Tilsynsrapport Kærbo 2011 Her kan du finde tilsynsrapporten fra ...

vesthimmerland.dk

Tilsynsrapport Kærbo 2011 Her kan du finde tilsynsrapporten fra ...

Vesthimmerlands Kommune

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Indholdsfortegnelse

Plejecenter Kærbo

Tilsynsrapport

Vesthimmerlands Kommune

November 2012

Uanmeldt tilsyn November 2011

1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.

Rapport redigeret Maj 2012

WWW.BDO.DK

1


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Indholdsfortegnelse

November 2012

1

1 Oplysninger ............................................................................................................................. 3

2 Tilsynsresultat ........................................................................................................................ 3

3 Tilsynsområder ....................................................................................................................... 4

3.1 Pleje og omsorg i henhold til Lov om Social Service. ...................................................... 4

3.2 Medicinhåndtering ................................................................................................................. 5

3.3 Administrative retningslinjer ............................................................................................... 5

3.4 Observationer på fællesarealer ........................................................................................... 6

4 Tilsynets samlede anbefalinger ........................................................................................... 6

5 Formål og metode .................................................................................................................. 6

6 Bedømmelse ........................................................................................................................... 7

7 Bilag 1 - Datagrundlag ........................................................................................................... 8

2


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

1 Oplysninger

Plejecenterets navn og adresse

Plejecenter Kærbo

Østerled 4

9670 Løgstør

Leder

Centerleder Lene Brandhøj Christensen.

November 2012

Leder var ikke til stede under tilsynet. Gruppeleder deltog og modtog tilbagemeldingen fra

tilsynet.

Antal pladser

24 boliger inkl. et demensafsnit for 8 beboere.

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg

Den 1. november fra kl. 10-13.

Datagrundlag

I Vesthimmerlands Kommune er der ikke udarbejdet Kvalitetsstandarder for pleje og

omsorg på plejecentrene. Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af Lov om Social

Service, Sundhedsloven samt de kommunale retningslinjer, som er udarbejdet af Afdelingen

for Pleje- og Seniorservice samt tilsynsførendes viden og erfaring.

Visitationsenheden visiterer ikke til ydelser på Plejecentrene, og der udarbejdes ikke et

afgørelsesbrev til borgeren.

Ved tilsynet er der foretaget observationer på fællesarealer, gennemgang af sundhedsfaglig

dokumentation og administrative retningslinjer samt observationer hos beboerne.

• Tilsynet har talt med 2 beboere

Tilsynet har desuden i alt gennemført samtaler med 4 medarbejdere:

• 2 medarbejdere (plejehjemsassistent og social- og sundhedshjælper) omkring de

administrative retningslinjer

• 2 medarbejdere (pædagog og social- og sundhedsassistent) omkring pleje- og

omsorgsfaglige opgaver i forhold til de tilsete beboere.

Tilsynsførende

Chefkonsulent, MPM og sygeplejerske Kate Maring samt juniorkonsulent, cand. scient. pol.

Laura Nørskov Juul.

2 Tilsynsresultat

BDO har på vegne af Vesthimmerland Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Kærbo

Plejecenter.

På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer

BDO KR, at Kærbo Plejecenter er godkendt med mangler på enkelte områder ved det

uanmeldte tilsyn.

3


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Samlet vurdering

November 2012

Godkendt

Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til

at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne

vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på

Plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende.

Gode og tilfredsstillende forhold kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i

form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde

med yderligere kvalitetsforbedring.

X Godkendt med mangler

Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag

har mangler eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens

kvalitetsstandarder og/eller almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige

standarder.

Vurderingen Godkendt med mangler giver anledning til anbefalinger om hvilke

områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold.

Alvorlige fejl og mangler

Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har

alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens

kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene

sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om

kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling.

3 Tilsynsområder

Der gennemføres tilsyn på 4 følgende områder, det pleje- og omsorgsfaglige område,

medicinhåndtering, administrative retningslinjer samt fællesarealer. De overordnede

tilsynsvurderinger præsenteres nedenstående.

3.1 Pleje og omsorg i henhold til Lov om Social Service.

Der er ført tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp herunder, det skriftlige grundlag i

henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven, sammenhæng mellem afgørelse og leveret pleje

og omsorg, sundhedsfremme og forebyggelse, aktivitet og træning, psykisk pleje og omsorg,

rengøring samt hverdagen på plejehjem.

Tilsynet vurderer, at Plejecenter Kærbo har en lang række styrker i forhold til pleje og

omsorg af beboerne.

