Service

Med denne funktion kan meddelelser med

op til 160 tegn sendes til modtageren - også

når denne ikke har tændt for sin mobiltelefon

hhv. ikke er til at få fat på.

Teksten gemmes så længe i nettet, indtil

modtageren læser meddelelsen eller det af

afsenderen fastlagte læsetidspunkt overskrides.

60

Tekniske data

Forstærker

Udgangsydelse: 4 x 23 watt sinus

i.h.t. DIN 45 324 ved

14,4 V

4 x 35 watt

maks. power

Tuner

Frekvensbånd:

UKW (FM) 87,5 – 108 MHz.

MW (mellembølge) 531 – 1602 kHz.

LW (langbølge) 153 – 279 kHz.

FM - Følsomhed: 0,9 µV ved 26 dB

Signal/støjforhold.

FM - Frekvensområde:

30 - 16 000 Hz.

Kassette

Frekvensområde: 30 - 18 000 Hz.

Telefon

Standard: GSM

Frekvensbånd:

Sende 890 – 915 MHz.

Modtage 935 – 960 MHz.

Sendeydelse: Klasse 4 / 2 watt

Følsomhed: -108 dBm

Impedans:

Antennetilslutning 50 ohm

Mikrofon til samtaler

via højttaler 660 ohm

Ret til ændringer forbeholdes!


61

DEUTSCH

Telefon

Telefon

ENGLSH

Radio

Telephone


Blaupunkt-Werke GmbH

Bosch Gruppe

09/97 Pf K7/VKD 8 622 401 091 (DK) 0188

More magazines by this user
Similar magazines