lokale MED- aftale - Randers Kommune

randers.dk

lokale MED- aftale - Randers Kommune

MED - aftale


Indholdsfortegnelse

Indledning.........................................................2

§. .Område.......................................................3

§.2.Formålet......................................................3

§.3..Arbejdsmiljøet..Om.sikkerheds-..

og.sundhedsarbejdet.....................................5

§.3. ..Arbejdsmiljøarbejdets.organisering.........6

§.3. . ..Sikkerhedsgruppens..

arbejdsmiljøopgaver...........................7

§.3. .2..Arbejdsmiljøopgaver.i.det.lokale..

MED-udvalg.eller.personalemøde..

med.MED-status................................9

§.3. .3..Arbejdsmiljøopgaver.i..

område-MED-udvalget......................

§.4.MED-strukturen.......................................... 2

§.5.Hovedudvalget............................................ 3

Sammensætning......................................... 3

Hovedudvalgets.opgaver............................... 3

Forretningsorden......................................... 4

§.6..MED-udvalg.på.decentralt.niveau................. 5

..MED-udvalget......................................... 5

Sammensætning......................................... 5

Kompetence............................................... 6

Forretningsorden......................................... 7

Tvister....................................................... 7

2..Personalemøder.med.MED-status............. 7

Sammensætning......................................... 7

Kompetence............................................... 7

Forretningsorden......................................... 7

Tvister....................................................... 8

§.7.Sektor-MED-udvalg..................................... 8

Formål....................................................... 8

Sammensætning......................................... 8

Kompetence,.herunder.afgrænsning.til.lokale.

MED-udvalg.og.område-MED-udvalget........... 9

Forretningsorden......................................... 9

Tvister.......................................................20

§.8.Område–.MED-udvalg.................................20

Sammensætning.........................................20

Kompetence...............................................2

Arbejdsmiljøarbejdet...................................2

Forretningsorden.........................................2

Tvister.......................................................2

§.9.Kompetence...............................................22

§. 0..Medindflydelse.og.medbestemmelse...........22

§. .Information.og.drøftelse............................23

§. 2.Retningslinjer.og.regler.............................24

§. 3-20.Om.tillidsrepræsentanter......................25

§. 3.Valg.af.tillidsrepræsentanter......................26

§. 4..Tillidsrepræsentantens.virksomhed.............28

§. 5..Valg.af.fællestillidsrepræsentanter..............30

§. 6..Valg.af.suppleant.(stedfortræder)...............32

§. 7..Medarbejderrepræsentanternes.vilkår..........32

§. 8..Frihed.til.deltagelse.i.kurser,.møder.mv.......33

§. 9.Afskedigelse.............................................34

§.20.Voldgift.vedr..§. 3.–. 9.............................36

§.2 ..Håndhævelse.af.forpligtelserne.i.§. ..

stk..4.–.6.om.information.og.drøftelse........36

§.22.Opsigelse.af.MED-aftalen..........................37

§.23.Ikrafttræden.af.MED-aftalen......................38

Bilag. :..Virksomhedsaftale................................40

Formål.......................................................40

Aktiviteter.og.metoder.................................4

Personaleafdelingens.HR-.og..

arbejdsmiljøteam........................................4

Værktøjer...................................................42

Procedure.for.opfølgning..............................42

Organisering.af.det.tværgående.arbejdsmiljøarbejde.i.Randers.Kommune.................43

Netværk.....................................................43

Sikkerhedslederen.......................................44

Fortolkning.og.brud.på.virksomhedsaftalen....44

Bilag.2:.Oprettelse.af.sikkerhedsgrupper............45

Arbejdsleder..En.definition.i.henhold.til..

arbejdsmiljølovgivningen..............................45

Sikkerhedsgrupper......................................45

Geografisk.og.funktionsmæssigt.adskilte..

afdelinger...................................................45

Holddrift....................................................45

Skiftende.arbejdstid....................................45

Hjemmearbejde.(distancearbejde).................45

Bilag.3:..Supplerende.vejledning.om.selvejende.

institutioner.og.MED.aftaler.–.arbejdsmiljø.

og.„fælles.sikkerhedsorganisation“.Udgivet.

af.Arbejdstilsynet,.KL,.Danske.Regioner.og.

KTO..Nov..2006..................................46

Bilag.4:.Gode.råd.om.informationer...................48

Bilag.5:..Overordnet.diagram.over.Randers..

Kommunes.MED-struktur......................49

Bilag.6:..Oversigt.over.MED-struktur.i.Randers..

Kommune.pr.. ..januar.2007................50

MED-database............................................50

Bilag.7:..Skabelon.til.forretningsorden.for..

MED-udvalg.........................................5

Bilag.8:..Fortegnelse.over.gældende.love,..

aftaler,.litteratur.og.gode.links...............52

Arbejdsmiljølovgivning.m.v...........................52

Links.til.hjemmesider..................................52

Links.til.hjemmesider.om.arbejdsmiljø..........52

Register..........................................................53

Med-aftalen


Aftaletekst

Indledning

MED-aftalen.i.Randers.Kommune.er.indgået.i.henhold.til.„Rammeaftale.om.medindflydelse.og.med-

bestemmelse“.indgået.den.24..april.2003.mellem.KL.og.KTO.(Kommunale.Tjenestemænd.og.Overens-

komstansatte)..

Randers.Kommune.er.en.værdibaseret.virksomhed,.som.arbejder.til.gavn.for.borgerne...

De.bærende.principper.i.styringen.er:.

•. central.styring.–.decentral.ledelse,.

•. brugerorientering.og.borgerinvolvering,.

•. faglighed,.kvalitet.og.helhed

•. effektivitet

Vi.vil.være.kendt.for.en.åben.og.dialogbaseret.kultur.som.orienterer.sig.imod.brugerne.og.inddrager.

borgerne.i.kommunens.ydelser.

Formålet.med.aftalen.om.medindflydelse.og.medbestemmelse.(MED).er.at.skabe.grundlag.for.

forbedring.og.udvikling.af.samarbejdet.og.sikre.et.sundt.arbejdsmiljø.for.medarbejdere.og.ledelse.

på.de.enkelte.arbejdspladser.og.i.Randers.Kommune.som.helhed.

Aftalen.bygger.på:

•. at.der.er.gensidig.tillid.mellem.ledelse.og.medarbejdere,

•. at.begge.parter.indgår.i.en.fælles.kultur.af.åbenhed,.lyst.til.samarbejde.og.vilje.til..

at.inddrage.den.anden.part.i.beslutningsprocessen,

•. at.aftalen.skal.være.let.at.forstå.og.administrere,.så.ledere.og.medarbejdere.kan.bruge.kræfterne.

. på.det.daglige.samarbejde.

Aftalen.respekterer.rammeaftalens.bestemmelser.og.forudsætninger.samt.arbejdsmiljølovgivningens.

bestemmelser.

Aftalens.tekst.er.opdelt.i.to.spalter:..

Aftaletekst.og.Bemærkninger..Det.skal.understreges,.at.begge.spalter.er.aftalestof.

Der.er.aftalt,.at.der.indgås.en.særskilt.lokal.Rammeaftale.om.medarbejderrepræsentanternes.vilkår.

med.personaleorganisationerne.i.henhold.til.De.centrale.parters.fælles.vejledning.om.indgåelse.af.

lokale.TR-aftaler.

Randers den 27. april 2007

2


Aftaletekst

§. .Område

Denne.MED-aftale.er.indgået.i.henhold.til.Rammeaftale

om medindflydelse og medbestemmelse.i.amter.og.

kommuner.af. 7..juni.2005.og.i.henhold.til.arbejds-

miljølovens.regler..MED-aftalen.dækker.alle.medar-

bejdere,.hvis.løn-.og.ansættelsesvilkår.er.omfattet.af.

Kommunernes.Lønningsnævns.tilsyn..MED-aftalen.

omfatter.således:.

.. alle.ansatte.ved.Randers.Kommune,.herunder.

Randers.Havn

2.. alle.ansatte.ved.selvejende.dag-.og.døgninstitutioner,.der.har.indgået.driftsoverenskomst.med.

Randers.Kommune.

§.2.Formålet

Randers.Kommune.er.en.værdibaseret.virksomhed,.

som.arbejder.til.gavn.for.borgerne..De.bærende.elementer.i.servicen.bygger.på.faglighed,.kvalitet,.helhed.

og.effektivitet..

Vi.vil.være.kendt.for.en.åben.og.dialogbaseret.kultur.

som.orienterer.sig.imod.brugerne.og.inddrager.borgerne.

i.kommunens.ydelser.

Formålet.med.aftalen.om.medindflydelse.og.medbe-

stemmelse.(MED).er.at.skabe.grundlag.for.forbed-

ring.og.udvikling.af.samarbejdet.og.sikre.et.sundt.

arbejdsmiljø.for.medarbejdere.og.ledelse.på.de.enkelte.

arbejdspladser.og.i.Randers.Kommune.som.helhed..

(Se.bemærkning.afsnit.3)

På.alle.kommunens.arbejdspladser.udøves.ledelses-

retten.af.byrådet.eller.dettes.ledelsesrepræsentanter.

i.samarbejde.med.medarbejderne.og.tillidsrepræsen-

tanterne.i.overensstemmelse.med.bestemmelserne.i.

denne.MED-aftale.

En.aktiv.meningsudveksling.med.gensidig.respekt.for.

hinandens.synspunkter.og.ansvar.for.opgaveløsningen.

skal.sikre.medarbejderne.medindflydelse.og.medbestem-

melse..Det.betyder,.at.det.til.enhver.tid.er.legitimt.og.

velkomment.at.henlede.opmærksomheden.på.problemer,.

og.at.disse.søges.løst.i.et.nært.samarbejde.

Bemærkninger

Ansvaret for sikkerhedsorganisationen og –arbejdet

i de selvejende institutioner kan ikke overføres til

kommunen. Bestyrelsen er ansvarlig for overhol-

delsen af arbejdsmiljølovgivningen.

Se nærmere i bilag 3 Supplerende vejledning om

selvejende institutioner og MED aftaler – arbejds-

miljø og „fælles sikkerhedsorganisation“ Udgivet

af Arbejdstilsynet, KL, Danske Regioner og KTO.

Nov. 2006

Jobcenter Randers er ikke omfattet af denne MED-

aftale. Jobcentret er omfattet af „Aftale om sam-

arbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre“ indgået

mellem KL/KTO og Personalestyrelsen/CFU den

5. oktober 2006.

Afsnit 1:

Når byrådet har vedtaget et endeligt værdigrundlag,

er det aftalt, at det kan indarbejdes redaktionelt

af hovedudvalget uden at MED-aftalen skal gen-

forhandles.

Afsnit 3:

Medindflydelse indebærer:

Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle

forhold af betydning for arbejds- personale-, sam-

arbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Medbestemmelse indebærer:

Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer

for tilrettelæggelsen af arbejds- personale-, sam-

arbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens

ansvars- og kompetenceområde og mulighed for

forhandling og indgåelse af aftaler inden for de

rammer, som er afstukket i overenskomster og i

centrale aftaler.

Parterne er indforstået med, at medbestemmelsen

udøves inden for de rammer, som er fastsat af

byrådet.

3

Med-aftalen


Aftaletekst

Den.gensidige.informationsforpligtelse.skal.sikre.et.

godt.grundlag.for.beslutningerne.så.tidligt.som.muligt.

i.en.proces.

Det.betyder,.at.

•. Randers.Kommunes.vision.og.værdigrundlag.er.

fundamentet.for.de.holdninger,.der.skal.præge.

det.daglige.arbejde,

•. de.ansattes.arbejdsmiljø-.og.sundhedsforhold.til.

enhver.tid.er.i.fokus,

•. alle.medarbejdere.har.ret.til.og.mulighed.for.at.

have.reel.medindflydelse,.medbestemmelse.og.

handlekompetence.på.egen.arbejdsplads,.samt.i.

kommunen.som.helhed,

•. arbejdsglæden.og.den.enkelte.ansattes.behov.

for.såvel.tryghed.som.for.personlig.og.faglig.

udvikling.tilgodeses,

•. der.skabes.gode.og.udviklende.arbejds-.og.

beskæftigelsesforhold,

•. alle.ansatte.engageres.i.såvel.det.daglige.arbejde.som.i.udviklingen.af.den.enkelte.arbejdsplads.og.af.hele.kommunen,

•. den.enkelte.gives.mulighed.for.kompetenceudvikling,.(se.bemærkning)

•. Randers.Kommune.skal.være.en.god.og.attraktiv.

arbejdsplads,.som.fortsat.kan.fastholde.og.

rekruttere.de.bedste.medarbejdere.

MED-aftalen.skal.medvirke.til.at.styrke.og.udvikle.medarbejdernes.interesse.for.arbejdsmiljø-.og.

sundhedsarbejdet. i. Randers. Kommune,. således.

at.såvel.det.centrale.som.det.lokale.arbejdsmiljøarbejde.på.alle.niveauer.er.offensivt.og.på.forkant.

med. udviklingen. på. arbejdsmiljø-. og. sundhedsarbejdet..Arbejdsmiljøarbejdet.sker.i.henhold.til.

den.gældende.lovgivning.på.arbejdsmiljøområdet..

(Se.bemærkning.afsnit. 5).

Med.det.formål.at.styrke.medarbejdernes.interesse.for.

kvalificeret.varetagelse.af.kommunens.opgaver,.skal.

MED-aftalen.sikre.to.søjler.som.vedrører

•. arbejdsmiljøet.om.sikkerheds-.og.sundhed.for.

medarbejderne,

•. samarbejdet.om.medindflydelse.og.medbestemmelse.

4

Bemærkninger

Afsnit 13

I henhold til Aftale om kompetenceudvikling og

Aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan

Afsnit 15:

Arbejdsmiljølovgivningens regler kan ikke fraviges

ved indgåelse af en lokal aftale. Det er udelukkende

organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der

kan aftales lokalt. Der henvises til den til enhver

tid gældende bekendtgørelse om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Der udarbejdes en virksomhedsaftale i henhold til

Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og

sundhedsarbejde nr. 575/2001, der som minimum

skal indeholde følgende elementer:

• Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der

kan anvendes med henblik på at sikre, at

den ændrede organisering af sikkerheds- og

sundhedsarbejdet styrker og effektiviserer

funktionsvaretagelsen.

• Angivelse af en procedure for gennemførelsen

og opfølgning af virksomhedsaftalen

på virksomheden.


Aftaletekst

§.3..Arbejdsmiljøet...

Om.sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet

Med.henblik.på.at.styrke.og.effektivisere.sikkerheds-.

og.sundhedsarbejdet.i.Randers.Kommune.aftales.

herved,.at.sikkerhedsarbejdet.integreres.i.hovedud-

valgets.arbejde.og.i.sammenhæng.med.de.øvrige.

samarbejdsspørgsmål.

For.at.styrke.arbejdsmiljøindsatsen.og.skabe.et.sundere.

arbejdsmiljø.udarbejder.og.iværksætter.hovedudvalget.

en.overordnet.arbejdsmiljøpolitik med.angivelse.af.

kommunens.målsætninger..Heri.indgår.de.fysiske.og.

psykiske.arbejdsmiljøfaktorer.

Med.udgangspunkt.i.arbejdspladsvurderingerne (APV).

udarbejdes.handlingsplaner.for,.hvordan.og.hvornår.

arbejdsmiljøproblemerne.løses,.hvilke.aktiviteter,.der.

iværksættes,.og.hvilke.metoder,.der.anvendes,.samt.

hvordan,.der.løbende.følges.op.på.problemerne.

Der.er.en.særlig.forpligtelse.til.at.inddrage.sygefra-

været,.når.arbejdspladsen.udarbejder.eller.reviderer.

sin.arbejdspladsvurdering.(APV)..Det.skal.sikre,.at.

arbejdspladsen.vurderer.de.forhold.i.dens.arbejdsmiljø,.

der.kan.medvirke.til.sygefravær.

Der.skal.tillige.udarbejdes.retningslinjer.for.at.redu-

cere.eller.minimere.forekomsten.af.arbejdsbetinget

stress..Forebyggelsen.af.arbejdsbetinget.stress.skal.

forbedre.sikkerhed.og.sundhed.og.føre.til.større.trivsel..

Målet.er.at.

•. øge.opmærksomheden.og.forståelsen.hos.arbejdsgiver,.ansatte.og.deres.repræsentanter.om.

arbejdsbetinget.stress

•. øge.opmærksomheden.med.hensyn.til.signaler,.

der.indikerer.arbejdsbetinget.stress...

(Se.bemærkning.afsnit.5)

Bemærkninger

• Angivelse af, hvordan opgaver og funktioner

varetages, herunder

• angivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan

ændres og opsiges.

• Oversigt over den aftalte organisering af sikkerheds-

og sundhedsarbejdet i form af en

organisationsplan.

Se bilag 1:

Virksomhedsaftale for Randers Kommune

Ad § 3

Arbejdsmiljølovgivningens regler kan ikke fraviges

ved indgåelse af den lokale MED- aftale. Det er udelukkende

organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet,

der kan aftales lokalt. Der henvises til den til enhver

tid gældende bekendtgørelse om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Afsnit 5:

Der henvises til Rammeaftale om medindflydelse

og medbestemmelse bilag 9: Protokollat om indsats

mod arbejdsbetinget stress.

Der er risiko for stress, hvis der er mangel på indflydelse

på eget arbejde, og der ikke er overensstemmelse

mellem krav, der bliver stillet, og de

ressourcer, der i bred forstand er til rådighed.

5

Med-aftalen


Aftaletekst

Der.udarbejdes.kvartalsvis.en.opgørelse.over.antallet

af de anmeldte arbejdsulykker/-skader..Herudover.

danner.en.årlig.opgørelse.heraf.baggrund.for.en ar-

bejdsmiljødrøftelse.i.hovedudvalget,.der.herefter.sikrer,.

at.informationen.kommer.ud.til.MED-udvalgene.

På.baggrund.af.de.kvartalsvise.og.den.årlige.opgørelse.

af.anmeldte.arbejdsulykker/-skader udarbejdes.der.

konkrete.forslag.til.at.forhindre.gentagelser.

Der.udarbejdes.årligt.statusrapporter.om.niveauet.

for.arbejdsmiljøindsatsen.med.beskrivelse.af,.hvilke.

initiativer,.der.er.iværksat,.og.

•. hvilken.indflydelse.det.har.haft.bl.a..på.antallet.

af.arbejdsskader.og.sygedage,.samt

•. hvilke.initiativer,.der.påtænkes.iværksat.

De.årlige.opgørelser.og.statusrapporterne.indgår.i.byrådets.behandlinger,.således.at.de.i.fornødent.omfang.

indgår.i.budgetbehandlingen.

Hovedudvalget.har.pligt.til.at.sikre.at.dokumentationen.

fra.sikkerhedsorganisationens.arbejde.er.i.overensstemmelse.med.lovgivningen.og.er.tilgængelig.

6

§.3. ..Arbejdsmiljøarbejdets.organisering

Det.er.på.lokalt.niveau.man.har.kompetencen.til.at.

agere.og.have.ansvar.for.arbejdsmiljøet..Derfor.fungerer.

MED-udvalget.som.sikkerhedsudvalg.

Den.praktiske.opgavefordeling.mellem.de.4.lokale.

niveauer.i.MED-organisationen.er.beskrevet.udførligt.

i.henhold.til.arbejdsmiljølovgivningen.for.

.. Sikkerhedsgruppen.

2.. MED-udvalget.eller.personalemødet.med..

