December 2011 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

frederikskirken.dk

December 2011 - Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

2011

2012

December

Januar

Februar

Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem:

Lokalcenter Skåde | Lokalcenter Holme | Frederikskirken | Holme Kirke | Fællesrådet


Fællesrådet

Peter Sabroes Minde færdiggøres

Stedet i Hørhaven brændte for nogle år

siden. Det udløste en forsikringssum,der

gjorde det muligt at genopføre dele af

stedet, men der manglede midler til at

færdiggøre den påbegyndte genopbygning.

Stedet har derfor stået som en

byggeplads i de seneste år.

Nu er de resterende midler (2.7 mill.kr.)

skaffet til veje gennem en bevilling fra

Aarhus byråd, så stedet kan færdiggøres i

indeværende år. Så fra årsskiftet kan børn

og unge igen boltre sig i naturskønne

omgivelser, når det tidligere børnehjem

åbner som naturbase for en række institutioner,

skoler og fritidstilbud.

Stedet (bygningen) vil i fremtiden blive

drevet i samarbejde mellem Aarhus

Kommune og DUI Leg og Virke.

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd glæder

sig over, at stedet nu færdiggøres.

Rundhøjtorv

Fællesrådet har gennem de seneste 4-5 år

arbejdet for en forskønnelse af det stærkt

nedslidte torv. Vi ønsker værkstedsbygningen,

det underjordiske parkeringsanlæg,

parkeringspladserne samt fortovene

ændret i et nyt projekt gerne anlagt af

Aarhus Kommune. Arealerne er i det store

og hele ejet af Aarhus Kommune, men

bortforpagtet til Kuwait Petroleum frem til

1. september 2019.

Fællesrådet har kæmpet for, at Aarhus

Kommune (Ejendomsforvaltningen) skulle

opsige forpagtningen, da Kuwait Petroleum

har lejet arealerne til bl.a. en tankstation,

hvilket arealerne ikke har været

anvendt til i mindst 10 år.

Aarhus Kommune har overfor Fællesrådet

erkendt, at man gerne vil medvirke til en

forskønnelse af torvet, men hidtil har det

knebet med en aktiv indsats.

2

Det seneste nye er, at Aarhus Kommune

nu har planer om at udbyde arealerne til

salg med den klausul, at forpagtningen

skal respekteres. Samtidig undersøges

det, om der kan skabes en lokalplan, der

giver mulighed for yderligere bebyggelse

af grunden.

Fællesrådet vil til stadighed følge udviklingen

omkring Rundhøjtorv, da vi fortsat

ønsker et projekt for torvet, som indebærer

en modernisering og forskønnelse, der

også indbefatter noget grønt, såsom træer,

buske m.v. - og ikke kun bebyggelse.

Trafik og Veje

Fællesrådet har afholdt møde med Trafik

og Veje under Aarhus Kommune. Her blev

drøftet de ønsker, som Fællesrådet har til

forbedringer i Fællesråds-området. Det er

forventningen, at der påbegyndes et

projekt til et flisefortov på Hørhavevej fra

Dalvangen og ned til Ørneredevej i den

nordlige side af Hørhavevej. Et bekosteligt

projekt, hvorfor det er aftalt, at projektet

kan opdeles i 2 måske 3 etaper med

etapeopstart i 2012.

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.8270hhs.dk

Det er endvidere aftalt, at der i krydset

Saralyst Alle/Ringvej SYD etableres et

signalanlæg - planlagt til udførelse i 2012.

Kunstneren Erik Heides Vandfontæne

Den smukke springvandsskulptur er i

øjeblikket ved at blive genplaceret på

pladsen mellem Lysenghallen og Svømmebadet

på Lyseng.

Lidt om historien: sognerådet i Holme-

Tranbjerg Kommune besluttede i marts

1970, at man ville have en skulptur på

Lyseng Stadion - placeret foran indgangen

til det kommende svømmebad, der var

under opførelse. Man valgte en skulptur

udført af billedkunstneren Erik Heide.

Skulpturen skulle udføres i granit i flere

farver og med messingdetaljer. Det var

kunstnerens idé, at man skulle kunne gå

rundt og soppe inde i skulpturen. Genåbningen

af svømmebadet, nu som en

svømmehal - overdækket - blev valgt til at

afsløre springvands- og soppefontænen,

som kunstneren udtrykte det. Daværende

rådmand Thorkild Simonsen holdt åbningstalen

og forestod afsløringen.

I byggeperioden for Lysenghallen besluttede

man at nedtage skulpturen, så den

ikke led skade under byggeriet. Nu er

springvandsfontænen ved at blive genplaceret

på pladsen. Der afholdes genindvielse

fredag d. 11. november kl. 16.00

hvor den nuværende rådmand Marc Perera

Christensen vil markere genindvielsen.

Kunstneren Erik Heide vil være tilstede.

Springvandsfontænen skulle gerne blive

til glæde for områdets beboere, hvorfor

alle er velkommen til at deltage i genindvielsen.


Diakonhøjskolen

Huset med de herligt mange studerende

Diakonhøjskolen er med flere uddannelser

og kursusvirksomhed blevet ”huset med

de mange døre”, som forstander Jens

Maibom Pedersen indledte efterårssemestret

2011 med at sige. Og det udtryk

indeholder mange forskellige ting. For til

forskel fra mange andre uddannelsesinstitutioner

er Diakonhøjskolen også

huset med de mange undervisningstimer

- i alt ca. 22 timer om ugen på

diakonuddannelsen, huset med den

megen information, huset med de

mange sultne studerende og huset

med de mange stole. Pt. skal huset

kunne rumme 205 studerende, når alle

studerende er i hus, heraf studerer de 130

på diakonuddannelsen.

Flot optag på den pædagogiske

diakonuddannelse

Mandag d. 15. august 2011 myldrede det

ind på Diakonhøjskolen med nye diakonstuderende.

31 studerende på 1. semester

og 2 på årskurset, den diakonale eftervidereuddannelse,

og alle er kommet godt

fra start. En del af de studerende kommer

langvejs fra, f.eks fra Færøerne og Norge.

Til februar 2012 er der igen optag på den

pædagogiske diakonuddannelse.

EVA i fuld gang med evalueringen af

diakonuddannelsen

Som måske nogle af 8270 bladets læsere

er bekendt med, er den 4-årige pædagogiske

diakonuddannelse i gang med at

blive akkrediteret, dvs. endelig godkendt

som en egentlig professionsbacheloruddannelse.

Først på sommeren blev uddannelsen

godkendt i screeningen, som er første del

af selve akkrediteringen, og lige nu er

anden del af akkrediteringsprocessen i

fuld gang.

EVA er Danmarks Evalueringsinstitut,

der bl.a. udvikler og undersøger kvaliteten

af alle landets uddannelser. De er således

pt. i fuld gang med at undersøge kvaliteten

og opbygningen af diakonuddannelsen

ned til mindste detalje. Undersøgelsen

skrider planmæssigt frem.

Nye internationale studerende

Den 5. september bød skolen ligeledes

velkommen til 13 nye internationale

studerende fra følgende lande: Burundi,

Kina, Kirgistan, Nepal, Madagaskar,

Rumænien, Bulgarien, Indien og Rusland.

De internationale studerende skal i 3

måneder studere diakoni og projektarbejde.

Det er bl.a. organisationer som Folkekirkens

Nødhjælp, Areopagos, Y’s Men

Danmark, Danmission m.fl., der sponsorer

deres ophold.

Fortsat stor søgning til professionsbacheloren

i Kristendom, Kultur og

Kommunikation

Det er jo altid spændende om en succes kan

holde. Det ser det foreløbigt ud til med

3Kuddannelsen. Interessen for uddannelsen

har i hvert fald atter været stor, og

den 1. september bød VIA UC og Diakonhøjskolen

32 nye studerende velkommen

på 1. semester på 3Kuddannelsen her i

Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15 · 8270 Højbjerg

Tlf. 86 27 41 22

e-mail: ap@diakonhojskolen.dk

www.diakonhojskolen.dk

Aarhus. Der har stort set heller intet frafald

været på det nuværende 3. semester på

3Kuddannelsen, og alle 26 studerende

bestod 1. årsprøve her først på sommeren.

Så det tegner positivt for den nye uddannelse.

Diakonhøjskolen har fået ny bestyrelsesformand

Diakonhøjskolens

bestyrelsesformand

gennem 4 år diakon

Arne Bak, Danske

Diakonhjem, er stoppet

efter et flot stykke

bestyrelsesarbejde.

På det førstkommende

bestyrelsesmøde

sidst i august måned

konstituerede skolens bestyrelse sig og

valgte Torben V. Lauridsen som ny formand.

Han er uddannet cand.merc. i

organisation og ledelse fra Handelshøjskolen

i Aarhus. Bestyrelsen valgte Verner

Karkov, diakon og leder af Livsværkstederne

i Gellerup, KFUMs Sociale Arbejde,

som næstformand.

Torben V. Lauridsen har repræsenteret

KFUM og KFUK i Diakonhøjskolens bestyrelse

i 9 år, de sidste 3 år som bestyrelsens

næstformand. Torben V. Lauridsen nærmer

sig stærkt de 50 år og er til daglig sekretariatschef

i Økologisk Landsforening og bor

i skolens nabosogn Viby J.

I perioden fra 1993-2001 var Torben

kontorchef i KFUM og KFUK i Danmark, og

han har endvidere været ungdomskonsulent

og frivillig i mange år samme steds.

Nye bestyrelsesmedlemmer i skolens bestyrelse

er ligeledes landmand Jørgen Worm,

udpeget af Danske Diakonhjem, og Pernille

Vigsø Bagge, MF’er for SF, udpeget af

Diakonhøjskolens bestyrelse.

