Det nye skoleår byder på hovedbrud for friskolerne - Friskolebladet

friskolebladet.dk

Det nye skoleår byder på hovedbrud for friskolerne - Friskolebladet

Indhold:

Det nye skoleår byder

hovedbrud for friskolerne ......... 262

Landet rundt ............................. 264

Stem årets danske børnesang!265

Internetportal for museer .......... 265

At tøve er at tænke ................... 267

Anslag mod retten til

at oprette friskoler .................... 268

Dansk Friskoleforenings

hovedstyrelse ........................... 269

Udvalg under hovedstyrelsen ... 270

Friskoleminder (anm.) .............. 272

Efterskoletanker (anm.) ............. 272

Ud i det vilde:

Det summer og brummer ......... 273

Severin ..................................... 273

Kom dog til fornuft!!! ................ 274

Kalenderen............................... 274

Israel ........................................ 275

Kursusoversigt .......................... 275

Stillinger........................... 278, 279

Samuelskolen lukket for tredje

– og sidste gang ........................ 280

Fotos:

Christian Eriksen: s. 261/forsiden t.h.:

strandtur, s. 272.

Ulrik Bang: s. 265.

Peter Borberg: s. 266 og 267.

Claudi Clausen: s. 261/forside: småbilleder

t.v., s. 269.

Debatindlæg og bidrag fra gæsteskribenter

udtrykker forfatternes holdning og dækker

ikke nødvendigvis redaktionens. Redaktionen

har ansvaret for prioriteringen i henhold

til bladets formål.

Til gengæld kan ingen andre end redaktøren

lastes for redaktionens synspunkter.

Tidsskrift for oplysning og debat

om hjem og skole, kultur og kirke,

samfund og folk.

Udkommer hver anden onsdag.

102. årgang.

Redaktør: Claudi Clausen.

Redaktionens adresse:

Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør.

Tlf: 58 14 10 55 (ma.-to. 9-16 og fre. 9-14).

Mobil: 51 35 77 57.

Fax: 58 14 10 10.

E-mail: cc@friskolebladet.dk

Det nye skoleår byder p

Skoleåret 2006-07:

Del- og slutmål

Friskolernes delmål er ikke det samme

som folkeskolens trinmål. Friskolerne

har lov til at fastlægge deres

egen progression i undervisningen

og kan beskrive delmål andre

tidspunkter og i andet omfang end

trinmålene i folkeskolen. Delmålene

skal sandsynliggøre, at skolen vil

kunne opfylde sine slutmål.

Skolen skal fastsætte slutmål for

de fagområder, som folkeskolens fagkreds

naturligt kan opdeles i og for

folkeskolens obligatoriske emner.

Skolen skal også udarbejde undervisningsplaner

for disse fagområder,

men ikke samme år for dem alle.

Undervisningsplaner

Undervisningsplanerne skal beskrive

udviklingen hen mod slutmålene og

angive hvilke klasse- eller alderstrin,

der arbejdes med de forskellige

fag og emner. Endvidere skal de beskrive,

hvordan den samlede undervisning

giver mulighed for alsidig

personlig udvikling.

Skolen skal fastsætte mål for undervisningen

i dansk, regning/matematik,

engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi

bestemte tidspunkter i det samlede

Annonceindlevering, abonnement

og regnskab:

FriskoleBladets ekspedition:

Prices Havevej 11, 5600 Faaborg

Tlf.: 62 61 30 13

(ma.-to. kl. 9-12.30 & 13-15, fre. kl. 9-12).

Fax: 62 61 39 11. E-mail: fb@friskoler.dk.

Girokonto nr. 6 01 37 16.

– men hvilke ændringer gælder allerede fra

Øget fokus fagligheden, tests og skriftlighed er gennemgående for

de mange ændringer af folkeskolen, som regeringen har taget bl.a. med

henvisning til PISA-rapporterne og den øgede internationale konkurrence.

Ikke mange af bestemmelserne gælder umiddelbart for friskolerne, men

de får indirekte indflydelse gennem bestemmelsen om, at undervisningen i

friskolerne "skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".

Da formålsparagraffen i Folkeskoleloven endvidere er ændret i retning af

større fokus det faglige, vil også denne tendens slå igennem i friskolerne.

Bladets bestyrelse (bladudvalget) består af Lis Eriksen Toelberg (form.), Lasse Brink Lorenz og Lisbeth Riis-Søndergaard.

SvendborgTryk

262

undervisningsforløb (delmål).

Hvis ikke skolen har fastsat slutmål

og delmål, der står mål med,

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

er det folkeskolens slut- og

trinmål (Fælles Mål), der gælder.

Fra i år skal del- og slutmål for

dansk, engelsk og matematik være

beskrevet.

Folkeskolens afgangsprøver

Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske

fra foråret 2007. Alle folkeskoleelever

skal aflægge skriftlige prøver

i dansk og matematik og mundtlige

prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi.

Herudover skal eleverne aflægge to

prøver, som udvælges ved lodtrækning

blandt prøvefagene. Som noget

nyt er historie, samfundsfag og kristendomskundskab

blevet prøvefag.

Udtrækningsprøverne (der findes

ved årlig lodtrækning) kan være enten

skriftlige eller mundtlige, men

indtil folkeskolen har fået ændret arbejdstidsreglerne

for lærere, vil prøverne

blive skriftlige, for folkeskolelærerne

skal et år i forvejen kende

deres arbejdsopgaver i det følgende

år. I sommeren 2007 kan eleverne

Sidste frist for modtagelse

af indlæg og annoncer:

14 dage (eller 10 arbejdsdage) før udgivelsesdato:

oftest fredag kl. 12.00.

Priser:

Abonnement: 216 kr. pr. halvår.

