27.07.2013 Views

Idræt har ingen betydning for indlæringen – eller? - Dansk Skoleidræt

Idræt har ingen betydning for indlæringen – eller? - Dansk Skoleidræt

Idræt har ingen betydning for indlæringen – eller? - Dansk Skoleidræt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> • Nr. 1 • 2007<br />

<strong>Idræt</strong> <strong>har</strong> <strong>ingen</strong> <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> indlær<strong>ingen</strong> <strong>–</strong> <strong>eller</strong>?<br />

Ballerup-projektet viste ikke, at idræt <strong>har</strong> <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> børns indlæring, MEN…<br />

Side 4


4<br />

2 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

12<br />

Indblik: Ballerup-projektet <strong>–</strong> Hul på bylden<br />

Klumme: Preben protesterer<br />

Projekt Skolesport <strong>–</strong> Inspiration på dagsordenen<br />

Legepatruljen <strong>–</strong> Med i projekt Move@school<br />

Hvad er men<strong>ingen</strong>: Hvor blev løbetraditionen af?<br />

Ny struktur <strong>–</strong> Kommunerne får indflydelse<br />

Kolding <strong>–</strong> Satser på kommunalt skoleidrætsudvalg<br />

Udvikling <strong>–</strong> De gør det i Gørding<br />

<strong>Idræt</strong>slærere <strong>–</strong> Slut med ikke-uddannede i Spanien<br />

Kreds<strong>for</strong>eningerne: Elevaktiviteter • kursustilbud • kontakt<br />

Kolofon: <strong>Idræt</strong> i Skolen 30. årgang Udgives af <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> Lindholm Havnevej 31 5800 Nyborg www.skoleidraet.dk<br />

skoleidraet@skoleidraet.dk Bladet udkommer i 2007 med 4 numre i februar, maj, september og december Kopiering til undervisning<br />

tilladt med registrering til Copy-Dan Øvrig brug af artikler/tegninger/fotos kun efter skriftlig tilladelse Redaktion: Rikke<br />

Lindskov Simonsen, ansvarshavende Christina Hoffmann Maja Bach Løvstrup redaktion@skoleidraet.dk Kontortid i ekspeditionen:<br />

Man-tors: 9.30-14.30. Fre: 9.30-14 Materialer kan desuden bestilles på www.skoleidraet.dk Layout og produktion:<br />

Elbo Grafisk A/S Fredericia Tlf.: +45 75 92 11 99 info@elbo.dk Oplag: 3.500 <strong>–</strong> ISSN nr. 0106-2190<br />

Forsidefoto: Coulorbox.dk<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

12<br />

14<br />

15<br />

16<br />

20<br />

22<br />

16<br />

Forretningsudvalget:<br />

Formand Lene Mygen<strong>for</strong>dt lm@skoleidraet.dk<br />

Næst<strong>for</strong>mand Knud Hansen kh@paradis.dk<br />

Tom Christensen tom.christensen@bornholm-cu.dk<br />

Jette Schmidt jette.schmidt@webspeed.dk<br />

Karin Bønnerup karin.boennerup@skolekom.dk<br />

Lene Sikjær lenesikjaer@ofir.dk<br />

Henrik Just Hansen justhansen@mail.dk


Leder<br />

Du sidder nu med <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s nye magasin i hænderne.<br />

Vi håber, det falder i god jord. Efter netop at have<br />

rundet de 60 år går <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> ind i sin tredje alder.<br />

Nu er det tid til <strong>for</strong>nyelse på mange fronter. Vores magasin<br />

<strong>Idræt</strong> i Skolen <strong>har</strong> der<strong>for</strong> fået nyt layout og et mere<br />

debatskabende indhold. Glæd dig blandt andet til hver<br />

gang at læse ”Hvad er men<strong>ingen</strong>”, dybdegående artikler<br />

i ”Indblik”, en beretning fra en idrætslærers hverdag i<br />

klummen ”Preben protesterer” og meget mere. Magasinet<br />

dumper nu ind ad brevsprækken hos alle skoler og kommuner<br />

i landet og giver en opdatering på skoleidrætten<br />

<strong>–</strong> ganske gratis, fire gange om året. På organisationsplan<br />

er <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> også klar med <strong>for</strong>nyet kraft. Med vores<br />

nye struktur <strong>har</strong> vi fået 15 kreds<strong>for</strong>eninger, og de 98<br />

nye kommuner <strong>har</strong> fået plads i vores repræsentantskab.<br />

Der<strong>for</strong> ser jeg kimen lagt til en struktur med kommunale<br />

skoleidrætsudvalg i alle kommuner. Selvfølgelig sker det<br />

ikke fra dag ét. Der ligger et stort arbejde <strong>for</strong>ude. De nye<br />

kommuner skal have mulighed <strong>for</strong> at finde deres egne ben,<br />

og vi ved, at vi ikke er de eneste, der banker på døren med<br />

gode tilbud. Men vi ved også, at vi <strong>har</strong> så meget godt at<br />

byde på i <strong>for</strong>m af alle de aktiviteter, der udbydes både fra<br />

vores kredse og fra <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> centralt.<br />

Noget at byde på <strong>har</strong> vi også i <strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklings-<br />

Find os på www.skoleidraet.dk<br />

center, som vi samarbejder med CVU Sønderjylland om.<br />

Her viser flere af vores udviklingsarbejder, hvor vigtigt<br />

det er at arbejde med kvalitet i undervisn<strong>ingen</strong>, at sætte<br />

mål og evaluere. I første omgang er det måske vigtigere<br />

at arbejde med dette end at give flere idrætstimer <strong>for</strong> at<br />

skabe en god idrætsundervisning. Spørgsmålet kan rejses<br />

efter, at Ballerup-projektet ikke <strong>for</strong>skningsmæssigt kunne<br />

påvise, at flere idrætstimer alene <strong>har</strong> en effekt på børns<br />

læseindlæring og kondition. Sagen er den, at Ballerupprojektet<br />

intet siger om, hvad idrætstimerne i Ballerup <strong>har</strong><br />

indeholdt, og det er selvfølgelig et væsentligt element.<br />

Netop den problematik sættes der fokus på i ”Indblik”. I<br />

Spanien stiller man høje krav til kvaliteten, når man uddanner<br />

faglærere specielt i idræt. På den måde sikrer man<br />

uddannede lærere til undervisn<strong>ingen</strong>. Det kan du læse<br />

mere om i artiklen ”Spanien <strong>har</strong> gjort op med ikke-uddannede<br />

idrætslærere”. Spørgsmålet er, om det også er den<br />

vej, vi vil gå i Danmark? Det er min overbevisning, at den<br />

nye læreruddannelseslov, hvor der er 2-3 liniefag, og hvor<br />

idræt bliver tildelt 1,2 årsværk, vil højne undervisn<strong>ingen</strong> i<br />

vore skoler. Den model passer bedre ind i den danske folkeskoles<br />

kultur end den spanske. Ovenstående og meget<br />

mere kan du læse mere om her i magasinet.<br />

God <strong>for</strong>nøjelse!<br />

Lene Mygen<strong>for</strong>dt<br />

Formand<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 3


Hul på bylden<br />

FAKTA<br />

INDBLIK Forskerne kan kun måle en lille<br />

effekt af to timers ekstra idræt om ugen.<br />

Men Ballerup-projektet er vigtigt. Det<br />

kan inspirere til mere <strong>for</strong>skning i idræts<br />

<strong>betydning</strong> <strong>for</strong> børns liv og skoledag.<br />

Forskerne vender tommelfingrene nedad. Vi <strong>har</strong> stadig ikke nagelfast<br />

dokumentation <strong>for</strong>, at fysisk aktivitet gør børn til bedre<br />

læsere <strong>eller</strong> giver dem en bedre kondition. Det kunne ikke måles<br />

i Ballerup-projektet, hvor børn i 0.-3. klasse i tre år havde to<br />

ekstra timers idræt om ugen.<br />

Det kan man læse på 242 sider i rapporten ”Sundhedsmæssige<br />

aspekter af fysiske aktiviteter hos børn” om det store projekt i<br />

Ballerup Kommune.<br />

- De ekstra timer <strong>har</strong> sikkert gavnet børnene. Vi kan bare ikke se<br />

en målbar effekt i <strong>for</strong>hold til de ting, vi gerne vil have dokumenteret.<br />

Vi går ud fra, at det nok er lettere <strong>for</strong> dem at sidde stille<br />

på en stol, hvis det kombineres med fysisk aktivitet i skolen,<br />

men det er ikke dokumenteret i dette udviklingsarbejde, siger<br />

Børge Koch, koordinator i <strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklingscenter og<br />

seminarielektor og centerleder <strong>for</strong> Videncenter <strong>for</strong> Sundhedsfremme<br />

og Sundhedspædagogik ved CVU Sønderjylland.<br />

Flot satset<br />

Der kan generelt konstateres ”en svag, men konstant sammenhæng<br />

mellem børnenes motoriske præstation og læsefærdighed,”<br />

skriver <strong>for</strong>skerne. Men de finder <strong>ingen</strong> effekt efter de to<br />

ekstra ugentlige idrætstimer. Bedre læring kræver mindst 45<br />

minutters fysisk aktivitet hver dag.<br />

- Jeg vil nødig være negativ, men vi fik ikke den ammunition,<br />

Kort om projektet<br />

I tre år <strong>har</strong> 0.-3. klasse i Ballerup<br />

Kommune haft to gange to ugentlige<br />

timer i idræt og sundhedslære.<br />

Lærerne blev efteruddannet<br />

Bedre idræts- og legefaciliteter<br />

(gymnastiksale, legepladser og<br />

skolegårde) blev etableret.<br />

4 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

Det blev undersøgt<br />

Har et øget timetal i idræt og<br />

sundhedslære <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> børns<br />

sundhed? Fx:<br />

Kognitive egenskaber, specielt<br />

læse- og regnefærdigheder<br />

Koncentrationsevne<br />

Motorisk udvikling<br />

Social udvikling og kompetence<br />

Knogleudvikling<br />

Konditionstallet hos børn i<br />

dårligst <strong>for</strong>m<br />

Risiko <strong>for</strong> fx højt blodtryk,<br />

type 2-diabetes og overvægt<br />

vi havde håbet på. Projektet viser, hvad vi allerede ved, at idræt<br />

og bevægelse <strong>har</strong> <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> børns udvikling af livsstilssygdomme,<br />

siger Børge Koch.<br />

Som et positivt resultat nævner han, at der ses en tendens til<br />

stærkere knogler i ankel- og håndled hos de børn, der fik ekstra<br />

idrætstimer.<br />

- Og så er det flot, at en kommune <strong>har</strong> satset så meget på idræt<br />

og bevægelse, som Ballerup <strong>har</strong>. Det <strong>har</strong> været et stort set-up,<br />

og jeg håber, at det <strong>har</strong> slået hul på bylden i <strong>for</strong>hold til at <strong>for</strong>ske<br />

i idræts <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> børns lyst til at bevæge sig og i fysisk<br />

aktivitet i skolen, siger Børge Koch.<br />

Gode aktiviteter<br />

Sundhedsstyrelsen <strong>har</strong> støttet projektet økonomisk, og styrelsens<br />

koordinator Sune Krarup-Pedersen fremhæver, at børnene<br />

i Ballerup <strong>har</strong> en signifikant bedre fasteglukose, iltoptagelse,<br />

talje-hofte ratio og diastolisk blodtryk (ved hjertets udvidelse og<br />

afslapning) end børnene i Tårnby Kommune.<br />

- Projektet giver et konkret bud på gode sundhedsfremmende<br />

aktiviteter i skoleregi, men det viser også sin begrænsning i <strong>for</strong>hold<br />

til at nå de mest udsatte grupper af børn, som <strong>har</strong> brug <strong>for</strong><br />

specielle tiltag. Projektet viser netop også, at man allerede i 6-7<br />

års alderen kan identificere børn med en usund risikoprofil, siger<br />

Sune Krarup-Pedersen.<br />

Et zapper-fag<br />

Trods manglen på dokumentation skal man ikke give op, mener<br />

Børge Koch fra <strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklingscenter. Han håber, at andre<br />

griber bolden og gennemfører udviklingsarbejder, som kan give<br />

svar på nogle af de spørgsmål, Ballerup-projektet efterlader.