3


Lokalcenter Skåde

Det sker

December · Januar · Februar

Kunstudstilling

I december/januar udstiller Karin Alhof.

Karin Alhof maler ekspressivt ud fra en idé.

Det kan være mytologiske billeder/tanker

om liv og død. Det kan være af indtryk fra

naturen - rolige stemningsbilleder eller oplevelser

af den mere dramatiske natur.

Karin Alhof har taget kurser på Århus

Kunstakademi, gået på højskole hos

forskellige kunstnere og de sidste 10 år

malet hos mag. art. Inge Mogensen på

Aros, Århus Kunstmuseum.

Torsdag d. 1. december kl. 13.30-14.30

Fernisering - Karin Alhof.

Tirsdag d. 6. december kl. 13.30-15.30

Rundhøjkoret under ledelse af Peter Pedersen

kommer og synger julen ind sammen

med os. Der kan købes kaffe og brød.

Arrangør: De kreative seniorer.

Torsdag d. 8. december kl.12.00-15.30

Brugerrådet indbyder til julefrokost på

Lokalcenter Skåde. Der er underholdning

ved Onkel Kurt. Pris kr. 140,-

Billetter kan købes i caféen.

Torsdag d. 15. december kl. 14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe.

Onsdag d. 28. december kl. 13.30-15.30

Juletræsfest i den blå sal.

Vi hygger os med julens sange, juleknas og

kaffe og en tur rundt om juletræet.

Torsdag d. 19. januar kl. 14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe.

Tirsdag d. 24. januar kl.13.30-15.30

Wienermusik og valsetoner - valsens

vuggende historie gennem 200 år belyst

gennem sange og melodier i valsetakt

v/tidligere konservatoriedocent, pianist og

forfatter Claus Jørgensen.

4

Kunstudstilling i februar/marts

Kunstnere fra Frivillighuset i Sct. Paulsgade

udstiller malerier. Fernisering Tirsdag d. 7.

februar kl.13.30-14.30

Tirsdag d. 14. februar kl.13.30-15.30

Syng med - Højskolesange

Regionsmedlem, fhv. borgmester og

rådmand Flemming Knudsen foreslår, motiverer

og synger for på sange fra højskolesangbogen

Tirsdag d. 21. februar kl.13.30-15.30

Fastelavnsfest

De kreative seniorer indbyder til Fastelavnsfest

på Lokalcenter Skåde. Vi slår katten af

tønden og serverer fastelavnsboller til

kaffen. Pris kaffe og fastelavnsboller kr. 30,-

Torsdag d. 23. februar kl.14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe.

Tirsdag d. 28. februar kl.13.30 -15.30

Toner og tekst fra Amerika, fra det vilde

vesten - folkemusik og sange inspireret

derfra v/professionel sanger Hans Magnussen.

Onsdag d. 29. februar kl. 13.30-15.30

Tøjgalleriet sælger forårstøj.

Den Nationale frivillighedsdag

- på Skåde Lokalcenter d. 30. september var

en festdag.

Besøget dagen igennem fra kl.10-15 forløb

festligt. Der var mulighed for at sætte sig

nærmere ind i, hvad der i ugens løb sker af

mange aktiviteter, ud over de særlige arrangementer

tirsdag eftermiddage med foredrag,

musik og sang. Hele huset var i gang,

og det var glædeligt at møde nye ansigter.

To nye frivillige meldte sig, tak skal der siges.

Midt på dagen var der fint Ta-selv frokost-

Bushøjvænget 113, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

bord. Eftermiddagen bød på gratis kaffe og

hjemmelavede lagkager,

Der er mod på at gentage successen.

Hilsen Brugerrådet

Hyggeklubben

Vi mødes den 3. tirsdag i måneden til socialt

samvær og en ”svingom”. Mad kan

bestilles. Den 3. tirsdag i måneden kl.

17.30-21.30. Kontingent kr. 50,-

Pris pr. gang kr. 40,- inkl. øl og kaffe.

Kontaktperson: Lis Thomsen, tlf. 6091 3038

Alle bydes velkommen.

Bridge

Onsdag kl. 13.15-17.00, i Den Blå Sal

Første gang d. 11. januar.

Nye medlemmer er meget velkomne.

Kontaktperson: Ingrid Hansen.

Tilmelding 8627 3146

Pris for sæsonen kr. 175,- inkl. kaffe.

Blæksprutterne er en hjælpetjeneste,

som formidler frivillig hjælp til ældre

borgere i Skåde-Højbjerg området.

Hjælpen kan være som besøgsven,

ledsager eller praktisk hjælp til f.eks at

slå søm i, sy en knap i osv. Har du lyst

til at give lidt tid til frivilligt arbejde?

Frivilligt arbejde gør dig glad og fyldt

med energi! Du kan bruge få eller flere

timer! Eller har du brug for Blæksprutterne

med de forskellige tilbud, som

kan gives, så er du velkommen til at

tage kontakt. Der er træffetid

mandag kl. 11.00-12.00 i brugerrådslokalet

på Lokalcenter Skåde for både

personlige og telefoniske henvendelser.

Tlf. 8713 5067


Lokalcenter Holme

Det sker

December · Januar· Februar

CENTERTORSDAGE

1.og 3. torsdag i måneden kl. 14.00-

16.30. Alle førtidspensionister og personer

over 60 år kan deltage uanset bopæl

med mindre andet er oplyst. Tilmelding

ikke nødvendig. Kaffe med brød kan

købes for kr. 25,- Der tages forbehold for

ændringer i programmet.

Torsdag d. 5. januar kl. 14.00

Peter Værum: Galilæi’s kikkert

I anledning af 400 året for opfindelsen af

kikkerteren, der ændrede verdensbilledet,

er der grund til at fortælle den fornøjelige

historie om Galilæi og de mænd, der ikke

turde kigge i kikkerten.

Torsdag d. 19. januar kl. 14.00

Niels Kristensen: Rundrejse i Thailand.

På denne rejse til Smilets land får vi kendskab

til Thailands forskelligartede natur og

kultur: Templer og paladser, kanalerne,

Riwer Kwai floden med broen, sejlads på

bambusflåder, safari på elefantryg, rismarkerne,

troen på Budda og ånderne.

Torsdag d. 2. februar kl. 14.00

Ole Brunsbjerg: I Danmark er jeg født

- om danske værdier

I Danmark er jeg født.. om danske værdier.

Om at være dansk i en multikulturel tid.

Findes der særlige danske værdier som vi

skal værne om?

Torsdag d.16. februar kl. 14.00

Lena Pedersen: Provence, natur, byer,

folkeliv og malerne.

Her i januar drømmer vi os til Provence i

Sydfrankrig. Vi hører om folkeliv, ser på

natur og byer med rester fra Romertiden.

SANG OG MUSIK

For sang- og musikglade førtidspensionister

og personer over 60 år er der musikalske

foredrag. Pris pr. gang kr. 25,- inkl. kaffe/te

og kage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Arrangør: Brugerrådet.

Mandag d. 5. december kl. 14-16

Når julelysene tændes.

Sanger og guitarist Lisa Kock Nielsen vil

fortælle om nogle af juletraditioner, og vi skal

synge nogle af julens salmer og sange efter

foredragsholderens medbragte sanghæfter.

Mandag d. 9. januar kl. 14-16

Tommy Seebach.

Musiker Erik Sletting fortæller anekdoter om

sin fætter, Tommy Seebach, og giver smagsprøver

på nogle af hans gode hits, ”Krøller

eller ej”, ”Hip hurra” og andre kendte sange.

Mandag d. 23. januar kl. 14-16

Noget om. (Sange om livet)

Sanger og guitarspiller Hans Magnussen

synger og spiller danske og nordiske viser af

Halfdan Rasmussen, Piet Hein, Birger Sjöberg

og Evert Taube, og der bliver mulighed for at

synge med.

Mandag d. 6. februar kl. 14-16

Sange før 1950.

En ny gruppe, Åse, Gudrun og Arne, optræder

med sange og viser, som vi kender som

evergreens, f. eks. ”Det var en aften i tivoli”,

” I sommersol ved Den Hvide Hest” og ”Bjørnen

sover”.

Mandag d. 20. februar kl. 14-16

Franz Schubert 1797-1928.

Leif V. S. Balthzersen, tidligere chef for bl.a.

Århus Symfoniorkester fortæller om komponisten

Franz Schubert. Vi hører om hans

korte liv, 31 år, og får prøver på hans vidunderlige

musik.

Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 500

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Kunstforeningen

I December udstiller Anne Mette Kanstrup

vævede tæpper og i montrene vævede

tasker. I Januar/februar Anne Venge udstiller

spændende oliemalerier og collager. I

montrene udstiller Alice R. Design sjove figurer

lavet af metaltråd. I februar Lene Pedersen,

hjemmelavede smykker med forskellige

sten. Fernisering d. 6. januar kl. 14.00.

Vågetjenesten ved Lokalcenter Holme

og Skåde

Vågetjenesten er en aktiv

frivillig tjeneste. Den frivillige

i Vågetjenesten behøver

ikke at være professionel

men skal have livserfaring

- have indsigt i

livet på godt og ondt, liv og død. Opgaven vil

være i den sidste tid af et menneskes liv.

Vågetjenestens medlemmer mødes ca. en

gang om måneden til undervisning, kurser og

supervision. Har Vågetjenesten din interesse

er du velkommen til at kontakte Rosa Byskov

tlf. 8611 07 42.

Besøgs- og Hjælpetjenesten har

nu 66 medlemmer - vi har også

brug for dig! Frivilligt socialt arbejde er

vigtigt for at være med til at nedbryde

den ensomhed, nogle ældre oplever.