MED-status.på.lokalt.niveau.

3.. Sektorudvalg

4.. MED-udvalget.på.områdeniveau.

Bemærkninger

På arbejdet kan det som nævnt være stressende

at opleve, at man ikke har indflydelse på sit eget

arbejde eller der kan f.eks. være

• krav om store arbejds- og sagsmængder

udført i højt arbejdstempo,

• uoverensstemmelse mellem egne krav og

eksternt stillede krav til kvalitet,

• krav om en særlig personlig adfærd i givne

situationer, f.eks. ved ikke at kunne vises

følelser, eller

• krav om hele tiden at skulle lave arbejdet om.

Der kan ligeledes være manglende ressourcer i

form af tid, økonomi, materialer, egne evner og

kompetencer m.m.

Særligt om forhold i de selvejende institutioner.

Se nærmere i bilag 3: Supplerende vejledning om

selvejende institutioner og MED aftaler – arbejdsmiljø

og „fælles sikkerhedsorganisation“ Udgivet

af Arbejdstilsynet, KL, Danske Regioner og KTO.

Nov. 2006

Sektorudvalget er beskrevet i § 7.


Aftaletekst

§.3. . ..Sikkerhedsgruppens.arbejdsmiljøopgaver

Arbejdslederen.og.sikkerhedsrepræsentanten.skal.

i.et.samarbejde.varetage.de.ansattes.sikkerhed.og.

sundhed.

Deltagelse.i.aktiviteter.til.beskyttelse.og.forebyggelse.af.

de.ansattes.sikkerheds-.og.sundhedsmæssige.risici.

Sikkerhedsgruppen.skal.påvirke.den.enkelte.til.en.

adfærd.der.fremmer.egen.og.andres.sikkerhed.og.

sundhed.

Sikkerhedsgruppen.skal.have.regelmæssig.kontakt.

med.de.ansatte.i.området.

Sikkerhedsgruppen.skal.arbejde.for.at.løse.afdelingens.

eller.arbejdsområdets.sikkerheds-.og.sundhedsproble-

mer..Det.bør.være.sikkerhedsgruppen,.der.har.ansvar.

for.at.sikre.løsning.af.problemet.

Sikkerhedsgruppen.skal.kontrollere.at.arbejdsforhol-

dene.er.fuldt.forsvarlige,.herunder

•. at.arbejdet,.arbejdsprocesserne.og.arbejdsmetoderne.er.tilrettelagt.og.bliver.udført.forsvarligt,

•. at.der.ikke.er.unødige.påvirkninger.fra.stoffer.og.

materialer,.men.at.de.kun.anvendes.ved.hjælp.

af.arbejdsprocesser.og.metoder.der.effektivt.

sikrer.de.ansatte.mod.ulykker.og.sygdomme,

•. at.maskiner,.redskaber.og.tekniske.hjælpemidler.

er.indrettet.og.anvendes.fuldt.forsvarligt,

•. at.kontrollere,.at.der.er.givet.effektiv.oplæring.

og.instruktion,

•. at.orientere.de.ansatte.om.de.bestemmelser,.der.

er.fastsat.til.fremme.af.sikkerhed.og.sundhed.

Sikkerhedsgruppens.medlemmer.er.nøglepersoner.i.

forhold.til.arbejdet.med.arbejdspladsvurderingen.(APV).

og.sikkerhedsgruppen.skal.på.sit.område.deltage.i

•. identifikation,.kortlægning.og.vurdering.af.

arbejdsmiljøforholdene,.

•. beskrivelsen.og.vurderingen.af.problemerne,.

herunder.arbejdsmiljøets.eventuelle.indflydelse.

på.sygefraværet,

•. at.gøre.en.særlig.indsats.vedrørende.arbejdsbetinget.stress,

•. at.prioritere.og.opstille.en.handlingsplan,

•. gennemføre.og.følge.op.på.handlingsplanen,

•. revision.af.arbejdspladsvurderingen.(APV’en).

Bemærkninger

7

Med-aftalen


Aftaletekst

Sikkerhedsgruppen.skal.være.bekendt.med.Arbejds-

tilsynets.tilsynsmetoder.bl.a..screening.og.tilpasset.

tilsyn.mv.

Sikkerhedsgruppen.skal.virke.som.kontaktled.mellem.

de.ansatte.og.MED-udvalget.(lokalt.niveau/områdeni-

veau).om.de.arbejdsmiljømæssige.spørgsmål.

Sikkerhedsgruppen.skal.deltage.i.planlægningen.af.

afdelingens.sikkerheds-.og.sundhedsarbejde..Det.er.

eksempelvis.ved

•. planlægning.af.ændring.i.arbejdets.organisering,

•. arbejdsgange,.arbejdsprocesser.og.arbejdsmetoder.og.evt..ændringer.i.dem,

•. udvidelser.eller.ombygning.(inddrages.allerede.i.

projekteringsfasen),

•. indkøb.og.brug.af.stoffer.og.materialer,

•. anskaffelser.og.ændringer.af.maskiner.og.tekniske.hjælpemidler,

•. ndførelse.af.ny.teknologi.

Sikkerhedsgruppen.skal

•. deltage.i.undersøgelser.af.ulykker,.tilløb.til.ulykker,.forgiftninger,.sundhedsskader.mv.

•. komme.med.konkrete.forslag.til.forebyggelse.af.

lignende.ulykker.og.anmelde.dem.til.arbejdsgiveren,.samt.underskrive.rapporter.om.foretagne.

undersøgelser.

Sikkerhedsgruppen.skal.holde.MED-udvalget.underrettet.om.de.arbejdsmiljømæssige.forhold.i.arbejdsområdet.og.om.sikkerhedsgruppens.arbejde.

Sikkerhedsgruppen.skal.hjælpe.MED-udvalget.med.at.

•. kortlægge.arbejdsmiljøet,

•. stille.forslag.til.forbedringer.og.give.forslag.til.og.

prioritere.løsninger.

Sikkerhedsgruppen.skal.behandle.tilsynsrapporter.

fra.Arbejdstilsynet.og.orientere.sig.om.påbud,.der.er.

givet.af.Arbejdstilsynet.

Sikkerhedsgruppen.skal.samarbejde.med.Arbejdstilsynet,.der.som.regel.kontakter.sikkerhedsgruppen,.

ved.besøg.i.afdelingen/arbejdsområdet.

Sikkerhedsgruppen.kan.ikke.selvstændigt.rekvirere.

hjælp.fra.arbejdsmiljørådgivere,.medmindre.andet.er.

aftalt.på.arbejdspladsen.

8

Bemærkninger


Aftaletekst

Samarbejdet.omfatter.bl.a.,.at.sikkerhedsgruppen.

inddrages.i.løsning.af.periode-.eller.problempåbud,.

der.bliver.afgivet.af.Arbejdstilsynet.

Sikkerhedsgruppen. skal. også. påtegne. tilbage-

meldingerne.til.Arbejdstilsynet,.når.arbejdspladsen.

har.efterkommet.de.angivne.påbud.

Sikkerhedsgruppen.skal.imødegå.risici.i.forbindelse.

med.opståede.arbejdsmiljømæssige.problemer.og.

indberette.dem.til.MED-udvalgets.formand.eller.le-

delsen.

§.3. .2..Arbejdsmiljøopgaver.i.det.

lokale.MED-udvalg.eller..

personalemøde.med..

MED-status

Planlægning,.ledelse.og.koordinering.af.sikkerhedsarbejdet.–.herunder.sikkerhedsgruppernes.arbejde.

MED-udvalget.skal.opstille.de.principper,.der.danner.

baggrund.for.sikkerhedsgruppernes.arbejde..

MED-udvalget.skal.sikre,.at.sikkerhedsgrupperne.selv.

kan.løse.de.fleste.af.de.konkrete.arbejdsmiljøpro-

blemer.

MED-udvalget.skal.tage.stilling.til.om.antallet.af.sik-

kerhedsgrupper.er.passende,.og.vurdere.-.alt.efter.

afdelingens.art.eller.om.arbejdsområdets.størrelse.eller.

beliggenhed.-.om.det.er.hensigtsmæssigt.at.oprette.

flere.sikkerhedsgrupper.

MED-udvalget.skal.registrere.arbejdsområdets.ar-

bejdsmiljøproblemer.

MED-udvalget.skal.undersøge,.forebygge.og.følge.op.

på.sygefraværet.

MED-udvalget.skal.yde.en.særlig.indsats.vedrørende.

arbejdsbetinget.stress.

MED-udvalget.skal.udarbejde.kvartalsvis.statistik.over.

ulykker,.forgiftninger.og.sundhedsskader.

MED-udvalget.rådgiver.sikkerhedsgrupperne.ved.løs-

ning.af.arbejdsmiljøspørgsmål.

Bemærkninger

9

Med-aftalen


Aftaletekst

MED-udvalget.skal.være.bekendt.med.Arbejdstil-

synets.tilsynsmetoder.bl.a..screening.og.tilpasset.

tilsyn.mv.

Planlægning.af.arbejdsområdets.sikkerheds-.og.sund-

hedsarbejdet.vedr..forhold.der.har.betydning.for.ar-

bejdsmiljøet..Det.kan.f.eks..være.ved

•. udvidelser.eller.ombygninger,

•. anskaffelse.og.ændringer.af.maskiner.og.tekniske.hjælpemidler,

•. indkøb.og.brug.af.stoffer.og.materialer,

•. nye.eller.ændrede.arbejdsgange,

•. arbejdsprocesser.og.arbejdsmetoder.

MED-udvalget.skal.planlægge,.koordinere.og.udstikke.

de.nærmere.rammer.for.sikkerhedsgruppens.arbejde.

med.arbejdspladsvurderingerne.(APV’erne).

MED-udvalget.skal.fastlægge.opgavefordelingen.mellem.MED-udvalg,.sikkerhedsgrupperne.og.de.ansatte.

i.forbindelse.med.gennemførelsen.af.APV’en.

MED-udvalget.skal.løbende.kontrollere.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejdet.i.arbejdsområdet,.og

•. kontrollere.overholdelse.af.sikkerhedsforskrifterne,

•. orientere.og.vejlede.sikkerhedsgrupperne.om.

regler.inden.for.gruppens.område,

•. fastlægge.principperne.for.oplæring.og.instruktion.af.de.ansatte,

•. sikre.at.årsager.til.ulykker,.sundhedsskader.og.

tilløb.til.ulykker.og.sundhedsskader.undersøges,

•. gennemføre.foranstaltninger.der.kan.hindre.

gentagelser,

•. underskrive.rapporter.om.foretagne.undersøgelser,

•. holde.sig.orienteret.om.de.bestemmelser.der.er.

om.arbejdsmiljøarbejdet,

•. samarbejde.med.arbejdsmiljørådgivere.

Repræsentanter.for.MED-udvalget/sikkerhedsgruppen.

deltager.i.Arbejdstilsynets.besøg.på.arbejdsområdet.

MED-udvalget.skal.orientere.sig.om.påbud.m.m..givet.

af.Arbejdstilsynet,.og

•. tilegne.sig.Arbejdstilsynets.oplysninger.om.

aktiviteter.til.beskyttelse.og.forebyggelse.

0

Bemærkninger


Aftaletekst

§.3. .3..Arbejdsmiljøopgaver.i..

område-MED-udvalget.

Planlægning,.ledelse.og.koordinering.af.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejdet.indenfor.området.

Område-MED-udvalget.skal.

•. stå.for.de.aktiviteter.som.skal.sættes.i.gang.for.

at.beskytte.de.ansatte,.og.de.aktiviteter.der.kan.

forebygge.risiko.for.arbejdsmiljøproblemer.

•. skal.registrere.arbejdsområdets.arbejdsmiljøproblemer,

•. skal.udarbejde.en.plan.over.sikkerhedsorganisationens.opbygning,

•. rådgive.ved.løsning.af.arbejdsmiljømæssige.

spørgsmål,

•. sikre.synlige.rammer.for.arbejdet.med.at.nedbringe.sygefraværet.indenfor.området.i.samarbejde.med.de.lokale.MED-udvalg,

•. yde.en.særlig.indsats.vedrørende.arbejdsbetinget.stress.som.ikke.naturligt.varetages.af.de.lokale.MED-udvalg,.dvs..af.tværgående.interesse,

•. planlægge.områdets.sikkerheds-.og.sundhedsarbejde,

•. sikre.rammerne.for,.at.sikkerhedsgrupperne/de.

sikkerhedsansvarlige.orienteres.og.vejledes.om.

arbejdet,

•. sikre.rammerne.for.tilstrækkelig.og.nødvendig.

oplæring.og.instruktion.af.de.ansatte,

•. kvartalsvis.indsamle.og.bearbejde.områdets.

statistikker.over.antallet.af.anmeldte.arbejdsulykker.og.sundhedsskader.til.hovedudvalget,

•. informere.de.ansatte.om.arbejdsmiljøarbejdet,

•. fastlægge.principperne.for.oplæring.og.instruktion.af.de.ansatte,.

•. sikre,.at.årsager.til.ulykker.og.sundhedsskader.

samt.tilløb.til.ulykker.og.sundhedsskader.

.undersøges.

•. medvirke.med.oplysninger.og.statistikker.til.

hovedudvalgets.årlige.arbejdsmiljøredegørelse,

•. hvert.år.udarbejde.en.samlet.statistik.over.ulykker,.forgiftninger.og.sundhedsskader.indenfor.

området.

•. holde.sig.orienteret.om.de.bestemmelser.der.er.

om.arbejdsmiljøarbejdet,

•. orientere.sig.om.påbud.mv..givet.af.

.Arbejdstilsynet,

•. orientere.sig.i.Arbejdstilsynets.oplysninger.om.

aktiviteter.til.beskyttelse.og.forebyggelse.

Bemærkninger

Med-aftalen


Aftaletekst

•. holde.ekstraordinære.møder.ved.alvorlige.ulykker,.sundhedsskader.eller.tilløb.til.ulykker.og.

sundhedsskader,

•. holde.møder.med.sikkerhedsgrupperne.mindst.

to.gange.om.året.

2

§.4.MED-strukturen.

Hovedstrukturen.for.MED-organisationen.er.enstrenget.

og.tager.sit.udgangspunkt.i

•. at.enhver.medarbejder.kan.henføres.til.et.decentralt.MED-organ,

•. at.MED-strukturen.til.enhver.tid.skal.være.i.

overensstemmelse.med.kommunens.ledelsesstruktur,

•. at.MED-udvalgene.som.udgangspunkt.sammensættes.på.medarbejdersiden.af.de.tillidsrepræsentanter,.der.er.inden.for.det.område,.som.

udvalget.dækker.

•. at.MED-strukturen.gøres.så.enkel.som.mulig,

•. at.arbejdsmiljøindsatsen.skal.styrkes.for.at.

skabe.et.sundere.arbejdsmiljø..

MED-strukturen.i.Randers.Kommune.består.således.

af.følgende:

.. Hovedudvalget.for.hele.kommunen

2.. Decentrale.MED-udvalg.eller.personalemøder.

med.MED-status.på.arbejdspladsniveau.

3.. Sektor-MED-udvalg.indenfor.social-,.handicap-,.

ældre-,.psykiatri-,.børne-,.skole-.og.familie-.og.

det.tværgående.område.

4.. MED-udvalg.på.områdeniveau

5.. Sikkerhedsgrupper

6.. Sikkerhedslederen.er.tilforordnet.hovedudvalget.

7.. Sikkerhedsrepræsentant.og.arbejdsleder.skal.

indgå.i.MED-udvalg.på.arbejdspladsniveau

Der.vælges.mindst.en.sikkerhedsrepræsentant.og.

arbejdsleder.til.MED-udvalget.på.hvert.niveau.

Sikkerheds-.og.tillidsrepræsentantarbejdet.kan.varetages.af.samme.person.

Valg.til.de.to.funktioner.skal.dog.foregå.særskilt.

MED-udvalgene.kan.nedsætte.underudvalg.til.vareta-

gelse.af.særlige.opgaver..

Hovedudvalget.godkender.MED-strukturen.

Bemærkninger

Hovedudvalget kan give dispensation fra den en-

strengede MED-struktur, hvis det skønnes mest

hensigtsmæssigt ud fra et arbejdsmæssigt og sagligt

hensyn at fastholde en særskilt sikkerhedsorga-

nisation.

For CBR-Randers (Center for Beskæftigelse og

Revalidering – Randers) - er aftalt en tostrenget

MED-struktur.

Ad. pkt. 2

Kompetence til at vælge og oprette et lokaludvalg el-

ler personalemøder med MED-status afgøres lokalt.

Sammensætningen bestemmes af medarbejdere og

ledelse i et samarbejde i henhold til rammeaftalens

§ 4 stk. 5, der fastslår, at

• medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen

skal som udgangspunkt baseres

på hovedorganisationerne og skal afspejle

personalesammensætningen,

• udvalgene skal være af en sådan størrelse og

med en sådan sammensætning, at arbejdet i

praksis kan fungere,

• udvalgene bør sammensættes så repræsentativt

som muligt, således at alle relevante

synspunkter kan komme frem,

• så vidt det er muligt bør alle personaleorganisationer

(overenskomstgrupper) være

repræsenteret i udvalget.

• ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanterne

af sin midte (bemærk, at arbejdslederne i

sikkerhedsorganisationen skal vælges blandt

arbejdslederne og udpeges ikke).


Aftaletekst

Såfremt.der.sker.ændringer.i.kommunens.organisa-

tions-.og.kompetenceplan.tilpasses.MED-strukturen.

i.overensstemmelse.hermed.efter.aftale.i.hovedud-

valget.

Kommunens.MED-struktur.vedligeholdes.løbende.elek-

tronisk.og.findes.på.kommunens.Intranet..Heri.fremgår.

såvel.samarbejds-.som.sikkerhedsorganisation..

Valgperioden.for.medarbejderrepræsentanter.afta-

les.til.en.2-årig.periode.med.virkning.fra. ..januar.

i.ulige.år.

§.5.Hovedudvalget

Der.nedsættes.et.hovedudvalg.for.Randers.Kom-

mune..

Sammensætning

Hovedudvalget.sammensættes.af:

•. Der.udpeges.maksimalt. 0.ledelsesrepræsentanter,.heriblandt.vælges.2.arbejdsledere.fra.

sikkerhedsorganisationen.

•. 0.medarbejderrepræsentanter.ansat.ved.

og.aflønnet.af.Randers.Kommune.udpeges.

af.hovedorganisationerne.efter.følgende.

.fordelingsnøgle:

. DKK. 5

. FTF. 4

. AC.

•. 2.medarbejderrepræsentanter.valgt.af.og.blandt.

kommunens.sikkerhedsrepræsentanter.på.områ-

deniveau

•. Den.daglige.sikkerhedsleder.tilforordnes.hoved-

udvalget.og.handler.på.udvalgets.vegne.mellem.

møderne.

Der.vælges.personlige.suppleanter,.der.indtræder.i.

.hovedudvalget.ved.de.ordinære.medlemmers.forfald.

Hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget.forhandler.og.indgår.aftaler.om.ud-

fyldning.af.generelle.rammeaftaler/overenskomster.

i.tilfælde,.hvor.aftaleretten.er.delegeret.til.de.lokale.

repræsentanter.

Bemærkninger

• De decentrale MED-udvalg og personalemøder

med MED-status fastsætter selv deres forret-

ningsorden i henhold til bilag 5.