- Vi ved eksempelvis <strong>for</strong> lidt om, hvad idrætstimerne i Ballerup<br />

<strong>har</strong> indeholdt. Lærerne er blevet efteruddannet, men hvad <strong>har</strong> de<br />

lavet med børnene og med hvilken intensitet? Det peger på en<br />

af svaghederne ved idræt som fag, nemlig at vi zapper <strong>for</strong> meget<br />

fra den ene aktivitet til den anden i modsætning til i skolens<br />

andre fag.<br />

Vi kan gøre det lidt bedre<br />

Men hvor mange idrætstimer om ugen er nok? Flere idrætstimer<br />

er ikke målet i første omgang, mener Børge Koch. Det er vigtigere<br />

at arbejde med kvalitet i undervisn<strong>ingen</strong>. At sætte mål og<br />

evaluere. Det viser flere udviklingsarbejder fra <strong>Skoleidræt</strong>tens<br />

Udviklingscenter.<br />

- Vi skal se på, hvad der <strong>for</strong>egår i idrætstimerne, hvordan vi<br />

underviser, og hvor<strong>for</strong> lærerne gør, som de gør. Mere kvalitet i<br />

idrætsundervisn<strong>ingen</strong> blev også efterlyst i Evalueringsrapporten<br />

fra 2004. Vi kan godt gøre det lidt bedre. Derefter kan vi så arbejde<br />

på at få flere timer, så vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens<br />

krav til, hvor meget børn skal bevæge sig.<br />

Ekstra idræt kombineret med uddannelse af idrætslærerne kan<br />

muligvis på langt sigt give børn og unge lyst til at bevæge sig<br />

mere, mener <strong>for</strong>skerne, som efterlyser langtidseffekter. Det kan<br />

man få at vide, hvis børnene i Ballerup undersøges igen i slutn<strong>ingen</strong><br />

af skole<strong>for</strong>løbet.<br />

Tekst: Lis Agerbæk Jørgensen, freelancejournalist<br />

Foto: Johnny A. Wichmann<br />

Rapporten kan findes på www.sundhedsministeriet.dk<br />

De var med<br />

I alt 700 børn fra Ballerup Kommunes<br />

skoler og en kontrolgruppe fra<br />

Tårnby Kommunes skoler.<br />

<strong>Idræt</strong>skonsulent Per Kølle, Ballerup<br />

Kommune.<br />

Lektor Lars Bo Andersen og lektor<br />

Karsten Froberg m.fl. fra Institut <strong>for</strong><br />

<strong>Idræt</strong> på Københavns Universitet og<br />

Syddansk Universitet.<br />

Økonomisk støtte fra ministerier m.fl.<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 5


KLUMMEN<br />

Preben protesterer ...<br />

Det er utroligt, hvor nemt elever<br />

kan sno deres <strong>for</strong>ældre<br />

Hør bare her:<br />

”Peter får sidestik, når han løber, så der<strong>for</strong> deltager han ikke i dag,<br />

hvor I skal på løbetur i idrætstimen. Hilsen Peters far”.<br />

Ej men helt ærligt, hvor er vi så henne! Jeg er vis på, at de fleste<br />

idrætslærere <strong>har</strong> masser af lignende eksempler. Hertil kan lægges<br />

de mange elever, som ”endnu ikke er helt raske” og der<strong>for</strong> ikke må<br />

deltage, gå i bad, svede og jeg skal komme efter dig! Der er ikke<br />

noget at sige til, at det til tider kan være svært som idrætslærer<br />

at lave en ordentlig undervisning. Men vi må også gribe i egen<br />

barm i stedet <strong>for</strong> blot at lade os frustrere over <strong>for</strong>ældrenes manglende<br />

opbakning til vores arbejde. Vi skal markere, at vi ikke blot<br />

repræsenterer et ekstra langt frivilligt frikvarter, men tværtimod<br />

et af skolens største og vigtigste fag, som sammen med dansk og<br />

matematik er de eneste, der undervises i på alle skolens årgange.<br />

Mit <strong>for</strong>slag er der<strong>for</strong>, at - udover selvfølgelig at <strong>for</strong>tælle om faget<br />

på <strong>for</strong>ældremøder, udsende aktivitets- og årsplaner, klæde om til<br />

alle timer, gå i bad efter undervisn<strong>ingen</strong> osv. - så sørger skolen <strong>for</strong><br />

at have en standardskrivelse (godkendt af skoleledelsen og -bestyrelsen)<br />

liggende med følgende ordlyd:<br />

”Til Idas mor, Peters far og alle andre <strong>for</strong>ældre!<br />

Hvis dit barn ikke er rask nok til at følge undervisn<strong>ingen</strong> i idræt, så<br />

bør det blive hjemme hos jer <strong>for</strong>ældre gerne med the og nybagte<br />

boller, kortspil og termometer i den ene ende. På den måde kan barnet<br />

blive ordentlig rask, og vi undgår også eventuel smitte af kammerater<br />

og lærere. Mht. fritagelse <strong>for</strong> løb, boldspil mv. så er det<br />

ikke muligt at fravælge enkelte discipliner i faget, på samme måde<br />

som det er umuligt at få barnet fritaget <strong>for</strong> undervisning i skrivning<br />

af store bogstaver i dansktimerne og ej h<strong>eller</strong> muligt at blive fritaget<br />

<strong>for</strong> undervisning om Tyskland og Italien i geografitimen.<br />

Vi ser frem til at undervise jeres børn i alle idrætsfagets discipliner!<br />

Mvh. idrætslærerne”.<br />

- Preben Hansen er idrætslærer på Rantzausminde Skole i Svendborg<br />

6 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

OVERBLIK<br />

Få et nyhedsbrev fra skoleidrætten<br />

”Nyt fra skoleidrætten” er et dugfriskt nyhedsbrev fra <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og SKUD.<br />

Klik dig ind på www.skoleidraet.dk og tilmeld dig, så kommer det lige i din brevbakke<br />

ca. otte gange om året. På hjemmesiden finder du også dette magasin <strong>Idræt</strong><br />

i Skolen i elektronisk udgave, hvor du bl.a. kan søge i de enkelte artikler <strong>eller</strong> i hele<br />

magasiner.<br />

OVERBLIK<br />

Pjece om udtalelser i idræt<br />

Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en udtalelse i idræt to gange om året, hvoraf<br />

den sidste kommer med i elevens afgangsbevis. Det er et nyt krav, og der<strong>for</strong> er der<br />

nu udgivet et inspirationsmateriale til læreren og fag-teamet på skolerne. Materialet<br />

indeholder inspiration til arbejdet med evaluering af undervisn<strong>ingen</strong> og konkrete<br />

eksempler på, hvordan en idrætsudtalelse kan se ud. Materialet giver også<br />

inspiration til, hvordan udtalelserne i idræt kan indgå i arbejdet med elevplaner.<br />

Udtalelsen bør omfatte alle aspekter af faget. Det kan ske ved en samlet vurdering<br />

af de trinmål, der hører til hvert af de tre hovedområder <strong>for</strong> faget, nemlig ”Kroppen<br />

og dens muligheder”, ”<strong>Idræt</strong>tens værdier” og ”<strong>Idræt</strong>straditioner og -kulturer”.<br />

Materialet kan downloades som pdf på www.uvm.dk<br />

OVERBLIK<br />

Implementering af Fælles Mål<br />

Undervisningsministeriet <strong>har</strong> udgivet et inspirationsmateriale til implementering<br />

af Fælles Mål i skolens hverdag, hvilket også er til inspiration <strong>for</strong> idrætslærere i<br />

deres arbejde med Fælles Mål, årsplaner og evaluering. I anbefal<strong>ingen</strong> er opgaver<br />

<strong>for</strong> kommuner, skolebestyrelserne, skoleledelsen, lærerne og eleverne i <strong>for</strong>hold<br />

til Fælles Mål fremhævet. Formålet med materialet er at give inspiration til kommuner<br />

og skoler i en fælles udvikling af faglighed og evalueringskultur. Materialet<br />

kan downloades på www.uvm.dk<br />

OVERBLIK<br />

Nyt æresmedlem udnævnt<br />

Helle Rahbek fra det tidligere <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> Ringkøbing Amt <strong>har</strong> netop modtaget<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s største hædersbevisning, Æresnålen. Helle Rahbek <strong>har</strong><br />

over en periode på ni år ydet en stor indsats <strong>for</strong> organisationen, hvor hun efter blot<br />

et år som menigt medlem påtog sig opgaven som <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> amts<strong>for</strong>en<strong>ingen</strong> i<br />

Ringkøbing. Helle Rahbek <strong>for</strong>lod <strong>for</strong>mandsposten i sommer ”med en sund økonomi<br />

og orden i sagerne”, som nuværende <strong>for</strong>mand Lars Ricken udtrykte det, da han<br />

motiverede indstill<strong>ingen</strong> ved overrækkelsen. Forretningsudvalgsmedlem Lene<br />

Sikjær overrakte hædersbevisn<strong>ingen</strong> på <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s vegne.


YO-YO testene på cd-rom<br />

YO-YO testene er en hurtig og enkel måde at vurdere den<br />

fysiske præstationsevne.<br />

YO-YO testene henvender sig til alle, der beskæftiger sig<br />

med idræt, hvad enten det er på motionst- <strong>eller</strong> konkurrenceniveau,<br />

og som ønsker en konkret målestok <strong>for</strong> den<br />

fysiske præstationsevne og udvikling.<br />

YO-YO testene er meget brugbare i undervisning i folkeskolen<br />

og gymnasiet.<br />

Med en blanding af tekst, speak, fotos og animationer bliver<br />

du instrueret dels i selve testn<strong>ingen</strong>s gennemførelse dels<br />

i arbejdet med det øvrige indhold på cd-rommen.<br />

Der er lavet en database funktion, hvor det er muligt at gemme,<br />

beregne, sammenligne og <strong>for</strong>tolke i testresultaterne.<br />

Programmet er bygget meget enkelt op efter samme principper,<br />

som du kender fra windows.<br />

YO-YO testene består af en data cd-rom og to cd med lyd til brug<br />

i idrætshallen <strong>eller</strong> idrætspladsen.<br />

Viborg<br />

Pris 250 kr.<br />

(312,50 kr. <strong>for</strong> ikke-medlemmer under DIF)<br />

YO-YO testene købes ved henvendelse til DIF Post & Print,<br />

telefon 4326 2060 <strong>eller</strong> www.dif.dk/publikationer<br />

www.virklund-sport.dk<br />

Korshøjvej 2 · 8600 Silkeborg · Tlf. 7020 0455 · www.virklund-sport.dk<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 7


Inspiration på dagsordenen<br />

Junioridrætslederne fik<br />

en masse inspiration<br />

med hjem fra Århus.<br />

Her er det lektor og<br />

chefgøgler fra Århus<br />

Dag- og Aftenseminarium<br />

Erik Juul, der<br />

byder på lidt sjov<br />

opvarmning.<br />

Om projektet<br />

Der blev ikke sparet på kreativiteten,<br />

da <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og DIF inviterede<br />

junioridrætsledere fra hele landet til et<br />

inspirationsdøgn på Århus <strong>Idræt</strong>shøjskole.<br />

Christian Lind Nielsen fra Spøttrup Skole står i bredstående stilling<br />

i midten af rundkredsen med en simuleret seksløber i bæltet.<br />

Han er sheriffen, der skal skyde de andre. Rikke Becker, der underviser<br />

på Århus <strong>Idræt</strong>shøjskole, <strong>har</strong> lige netop <strong>for</strong>talt lidt om<br />

bevægelseskommunikation og pointeret, at det er vigtigt med indlevelse,<br />

når man underviser børn. Christian <strong>har</strong> uden tvivl hørt godt<br />

efter, når han på bedste John Wayne manér griber seksløberen og<br />

pløkker Laura Friis Christensen fra Munkebjergskolen med et højt<br />

”BANG”. Det er grænseoverskridende <strong>for</strong> de fleste 14-15 årige<br />

at stille sig op på den måde, men ikke desto mindre er det bl.a.<br />

indlevelsesevnen, der, ifølge Rikke Becker, er med til at skabe en<br />

god undervisning.<br />

Inspirationsdøgnet på Århus <strong>Idræt</strong>shøjskole skal give junioridrætslederne<br />

fra Projekt Skolesport mere viden om trænerrollen<br />

og fif til, hvordan man bedst præsenterer ideer og aktiviteter i en<br />

stor <strong>for</strong>samling. Og så får de en masse inspiration og gode ideer<br />

til nye, sjove idrætsaktiviteter. Blandt de unge er der bred enig-<br />

Projektet Skolesports <strong>for</strong>mål er at give alle børn muligheder<br />