Der er gode fysiske rammer i plejeboliger og på fællesarealer samt gode forhold for

beboerne.

Begge deltagende beboere giver udtryk for, at de oplever en god og tilfredsstillende hverdag

på plejecentret med gode aktiviteter.

Medarbejderne fremstår engagerede og varetager pleje- og omsorgsopgaven i forhold til

beboerne tilfredsstillende ud fra deres forskellige faglige og personlige styrker.

4


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

November 2012

I henhold til dokumentationen fremhæves, at der er udarbejdet gode helhedsbeskrivelser

med fin detaljeringsgrad af beboerne, og der foreligger en samlet plan for pleje og omsorg i

form af gode døgn- og ugeplaner for beboerne. Der foreligger en samlet plan for

vedligeholdelsestræning, ligesom der er redegjort for indsatsen i forhold til psykisk pleje og

omsorg til beboerne.

Alle medarbejdere er bekendte med eget ansvars- og kompetenceområde, og de oplyser, at

der er gode muligheder for kompetenceudvikling. Der forefindes proceduremapper med

relevante instrukser og mapperne er systematiske og nemme at finde rundt i.

De mangler på enkelte områder, som tilsynet har vurderet på Plejecenter Kærbo, vedrørende

det skriftlige grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse, desuden mangler beskrivelse af

livshistorie, vaner og ønsker hos 1 af de 2 deltagende beboere.

Hos de to deltagende beboere mangler døgn- og ugeplanen en beskrivelse af

rengøringsopgaven. Der foreligger ingen rengøringsplaner.

3.2 Medicinhåndtering

Tilsynet har som tillæg foretaget gennemgang af Medicinhåndtering i henhold til gældende

regler – Sundhedsloven, Lov om Social Service og interne retningslinjer – sygeplejerske

og/eller assistentopgave.

Tilsynet har ved gennemgang fundet følgende:

Hos 1 beboer er der manglende overensstemmelse mellem medicinkortet og dosering af

natmedicin (torsdag). Tilsynet anerkender, at beboeren selv kan have taget medicinen fra

doseringsæsken.

Hos 1 beboer mangler beskrivelse af baggrunden for opbevaring af medicin i en aflåst

medicinboks.

Hos begge beboere mangler beskrivelse af beboernes behov for hjælp til

medicinadministration.

3.3 Administrative retningslinjer

Tilsynet har spurgt ind til 5 områder under administrative retningslinjer.

Det er medarbejderne oplevelse, at deres kompetencer matcher målgruppen.

Kursusønsker modtages positivt af ledelsen og drøftes bl.a. én gang om året til MUSsamtale.

Tilsynet konstaterer, at Ældrecenter Kærbo er i besiddelse af Vesthimmerlands

Kommunes fælles proceduremapper. En gennemgribende opdatering skal netop finde

sted. Medarbejderne kender retningslinjer for ansvar, kompetence og delegation af

opgaver.

Der er udarbejdet praktikforløbsbeskrivelser som anvendes i praksis. Nyansatte følger

erfarne kolleger som ”føl” i en introduktionsperiode både dag, aften og nat,

afhængig af hvilken vagt pågældende skal arbejde i.

Der findes politik og relevante retningslinjer for magtanvendelse. Medarbejderne

oplyser, at de har et godt samarbejde med kommunens demenskoordinator.

Der er aktuelt ingen beboere, som er omfattet af magtanvendelsesloven.

Det er tilsynets vurdering, at Plejecenter Kærbo lever op til lovgivningen,

retningslinjer og god faglig standard på området.

5


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

3.4 Observationer på fællesarealer

Tilsynet gennemfører fem observationer på fællesarealer.

November 2012

Tilsynets fokus er de fysiske rammer og rengøringsstandarden, beboernes deltagelse i

aktiviteter og underholdning, omgangsform og atmosfære.

Det er tilsynets vurdering, at Plejecenter Kærbo på alle observerede områder lever

op til love, regler og god faglig standard.

4 Tilsynets samlede anbefalinger

Tilsynet vurderer, at Plejecenter Kærbo’s udfordringer ligger på områderne pleje- og omsorg

samt medicinhåndtering.