Kunne du tænke dig at være frivillig ved

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme, er

du velkommen til at kontakte os. Der er

træffetid onsdage kl.10.00-12.00 i

Lokalcenter Holmes hall for både

personlige og telefoniske henvendelser.

Tlf. 8627 8634. Tirsdag d. 14. februar

afholder Besøgs- og Hjælpetjenesten

medlemsmøde på Holme Lokalcenter.

Der udsendes skriftlig indbydelse.

5


Der Lyseng er brug Kirke for - Samarbejdet dig Holme og Skåde

Gæste Af Else Sangaftener

Nørgård

I samarbejdet mellem Holme Sogn og

BESØGS- Skåde Sogn OG tilbydes HJÆLPETJENESTEN i sæsonen 2011/12I

HOLME, Gæste Sangaftener. er en forening af ca. 55 frivillige,

Der er som allerede gerne gennemført vil være med to aftener til at

bryde med følelsen henholdsvis af ensomhed sognepræst hos ældre Helle

eller Margrethe give Krogh en hjælpende og forstander hånd på f.eks. Unge

ved Hjems ledsagelse Efterskole til Bent indkøb, Ole Bærenholdt. læge, bibliotek

I deneller kommende bank. tid er der tilrettelagt en

fortsættelse af disse populære og interes-

Mange sante aftensangsarrangementer.

ældre i vort lokalområde har

brug for denne støtte af forskellige

årsager, Onsdag 25. som januar f.eks.efter 2012 kl. tab 17.00 af ægtefælle

og gamle

Denne venner. aften er skoleleder

Andrepå Rundhøjsko- ældre er

svagtseende

len Mogens Toustrup

og/eller aftenens gæst. gangbesværede.

Børn og

børnebørn bor

måske langt væk.

Vælger du at blive

frivillig, Tirsdag 7. vil februar du skabe 2012 stjernestunder,

kl. 17.00

fordi du medvirker

til Her at er gøre det et tidligere andet

menneske borgmester glad og råd- og

selv mand bliver Flemming en del Knud- af

den sen, glæde. der er aftenens

Du gæst. vil også opleve

situationer, hvor

livet føles tungt og

smerteligt, men I

alle situationer vil

du kunne gøre en forskel.

Gæsterne forestår tilrettelæggelsen af

Mange sangaftenerne, tror fejlagtigt, og bestemmer, at en besøgsven hvilke

er sange/salmer, frivillig een der gang skal ugentlig synges. Gæsterne på faste

tidspunkter. knytter nogle Dette kommentarer er ikke til tilfældet. valget af

Besøget sange/salmer kan tilpasses måske med efter baggrund behov ogi

ønsker. personlige hændelser eller begivenheder i

gæstens liv.

Ønsker Sangaftenerne du at blive vil typisk frivillig vare og ca. ønsker 45-50

du minutter. at vide Alle er mere særdeles om velkomne. BESØGS- OG

HJÆLPETJENESTEN I HOLME træffes vi

6

onsdage kl. 10-12 på tlf 8627 8634, eller

Reserver ved personlig allerede henvendelse nu disse aftener. i Lokalcen- Der er

gratis ter Holmes adgang. hall, Nygårdsvej 34.

Du kan også skrive en email på:

besoegstj.holme@lch-data.dk

Administrationsudvalget

for Lyseng Kirke

Til samarbejdet omkring Lyseng Kirkes

aktiviteter er knyttet et administrationsudvalg

udpeget af menighedsrådene i

Holme og Skåde.

Holme Sogn har udpeget Egon Brauer,

Mogens Mortensen og Lars Thruesen.

Skåde Sogn har udpeget Niels-Jørgen

Ingemann Sørensen, Knud-Erik Bager

Jensen og Ole Jean Nielsen.

Reservation af aktiviteter

i Lyseng Kirke

Alle henvendelser vedr. anvendelse af

Lyseng Kirke skal ske til kirkekontoret i

Holme Sogn, Hjulbjergvej 175.

Tlf. 86271993.

Kirkegården ved Lyseng Kirke

Kirkegården ved Lyseng Kirke administreres

alene af Holme Sogn og er ikke en del

af samarbejdet mellem Holme og Skåde.

Holme Kirke rykker ind i Lyseng Kirke

Holme Kirke står foran en indvendig renovering.

Efter planen påbegyndes denne

renovering umiddelbart efter nytår. Holme

Kirke vil i en periode være ude af drift,

hvorfor de kirkelige handlinger m.v. bliver

flyttet til Lyseng Kirke.


Holme Kirke

Det sker

Pensionistforeningen (HHT)

Torsdag d. 8. december kl. 14.00

Nu er det snart jul igen, vi skal synge og

høre musik og måske en lille vits. Janni

kommer, så det bliver ikke kedeligt. Vi

slutter med banko. Kaffe kr. 25,-

Torsdag d. 12. januar kl. 13.00

Nytårsfrokost: Lækker mad, snaps og øl

og vand samt hyggeligt samvær. Og så er

der lotteri. Pris kr. 140,-

Torsdag d. 9. februar kl. 14.00

Ordinær generalforsamling. Den normale

dagsorden følges. Forslag til behandling

skal være fremme senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi slutter med banko.

Kaffen giver HHT.

Torsdagsklubben

Torsdag d. 26. januar kl. 14.00

Foredrag: Humor og hændelser i et langt

lægeliv. Ole Helmig fortæller om sine

oplevelser som læge.

Musik: Ønskekoncert med organist Janni

Beltoft. Kom og ønsk en melodi eller sang.

Torsdag d. 23. februar kl. 14.00

Foredrag: Storm P-monologer.

Skuespiller Anne Mette Nørgaard Jørgensen

tager os med

på en rejse i

Storm P´s verden.

Musik: Plante smil

og plante solskin.

Underholdning

og fællessang

med Heidi Steg,

der spiller på sin

harmonika.

Alsang i 2012

Tirsdag d. 31. januar

Tirsdag d. 28. februar

Tirsdag d. 27. marts

Alle dage kl. 19.30-21.30 i sognegården.

Kan du lide at synge så kom og vær med.

Janni Beltoft leder slagets gang.

Pigeklubben

Tirsdag d. 13. december kl. 17.30

Julefrokost - i den julepyntede præstegård,

Holme Byvej 24. Pigeklubben sørger

for rigtig skøn julemad, kaffe og drikkevarer.

Pris kr. 200,- Vi vil synge og spille

pakkespil, så medbring en pakke til en

værdi af kr. 15,-

Tilmelding til Ilse, 8627 3195 eller Inge,

8627 0348 senest d. 6. december.

Onsdag d. 11. januar kl. 19.00

I Holme sognegård.

Hospitalsklovnen Pia Cisko gæster Holme

sognegård, og vi knytter os til dette arrangement.

Hospitalsklovnen har en fantastisk

god og positiv funktion på hospitalet.

Vi har længe i Pigeklubben ønsket at træffe

Pia Cisko og nu kan det lade sig gøre.

Vi glæder os til denne aften, hvor kaffe

med brød kun koster kr. 10,- Efter foredraget

vil vi mødes i Pigeklubben og drøfte

hvilke emner, vi kunne tænke os at tage

op i den kommende sæson. Der serveres

en forfriskning. Pris kr. 15,- Tilmelding til

Ilse eller Inge senest d. 10. januar.

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00

Holme sognegård.

Vi får besøg af smykkekunstneren Barbara

Lees fra Kysing, der vil fortælle os om

og vise os, hvordan hun laver smykker i

materialet ”Friendly Plastic”. Der vil også

være mulighed for at købe nogle af kunstnerens

fantastisk flotte og helt unikke

smykker. Kom og vær med til en meget

spændende aften med kaffe og kage. Pris

kr. 45,- Tilmelding til Inge eller Ilse senest

et par dage forvejen. Pigeklubben er åben

for alle piger. Her er ingen kontingent eller

medlemskab.

Åben kirke

Mandag d. 12. december til og med

fredag d. 16. december kl. 17.00-20.00

I år indleder vi Åben Kirke med ca. en halv

times aftensang og aftenandagt ved sognepræst

Thomas Fischer-Larsen mandag d.

12. december kl. 19.00.

For de, som endnu ikke har været med til

Åben Kirke, kan vi fortælle, at kirken er

oplyst af levende lys, og der er dæmpet

musik. Idéen er, at man skal kunne

komme ind og slappe af i kirkerummet og

måske få ro i sjælen, og dermed give julefreden

gode kår. Alle er naturligvis

velkomne i kortere eller længere tid.

7


Holme Kirke

Det sker

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 31. januar 2012

Torsdag d. 23. februar 2012

Juleforestilling for de små

Holme kirke fredag d. 9. december kl.

8.45 og 9.45 for de 3-7 årige.

Eventyrværkstedet spiller Snemanden og

julenissen. Forestillingen varer 35 minutter,

og der er gratis adgang. Tilmelding til

kirkekontoret på 8627 1993 hurtigst

muligt.

8

JULEHJÆLP

Også i år vil der være en mulighed

for at søge om julehjælp fra

Holme sogn. Ansøgningsskemaer

kan afhentes i Sognegården på

Hjulbjergvej 175 og skal være

afleveret senest mandag d. 12.

december kl. 12.00

Indvendig renovering og nyt tag på

sideskibene

Som det tidligere er fremgået her i bladet,

har vi i menighedsrådet brugt rigtig

mange ressourcer på, at få det hele (læs:

økonomien) til at hænge sammen.

Vi har bl.a. gennemført 2 licitationer, og

med mange gode kræfters hjælp og

svære forhandlinger, er vi nu i stand til at

melde ud, at vi er klar til at påbegynde

arbejdet.