<strong>for</strong> mere idræt og bevægelse i hverdagen og at motivere<br />

idrætsusikre og <strong>for</strong>eningsløse børn til at dyrke idræt og<br />

være mere fysisk aktive før og efter skoletid. Endelig skal<br />

projektet også styrke idræts<strong>for</strong>eningernes mulighed <strong>for</strong> at<br />

præsentere deres idrætsdiscipliner i skoleregi.<br />

8 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

hed om, at de virkelig får noget værdifuldt med hjem fra Århus:<br />

- Vi får mulighed <strong>for</strong> at udveksle erfaringer med andre junioridrætsledere,<br />

og det er bare rigtig godt. F.eks <strong>har</strong> vi snakket meget om,<br />

hvordan vi får respekt fra børnene, siger Lina Muff Bannerholt, der<br />

er junioridrætsleder på Hjerting Skole ved Esbjerg. Anna Bjørnshave-Hansen,<br />

der også er fra Hjerting Skole, supplerer:<br />

- Udover en masse ideer til nye lege, får vi også nogle <strong>for</strong>skellige<br />

redskaber, som vi kan bruge, når vi skal håndtere børnene i<br />

<strong>for</strong>skellige situationer. De to piger står en gang om ugen helt selv<br />

<strong>for</strong> opvarmn<strong>ingen</strong> til skolesportsaktiviteten, som <strong>for</strong>estås af den<br />

ansvarlige idrætslærer på Hjerting Skole. Der er <strong>ingen</strong> tvivl om, at<br />

Lina Muff Bannerholt og Anna Bjørnshave-Hansen efter inspirationsdøgnet<br />

i Århus fik lidt ekstra krydderi til idékataloget.<br />

Når der satses på uddannelse af junioridrætsledere, er det <strong>for</strong>di,<br />

at erfaringer viser, at det <strong>har</strong> en positiv indvirkning på de idrætsusikre<br />

børns motivation <strong>for</strong> at dyrke idræt, hvis den konkrete<br />

idrætsaktivitet præsenteres af en ældre elev frem <strong>for</strong> en lærer.<br />

Junioridrætsledere er på den måde vigtige rollemod<strong>eller</strong>, der også<br />

kan bruges som ressourcer <strong>for</strong> de almindelige idræts<strong>for</strong>eninger,<br />

som via junioridrætslederne kan få involveret flere børn og unge i<br />

<strong>for</strong>eningernes aktiviteter.<br />

Tekst: Maja Bach Løvstrup, mbl@skoleidraet.dk<br />

Foto: Henrik Bjerregrav<br />

Junioridrætslederne<br />

Junioridrætslederne rekrutteres blandt elever i 8. og 9.<br />

klasse. Eleverne gennemfører et kursus<strong>for</strong>løb i ledelse,<br />

træning, organisation og pædagogik, hvorefter de bruges<br />

som tovholdere <strong>eller</strong> hjælpeinstruktører <strong>for</strong> de idrætsusikre<br />

børn, der deltager i Projekt Skolesport.<br />

Læs mere på www.skoleidraet.dk


Invitation til<br />

Nordisk <strong>Skoleidræt</strong>slejr<br />

2.- 7. september 2007 på Christianslyst i Sydslesvig<br />

Lejren afvikles på det danske kursuscenter ’Christianslyst’<br />

i Sydslesvig, Tyskland. Indbydelsen er til en klasse<br />

på 5. årgang i skoleåret 07/08 fra<br />

Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Danmark.<br />

Økonomi<br />

Deltagerprisen er Dkk. 1600,-, som<br />

dækker lejrdeltagelse med fuld pension.<br />

Der kan opnås tilskud fra Nordisk<br />

<strong>Skoleidræt</strong>ssamarbejde.<br />

Rejseplan<br />

Ankomst: Søndag den 2. september<br />

fra kl. 15.00<br />

Afrejse Fredag den 7. september<br />

efter morgenmad.<br />

Indhold<br />

Gamle idrætslege, o-løb, samvær,<br />

boldaktiviteter, svømmeaktiviteter,<br />

disco, sang, nationale aftener,<br />

Lejrsproget er nordisk.<br />

Form<br />

Lejren bygger på aktiv medvirken fra alle<br />

deltagere, hvilket betyder en del <strong>for</strong>beredelse<br />

hjemmefra. Lærerne skal regne med<br />

at virke som ledere af enkelte aktiviteter<br />

samt være ansvarlig <strong>for</strong> egen klasse under<br />

opholdet.<br />

NORDISK IDRÆTSLÆRER KONGRES<br />

TIRSDAG D. 31. JULI - SØNDAG D. 5. AUGUST 2007<br />

PÅ GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE<br />

KONGRESSENS TEMA ER: AT BYGGE BRO... MELLEM SUNDHED OG LIVSVILKÅR //<br />

MELLEM MENNESKER // DE NORDISKE LANDES KULTURER VIA IDRÆT // TEORI OG PRAKSIS // GRUNDTVIG OG<br />

NUTIDEN // ET UDGANGSPUNKT OG ET MÅL, ALTSÅ EN DANNELSESREJSE<br />

- FÅ INPUT FRA DE ANDRE NORDISKE LANDE<br />

- FORDYB DIG I BOLDSPIL, DANS ELLER LEG<br />

- OPLEV NORDENS BEDSTE UNDERVISERE INDENFOR ET VÆLD AF IDRÆTSAKTIVITETER<br />

FÅ MERE AT VIDE OG TILMELD DIG PÅ GERLEVS HJEMMESIDE PÅ: WWW.GERLEV.DK<br />

RING FOR FÅ TILSENDT EN INDBYDELSE PÅ: 5858 4065<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Idræt</strong>slærer<strong>for</strong>ening Gymnasieskolernes<br />

<strong>Idræt</strong>slærer<strong>for</strong>ening<br />

Tilmelding<br />

Senest den 1. juni 2007 tilmeldes klassen med navn,<br />

skole, adresse, lærere samt antal drenge/piger.<br />

Send til:<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>, Lindholm Havnevej 31, 5800 Nyborg<br />

Fax:. 6530 3319<br />

E-mail: al@skoleidraet.dk<br />

Yderligere oplysninger fås hos<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>, Generalsekretær Allan Lund<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 9


Legepatruljen med i projekt<br />

Move@school<br />

”Move@school” hedder et pilotprojekt, der<br />

skal få børn på seks skoler på Nørrebro og<br />

i Københavns Nordvestkvarter til at være<br />

mere fysisk aktive og opleve glæden ved<br />

bevægelse.<br />

Projektet er flerstrenget og fokuserer på, at fysisk aktivitet bør<br />

være en del af hele skolehverdagen. Et af indsatsområderne er<br />

frikvartererne, hvor både den frie og organiserede leg skal øges.<br />

Og det er her, Legepatruljen skal spille sin rolle:<br />

- Ideen med legepatruljer er simpelthen så god, at jeg fandt det<br />

helt på sin plads at inkorporere det i Move@school. Med en<br />

veletableret legepatrulje er jeg sikker på, at mængden af leg<br />

og fysisk aktivitet i frikvartererne i sidste ende vil øges, ligesom<br />

jeg tror fuldt og fast på, at det vil gøre noget godt <strong>for</strong> det sociale<br />

miljø, siger Glen Nielsen, der er projektleder på Move@school<br />

under Folkesundhed, København. Men det er ikke kun Glen Nielsen,<br />

der glæder sig over samarbejdet:<br />

- Når Legepatruljen skal involveres i Move@school, er det ikke<br />

kun <strong>for</strong>di, det er et super godt projekt. Det handler også om,<br />

at projektet bliver evalueret af professionelle folk, og i den <strong>for</strong>-<br />

10 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

bindelse ser vi her en mulighed <strong>for</strong> at få belyst virkningerne af<br />

Legepatruljen, siger <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og hjernen<br />

bag Legepatruljen Lene Mygen<strong>for</strong>dt.<br />

Glen Nielsen <strong>har</strong> sat et konkret mål om, at 95% af børnene på<br />

skolerne bliver involveret i fysisk aktivitet mindst fire timer om<br />

ugen. Men det er ikke kun det konkrete mål, der er drivkraften<br />

bag projektet:<br />

- Move@school er også et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes<br />

på at udvikle og beskrive metoder til at øge børn og unges fysiske<br />

aktivitetsniveau i skoletiden. Vi skal høste erfaringerne fra<br />

pilotprojektet, så de efterfølgende kan danne grundlag <strong>for</strong> at<br />

udbrede tiltag, der viser sig nyttige i resten af Københavns Kommune,<br />

og på sigt måske andre steder i Danmark, siger Glen Nielsen.<br />

Flere af aktiviteterne i projektet laves i samarbejde med<br />

eksterne aktører. Ud over <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> er bl.a. Kræftens<br />

Bekæmpelse, Hjerte<strong>for</strong>en<strong>ingen</strong> og Børne- og Ungdoms<strong>for</strong>valtn<strong>ingen</strong><br />

involveret.<br />

Skolerne, der er involveret i projektet, var på legepatruljekursus<br />

i København den 23. januar.<br />

Tekst: Maja Bach Løvstrup, mbl@skoleidraet.dk<br />

Foto: Johnny A. Wichmann


Legepatruljen med i projekt<br />

Move@school<br />

”Move@school” hedder et pilotprojekt, der<br />

skal få børn på seks skoler på Nørrebro og<br />

i Københavns Nordvestkvarter til at være<br />

mere fysisk aktive og opleve glæden ved<br />

bevægelse.<br />

Projektet er flerstrenget og fokuserer på, at fysisk aktivitet bør<br />

være en del af hele skolehverdagen. Et af indsatsområderne er<br />

frikvartererne, hvor både den frie og organiserede leg skal øges.<br />

Og det er her, Legepatruljen skal spille sin rolle:<br />

- Ideen med legepatruljer er simpelthen så god, at jeg fandt det<br />

helt på sin plads at inkorporere det i Move@school. Med en<br />

veletableret legepatrulje er jeg sikker på, at mængden af leg<br />

og fysisk aktivitet i frikvartererne i sidste ende vil øges, ligesom<br />

jeg tror fuldt og fast på, at det vil gøre noget godt <strong>for</strong> det sociale<br />

miljø, siger Glen Nielsen, der er projektleder på Move@school<br />

under Folkesundhed, København. Men det er ikke kun Glen Nielsen,<br />

der glæder sig over samarbejdet:<br />

- Når Legepatruljen skal involveres i Move@school, er det ikke<br />

kun <strong>for</strong>di, det er et super godt projekt. Det handler også om,<br />

at projektet bliver evalueret af professionelle folk, og i den <strong>for</strong>-<br />

10 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

bindelse ser vi her en mulighed <strong>for</strong> at få belyst virkningerne af<br />

Legepatruljen, siger <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og hjernen<br />

bag Legepatruljen Lene Mygen<strong>for</strong>dt.<br />

Glen Nielsen <strong>har</strong> sat et konkret mål om, at 95% af børnene på<br />

skolerne bliver involveret i fysisk aktivitet mindst fire timer om<br />

ugen. Men det er ikke kun det konkrete mål, der er drivkraften<br />

bag projektet:<br />

- Move@school er også et udviklingsprojekt, hvor der arbejdes<br />

på at udvikle og beskrive metoder til at øge børn og unges fysiske<br />

aktivitetsniveau i skoletiden. Vi skal høste erfaringerne fra<br />

pilotprojektet, så de efterfølgende kan danne grundlag <strong>for</strong> at<br />

udbrede tiltag, der viser sig nyttige i resten af Københavns Kommune,<br />

og på sigt måske andre steder i Danmark, siger Glen Nielsen.<br />

Flere af aktiviteterne i projektet laves i samarbejde med<br />

eksterne aktører. Ud over <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> er bl.a. Kræftens<br />

Bekæmpelse, Hjerte<strong>for</strong>en<strong>ingen</strong> og Børne- og Ungdoms<strong>for</strong>valtn<strong>ingen</strong><br />

involveret.<br />

Skolerne, der er involveret i projektet, var på legepatruljekursus<br />

i København den 23. januar.<br />

Tekst: Maja Bach Løvstrup, mbl@skoleidraet.dk<br />

Foto: Johnny A. Wichmann


Hvad er men<strong>ingen</strong><br />

Katrine Bertelsen, 28 år, idrætslærer på<br />

Beder Skole ved Århus og masterstuderende<br />

i <strong>Idræt</strong> og velfærd på Københavns Universitet.<br />

Tradition <strong>eller</strong> <strong>for</strong>nyelse?<br />

- Hvor blev løbetraditionen af?<br />

Oktober, efterårsferie, løvfald, skov, regn, rusk, solstrejf, fællesskab,<br />

skolemotion, sved, æbler, saftevand, diplom, årets løbetur.<br />

Disse ord kommer frem, når jeg nostalgisk tænker tilbage på ’de<br />

gode gamle dage’ og mine minder som elev fra Skolernes Motionsløb.<br />

Med udgangspunkt i overskriften og de nostalgiske minder,<br />

ser jeg - med frygt <strong>for</strong> at blive én af de lærere der idylliserer<br />