Tilsynet anbefaler, at Plejecenter Kærbo iværksætter en bevidst og målrettet indsats i

forhold til:

• At udarbejde fokusområder/plejeplaner for sundhedsfremme og forebyggelse hos 1

beboer,

• At beskrive rengøringsindsatsen for beboerne i hver enkelt beboers plejeplan,

• At fokusere på værdien af at kende og anvende beboernes livshistorie, vaner og

ønsker i forhold til deres ophold på plejecentret,

• At vurdere beboernes resurser i forbindelse med administration af egen medicin,

• At udarbejde dokumentation for den enkelte beboers behov for hjælp til

medicinadministration,

• At der udarbejdes retningslinjer for dokumentation af medicinadministration i særlige

komplekse beboersituationer.

5 Formål og metode

Formålet med de uanmeldte tilsyn er:

• At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning,

kvalitetsstandarder og Sekretariatet social og sundheds retningslinjer.

• At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte

områder.

Tilsynene skal således bidrage til at sikre:

• At de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, som

Vesthimmerlands Kommune har truffet omkring kvalitetsstandarder.

• At der gennemføres kontrol og læring med udgangspunkt i Sekretariatet social og

sundheds prioriterede kvalitetsområder.

De uanmeldte tilsyn vedrørende pleje og omsorg samt eventuelle tilvalgte fokusområder fra

Lov om Social Service og/eller Sundhedsloven tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af

enheden ved hjælp af følgende målemetoder:

• Kontrol af plejecentrets faglige dokumentation.

• Observation i udvalgte borgeres boliger.

• Interview med borgere, evt. pårørende og medarbejdere.

6


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

• Drøftelse med ledelsen.

November 2012

Desuden indgår vurdering af plejecentrets administrative retningslinjer samt forholdene for

beboerne på fællesarealer.

6 Bedømmelse

Tilsynet arbejder med 28 målepunkter i forhold til pleje og omsorg samt 13 målepunkter i

forhold til medicinhåndtering. Alle besvares med enten ja eller nej. For hvert målepunkt er

der mulighed for bemærkninger.

De i alt 41 målepunkter vedrører dokumentation, observation og interview med beboere og

medarbejdere. Disse målepunkter besvares alle for hver enkelt borger, som indgår i tilsynet.

Tilsynsresultatet er baseret på tilsynsførernes faglige vurdering.

Administrative retningslinjer består af 5 områder. De temaer, der indgår, vurderes ud fra Lov

om Retssikkerhed, Sundhedsloven, Lov om Magtanvendelse samt interne retningslinjer.

Vurderingsresultatet beror på et kvalitativt grundlag.

Forholdene på fællesarealer vurderes i forhold til 5 målepunkter. Den kvalitative vurdering og

resultatet heraf baseres på interne retningslinjer og god faglig standard.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Afdelingschef

Finn Bernhard

Seniorservice

7


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

7 Bilag 1 - Datagrundlag

Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven

November 2012

Mål 1: Der foreligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp

som beboer og medarbejder kender

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X

Der er udarbejdet helhedsbeskrivelser på begge

beboere. Det er tilsynets vurdering, at

helhedsbeskrivelserne skal suppleres med beskrivelser

af beboernes ressourcer.

Der er god overensstemmelse mellem den beskrevne

hjælp og beboerens tilstand.

En beboer kan ikke huske hvad hun får hjælp til, mens

den anden beboer fint fortæller tilsynet, hvad han får

hjælp til.

Medarbejderne kan redegøre for beboerens behov for

hjælp.

Personlig pleje – Sammenhæng mellem afgørelse og leveret pleje og omsorg i henhold til

Servicelovens § 83

Mål 2: Der foreligger en samlet plan for indhold og metode i pleje- og

omsorgsindsatsen

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X

Der er udarbejdet døgn- og ugeplaner på beboerne,

hvori pleje- og omsorgsindsatsen indgår.

Det er tilsynets vurdering, at der er sammenhæng

mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens

ressourcer.

Begge beboere oplever at modtage den hjælp de har

behov for. En beboer fortæller, at hun meget gerne

selv vil gøre tingene.

Medarbejderne redegør for den faglige pleje og

omsorgsindsats hos den enkelte beboer.

Mål 3: Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats

Dokumentation

Ja Nej Bemærkninger

X Hos en beboer er der en beskrivelse af den

forebyggende indsats i forbindelse med beboerens

sygdom, men det er tilsynets vurdering, at denne

beskrivelse kan være mere udførlig. Hos en anden

beboer er der ikke redegjort for sundhedsfremme og

forebyggende. Tilsynet vurderer på den baggrund, at

f.eks. kost og aktivitet hos den konkrete beboer

beskrives.

8


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Observation

Beboer

Medarbejder

X

X

November 2012

X Der kan observeres en delvis sammenhæng mellem

risici og beboerens tilstand.