Af flere grunde, herunder den tilstundende

julemåned med mange store arrangementer,

har vi i menighedsrådet besluttet,

som det også er meddelt på vores hjemmeside,

først at igangsætte arbejdet d. 2.

januar 2012. Vi tilstræber, at arbejdet er

færdigt til påske, der falder primo april.

Vi sender en stille bøn om, at vintervejret

arter sig sådan, at vi undgår forsinkelser

på grund af vejrlig, men sker det, må vi så

forholde os til det.

Det betyder, at al aktivitet i Holme

Kirke i perioden d. 2. januar 2012 til d.

4. april 2012 flytter til Lyseng Kirke.

Vores hjemmeside, www.holme-sogn.dk,

vil hele tiden blive opdateret med yderligere

information, såfremt dette måtte

blive nødvendigt, ligesom kirkekontoret

kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et

godt nytår.

Menighedsrådet

Vi synger julen ind

Onsdag d. 30. november kl. 19.00

Rundhøjskolens 4. klasser kommer med

Lucia-optog, og Rundhøjkoret synger for

os og med os under Peter Pedersens

kyndige ledelse. Helle Margrethe Krogh er

liturg og Janni Beltoft organist. Efter gudstjenesten

serveres der kaffe kage og vand

i sognegården. Alle er velkomne.

Gudstjenester juleaftensdag

I lighed med tidligere år afholdes der

gudstjenester i Holme Kirke juleaftensdag.

Som sædvanligt er der 3 gudstjenester. De

mange, der gerne vil i kirke juleaftensdag,

er bekendt med, at netop juleaftensdag er

gudstjenesterne, og heldigvis for det, et

stort tilløbsstykke.

Menighedsrådet må som tidligere år gøre

opmærksom på, at af sikkerhedshensyn

skal alle kirkegængere kunne sidde ned

under gudstjenesterne. Det betyder, at

dørene lukkes, når alle stole i kirken er

besat.

Vær opmærksom på, at den midterste

gudstjeneste juleaftensdag, som regel er

den mest besøgte. Alle er naturligvis

meget velkomne i kirken, og skulle der

være nogen, der må gå forgæves juleaften,

er der gudstjenester i kirken både 1.

og 2. juledag, og der er man også meget

velkommen. Der plejer der i øvrigt ikke at

være problemer med pladsen.


Det sker

Julegudstjenester for børn

Sognets børneinstitutioner inviteres til julegudstjeneste

en af flg. datoer:

Tirsdag d. 13. december kl. 10.00

Onsdag d. 14. december kl. 10.00

Kirken tilbyder sognets vuggestuer, børnehaver,

dagplejemødre og ”hjemmegående”

børn disse to dage, hvor præsterne vil holde

julegudstjeneste for børnene. Førskolebørn,

som bor i sognet og ikke passes i institution

er selvfølgelig også meget velkomne med

deres forældre. Tilmeld jer venligst på kirkekontoret

tlf. 8627 1993.

Spaghetti-gudstjeneste i Lyseng kirke

Mandag d. 16. januar kl. 17.30 er der

spaghetti-gudstjeneste i Lyseng kirke,

hvor minikonfirmanderne medvirker.

Efter gudstjenesten serveres der spaghetti

med kødsovs i menighedslokalerne.

Inden vi slutter kl. 19.00, vil der også være

lege for børnene.

Organist Janni Beltoft og sognepræsterne

Helle Krogh og Kirsten Hald medvirker.

Alle er velkomne.

Julekoncert i Holme Kirke - med Aarhus Brass Band

Søndag d. 11 december kl. 14.00

Aarhus Brass Band er et amatørorkester

på ca. 30 medlemmer. Aarhus Brass

Band Talentband er et tilbud til unge

mellem 14-22 år, om at spille musik

sammen med en masse andre unge fra

orkestre i hele landet. Talentbandet

mødes to weekender om året og får

undervisning af Aarhus Brass Bands

dygtigste medlemmer og dirigent - og

de giver deres publikum musikalske

oplevelser af allerhøjeste kvalitet.

Hver weekend sluttes af med en fælleskoncert

med Aarhus Brass Band og

Talentbandet. I dette tilfælde afslutter

de øve-weekenden med en julekoncert

i Holme kirke.

Efter koncerten vil der være mulighed

for julehygge i sognegården og køb af

gløgg og æbleskiver.

Der er gratis entré.

Fastelavn

Fastelavnssøndag d. 19. februar kl. 14.00

Børnegudstjeneste i Holme sognegård.

Da Holme kirke er lukket holder vi gudstjenesten

i sognegården, Hjulbjergvej 175.

Alle børn er velkomne, og man må gerne

møde op udklædt på sjoveste vis.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.

Der vil også være præmier til de bedst

udklædte. FDF/FPF medvirker.

Der kan købes fastelavnsboller, kaffe og

sodavand.

Hjemmeside

Holme Sogns hjemmeside er et besøg

værd, hvis du gerne vil følge med i, hvad

der sker i kirken og sognegården. Hjemmesiden

opdateres løbende med arrangementer

og aktiviteter og andre nyheder.

Besøg os på www.holme-sogn.dk

9


Holme Kirke

At sige verden ret farvel

Af Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Vi bruger tit et

udtryk på dansk

som hedder, at

hvor der er liv er

der håb.

Det betyder, at så

længe vi kan

holde os selv i

live eller så længe

vi kan overleve,

ligegyldig under

hvilke omstændigheder,

at så vil

der nok vise sig en udvej for os, så kan det

aldrig gå helt galt. Det er for så vidt en

udmærket og optimistisk tanke som kan

bringe os igennem mange svære situationer

og kriser, hvor vi klynger os til livet.

Men hvad så når vi må give slip på livet,

når det langsomt løber ud eller brat afbrydes,

hvad enten det er vort eget liv eller

det er mennesker, som står os nær og som

vi har holdt af? - hvad så med håbet? Når

livet er ude, er håbet så også væk?

Kristendommen siger egentlig det modsatte

- og det gør mange af vore erfaringer

også. I evangeliet hedder det ikke, at hvor

der er liv er der håb, men der hedder det

omvendt: Kun hvor der er håb, er der også

liv. Her er håbet det altafgørende. Det er

håbet som kvalificerer vort liv og giver det

mening.

Når vi tænker tilbage på de mennesker,

som er døde, og som vi har kendt og

elsket, og som vi nu savner, så fletter tabet

og håbet sig sammen i vor erindring. Når

vi har mistet én, som vi holdt af, så skabes

der en erindring, hvor det tabte genopstår

som håb. Egentlig et umuligt håb, fordi

det handler om, at det som er uopretteligt,

det kan genoprettes.

10

Dette umulige håb er grundtanken i det

kristne håb og det blev til hos Jesu disciple

i det øjeblik de oplevede og erfarede

Jesu død og opstandelse. Og når vi tænker

tilbage på de mennesker, som er døde, ja så

står vi egentlig i samme situation som disciplene.

Vi har et umuligt håb, men også et

optimistisk håb, fordi det har et indhold,

nemlig alt det vi har haft sammen med

afdøde: oplevelser, erindringer, samvær,

tanker. Og så er det også et levende håb.

fordi det er et håb ”i Kristus”, dvs at vores

tab forvandler sig og bliver til opmærksomhed

på det kommende.

Når vi mindes de døde, så gør vi det ikke

for at blive holdt fast i sorgen over, at vi

har mistet dem. Vi mindes dem på grund

af glæden over at have kendt dem,

taknemmeligheden over at have kendt

mennesker, som har betydet noget for os,

og som vi har betydet noget for. De har

været lys og salt i vort liv og i vor tilværelse

og som sådan også livskræfter for os nu -

selvom de er døde.

Bøn og Tak for de mennesker vi har mistet

Vor Gud og Far,

Vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,

for det gør ondt i os, at vi er skilt fra dem, vi elsker.

Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen,

og du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,

og at vort liv aldrig bliver helt det samme,

som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,

vi fik igennem dem, der ikke mere er iblandt os.

Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.

Og er der noget i forholdet til dem,

der stadig nager som en torn i sindet

så hjælp os til at lægge det fra os,

overgive det til dig, at det må være skjult i din kærlighed

og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre, som de lyste for os,

så også vore kære en dag må kunne takke dig for,

at vi har levet.

Amen.

(Bøn af Holger Lissner fra ”Kollekter og bønner”, 2010)


Det sker

DANSKE

HOSPITALSKLOVNE

Humor for alvor

Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 19.00 får

vi i Holme Sognegård besøg af Pia Cisko

måske bedre kendt som hospitalsklovnen

Petunia. Pia er uddannet sygeplejerske -

tog i 2004-2005 uddannelse som hospitalsklovn

og har siden da bl.a. haft job

som hospitalsklovn på børneafdelingen

på Aarhus Sygehus.

Hospitalsklovnen er en figur, der gennem

humor, artisteri og indlevelse, giver patienter,

pårørende og personale en følelsesmæssig

oplevelse, der dels kan medvirke

til at reducere angst, utryghed og stress i

mødet med hospitalet, men også give et

stemningsløft, der kan styrke og berige.

Klovnen afspejler stemninger og attituder,

og dens naive og kærlige figur, tillader

klovnen at gå lige til stregen, og nogle

gange over. Klovnen forstørrer og legaliserer

vanskelige følelser, og kommunikerer

gennem disse. Klovnen kan provokere og

udfordre, men altid med et glimt i øjet, og

med en kærlig og velment dagsorden.

Hospitalsklovnen er i sin klovnefigur, og

forbliver i den så længe hun er i kontakt

med patienten (barnet). Tager dog næsen

af når der skal kommunikeres ”seriøst”

med personalet.