3

Med-aftalen


Aftaletekst

Hovedudvalget.har.på.det.overordnede.niveau.end-

videre.til.opgave

•. at.sikre,.at.MED-aftalen.bliver.efterlevet.alle.

steder.i.Randers.Kommunes.organisation,

•. at.beslutte.kommunens.MED-struktur,.

•. at.udvikle.en.uddannelse,.der.kvalificerer.ledelse.og.medarbejdere.til.at.indgå.i.et.samarbejde.

om.de.samlede.opgaver.i.MED-systemet.

•. gensidigt.at.informere,.drøfte.og.udarbejde.

retningslinjer.vedrørende.arbejds-,.personale-,.

samarbejds-,.og.arbejdsmiljøforhold,.der.har.

betydning.for.hele.kommunen,

•. at.vejlede.om.udmøntning.af.den.lokale.aftale.

om.medindflydelse.og.medbestemmelse,.herunder.om.nedsættelse.af.udvalg.mv.,

•. at.fortolke.aftalte.retningslinjer,

•. at.fortolke.MED-aftale.for.Randers.Kommune.

om.medindflydelse.og.medbestemmelse.og.

behandle.uoverensstemmelser.herom,.

•. medvirke.til.at.styrke.medarbejdernes.interesse.

for.arbejdsmiljøarbejdet.ved.at.styrke.og.effektivisere.det,.således.at.såvel.det.centrale.som.

det.lokale.arbejdsmiljøarbejde.på.alle.niveauer.

fungerer.sammenhængende,.således.at.arbejdspladserne.kan.være.på.forkant.med.udviklingen.

indenfor.arbejdsmiljø-.og.sundhedsarbejdet..

•. at.indbringe.uoverensstemmelser,.fortolkningsspørgsmål.vedrørende.rammeaftalen.m.v..for.de.

centrale.forhandlingsparter,.jfr..Rammeaftalens.

§.20.om.voldgift.

•. Hovedudvalget.skal.afholde.ordinært.møde.

mindst.en.gang.i.kvartalet..Ekstraordinære.

møder.afholdes,.hvis.formanden.eller.næstformanden.skønner.det.nødvendigt.eller.mindst.2.

udvalgsmedlemmer.fremsætter.begæring.herom..

Forretningsorden

Kommunaldirektøren.er.formand.for.hovedudvalget.

Næstformanden.vælges.blandt.tillidsrepræsentanterne.

af.medarbejderrepræsentanterne.

Hovedudvalget.fastsætter.selv.sin.forretningsorden.

Hovedudvalget.mødes.mindst.en.gang.om.året.med.

økonomiudvalget.med.henblik.på.en.generel.drøftelse.

om.budgettet.og.andre.forhold.om.arbejds-.og.perso-

naleforholdene.i.kommunen.

4

Bemærkninger

Der kan ikke lokalt aftales fravigelser fra kommunens

MED-struktur.


Aftaletekst

§.6..MED-udvalg.på.decentralt..

niveau

Der.kan.i.institutionerne.på.decentralt.niveau.enten.

oprettes.

.. MED-udvalg..

eller.

2.. personalemøde.med.MED-status,.

som.alle.udøver.såvel.samarbejds-.som.arbejdsmiljøopgaver.inden.for.lederens.kompetenceområde.

Begge. udvalgstyper. skal. godkendes. i. hovedudvalget.

1. MED-udvalget

På.hvert.arbejdssted.med.selvstændig.ledelsesfunktion,.oprettes.der.et.lokalt.MED-udvalg.

Der.udarbejdes.en.oversigt.over.strukturen.

Ændringer.i.strukturen.skal.besluttes.af.hovedud-

valget.

Sammensætning

Medarbejderrepræsentationen.i.udvalgsstrukturen.skal.

tage.udgangspunkt.i.en.fordeling.på.hovedorganisa-

tionsområderne,.dvs..LO-området.(Det.Kommunale.

Kartel),.FTF-området.og.AC..Hvis.der.ikke.er.nogle.

medarbejdere.tilhørende.et.hovedorganisationsområde.

inden.for.det.område,.som.det.pågældende.udvalg.dæk-

ker,.skal.der.naturligvis.ikke.være.en.repræsentation.

fra.dette.hovedorganisationsområde.i.udvalget.

Udvalgene.skal.være.af.en.sådan.størrelse.og.med.

en.sådan.sammensætning,.at.arbejdet.i.praksis.kan.

fungere.

Udvalgene.bør.sammensættes.så.repræsentativt.som.

muligt,.således.at.alle.relevante.synspunkter.kan.komme.

frem..Så.vidt.muligt.bør.alle.personaleorganisationer.

(overenskomstgrupper).være.repræsenteret.i.udvalget..

Dernæst.kan.de.enkelte.personalegruppers.størrelse.

inddrages.ved.vurdering.af.sammensætning.af.udvalget.

på.medarbejdersiden..Hvis.ikke.alle.personaleorgani-

sationer.er.repræsenteret,.kan.det.overvejes,.om.der.

skal.etableres.et.kontaktudvalg.eller.andet.forum,.som.

kan.virke.vejledende.for.personalerepræsentanterne.

i.MED-udvalget.

Bemærkninger

5

Med-aftalen


Aftaletekst

Ledelsen.udpeger.ledelsesrepræsentanterne.af.sin.

midte.

Antallet.af.repræsentanter.i.MED-udvalget.aftales.

mellem.ledelse.og.personaleorganisationernes.stedlige.

repræsentanter.på.arbejdsstedet,.dog.kan.antallet.af.

repræsentanter.fra.hver.side.ikke.være.færre.end.2.

og.som.hovedregel.ikke.flere.end.7..

Antallet.af.ledelsesrepræsentanter.i.MED-udvalget.kan.

ikke.overstige.antallet.af.medarbejderrepræsentanter.

for.øvrige.i.institutionen.

Der.skal.tillige.aftales.ved.flere.sikkerhedsgrupper.på.

arbejdspladsen,.hvordan.repræsentationen.af.disse.

grupper.skal.være..Ved.flere.sikkerhedsgrupper.skal.

der.dog.mindst.vælges.2.sikkerhedsrepræsentanter.

Arbejdsstedets.ledelse.udpeger.af.sin.midte.sine.re-

præsentanter.i.MED-udvalget..Den.ansvarlige.leder.

af.arbejdsstedet.er.formand.for.MED-udvalget..Med-

arbejderrepræsentanterne.vælger.blandt.tillidsrepræ-

sentanterne.næstformanden.i.MED-udvalget.

Medarbejderrepræsentanterne. vælges. af. perso-

nalet. blandt. de. på. arbejdsstedet. ansatte. tillids-

repræsentanter..Er.der.flere.pladser.i.MED-udvalget.

end.der.er.tillidsrepræsentanter,.vælges.andre.medar-

bejdere.på.arbejdsstedet.som.medlemmer.af.udvalget..

Disse.har.samme.beskyttelse.mod.afskedigelse.som.

tillidsrepræsentanter..Det.samme.gælder.suppleanter.

i.MED-udvalget.

Sikkerhedsgruppen.deltager.som.medlemmer.i.MED-

udvalget..Såfremt.der.er.flere.sikkerhedsgrupper.vælger.

de.selv,.hvem.der.skal.deltage.i.MED-udvalget..Det.

gælder.både.blandt.arbejdsledere.og.sikkerhedsre-

præsentanter.

Der.vælges.suppleanter.for.medlemmerne,.såfremt.

der.er.flere.sikkerhedsgrupper.

Kompetence

Medindflydelse.og.medbestemmelse.udøves.inden.

for.det.kompetenceområde,.som.ledelsen.har.med.

hensyn.til.arbejds-,.personale-,.samarbejds-.og.ar-

bejdsmiljøforhold..Hvis.der.opstår.tvivl.om.række-

vidden.af.ledelseskompetencen,.skal.ledelsen.klargøre.

grænserne.herfor.

6

Bemærkninger


Aftaletekst

Forretningsorden

MED-udvalgene.fastsætter.selv.deres.forretnings-

orden.

I.forretningsordenen.skal.opgavefordelingen.mellem.

MED-udvalget.og.sikkerhedsgruppen.præciseres.

konkret,.således.at.enhver.medarbejder.til.hver.en.tid.

ved,.hvor.han/hun.skal.henvende.sig..I.MED-aftalens.

§.3.fremgår.MED-udvalgets.sikkerhedsopgaver.

MED-udvalgene.holder.møde.mindst. .gang.i.kvar-

talet,.samt.når.formanden,.næstformanden.eller.et.

flertal.af.medarbejderrepræsentanterne.finder.det.

nødvendigt.

Tvister

Ledelsen.eller.medarbejderrepræsentanterne.i.et.

MED-udvalg.kan.for.hovedudvalget.indbringe.spørgs-

mål.om.fortolkning.af.aftalte.retningslinier,.om.for-

tolkning.af.den.lokale.aftale.om.medindflydelse.og.

medbestemmelse.og.om.uoverensstemmelser.om.

den.lokale.aftale.

2. Personalemøder med MED-status

Medindflydelsen.og.medbestemmelsen.for.de.medar-

bejdere,.der.ikke.er.omfattet.af.et.MED-udvalg,.sikres.

ved.afholdelse.af.personalemøder.med.MED-status,.

hvori.alle.medarbejdere.og.ledelsesrepræsentanter.

på.arbejdsstedet.deltager.

Sammensætning

Den.daglige.leder.er.formand.og.tillidsrepræsentanten.

er.næstformand..Denne.vælges.blandt.de.tillidsre-

præsentanter,.der.er.i.afdelingen/institutionen..Er.

der.ingen.tillidsrepræsentant,.er.det.en.medarbejder-

repræsentant,.der.fungerer.som.næstformand.

Kompetence

Medindflydelse.og.medbestemmelse.udøves.inden.

for.det.kompetenceområde,.som.ledelsen.har.med.

hensyn.til.arbejds-,.personale-,.samarbejds-.og.arbejdsmiljøforhold..Hvis.der.opstår.tvivl.om.rækkevidden.af.ledelseskompetencen,.skal.ledelsen.klargøre.

grænserne.herfor.

Forretningsorden

Personalemødet.med.MED-status.fastsætter.selv.

deres.forretningsorden.

Bemærkninger

7

Med-aftalen


Aftaletekst

Personalemøder.med.MED-status.afholdes.mindst.

.gang.i.kvartalet,.samt.når.formanden,.næstfor-

manden.eller.et.flertal.af.medarbejdere.finder.det.

nødvendigt.

Afholdelse.af.personalemøder.med.MED-status.be-

grænser.ikke.muligheden.for.at.afholde.andre.former.

for.personalemøder.uden.MED-status..Sådanne.møder.

er.ikke.reguleret.af.den.lokale.aftale.

Personalemøder.med.MED-status.afholdes.med.samme.

status.og.karakter.som.MED-udvalgsmøder.

Tvister

Ledelsen.eller.medarbejderrepræsentanter.i.et.per-

sonalemøde.med.MEDstatus.kan.for.hovedudvalget.

indbringe.spørgsmål.om.fortolkning.af.aftalte.ret-

ningslinier,.om.fortolkning.af.den.lokale.aftale.om.

medindflydelse.og.medbestemmelse.og.om.uoverens-

stemmelser.om.den.lokale.aftale.

8

§.7.Sektor-MED-udvalg

Der.nedsættes.sektor-.MED-udvalg.indenfor.følgende.

områder:

•. socialområdet

•. handicapområdet

•. ældreområdet

•. psykiatriområdet

•. børneområdet

•. skoleområdet

•. familieområdet

•. tværgående.område.

Formål

Sektor-MED-udvalget.har.til.opgave.at.drøfte.spørgsmål.af.overordnet.karakter.og.tværgående.interesse.

for.sektorområdet..Sektor-MED-udvalget.skal.søge.at.

anskue.disse.spørgsmål.udfra.en.principiel.og.overordnet.indfaldsvinkel,.der.kan.være.et.supplement.til.betragtninger.fra.de.lokale.MED-udvalg.eller.personalemøder.med.MED-status.

Sammensætning

Medarbejderrepræsentationen.i.sektor-MED-udvalget.

udpeges.af.hovedorganisationerne..Udpegningen.sker.

blandt.tillidsrepræsentanterne.inden.for.udvalgets.

område..Udpegningen.skal.tage.udgangspunkt.i.fordelingsnøglen.4-3-

.på.hovedorganisationsområderne,.

Bemærkninger


Aftaletekst

(dvs..LO-området.(Det.Kommunale.Kartel),.FTF-

området.og.AC-området).og.den.personalemæssige.

sammensætning..Der.udpeges.8.medarbejderre-

præsentanter.

Der.vælges.2.sikkerhedsrepræsentanter.af.og.blandt.

sektorområdets.sikkerhedsrepræsentanter.

Udvalget.skal.sammensættes.på.en.sådan.måde,.at.

personalesammensætningen.afspejles.i.udvalget.

Antallet.af.ledelsesrepræsentanter.i.sektor-MED-

udvalget.kan.ikke.overstige.antallet.af.medarbejder-

repræsentanter.

Chefen.for.sektoren.er.formand.for.sektor-MED-

udvalget..Næstformanden.vælges.blandt.tillidsre-

præsentanterne.af.medarbejderrepræsentanterne.i.

sektor-MED-udvalget

Kompetence, herunder afgrænsning til lokale MED-

udvalg og område-MED-udvalget

Medindflydelse.og.medbestemmelse.udøves.inden.

for.det.kompetenceområde,.som.ledelsen.har.med.

hensyn.til.arbejds-,.personale-,.samarbejds-.og.ar-

bejdsmiljøforhold..

Sektor-MED-udvalget.skal.dog.ikke.påtage.sig.opgaver,.

der.hører.naturligt.hjemme.i.de.lokale.MED-udvalg/.

personalemøder.med.MED-status.eller.område-MED-

udvalget,.og.det.skal.ikke.påtage.sig.en.koordinerende.

rolle.i.forhold.til.disse..Sektor-MED-udvalget.vil.skulle.

forholde.sig.til.mange.af.de.samme.emner.som.de.

lokale.MED-udvalg.og.personalemøder.med.MED-

status,.men.ud.fra.et.mere.overordnet.og.tværgående.

helhedshensyn.til.sektorområdet..Anbefalinger.fra.

sektor-MED-udvalget.kan.efterfølgende.indgå.i.den.

lokale.beslutningsproces.

Eksempler.på.emner.som.kan.drøftes.i.sektor-MED-

udvalget.er:

Budgettet.for.hele.sektorområdet,.større.arbejdsom-

lægninger,.strukturspørgsmål.for.hele.området,.tvær-

gående.arbejdsmiljøspørgsmål,.der.kan.forbedre.

arbejdsmiljøet.i.sektoren..F.eks..fælles.undersøgelser.

i.APV’ere.

Forretningsorden

Sektor-MED-udvalgene.fastsætter.selv.deres.for-

retningsorden.

Bemærkninger

9

Med-aftalen


Aftaletekst

Sektor-MED-udvalget.holder.møde.mindst. .gang.i.

kvartalet,.samt.når.formanden,.næstformanden.eller.

et.flertal.af.medarbejderrepræsentanterne.finder.det.

nødvendigt.

Tvister

Ledelsen.eller.medarbejderrepræsentanterne.i.et.

sektor-MED-udvalg.kan.for.hovedudvalget.indbringe.

spørgsmål.om.fortolkning.af.aftalte.retningslinjer,.om.

fortolkning.af.den.lokale.aftale.om.medindflydelse.

og.medbestemmelse.og.om.uoverensstemmelser.om.

den.lokale.aftale.

20

§.8.Område–.MED-udvalg

Der.nedsættes.område-MED-udvalg.indenfor.en.om-

rådedirektørs.kompetenceområde.

Sammensætning

Medarbejderrepræsentationen.i.område-MED-udvalget.

udpeges.af.hovedorganisationerne..Udpegningen.sker.

blandt.tillidsrepræsentanterne.inden.for.udvalgets.

område.. Udpegningen. skal. tage. udgangspunkt. i.

.fordelingsnøglen.4-3- .på.hovedorganisationsområ-

derne,.(dvs..LO-området.(Det.Kommunale.Kartel),.

FTF-området.og.AC-området.og.den.personalemæs-

sige.sammensætning..Der.udpeges.8.medarbejder-

repræsentanter.

Der.vælges.2.sikkerhedsrepræsentanter.af.og.blandt.

områdets.sikkerhedsrepræsentanter.

Antallet.af.ledelsesrepræsentanter.i.et.område.MED-

udvalg.kan.ikke.overstige.antallet.af.medarbejder-

repræsentanter.

Ledelsesrepræsentanterne.udpeges.af.ledelsen.inden-

for.det.pågældende.område..

.ledelsesrepræsentant.vælges.blandt.arbejdsleder-

repræsentanter.i.sikkerhedsorganisationen.

Områdets.direktør.er.område-MED-udvalgets.for-

mand.

Medarbejderrepræsentanterne.er.tillidsrepræsentanter.

og.sikkerhedsrepræsentanter..

Bemærkninger

Jfr. § 4 stk. 5 i Rammeaftale om medindflydelse

og medbestemmelse.


Aftaletekst

Medarbejderrepræsentanterne.vælger.en.næstformand.

for.område-MED-udvalget.

Der.vælges.suppleanter.for.medlemmerne.

Kompetence

Medindflydelse.og.medbestemmelse.udøves.inden.

for.det.kompetenceområde,.som.ledelsen.har.med.

hensyn.til.arbejds-,.personale-,.samarbejds-.og.ar-

bejdsmiljøforhold..Hvis.der.opstår.tvivl.om.rækkevid-

den.af.ledelseskompetencen,.skal.ledelsen.klargøre.

grænserne.herfor.

Stk. 2..Område-MED-udvalget.har.til.opgave.gensi-

digt.at.informere,.drøfte.og.udarbejde.retningslinier.

vedrørende.arbejds-,.personale-,.og.samarbejdsforhold.

inden.for.det.pågældende.område.

Særligt.påhviler.det.ledelsen.at.informere.om.forslag.

til.budget,.regnskab,.samt.mål-.og.resultatarbejdet.

for.området.med.henblik.på.område-MED-udvalgets.

drøftelse.heraf.

Arbejdsmiljøarbejdet

Område-MED-udvalget.har.tillige.til.opgave.at.virke.

for,.at.arbejdsmiljøet.på.institutionerne.under.det.

pågældende.udvalg.forbedres,.og.at.samarbejdet.på.

arbejdsmiljøområdet.etableres,.udvikles.og.vedlige-

holdes.på.en.tilfredsstillende.måde..Dette.sker.ved.

koordinering.og.udveksling.af.erfaring.vedrørende.

arbejdsmiljøarbejdet.inden.for.området.

Der.henvises.i.øvrigt.til.§.3.. .3.Arbejdsmiljøopgaver.

for.område-MED-udvalget.

Forretningsorden

Område-MED-udvalget.fastsætter.selv.deres.forret-

ningsorden.

Møde.afholdes.mindst.4.gange.årligt,.samt.når.for-

manden,.næstformanden.eller.et.flertal.af.medarbej-

derrepræsentanterne.finder.det.nødvendigt.

Tvister

Ledelsen.eller.medarbejderrepræsentanterne.i.et.om-

råde-MED-udvalg.kan.for.hovedudvalget.indbringe.

spørgsmål.om.fortolkning.af.aftalte.retningslinier,.om.

fortolkning.af.den.lokale.aftale.om.medindflydelse.

og.medbestemmelse.og.om.uoverensstemmelser.om.

den.lokale.aftale.