<strong>for</strong>tiden - på denne tradition gennem mine unge lærerbriller.<br />

Jeg vil gerne problematisere det, som i dag lanceres som Skolernes<br />

Motionsdag: Hvad var grunden til, at man i 1993 ændrede titlen<br />

- og dermed også traditionen - ’motionsløb’ til ’motionsdag’?<br />

Ved at ændre navnet gøres det fuldt legalt at lave andre <strong>for</strong>mer <strong>for</strong><br />

aktiviteter. Som lærer - og især idrætslærer bliver jeg frustreret<br />

over at være vidne til, at flere og flere skoler konstant <strong>for</strong>søger at<br />

<strong>for</strong>ny sig i <strong>for</strong>hold til denne motionsdag.<br />

I mine øjne er det en <strong>for</strong>fladigelse og en ændring af et <strong>for</strong>nuftigt<br />

koncept, hvilket i samme drag er med til at fratage eleverne en<br />

vigtig fællesskabsdimension, der rækker fra den enkelte skole til<br />

et fællesskab med alle landets skoler. Selvom der er mange <strong>for</strong>skellige<br />

aktiviteter på programmet, savner jeg den fælles aktivitet<br />

og den fællesskabsfølelse, som løbet gav. Skal denne følelse af<br />

fællesskab opgives til <strong>for</strong>del <strong>for</strong> argumenter som: ’Nutidens skolebørn<br />

gider ikke løbe en tur i det fri’ og ’At løbe er kedeligt’. Er det<br />

ikke længere godt nok at løbe en tur?<br />

Med al respekt <strong>for</strong> nutidens elever og deres motionsvaner kan jeg<br />

ikke se, hvor<strong>for</strong> disse elever ikke ’bare’ kan løbe en tur i det fri<br />

12 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

- også selvom mange af de planlagte initiativer på motionsdagen<br />

både er kreative og alternative. Hvor<strong>for</strong> ikke lade eleverne opleve<br />

skoven, parken, skolens område på denne fantastiske årstid?<br />

Hvor<strong>for</strong> skal lærere stresse <strong>for</strong> at finde på nye aktiviteter år efter<br />

år?<br />

Jeg bliver som lærer og især idrætslærer frustreret, hvis vi gang<br />

på gang bliver ofre <strong>for</strong> Leif Panduros kendte titel ”Rend mig i traditionerne”.<br />

Jeg er bange <strong>for</strong>, at vi <strong>for</strong>kaster de gode traditioner.<br />

Det vigtigste er <strong>for</strong> mig, at vi ikke kun kasserer - men i stedet<br />

både nytænker og genbruger. Dermed sagt at vi frem <strong>for</strong> at tænke<br />

i ’enten-<strong>eller</strong>’ burde tænke i ’både-og’.<br />

Det vil <strong>for</strong> mig være oplagt at finde nye traditioner, der indebærer<br />

flere idræts- og motionsdage: Hvem <strong>har</strong> sagt, at man kun kan/skal<br />

have én national motionsdag?<br />

Med dette ’in mente’ vil jeg <strong>for</strong>søge at komme med fremadrettede<br />

perspektiver i <strong>for</strong>hold til ovenstående problematisering: Fra<br />

min daglige hverdag som idrætslærer <strong>har</strong> jeg selvfølgelig et stort<br />

hjerte <strong>for</strong> skoleidræt. I min ideelle skoleverden burde hver eneste<br />

skoledag være en <strong>eller</strong> anden <strong>for</strong>m <strong>for</strong> ’motionsdag’ <strong>–</strong> men et realistisk<br />

tiltag kunne være at afvikle to årlige motionsdage: Efterår =<br />

Motionsløb. Forår = Motionsdag.<br />

Jeg vil gerne her app<strong>eller</strong>e til et større idrætsfællesskab! Derudover<br />

skal vi som initiativtagere passe på ikke at tabe os selv i<br />

alle mulige <strong>for</strong>skellige aktiviteter på motionsdagen, men derimod<br />

slå et slag <strong>for</strong> at vedligeholde en løbetradition med det <strong>for</strong> øje, at<br />

<strong>ingen</strong> elever tager skade af en løbeoplevelse.<br />

Afslutningsvis vil jeg tilbage til minderne: Jeg husker stadig <strong>for</strong>nemmelsen<br />

af at løbe tilfreds i mål, at få min tid og mit diplom,<br />

den trætte - men sunde følelse i kroppen, det gyldne håndtryk fra<br />

skolelederen, tv-indslaget omkring den fælles løbedag og sidst<br />

- men ikke mindst: Startskuddet til en dejlig og vel<strong>for</strong>tjent efterårsferie!


<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s Støttefond<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s Støttefond under Landsorganisationen<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> <strong>har</strong> til <strong>for</strong>mål at støtte<br />

konkrete aktiviteter og projekter af værdi <strong>for</strong> udvikl<strong>ingen</strong><br />

i <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og <strong>for</strong> skoleidrætten<br />

generelt.<br />

OVERBLIK<br />

”Når børn lærer at svømme”<br />

”Når børn lærer at svømme” er titlen på <strong>Dansk</strong> Svømmeunions<br />

helt nye og banebrydende undervisnings-DVD, som henvender<br />

sig til svømmelærere, <strong>for</strong> børn.<br />

DVD’en indeholder kapitler om Kroppen i vand, Vandbasis, Butterfly,<br />

Rygcrawl, Brystsvømning, Crawl, Livredning og Aktivitetsjustering.<br />

Hvert kapitel tager udgangspunkt i begyndersvømmerens<br />

bevægelser og udvikling og præsenterer øvelser, der kan<br />

indgå i og inspirere til svømmeundervisning af børn. Målet med<br />

OVERBLIK<br />

Nyt materiale fra Kroppen i Skolen<br />

Kroppen i Skolen er <strong>for</strong> nyligt udkommet med et elevmateriale<br />

til faget idræt i folkeskolens yngste klasser. Hæftet hedder ”Se<br />

<strong>–</strong> jeg kan” og <strong>har</strong> undertitlen ”Bevægelse - sjov og alvor”. Det<br />

er fyldt med ideer og temaer til, hvordan man kan lege og træne<br />

sin krop, både alene og sammen med kammerater og voksne.<br />

Hæftet skal være med til at løfte idrætsfaget til et fag, hvor<br />

eleverne oplever, at man også <strong>har</strong> bøger, og at der i lighed med<br />

andre fag er ting, man kan øve sig på og blive bedre til. Sammen<br />

med elevmaterialet er der udgivet et idéhæfte til lærerne.<br />

Fondens kapital til uddeling er på ca. 20.000 kr. Ansøgn<strong>ingen</strong><br />

skal indeholde en beskrivelse af projektet<br />

<strong>eller</strong> aktiviteten, målgruppe samt budget og skal være<br />

fondens bestyrelse i hænde senest d. 1. april 2007.<br />

Ansøgn<strong>ingen</strong> sendes til:<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>, Lindholm Havnevej 31, 5800 Nyborg.<br />

Att. Generalsekretær Allan Lund.<br />

DVD´en er dels at give indblik i og viden om, hvordan børn lærer<br />

at svømme, dels at bidrage med nye vinkler på undervisn<strong>ingen</strong>.<br />

Der udsendes et eksemplar til samtlige af landets skoler.<br />

Ønskes flere eksemplarer, kan DVD’en købes via <strong>Dansk</strong> Svømmeunion<br />

på telefon: 4439 4450.<br />

Pris pr. stk.: 100 kroner plus <strong>for</strong>sendelse.<br />

DVD’en er udarbejdet med økonomisk støtte fra TrygFonden,<br />

Tuborgfondet, Oticon Fonden, Undervisningsministeriets tips-<br />

og lottomidler samt Danmarks <strong>Idræt</strong>s-Forbund.<br />

”Se - jeg kan” koster 10 kr. pr.<br />

hæfte og lærerhæftet 50 kr.<br />

ekskl. moms og gebyr. Hæftet kan<br />

bestilles på www.skoleidraet.dk.<br />

Kroppen i Skolen er et samarbejde mellem DIF, DGI,<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Idræt</strong>slærer<strong>for</strong>ening og <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>.<br />

Kroppen i Skolen <strong>har</strong> udgivet adskillige undervisningshæfter<br />

til alle klassetrin. Du kan læse mere og bestille materialet på<br />

www.skoleidraet.dk.<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 13


MIDT- OG<br />

VESTJYLLAND<br />

SYDVEST-<br />

JYLLAND<br />

Kommunerne får indflydelse i den nye<br />

STRUKTUR<br />

SØNDER-<br />

JYLLAND<br />

NORDJYLLAND<br />

FAKTA<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s nye struktur giver<br />

kommunerne en plads i repræsentantskabet,<br />

hvor de får stemmeret.<br />

Kredse i stedet <strong>for</strong> amter og mere kommunal indflydelse. Det er<br />

resultaterne af <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s nye struktur. Den helt store<br />

ændring er, at de 98 nye storkommuner nu <strong>har</strong> mulighed <strong>for</strong> at<br />

sidde med i <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s repræsentantskab, hvor de <strong>har</strong><br />

stemmeret. Det er første gang i historien, at kommunerne får<br />

direkte indflydelse i organisationen.<br />

- <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> er en vigtig medspiller i <strong>for</strong>hold til sundhed<br />

og <strong>for</strong>ebyggelse, som kommunerne nu <strong>har</strong> fået ansvaret <strong>for</strong>.<br />

Der<strong>for</strong> skal de også have indflydelse på, hvad der sker i orga-<br />

TREKANT-<br />

OMRÅDET<br />

SYDSLESVIG<br />

14 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

Læsø<br />

ØSTJYLLAND<br />

VESTSJÆLLAND<br />

FYN<br />

BORNHOLM<br />

Danmarkskort med de nye kredse<br />

NORD-<br />

SJÆLLAND<br />

KØBENHAVNS<br />

OMEGN<br />

KØBENHAVNS<br />

KOMMUNE<br />

GL. ROSKILDE AMT<br />

STORSTRØMMEN<br />

nisationen, siger <strong>for</strong>mand Lene Mygen<strong>for</strong>dt, <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>.<br />

Med den nye struktur er det således også <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>s<br />

håb, at kommunerne danner kommunale skoleidrætsudvalg,<br />

som kan samarbejde tæt med organisationens nye kredse.<br />

- Skolen er et af de vigtigste steder at sætte ind, når det gælder<br />

<strong>for</strong>ebyggelse. Med et kommunalt skoleidrætsudvalg, der kan<br />

trække på vores kreds<strong>for</strong>eningers ressourcer, er man godt på<br />

vej, siger Lene Mygen<strong>for</strong>dt.<br />

En af de andre ændringer i strukturen er nemlig, at landsorganisationen<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> fra 2007 ikke længere <strong>har</strong> tilknyttet<br />

16 amts<strong>for</strong>eninger men 15 kredse.<br />

- Jeg ser kredsene som de praktiske grise, der skal lave det store<br />

benarbejde <strong>for</strong> de kommunale skoleidrætsudvalg, siger Annette<br />

Castberg, <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> det tidligere <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> Vejle Amt.<br />

Kredsene skal først og fremmest give eleverne idrætsoplevelser<br />

som supplement til den almindelige idrætsundervisning.<br />

Det kan blandt andet ske ved at arrangere aktivitetsdage, hvor<br />

de præsenteres <strong>for</strong> kendte såvel som ukendte <strong>eller</strong> alternative<br />

idrætter.<br />

- Det er vigtigt med sådanne aktivitetsdage, hvor børnene lærer,<br />

at der rent faktisk findes mange andre motions<strong>for</strong>mer, så de,<br />

hvis de får en skade <strong>eller</strong> andre <strong>for</strong>hold i livet gør, at de må skifte<br />

idræt, <strong>har</strong> kendskab til alternative motions<strong>for</strong>mer. Hvis de ikke<br />

bliver præsenteret <strong>for</strong> dem, aner de jo ikke, at de eksisterer. Og<br />

med den fedmebølge vi står i, er det særdeles vigtigt, at der er<br />

noget <strong>for</strong> alle, så overvægtige, handicappede samt andre motionssvage<br />

børn finder noget, der passer til dem, siger Annette<br />

Castberg. Men det er ikke kun eleverne, som kredsene vil koncentrere<br />

sig om. De skal også være med til at arrangere kurser<br />

og fagdage <strong>for</strong> idrætslærerne, hvor de kan få <strong>for</strong>nyet inspiration<br />

samt udveksle idéer og erfaringer. Endelig skal kredsene også<br />

videre<strong>for</strong>midle inspiration fra lands<strong>for</strong>en<strong>ingen</strong>.<br />