Hospitalsklovnene er i stort omfang

afhængig af donationer og gaver fra

fonde og personer.

Efter foredraget, vil næstformand i Holme

Menighedsråd og tidligere præsident i den

nu nedlagte Lions Club Højbjerg/Skåde Lars

Thruesen, overrække en donation til hospitalsklovnen

Pia Cisko på kr. 28.000 på

vegne af klubben til det nye projekt, som

hedder ”Hospitalsklovnen i Skadestuen”.

Lions Club Højbjerg/Skåde har siden stiftelsen

i 2000 uddelt knap en halv million

kr. til en lang række velgørende formål –

penge, som klubbens medlemmer har

skaffet via sine aktiviteter.

Gratis adgang til foredraget - kaffe og

kage kan købes for kr. 10,-

11


Holme Kirke

Her finder du

Kirkekontoret, Holme Sognegård

Kordegn: Birgitte Aarestrup

Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 1993 - fax. 8627 3492

Email : Se Holme sogns hjemmeside.

Mandag -fredag kl. 9.00-12.00

Tirsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Peter Nørager

Bushøjvej 282, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 6260

E-mail: peternord@os.dk

Sognepræst Kirsten Hald (kbf.)

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 2134, E-mail: kiha@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen fredag.

Sognepræst Peter N. Sporleder

Orlov

Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg

Vikar for Peter Sporleder pr. 1/7

Helle Margrethe Krogh

Skejbyvej 47, 8240 Risskov

Tlf. 6019 4266

E-mail: helle.margrethe@jubii.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10-11

Undtagen mandag

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind

Tlf. 8627 0634, E-mail: tfl@km.dk

Kontor: Hjulbjergvej 175.

Træffes bedst hverdage kl. 11.00-12.00

undtagen mandag.

Kirketjener

Dorte Høyer Tuemand

Tlf: 6162 1408

Majbritt de Lemos

Tlf: 6162 1409

12

Organist Janni Beltoft

Træffes på tlf. 2294 5059

Menighedsrådsformand

Egon Brauer

Selskabsvejen 1, Hammel

Tlf. 8628 6099

E-mail: jpf@jpf.dk

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00

Alle aldersgrupper mødes i "Huset".

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt i

Lokalcenter Holmes Hall, Nygårdsvej 34

eller på tlf. 8627 8634

Onsdage kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Ved dåb, vielse og andre kirkelige handlinger

skal man henvende sig til kirkekontoret.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere

aftale med kirkens præster om de kirkelige

handlinger.

Attester udskrives på kirkekontoret.

Holme Sogns hjemmeside

www.holme-sogn.dk

Holme Kirke

Bushøjvej 284, 8270 Højbjerg

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Deadline - Stof til næste kirkeblad

afleveres senest: onsdag d. 18. januar.


Gudstjenester

NOVEMBER

Søndag d. 27. november kl. 10.00

1. s. i advent

Helle Margrethe Krogh

Onsdag d. 30.november kl.19.00

Vi synger julen ind

Rundhøjkoret, Peter Pedersen

Helle Margrethe Krogh

DECEMBER

Søndag d. 4. december kl. 10.00

2. s. i advent

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 11. december kl. 10.00

3. s. i advent

Kirsten Hald

Mandag d. 12. december til fredag

d. 16. december kl. 1700-20.00:

Åben Kirke

Mandag d. 12. december kl. 19:

Aftensang i Holme Kirke

Søndag d. 18. december kl. 10.00

4. s. i advent

Helle Margrethe Krogh

Lørdag d. 24. december

Juleaften

Kl. 13.00: Thomas Fischer-Larsen

Kl. 14.30: Kirsten Hald

Kl. 16.00: Helle Margrethe Krogh

Søndag d. 25. december kl. 10.00

Juledag

Helle Margrethe Krogh

Mandag d. 26. december kl. 10.00

2. Juledag

Kirsten Hald

JANUAR

Søndag d. 1. januar kl. 16.00

Nytårsdag

Thomas Fischer-Larsen

LYSENG KIRKE NB!

Søndag d. 8. januar kl.10.00

1. s. e. H3K

Kirsten Hald

Søndag d. 15. januar kl. 10.00

2. s. e. H3K

Helle Margrethe Krogh

Mandag d. 16. januar kl. 17.30

Spaghetti-gudstjeneste

K.Hald/H. M. Krogh

Søndag d. 22. januar kl. 10.00

3. s. e. H3K

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 29. januar kl. 10.00

Sidste s. e. H3K

Kirsten Hald

FEBRUAR

Søndag d. 5. februar kl. 10.00

Septuagesima

Helle Margrethe Krogh

Søndag d. 12. februar kl. 10.00

Seksagesima

Kirsten Hald

Søndag d. 19. februar kl. 10.00

Fastelavn

Kirsten Hald

Søndag d. 19. februar i Sognegården

Fastelavnsbørnegudstjeneste kl. 14.00

Helle Margrethe Krogh

Søndag d. 26. februar kl. 10.00

1.s. i fasten

Helle Margrethe Krogh

MARTS

Søndag d. 4. marts kl. 10.00

2. s. i fasten

PLEJEHJEM

Egely:

Juleaften d. 24. dec. kl. 11.00

Helle Margrethe Krogh

Tirsdag d. 10. januar kl. 14.30

Kirsten Hald

Tirsdag d. 7. februar kl. 14.30

Helle Margrethe Krogh

Tirsdag d. 6. marts kl. 14.30

Sct. Olaf:

Juleaften d. 24. december kl. 10.20

Helle Margrethe Krogh

Tirsdag d. 17. januar kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 21. februar kl. 14.15

Kirsten Hald

Madsbjerg

Tirsdag d. 24. januar kl. 14.15

Helle Margrethe Krogh

Tirsdag d. 28. februar kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

KIRKEBIL

For dårligt gående i Holme sogn.

Man bestiller selv direkte ved TAXA på

tlf. 8948 4848 eller på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

13


Frederikskirken/Holme Kirke

Et lys i mørket

af sognepræst Helle Margrethe Krogh, Holme

14

Det er en mørkt

udenfor. Men om

ikke længe bliver

mørket ligeså stille

forvandlet til lys

ved vintersolhverv,

der oprindeligt var

lysets og glædens

fest.

Julen er hjerternes

fest, der ligesom

nytåret og festen

ved Hellig Tre Konger minder os om, at der

altid, er lys i mørket.

På trods af den mørke tid har vi meget at

fejre. I kirken bliver vi igen og igen mindet

om, at lyset skinner midt i mørket, også

når mørket forsøger at kaste sine sorte

skygger.

For mange mennesker er vintermånederne

svære at komme igennem og ikke alle kan

se det lys som altid skinner bag skyerne.

Når mørket sænker sig en tidlig eftermiddag

og kulden bider i trætoppene, kan

det skygge for alt andet, også når vi forsøger

at bøje nakken bagud og kigge igennem

den grå vinterhimmel, og ved, at

solen altid skinner dér bagved, så er det

ikke altid, vi formår at se den for os.

I sådanne stunder kan vi have brug for

hjælp til at se lyset i mørket. Hjælpen

finder vi i et uventet besøg midt i ensomheden.

Vi finder den i en venlig hilsen, når

vi krydser gaden. Eller i et smil. Smilet er

den korteste afstand mellem mennesker,

har Victor Borge engang sagt. I samme

smil opstår et lys, der sprænger mørket og

giver os mod til at komme igennem endnu

en vinter.

Nu kommer adventstiden, hvor vi de

næste fire søndage tålmodigt må vente på

den jul, der kan bringe glitrende stjerner

frem i ethvert barns øjne - stjerner vi kan

spejle os i, når sorg eller savn overskygger

lyset og glæden.

B.S. Ingemann, der er én af vores danske

nationaldigtere, og som var inspireret af

N.F.S. Grundtvigs romantiske poesi, skrev i

1850 mange folkelige salmer, som vi i dag

er beriget med i vores salmebog.

Én af dem kommer vi ikke uden om til jul.

År efter år synger vi:

Dejlig er jorden!

Prægtig er Guds Himmel!

Skøn er sjælenes pilgrimsgang!

Gennem de favre

riger på jorden

går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slægt skal følge slægters gang;

aldrig forstummer

tonen fra Himlen

i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den

først for markens hyrder;

skønt fra sjæl til sjæl det lød:

Fred over jorden!

Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød!

Med de strofer kan vi forberede os til jul.

De ord kan vi læne os lidt op ad midt i

mørket og kulden. Og når vi en stille stund

lytter til klokkerne fra kirkens tårn, kan vi

huske på, at for nogen kan lyset synes

langt borte. Et besøg, en hilsen eller et

smil er som at få en plads i solen - det

varmer midt i kulden og lyser op i mørket.


Jesus bliver født

Og det skete i de dage, at der

udgik en befaling fra kejser

Augustus om at holde folketælling

i hele verden.

Det var den første folketælling,

mens Kvirinius var statholder i

Syrien. Og alle drog hen for at

lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen

Nazaret i Galilæa til Judæa, til

Davids by, som hedder Betlehem,

fordi han var af Davids hus og

slægt, for at lade sig indskrive

sammen med Maria, sin forlovede,

som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden,

da hun skulle føde; og hun fødte

sin søn, den førstefødte, og svøbte

ham og lagde ham i en krybbe,

for der var ikke plads til dem i

herberget.

Fra Bibelen:

Udvalgte fortællinger.

Illustreret af:

Esben Hanefeldt Kristensen

Udgivet af Bibelselskabet.

15


Frederikskirken

Det sker

Kirkens fødselsdag

1. søndag i advent, søndag d. 27. nov. kl.