Bemærkninger

2

Med-aftalen


Aftaletekst

22

§.9.Kompetence

Medindflydelse.og.medbestemmelse.udøves.inden.

for.det.kompetenceområde,.som.ledelsen.har.med.

hensyn. til. arbejds-,. personale-,. samarbejds-. og.

.arbejdsmiljøforhold..Hvis.der.opstår.tvivl.om.række-

vidden.af.ledelseskompetencen,.skal.ledelsen.klargøre.

grænserne.herfor.

De.elementer,.der.indgår.i.den.konkrete.vurdering.

af.ledelseskompetencen,.er.bl.a.,.om.der.i.ledelses-

funktionen.indgår:

•. Selvstændig.ledelsesret

•. Beslutnings-.eller.indstillingsret.på.ansættelser.

og.afskedigelser

•. Selvstændigt.budget-.og.regnskabsansvar.og

•. Daglig.ledelse.af.sundheds-.og.sikkerhedsarbejdet

Samarbejdet.mellem.ledelse.og.medarbejdere.finder.

sted.på.alle.niveauer,.hvor.ledelsen.har.kompetencen.

§. 0..Medindflydelse.og.medbestemmelse

Medindflydelse.og.medbestemmelse.indebærer:

.. Gensidig.pligt.til.at.informere.om.og.drøfte.alle.

forhold.af.betydning.for.arbejds-,.personale-,.

samarbejds-.og.arbejdsmiljøforhold,

2.. medbestemmelse.ved.fastlæggelse.af.retningslinjer.for.tilrettelæggelse.af.arbejds-,.personale-,.

samarbejds-.og.arbejdsmiljøforhold.inden.for.

ledelsens.ansvars-.og.kompetenceområde,.og.

3.. en.mulighed.for.forhandling.og.indgåelse.af.

aftaler.

Bemærkninger

Ad § 9:

I Randers Kommune arbejdes efter et nærhedsprin-

cip. Det betyder, at medarbejdernes og ledernes

frihedsgrader og ansvar er beskrevet i personale-

politikken, i Vilkår for økonomisk decentralisering,

kasse- og regnskabsregulativet og en række andre

politikker og principper, som gælder for hele kom-

munen. Disse politikker og principper gør det også

klart på hvilke områder byrådet har valgt en centralt

fastlagt opgaveløsning af hensyn til stordriftsfordele

eller ud fra ønsket om at følge en generel linje i alle

dele af den kommunale organisation.

Kommunens værdigrundlag er fundamentet for

udøvelsen af nærhedsprincippet:

Det er aftalt i MED-forhandlingsudvalget, at hoved-

udvalget uden opsigelse af aftalen kan indarbejde

værdigrundlaget, når det er vedtaget af Byrådet.

På 1. møde i valgperioden har man i MED-udvalget

en drøftelse af rækkevidden af ledelseskompe-

tencen.


Aftaletekst

§. .Information.og.drøftelse

Stk.. .Grundlaget.for.medindflydelse.og.medbestem-

melse.er,.at.der.er.gensidig.informations-pligt.på.alle.

niveauer.

Stk..2.Ledelse.og.medarbejdere.skal.informere.hinanden.

om.alle.forhold,.som.betyder.noget.for.arbejdsforholdene.

og.kommunens.virke.som.helhed.

Det.påhviler.ledelsen.specielt.at.tilvejebringe.et.grund-

lag.for.drøftelse.af.de.arbejds-.og.personalemæssige.

konsekvenser.af:

Forslag.til.budget.for.det.pågældende.ledelsesom-

råde,

Organisationsændringer,.rationaliseringsforanstalt-

ninger.eller.arbejdsomlægninger,.herunder.forhold.i.

forbindelse.med.udbud.og.udlicitering.af.kommunale.

opgaver,

Indførelse.og.brug.af.ny.samt.ændring.af.eksisterende.

teknologi,

Arbejdsmiljøarbejdet.i.overensstemmelse.med.ret-

ningslinjerne.i.arbejdsmiljølovgivningen,

Personalepolitik,.herunder.lønpolitik,.efteruddannelse.

og.kompetenceudvikling.

Stk..3.Informationen.skal.gives.på.et.så.tidligt.tids-

punkt,.på.en.sådan.måde.og.i.en.sådan.form,.at.

det.giver.gode.muligheder.for.en.grundig.drøftelse,.

så.medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes.

synspunkter.og.forslag.kan.indgå.i.grundlaget.for.

ledelsens.og/eller.byrådets.beslutninger.

Der.skal.udarbejdes.en.procedure,.der.skal.sikre.en.

effektiv.håndhævelse.af.forpligtelsen.til.information.

og.drøftelse.i.særlige.situationer.

Der.er.pligt.til.at.forhandle.betydelige.ændringer.i.

arbejdets.tilrettelæggelse.og.ansættelsesforholdene.

inden.byrådet.træffer.beslutning.

Stk..4.Ledelsen.skal.regelmæssigt.give.information.om.

fremkomne.forslag.og.trufne.beslutninger.i.byrådet.

Bemærkninger

Ad § 11:

Aftalen vedrører 2 former for information:

1. Den interne information i MED-systemet

2. Den eksterne information i forhold til de

øvrige medarbejdere

Informationen kan ske gennem udvalgs- eller personalemøder,

men langt hovedparten af den nødvendige

information skal ske som et naturligt led i

det daglige arbejde ved hjælp af mundtlige, skriftlige

eller elektroniske kommunikationsformer.

Det forudsættes, at hvis der ikke er opnået enighed

medfølger medarbejdersidens synspunkter til det

organ, der træffer endelig beslutning.

Ad 1: Den interne information

Information er grundstenen i ethvert samarbejde.

Der er en gensidig pligt til at give en god og tilstrækkelig

information om forhold af betydning

for arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Hvad der ligger i begrebet „god og

tilstrækkelig information“ vil naturligvis variere fra

sag til sag og bør tages op som led i det løbende

samarbejde mellem ledelsen og medarbejdere.

Såvel leder- som medarbejderrepræsentanter

skal informere om emner, der er af betydning for

samarbejdet, og skal også selv søge information.

Det er alles ansvar, at den eller de personer, man

samarbejder med, bliver informeret på et hensigtsmæssigt

niveau.

Ad 2: Den eksterne information

Ledelse og medarbejderrepræsentanterne bør på

alle niveauer i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet

i fællesskab drøfte og fastlægge

procedurer for information om arbejdet til berørte

medarbejdere og ledere.

I bilag 3 findes en uddybning af kravene til informationsforpligtelsen

23

Med-aftalen


Aftaletekst

Stk.5.I.overensstemmelse.med.reglerne.om.information.

og.drøftelse.påhviler.det.ledelsen,.at.

•. informere.om.den.seneste.udvikling.og.den.

forventede.udvikling.i.virksomhedens.eller.

forretningsstedets.aktiviteter.og.økonomiske.

situation

•. informere.og.drøfte.situationen,.strukturen.

og.den.forventede.udvikling.med.hensyn.til.

beskæftigelsen.i.institutionen.samt.om.alle.

planlagte.forventede.foranstaltninger,.navnlig.

når.beskæftigelsen.er.truet.

•. informere.og.drøfte.de.beslutninger,.som.kan.

medføre.betydelige.ændringer.i.arbejdets.tilrettelæggelse.og.ansættelsesforholdene,.herunder.

beslutning.om.virksomhedsoverdragelse.

Stk..6.Alle.forhold,.som.er.omfattet.af.informationspligten,.skal.tages.op.til.drøftelse,.hvis.en.af.parterne.

ønsker.det.

Stk..6.Hovedudvalget.og.de.lokale.MED-udvalg.fast-

sætter.i.forretningsordenen,.hvornår.og.hvordan.der.

skal.informeres.om.givne.emner.

24

§. 2.Retningslinjer.og.regler

Stk.. .Når.en.af.parterne.ønsker.det,.skal.der.snarest.

muligt.indledes.drøftelser.med.henblik.på.fastlæggelse.

af.retningslinjer..Der.skal.fra.begge.parters.side.udvises.

positiv.forhandlingsvilje.og.søges.opnået.enighed.

Stk..2.Der.skal.aftales.retningslinjer.for.proceduren.

for.drøftelsen.af.

.. budgettets.konsekvenser.for.arbejds-.og.personaleforhold,

2.. kommunens.personalepolitik,.herunder.ligestillingspolitik,.samt.om.socialt.kapitel

3.. de.overordnede.retningslinjer.for.efter-.og.

videreuddannelse.af.medarbejdere,.herunder.

generel.uddannelsesplanlægning,

4.. større.rationaliserings-.og.omstillingsprojekter.

5.. arbejdspladsens.samlede.indsats.for.at.identificere,.forebygge.og.håndtere.problemer.i.

tilknytning.til.arbejdsbetinget.stress.

6.. Randers.Kommunes.virksomhedsmodel.om.

aftalestyring.(mål-.og.rammestyring).

Bemærkninger

Ad § 12

I rammeaftalen fra 2005 sondres der som noget nyt

mellem retningslinjer, der indgås i MED-systemet

og regler som besluttes eller godkendes i byrådet

jfr. stk. 1 og stk. 7.

Samtidig med vedtagelsen af en ny retningslinje

skal der udarbejdes en handlings- eller indsatsplan

for, hvordan man vil fremme formålet med

retningslinjen.

Ad 2

Der skal finde en årlig drøftelse sted i såvel hovedudvalg

som MED-udvalg med henblik på at fremme

en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse

på særlige vilkår, fastlæggelse af retningslinjerne for

beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

og ledige og drøfte retningslinjer og konsekvenser

for personale- og arbejdsvilkår for øvrige ansatte.(Jfr.

bilag 10 Oversigt over opgaver for hovedudvalget i

relation til generelle (ramme)aftaler mv.)


Aftaletekst

Stk..3.Hvis.der.ikke.opnås.enighed.om.retningslinjer.

på.et.givet.område,.skal.ledelsen,.hvis.medarbejderne.

fremsætter.ønske.herom,.redegøre.for,.hvorledes.man.

derefter.vil.forholde.sig.på.det.pågældende.område.

og.indgår.i.referatet.

Stk..4.Aftalte.retningslinjer.er.bindende.for.begge.

parter,.som.er.forpligtet.til.at.forsvare.og.anvende.

dem.

Stk..5.Alle.retningslinjer.skal.udformes.skriftligt..Af-

taler.om.retningslinjer.kan.opsiges.med.3.måneders.

varsel..Inden.opsigelse.finder.sted,.skal.der.søges.gen-

nemført.ændringer.i.retningslinjerne.ved.forhandling.

mellem.parterne.

Stk..6.Retningslinjer,.som.er.aftalt.i.henhold.til.stk..2,.

gælder.indtil,.der.er.opnået.enighed.om.ændringer.

Stk..7.Regler.om.arbejds-,.personale-,.samarbejds-.og.

arbejdsmiljøforhold,.som.–.efter.indstilling.fra.f.eks..

hovedudvalget.–.er.fastsat.eller.godkendt.af.byrådet,.

er.ikke.at.betragte.som.retningslinier,.og.er.derfor.

ikke.omfattet.af.rammeaftalen,.herunder.af.de.særlige.

bestemmelser.om.opsigelse.

§. 3-20.Om.tillidsrepræsentanter

Bemærkninger

Ad stk.7

Hvis der derimod er fastlagt retningslinjer i et

medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg,

vil der fortsat være tale om retningslinjer i aftalens

forstand, selv om sagen forelægges for f.eks. øko-

nomiudvalget til efterretning. Hvis økonomiudvalget

uden bemærkninger tager sagen til efterretning,

har økonomiudvalget alene noteret sig, at der er

aftalt retningslinjer. Dette gælder, uanset om det

måtte være protokolleret, at økonomiudvalget har

„godkendt“ retningslinjerne. Såfremt økonomi-

udvalget ikke kan acceptere retningslinjerne må

det pålægges den leder, der har kompetencen, at

opsige de aftalte retningslinjer.

Ad §§ 13-20

Hvor der i denne aftale er nævnt medarbejder-

repræsentanter menes hermed tillidsrepræsentan-

ter, fællestillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræ-

sentanter eller medlemmer af hovedudvalget,

område-MED-udvalg og MED-udvalg, der ikke er

tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter

eller sikkerhedsrepræsentanter.

Der foretages særskilte valg til henholdsvis. tillids-

repræsentantarbejdet og sikkerhedsrepræsentant-

arbejdet, hvor valg til førstnævnte sker med ud-

25

Med-aftalen


Aftaletekst

26

§. 3.Valg.af.tillidsrepræsentanter

Stk.. ..På.enhver.institution.kan.der.vælges. .tillids-

repræsentant.pr..overenskomstgruppe,.hvis.gruppen.

omfatter.mindst.5.medarbejdere.

Stk..2..Hvis.medarbejderne.og.institutionens.ledelse.

er.enige.herom,.kan.der.vælges.flere.end. .tillidsre-

præsentant.pr..overenskomstgruppe.pr..institution.

Stk..3..Udgør.antallet.af.medarbejdere.i.en.overens-

komstgruppe.mindre.end.5.på.institutionen,.kan.den.

pågældende.gruppe.udgøre.enten.et.valgfællesskab.

med.en.tilsvarende.gruppe.på.en.anden.institution.

i.kommunen.eller.søge.bistand.hos.en.tillidsrepræ-

sentant.for.en.anden.overenskomstgruppe.på.insti-

tutionen.

Bemærkninger

gangspunkt i overenskomstgruppe(r), mens valg

til sidstnævnte sker med udgangspunkt i arbejds-

pladsen. Den samme person kan varetage begge

hverv.

Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet va-

retages af samme person, har tillidsrepræsentanten

tillige de beføjelser, der følger af arbejdsmiljølov-

givningen mv.

Ad § 13:

Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads kan betrag-

tes som en institution, indgår i overensstemmelse

med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der

i ledelsesfunktionen indgår:

• selvstændig ledelsesret,

• beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser

og

• afskedigelser,

• selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Som eksempler på begrebet institution kan nævnes

dag- eller døgninstitution, en skole, en integreret

ældreordning, administrationen på rådhuset eller

et sektorområde.

Ved en overenskomstgruppe forstås personale ansat

i henhold til samme aftale (tjenestemænd) eller

overenskomst. Omfatter en aftale og overenskomst

samme personale, udgør de pågældende tilsammen

én gruppe.

Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte.

Ansættelsesgraden betyder i denne

sammenhæng intet.

Elever, praktikanter og lærlinge indgår i valggrundlaget,

når de modtager løn fra kommunen. Der henvises

til den enkelte overenskomst for en nærmere

afklaring af, om disse indgår i valggrundlaget.

Ansatte, der beskæftiges i puljejob, jobtræning og

særligt tilrettelagte jobtræningsforløb i kommunen

i henhold til lovene om aktiv arbejdsmarkedspolitik

og kommunal aktivering, indgår i valggrundlaget

inden for den enkelte overenskomstgruppe.


Aftaletekst

Stk..4..To.eller.flere.overenskomstgrupper.kan.indgå.

i.valgforbund.og.tilsammen.vælge.en.tillidsrepræsen-

tant,.som.repræsenterer.mindst.5.medarbejdere.

Stk..5..Tillidsrepræsentanten.vælges.blandt.medar-

bejdere.med.mindst. ⁄2.års.tilknytning.til.Randers.

Kommune..

I.forbindelse.med.nyoprettelse.af.en.institution.kan.

der.ses.bort.fra.reglen.om. ⁄2.års.tilknytning.til.Ran-

ders.Kommune,.i.det.dog.valg.af.tillidsrepræsentant.

i.en.evt..prøvetid.i.ansættelsen.skal.undgås..Elever,.

praktikanter.og.lærlinge.er.ikke.valgbare.

Bemærkninger

Ansatte i midlertidige stillinger har valgret fra an-

sættelsesdatoen og er – efter 1⁄2 års ansættelse

– tillige valgbare.

At en midlertidigt beskæftiget vælges som tillidsre-

præsentant, ændrer ikke ved det forhold, at ansæt-

telsen ophører uden varsel til det aftalte tidspunkt. I

disse situationer skal den særlige forhandlingspligt,

jf. § 19, heller ikke følges.

Personaleorganisationerne påser, at reglerne for valg

og anmeldelse af tillidsrepræsentanter overholdes.

Når flere personaleorganisationer har underskrevet

samme aftale eller overenskomst, kan der vælges én

tillidsrepræsentant pr. personaleorganisation under

forudsætning af, at den pågældende repræsenterer

mindst 5 medarbejdere. Eventuelle resterende or-

ganisationer, som ikke hver især opfylder kravet om

mindst 5 medarbejdere, kan i givet fald tilsammen

vælge én tillidsrepræsentant, hvis denne repræsen-

terer mindst 5 medarbejdere.

Da de pågældende personaleorganisationer er én

overenskomstgruppe, kan de i stedet tilsammen vælge

én tillidsrepræsentant, hvis den pågældende tillidsre-

præsentant repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

Ansatte, der ikke er medlem af en forhandlingsberet-

tiget organisation, medregnes også ved afgørelsen

af, om en overenskomstgruppe omfatter mindst 5

medarbejdere.

Ad stk.4:

De overenskomstgrupper, der tilsammen kan vælge

én tillidsrepræsentant i henhold til stk. 4, behøver

ikke at være medlemmer af den samme persona-

leorganisation.

Valgforbundet skal aftales med kommunen.

Ad stk. 5:

Valget af en tillidsrepræsentant er først gyldigt, når

det er godkendt i organisationen, og når organi-

sationen har anmeldt valget over for kommunen.

Den nyvalgte tillidsrepræsentant er dog omfattet af

beskyttelsen allerede fra det tidspunkt, hvor kom-

munen er blevet bekendt med valget.

27

Med-aftalen


Aftaletekst

Valget.anmeldes.skriftligt.af.vedkommende.organisa-

tion.overfor.kommunen..Kommunen.er.berettiget.til.

over.for.organisationen.at.gøre.indsigelse.mod.valget.

inden.for.en.frist.på.3.uger.fra.modtagelse.af.med-

delelse.fra.organisationen.

Stk..6..Med.det.formål.at.styrke.tillidsrepræsentantens.

muligheder.for.at.udføre.sit.tillidsrepræsentantarbejde.

bedst.muligt,.bør.det.tilstræbes,.at.pågældende.vælges.

for.mindst.2.år.ad.gangen.

Stk..7..Sikkerhedsrepræsentanter.vælges.efter.reg-

lerne.i.arbejdsmiljølovgivningen,.jf..bekendtgørelse.

om.virksomhedernes.sikkerheds-.og.sundhedsarbejde..

Sikkerhedsrepræsentanternes.virksomhed.sker.i.hen-

hold.til.arbejdsmiljølovgivningen.

28

§. 4..Tillidsrepræsentantens..

virksomhed

Stk.. ..Det.er.tillidsrepræsentantens.pligt.såvel.over.

for.sin.organisation.som.over.for.kommunen.at.gøre.sit.

bedste.for.at.fremme.og.vedligeholde.rolige.og.gode.

arbejdsforhold..Tilsvarende.pligt.påhviler.kommunens.

ledelse.og.dennes.repræsentanter.

Stk..2..Tillidsrepræsentanten.fungerer.som.talsmand.

for.de.medarbejdere,.tillidsrepræsentanten.er.valgt.

iblandt,.og.kan.over.for.ledelsen.forelægge.forslag,.

henstillinger.og.klager.fra.medarbejdere.samt.optage.

forhandling.om.lokale.spørgsmål.