Tekst: Christina Hoffmann, ch@skoleidraet.dk<br />

NYE KREDSE: Hvordan kan de arbejde?<br />

Består af en repræsentant fra hvert af de kommunale skoleidrætsudvalg<br />

Afholder aktivitetsdage, kredsmesterskab og landsdækkende turneringer<br />

Afholder fagdage og kurser <strong>for</strong> idrætslærerne<br />

Støtter arbejdet i de kommunale skoleidrætsudvalg<br />

Arbejder <strong>for</strong> at alle kommuner/skoler bliver medlem<br />

Har kontakten til landsorganisationen<br />

Læs mere på www.skoleidraet.dk


Kolding satser på et<br />

kommunalt skoleidrætsudvalg<br />

I Kolding <strong>har</strong> der gennem mange år været<br />

tradition <strong>for</strong> at have et skoleidrætsudvalg.<br />

Det ønsker de at <strong>for</strong>tsætte med i den nye<br />

storkommune.<br />

- Sådan et udvalg er vigtigt, da det vil sikre en handlingsplan <strong>for</strong><br />

et samlet skolevæsen, som et politisk system kan tage stilling<br />

til. Med den interesse, der er <strong>for</strong> at gøre en indsats mod børnefedme,<br />

og idræts <strong>betydning</strong> <strong>for</strong> indlær<strong>ingen</strong> i skolens øvrige fag,<br />

er der nu alle tiders chance <strong>for</strong> at gøre noget. Jeg er sikker på,<br />

at der er ildsjæle nok, der vil deltage i arbejdet - men der skal<br />

selvfølgelig afsættes tid til det, siger Lars Stagaard, pædagogisk<br />

administrativ konsulent i Kolding Kommune. Han <strong>for</strong>estiller<br />

sig, at udvalget kommer til at se således ud.<br />

OPBYGNING:<br />

Udvalget skal være <strong>for</strong>ankret i Børne- og Uddannelses<strong>for</strong>valtn<strong>ingen</strong><br />

Der ansættes 1. februar 2007 en bevægelseskonsulent<br />

med følgende arbejdsområder:<br />

Udvikling af sundhedsbegrebet på skole- og førskoleområdet<br />

gennem leg og bevægelse<br />

Rådgivning af børneinstitutioner, skoler og ungdomsskoler<br />

i <strong>for</strong>bindelse med konkrete aktiviteter og deltage<br />

i planlægning og afvikling af idræts- og legeaktiviteter<br />

på den enkelte institution og i hele kommunen<br />

Direkte kontakt til børn i 0-6 års alderen såvel som børn<br />

i 0.-10. klasse i <strong>for</strong>bindelse med afvikl<strong>ingen</strong> af planlagte<br />

arrangementer<br />

Udarbejde og løbende ajourføre en handlingsplan til<br />

fremme af børn og unges fysiske udfoldelse<br />

Hver skole udpeger en repræsentant (idrætslærer) til det<br />

kommunale skoleidrætsudvalg. Udvalget mødes fast to<br />

gange om året (sept./marts) og efter behov. Der afsættes<br />

tid til opgaven på den enkelte skole.<br />

Der etableres et <strong>for</strong>retningsudvalg bestående af den<br />

<strong>for</strong>valtningsansatte person (<strong>for</strong>mand) og yderligere tre<br />

repræsentanter valgt af og blandt skolernes kontaktlærere.<br />

Der afsættes tid til disse poster.<br />

ARBEJDSOPGAVER:<br />

Kontaktled til <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong><br />

Planlægger og gennemfører lokale idrætsarrangementer fx<br />

lokale idrætsdage <strong>for</strong> udvalgte klassetrin<br />

Planlægger kursustilbud <strong>for</strong> idrætslærerne<br />

Kommer med <strong>for</strong>slag til udviklingsområder inden <strong>for</strong> skoleidrætten<br />

Kommer med <strong>for</strong>slag til evt. lokal læseplan <strong>for</strong> idræt<br />

Er et <strong>for</strong>um <strong>for</strong> erfaringsudveksling blandt idrætslærere<br />

samt et <strong>for</strong>um, der kan inspirere hinanden på det idrætslige<br />

område<br />

Er <strong>for</strong>bindelsen til medierne på det skoleidrætslige område<br />

ØKONOMI:<br />

Der skal være et budget<br />

Der skal betales et fast beløb til <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>, så deltagelse<br />

i arrangementer ikke er afhængig af den enkelte<br />

skoles budget<br />

Der skal betales transport til deltagelse i arrangementer<br />

fra centralt hold, så deltagelse ikke er afhængig af den<br />

enkelte skoles budget<br />

Der skal være mulighed <strong>for</strong>, at den enkelte skole kan blive<br />

<strong>for</strong>synet med de nødvendige rekvisitter til idrætsundervisn<strong>ingen</strong><br />

via en central pulje (bolde, ketsjere mv.)<br />

ET ALTERNATIV<br />

Svendborg Kommune <strong>har</strong> lavet en anden model, hvor:<br />

Den enkelte skoles repræsentant aflønnes med 5 timer <strong>for</strong><br />

deltagelse i to årlige møder samt ansvaret <strong>for</strong> videre<strong>for</strong>midling<br />

af skoleidrætsinitiativer på den enkelte skole. Den<br />

enkelte skole afholder denne udgift.<br />

Blandt skolernes repræsentanter vælges et <strong>for</strong>retningsudvalg<br />

bestående af en idrætslærer fra hver af de gamle<br />

kommuner. To af disse aflønnes af kommunen med 25<br />

timer.<br />

Formanden aflønnes med 75 timer af kommunen.<br />

Tekst: Christina Hoffmann, ch@skoleidraet.dk<br />

FAKTA<br />

Fakta om den nye<br />

Kolding Kommune:<br />

Indbyggere: 85.000<br />

Folkeskoler: 28<br />

Elever: 8.500<br />

Bh-ledere og lærere: 800<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 15


De gør det i<br />

GØRDING<br />

Gørding skole er med i SKUDs<br />

udviklingsprojekt, der stiller skarpt på mål,<br />

progression og evaluering, og det <strong>har</strong> sat<br />

et markant præg på idrætsundervisn<strong>ingen</strong>.<br />

- Hvor<strong>for</strong> kan vi ikke bare spille almindelig fodbold?, lyder det<br />

indigneret fra en af drengene fra 6.A, da idrætslærerne Ole Olesen<br />

og Tina Hansen præsenterer indholdet af dagens idrætsundervisning.<br />

- Det er der jo ikke meget undervisning i, svarer<br />

en anden elev, der uden tvivl <strong>har</strong> hørt godt efter i timen. De to<br />

lærere er nemlig meget bevidste om, at idrætstimerne ikke bare<br />

er et pusterum fra skolens øvrige fag, men en undervisningssituation<br />

med en række mål, der skal nås:<br />

- Jeg synes alt <strong>for</strong> ofte, at jeg oplever, at idrætsfaget ikke bliver<br />

taget helt seriøst. Der<strong>for</strong> er det helt bevidst, at vi gør eleverne<br />

opmærksomme på, at det her er undervisning, og at de faktisk<br />

skal lære noget, siger Ole Olesen, der er uddannet idrætslærer.<br />

- Med vores deltagelse i SKUD-projektet <strong>har</strong> vi fået yderligere<br />

fokus på mål, progression og evaluering, og det giver helt klart<br />

pote i undervisn<strong>ingen</strong>. I samarbejde med udviklingskonsulenterne<br />

<strong>har</strong> vi bl.a. lavet en plan <strong>for</strong> afprøvning af <strong>for</strong>skellige evalueringsmetoder,<br />

og det er vores oplevelse, at eleverne føler en<br />

langt højere grad af ejerskab, når vi inddrager dem i evalueringsdelen<br />

af undervisn<strong>ingen</strong>, supplerer Tina Hansen. Lige før jul blev<br />

et <strong>for</strong>løb med redskabsgymnastik afsluttet, og her brugte de to<br />

lærere video som evalueringsredskab. I de næste fire uger handler<br />

det om boldspil, sociale roller og mundtlig evaluering.<br />

Bold med fod<br />

Denne onsdag er det fodbold, <strong>eller</strong> ’bold med fod’, som Tina<br />

Hansen og Ole Olesen <strong>har</strong> valgt at kalde det:<br />

- Fodbold er jo andet end bare et spil med en bold. Der<strong>for</strong> kalder<br />

FAKTA<br />

I indeværende skoleår arbejder<br />

SKUD med to udviklingsprojekter:<br />

Projekt Evaluering og Projekt<br />

Progression.<br />

Projekt Progression stiller spørgsmålet:<br />

Hvordan skabes en styrket tænk-<br />

16 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

ning i idræt og bevægelse i skolens<br />

hverdag, hvad angår sammenhæng<br />

mellem mål, progression, evaluering<br />

og børns behov?<br />

Seks skoler er tilknyttet projektet.<br />

Projekt Evaluering stiller spørgsmålet:<br />

vi det ’bold med fod’ og ikke fodbold. På den måde sender vi<br />

også et signal til eleverne om, at det ikke bare handler om at<br />

drible og score mål, men i lige så høj grad om samarbejde og<br />

sociale roller. Og vi oplever faktisk, at langt flere elever deltager<br />

aktivt i undervisn<strong>ingen</strong>. Det kan godt være, at Sofie fra 6.B ikke<br />

kan drible og skyde hårdt, men måske <strong>har</strong> hun en særlig <strong>for</strong>ståelse<br />

<strong>for</strong> samarbejdets kunst, siger Ole Olesen.<br />

I dag deler de to lærere hallen i to med 20 elever i hver ende.<br />

Eleverne deles i otte hold, og fire hold spiller mod hinanden på<br />

samme tid. Den mundtlige evaluering <strong>for</strong>egår løbende og i små<br />

pauser i spillet.<br />

- Med udgangspunkt i trinmål og Fælles Mål er opmærksomheden<br />

rettet mod det sociale og samarbejdet i den idrætslige<br />

aktivitet. Eleverne skal lære at acceptere <strong>for</strong>skelligheder i egne<br />

og andres færdigheder, men vi skal også have dem til at reflektere<br />

over og <strong>for</strong>tælle om oplevelser og situationer i spillet, siger<br />

Ole Olesen, der fungerer som igangsætter og ordstyrer i den ene<br />

ende af hallen. Nøgleordet er samarbejde, og eleverne skal komme<br />

med <strong>for</strong>slag, som de efterfølgende skal afprøve og udvikle<br />

med henblik på en løsning, der skaber nye muligheder <strong>for</strong> bedre<br />

samarbejde i spillet. Med få og enkle spørgsmål som ’Hvor i spillet<br />

opstår der problemer?’ og ’Hvordan kan du bidrage til spillet’<br />

får Ole Olesen eleverne til at reflektere over deres egne sociale<br />

roller i spilfællesskabet og pludselig er det ikke kun boldkunstnerne,<br />

der sætter dagsordenen. F.eks. oplever en af pigerne på<br />

holdet, at hun <strong>har</strong> evner som motivator og spilstyrer, og det kan<br />

være ganske nyttigt i et socialt spil som fodbold.<br />

Mål og evaluering<br />

Undervisn<strong>ingen</strong> er nøje planlagt og nedfældet på et skema i en<br />

såkaldt ’dynamisk årsplan’, som de involverede lærere <strong>har</strong> fået<br />

af udviklingskonsulenterne fra SKUD. Ifølge Ole Olesen og Tina<br />

Hvordan styrkes evalueringskulturen<br />

og kvalitetsudvikl<strong>ingen</strong> i idræt i<br />

skolen fra 1. klasse?<br />

Seks skoler er tilknyttet projektet.