Annoncer om stillinger, møder og kurser:

12,30 kr. pr. mm. excl. moms. Andre annon-


megen hovedbrud for friskolerne

de fra i år, næste år – og gælder de overhovedet for friskolerne?

derfor risikere at blive prøvet i

mundtlig tysk ved en skriftlig prøve!

En friskole har med henvisning til

sin holdning mulighed for, at faget historie

kun gennemføres som mundtlig

prøve. Friskoler kan også helt undlade

at føre eleverne til afgangsprøve i kristendomskundskab

og historie. De

skal så i stedet til prøve i to humanistiske

fag udvalgt ved lodtrækning. Og

endelig kan friskolerne lave prøve i

fagene helt, som man gør i folkeskolen.

Friskolerne kan i modsætning til

folkeskolen stadig vælge at være prøvefrie,

men så skal de udsættes for et

særskilt tilsyn (det sjette i rækken!).

Friskoler, som ønsker at være prøvefrie,

skal huske at meddele det til

Undervisningsministeriet senest d.

15. september!

Kanon i dansk litteratur

Kanonudvalget anbefalede en obligatorisk

kanon for dansk litteratur i

strid med dets kommissorium, men

til ministerens begejstring. Litteraturudvalget

er derfor svært at se bort fra

for friskolerne, da de skriftlige prøver

ved folkeskolens afslutningsprøver i

9. klasse udarbejdes centralt.

De nationale tests og elevplaner

COWI A/S er ved at lave de 10 itbaserede

tests, som skal være obligatoriske

i folkeskolen. De tre første,

dansk/læsning i 8. klasse, matematik

i 6. klasse og fysik/kemi i 8. klasse,

forventes allerede i brug i det kommende

skoleår (maj 2007), de resterende

syv året efter.

Friskolerne er ikke forpligtet til at

cer: 13,00 kr. pr. mm. excl. moms.

Gentagelsesrabat: 25% 2. og flg. numre.

Spaltebredde: 52 mm.

Hjemmeside: www.friskolebladet.dk.

gennemføre de nationale tests, da de

selv vælger deres evalueringsform.

Skolerne er kun forpligtet til regelmæssigt

at underrette forældre og

børn om udbyttet af undervisningen

og foretage en løbende evaluering af,

om undervisningen i forhold til elevens

forudsætninger kan indfri slutmålene.

Men friskolerne kan bruge

de nationale tests, hvis de vil.

Som konsekvens af, at friskolerne

selv tilrettelægger deres evalueringsform,

skal de heller ikke udarbejde

skriftlige elevplaner som i folkeskolen.

Reduktion i befordringtilskud

Med virkning fra skoleårets begyndelse

er befordringstilskuddet lagt – og

reduceret dramatisk. Det rammer skoler

og familier meget forskelligt, men

særligt for mange friskoler landet

bliver det meget bekosteligt. Konsekvenserne

er allerede nu barske, men

ingen kender langtidsvirkningerne af,

at det for kommende friskolefamilier

kan blive særdeles dyrt at vælge friskole

frem for den kommunale.

Vedtægtsændringer

Og mange skoler har endnu ikke

overstået det marathonagtige sejpineri

med at få godkendt og vedtaget nye

vedtægter til ministeriets tilfredshed.

Nu er der endelig kommet en vejledning.

Skoleåret 2007-08:

Del- og slutmål

Der skal udarbejdes del- og slutmål

pr. 1. august 2007 for geografi, biologi,

fysik, kemi.

Kontrolleret oplag: 6.745 i perioden1. juli

2004 - 30. juni 2005. ISSN: 0106-066X.

Obligatorisk børnehaveklasse

og Ny 1. Klasse

Den nuværende børnehaveklasse

nedlægges sandsynligvis fra august

2008 og erstattes af Ny 1. klasse, som

i folkeskolen vil få ændret indhold

med tilhørende trinmål, så den bliver

del af indskolingen. Samtidig er det

foreslået at udvide skolepligten til 10

år. Ændringerne kan tidligst forhandles

plads i efteråret og først gælde

fra august 2008. Udvidelsen af undervisningspligten

vil sikkert også komme

til at gælde friskolerne, men kravene

til indholdet af Ny 1. klasse ved

vi ikke noget om endnu.

Ny karakterskala

Den gamle 13-skala med 10 trin er

gået ind i sit sidste skoleår. Fra 1.

august 2007 erstattes den af den nye

"7-trinsskala" med negativ bundkarakter

(12, 10, 7, 4, 2, 0, -3).

Skoleåret 2008-09:

Del- og slutmål

Del- og slutmål skal være beskrevet

for tysk, fortælling, samfundsfag, natur

& teknik, idræt, kreative fag, sang

og musik, børnehaveklasse og evt.

dansk som andetsprog. Der skal også

være beskrivelser af elevernes alsidige

personlige udvikling og diverse

valgfag, hvis valgfagene bidrager til,

at skolens undervisning ud fra en

helhedsbetragtning står mål med folkeskolen.

Maren Skotte

Konsulent Friskolernes Kontor

Claudi Clausen

Redaktør

Næste numre udkommer:

Nr.13: onsdag d. 6. sept.

Nr.14: onsdag d. 20. sept.

Nr.15: onsdag d. 4. okt.

Nr.16: onsdag d. 18. okt.

Nr.17: onsdag d. 1. nov.

Dansk Friskoleforening: Prices Havevej 11, 5600 Faaborg. Tlf.: 62 61 30 13. E-mail: df@friskoler.dk.

Hjemmeside: www.friskoler.dk. Formand: Ebbe L. Jørgensen. Tlf.: 74 61 83 16. Fax: 74 61 73 16.

Deadline for

indleveret

stof: 12 dage

inden udgivelsesdato.

263

More magazines by this user
Similar magazines