Bemærkninger

Anmeldelse af tillidsrepræsentanter skal ske di-

rekte over for den pågældende institution. Hvis

tillidsrepræsentanten repræsenterer medlemmer

på flere institutioner, skal anmeldelse dog ske over

for kommunens personaleafdeling.

Ad stk. 6:

Hvis anmeldelsen af valget af en tillidsrepræsentant

foretages tidsubestemt, er det ikke – ved tillidsrepræsentantens

genvalg – nødvendigt at foretage en

fornyet anmeldelse over for kommunen. Hvis valget

derimod anmeldes for en bestemt periode, bør der

foretages en fornyet anmeldelse ved genvalg.

Da sikkerhedsrepræsentanter altid vælges for en 2årig

periode, bør der som hidtil foretages anmeldelse

ved genvalg af sikkerhedsrepræsentanter.

Ad § 14:

Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter,

herunder også tillidsrepræsentanter, som varetager

funktionen som sikkerhedsrepræsentant.

Ad stk. 1:

Tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant

for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r).

Løsning af tillidsrepræsentantopgaver er en naturlig

del af arbejdet i kommunen.

Ad stk. 2:

Interessevaretagelsen sker ved, at tillidsrepræsentanten

dels har de hidtidige opgaver i forhold til de

medarbejdere, den pågældende repræsenterer, dels

opgaver vedrørende medindflydelse og medbestemmelse

i øvrigt inden for den lokale aftale.

Tillidsrepræsentanten har således i henhold til den

lokale aftale en række opgaver, bl.a. at:

• Modtage og videregive information til og fra

ledelsen, modtage og videregive information

til og fra de medarbejdere, den pågældende

repræsenterer,


Aftaletekst

Stk..3..Tillidsrepræsentanten.skal.ved.forestående.

ansættelser.og.afskedigelser.inden.for.det.område.

og.den.gruppe,.han/hun.repræsenterer,.holdes.bedst.

muligt.orienteret.

Stk..4..Hvis.sikkerheds-.og.tillidsrepræsentantarbejdet.

varetages.af.samme.person,.har.tillidsrepræsentanten.

tillige.de.beføjelser,.som.følger.af.arbejdsmiljølovgiv-

ningen.mv.

Bemærkninger

• modtage og videregive informationer til og

fra vedkommendes personaleorganisation,

herunder deltage i personaleorganisationens

møder for tillidsrepræsentanter,

• forhandle om lokale spørgsmål for de medar-

bejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer,

• forhandle og aftale vilkår for de medarbej-

dere, den pågældende repræsenterer, i det

omfang tillidsrepræsentanten har fået kom-

petencen hertil,

• koordinere med andre tillidsrepræsentanter,

• medvirke til gensidig information med en

eventuel fællestillidsrepræsentant,

• forberede, deltage i og følge op på møder

med de medarbejdere, den pågældende

repræsenterer,

• være medlem af medindflydelses- og medbe-

stemmelsesudvalg mv.,

• forberede og følge op på møder i medindfly-

delses- og medbestemmelsesudvalg mv. og

• varetage funktionen som sikkerhedsrepræ-

sentant, hvis den pågældende vælges hertil.

Medlemmer af MED-udvalg skal desuden deltage

i den fælles uddannelse på medindflydelses- og

medbestemmelsesområdet og har ret til at deltage

i den tillidsrepræsentantuddannelse, som udbydes

af vedkommendes personaleorganisation.

Ad stk.3:

At tillidsrepræsentanten skal holdes „bedst muligt

orienteret“ indebærer, at alle oplysninger af interesse

for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funk-

tion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser

uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten.

Ad stk. 4:

Arbejdsmiljøarbejdet kan varetages af en tillids-

repræsentant, der samtidig er sikkerhedsrepræ-

sentant. Funktionen som sikkerhedsrepræsentant

adskiller sig på nogle områder fra tillidsrepræsen-

tantens. Sikkerhedsgruppen er således i henhold til

§ 32, stk. 2 i bekendtgørelsen om virksomhedernes

sikkerheds- og sundhedsarbejde bemyndiget til

ved overhængende fare at stoppe arbejdet. Sikker-

hedsrepræsentanten kan gøre dette alene, såfremt

lederen ikke er til stede.

29

Med-aftalen


Aftaletekst

30

§. 5..Valg.af..

fællestillidsrepræsentanter

Stk.. ..Det.kan.mellem.de.lokale.afdelinger.af.personaleorganisationerne.og.kommunen.aftales,.at.der.for.overenskomstgrupperne.vælges.en.fællestillidsrepræsentant.til.at.varetage.og.forhandle.spørgsmål.

fælles.for.de.medarbejdere,.som.den.pågældende.

repræsenterer..Valg.af.fællestillidsrepræsentant.sker.

af.og.blandt.de.anmeldte.tillidsrepræsentanter,.som.

repræsenterer.overenskomstgrupperne..Valget.af.fællestillidsrepræsentant.anmeldes.til.kommunen.ved.en.

af.samtlige.berørte.tillidsrepræsentanter.underskrevet.

anmeldelse.

Stk..2..Fællestillidsrepræsentanten,.der.er.valgt.efter.

stk.. ,.kan.ikke.varetage.anliggender.inden.for.de.

enkelte.tillidsrepræsentanters.område,.medmindre.

ledelsen.og.de.berørte.tillidsrepræsentanter.er.enige.

herom.

Stk..3..Det.kan.mellem.en.personaleorganisations.

lokale.afdeling.(sektor,.klub),.og.kommunen.afta-

les,.at.der.vælges.en.fællestillidsrepræsentant,.der.

repræsenterer.enten.en.overenskomstgruppe,.som.

har.valgt.mere.end.én.tillidsrepræsentant,.eller.flere.

overenskomstgrupper.omfattet.af.overenskomst.med.

samme.lønmodtagerpart..Det.aftales.i.så.fald,.hvilke.

spørgsmål.der.skal.varetages.af.fællestillidsrepræsen-

tanten..Valget.af.fællestillidsrepræsentant.sker.af.og.

blandt.de.berørte.og.anmeldte.tillidsrepræsentanter..

Valget.af..fællestillidsrepræsentant.anmeldes.skriftligt.

af.vedkommende.personaleorganisation/-organisationer.

over.for.kommunen.

Bemærkninger

Sikkerhedsrepræsentanten skal endvidere i henhold

til bekendtgørelsen:

• kontrollere om forholdene er sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarlige, og om der

gives effektiv instruktion,

• påvirke den enkeltes adfærd og

• holde sikkerhedsudvalget underrettet om

arbejdsmiljømæssige problemer.

Ad stk. 3:

Det kan aftales, at der vælges:

• En fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe

med flere tillidsrepræsentanter,

• en fællestillidsrepræsentant for flere overenskomstgrupper

fra samme personaleorganisation.


Aftaletekst

Stk..4.Valg.af.fællestillidsrepræsentanter,.der.ikke.i.

forvejen.er.tillidsrepræsentanter,.kan.alene.finde.sted.

efter.lokal.aftale.

Stk..5.For.de.overenskomstgrupper,.der.har.2.eller.

flere.tillidsrepræsentanter,.er.der.i.forbindelse.med.

indgåelsen.af.den.lokale.aftale.mulighed.for.at.vælge.

en.fællestillidsrepræsentant..Denne.skal.have.ansæt-

telsesmæssig.tilknytning.til.kommunen,.men.behøver.

ikke.at.være.tillidsrepræsentant.i.forvejen.

Bemærkninger

Ad stk.4:

Det er aftalt i henhold til § 12 stk. 4, at der kan

vælges fællestillidsrepræsentanter, som ikke i for-

vejen er tillidsrepræsentanter. Det kan f.eks. være et

medlem af bestyrelsen for personaleorganisationens

lokale afdeling. Der er ikke krav om, at en fællestil-

lidsrepræsentant i henhold til stk. 4 skal vælges af

de berørte tillidsrepræsentanter. Personaleorgani-

sationen(-erne) må selv fastlægge valgformen.

En forudsætning for at vælge en sådan fællestil-

lidsrepræsentant er dog, at den pågældende har

en ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen,

dvs. f.eks. har orlov fra sit normale arbejde i kom-

munen, så længe vedkommende er valgt til sit

hverv i personaleorganisationen.

Ad stk. 5:

I forbindelse med indgåelse af den lokale aftale

i kommunen har de overenskomstgrupper, der

har 2 eller flere tillidsrepræsentanter, nu ret til at

vælge en fællestillidsrepræsentant. Det indebærer,

at hvis der i en overenskomstgruppe er mindst 2

tillidsrepræsentanter senest på det tidspunkt, hvor

den lokale aftale om medindflydelse og medbe-

stemmelse i kommunen indgås, kan der vælges

en fællestillidsrepræsentant for den pågældende

overenskomstgruppe, uden at det skal aftales med

kommunen.

Denne fællestillidsrepræsentant kan enten være

valgt af og blandt de berørte og anmeldte tillidsre-

præsentanter, som det er beskrevet i stk. 3, eller

alene have en ansættelsesmæssig tilknytning til

kommunen.

Det angives over for hovedudvalget, hvilke perso-

naleorganisationer, som har valgt fællestillidsrepræ-

sentanter efter denne bestemmelse.

Alle fællestillidsrepræsentanter er omfattet af de

øvrige bestemmelser i tillidsrepræsentantreglerne,

uanset om de i forvejen er valgte tillidsrepræsen-

tanter.

En aftale om valg af fællestillidsrepræsentant eller en

udnyttet ret til valg af fællestillidsrepræsentant går på

funktionen og ikke på den pågældende person. Der

3

Med-aftalen


Aftaletekst

32

§. 6..Valg.af.suppleant.(stedfortræder)

Stk.. ..Der.kan.vælges. .suppleant.(stedfortræder).for.

hver.medarbejderrepræsentant,.herunder.tillidsrepræ-

sentant,.efter.tilsvarende.regler.som.nævnt.i.§. 2,.stk..

5.og.6,.samt.for.fællestillidsrepræsentanten.

Stk..2..Suppleanten.er.omfattet.af.bestemmelsen.i.

§. 8.

Under.medarbejderrepræsentantens.fravær.indtræder.

suppleanten.i.medarbejderrepræsentantens.øvrige.

rettigheder.og.pligter.efter.nærværende.regler.

Stk..3..I.henhold.til.arbejdsmiljølovgivningen.vælges.der.

ikke.suppleanter.for.sikkerhedsrepræsentanterne.

§. 7..Medarbejderrepræsentanternes.

vilkår

Randers.Kommune.har.indgået.en.særskilt.rammeaf-

tale.om.medarbejderrepræsentanters.vilkår.udfra.et.

ønske.om.at.anerkende.og.kvalificere.den.store.indsats.

som.medarbejderrepræsentanterne.samlet.set.udfører.

i.henhold.til.denne.MED-aftale.

Formålet.med.aftalen.er.at.understrege,.at.Randers.

Kommune.ønsker.at.give.medarbejderrepræsentanterne.

gode.arbejdsvilkår,.så.der.til.enhver.tid.er.et.ordent-

ligt.og.velfungerende.samarbejde.mellem.ledelse.og.

medarbejdere

Rammeaftalen.om.medarbejderrepræsentanternes.

vilkår.kan.forhandles.uafhængigt.af.Randers.Kom-

munes.MED-aftale..Den.skal.dog.drøftes.mindst.hvert.

andet.år.

Bemærkninger

kan således vælges en ny fællestillidsrepræsentant

for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r), når

fællestillidsrepræsentanten fratræder.

Ad stk.1:

Bestemmelserne om valg og valgbarhed, anmeldelse

og indsigelse, som gælder for tillidsrepræsentanter,

gælder også for suppleanter. Ligesom for tillidsre-

præsentanten bør det tilstræbes, at suppleanten

vælges for mindst 2 år ad gangen.

Der kan også vælges en suppleant for en fællestillids-

repræsentant. (jfr.§13 stk. 4)

Ad stk. 2:

Når medarbejderrepræsentanten er fraværende

uanset årsagen hertil, har suppleanten de opgaver

og det ansvar, som medarbejderrepræsentanten ville

have haft. Suppleanten har hermed ved medarbej-

derrepræsentantens fravær de rettigheder, f.eks. i

forhold til vilkår og frihed, og de pligter, som følger

af de lokale aftaler.

En suppleant er altid omfattet af beskyttelsen mod

afsked, jf. § 19.


Aftaletekst

I.Rammeaftalen.om.medarbejderrepræsentanternes.

vilkår.indgår.følgende.punkter:

•. Medarbejderrepræsentanternes.tidsforbrug

•. Aflønning.af.tillidsrepræsentanter.og.fællestillidsrepræsentanter

•. Aflønning.af.sikkerhedsrepræsentanter

•. Lokaleforhold

•. Adgang.til.PC.-.Telefon

•. Finansiering

•. Uddannelse.af.tillidsrepræsentanter.og.fællestillidsrepræsentanter

•. Særlige.vilkår.efter.omstruktureringer.mm.

•. Uoverensstemmelser

•. Opsigelse.af.rammeaftalen

§. 8..Frihed.til.deltagelse.i.kurser,.

møder.mv.

Stk.. ..Efter.anmodning.gives.der.tillidsrepræsentanten.

fornøden.tjenestefrihed.med.henblik.på

.. deltagelse.i.de.af.personaleorganisationerne.arrangerede.tillidsrepræsentantkurser,

2.. udøvelse.af.hverv,.hvortil.tillidsrepræsentanten.

er.valgt.inden.for.sine.forhandlingsberettigede.

personaleorganisationer,.og

3.. deltagelse.i.møder,.som.arrangeres.af.den.forhandlingsberettigede.personaleorganisation.for.de.

tillidsrepræsentanter,.der.er.valgt.i.kommunen.

Stk..2..Tjenestefriheden.til.de.i.stk.. .nævnte.aktiviteter.ydes.med.løn,.mod.at.vedkommende.personaleorganisation.refunderer.kommunen.udgiften.til.løn.

under.tjenestefriheden.

Stk..3..Der.udredes.af.kommunen.et.beløb.pr..præsteret.

arbejdstime,.der.indbetales.til.„Amtskommunernes.og.

Kommunernes.Fond.for.Uddannelse.af.Tillidsrepræsentanter.m.fl.“..De.beløb,.der.indbetales.til.fonden,.anvendes.til.finansiering.af.personaleorganisationernes.udgifter.ved.uddannelsen.af.kommunalt.ansatte.

tillidsrepræsentanter.m.fl..Vedtægter.for.fonden.og.

bestemmelser.om.størrelsen.af.(amts)kommunernes.

indbetalinger.fastsættes.ved.aftale.mellem.Kommunernes.Landsforening,.Amtsrådsforeningen.og.Kommunale.

Tjenestemænd.og.Overenskomstansatte.

Bemærkninger

Ad § 18:

Bestemmelserne i denne paragraf vedrører alene

tillidsrepræsentanter.

Ad stk. 1:

Møder og aktiviteter, der vedrører en medlems-

gruppe generelt, dvs. på landsplan, eller vedrører en

organisations interne forhold, er omfattet af § 18.

Det er hensigtsmæssigt, at den enkelte tillidsre-

præsentant og dennes leder inden aktivitetens

afholdelse afklarer, hvorvidt aktiviteten er omfattet

af § 17 eller af § 18.

Ad stk. 2:

Der ydes tjenestefrihed med løn mod, at persona-

leorganisationerne refunderer udgiften til løn under

tjenestefriheden (regningsmodellen).

Kommunens refusionsopgørelse skal omfatte net-

tolønnen, eventuelle tillæg, særlig feriegodtgørelse

samt eget pensionsbidrag, såfremt pågældende er

omfattet af en pensionsordning.

Kommunen kan opkræve et administrationsgebyr

på 35 kr. pr. regning, der udskrives.

Det forudsættes, at der ikke fremsendes mere end én

regning for hver tillidsrepræsentant pr. måned.

33

Med-aftalen


Aftaletekst

§. 9.Afskedigelse

Stk.. ..En.medarbejderrepræsentants.afskedigelse.

skal.begrundes.i.tvingende.årsager.

Stk..2..Inden.en.medarbejderrepræsentant.afskedi-

ges,.skal.sagen.være.forhandlet.mellem.kommunen.

og.den.personaleorganisation,.som.medarbejderre-

præsentanten.er.anmeldt.af..Kommunen.kan.kræve.

forhandlingen.afholdt.inden.for.en.frist.af.3.uger.efter,.

at.organisationen.har.modtaget.meddelelsen.om.den.

påtænkte.opsigelse.

Stk..3..Hvis.personaleorganisationen.skønner,.at.den.

påtænkte.afskedigelse.ikke.er.rimeligt.begrundet.i.

medarbejderrepræsentantens.eller.kommunens.for-

hold,.kan.personaleorganisationen.inden.en.frist.på.

34

4.dage.efter.den.i.stk..2.nævnte.forhandling.over.for.

kommunen.skriftligt.kræve.sagen.forhandlet.mellem.

parterne.i.vedkommende.overenskomst/aftale..Kopi.

af.begæring.om.forhandling.sendes.til.kommunens.

forhandlingsorgan..Forhandling.kan.kræves.afholdt.

senest.3.uger.efter.modtagelse.af.forhandlingsbegæ-

Bemærkninger

Bestemmelsen vedrører alle medarbejderrepræ-

sentanter.

Ad stk.1:

Det er overladt til retspraksis at fastlægge indholdet

i begrebet tvingende årsager. Arbejdsgiveren har

bevisbyrden for, at tvingende årsager foreligger, og

der er en almindelig opfattelse af, at der „skal meget

til“, før der r tale om tvingende årsager.

Ved arbejdsmangel, jf. stk. 4, er det ligeledes

kommunen, der må kunne dokumentere, at man

ikke lige så godt kunne have afskediget en anden

medarbejder, som ikke er omfattet af den særlige

tillidsrepræsentantbeskyttelse.

Omfattet af den særlige tillidsrepræsentantbeskyt-

telse er i henhold til denne aftale:

• Medarbejderrepræsentanter, herunder

(fælles)tillidsrepræsentanter,

• suppleanter for medarbejderrepræsentanter

og

• sikkerhedsrepræsentanter.

Hvis en ansat, der er valgt til et af ovenstående

hverv, påtænkes afskediget, skal fremgangsmåden,

som er beskrevet i § 19, følges. Hvis alle forhandlingsmuligheder

har været afprøvet, kan sagen

derefter behandles ved en voldgift i henhold til

aftalens § 20.

Ad stk. 2:

Hvis opsigelsen af en medarbejderrepræsentant

afgives, uden at der er givet organisationen mulighed

for at forhandle den påtænkte afskedigelse, skal

afskedigelsesproceduren gå om.

Ad stk. 3:

Begæring om forhandling mellem parterne i vedkommende

overenskomst om påtænkt afskedigelse

af en medarbejderrepræsentant har opsættende

virkning. Dette indebærer, at opsigelsen først kan

afgives, efter at forhandling mellem overenskomstparterne

har været afholdt.


Aftaletekst

ringen..Forhandlingen.har.opsættende.virkning.for.

den.påtænkte.opsigelse.

Stk..4..Afskedigelse.af.en.medarbejderrepræsentant.

kan.ske.med.et.varsel,.der.følger.af.den.overenskomst.

eller.aftale,.som.vedkommende.er.omfattet.af,.dog.

mindst.med.5.måneders.varsel.til.udgangen.af.en.må-

ned..Hvis.den.pågældende.medarbejderrepræsentant.

på.tidspunktet.for.opsigelsen.har.fungeret.som.med-

arbejderrepræsentant.i.en.sammenhængende.periode.

på.mindst.5.år,.skal.afsked.dog.ske.med.mindst.6.

måneders.varsel.til.udgangen.af.en.måned.