Ole Olesen evaluerer med eleverne i små pauser i spillet. Han snakker med eleverne om de sociale roller og får dem til at komme med <strong>for</strong>slag til, hvordan de kan skabe et godt samarbejde i spillet.<br />

Hansen <strong>har</strong> det været rigtig godt med et konkret redskab til at<br />

planlægge undervisn<strong>ingen</strong>. På skemaet fremgår trinmål, indhold,<br />

metode og evaluering. Resultatet bliver en undervisning, der tager<br />

udgangspunkt i et konkret trinmål, og midlet til at nå målet<br />

bliver en særlig egnet aktivitet, metode og evalueringsmodel.<br />

Men det er ikke kun eleverne, der skal evalueres. Tina Hansen<br />

og Ole Olesen <strong>har</strong> i samarbejde med udviklingskonsulent i SKUD<br />

Lene Terp lavet en refleksionslogbog, som de skriver i efter hvert<br />

<strong>for</strong>løb. Her nævnes bl.a. <strong>for</strong>dele og ulemper ved <strong>for</strong>skellige afprøvede<br />

evalueringsmetoder.<br />

- Det er jo rigtig fint at opstille en masse flotte mål og lægge<br />

dem ud på vores hjemmeside, men der skal selvfølgelig også<br />

være noget substans. Med refleksionslogbogen får vi bl.a. dokumentation<br />

<strong>for</strong>, hvad vi <strong>har</strong> lavet, og med progressionstanken i<br />

baghovedet kan det jo vise sig at være nyttig viden <strong>for</strong> idrætslæreren,<br />

der skal overtage klassen næste år. Desuden får vi en<br />

slags katekismus med beskrivelse af <strong>for</strong>skellige gode undervisnings<strong>for</strong>løb,<br />

siger Ole Olesen. Udviklingskonsulent i SKUD Lene<br />

Terp fremhæver Gørding Skole som et godt eksempel på, hvordan<br />

man med få og enkle tiltag samt en god portion faglighed og<br />

engagement kan skabe en god idrætsundervisning:<br />

- Gørding skole gav ikke selv udtryk <strong>for</strong> at have en klar idrætsprofil<br />

inden starten på udviklingsprojektet, men til gengæld er skolen<br />

et super godt eksempel på, hvad det betyder at have uddannede<br />

og engagerede idrætslærere. Allerede nu efter ganske få<br />

måneder ser det ud til, at kimet til en kultur <strong>for</strong> mål, evaluering<br />

og progression i idrætsundervisn<strong>ingen</strong> er blevet lagt, og det er jo<br />

hele men<strong>ingen</strong> med projektet, siger en tilfreds Lene Terp.<br />

I næste nummer af <strong>Idræt</strong> i Skolen kan du læse om et andet af<br />

SKUDs udviklingsprojekter. Du kan også læse mere på www.<br />

skud.nu.<br />

Tekst: Maja Bach Løvstrup, mbl@skoleidraet.dk<br />

Foto: Johnny A. Wichmann<br />

SKUD søger skoler<br />

Vil I være med til at <strong>for</strong>bedre idrætsfaget? SKUD søger 12 skoler til følgende to udviklingsprojekter i skoleåret 2007/08:<br />

1. Hvordan skal/kan der arbejdes med undervisningsdifferentiering<br />

i idræt, så den enkelte elev ud<strong>for</strong>dres i<br />

<strong>for</strong>hold til elevens <strong>for</strong>udsætninger/færdigheder?<br />

2. Er det elevmedbestemmelse, samtaler om faget og fagets<br />

muligheder der skal til, <strong>for</strong> at eleverne på de ældste<br />

klassetrin bliver mere motiverede <strong>for</strong> idræt og bevægelse<br />

i skolen?<br />

SKUD yder tilskud til projektskolerne. Læs mere og meld til på www.skud.nu <strong>eller</strong><br />

ring og hør nærmere hos Børge Koch, tlf. 7322 2468 /5126 6840 <strong>eller</strong> på bfk@cvusonderjylland.dk.<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 17


Vi går i<br />

dybden


Konference:<br />

<strong>Idræt</strong> i skolen - før, nu og i fremtiden<br />

For dig der arbejder med<br />

børn, idræt og sundhed<br />

Den 1. marts 2007 indbyder <strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklingscenter<br />

i samarbejde med Kolding Kommune til en konference<br />

med titlen ”<strong>Idræt</strong> i skolen - før, nu og i fremtiden”.<br />

Konferencen <strong>har</strong> til <strong>for</strong>mål at inspirere folk, der dagligt<br />

arbejder med børn og fysisk aktivitet, herunder ledere<br />

fra kommunale børn- og unge <strong>for</strong>valtninger, skoleledere,<br />

souschefer, fagkonsulenter i idræt, idrætslærere og pædagoger,<br />

idrætsledere samt øvrige interesserede.<br />

Stedet er Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Åga de<br />

27, 6000 Kolding. Tilmelding sker på www.skud.nu og<br />

www.skoleidraet.dk senest den 20. februar 2007. Prisen<br />

er 100 kr. (ekskl. moms). Yderligere in<strong>for</strong>mation findes<br />

på ovenstående hjemmesider <strong>eller</strong> ved henvendelse til<br />

kommunikationsmedarbejder Maja Bach Løvstrup tlf. 6331<br />

0069 <strong>eller</strong> mbl@skoleidraet.dk.<br />

<strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklingscenter er et samarbejde mellem<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong> og CVU Sønderjylland.<br />

Program:<br />

Kl. 09.30: Ankomst/kaffe/registrering<br />

Kl. 10.00: Velkomst<br />

Kl. 10.10: Oplæg v/Børge Koch, SKUD og tidl. fmd. <strong>for</strong><br />

EVA’s evalueringsgruppe i idræt, og Søren<br />

Jacobsen, medl. af EVA’s evalueringsgruppe i<br />

idræt: ”Status over faget idræt i folkeskolen<br />

set ud fra EVA’s evalueringsrapport <strong>–</strong> hvad<br />

siger anbefalingerne?”<br />

Kl. 11.00: Oplæg v/Karsten Froberg, Syddansk Universitet:<br />

”Status over danske børns fysiske tilstand<br />

<strong>–</strong> Hvad peger undersøgelserne på? Hvor fysisk<br />

aktive er danske børn? Hvilke fremtidsscenarier<br />

tegner sig <strong>for</strong> de danske børn i <strong>for</strong>hold til<br />

udvikl<strong>ingen</strong> af livsstilssygdomme og trivsel?”<br />

Kl. 12.00: Frokost<br />

Kl. 13.00: Inspirationsmarked med erfaringer fra SKUD’s<br />

udviklingsprojekter<br />

Kl. 14.15: Kaffepause<br />

Kl. 14.30: Oplæg v/Lektor Hans Henrik Knoop, DPU:<br />

”Sammenhængen mellem det fysisk aktive<br />

barn og dets læring, trivsel og udvikling”.<br />

Kl. 15.50: Afrunding, herunder præsentation af næste<br />

skoleårs udviklingsprojekter i SKUD.


Spanien <strong>har</strong> gjort op med<br />

ikke-uddannede idrætslærere<br />

For ti år siden lignede idrætsundervisn<strong>ingen</strong> i Spanien<br />

den danske med mange ikke-uddannede idrætslærere.<br />

Det <strong>har</strong> de lavet om på i Spanien.<br />

Det er <strong>for</strong> længst bevist, at fysisk aktivitet <strong>har</strong> positiv indvirkning<br />

på menneskers livskvalitet og dermed også på den måde, hvorpå<br />

vi omgås hinanden. I folkeskolen er idræt det tredjestørste fag<br />

rent timetalsmæssigt, idet elever op igennem et skole<strong>for</strong>løb<br />

bruger godt otte procent af deres skoletid på faget. Samtidig er<br />

idræt et fag med ambitiøse faglige mål, som sætter elevernes<br />

kropslige udvikling i sammenhæng med kundskaber og færdigheder<br />

<strong>–</strong> både i relation til praksis og teori.<br />

Men til trods <strong>for</strong> disse fakta, står det skidt til med idrætsfaget<br />

i de danske folkeskoler. Evalueringsrapporten af idrætsfaget fra<br />

2004 viste, at kun 59 procent af lærerne i idræt <strong>har</strong> liniefag,<br />

og samlet <strong>har</strong> kun 75 procent af lærerne i skolen en <strong>eller</strong> anden<br />

<strong>for</strong>m <strong>for</strong> idrætsuddannelse, som fundament til at varetage<br />

undervisn<strong>ingen</strong> i idræt. Det betyder, at hver fjerde idrætslærer<br />

i skolens tredjestørste fag ikke <strong>har</strong> en uddannelse, der svarer<br />

til de krav, som Fælles Mål stiller til en styrkelse af kvalitet og<br />

faglighed i skolen.<br />

Danmark <strong>har</strong> gjort fremskridt<br />

Vejen til en højnelse af fagligheden i idræt skal bl.a. ske ved en<br />

styrkelse af fagpædagogikken og fagdidaktikken. Sidstnævnte<br />

blev dog <strong>for</strong>bedret i den nuværende læreruddannelse, som trådte<br />

i kraft i 1998. Men her blev der samtidig indført fire liniefag<br />

imod tidligere to liniefag i læreruddannelsen, hvilket betød, at<br />

der var færre timer til hvert linie<strong>for</strong>løb. I dag er dette antal ændret<br />

til 2-3 liniefag.<br />

Anbefalinger <strong>for</strong> faget idræt<br />

Til idrætslæreren<br />

Styrk din professionelle bevidsthed<br />

Sørg <strong>for</strong> teoretisk <strong>for</strong>ankring af din undervisning<br />

Skab sammenhæng mellem mål, progression og evaluering<br />

Prioriter din årsplan<br />

Motiver dine elever gennem medbestemmelse<br />

Fokuser på fagets muligheder i tværfaglige sammenhænge<br />

Styrk dit arbejde med læringsmål<br />

Forstærk dit arbejde med undervisningsdifferentiering<br />

20 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

Det går dog den rigtige vej i Danmark. Et eksempel<br />

på timetallet til en linieuddannelse<br />

i idræt fra Haderslev Seminarium/CVU Sønderjylland<br />

viser, at der i 1986 var 538 lektioner,<br />

i 1992 var der kun 277, i 1998 var der<br />

264 og i den nye bekendtgørelse fra 2006<br />

blev der indført 516 lektioner. Fremtidens<br />

idrætslærere vil således få en uddannelse,<br />

der klart overgår lektionstallene <strong>for</strong> læreruddannelserne<br />

fra 1992 og 1998, MEN som<br />

samtidig ikke når op på et lektionstal, der<br />

matcher læreruddannede fra 1986-bekendtgørelsen.<br />

Rent lektionsmæssigt er den kommende<br />

idrætslæreruddannelse altså blot<br />

tilbage ved noget, der ligner den volumen,<br />

som en idrætslærer blev uddannet efter <strong>for</strong> 20 år siden. Men det<br />

er helt sikkert en styrkelse af kvaliteten og fagligheden generelt<br />

<strong>for</strong> idrætsfaget i skolen. Spørgsmålet er, om det er godt nok?<br />

Spanien uddanner fagspecialister<br />

Ser man ud over de danske grænser og kigger mod syd, er det<br />

lykkedes at gøre op med ikke-uddannede idrætslærere i Spanien.<br />

Det kunne SKUDs Udviklingsafdeling konstatere på et studiebesøg<br />

på The Catholic University “San Vicente Mártir” i Valencia.<br />

For et årti siden lignede idrætsundervisn<strong>ingen</strong> i Spanien<br />

den, som Evalueringsrapporten i 2004 beskrev <strong>for</strong> den danske;<br />

Mange lærere var ikke uddannede til at undervise i idræt, der<br />

var ofte mangel på planlægning og evaluering af undervisn<strong>ingen</strong>.<br />

Alt i alt havde faget en dårlig status. Men i <strong>for</strong>bindelse<br />

med en ny uddannelsesre<strong>for</strong>m lavede spanierne om på dette,<br />

Til ledelsen<br />

Prioriter idræt på linie med skolens andre fag<br />

Tag initiativ til diskussion af fagets indhold med faggruppen<br />

Afsæt tid til at idrætslærere kan deltage i det <strong>for</strong>maliserede<br />

<strong>for</strong>ældresamarbejde<br />

Tag initiativ til at etablere et faglærerteam<br />

Liniefagslærere skal undervise i faget<br />

Udarbejd en langsigtet efteruddannelsesplan<br />

Den samlede rapport inklusiv flere anbefalinger<br />

kan downloades på www.EVA.dk


En idrætslærer i Spanien underviser kun i idræt og kun 18-20 timer om ugen. Resten af timerne, op til 37 timer, bruges til <strong>for</strong>beredelse.<br />

så en lærer nu kun bliver uddannet i ét fag, eksempelvis idræt.<br />

Linieuddannelsen i idræt er opdelt i to moduler: Modul 1 strækker<br />

sig over tre års fuldtidsstudie i idræt med tilhørende pædagogik,<br />

didaktik, psykologi, sundhedsfag, praktik etc. Modul<br />

1 giver lov til at undervise elever i indskol<strong>ingen</strong>. Ønsker man<br />

også at bliver idrætslærer i de ældste klasser, skal man igennem<br />

modul 2. Men man kan først blive optaget på Modul 2 efter<br />

to års erhvervserfaring med idrætsundervisning i indskol<strong>ingen</strong>.<br />