Beboerne oplever, at der er fint fokus på den

sundhedsfremmende og forebyggende indsats i

relation til netop deres situation.

I forhold til den ene beboer manglede medarbejderen

pleje- og omsorgsfaglige begrundelser.

Aktivitet og træning – Sammenhæng mellem afgørelse og leveret pleje og omsorg i

henhold til Servicelovens § 86

Mål 4: Der foreligger en samlet plan for aktivitet og træning (ADL og

vedligeholdelse)

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X

Det fremgår af begge journaler hvilke aktiviteter

beboerne deltager i.

Der er god overensstemmelse mellem de i journalen

beskrevne aktiviteter og beboerens tilstand.

En beboer oplyser, at hun gør rigtig mange ting i

hverdagen. En anden beboer fortæller, at han

motiveres til selvhjælp.

Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats i

forbindelse aktivitet og træning.

Psykisk pleje og omsorg – Sammenhæng mellem afgørelse og leveret pleje og omsorg i

henhold til Servicelovens §§ 83 og 86

Mål 5: Der foreligger en samlet plan for psykisk pleje og omsorg

Dokumentation X

Observation

Beboer X

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

I begge døgn- og ugeplaner er den psykiske pleje og

omsorg beskrevet.

Det er tilsynets vurdering, at der overensstemmelse

mellem beboerens tilstand og det i journalen

beskrevne.

Beboerne oplever at have en tryg og sikker hverdag.

Medarbejderne kan fortælle om beboerens psykiske

pleje og omsorg.

9


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

November 2012

Praktisk hjælp – Sammenhæng mellem afgørelse og leveret pleje og omsorg i henhold til

Servicelovens § 83

Mål 6: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af

boligen og rekvisitter

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Hverdagen på plejehjemmet:

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X I ingen af døgn- og ugeplanerne er rengøringen

beskrevet. Der findes ej heller en rengøringsplan.

Hos en beboer er der en god rengøringsstandard både

i boligen og omkring hjælpemidler. Hos en anden

beboer er det tilsynets vurdering, at rengøringen

kunne være bedre.

En beboer giver udtryk for at være tilfreds med

hjemmets renholdelse, mens en anden beboer

oplever, at rengøringen kunne være bedre.

Medarbejderne kan fortælle om de vanskeligheder i

forbindelse med, at en beboer er storryger.

Mål 7: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X I en journal fremgår beboerens livshistorie. I en

journal fremgår beboerens livshistorie ikke. Det er

tilsynets vurdering, at livshistorien samt vaner og

ønsker med fordel kan beskrives.

X

Det er tilsynets vurdering, at beboerens vaner og

ønsker ikke er observerbare.

Begge beboere udtaler, at de føler sig veltilpasse på

Plejecenter Kærbo.

Medarbejderne kender beboeren og kan redegøre for

handlinger, der sikrer beboeren en god hverdag.

10


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Medicinhåndtering i henhold til gældende regler

November 2012

Mål 8: Beboeren modtager hjælp til medicindosering iht.

Sundhedsloven og lov om social service – sygeplejerske og/eller

assistent opgave

Dokumentation

Observation

Beboer

Medarbejder

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X

I begge journaler forefindes dokumentation iht.

retningslinjer om medicinhåndtering.

Hos en beboer er der fin overensstemmelse mellem

ordineret medicin, medicinkort og medicin i

doseringsæskerne. Hos en anden beboer mangler

natmedicinen i torsdagsæsken. Det er usikkert om det

er manglende dosering eller om beboeren selv har

indtaget medicinen.

Begge beboere er bekendte med de indgåede aftaler

omkring medicindoseringen.

Medarbejderne kan redegøre for Plejecenter Kærbos

instrukser for medicinhåndtering.

Mål 9: Beboeren modtager hjælp til medicinadministration iht.

Sundhedsloven eller Serviceloven – sygeplejerske og/eller

assistent opgave

Dokumentation

Observation X

Beboer

Medarbejder (1)

Medarbejder (2)

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

X I begge journaler mangler der en skriftlig begrundelse

for medicinadministration.

Hos en beboer opbevares medicinen i et aflåst skab i

boligen, da både pårørende og personale giver udtryk

for mistanke om svind af medicin. Hos en anden

beboer opbevares medicinen tilgængeligt for

beboeren.

En beboer redegør for, hvorfor han har brug for hjælp

til at medicinadministration. En anden beboer kan ikke

huske det.