Er.afskedigelsen.begrundet.i.arbejdsmangel,.kan.af-

skedigelsen.af.en.medarbejderrepræsentant.ske.med.

et.varsel,.der.følger.af.den.overenskomst.eller.aftale,.

som.vedkommende.er.omfattet.af,.dog.ikke.under.35.

dages.varsel.til.udgangen.af.en.måned.

Stk..5..I.tilfælde,.hvor.medarbejderrepræsentantens.

.adfærd.begrunder.bortvisning,.kan.afskedigelse.ske.

uden.varsel.og.uden.iagttagelse.af.bestemmelserne.i.

stk..2-4..I.sådanne.tilfælde.skal.kommunen.snarest.

muligt.tage.skridt.til.at.afholde.en.forhandling.med.den.

personaleorganisation,.medarbejderrepræsentanten.er.

anmeldt.af..Hvis.personaleorganisationen.skønner,.at.

bortvisningen.ikke.er.rimeligt.begrundet.i.medarbejder-

repræsentantens.forhold,.skal.personaleorganisationen.

inden.en.frist.på. 4.dage.efter.forhandlingen.over.for.

kommunen.skriftligt.kræve.sagen.forhandlet.mellem.

parterne.i.vedkommende.overenskomst.

Stk..6..Spørgsmålet.om.afskedigelsens.berettigelse.

samt.om.eventuel.godtgørelse.for.uberettiget.afske-

digelse.af.en.medarbejderrepræsentant.afgøres.af.en.

voldgiftsret.nedsat.i.henhold.til.§. 9..Godtgørelsen.

ydes.efter.de.regler.herom,.som.måtte.være.indeholdt.

i.den.overenskomst,.som.vedkommende.er.omfattet.

af..Voldgiftsrettens.afgørelse.er.endelig.

Begæring.om.voldgiftsbehandling.forudsætter,.at.for-

handling.efter.stk..2,.3.og.5.har.fundet.sted..Denne.

begæring.må.fremsættes.skriftligt.senest.3.måneder.

efter.den.senest.afholdte.forhandling.

Stk..7..Ved.afskedigelse.af.en.prøveansat.tjeneste-

mand,.der.er.valgt.som.medarbejderrepræsentant,.

finder.stk.. -6.ikke.anvendelse..

Bemærkninger

Ad stk. 4:

Afskedigelse af en medarbejderrepræsentant m.v.

kan ikke finde sted med forkortet varsel.

Ad stk. 6:

Voldgiftsbehandling kan kun iværksættes, hvis

alle forhandlingsmuligheder jf. stk. 2 og 3 (hen-

holdsvis stk. 5) har været afprøvet. 3-måneders

fristen for begæring af voldgiftsbehandling regnes

fra afholdelse af den centrale forhandling mellem

overenskomstens parter.

Ad stk. 7:

For prøveansatte tjenestemænd findes særlige

procedureforskrifter i tjenestemands regulativer

og i aftalerne om prøvetidens længde for tjene-

stemænd.

35

Med-aftalen


Aftaletekst

Stk..8..Stk.. -7.gælder.tilsvarende.for.andre.medar-

bejderrepræsentanter,.der.er.valgt.i.henhold.til.denne.

aftale.

36

§.20.Voldgift.vedr..§. 3.–. 9

Stk.. ..Uoverensstemmelser.om.fortolkning.af.§§. 3-

9.om.tillidsrepræsentanter.afgøres.ved.en.voldgift,.der.

består.af.5.medlemmer..2.af.medlemmerne.vælges.af.

de.kommunale.arbejdsgiverparter.og.2.af.Kommunale.

Tjenestemænd.og.Overenskomstansatte.

Stk..2..Parterne.vælger.i.forening.en.formand.for.

voldgiftsretten..Såfremt.der.ikke.kan.opnås.enighed.

om.valget,.udpeges.voldgiftsrettens.formand.af.Ar-

bejdsretten.

Stk..3..Parterne.forpligter.sig.til.at.efterkomme.vold-

giftsrettens.kendelse.samt.til.at.bære.eventuelle.

ikendte.omkostninger.

§.2 ..Håndhævelse.af.forpligtelserne.i.

§. .stk..4.–.6.om.information.

og.drøftelse

Stk.. ..Såfremt.en.af.parterne.ikke.overholder.sin.

forpligtelse.i.henhold.til.§. ,.stk..4.-.6.kan.den.

anden.part.fremsætte.anmodning.om,.at.forpligtelsen.

overholdes..Anmodningen.skal.fremsættes.skriftligt.

og.så.snart.den.anden.part.bliver.bekendt.med,.at.

forpligtelsen.ikke.er.overholdt.

Stk..2..Fra.det.tidspunkt.en.af.parterne.har.modtaget.

en.anmodning,.som.nævnt.i.stk.. ,.skal.den.inden.for. .

måned.tage.skridt.til.at.efterkomme.anmodningen.

Stk..3..Såfremt.en.af.parterne.ikke.inden.for.fristen.på.

.måned.tager.skridt.til.at.opfylde.sine.forpligtelser,.

kan.den.anden.part.indsende.sagen.til.de.centrale.

parter.med.anmodning.om,.at.sagen.søges.løst.ved.

bistand.fra.de.centrale.parter.

Stk..4..I.tilfælde.af,.at.parterne.er.enige.om,.at.forplig-

telserne.i.henhold.til.§. ,.stk.4.-.6.ikke.er.overholdt,.

kan.de.selv.fastsætte.størrelsen.og.anvendelsen.af.en.

Bemærkninger

Ad § 20:

Aftalen mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO

om behandling af retstvister finder ikke anvendelse

i forhold til rammeaftalen.

KTO’s bestyrelse har besluttet, at KTO’s medlemmer

af voldgiftsretten vil blive udpeget således, at det

sikres, at den involverede personaleorganisation

altid er repræsenteret i voldgiftsretten.

I afskedigelsessager, som ikke indeholder princi-

pielle fortolkningsspørgsmål i forhold til aftalen, vil

KTO anmode den involverede organisation om selv

at udpege begge medlemmer af voldgiftsretten.

Ad stk. 1 og. 2

I tilfælde af, at der allerede er truffet beslutning,

herunder politisk beslutning, om forhold, hvor den

manglende information og høring kunne have haft

betydning, kan ledelsen inden for fristen på 1 må-

ned vælge at annullere beslutningen eller at gen-

nemføre beslutningen desuagtet. Vælger ledelsen

at gennemføre beslutningen desuagtet finder stk.

3 anvendelse.

Ad stk. 3

De centrale parters bistand kan f.eks. være at oplyse

parterne om deres forpligtelser i henhold til denne

aftale. Sagen kan på dette stadium løses ved, at

begge parter i umiddelbar forlængelse af de centrale

parters bistand opfylder deres forpligtelser.

De centrale parters bistand skal ydes inden 6 må-

neder efter anmodningen.

Ad stk. 4

Hvis sagen skal løses lokalt efter denne bestem-

melses første led, forudsætter det, at parterne også


Aftaletekst

eventuel.godtgørelse..Såfremt.parterne.er.enige.om,.

at.forpligtelserne.i.henhold.til.§. ,.stk..4.-.6.ikke.er.

overholdt,.men.ikke.kan.blive.enige.om.at.fastsætte.

størrelsen.og.anvendelsen.af.en.eventuel.godtgørelse,.

kan.spørgsmålet.om.godtgørelsens.størrelse.indbringes.

for.en.voldgift.i.overensstemmelse.med.stk..5.–.8.

Stk..5.Såfremt.sagen.i.øvrigt.ikke.løses.i.henhold.

til.stk..3.eller.4.overgår.sagen.til.KL/KTO..Sagen.

kan.herefter.afgøres.ved.en.voldgift..Begæring.om.

voldgiftsbehandling.skal.fremsættes.skriftligt.senest.

3.måneder.efter,.at.det.er.konstateret,.at.sagen.ikke.

kan.løses.ved.bistand.af.de.centrale.parter..Svarskrift.

afgives.herefter.senest.3.måneder.fra.modtagelsen.af.

klageskriftet.

Stk. 6..Voldgiftsrettens.kendelse.er.endelig.og.bin-

dende.for.parterne.og.kan.således.ikke.indbringes.

for.den.kommunale.tjenestemandsret,.ligesom.det.

arbejdsretlige.system.ikke.finder.anvendelse.

Stk. 7..Voldgiftsretten.kan.idømme.en.godtgørelse.

Stk..8.

Hvis.de.lokale.parter.er.enige.herom,.kan.en.godtgørelse.

anvendes.lokalt.til.samarbejdsfremmende.foranstaltnin-

ger..Enighed.skal.opnås.inden.for.en.frist.af.4.måneder.

fra.det.tidspunkt.kendelse.om.godtgørelse.er.afsagt,.jf..

stk..7..Hvis.der.ikke.inden.for.den.nævnte.frist.kan.opnås.

enighed.lokalt.om,.at.en.eventuelt.godtgørelse.anven-

des.lokalt.til.samarbejdsfremmende.foranstaltninger,.

tilfalder.godtgørelsen.den.centrale.part.

§.22.Opsigelse.af.MED-aftalen

Stk.. .MED-aftalen.kan.opsiges.skriftligt.med.ni.må-

neders.varsel.til.udgangen.af.september.i.ulige.år..Ved.

aftalens.opsigelse.optages.forhandling.om.indgåelse.

af.en.ny.aftale.

Stk..2.MED-aftalen.kan.genforhandles.uden.forinden.

at.være.opsagt.

Stk..3.Hvis.MED-aftalen.opsiges.og.der.ikke.kan.opnås.

enighed.om.en.ny.MED-aftale.inden.udløbet.af.ni-

måneders.fristen.kan.parterne.aftale,.at.MED-aftalen.

Bemærkninger

er enige om, at anvende en eventuel godtgørelse

til en nærmere angivet samarbejdsfremmende

foranstaltning.

Ad stk. 5

Såfremt parterne er enige om, at forpligtelserne i

henhold til § 11, stk. 4 - 6 ikke er overholdt, jf. stk.

4, kan kun spørgsmålet om godtgørelsens størrelse

indbringes for en voldgift.

Ad. stk. 6

Voldgiftsretten består af 5 medlemmer. 2 af med-

lemmerne vælges af KL/Amtsrådsforeningen/

Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune

og 2 af KTO. De centrale parter vælger i forening

en formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan

opnås enighed om valget, udpeges voldgiftsrettens

formand af Arbejdsretten.

Ad stk. 8

Eksempler på samarbejdsfremmende formål kan

være gennemførelse af fælles seminarer el. lign. om

samarbejdsrelaterede emner, eksterne konsulenter

til løsning af eventuelle samarbejdsvanskeligheder,

der måtte være opstået i kølvandet på den konkrete

sag etc.

37

Med-aftalen


Aftaletekst

løber.videre.indtil.en.nærmere.angivet.frist.eller.så.

længe.forhandlingerne.om.en.ny.aftale.pågår.

Hvis.parterne.ikke.kan.nå.til.enighed.om.en.forlængelse.

af.den.gældende.MED-aftale.bortfalder.MED-aftalen.

ved.fristens.udløb.og.erstattes.af.„Aftale.om.tillids-

repræsentanter,.samarbejde.og.samarbejdsudvalg“.

og.arbejdsmiljølovgivningens.bestemmelser.om.sik-

kerhedsorganisationen.

38

§.23.Ikrafttræden.af.MED-aftalen

Stk.. .MED-aftalen.i.Randers.Kommune.træder.i.

kraft.ved.MED-forhandlingsudvalgets.godkendelse.af.

aftalen.pr.. ..maj.2007.

Stk.2.MED-aftalen.evalueres. ..gang.i.4..kvartal.af.

2008.og.derefter.hvert.4..år.

Bemærkninger

Der er aftalt en overgangsordning for en midlertidig

MED-organisation for Randers Kommune indtil

2. kvartal 2007 eller indtil valgproceduren til den

nye MED-organisation er gennemført i henhold til

bestemmelserne i denne MED-aftale.


Aftaletekst

39

Med-aftalen


I.bilag. 7.i.Rammeaftalen om medindflydelse og med-

bestemmelse.har.parterne.præciseret.en.udmøntning.

af.§.38.–.40.i.Bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni

2001 om sikkerheds- og sundhedsarbejdets organi-

sation.står.i:

§.38:.Med.henblik.på.at.styrke.og.effektivisere.virk-

somhedernes.sikkerheds-.og.sundhedsarbejde.kan.

reglerne.om.organiseringsmåden.i.§§.7- 7.fraviges,.

hvis.der.dels.er.indgået.en.aftale.mellem.en.eller.flere.

lønmodtagerorganisationer.og.den.eller.de.modstående.

arbejdsgiverorganisationer.eller.arbejdsgivere,.eller.

dem,.de.bemyndiger.hertil,.og.dels.på.virksomheder,.

der.er.omfattet.af.en.aftale.indgået.efter.nr.. ,.er.

indgået.en.aftale.mellem.arbejdsgiveren.og.de.ansatte,.

herunder.eventuelle.ledere,.i.virksomheden.eller.på.

en.del.af.virksomheden.

Stk..2..En.aftale.om.organiseringen.af.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejdet.efter.stk.. .berører.ikke.varetagelsen.

af.de.opgaver,.funktioner,.pligter.og.rettigheder.m.v..

på.decentralt.og.centralt.niveau.i.virksomheden,.der.

er.fastsat.i.bekendtgørelsen.

Stk..3..I.virksomheder,.hvor.der.er.beskæftiget.20.

ansatte.eller.derover,.skal.det.sikres,.at.planlægningen.

og.koordineringen.af.sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet.

i.virksomheden.finder.sted.i.et.samarbejde.mellem.

arbejdsgiveren,.arbejdslederne.og.de.ansatte.

Stk..4..En.virksomhedsaftale,.der.er.indgået.efter.stk..

40

Bilag. ..Virksomhedsaftale.i.henhold.til.bekendtgørelse.nr..575.af..

2 ..juni.200

,.nr..2,.skal.sikre,.at.organiseringen.af.virksomhedens.

sikkerheds-.og.sundhedsarbejde.er.i.overensstem-

melse.med.virksomhedens.struktur,.og.at.den.ændrede.

organisering.styrker.og.effektiviserer.virksomhedens.

arbejde.hermed.

Stk..5..Virksomhedsaftalen.skal.være.skriftlig,.fore-

findes.i.og.være.tilgængelig.for.de.ansatte.på.virk-

somheden.

Ad § 38 stk. 4

Randers Kommune har i forbindelse med indgåel-

sen af en lokal MED-aftale aftalt følgende virksom-

hedsaftale for arbejdsmiljøarbejdet. I MED-aftalen

er beskrevet kravene til arbejdsmiljøarbejdets or-

ganisering, hvad angår

• hovedudvalget

• område-MED-udvalget

lokale MED-udvalg

• sikkerhedsgrupperne

Virksomhedsaftalen beskriver konkret, hvordan

Randers Kommune kan forbedre og styrke arbejdsmiljøarbejdet

udover kravene, der er opstillet i lovgivningen.

Formål

Med denne virksomhedsaftale, samt de lokalt udarbejdede

virksomhedsaftaler er det formålet at påvirke

kommunens arbejdspladser, så sikkerheds- og

sundhedsarbejdet indgår som et naturligt element

i det daglige arbejde og holdning til arbejdet for

ledere og medarbejdere på alle niveauer.

Sikkerhedsgrupperne = arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter,

skal indgå i en naturlig dialog

på tværs i organisationen og på tværs af institutioner

(Område-MED-udvalget/sikkerhedsorganisationen)

og være nærværende i alle drøftelser i hovedudvalget.

Hovedudvalget har ansvar for, at arbejdspladserne

udarbejder skriftlig dokumentation - typisk i form af

referater - fra sikkerhedsorganisationens møder, og

at de er tilgængelige for hovedudvalget.


Aftaletekst

Stk..6..Virksomhedsaftalen.skal.som.minimum.inde-

holde.følgende.elementer:.

•. Beskrivelse.af.de.aktiviteter/metoder,.der.kan.

anvendes.med.henblik.på.at.sikre,.at.den.

ændrede.organisering.af.sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet.styrker.og.effektiviserer.funktionsvaretagelsen..

•. Angivelse.af.en.procedure.for.gennemførelse.og.

opfølgning.af.virksomhedsaftalen.på.virksomheden..

•. Angivelse.af,.hvordan.opgaver.og.funktioner.varetages,.herunder.arbejdsledernes.og.de.øvrige.

ansattes.deltagelse.i.arbejdsmiljøarbejdet..

•. Angivelse.af,.hvordan.virksomhedsaftalen.kan.

ændres.og.opsiges..

•. Oversigt.over.den.aftalte.organisering.af.sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet.i.form.af.en.

organisationsplan.

Stk..7..Spørgsmål.om.fortolkning.af.og.brud.på.de.

indgåede.aftaler.efter.stk.. .afgøres.efter.de.sædvanlige.fagretlige.regler.for.området..Brud.på.aftaler.

indgået.efter.stk.. ,.nr..2,.kan.dog.ikke.indbringes.for.

Arbejdsretten,.men.afgøres.ved.faglig.voldgift.

Bemærkninger

Aktiviteter og metoder

Hovedudvalget udarbejder en skriftlig arbejdsmiljøredegørelse

årligt, hvori der gives en samlet status

for alle arbejdspladser i kommunen, samt handlingsplaner

for det kommende år, hvad angår:

• arbejdsulykker

• sygefravær

• forebyggelse og sundhedsarbejdet

• forebyggelse af arbejdsbetinget stress

• EGA

• trivselsanalyser

• seniorforhold

• uddannelse i arbejdsmiljø

• lederuddannelse med arbejdsmiljøet i fokus

Den skriftlige arbejdsmiljøredegørelse fordrer, at de

enkelte arbejdspladser indsamler oplysningerne til

hovedudvalget og redegør for de handlingsplaner,

der er iværksat. Derfor skal arbejdspladserne udarbejde

en lokal virksomhedsaftale for arbejdspladsens

arbejdsmiljøindsats. Proceduren for arbejdet

med arbejdsmiljøet aftales samtidig med forretningsordenen

for det lokale MED-arbejde.

• Hvor er problemerne med arbejdsmiljøet

størst på vores arbejdsplads?

• Hvad gør vi ved dem – og hvad vil vi gøre i

fremtiden?

• Hvad er prisen for at løse problemerne – og

hvad koster det at lade være?

• Hvordan skal problemerne og indsatsen

måles og dokumenteres?

Personaleafdelingens HR- og arbejdsmiljøteam

I personaleafdelingens HR- og arbejdsmiljøteam

kan arbejdspladserne indhente rådgivning om det

strategiske arbejde med arbejdsmiljøet, ligesom

enheden har til opgave at stille ledelsesinformation til

rådighed for arbejdspladserne og udarbejde oplæg

til hovedudvalgets årlige arbejdsmiljøberetning.

HR- og arbejdsmiljøteamet har til opgave at følge

udviklingen indenfor arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet

overordnet set med henblik på strategiarbejdet

i kommunen indenfor arbejdsmiljøområdet.

4

Med-aftalen


Aftaletekst

42

Bemærkninger

Værktøjer

Derfor stilles følgende elektroniske værktøjer til

rådighed for bl.a. ledere og MED-repræsentanter-

nes arbejde med arbejdsmiljøet, så der altid er en

vidensbase at hente inspiration og viden fra om

arbejdsmiljøet:

• På kommunens Personale-Portal kan ledere

og MED-repræsentanter o.a. holde sig ajour

med forhold, der vedrører arbejdsmiljø, sikkerhed

og sundhed.