Modul 2 strækker sig yderligere over to års fuldtidsstudie.<br />

Fagspecialister i Danmark?<br />

Sammenlignet med ”den danske model” uddanner spanierne<br />

således deciderede fagspecialister, hvorimod de danske lærere<br />

uddannes til generalister i undervisning med 2-4 specialer.<br />

Det er ikke undersøgt, hvorvidt fagspecialisterne <strong>har</strong> <strong>for</strong>bedret<br />

Fakta<br />

idrætsundervisn<strong>ingen</strong>. Fakta er dog, at en idrætslærer i Spanien<br />

kun underviser i idræt og kun underviser 18-20 timer om ugen.<br />

Resten af timerne, op til 37 timer, kan bruges til <strong>for</strong>beredelse<br />

mm. Det bør alt andet lige resultere i fagspecialister, der <strong>har</strong><br />

muligheden <strong>for</strong> at <strong>for</strong>berede sig til undervisn<strong>ingen</strong>, samle op<br />

på undervisn<strong>ingen</strong>, evaluere, målsætte og udvikle idrætsfaget.<br />

Hvis den model blev indført i Danmark, kunne det dog resultere<br />

i, at man på mindre skoler kun ville have en til to idrætslærere<br />

på stedet og dermed komme til at savne fagkollegaer at sparre<br />

med. Den problematik kunne en netværksdannelse skoler imellem,<br />

mellem skole og SFO og mellem skole og <strong>for</strong>ening måske<br />

løse. Resultatet kunne gå hen og blive, at der var rum og muligheder<br />

<strong>for</strong>, at det blev rigtig interessant og udviklende at være<br />

idrætslærer i den danske folkeskole.<br />

Tekst og foto: Lene Terp,<br />

udviklingskonsulent i <strong>Skoleidræt</strong>tens Udviklingscenter<br />

Eksempel på timetallet til en linieuddannelse i idræt fra Haderslev Seminarium/CVU Sønderjylland:<br />

Antal liniefag Liniefag () Grunduddannelse Lektioner i alt<br />

Bekendtgørelse nr. 369 af 11. juni 1986 2 392 lektioner 140 lektioner 538<br />

Bekendtgørelse nr. 261 af 15. april 1992 2 0,6 årsværk 0 277<br />

Bekendtgørelse nr. 382 af 19. juni 1998 4 0,55 årsværk 0 264<br />

LOV nr 579 af 09/06/2006 2-3 1,2 årsværk 0 516<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 21


Kredse<br />

Elevaktiviteter<br />

NORDSJÆLLAND<br />

Titel: Softballtræf <strong>for</strong> 6.-7. kl.<br />

Sted: Kokkedal.14.05.07, Lynge 15.05.07,<br />

Hørsholm 16.05.07, Stenløse 23.05.07,<br />

Gilleleje 24.05.07.<br />

Tilm.: Senest 20.04.07 til Kitte Rytter,<br />

Enevangen 58, 3450 Allerød.<br />

Titel: Aktivitetsdag <strong>for</strong> 5. kl.<br />

Sted: Frederiksværk 30.05.07<br />

Tilm.: Senest 20.04.07 til Jytte Rasmussen,<br />

Magleblikskolen, Sportsvej 15, 3300<br />

Frederiksværk.<br />

Titel: Capoeira, brasiliansk kampdans <strong>for</strong><br />

5.-6. kl.<br />

Sted: Nivå 19.03.07, Slangerup 20.03.07,<br />

Farum 21.03.07 og Hillerød 22.03.07<br />

Tilm.: Senest 08.02.07 til Svend Videbæk,<br />

Kidhøj 57, 2880 Bagsværd.<br />

Titel: Basketstævne <strong>for</strong> 6.-7. kl.<br />

Sted: Frederiksværk 27.03.07, Ølstykke<br />

29.03.07, Helsingør 29.03.07 og Allerød<br />

03.04.07<br />

Tilm.: Senest 08.02.07 til Mette Larsen,<br />

Breeltehøj 27, 2970 Hørsholm<br />

Titel: Håndbold <strong>for</strong> 6.-7. kl.<br />

Sted: Nivå 07.03.07, Frederikssund 07.03.07,<br />

Helsinge 08.03.07, Helsingør 10.03.07<br />

og finalestævne i uge 12.<br />

Tilm.: Senest 08.02.07 til Lars Krogh, Nivå<br />

Centralskole, Niverødsvej 38, 2990<br />

Nivå.<br />

Titel: Brydning <strong>for</strong> 4. kl.<br />

Sted: Frederikssund i uge 20<br />

Tilm.: Senest d. 20.04.07 til Lars Tufvesson,<br />

Rugmarken 3, 3550 Slangerup.<br />

VESTSJÆLLAND<br />

Titel: Klassegymnastik- og idrætsdag <strong>for</strong><br />

2.-5 kl.<br />

Sted: Stenlille Hallen<br />

Tid: 02.05.07<br />

Tilm.: Senest 02.03.07 til Linda Larsen,<br />

Markedsgade 5, 2.th., 4300 Holbæk,<br />

tlf. 2047 1754, wmlarsen@mail.dk<br />

Titel: Orienteringsløb <strong>for</strong> 6. kl.<br />

Sted: Korsør Lystskov<br />

Tid: 15.05.07<br />

Tilm.: Senest 17.04.07 til Henning Stokholm<br />

Buch, Strandvej 70, 4220 Korsør, tlf.<br />

5837 7097, strandvej70@mail.dk<br />

STORSTRØMMEN<br />

Titel: Skolernes håndboldstævne, syd <strong>for</strong><br />

8.-9. kl.<br />

Sted: Maribohallerne<br />

Tid: Uge 8<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Volleydag <strong>for</strong> 7. kl.<br />

Sted: Grønsund<br />

Tid: 21.02.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Badmintondag <strong>for</strong> 6. kl.<br />

Sted: Grønsund<br />

Tid: 26.02.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Amtsfinaler i håndbold<br />

Sted: Sakskøbinghallerne<br />

Tid: 27.02.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Håndbolddag <strong>for</strong> 7. kl.<br />

22 IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007<br />

Sted: Grønsund<br />

Tid: 27.03.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Hockeystævne <strong>for</strong> 2. kl.<br />

Sted: Stubbekøbinghallen<br />

Tid: 28.03.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Hockeystævne <strong>for</strong> 2. kl.<br />

Sted: Næstved<br />

Tid: 28.03.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

FYN<br />

Titel: Kurvebold <strong>for</strong> 5. kl.<br />

Sted: Svendborg<br />

Tid: 30.03.07<br />

Tilm.: Senest d. 24.02.07 til Steen Rasmussen,<br />

tlf. 6254 1410.<br />

Titel: Aktivitetsdag <strong>for</strong> 3. kl.<br />

Sted: Vejstrup 18.04.07, Bernstorffsminde<br />

25.04.07, Køng 03.05.07 og Skårup<br />

09.05.07.<br />

Tilm.: Senest 01.03.07 til Karen Rasmussen,<br />

tlf. skole 6335 1291 <strong>eller</strong> privat 6225<br />

1149<br />

Titel: Skolernes O-løbsstævne<br />

Sted: Langesø<br />

Tid: 25.04.07<br />

Tilm.: Senest 29.03.07 til Morten Bladt,<br />

tlf. 6613 5157.<br />

SYDVESTJYLLAND<br />

Titel: Aktivitetsdag <strong>for</strong> 4. kl.<br />

Sted: Grindsted og Andst<br />

Tid: 28.02.07<br />

Tilm.: Til Stine Havstrup, Rørkjærsgade 14,<br />

6700 Esbjerg<br />

Andet: Se aktivitetsbeskrivelsen på www.<br />

skoleidraet.dk under Kreds Sydvestjylland<br />

Titel: Minibasket <strong>for</strong> 4.-5. kl.<br />

Sted: Esbjerg<br />

Tid: 22.02.07 i Rørkjærhallen og Blåbjerggårdskolen<br />

Tilm.: Til Lis Jensen, Gammelbyvej 11, 6600<br />

Vejen<br />

Andet: Se aktivitetsbeskrivelse på www.skoleidraet.dk<br />

under Kreds Sydvestjylland<br />

Titel: Kidsvolley <strong>for</strong> 4.-5. kl. (Level 1+2)<br />

Sted: Brørup 15.03.07, Esbjerg 20.03.07 og<br />

Varde 28.03.07<br />

Tilm.: Til Lene Tang, Vibækvej 22,<br />

6740 Bramming<br />

Andet: Se aktivitetsbeskrivelsen på<br />

www.skoleidraet.dk under Kreds<br />

Sydvestjylland<br />

Titel: Kom og svøm med <strong>for</strong> 5. kl.<br />

Sted: Vejen 06.03.07, Oksbøl 07.03.07 og<br />

Grindsted 08.03.07<br />

Tilm.: Til Lis Jensen, Gammelbyvej 11, 6600<br />

Vejen<br />

Andet: Se aktivitetsbeskrivelsen på<br />

www.skoleidraet.dk under Kreds<br />

Sydvestjylland<br />

Titel: Folkeskolens volleyballstævne 2007<br />

<strong>for</strong> 6.-10. kl.<br />

Sted: Tistrup (6.-7. kl.), Ribe (6.-10. kl.<br />

<strong>–</strong> mix-hold)<br />

Tid: Tistrup 07.02.07 og Ribe 08.02.07<br />

Tilm.: Til Torben Anthonsen, Rønnevej 26,<br />

6710 Esbjerg V<br />

Andet: Deltagergebyr: kr. 50,- pr. hold<br />

Se aktivitetsbeskrivelsen på<br />

www.skoleidraet.dk under Kreds<br />

Sydvestjylland<br />

Titel: Folkeskolens basketballstævne 2007<br />

<strong>for</strong> 6.-7. kl.<br />

Sted: Esbjerg 28.03.07 og Vejen 29.03.07<br />

Tilm.: Til Lis Jensen, Gammelbyvej 11, 6600<br />

Vejen<br />

Andet: Deltagergebyr: kr. 50,- pr. hold<br />

Se aktivitetsbeskrivelsen på www.<br />

skoleidraet.dk under Kreds Sydvestjylland<br />

Titel: Folkeskolens håndboldstævne 2007<br />

<strong>for</strong> 8.-9. kl.<br />

Sted: Ribe Fritidscenter 28.02.07<br />

Tilm.: Til Lene Tang, Vibækvej 22,<br />

6740 Bramming<br />

Andet: Deltagergebyr: kr. 50,- pr. hold<br />

Se aktivitetsbeskrivelsen på www.<br />

skoleidraet.dk under Kreds Sydvestjylland<br />

TREKANTOMRÅDET<br />

Titel: Legedag <strong>for</strong> 2. kl.<br />

Sted: Bramdrupdam Hallerne i Kolding<br />

Tid: 22.03.07 kl. 9-13<br />

Tilm.: Senest 08.02.07 til Brian Guldager,<br />

Bramdrupvej 22, Gravens, 6040 Egtved.<br />

Titel: Legedag <strong>for</strong> 2. kl.<br />

Sted: Harte Skole og Harte Fritidscenter<br />

Tid: 26.04.07 kl. 9<strong>–</strong>13<br />

Tilm.: Senest 15.03.07 til Brian Guldager,<br />

Bramdrupvej 22, Gravens, 6040 Egtved.<br />

Titel: Legedag <strong>for</strong> 2. kl.<br />

Sted: Hatting Skole<br />

Tid: 15.05.07 kl. 9<strong>–</strong>13<br />

Tilm.: Senest 27.03.07 til Bettina Sparvath,<br />

Præstehøj 24, 8751 Gedved.<br />

Titel: Børneidrætsdag <strong>for</strong> 3. kl.<br />

Sted: Midtjysk Ungdomsskole<br />

Tid: 29.03.07 kl. 9- 13<br />

Tilm.: Senest 08.02.07 til Lisa C. Rasmussen,<br />

Langgade 24, Lund, 8700 Horsens.<br />

Titel: Kom og vær med <strong>for</strong> 4. kl.<br />

Sted: Lunderskov Efterskole<br />

Tid: 02.05.07 kl. 9<strong>–</strong>12.30<br />

Tilm.: Senest 14.03.07 til Annette Castberg,<br />

Engen 7, Tved, 6000 Kolding.<br />

Titel: Kom og vær med <strong>for</strong> 4. kl.<br />

Sted: Vejle <strong>Idræt</strong>shøjskole<br />

Tid: 02.05.07 kl. 9<strong>–</strong>12<br />

Tilm.: Senest 14.03.07 til Steen Juulsen,<br />

Mølleager 45, 7100 Vejle.<br />

Titel: Fodbolddag <strong>for</strong> 4.-5. kl.<br />

Sted: Bramdrup Skole med omklædning i<br />

Bramdrupdam Hallerne<br />

Tid: 06.06.07 kl. 9<strong>–</strong>14<br />

Tilm.: Senest 25.05.07 til Lars Dam Johansen,<br />

Ametystvej 1, 8700 Horsens.<br />

Titel: Badmintondag <strong>for</strong> 5. kl.<br />

Sted: Bramdrupdam Hallerne, Kolding<br />

Tid: 19.03.07 kl. 9<strong>–</strong>13<br />

Tilm.: Senest 05.02.07 til Ebbe Lauesen<br />

Weng, Skolebakken 27, Bredal,<br />

7120 Vejle Ø.<br />

Titel: <strong>Idræt</strong> i skoven <strong>for</strong> 5.-6. kl.<br />

Sted: Bygholm Skov, Horsens<br />

Tid: 02.05.07<br />

Tilm.: Senest 14.03.07 til Bettina Sparvath,<br />

Præstehøj 24, 8751 Gedved.