Medarbejderne kan fortælle om relevante

observationer i forbindelse med

medicinadministration.

Medarbejderne kan redegøre for eget ansvars- og

kompetenceområde.

11


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

Mål 10: Beboeren modtager hjælp til medicinindtagelse

Dokumentation

Observation X

Beboer

Medarbejder

Administrative retningslinjer

Ja Nej Bemærkninger

X

X

X

Målepunkt Medarbejder og ledelse

• Hvordan matcher personalets

kompetencer målgruppen?

• Forefindes instrukser for

ansvars-, kompetence- og

opgavefordeling

personalegrupperne imellem?

• Hvordan oplæres nyt

personale, herunder afløsere

og vikarer

November 2012

I begge journaler er beboerens behov for hjælp til

medicinindtagelse beskrevet.

Det er tilsynets vurdering, at der er sammenhæng

mellem beboerens behov og den skriftlige begrundelse

for hjælpen.

Begge beboere giver udtryk for at være trygge i

forbindelse med hjælp til medicinindtagelse.

Medarbejderne redegør fint for risikofaktorer i

forbindelse med medicinindtagelse hos den konkrete

beboer.

Medarbejderne oplever, at deres kompetencer svarer til

målgruppen. Medarbejderne oplyser, at de kan komme

med ønsker til kurser, og at disse modtages positivt af

ledelsen. Der afholdes MUS en gang årligt, hvor

medarbejderne ligeledes har mulighed for at komme med

ønsker til efteruddannelse og kurser.

På Plejecenter Kærbo forefindes relevante procedurer,

samt instrukser for sundhedsfaglige instrukser. Disse er

udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og opbevares i

en mappe. Det er Arbejdsmiljørepræsentantens ansvar at

sørge for, at procedurer og instrukser er opdaterede.

Tilsynet oplyses om, at en gennemgribende opdatering

netop skal til at finde sted.

Medarbejderne kan redegøre for eget ansvars- og

kompetenceområde. De kan ligeledes redegøre for

proceduren omkring delegering af opgaver.

Medarbejderne oplyser, at kompetencen gælder for den

konkrete opgave hos den konkrete beboer.

Der er udarbejdet praktikforløbsbeskrivelser.

Plejecenter Kærbo’s ene elev fortæller, at hun oplevede

en god modtagelse, da hun startede. Eleven oplyser, at

der er opsat mål for praktikken, samt at hun og

praktikvejleder har lavet en forventningsafstemning.

Derudover fortæller eleven, at hun allerede er blevet

inddraget i Ældrecentret Kærbo’s nyeste redskab for at

sikre et godt samvær med beboer; nemlig et kort med

fem positive måder at møde beboeren på, udarbejdet

med baggrund i Marte Meo.

Medarbejderne oplyser, at nye medarbejdere er med som

’føl’ i en periode på ca. 14 dage, og at nyansatte

medarbejdere der skal i aften- eller nattevagt ligeledes er

med som føl for at lære huset at kende på andre

tidspunkter af døgnet.

12


Vesthimmerlands Kommune

Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo

• Hvordan er plejecentrets

praksis ift. magtanvendelse

• Har plejecentret konkrete

beboere, der udsættes for

magtanvendelse

Observationer på fællesarealer

November 2012

Der forefindes politik omkring magtanvendelse, relevante

skemaer til indberetning, samt skemaer til handleplaner

for at undgå brug af magt.

Medarbejderne kan redegøre for praksis omkring

magtanvendelse. I samme forbindelse oplyser

medarbejderne, at de oplever et positivt samarbejde med

Vesthimmerlands Kommunes demenskoordinator.

Der er pt. ikke nogen magtanvendelser på Plejecenter

Kærbo.

Observationer på fællesarealer

Ja Nej Bemærkninger

Er de fysiske rammer X Det er tilsynets indtryk, at der er en god indretning

hensigtsmæssige

målgruppen?

ift.

af fællesarealerne.

Er

rengøringsstandarden

tilfredsstillende?

Er der fællesskab og

trivsel i fællesarealet?

Er kommunikationen

respektfuld?

Bliver beboerne

behandlet værdigt?

X Der er pænt og ryddeligt på alle fællesarealer.

X Både medarbejdere og beboere hygger omkring

formiddagskaffen.

X Det er tilsynets indtryk, at der er en god og

respektfuld kommunikation på Plejecenter Kærbo.

X Tilsynet vurderer, at beboerne behandles som

ligeværdige.

13

More magazines by this user
Similar magazines