• På Personale-Portalen findes desuden inspirationssider

med links til gode arbejdsmiljøsider.

Desuden er der udviklet værktøjer, der kan måle

arbejdsmiljøet lokalt i forskellige elektroniske værktøjer,

der stilles gratis til rådighed for arbejdspladserne,

f.eks.

• @lt –i- ALT – et dialogværktøj

• En elektronisk APV

• Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema om

psykisk arbejdsmiljø

• Kompetenceweb – en række metoder –

www.kompetenceweb.dk

• m.m.

Alle arbejdspladser modtager til MED-udvalgets

brug årligt bogen: Arbejdsmiljø i kommuner og

regioner. Udgivet af PUF- Parternes uddannelsesfællesskab.

Procedure for opfølgning

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde består i:

• Formulering af en arbejdsmiljøpolitik

• Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

• Udarbejdelse af et arbejdsmiljøregnskab.

Opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet består bl.a.. i:

• Arbejdspladsvurderinger

• Kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø

• Vurdering af påvirkninger og sygefravær

• Risikoanalyser

• Registreringer og analyser af næsten-ulykker

• Handlingsplaner til forbedring af arbejdsmiljøet

• Instruktionsmaterialer

• mv.


Aftaletekst

Bemærkninger

Organisering af det tværgående arbejdsmiljøar-

bejde i Randers Kommune

Formålet med netværket er at sikre sammenhæng

og fokus på arbejdsmiljøarbejdet på tværs af MED-

strukturens forskellige lag og sikre medindflydelse

og medbestemmelse, samt viden her-om for alle

medlemmer i sikkerhedsorganisationen, også de

som ikke har plads i et MED-udvalg.

Sikkerhedsgrupperne i de enkelte områder afholder

mindst to gange årligt et møde sammen med kom-

munens områdedirektør/-chefer og kommunens

sikkerhedsleder om emner relevante for arbejdet

lokalt og indenfor området.

Netværk

Sikkerhedsorganisationen, dvs. sikkerhedsrepræ-

sentanter og arbejdsledere indgår i det tværgående

arbejdsmiljøarbejde i MED-systemet og i arbejds-

miljønetværk, enten indenfor det pågældende for-

valtningsområde, eller indenfor sektoren, så tvær-

gående arbejdsmiljøspørgsmål kan afklares i et

fællesskab og være med til at forbedre arbejdsmiljøet

og ny viden kan nyttiggøres, så gode erfaringer kan

være med til at udvikle arbejdspladserne indenfor

området.

Områdedirektøren har ansvaret for at tilrettelægge

arbejdsmiljønetværkene for sikkerhedsorganisatio-

nen indenfor sit område og sikre, at alle arbejds-

miljømæssige emner af tværgående interesse bliver

drøftet og udbredt indenfor området. Netværkene

skal modsvare områdets organisation som f.eks.

den geografiske struktur.

Områdedirektøren/områdechefen er ansvarlig for

at arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter får

tilstrækkelig information og mulighed for på hver sin

side at afklare specifikke forhold set fra henholdsvis

fra et leder- som et medarbejdersynspunkt.

Af hensyn til integrationen af arbejdsmiljøarbejdet

i MED-udvalgene har sikkerhedsgrupperne pligt

til at informere, drøfte og inddrage MED-udvalget

i arbejdsmiljønetværkets arbejde, så der er en op-

gavesammenhæng for MED-udvalget, hvad angår

arbejdstilrettelæggelse, personale-, samarbejds- og

arbejdsmiljøforhold.

43

Med-aftalen


Aftaletekst

44

Bemærkninger

Sikkerhedslederen

Kommunens personalechef fungerer som sikker-

hedsleder.

Sikkerhedslederens opgave er

• Sparring og rådgivning til direktionen og institutionernes

ledelse i arbejdsmiljøspørgsmål

• Tilforordnet hovedudvalget og deltager i

hovedudvalgets møder

• Ansvarlig for at opstille kriterier for dokumentation

af sikkerhedsorganisationens møder

• Ansvarlig for ledelsesinformationen indenfor

arbejdsmiljøområdet, f.eks. for arbejdsmiljøberetningen

til hovedudvalget

• Ansvarlig for indsamling af arbejdsulykker/

skade

• Ansvarlig for udvikling af værktøjer til arbejdspladsernes

brug.

Fortolkning og brud på virksomhedsaftalen

Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede

aftaler efter stk. 1 afgøres efter de sædvanlige

fagretlige regler for området. Brud på aftaler indgået

efter stk. 1, nr. 2, kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten,

men afgøres ved faglig voldgift.


Bilag.2.Oprettelse.af.sikkerhedsgrupper

Arbejdsleder. En definition i henhold til arbejdsmil-

jølovgivningen

Man.er.arbejdsleder,.hvis.ens.arbejde.udelukkende.

eller.i.det.væsentlige.består.i.på.arbejdsgiverens.vegne.

at.lede.eller.føre.tilsyn.med.arbejdet.i.en.virksomhed.

eller.en.del.heraf..Dette.er.ensbetydende.med,.at.man.

kan.tage.del.i.det.praktiske.arbejde,.der.udføres,.når.

blot.det.er.den.væsentlige.del.af.tiden,.der.går.med.

at.lede.eller.føre.tilsyn.

Sikkerhedsgrupper

Der.skal.etableres.en.sikkerhedsgruppe.inden.for.

velafgrænsede.afdelinger.eller.arbejdslederområder,.

uanset.hvilke.og.hvor.mange.fag,.der.i.øvrigt.er.re-

præsenteret.i.området..

Der.skal.normalt.oprettes.én.sikkerhedsgruppe.for.hver.

afdeling.eller.arbejdslederområde..Ved.mere.end.50.

ansatte.i.en.afdeling.vil.der.normalt.skulle.oprettes.

flere.sikkerhedsgrupper..Efter.Arbejdstilsynets.praksis.

kan.en.sikkerhedsgruppe.dog.godt.repræsentere.op.

til. 00.ansatte,.der.udfører.administrativt.arbejde.

det.samme.sted.

Geografisk og funktionsmæssigt adskilte afdelinger

Hvis.afdelingerne.er.geografisk.og.funktionsmæssigt.

adskilte.kan.det.være.nødvendigt.at.have.en.sikkerhedsgruppe,.selv.hvor.der.er.få.ansatte..Er.der.mindst.

5.ansatte.i.en.underafdeling,.bør.der.etableres.en.

sikkerhedsgruppe.

Holddrift

Ved.traditionel.holddrift.med.2.til.3.faste.hold.skal.

der.normalt.være.en.sikkerhedsgruppe.på.alle.hold.

med.5.ansatte.eller.derover,.hvis.holddriftsperioden.

strækker.sig.ud.over.6.uger.

Skiftende arbejdstid

Er.der.ansatte.på.institutionen.eller.i.afdelingen.på.

forskellige.tidspunkter,.uden.at.der.er.tale.om.egentlige.

skiftehold.som.f.eks..ved.rengøring,.bør.der.dannes.

en.sikkerhedsgruppe,.når.der.er.mindst.5.ansatte.på.

samme.tidspunkt.

Hjemmearbejde (distancearbejde)

Det.er.hovedreglen,.at.arbejdsmiljølovgivningen.også.

gælder.hjemmearbejdet..Således.gælder.reglerne.om.

arbejdspladsvurdering.og.sikkerhedsorganisation.også.

hjemmearbejdspladsen.

Det.betyder.bl.a..at.arbejdsgiveren.har.ansvaret.for,.at.

reglerne.bliver.overholdt,.og.den.ansatte.skal.medvirke.

til,.at.det.sker.

Det.er.vigtigt,.at.den.ansatte.medvirker,.idet.arbejds-

giveren.ikke.uden.den.ansattes.samtykke.har.ret.til.at.

kontrollere.arbejdsforholdene,.herunder.anvendelsen.

af.IT,.i.hjemmet..Arbejder.den.ansatte.regelmæssigt.

eller.permanent.i.hjemmet,.har.sikkerhedsgruppen.en.

opsøgende.funktion,.men.besøg.i.hjemmet.forudsætter.

ligeledes.et.samtykke.fra.den.ansatte.

Når.der.således.ikke.er.direkte.adgang.til.den.ansattes.

arbejdsplads,.er.det.vigtigt,.at.der.er.nogle.principper.

og.aftaler,.der.sikrer,.at.arbejdsforholdene.i.hjemmet.

kan.foregå.„sikkerheds-.og.sundhedsmæssigt.fuldt.

forsvarligt“..Aftalerne.kan.være.truffet.mellem.den.

ansatte.og.virksomheden,.eller.det.kan.være.kollek-

tive.aftaler.

45

Med-aftalen


Rammeaftalen.om.medindflydelse.og.medbestemmelse.

gælder.for.ansatte.i.selvejende.dag-.og/eller.døgnin-

stitutioner,.som.kommunen.eller.regionen.har.indgået.

driftsoverenskomst.med..Det.fremgår.af.områdebe-

stemmelsen.i.rammeaftalens.§. ,.hvilke.selvejende.

institutioner,.der.er.omfattet.af.rammeaftalen.

Når.der.er.indgået.en.lokal.MED-aftale,.er.de.pågæl-

dende.selvejende.institutioner.automatisk.omfattet.af.

den.lokale.aftale,.der.er.indgået.for.kommunen.eller.

regionen..De.selvejende.institutioner.skal.således.ikke.

vælge.lokalaftalen.til.eller.søge.om.at.blive.omfattet.

af.den.lokale.MED-aftale..De.selvejende.institutioner.

kan.heller.ikke.vælge.den.lokale.MED-aftale.fra.

Ved.indgåelse.af.den.lokale.MED-aftale.er.det.vigtigt.

at.være.opmærksom.på.dette.forhold/udgangspunkt,.og.

det.er.derfor.vigtigt.at.beskrive,.hvorledes.de.selvejende.

institutioner.indgår.i.den.lokale.MED.struktur,.herunder.

også.med.hensyn.til.arbejdsmiljøarbejdet.

Hvis.ikke.der.indgås.en.lokal.MED-aftale,.gælder.de.

almindelige.regler.for.organisering.af.arbejdsmiljøarbej-

det,.jf..„SIO-bekendtgørelsen“.(Bekendtgørelse.nr..575.

af.2 ..juni.200 .om.virksomhedernes.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejde,.senest.ændret.ved.bekendtgørelse.

nr.. 506.af.2 ..december.2004)..Når.der.indgås.

en.lokal.MED-aftale,.er.der.nogle.få.begrænsninger.

i.forhold.til.arbejdsmiljølovgivningen,.som.de.lokale.

parter.særligt.må.være.opmærksomme.på.

Selvejende.institutioner.er.(som.det.ligger.i.betegnel-

sen.„selvejende“).selvstændige.juridiske.enheder.og.

har.deres.eget.CVR-nummer..Kommunen.og.regionen.

er.ligeledes.en.selvstændig.juridisk.enhed,.og.hver.

kommune/region.har.ét.CVR-nummer..Det.betyder,.at.

der.er.en.række.spørgsmål.i.forhold.til.arbejdsmiljølo-

ven,.som.kommunen.eller.regionen.(de.lokale.parter).

særligt.skal.være.opmærksomme.på,.når.der.indgås.

en.lokal.MED-aftale.

Den.selvejende.institution.og.kommunen/regionen.er.

forskellige,.selvstændige.juridiske.enheder..Arbejds-

giverens.pligter.og.ansvar.i.forhold.til.arbejdsmiljølo-

ven.påhviler.den.juridiske.enhed..Pligter.og.ansvar.i.

46

Bilag.3:..Supplerende.vejledning.om.selvejende.institutioner.og..

MED.aftaler.–.arbejdsmiljø.og.„fælles.sikkerhedsorganisation.

“.Udgivet.af..Arbejdstilsynet,.KL,.Danske.Regioner.og.KTO...

Nov..2006

forhold.til.arbejdsmiljøloven.kan.ikke.overføres.til.en.

anden.arbejdsgiver.eller.til.nogen.anden.person..Det.

vil.sige,.at.kommunen.eller.regionen.ikke.kan.påtage.

sig.–.og.heller.ikke.blive.pålagt.–.ansvaret.for,.at.den.

selvejende.institution.overholder.arbejdsmiljøloven..

Det.ansvar.ligger.hos.den.selvejende.institution.som.

juridisk.enhed.(institutionens.„ejer“/CVR-nummer).

Indgåelse.af.en.lokal.MED-aftale.giver.mulighed.for.at.

aftale.en.anden.organisering.af.det.lokale.arbejdsmil-

jøarbejde.(„sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet“),.end.

det.der.ellers.gælder.ifølge.arbejdsmiljøloven..(MED.

Rammeaftalen.§.3,.stk..3;.se.MED-HÅNDBOG,.2005,.

siderne. 8.–.20).

Dele.af.de.generelle.regler.i.SIO-bekendtgørelsen.kan.

fraviges.ved.den.lokale.MED-aftale,.idet.den.lokale.

MED-aftale.er.en.virksomhedsaftale.i.bekendtgørel-

sens.forstand.

De.grundlæggende.vilkår.for.at.aftale.en.anden.organi-

sering.af.arbejdsmiljøarbejdet.er.opfyldt.i.MED.Ram-

meaftalen.og.dens.udfyldning.ved.lokale.MED-aftaler.

for.den.enkelte.kommune.eller.region..(SIObekendt-

gørelsen,.§.38,.stk.. ).

Det.er.vigtigt.at.være.opmærksom.på,.at.en.lokal.

MED-aftale.med.en.anden.organisering.af.arbejdsmil-

jøarbejdet.(SIO-bekendtgørelsen.§.38,.stk.6).skal.

•. beskrive.de.aktiviteter/metoder,.der.kan.anvendes.med.henblik.på.at.sikre,.at.den.ændrede.organisering.styrker.og.effektiviserer.arbejdsmiljøarbejdet

•. angive.en.procedure.for.at.gennemføre.og.følge.

op.på.den.lokale.MED-aftale

•. angive.hvordan.opgaver.og.funktioner.varetages,.

herunder.arbejdsledernes.og.de.øvrige.ansattes.

deltagelse.i.arbejdsmiljøarbejdet

•. angive.hvordan.den.lokale.MED-aftale.kan.

ændres.og.opsiges.(jf..MED.Rammeaftalen.§.3,.

stk..4.og.5)

•. indeholde.en.oversigt.over.den.aftalte.organisering.af.arbejdsmiljøarbejdet.i.form.af.en.

organisationsplan.


På.baggrund.af.drøftelser.med.Arbejdstilsynet.finder.

KL,.Danske.Regioner.og.KTO.anledning.til.at.vejlede.

om.følgende:

Udgangspunktet.er.som.nævnt,.klart.–.er.der.i.kom-

munen.eller.regionen.indgået.en.lokal.MED-aftale,.er.

de.selvejende.institutioner.omfattet.af.denne.aftale..

Da.kommune,.region.og.selvejende.institutioner.er.

selvstændige.juridiske.enheder,.må.følgende.forhold.

beskrives.og.præciseres.i.den.lokale.MED-aftale.for.at.

sikre,.at.arbejdsmiljølovens.regler.overholdes:

Det.skal.præciseres,.at.det.juridiske.ansvar.for.at.

overholde.arbejdsmiljøloven.i.den.selvejende.insti-

tution.påhviler.institutionen..Et.eventuelt.påbud.fra.

Arbejdstilsynet.vil.blive.stilet.til.den.selvejende.insti-

tution,.og.kun.den.selvejende.institution.kan.stilles.

til.ansvar.for,.at.sådanne.påbud.efterkommes..Det.

juridiske.ansvar.kan.ikke.overdrages.til.kommunen.eller.

regionen,.som.heller.ikke.frivilligt.vil.kunne.påtage.

sig.det.juridiske.ansvar.

Det.er.derfor.også.den.selvejende.institution,.der.har.

ansvaret.for,.at.den.lovpligtige.APV.(arbejdsplads-

vurdering).udarbejdes,.og.at.kravene.om.lovpligtig.

arbejdsmiljøuddannelse.overholdes..Deltagelse.i.en.

„fælles.sikkerhedsorganisation“.inden.for.rammerne.

af.den.lokale.MEDaftale.kan.give.et.praktisk.grundlag.

for.at.leve.op.til.disse.krav,.fx.gennem.fælles.retnings-

linier.for.udarbejdelse.af.APV.og.for.tilmelding.til.

arbejdsmiljøuddannelsen.eller.gennem.koordinering.

af.aktiviteter,.kursustilbud.mv.

Sikkerhedsorganisationen.er.rådgivende.over.for.ar-

bejdsgiveren,.jf..SIO-bekendtgørelsen.§. 8,.stk..4..

Det.er.også.tilfældet,.når.sikkerhedsorganisationen.

har.form.af.en.lokal.MED.struktur.

Hvis.der.på.den.selvejende.institution.er.ansat.ti.eller.

flere.medarbejdere,.skal.der.vælges.en.sikkerhedsre-

præsentant..Det.kan.aftales,.at.samarbejdet.mellem.

den.valgte.sikkerhedsrepræsentant.og.lederen.af.in-

stitutionen.foregår.på.anden.måde.end.gennem.en.

formaliseret.sikkerhedsgruppe..Det.kan.ikke.aftales,.

at.der.skal.være.en.sikkerhedsrepræsentant.fælles.

for.en.kommunal.og.en.selvejende.institution,.uanset.

om.en.eller.flere.af.de.pågældende.institutioner.kun.

har. -9.ansatte..Hvis.der.i.kommunen.eller.regionen.

er.to.eller.flere.selvejende.institutioner.med.samme.

„ejer“/CVR-nummer,.kan.disse.dog.organisere.en.fælles.

sikkerhedsgruppe,.når.de.har. -9.ansatte..Selvejende.

institutioner.med.forskellige.„ejere“/CVR-numre.kan.

ikke.danne.fælles.sikkerhedsgruppe.eller.vælge.fælles.

sikkerhedsrepræsentant.

Det.skal.sikres,.at.selvejende.institutioner.er.repræ-

senteret.i.udvalg,.der.har.en.koordinerende.funktion.

i.forhold.til.arbejdsmiljøarbejdet.–.dvs..enten.ved-

kommende.sikkerhedsudvalg.eller.MED-udvalg..Det.

gælder.også.i.forhold.til.Hovedudvalgets.koordinerende.

opgaver.for.så.vidt.angår.arbejdsmiljøarbejdet.

Der.skal.udarbejdes.en.oversigt.over.den.aftalte.orga-

nisering.af.arbejdsmiljøarbejdet.i.form.af.en.organi-

sationsplan,.og.de.selvejende.institutioners.placering.

skal.fremgå.af.denne.oversigt.

At.de.selvejende.institutioner.med.disse.forbehold.

indgår.i.kommunens.eller.regionens.sikkerhedsorgani-

sation.via.den.lokale.MED-aftale.betyder.således,.at

•. Der.skal.vælges.sikkerhedsrepræsentant.på.den.

selvejende.institution.efter.de.almindelige.regler,.når.betingelserne.herfor.i.øvrigt.er.til.stede.

( 0.eller.flere.ansatte.i.institutionen).