Titel: Atletikdag <strong>for</strong> 6. kl.<br />

Sted: Hellebjerg <strong>Idræt</strong>sungdomsskole,<br />

Juelsminde<br />

Tid: 10.05.07 kl. 9<strong>–</strong>13<br />

Tilm.: Senest 22.03.07 til Bettina Sparvath,<br />

Præstehøj 24, 8751 Gedved.<br />

Titel: <strong>Idræt</strong> i naturen <strong>for</strong> 6. kl.<br />

Sted: Kolding Egnens <strong>Idræt</strong>sefterskole,<br />

Drejens<br />

Tid: 27.04.07 kl. 9<strong>–</strong>13.30<br />

Tilm.: Senest 16.03.07 til Annette Castberg,<br />

Engen 7, Tved, 6000 Kolding.<br />

Titel: Orientering <strong>for</strong> 6.-7. kl.<br />

Sted: Vejle<br />

Tid: 08.05.07 kl. 9<strong>–</strong> ca. 14<br />

Tilm.: Senest 27.03.07 til Jan Rasmussen,<br />

Nørregade 7, 7171 Uldum.<br />

MIDT- OG VESTJYLLAND<br />

Titel: Skolernes håndboldstævne 2007<br />

Stævnerne afvikles <strong>for</strong>skellige steder<br />

på nedenstående datoer.<br />

Tid: Gr. II: 6-7. kl. piger 21.02.07 og 6-7. kl.<br />

drenge 21.02.07<br />

Gr. III: 8-9. kl. piger B 06.03.07, 8.-9.<br />

kl. drenge B 06.03.07, 8.-9. kl. piger A<br />

08.03.07, 8.-9. kl. drenge A 08.03.07<br />

Gr. IV: 10. kl. piger og drenge, d.<br />

08.03.07<br />

Tilm.: Til Michael Simmelkjær, Ringgaden 25,<br />

Lomborg, 7620 Lemvig.<br />

Titel: Skolernes gymnastikdag 2007 <strong>for</strong> 5. kl.<br />

Tid: Vedersø <strong>Idræt</strong>sefterskole 21.03.07<br />

kl. 9.30-14, Bøvling <strong>Idræt</strong>sefterskole<br />

19.04.07 kl. 9.30<strong>–</strong>14.00 og Dejbjerglund<br />

Efterskole 28.04.07 kl. 9.30-14.00<br />

Tilm.: Til Mette Christiansen, Finderupvej 2B,<br />

6900 Skjern.<br />

Andet: Aktivitetsdagen er <strong>for</strong> 5 kl. og <strong>for</strong> hele<br />

klasser ledsaget af mindst 1 lærer<br />

Titel: Videbækstævnet: Kombineret<br />

svømme-, kidsvolley-, slagbold- og<br />

O-løbsdag.<br />

Sted: Videbækhallen<br />

Tid: 18.04. <strong>–</strong> 19.04. <strong>–</strong> 20.04 2007 <strong>–</strong> stævnet<br />

afvikles over tre dage <strong>for</strong> hele<br />

klasser.<br />

Tilm.: Til Mette Christiansen, Finderupvej 2B,<br />

6900 Skjern senest 12.02.07<br />

Andet: Nærmere oplysninger udsendes i<br />

marts 2007.<br />

Kursustilbud Kontakt kredsene<br />

NORDSJÆLLAND<br />

Titel: 24 timers kursus <strong>for</strong> idrætslærere<br />

Sted: Nivå<br />

Tid: 09.03.07 kl. 15 til 10.03.07 kl. 13<br />

Tilm.: Lars Krogh, Teglgårdsvej 509 3.tv., 3050<br />

Humlebæk, tlf. 4916 0026<br />

Andet: Pris kr. 500,- inkl. overnatning og mad.<br />

VESTSJÆLLAND<br />

Titel: Lærervolley<br />

Sted: Stenlille Hallen<br />

Tid: 24.03.07<br />

Tilm.: Senest 20.02.07 til Anette Bialik, Flinterupvej<br />

20, 4180 Sorø, 5784 5239,<br />

anette.bialik@mail.tele.dk<br />

Titel: Repræsentantskabsmøde og stiftende<br />

kredsmøde <strong>–</strong> Interesserede idrætslærere.<br />

Sted: Vallekilde Hørve Fritidscenter<br />

Tid: 22.03.07 kl. 10.00<br />

Tilm.: Senest 01.03.07 til Erik Elmelund,<br />

Solbakken 40, 4400 Kalundborg,<br />

5950 8683, elmelund@ka-net.dk<br />

STORSTRØMMEN<br />

Titel: Lærervolley<br />

Sted: Bogøhallen<br />

Tid: 02.03.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

Titel: Repræsentantskabsmøde<br />

Sted: Nykøbing F. i B1921’s klubhus<br />

Tid: 07.03.07<br />

Tilm.: Til <strong>for</strong>manden<br />

MIDT- OG VESTJYLLAND<br />

Titel: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde<br />

Sted: Amtscentret i Herning<br />

Tid: 27.02.07 kl. 15.00<br />

Andet: Indbydelse udsendes<br />

Brainstorm<br />

Københavns Kommune:<br />

Formand Børge Pedersen <strong>–</strong> bp.str@ci.kk.dk<br />

<strong>–</strong> tlf: 39610075 <strong>–</strong> skole: 8340 5000<br />

Københavns Omegn:<br />

Formand Connie Bach <strong>–</strong> connie.bach@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 4585 2325 <strong>–</strong> skole: 4587 9518<br />

Nordsjælland:<br />

Formand Svend Videbæk <strong>–</strong> svendvidebaek@webspeed.dk<br />

<strong>–</strong> tlf 4449 0442 <strong>–</strong> skole: 4517 5775<br />

Gl. Roskilde Amt:<br />

Formand Jørgen Erik Christensen <strong>–</strong> joergen.erik.christensen@koege.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 5663 9036 <strong>–</strong> skole: 5667 2700<br />

Vestsjælland:<br />

Formand Erik Elmelund <strong>–</strong> elmelund@ka-net.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 5950 8683 <strong>–</strong> skole: 5955 3400<br />

Storstrømmen:<br />

Formand Maja Piil <strong>–</strong> maja.piil@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 5485 4342 <strong>–</strong> skole: 5586 8686<br />

Bornholm:<br />

Formand Torben Christoffersen <strong>–</strong> torben.christoffersen1@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 5648 4068 <strong>–</strong> skole: 5648 0442<br />

Fyn:<br />

Formand Randi Fechtenburg <strong>–</strong> randi.fechtenburg@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 6593 4800 <strong>–</strong> skole: 66173035<br />

Sydvestjylland:<br />

Formand Lene Tang: lene.tang@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 7517 2763 <strong>–</strong> skole: 7517 3022<br />

Sønderjylland:<br />

Formand Lilian Bjørn <strong>–</strong> lilian.bjoern@toenderkommneskole.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 7472 2875 <strong>–</strong> skole: 7472 3333<br />

Trekantområdet:<br />

Formand Annette Castberg <strong>–</strong> castberg@post2.tele.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 7552 1220 <strong>–</strong> skole: 7556 8599<br />

Midt- og Vestjylland:<br />

Formand Lars Ricken - lars.ricken2@skolekom.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 9732 4619 <strong>–</strong> skole: 9732 0259<br />

Østjylland:<br />

Formand Lasse Højstrup Sørensen <strong>–</strong> hojstrup@hotmail.com<br />

<strong>–</strong> tlf. 4086 2504 <strong>–</strong> skole: 8615 6188<br />

Nordjylland:<br />

Formand Kenneth Andersen <strong>–</strong> jkka@andersen@mail.dk<br />

<strong>–</strong> tlf. 9885 4125 <strong>–</strong> skole: 9947 2800<br />

Sydslesvig:<br />

Formand Helmuth Schmidt <strong>–</strong> helmuth_schmidt@skole<strong>for</strong>en<strong>ingen</strong>.de<br />

<strong>–</strong> tlf 7472 6642 <strong>–</strong> skole: 0049 466 22403<br />

Storebæltsbro og badebro. Tæt på både indendørs og<br />

udendørs idrætsfaciliteter. Hotel Storebælt <strong>for</strong>binder<br />

moderne ideer, natur og mulighed <strong>for</strong> aktiviteter med<br />

en afslappet atmosfære. Her trækkes linjerne mellem<br />

nyt og gammelt, mellem funktionelt og hyggeligt.<br />

Lyse rammer med plads til 70 personer i plenum. Hotel<br />

Storebælt er kort sagt et rigtigt mødested. Et bekvemt<br />

sted at mødes, uanset hvor i landet du kommer fra.<br />

Tlf. 6531 4002 · www.sinatur.dk<br />

IDRÆT I SKOLEN NR. 1 2007 23


Afsender:<br />

<strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong><br />

Lindholm Havnevej 31<br />

5800 Nyborg<br />

Som hovedleverandør til de danske skoler og som samarbejdspartner med <strong>Dansk</strong> <strong>Skoleidræt</strong>,<br />

kan vi tilbyde et komplet udbud af idræts og aktivitetsudstyr.<br />

Kontakt din lokale Tress konsulent <strong>eller</strong> ring 86 52 22 00.<br />

652 775-3<br />

Soft Mini Håndbold<br />

Bolde udviklet sammen med<br />

<strong>Dansk</strong> Håndbold<strong>for</strong>bund.<br />

Perfekt til skolebrug.<br />

653 055 Skolegårdsmål<br />

Udført som do. i str.: 120 x 60 cm.<br />

Dybde: 40 cm.<br />

652 775-5<br />

SUPER GRIP Håndbold<br />

651 906 Bordtennisbord til udendørs brug<br />

Udendørs bordtennis er et godt aktiv, det altid populære<br />

spil, hvor alle kan deltage, leveres nu i udendørs kvalitet,<br />

der holder til vore skiftende vejr<strong>for</strong>hold. Spillepladen <strong>har</strong><br />

standard mål: L: 274 cm. B: 153 cm. Vægt: ca. 100 kg.<br />

Vejrbestandig kunststofplade, tykkelse 0,7 cm. Mulighed<br />

<strong>for</strong> <strong>for</strong>ankring i jorden. Benene er galvaniseret. Leveres<br />

incl net. Usamlet.<br />

GRATIS<br />

konsulentbesøg!<br />

Qianball:<br />

Er et actionspræget ketcherspil, der kan spilles <strong>for</strong> 2 spillere<br />

<strong>eller</strong> der kan trænes alene, f.eks. slagtræning. Da bolden<br />

er monteret i en gummisnor returnerer den som ved<br />

spil mod modstander, du bestemmer selv tempoet<br />

og hvilken retning du vil spille - det er dig/dit<br />

spil, der afgør om bolden spilles så den kan<br />

returnere. Spilles der med 2 spillere kan spillet<br />

minde en del om squash - der spilles fra<br />

samme side af banen og skiftevis <strong>for</strong>søges<br />

at spille bolden således den går tabt <strong>for</strong><br />

modspilleren.<br />

Lidt Qianball historie:<br />

Qianball er en sportsgren, som kom til<br />

Danmark i juni 2004 og er nærmest en kombination<br />

af: tennis, badminton og squash.<br />

Spillet stammer fra Kina. Nu kan det så også<br />

spilles her i Danmark.<br />

653 056 Skolegårdsmål<br />

Varmgalvaniseret, str.: 200 x 100 cm.<br />

Dybde: 65 cm. Målramme i runde stålrør<br />

og net i masket ståltråd. Her <strong>har</strong> vi det<br />

ægte klassiske mål til enhver boldplads.<br />

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg<br />

Ring: 86 52 22 00 • www.tress.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!