10.00. Frederikskirken blev indviet 1.

søndag i advent 1944 for 67 år siden. I den

anledning byder menighedsrådet på kransekage

og et glas champagne eller cider i

dåbslokalet efter højmessen.

Advent i Onsdagsklubben

d. 30. nov. kl. 11.00 – 14.00. Bemærk

tidspunkt. Kort adventsgudstjeneste i

kirken ved Lene Juhl Kofod med efterfølgende

frokost og adventshygge i sognegården.

Frokost og kaffe koster 60 kr. pr.

person. Af hensyn til maden bedes man

tilmelde sig senest en uge før til sognemedhj.

Anne Kathrine Vestergaard, tlf.

3022 3230 eller på mail:

sognemedhj@frederikskirken.dk

Bemærk: Onsdagsklubben bliver i det nye

år til Torsdagsklubben* og mødes første

gang efter jul torsdag d. 2. februar kl.

18.00 til fælles kyndelmisse med resten af

kirkens menighed. Se omtale. Dette arrangement

erstatter eftermiddagsmødet!

*Ændring af mødedag, og dermed klubbens

navn, sker, fordi minikonfirmanderne

– efter skolernes ønske – flyttes til onsdag

eftermiddag.

Højbjergkorets julekoncert

Mandag d. 5. dec. kl. 19.30 i kirken.

"Jul på engelsk". Gamle og nye klassiske

satser af engelske komponister bl.a. Henry

Purcell, Edward Elgar og Benjamin Britten,

krydret med Christmas Carols. Der er fri

entré. Læs mere på korets hjemmeside:

www.hojbjergkoret.dk

16

Årets julekoncert i Frederikskirken

Torsdag den 15. december kl. 19.30 med

det lokale kor Arosantus under ledelse af

Per Skriver. Hovedværket ved koncerten i

Frederikskirken bliver Anders Öhrwalls

"Gaudete", en fantasi over julemelodier

for kor og 3 instrumenter. Derudover synger

koret værker af Mendelssohn, Niels la

Cour og Per Skriver. Der er gratis adgang

til koncerten. Læs mere om Arosantus på:

www.frederikskirken.dk

Kirkekoret: Benedikte, Louise, Cecilie og Jacob

Frederikskirkens kor

Søndag efter søndag kan vi glæde os over

skøn korsang ved gudstjenesterne i Frederikskirken

- men som regel vender vi

ryggen til! - så hvem gemmer sig bag de

dejlige sangstemmer? Det gør en lille

udsøgt skare, hvoraf de tre studerer på Det

Jyske Musikkonservatorium.

Benedikte (sopran) og Cecilie (alt) studerer

dagligt cello på konservatoriet. Louise

(sopran) studerer Almen Musikpædagogik

ved konservatoriet og Jacob (bas) læser

noget helt andet, nemlig molekylær medicin

på Aarhus Universitet. Fælles for dem

alle er glæden ved at synge.

For en god ordens skyld skal nævnes, at

vores organist Anders (tenor) også synger

med, når koret lyder ved gudstjenesten.

Krybbespil, julen 2010

Krybbespil juleaftensdag

kl. 10.00 og 11.00

Sidste års succes med hele to tidlige

børnevenlige juleaftensgudstjeneste med

krybbespil gentages i år. Sæsonens minikonfirmander

inviteres særskilt til at deltage

i de to krybbespil, men andre børn i

sognet er også meget velkomne. For de

små ”julekrybbespillere” er der i tiden

mellem de to formiddagsgudstjenester

hygge i dåbsværelset med julegodter og

saftevand. Vi øver en enkelt gang, tirsdag

d. 13. dec. kl. 14.00 til 15.30 i kirken.

Tilmelding er nødvendig til sognemedhj.

Anne Kathrine Vestergaard, gerne på mail:

sognemedhj@frederikskirken.dk

- allersenest onsdag d. 7. dec.

Nytårsgudstjeneste

Lørdag d. 31. december kl. 15.00.

Traditionen tro siger vi hinanden tak for

året, der gik. Efter gudstjenesten ønskes

godt nytår med et glas champagne i dåbs-


lokalet. Menighedsrådet står for det lille,

men hyggelige arrangement.

Kyndelmisse

Torsdag d. 2. feb. kl. 18.00 er der lysmesse

i Frederikskirken med efterfølgende

kjørmesgilde i Frederiksgården, hvor der

serveres pandekager med div. fyld. Maden

koster kr. 60,- Tilmelding (til kjørmesgilde)

til kirkekontoret, tlf. 8627 1773 senest

mandag d. 30. januar.

Fastelavn er mit navn...

Mandag d. 20. feb. kl. 17.00 er der familiegudstjeneste

i kirken med efterfølgende

tøndeslagning, slik og fastelavnsboller i

sognegården. Alle er velkomne – gerne

udklædte! Fri entré.

Menighedsrådets møder

– er offentlige og enhver er velkommen til

at deltage. Møderne begynder kl. 19.00

og finder sted i Frederiksgården.

Kommende møder: Torsdag d. 24. nov.,

onsdag d. 18. jan. og torsdag d. 23. feb.

Bibelkredsen

- mødes hveranden tirsdag i Frederiksgården

kl. 17.00 og en god time frem.

Næste gang d. 13. dec. Henvendelse kan

ske til Johannes Buchhave, tlf. 8627 3449.

Litteratur-caféen

- er for alle, der holder af at læse. Den

bestyres af Lene Juhl Kofod og Henning

Sørensen - kontakt, se ”Her finder du”

side 22. Litteratur-caféen mødes følgende

tirsdage kl. 19-21 i Frederiksgården:

6. dec.: Ian McEwan ”Soning”. 17. jan.:

Karen Blixen: ”Vinter-eventyr”. 21. feb.:

Josefine Klougart: ”Stigninger og fald”.

Bøgerne ligger klar på kirkekontoret ca. 3

uger før, check kirkens hjemmeside for

program: www.frederikskirken.dk

Danmissionkredsen

- mødes mandag d. 16. januar kl. 14.30 i

Frederiksgården. I februar indbyder distriktet

til vintermøde og generalforsamling

onsdag d. 29. kl. 17. Vi skal høre nyt fra

arbejdet på Zanzibar - mødested bekendtgøres

senere.

Indsamlingsprojekt 2012

Giv en mand en fisk, og han har

mad til én dag.

Lær ham at fiske, og han har

mad hele livet.

Men jævne mellemrum i det kommende

år, samles der ind ved gudstjenesterne i

kirken til projekt ”Hjælp til Selvhjælp”.

Danmission skriver om projektet:

Selvhjælp er at give fattige mennesker

mulighed for selv at forbedre deres liv. Det

gør vi ved at støtte folk i at gå sammen i

fællesskaber. Her lærer de blandt andet

om rettigheder, landbrug og sundhed og

får hjælp til at starte låne- og sparegrupper.

Det giver mennesker resurser til selv at

skabe sig en fremtid.

En del af deltagerne i Hjælp til Selvhjælpsprojekterne

uddannes til at være vejledere

for andre fattige i landsbyen – også når

projektet er slut. På den måde breder hjælpen

sig og rækker ud til flere og flere

mennesker.

Se eksempler på arbejdet for Selvhjælp på:

www.danmission.dk/selvhjaelp

Kirkekaffebryggere efterlyses!

I Frederikskirken kan de, der har lyst,

mødes over kirkekaffe sidste søndag i

måneden. Det giver mulighed for lige at

hilse på hinanden, få en snak om stort og

småt og bl.a. byde nye kirkegængere

velkomne i Frederikskirkens menighed.

Kaffebryggere søges derfor – gerne et helt

”kaffehold”, som på skift vil stå for kirkekaffen.

Opgaven er overkommelig, idet

bønner og småkager er indkøbt og service

findes i kirken.

Henvend jer gerne til sognemedhjælperen

eller sognepræst Lene Juhl Kofod, tlf.

8627 0678 - se ”Her finder du” side 22.

Alt om julen

På Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk på siden med

links, findes et link ”Alt om julen”, som

bringer dig videre til en særlig jule-hjemmeside.

Her er der en mængde information om

julen - julekonkurrencer og jule-quiz, julesalmehefte

og juleevangeliet, lige til printe ud,

små film om julen, og meget andet.

17


Frederikskirken

Sogneindsamling

Søndag d. 4. marts 2012

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom

og et overgreb mod menneskers

grundlæggende ret til mad og liv. Nogle

mennesker sulter, fordi de rammes af

naturkatastrofer eller lever på steder, der

er følsomme for den mindste variation i

vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker

deres rettigheder og bevidst fratager dem

deres ejendom eller muligheder for at

klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt

plan. Læs evt. mere på kirkens hjemmeside:

www.frederikskirken og/eller på:

www.noedhjaelp.dk

18

Ved Sogneindsamling 2011 i Skåde Sogn indsamlede

rigtig mange frivillige, der iblandt mange

konfirmander, 41.452 kroner.

Skåde Sogn har de sidste år ligget helt i

top med flotte indsamlingsresultater. Vil

du være med til at gøre en forskel for

verdens fattigste, så reservér dagen allerede

nu og meld dig som indsamler til:

Gitte Wacherhausen Kasch,

tlf. 86725706 /

gittewk@hotmail.com

Anne Kathrine Vestergaard,

tlf. 30223230 /

sognemedhj@frederikskirken.dk

Sogneindsamlingsudvalget

Folkekirkesamvirket i Århus

Sorg- og

livsmodsgrupper

for efterladte

- et gratis tilbud om samvær med

ligestillede. Nu også i Skåde Sogn.

Grupperne ledes af erfarne frivillige,

der har kvalificeret sig til opgaven.

Der er ikke tale om terapeutisk

behandling, men om ”hjælp til selvhjælp”.