•. Er.der.20.eller.flere.ansat.i.institutionen,.skal.

det.sikres,.at.planlægning.og.koordinering.af.arbejdsmiljøarbejdet.sker.i.et.samarbejde.mellem.

arbejdsgiveren,.arbejdslederne.og.de.ansatte.på.

den.selvejende.institution;.det.kan.fx.være.et.

lokalt.MED-udvalg.for.institutionen.

•. De.selvejende.institutioner.er.omfattet.af.og.

forpligtet.til.at.følge.de.retningslinier,.der

•. fastlægges.i.MED-organisationen,.herunder.

retningslinier.i.forhold.til.opgaver.på.arbejdsmiljøområdet,.fx.pligt.til.at.følge.kommunens.

eller.regionens.overordnede.arbejdsmiljøpolitik.

eller.pligt.til.at.koordinere.kursus-.og.uddannelsesvirksomhed,.herunder.den.lovpligtige.

arbejdsmiljøuddannelse,.med.kommunen.eller.

regionen.

•. Det.kan.aftales,.i.hvilket.omfang.de.selvejende.

institutioner.kan.eller.skal.trække.på.den.service.på.arbejdsmiljøområdet,.som.kommunen.

eller.regionen.stiller.til.rådighed,.fx.gennem.

arbejdsmiljøafdeling,.sikkerhedsleder,.HR-afdeling.eller.aftaler.med.eksterne.konsulenter.m.fl.

•. Der.skal.aftales.opsigelsesregler.for.den.lokale.

MED-aftale.i.overensstemmelse.med.MED.Rammeaftalens.§.3,.stk..4.og.5,.se.MED.Håndbogen.

side.2 .

47

Med-aftalen


.

Ved.valg.af.kommunikations-.og.informationsmetoder.

bør.man.overveje:

•. Hvem.skal.informeres?

•. Hvad.skal.der.informeres.om?

•. Hvordan.skal.informationen.gives?

•. Hvornår.skal.informationen.gives?

•. Hvem.har.adgang.til.informationen,.når.den.

pågældende.metode.anvendes?

Information.om.udvalgets.arbejde.kan.ske.på.mange.

måder,.f.eks..via:

•. Referater.fra.møder.m.v.

•. Møder.eller.anden.mundtlig.information.med.

mulighed.for.dialog.

•. Personaleblad.

•. E-mail/intranet.o.lign.

•. Opslagstavle.

Informationen.skal.gives.på.et.passende.tidspunkt,.

på.en.passende.måde.og.med.et.passende.indhold,.

således.at.navnlig.medarbejderrepræsentanterne.sættes.i.stand.til.at.foretage.en.passende.analyse.og.i.

givet.fald.forberede.drøftelsen.

Informationen.skal.ske.så.betids,.at.den.enkelte.medarbejderrepræsentant.har.en.reel.mulighed.for.at.konsultere.sit.valggrundlag.på.en.hensigtsmæssig.måde..Dette.indebærer,.at.medarbejderrepræsentanterne.sikres.rimelig.tid.til.at.drøfte.konsekvenser.af.et.påtænkt.

omstillingsprojekt.med.de.berørte.medarbejdere.

Informationen.skal.indeholde.en.belysning.af.problemstillingernes.faktiske.omstændigheder,.som.har.

betydning.for.den.forestående.beslutning.i.sagen..

Hvis.der.er.tale.om.en.kompliceret.problemstilling,.

eller.hvis.der.skal.ske.en.drøftelse.i.baglandene.på.

baggrund.af.informationerne.forudsættes,.at.informationen.så.vidt.muligt.foreligger.i.form.af.tilstrækkeligt.

skriftligt.materiale.

48

Bilag.4.Gode.råd.om.informationer

Kravene.til.informationens.indhold.og.tidspunktet.

for.informationen.skal.stå.i.rimeligt.forhold.til.den.

pågældende.sags.omfang.og.karakter,.således.at.kravene.til.informationen.skærpes.jo.mere.omfattende,.

jo.mere.kompliceret.og.jo.mere.indgribende.sagen.er.

for.medarbejderne..Det.skal.sikres,.at.drøftelsen.sker.

på.et.passende.tidspunkt,.på.en.passende.måde.og.

med.et.passende.indhold..Ledelsen.og.medarbejderrepræsentanterne.kan.derfor.aftale.en.nærmere.procedure,.der.sikrer.den.nødvendige.tid.til.at.forberede.

drøftelsen,.herunder.gennemføre.forhandlingen.af.

spørgsmålet.om.ændringer.i.arbejdstilrettelæggelse.

og.ansættelsesvilkår,.som.omstillinger,.udbud.mv..

indebærer.

Beslutninger.i.henhold.til.forrige.afsnit.som.kan.medføre.betydelige.ændringer.i.arbejdets.tilrettelæggelse.

og.ansættelsesforholdene,.herunder.beslutning.om.

virksomhedsoverdragelse.træffes.af.byrådet.efter.en.

forudgående.forhandling.med.medarbejdernes.repræsentanter.i.MED-udvalget.mv.

For.det.tilfælde,.at.beslutninger,.som.nævnt.ovenfor.indebærer.betydelige.ændringer.for.en.personalegruppes.

arbejds-.og.personaleforhold,.og.denne.gruppe.ikke.er.

repræsenteret.i.MED-udvalget,.kan.medarbejdersiden.

eller.denne.gruppe.inden.forhandlingen.fremsætte.krav.

om,.at.de.suppleres.med.en.tillidsrepræsentant.for.

denne.personalegruppe..Et.sådant.krav.skal.fremsættes.

i.forlængelse.af,.at.medarbejdersiden.bliver.bekendt.

med,.at.der.skal.ske.en.forhandling.


Bilag.5..Overordnet.diagram.over.Randers.Kommunes.MED-struktur

HOVEDUDVALG

Hovedudvalget

Randers.Havn

Jobcenter..

Randers

Område-MED

Børn.og.Skole

Område-MED

Sundhed.og.Ældre

Område-MED

Social-.og..

Arbejdsmarked

Område-MED

Kultur.og..

Borgerservice.

Område-MED

Miljø.og.Teknik

Område-MED

Administrationen

Område-MEDudvalg

4 Sektor-MED

Børn,.Skole,.Familie,.

Tværgående

2 Sektor-MED

Psykiatri

Ældre

2 Sektor-MED

Social

Handicap

Sektor MED-udvalg

.UU-Randers

.PPR.

.Visitation.

.Sociale..

institutioner

.Værket

.Affald

.personalemøder

Lokale MED-udvalg /

pers. m. MED-status

.Pæd..Udv..

.Mad.service

.Bibliotekket

.Drift

.Handicap.

institutioner

.MED-støtte.

.Hjælpemidler.

.Musikskolen

.Spildevand

.28.skoler.

.Sundhed.

.Kulturhistorisk.

museum

.Kirkegårde

.Familiehuset.

.Psykiatri.

institutioner

.Kærsmindebadet

.72.børne.

institutioner.

.9..

ældreområder

.Fritidscenteret

.Dagpleje.

. .SiG . 2.SiG .6.SiG .3 .SiG .7 .SiG . 3 .SiG

En.kasse.med.bagvedliggende.skygge.illustrerer,.at.der.er.institutioner./.afdelinger.med.MED-udvalg.eller.personalemøder.med.MEDstatus.i.den.pågældende.aftaleenhed.

Signaturforklaring:

49

Med-aftalen


Der.er.udarbejdet.en.oversigt.over.den.til.enhver.tid.

gældende.MED-struktur.i.Randers.Kommune..Denne.

vedligeholdes.centralt.og.findes.alene.elektronisk.på.

kommunens.Intranet/Personale-Portalen.

MED-database

Lederne.har.pligt.til.at.indberette.ændringer.i.den.lokale.MED-struktur,.samt.indberette.hvem.der.fungerer.som.MED-repræsentanter,.samt.indberette.ændringerne.til.områdesekretariaterne..

50

Bilag.6:..Oversigt.over.MED-struktur.i.Randers.Kommune..

pr.. ..januar.2007


Skabelonen.udgør,.hvad.der.som.en.forretningsorden.

som.minimum.skal.indeholde.

1. Medlemmer og suppleanter

MED-udvalget.består.af.x-.antal.ledelsesrepræsentanter.

og.x-.antal.medarbejderrepræsentanter

a.. Ledelsessiden.består.af

. Ledelse:

. Arbejdsleder:

b.. Medarbejdersiden.består.af.

. Tillidsrepræsentanter:

. Sikkerhedsrepræsentanter:

. Medarbejderrepræsentanter.jvf..§6:

Den.daglige.leder.er.formand.for.MED-udvalget..Næst-

formanden.vælges.blandt.tillidsrepræsentanterne.

Medlemmer.og.suppleanter.vælges.for.2.år.ad.gan-

gen.

Bilag.7:..Skabelon.til.forretningsorden.for.MED-udvalg

Der.udpeges.en.sekretær.som.ikke.er.medlem.af.ud-

valget.

2. Afholdelse af møder, dagsorden og referat

Der.afholdes.møde,.når.formanden.eller.næstforman-

den.eller.mindst.2.af.MED-udvalget.fremsætter.ønske.

herom,.dog.mindst. .gang.i.kvartalet.

Indkaldelse.til.møde.skal.ske.med.x.-ugers.varsel.

Forslag.til.emner.til.dagsordenen.sendes.til.formand.

eller.næstformand.senest.x.-uger.før.mødet.

3. Formandskabets opgaver

Dagsorden.udarbejdes.af.formand.og.næstformand.

i.fællesskab.

Referat.godkendes.af.formand.og.næstformand.inden.

udsendelse.og.endelig.godkendelse.

4. Underudvalg

5. Formøder for medarbejderrepræsentanter

6. 1. møde i valgperioden

På. ..møde.i.valgperioden.har.man.en.drøftelse.af.

rækkevidden.af.ledelseskompetencen.

.

5

Med-aftalen


Håndbog.om.MED..Rammeaftale.om.medindflydelse.

og.medbestemmelse..Med.de.(amts).kommunale.

parters.fælles.vejledning..Udgivet.af.Kommunernes.

Landsforening,.Amtsrådsforeningen,.Københavns.

Kommune,.Frederiksberg.Kommune.og.Kommunale.

Tjenestemænd.og.Overenskomstansatte.(KTO)..4..

udgave.2005.

Heri.side.bilag. 0:.Oversigt.over.generelle.(ramme).

aftaler,.der.skal.udfyldes.lokalt.

Lokale TR-aftaler.–.en.fælles.vejledning.om.mulighederne..Udgivet.af.KL/KTO/AR.2003

Arbejdsmiljølovgivning m.v.

At-vejledning.F2.8.marts.2006:.Virksomhedernes.

sikkerheds-.og.sundhedsarbejde.

Bekendtgørelse.nr..575.af.2 ..juni.200 .med.senere.ændringer.om.virksomhedernes.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejde.

Vejledning..Omorganisering.af.sikkerheds-.og.sundhedsarbejdet..Udgivet.af.KL/KTO..

999.

Vejledning.om.mulighederne.for.at.aftale.en.ændret.

organisering.af.(amts).kommunens.sikkerheds-.og.

sundhedsarbejde.i.henhold.til.rammeaftalen.om.medindflydelse.og.medbestemmelse..2000..

Links til hjemmesider

Kommunenrnes.Landsforening.-.www.kl.dk.

Kommunale.Tjenestemænd.og.Overenskomstansatte.

/KTO.–.www.kto.dk.

KL/KTO’.s.fælles.side.om.personaleforhold.-.

www.personaleweb.dk.

Links til hjemmesider om arbejdsmiljø

Der.er.mange.aktører.på.arbejdsmiljøområdet..Vi.har.

derfor.valgt.nogle.af.de.væsentligste.hjemmesider,.

hvor.du.kan.finde.inspiration.til.arbejdet.med.arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesministeriet:.www.bm.dk.

52

Bilag.8:..Fortegnelse.over.gældende.love,.aftaler,.litteratur.og.gode.links

Arbejdstilsynets.hjemmeside.har.al.lovgivning.samt.

AT-anvisninger.og.AT-vejledninger.og.meget.andet.

inspirationsstof.om.arbejdsmiljø..Se.www.at.dk

Arbejdsmiljøweb.www.arbejdsmiljoweb.dk.er.en.hjem-

meside.om.arbejdsmiljø.for.alle.i.den.offentlige.sektor.

og.finanssektoren..Bag.hjemmesiden.står.de.tre.bran-

chearbejdsmiljøråd.inden.for.området:

•. Social.&.Sundhed.

•. Finans/Offentlig.Kontor.&.Administration.

•. Undervisning.&.Forskning

Branchearbejdsmiljørådene.(BAR’er).består.af.repræsentanter.for.arbejdsmarkedets.parter..De.kortlægger.

branchens.særlige.arbejdsmiljøproblemer.og.hjælper.

virksomhederne.med.at.løse.dem.ved.bl..a..at.lave.

information,.temamøder,.uddannelse.og.foreslå.forskning..Se.www.bar-web.dk

Arbejdsmiljøinstituttet.forsker.i.arbejdsmiljø.og.har.en.

oplysende.virksomhed.om.arbejdsmiljø..Der.er.meget.

inspirerende.stof.om.arbejdsmiljø.på.denne.hjemmeside.-.

også.for.ikke-forskere..Se.www.arbejdsmiljoforskning.dk

Videncenter.for.arbejdsmiljø.med.placering.på.Arbejdsmiljøinstituttet..Videncentret.er.for.alle.med.interesse.for.arbejdsmiljø..Brugerne.spænder.fra.ledelser.og.sikkerhedsorganisationer.i.virksomheder.over.undervisere.

til.interesserede.medarbejdere,.dag-.og.fagpresse.og.

arbejdsmiljørådgivere..Videncentret.har.udviklet.en.ny.

og.spændende.portal..Se.www.arbejdsmiljoviden.dk

Hvis.du.vil.købe.bøger,.pjecer.og.andet.materiale.kan.

du.bestille.det.i.www.arbejdsmiljobutikken.dk

.


Register

⁄2.års.tilknytning..27

afskedigelse..16; 34; 35

aftalestyring..24

Ansættelsesgraden..26

APV..5; 7; 10; 19; 42; 47

arbejdsbetinget.stress..5; 7; 9; 11; 24; 41

Arbejdsleder..1; 45; 51

Arbejdslederen..7

arbejdsmangel..34; 35

arbejdsmiljø..1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 14; 41; 42; 43;

46; 52

arbejdsmiljønetværk..43

arbejdsmiljøredegørelse..11; 40; 41

arbejdspladsvurderingerne..5; 10

arbejdsretlige.system..37

arbejdsskader..6

Arbejdstilsynet..1; 3; 6; 8; 9; 10; 11; 46; 47

arbejdsulykker..6; 11; 41

attraktiv.arbejdsplads..4

budget..21; 22; 23; 26

byrådet..3; 4; 22; 23; 24; 25; 48

centrale.parter..36; 37

distancearbejde..1; 45

drøftelse..1; 14; 21; 22; 23; 24; 36; 48; 51

efteruddannelse..23

eksterne.information..23

enstrengede.MED-struktur..12

faglighed..2; 3

fællestillidsrepræsentant..29; 30; 31; 32

fællestillidsrepræsentanten..30; 31; 32

Formøder..51

Forretningsorden..14; 17; 19; 21

forretningsorden..1; 13; 14; 17; 19; 21; 50; 51

frihedsgrader..22

gensidige.informationsforpligtelse..4

godtgørelse..35; 37

handlingsplan..7

handlingsplaner..5; 40; 41

helhed..2; 3; 4; 23

Hjemmearbejde..1; 45

Hovedudvalget..6; 12; 13; 14; 24; 40; 49

HR-.og.arbejdsmiljøteam..1; 41

indstillingsret..22; 26

Information..23; 48

Informationen..23; 48

interne.information..23

kasse-.og.regnskabsregulativet..22

Kommunaldirektøren..14

Kommunernes.Lønningsnævns.tilsyn..3

Kompetence..12; 16; 17; 19; 21; 22

kompetenceområde...15; 20

kompetenceudvikling..4; 23

kvalitet..2; 3; 6

ledelseskompetencen..16; 17; 21; 22; 51

ledelsesrepræsentanter..3; 12; 13; 16; 17; 19; 20;

51

ledelsesret..22; 26

ledelsesretten..3

ligestillingspolitik..24

lønpolitik..23

MED-database..1; 50

MED-udvalget..6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18;

19; 20; 21; 22; 40; 43; 48; 51

medarbejderrepræsentanter..13; 16; 18; 19; 20; 23;

25; 34; 36; 51

Medarbejderrepræsentanternes.vilkår..1

Medarbejderrepræsentationen..15; 18; 20

medbestemmelse..2; 3; 4; 5; 14; 16; 17; 18; 19;

20; 21; 22; 23; 28; 31; 40; 42; 45; 52

Medindflydelse..3; 16; 17; 19; 21; 22

medindflydelse..2; 3; 4; 5; 14; 17; 18; 20; 21; 23;

28; 31; 40; 45; 52

nærhedsprincip..22

næsten-ulykker..42

Næstformanden..14; 19; 51

Netværk..1; 43

ombygninger..10

opsigelse..22; 25; 34; 35; 37

overenskomstgrupper..12; 15; 27; 30; 31

Personale-Portalen..42; 50

personalemøde.med.MED-status..15

personalepolitik..24

procedure..4; 23; 41; 46; 48

Rammeaftalen.om.medarbejderrepræsentanternes.

vilkår..32

rammestyring..24

rationaliserings-.og.omstillingsprojekter...24

referat..51

regler..3; 4; 5; 10; 24; 32; 35; 41; 44; 46; 47

Retningslinjer..24; 25

retningslinjer..3; 5; 14; 20; 22; 24; 25

Risikoanalyser..42

samarbejdsfremmende.foranstaltninger..37

samarbejdsfremmende.formål..37

Sammensætning..13; 15; 17; 18; 20

screening..8; 10

53

Med-aftalen


sekretær..51

sektor-.MED-udvalg..18

selvejende.dag-.og.døgninstitutioner,..3

selvejende.institutioner..1; 3; 6; 45; 46; 47

Sikkerheds-.og.tillidsrepræsentantarbejdet..12

sikkerhedsgruppen..7; 8; 9; 17; 45

sikkerhedsleder..13; 43; 47

Sikkerhedslederens.opgave..43

sikkerhedsrepræsentanten..7

sikkerhedsudvalg...6

Skiftende.arbejdstid..1; 45

skriftlig.arbejdsmiljøredegørelse..40

statusrapporter..6

stedfortræder..1; 32

stress..5; 7; 9; 11; 24; 41

suppleant..1; 32

sygefravær..5; 41; 42

tekniske.hjælpemidler..7; 8; 10

teknologi..8; 23

til.informationsforpligtelsen..23

tillidsrepræsentanter..12; 16; 17; 20; 25; 26; 27;

54

28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38

tilpasset.tilsyn..8; 10

tjenestefrihed..33

tjenestemandsret..37

tostrenget.MED-struktur..12

trivselsanalyser..41

Tvister..17; 18; 20; 21

ulykker..7; 8; 9; 10; 11; 12; 42

Underudvalg..51

uoverensstemmelser..14; 17; 18; 20; 21

Valg..1; 12; 26; 30; 32

valgfællesskab..26

Valgperioden..13

værdigrundlag..4; 22

Værktøjer..1; 41

virksomhedsaftalen..1; 4; 5; 41; 44

Voldgift..1; 36

voldgift..14; 34; 36; 37; 41; 44

voldgiftsbehandling..35; 37

økonomisk decentralisering 22

økonomiudvalget 14; 25

More magazines by this user
Similar magazines