Man mødes 2-3 timer hver

anden uge, typisk sen eftermiddag.

Tilbuddet er gratis og åbent for alle,

der har mistet én af sine nære.

Hent flere oplysninger

på tlf. 24 815 817 - eller på:

www.folkekirkesamvirket.dk

Genbrugslys - flotte julelys

Danmissionskredsen sælger smukke

genbrugslys, bl.a. helligtrekongerslys,

til fordel for Danmissions arbejde.

Henvendelse til Ruth Kock eller

sognemedhj. Anne Kathrine Vestergaard

- se ”Her finder du” på side 22.

JULEHJÆLP

Økonomisk bistand i små størrelser

gives fortrinsvis til enlige forsørgere

med hjemmeboende børn.

Ansøgningsskema fås på kirkekontoret.

Dette udfyldes og returneret til

kirkekontoret inden d. 12. dec. 2011.

Herefter modtages brev om, hvorvidt

ansøgningen er imødekommet.


Nyt fra kirkegården

Kirkegården har

fået ny gartner:

Alex Kristensen blev

ansat den 1. august

2011 som ny medarbejder

på kirkegården.

Alex har en baggrund

som anlægsgartner,

skovarbejder og topkapper

(én, der kan

beskære og fælde

meget store træer). Alex er samtidig den

nye afløser på Frederikskirkens kirkegård

for kirkegårdslederen efter at Heidi Malmros

fratrådte, for at blive kirkegårdsleder i

Odder.

Kirkegården

Grandækningen forventes færdig medio

december. Vi håber naturligvis på en

mildere start på vinteren end vi havde

sidste år, hvor vi næsten blev væk i sne

længe før 1. december.

Omlægning af P11

Det store trekantede bed med Rhododendron,

som danner baggrund for afd. P11 i

kirkegårdens østlige hjørne, har i flere år

set miserabelt ud. Det har i en lang periode

været forsøgt, at få planterne til at

trives, og der har været gjort mangt og

meget for, at det skulle blive smukt. Det er

desværre langt fra lykkedes, og derfor har

vi nu besluttet, at omlægge hele stykket.

Rhododendron’erne vil blive fjernet i løbet

af efteråret/vinteren, og så snart vejret

tillader det, bliver der plantet bøgepur,

som forventes at danne en smuk grøn

baggrund om sommeren, samt stadig give

en rolig baggrund om vinteren, hvor de

står med brune, tørre blade, som egentlig

først falder af, når der skal gives plads til

de fantastiske lysegrønne blade, når de

igen springer ud. Når arbejdet er udført, vil

dette forhåbentlig give et smukt resultat til

glæde for alle, ikke mindst for de mange

pårørende, som har urnegravsteder i

denne afdeling. Vi håber, alle har forståelse

for, at ”vi roder” i vinterens løb.

Blomster på gravsteder

Som vi også tidligere har skrevet om, er

rådyrene glade for både juletulipaner og

buketter med roser – især om vinteren.

Derfor vil jeg anbefale, at man undgår

disse og i stedet f.eks. laver en buket af

forskelligt stedsegrønt (uden bær, kastanjer

og agern for dem vil både rådyr og

fugle gerne spise). En sådan buket kan

holde i mange uger, også selvom det

fryser. I frostfrie perioder kan hyacinther

også bruges.

Kirkegårdsleder Eva Nødskov

HUSKESEDDEL

Aktiviteter i Frederikskirken i

december, januar og februar 2011/12:

1. søndag i advent,

d. 27. nov. kl. 10.00:

Frederikskirkens fødselsdag

Onsdag d. 30. nov. kl. 11.00 - 14.00:

Advent i Onsdagsklubben

Mandag d. 5. dec. kl. 19.30:

Højbjergkorets julekoncert

Torsdag den 15. dec. kl. 19.30:

Årets julekoncert i Frederikskirken

Lørdag d. 31. dec. kl. 15.00:

Nytårsgudstjeneste

Torsdag d. 2. feb. 2012 kl. 18.00:

Kyndelmisse

Mandag d. 20. feb. 2012 kl. 17.00:

Fastelavn, Familiegudstjeneste

og tøndeslagning.

Søndag d. 4. marts 2012:

Sogneindsamling

Alle aktiviteter omtales i 8270-bladet i

samme periode og nogle annonceres

løbende i lokalavisen. Se også omtale

på Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Frederikskirken, Hørhavevej 3

Frederiksgården, Højmarkvej 47

19


Frederikskirken

20

Gudstjenester for skoler

og daginstitutioner i december

Tirsdag den 6.

Kl. 9.00: dagpleje, børnehave m.v.

Kl. 9.45: dagpleje, børnehave m.v.

Onsdag den 7. / Skåde Skole

Kl. 9.00: 0.-1. klasser

Kl. 10.00: 2. klasser

Kl. 11.00: 3. klasser

Torsdag den 8. / Kragelundskolen

Kl. 9.00: 0. klasser

Kl. 9.45: 1. klasser

Kl. 10.30: 2. klasser

Kl. 11.15: 3. klasser

Torsdag den 15. / Kragelundskolen

Kl. 9.00: 4.-5.klasser

Kl. 9.45: 6.-7. klasser

Kl. 10.30: 8.-9. klasser

Torsdag den 15.

Kl.16.00: Unge Hjems Efterskole

Kl.17.00: Diakonhøjskolen

Fredag den 16. / Skåde Skole

Kl. 8.45: 4.-5. klasser

Kl. 9.30: 6.-7. klasser

Kl. 10.15: 8.-9. klasser

For øvrige gudstjenester

se prædikantlisten side 21

2. juledag - Sankt Stefansdag

Men hvem er Sankt Stefan?

Allerede to dage efter jul er det slut med

julefreden. 2. juledag er martyrdag. Dens

farve er rød som blod. Sankt Stefanus var

ifølge traditionen den første kristne, som

blev slået ihjel på grund af sin tro.

I de ældste kirker mindedes man martyrerne.

Man mødtes ved graven på deres

dødsdag og fejrede gudstjeneste dér.

Sankt Stefanus´ dag var den 26. december,

som gik ind i kirkens kalender, længe før

man i 300-tallet begyndte at fejre jul ved

solhverv. Det er altså tilfældigt, at vi midt i

juleugen fejrer folkekirkens eneste martyrdag.

Man får sig muligvis en forskrækkelse,

hvis man går i kirke og forventer

englesang og julefred, men i stedet skal

høre om ondskab, lidelse og død.

Nogle mener, at Stefanusdagen midt i juleugen

er med til at gøre julebudskabet

realistisk. Verden blev ikke forvandlet til

fred og fryd, fordi Jesus blev født. Tværti-

mod er juleevangeliet et budskab om, at

Gud blev menneske i verden, som vi

kender den fra nyhederne og dagens avis.

Martyr betyder vidne

Martyr kommer af det græske mart˘s, og

betyder vidne. Ordet bruges i bibelen om

kristne, der vidner dvs. fortæller åbent om

deres tro. I den ældste kirke kom martyrnavnet

til at betegne blodvidner, altså

kristne som blev forfulgt, og mistede livet

på grund af deres tro. Den moderne brug

af martyrbegrebet om religiøse, der begår

selvmord, og tager andre med sig i døden,

er helt ukendt i kristen sammenhæng. En

kristen martyr vidner om den kristne tro

ved ikke at gengælde vold, men i stedet

følge Jesus´ opfordring til at elske sine fjender

og bede for sine forfølgere.

Legenden om Staffan Stalddreng

Fortællingen om apostlen Stefanus blev i

middelalderen forbundet med en folkelig

legende om Staffan stalddreng, som var

tjener hos Kong Herodes. Staffan var den

første, som opdagede Betlehemsstjernen,

og han fortalte straks kongen om stjernen

og dens betydning. Kong Herodes var ved

at spise en stegt hane, da Staffan kom

med sit budskab, og kongen svarede Staffan:

”Det, du siger, er lige så umuligt, som

at denne hane skulle give sig til at tale”.

Straks galede hanen: ”Chritus natus est” –

Kristus er født! Kong Herodes blev så vred,

at han lod Staffan slå ihjel, og Staffan blev

ifølge legenden den første kristne martyr.

Teksten er hentet på www.folkekirken.dk

- her kan læses meget mere om julen

under afsnittet ”Højtider og traditioner”.

Illustration fra Petrus Comestor’s

“Bible Historiale”, Frankrig, 1372.


Gudstjenester

NOVEMBER

Søndag den 27. (1.s.i.advent)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Kirkens fødselsdag, champagne i

dåbsværelset

Onsdag den 30.

Kl. 11.00: Lene Juhl Kofod

Adventsgudstjeneste med frokost

i onsdagsklubben

DECEMBER

Søndag den 4. (2. s. i advent)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 11. (3.s. i advent)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 18. (4.s. i advent)

Kl. 10.00: Jens Maibom Pedersen

Lørdag den 24. (Juleaften)

Kl. 10.00: Anne Kathrine Vestergaard og

Malene Vangsøe Bitsch, børnegudstjeneste

Kl. 11.00: Anne Kathrine Vestergaard og

Malene Vangsøe Bitsch, børnegudstjeneste

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Kl. 15.15: Lene Juhl Kofod

Kl. 16.30: Knud-Erik Jensen

Søndag den 25. (Juledag)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Mandag den 26. (2. juledag)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Lørdag den 31.

Kl. 15.00: Knud-Erik Jensen

Nytårsgudstjeneste, champagne

JANUAR

Søndag den 8. (1.s.e.h.3.kong.)

Kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Lørdag den 14.

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 15. (2.s.e.h.3.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 22. (3.s.e.h.3.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Tirsdag den 24.

Kl. 19.00: gudstjeneste for Skåde Skoles

konfirmander og forældre

Onsdag den 25.

Kl. 19.00: gudstjeneste for Kragelundskolens

konfirmander (7.d,e)

og forældre

Torsdag den 26.

Kl. 19.00: gudstjeneste for Kragelundskolens

konfirmander (7.a,b,c ) og forældre

Søndag den 29. (sidste s.e.h.3.)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Kirkekaffe

FEBRUAR

Torsdag den 2. Kyndelmisse

Kl. 18.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 5. (Septuagesima)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Lørdag den 11.

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Dåbsgudstjeneste

Søndag den 12. Seksagesima)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 19. (Fastelavn)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Mandag den 20.

Kl. 17.00: Malene Vangsøe Bitsch

Fastelavnsgudstjeneste og fest i sognegården

Søndag den 26. (1. s. i fasten)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Kirkekaffe

Gudstjenester på Hestehavehusene

og Skåde Lokalcenter

Hestehavehusene

onsdag den 21. december

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Onsdag den 18. januar

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

onsdag den 22. februar

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Skåde Lokalcenter

Torsdag den 15. december

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

torsdag den 19. januar

kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

torsdag den 23. februar

kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Kirkebil

for gangbesværede i Skåde Sogn.

Man bestiller selv direkte ved TAXA på tlf. 89

48 48 48. Taxabon T/R udleveres i kirkedøren

af kirketjener/kordegn. Ved bestilling skal det

oplyses, om bilen skal gøre flere stop

på vejen til og fra Frederikskirken.

21


Frederikskirken

Her finder du

Kirkekontoret

Frederiksgården, Højmarkvej 47,

tlf. 8627 1773.

e-mail: kordegn@frederikskirken.dk

Mandag-torsdag kl. 10-13.

Torsdag også kl. 15-17. Fredag kl. 9-13.

Her anmeldes fødsel, dåb, vielse

og begravelse. Attester udskrives.

Kirkegårdskontoret

Tlf.tid dagligt kl. 9-12, tlf. 8627 7868,

e-mail: kirkegaard@frederikskirken.dk

Kirkegårdsleder Eva Nødskov,

tlf. 4012 3010, e-mail: evno@km.dk

træffes tirsdag kl. 9-12.30 samt på

kirkegården efter aftale.

Provst, Sognepræst

Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23,

tlf. 8627 0325, e-mail: keb@km.dk

Træffes ikke fredag.

Sognepræst

Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14,

tlf. 8627 0678, e-mail: ljk@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5,

tlf. 8627 8200, e-mail: lmli@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Malene Vangsøe Bitsch

Hjulbjergvej 177,

tlf. 2380 0803, e-mail: mvb@km.dk

Træffes efter aftale.

Tilknyttet Frederikskirken

Fondsadm., pastor Morten Aagaard.

Forstander, pastor Jens Maibom Pedersen.

Henvendelse gennem kirkekontoret.

22

Kordegne

Mette Holmelund

tlf.: 8627 1773, e-mail: meho@km.dk

Lone Kristensen

tlf.: 8627 1773, e-mail: lokr@km.dk

Kirketjenere

Poul Porup og Anna-Sofie Landert

tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Sognemedhjælper

Anne Kathrine Houe Vestergaard

tlf.: 8672 5344 / 3022 3230.

e-mail: sognemedhj@frederikskirken.dk

Organist

Anders Brunsholt Frederiksen

tlf. 2241 7814

e-mail: organist@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand

Søren Gynther-Sørensen,

tlf.: 8627 4185

e-mail: soeren@gynther.dk

Kirkeværge

Mogens Wegener,

tlf.: 8627 3645

e-mail: mtw1@live.dk

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg.

Onsdagsklub - i Frederiksgården:

Første onsdag i måneden kl. 14-16.

Kontaktperson: Sognemedhjælperen.

Bibelkreds - i Frederiksgården:

Hveranden tirsdag kl. 17.00-18.00.

Henvendelse kan ske til:

Johannes Buchhave, tlf. 8627 3449.

Bibliodrama - i Frederiksgården:

Kontaktperson: Henning Sørensen,

tlf. 8627 5855 / helis@webspeed.dk

Litteratur-café - i Frederiksgården:

Kontaktperson: Henning Sørensen,

tlf. 8627 5855 / helis@webspeed.dk

Danmissionskreds - i Frederiksgården:

Tredje mandag i måneden kl. 14.30.

Kontaktperson:

Ruth Kock, tlf. 8627 4592.

Besøgstjenesten

Kontaktperson:

sognepræst Lene Juhl Kofod.

Sorggrupper for børn/unge

Sorg- og livsmodsgrupper

Aflastningstjeneste

Folkekirkesamvirket i Århus

Tlf. 2481 5817.

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00.

Alle aldersgrupper mødes i ”Huset”,

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Deadline

Skåde Sogns sider redigeres af sognemedhj.

Anne Kathrine Vestergaard

som også modtager stof til næste blad

senest mandag d. 16. februar 2012.

Vi forbeholder os ret til at redigere i stof,

som tilsendes uopfordret.


Mens vi venter på jul

- mest for børn, men voksne må godt være med...

December måned kan godt blive lang, når

man går og venter på, at det skal blive juleaften...

så her er nogle opgaver og forslag

til læsestof.

OBS! Der trækkes lod blandt de rigtige

løsninger på julekonkurrencen (med de 5

fejl) mandag d. 12. dec. kl. 12! Den heldige

vinder får sin julede julepakke samme dag.

5 go’e fra Højbjerg bibliotek...

- som du kan læse, mens du venter på, at

det skal blive jul...

Fagbøger:

Sebastians jul. Af Sebastian Klein og

Bettina Buhl. Carlsen, 2011. 24 hyggelige

kapitler om traditioner og historier om jul

på landet.

Bull, Jane: Børnenes sjove julebog.

Forlaget globe, 2008. Trin-for-trin ideer til

gaver, pynt og julemad.

Billedbøger til højtlæsning:

Madsen, Peter: Signes jul. En julebog af

Peter Madsen og Johannes Møllehave. Det

Danske Bibelselskab, 2004. Meget smuk

og stemningsfuld historie om Signes

forventninger til julen kædet sammen

med juleevangeliet.

Aakeson, Kim Fupz: En julehistorie – og

så alligevel ikke. Carlsen, 2010. Om en

nisse, der er arbejdsløs efter julen. Utraditionel

julehistorie.

Selvlæsning for større børn eller højtlæsning

for hele familien:

Gaarder, Jostein: Julemysteriet. Høst,

1993. Magisk julekalenderhistorie, der

fører læseren tilbage til julens oprindelse.

– Klassisk julebog.

JULEKONKURRENCE – på altertavlen i Frederikskirken kan du se et maleri af julenat...

men no’en har pillet ved billedet til højre!! Der mangler 5 ting! Tegn en cirkel om de

manglende ting, klip ud og send løsning + navn og adresse inden d. 12. dec. kl. 12. til:

Frederikskirken, Højmarkvej 47, 8270 Højbjerg.

Att. Sognemedhjælperen

– der trækkes lod blandt de rigtige løsninger

og vinderen får tilsendt en rigtig julet julepakke!

Den LETTE - Der er rod i julepynten... hvor

mange julehjerter kan du finde?

Den SVÆRE - Kan du tegne stjernen uden

at løfte blyant fra papiret og uden at krydse

stregen nogen steder?! Se løsningen et

andet sted i bladet.

23


Inge-Lise Thomassen er uddannet

på Århus Kunstakademi i maleri.

Hun har siden udviklet sit billedsprog

i en stræben efter at finde sit

eget helt personlige udtryk.

Hun arbejder med olie på lærred,

plade og forskellige typer papir.

Billederne er abstrakte, men beskueren

kan ofte finde både landskab,

arkitektur og mennesker i billederne,

som i mange tilfælde viser sig

at bestå af flere lag, der afdækker

hver sin historie og sætter beskuerens

fantasi og egen forestillingsevne

i gang.

Inge-Lise Thomassen har en række

separatudstillinger samt fællesudstillinger

bag sig. Hun er medlem

af kunstner-fællesskabet Chokoladefabrikken,

Oddervej 93, i Højbjerg.

post@ingelisethomassen.dk

Flere af Inge-Lise Thomassens

billeder kan ses på hjemmesiderne:

www.ingelisethomassen.dk

www.chokoladefabrikken.com

Forsiden: “Out of the Blue”

Lokalcenter

Skåde

Syng med - Flemming

Knudsen. Tirsdag

d. 14. februar.

Læs side 4

red. Bodil

Lustrup

Lokalcenter

Holme

Tirsdag d. 14. januar.

Medlemsmøde i

Besøgs- og hjælpetjenesten.

Læs side 5

red. Bodil Lustrup

Holme

Kirke

“Et lys i mørket”

Af Helle M. Krogh

Læs side 14

red. Thomas

Fischer-Larsen

Frederikskirken

Torsdag d. 2. feb.

kl. 18. Lysmesse

i Frederikskirken.

Læs side 17

red. Anne K.

Vestergaard

Holme-

Højbjerg-

Skåde Fællesråd

Genplacering af Erik

Heides vandskulptur.

Læs side 2

red. Kirsten

Iversen

8270 BLADET redigeres og udgives af ovennævnte.

Udkommer 4 gange årligt i ca. 11.000 eksemplarer

og uddeles til alle husstande i postdistrikt 8270 i løbet

af en 10-dages periode fra udgivelsesdato

17.02.12, 16.05.12, 24.08.12 og 23.11.12

Layout og produktion: www.dimenzions.dk

Modtager du ikke 8270 BLADET skal reklamation ske til:

Lyseng Volley, tlf. 6086 6200 eller

8270bladet@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines