Se resultatet af målingerne i SBMI's rapport (pdf) - KAB

kab.bolig.dk

Se resultatet af målingerne i SBMI's rapport (pdf) - KAB

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

PCB i luft under og efter sanering af blok 46 i Birkhøjterrasserne

Claus Lundsgaard

SBMI A/S

SBMI 17353

6. april 2013

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, Postboks 51, Rungstedvej 21, DK-2970 Hørsholm

Tlf.: (+45) 4576 5213, Telefax: (+45) 4576 5291, Bankkonto nr. 6140 200 3331, CVR-nummer 7649 1119

www.sbmi.dk, E-mail: info@sbmi.dk

1


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Klient: Furesø Boligselskab

v/KAB

Vester Voldgade 17

1552 København V

att. Bente Heltberg og Torben Trampe

Sagens karakter: Vurdering af effekt af sanering af blok 46 i Birkhøjterrasserne på

baggrund af målinger af PCB i luft under og efter sanering.

Konklusion: Målinger af PCB i central rumluft i lejligheder efter sanering viste

ved prøvetagninger under retableringsfasen koncentrationer på 65-

138 ng PCB med middelværdi på 103 ng PCB/m 3 . Til

sammenligning var der i samme fraflyttede lejligheder inden

saneringen koncentrationer på 700-1500 ng PCB/m 3 .

PCB niveauet er som følge af saneringen reduceret til betydeligt

under 300 ng PCB/m 3 . Der er faktorer som kan påvirke PCB-

koncentrationer fremover, hvilket vil blive afdækket ved

supplerende målinger, men det vurderes sandsynligt, at

middelkoncentrationer vil holde sig under 300 ng PCB/m 3 , når

blokken er færdigrenoveret.

Claus Lundsgaard

laboratoriechef

SBMI A/S

2


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Baggrund

På foranledning af KAB ved Bente Heltberg er der i relation til sanering af blok 46 i

Birkhøjterrasserne gennemført PCB-målinger i luft med henblik på vurdering af

saneringseffektivitet og tendenser i retning af PCB-koncentrationer i indeklima når blok 46 er

færdigrenoveret.

Ved opførelsen af Birkhøjterrasserne har der været anvendt fugemasse indeholdende 10-30 % PCB.

Fugemassen er hovedsageligt placeret omkring døre og vinduer samt omkring lette facadeelementer

(indvendige fuger). Visse facadeelementer har været skiftet tidligere, men betydelig kontaminering

blev efterladt omkring disse. Koncentrationer i rumluft før saneringen var typisk 1500-2000 ng

PCB/m 3 . Tidligere har der sandsynligvis været højere koncentrationer i indeklimaet. Spredning af

PCB via luft samt ved migration i materialer betyder, at stort set alle materialeoverflader er

kontamineret med PCB, og sanering omfatter derfor såvel materialer langs de oprindelige primære

kilder som de mest kontaminerede materialeoverflader (malede betonflader).

Saneringsomfang

Blok 46 er udgangspunkt for afprøvning af saneringsmetode, som tager udgangspunkt i en række

pilotforsøg i Birkhøjterrasserne påbegyndt i 2009; visse af forsøgene følges fortsat for at afdække

langtidseffekterne.

I korte træk omfatter saneringen af indre bygningsdele følgende:

Fjernelse og kassering af indre døre, trægulve, flisegulve, installationsbagvægge i

bryggerser, pladebeklædning på bagvæg i stuer i A/D-lejligheder, køkkenelementer,

isolering og bræddelofter i gangstrøg, ældre facadeelementer og indre vinduespartier ved

fællesrum. Nyere facadeelementer samt skråvinduer i øvre plan bibeholdes efter bortskæring

af kontamineret karmtræ. Ligeledes bibeholdes terrassevinduer i stuer i A/D-lejligheder, da

der ikke har været anvendt PCB-holdig fuge omkring disse, ligesom badeværelser bevares

uden større indgreb.

Fugemasse med PCB bortskæres sammen med tilstødende beton i en afstand på 5 cm fra

fugen. Hvor der ikke er mulighed for at skære i bærende konstruktioner, er fugemassen

fjernet, og betonoverfladen er slebet ren og efterfølgende forseglet med 2 lag hærdende

silan.

Malede væg og loftflader sandblæses, så maling og spartellag fjernes.

3


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Bygningerne udbages ved indre opvarmning til minimum 50 ºC i 10 døgn under samtidig

luftrensning med recirkulerende kulfiltre.

Saneringsrækkefølge

Blok 46 er opdelt i 3 sektioner og i hver sektion har saneringen haft følgende faser:

Let nedrivning og andre forberedende arbejder.

Opbygning af ydre isolerede støvvægge og anden afdækning, samt sluser, undertryk og

luftrensning.

Sanering: fjernelse af fugemasse med tilstødende beton og træ.

Sandblæsning til fjernelse af maling og spartelmasse fra vægge og lofter.

Fjernelse af sand.

Fjernelse af træ- og flisegulve.

Rensning af ventilationskanaler.

Rengøring.

Varmebehandling ved 50 ºC i 10 døgn under cirkulerende luftrensning med kulfiltre.

Slutrengøring.

Forsegling af slebne flader.

Retablering. Tidligt i retableringsfasen gives vægge og lofter 2 gange sprøjtespartling og 1

gang maling. Ved afslutning af retableringsfasen males sidste gang. Varme- og

ventilationssystemer retableres som de oprindelige systemer.

Sektioneringsplan

Blok 46 er opdelt i 3 overordnede sektioner, der blev saneret forskudt tidsmæssigt startende med

sektion 1. Lejemålet 450A i sektion 1 blev dog anvendt som prøvelejlighed, hvor entreprenøren

afprøvede sandblæsning, skæring og varmebehandling forud for brug af teknikkerne i resten af

blokken. Den ovenfor skitserede rækkefølge af processerne blev fraveget i denne lejlighed.

Faste lokaliteter for kontrolmålinger før og efter saneringsprocesser i sektion 1:

A-lejlighed (451A): 2 prøver i hhv. stue og værelse 2.

D-lejlighed (451D): 2 prøver i hhv. stue og værelse 2.

E-lejlighed (451E): 2 prøver i hhv. værelse 2 (nedre etage) og stue/køkken (øvre etage).

F-lejlighed (451F): 2 prøver i hhv. værelse 2 (nedre etage) og stue/køkken (øvre etage).

4


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Gangstrøg i stueplan.

Repos ud for D/E/F lejligheder (1. sals plan).

Sydøstligt fællesrum i stueplan (NB lukket lokale før sanering, men del af gangstrøg efter

sanering).

Depotrum i gangstrøg (el-målerdepot ved 451A).

Dertil følgende i sektion 2 (disse lokaletyper findes ikke i sektion 1):

B-lejlighed (452B): 1 prøve i stue/køkken

C-lejlighed (453C): 1 prøve i stue/køkken

Vestligt fællesrum (ved 453)

Gangstrøg ud for B/C-lejligheder og fællesrum (ved 453)

Formål med prøvetagning i luft

Rapporten omfatter målinger i rumluft på forskellige tidspunkter i saneringsprocessen. Målingerne

er taget med forskelligt formål:

Dokumentation og vurdering af effekt af saneringen. Se primært før-målinger i fraflyttede

lejligheder (11/2. 2012) samt målingerne efter saneringen, under retableringsfasen

(17/2.+24.2. 2013).

Arbejdsmiljøvurdering af PCB-koncentrationer i genopbygningszone under

varmebehandling i naboområder (30/10.+7/12. 2012).

Luftindtag til luftrensere med henblik på at vurdere filtrenes PCB-tilbageholdelse (22/7.,

31/8., 30/10. og 7/12). Målinger på afkastluft er rapporteret i anden sammenhæng.

Referencemålinger i relation til emissionsmålinger og kildeopsporing (14/9. 2012 + 10/1.

2013). Emissionsmålinger og nær-kildemålinger er ikke inkluderet i denne rapport.

Sammenstillingen i denne rapport har til formål, at danne baggrund for vurdering af saneringens

effekt på PCB-niveauer i luft under retableringsfasen, samt baggrund for vurdering af tendenser i

retning af PCB-niveauer efter afsluttet retablering. Der er derfor fokus på måleresultater under

retableringsfasen, frem for på målinger i forskellige faser af saneringen.

5


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Luftprøvetagning

Luftprøvetagningen er gennemført i overensstemmelse med principper i anbefalinger til

indeklimamålinger for PCB fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST). Målingerne har dog ikke

kunnet gennemføres i beboede lejligheder med normal aktivitet, men kun i tomme lejemål i

forskellige faser af sanering og retablering.

Opsummering af prøvetagning:

Luftprøvetagning blev gennemført i en højde på 1,0-1,5 m over gulv og minimum 1 meter fra

vægge (prøver taget i entré, værelsesgang og el-målerdepot havde dog mindre afstand til vægge,

grundet disse lokalers lille bredde). Det er tilstræbt at måle i central rumluft.

Til opsamling af PCB i luft anvendtes OVS XAD-2 adsorptionsrør (OSHA Versatile Sampler

glasrør med kvartsfilter og to lag Amberlite XAD-2 på hhv. 270 og 140 mg) i lodret placering med

åbning nedad. Der blev suget et kendt volumen luft igennem røret ved anvendelse af Buck Elite

Personal Air Sampling Pump (timer-styret). Pumper blev kalibreret før hver prøvetagning med et

Aalborg® Mass Flowmeter, GFM17, og blev kontrolleret igen efter prøvetagning. Kalibrering blev

periodisk verificeret med NIST-certificeret bobleflow-meter. Pumpeflow blev justeret til 1,90

l/minut. Åbning på opsamlingsrør blev reduceret, således at lufthastighed ved munding var 1,25

m/s.

Varighed af prøvetagning var fra 1½ til 12 timer afhængigt af målebetingelser, idet det blev

tilstræbt at måle på tidspunkter, hvor der ikke var ukontrolleret håndværkertrafik ud og ind af

bygningen eller af målelokalerne, og hvor der ikke foregik støvende aktiviteter. Flow, varighed og

volumen fremgår af tabel 2.

Flowhastighed og volumenflow er i overensstemmelse med At-vejledning C.0.1, Stoffer og

materialer, samt med lavt-flow prøvetagning, som nævnes som én af flere muligheder i EBST’s

vejledning for måling af PCB i indeklimaet.

6


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Målebetingelser

Rumtemperatur blev registreret ved start og afslutning af prøvetagning (og i enkelte tilfælde logget

løbende under prøvetagning).

Udendørstemperatur, luftfugtighed, vindhastighed og retning (middel) samt lufttryk og solindfald er

registreret. Solindfald gennem ruder har ikke været aktuelt, da der enten er målt på tidspunkter af

døgnet, hvor dette ikke er forekommet, eller fordi mange vinduer under selve saneingen har været

erstattet af isolerede interimsvægge.

Målebetingelser er anført i tabel 3.

Ventilation

Ved prøvetagning før sanering (11/2. 2012) og under retablering i sektion 1 (17/2. + 24/2. 2013) har

blokkens normale aftrækssystem fungeret dvs. med aftræk i vådrum, bryggerser og køkkener. Ved

disse målinger har hoveddøre til lejligheder været lukkede, mens værelsesdøre har været åbne.

Under retableringsfasen har hoveddørene dog kun været lukkede under målingerne, mens de i

døgnet forud sandsynligvis har været åbne mod indre gangstrøg grundet håndværkertrafik ud og

ind. Facadeelementer og bagvægge var genmonterede under målinger i retableringsfasen. Ingen

ydre døre eller vinduer har været åbne før eller under luftprøvetagningen, og spalteventiler var

lukkede.

Luftskifte under saneringsfaserne blev drevet af afkast via luftrensere med HEPA-filtre og kulfiltre

(tilstræbt luftskifte på 10 gange pr. time), kompenseret af friskluftindtag ved sluser og mindre

utætheder i klimaskærm (ydre støvvægge). Normale aftrækskanaler var blændet af. Under

varmebehandling var luftskifte/luftrensning for hovedparten baseret på luftrensning med HEPA- og

kulfiltre med recirkulering, dog med et lille eksternt afkast via luftrensere til sikring af undertryk

(rensningsrate/luftskifte omkring 12 gange pr. time).

Opvarmning

Ved prøvetagning før sanering og under retablering i sektion 1 har blokkens normale radiator- og

konvektorsystem været i anvendelse.

7


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Under saneringsfaserne blev der opvarmet med elektriske varmeblæsere i forskellig grad (til 50 ºC

under udbagning/varmebehandling, ellers til 10-20 ºC tilpasset aktiviteterne).

Analyse

Analyser blev udført som blindprøver hos ALS Milana (akkrediteret laboratorium, DANAK reg. nr.

361), som anvender tysk laboratorium tilknyttet ALS Laboratory Group (akkrediteret laboratorium,

GBA, reg. nr. DAC-PL-0040-97-01).

Adsorbent, PU-skumseparator og forfilter i OVS-rør ekstraheres med hexan, som analyseres på

gaskromatograf med massespektrometrisk detektor (GC-MS) iflg. standard VDI 2464 bl. 1

(akkrediteret analyse). Detektionsgrænsen for de enkelte kongenere ved analysen var 0,2 ng/prøve.

Analyseusikkerheden var angivet til 20 %. Detektionsgrænser beregnet for PCBtotal fremgår af tabel

4.

Summen af kongenerne PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 og PCB-180

(nummerering iflg. International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) betegnes PCB6

eller Sum6. Sum6 korrigeres med bidrag af 50 % af detektionsgrænsen for kongenere med

koncentration under detektionsgrænsen for at undgå en systematisk underestimering i prøver med

lavt PCB-indhold.

Til estimering af total koncentration af PCB (PCBtotal) i luft multipliceres PCB6 med en

korrektionsfaktor (CF) på 5,0 i henhold til tysk standard (VDI 2464, 1997). Erhvervs- og

Byggestyrelsens vejledning anfører, at både PCB6 og PCB7 (inkluderer tillige kongener PCB-118)

kan danne udgangspunkt for beregning af PCBtotal uden nævneværdig forskel. PCB-118 er

kvantificeret i de aktuelle analyser (se tabel 4), men er ikke inkluderet i beregning af PCBtotal (jf.

VDI 2464). Alle luftmålinger udført af SBMI i denne sag siden 2009 er analyseret på samme tyske

laboratorium, på samme opsamlingsmedium og er beregnet ud fra PCB6. Ud fra data i tabel 4 vil en

beregning ud fra PCB7 i stedet for PCB6 give værdier, som i snit vil være 1,0 % højere.

Koncentrationer er angivet som PCBtotal, hvis ikke andet er nævnt.

8


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Resultater

Tabel 1 opsummerer resultater af målingerne. Tabel 2 og 3 viser prøvetagningsbetingelser. Tabel 4

viser analyseresultater (analysenummer udgør entydig ID for prøverne). Analyserapporter fra

laboratoriet er vedlagt som bilag.

Analyseresultater

Måleresultater er opsummeret i tabel 1.

Målinger før sanering (den 11.2.2012) er taget i fraflyttede lejligheder (målinger i beboede

lejligheder er ikke inkluderet). Koncentrationerne var 700-1500 ng PCB/m 3 med middelværdi på

967 ng PCB/m 3 . Gangarealer og fællesrum havde højere koncentrationer. Opvarmning af blokken

var på det tidspunkt reguleret ned, og lufttemperatur var under normal rumtemperatur i beboede

lejligheder.

Målinger fra 17.2.2013 og 24.2.2013 i sektion 1 repræsenterer det nærmeste vi p.t. kommer en

indikation på PCB-niveauer efter endt sanering og retablering. Sektion 1 var ved disse målinger

karakteriseret ved spartlede og malede vægge, nye trægulve (dog uden banebelægning i gange og

fællesarealer), interimistisk monterede hoveddøre i de undersøgte lejligheder i opgang 451 (men

derudover ingen sektionering), fungerende ventilationssystem (men ikke indreguleret) samt

genmonterede radiatorer og konvektorer (varierende opvarmning, specielt den 17.2.2013).

Montering af vinduer i stuebagvægge i AD-lejligheder samt dampspærre og lysning ved tagvinduer

var ikke afsluttet, men åbningerne var tæt forseglet. Der fandtes relativt store mængder byggestøv,

men ingen ophvirvlende aktiviteter blev udført under målingerne.

Målingerne i Sektion 1 den 24.2.2013 er foretaget ved en temperatur (19-23 ºC), som er tættere på

beboeres præferencetemperatur end den 17.2.2013 (17-19 ºC). I lejligheder i Sektion 1 var

middelkoncentrationer af PCB i rumluft hhv. 102 og 103 ng PCB/m 3 den 17. og 24. februar 2013.

Højeste måling i lejligheder var på 138 ng PCB/m 3 .

9


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Forventninger

I relation til udvikling i PCB-niveauer vil der være faktorer, som forventes at kunne trækker såvel

op som ned.

Faktorer som kan øge koncentrationer:

Gennembrud af spærrende lag. Her tænkes primært på spartel og malinglag.

Emissionsmålinger i laboratoriet på afrensede og retablerede vægflader har dog ikke vist

signifikant øget emission i perioden fra 1 til 9 måneder efter spartling og maling.

Silikatforsegling af renslebet beton nær tidligere fuger har været testet i over 2,5 år, og

emissionerne fra behandlede flader er ikke steget signifikant i den periode. Emissionsforsøg

rapporteres og dokumenteres i anden sammenhæng.

Øget afgasning om sommeren grundet højere ydre og indre temperaturer og solopvarmning

af bygningsmassen. Denne effekt er set i beboede og ubeboede lejligheder, samt i

prøvesanerede lejligheder. Årstids/temperatureffekten forventes derfor at kunne spores i

blok 46 fremover.

Tilførsel af PCB fra indbo hos tilbageflyttere (størrelsen af dette bidrag vil blive kontrolleret

før tilbageflytning hos et udvalg af beboere).

Faktorer, som kan reducere koncentrationer:

Puljen af PCB, som kan afgasse, vil med tiden reduceres. Sundhedsstyrelsen anfører på

baggrund af tyske erfaringer, at koncentrationsniveauet efter saneringer typisk vil være

faldende i nogle år.

Endnu et lag maling samt andre nye materialer vil blive tilført lejlighederne i

retableringsfasen. Nye materialer vil optage noget PCB og dermed reducere

ligevægtskoncentrationen i luften.

Beboeraktivitet vil sandsynligvis medføre øget friskluftindtag i den varme årstid (åbne døre

og vinduer) relativt til den kolde byggeperiode.

Det er særdeles positivt, at der kort tid efter saneingen er koncentrationer betydeligt under 300 ng

PCB/m 3 . Det vurderes, at saneringen tegner til at blive effektiv i forhold til at nedbringe

koncentrationer af PCB til under 300 ng PCB/m 3 i retablerede lejemål. Selv med en forventet

10


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

stigning i koncentrationer under varmere vejrforhold forventes ikke en generel stigning til

middelkoncentrationer over 300 ng PCB/m 3 . Indstilling af en ny fordeling af PCB mellem nye og

gamle materialer vil potentielt også kunne ændre på PCB-niveauer i luft, lige som afgasning af PCB

fra eksisterende materialer på længere sigt må forventes at falde. Dynamikken er svær at forudsige,

men supplerende kontrolmålinger vil blive gennemført i sektion 1 primo april, samt når sektion 2 og

3 nærmer sig færdiggørelse. Endvidere er der planlagt opfølgende målinger i luft i op til 5 år efter

færdiggørelse af blokken.

11


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 1. Opsummering af målinger af PCB i luft under sanering af blok 46, Birkhøjterrasserne, Farum Midtpunkt.

Prøvelejlighed

sekt.1

450A stue

11-02

2012

16-06

2012

4 dage efter

sandblæsning

16ºC

22-07

2012

under

sanering

17-18ºC

07-08

2012

delvist

saneret

18-19ºC

14-08

2012

delvist

saneret

21-22ºC

31-08

2012

varme

40-54ºC

2579 1652 5721 3170 3475

09-09

2012

14-09

2012

efter

varme

16ºC

10-10

2012

30-10

2012

efter

varme

18-19ºC

450A værelse 2

3589

990 646 1577

196

450A entre 526 218

Sektion 1 451A stue

før

sanering

14-21ºC

1267

451A værelse 2 1448

sanering

17-18ºC

sanering

21-24ºC

efter

skæring

16-17ºC

16-11

2012

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, Postboks 51, Rungstedvej 21, DK-2970 Hørsholm

Tlf.: (+45) 4576 5213, Telefax: (+45) 4576 5291, Bankkonto nr. 6140 200 3331, CVR-nummer 7649 1119

www.sbmi.dk, E-mail: info@sbmi.dk

807

efter

sandblæsning

9-11ºC

451A entre 258

451D stue 750

451D værelse 2 717

451E stue/køkken 910

451E værelse 2 947

451F stue/køkken 790

451F værelse 2 910

Fællesrum SØ 3566

Gang v 450/451A 1050

Repos v 451E

El-installationsrum v

1007

451A 1584

Sektion 2 452B

før

sanering

14-18ºC

524

453C 1361

Brændt fællesrum 1361

Gang v 453B 941

454F stue

452D stue

1557

1922

881

1784 2024

716

1486

980

1000

494

1180 462

733

1835

808

274

748

varme

55ºC

efter

varme

9-18ºC

416

255

522 5603 500

403

266

636 7911 515

400

382

342

283

548

245

219 6959 540

138

387

07-12

2012

efter

varme

10ºC

652 354

435

efter

sandblæsning

varme

50-58ºC

27-12

2012

efter

varme

9ºC

350 3042 439

447

418 3413

453D entre 215

Sektion 3 456F stue 5500

456E stue

455A stue

455A værelse 2

2975

346

varme

55ºC

10-01

2013

efter

varme

11-13ºC

efter

varme

13-17ºC

17-02

2013

retablering

norm.

vent.

17-19ºC

12

24-02

2013

retablering

norm.

vent.

19-23ºC

82 65

182 108 85

efter

varme

16ºC

efter

varme

18ºC

155

90 114

67 84

91 117

106 119

138 111

131 129

156

160

efter

varme

19-20ºC

80

88

efter

varme

17-18ºC

210

249

147


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 2. Detaljer vedrørende prøvetagning.

P-flow

start

l/min.

P-flow

slut

l/min.

Pumpetid

min. Tid,start Tid,slut

Fase Lejlighed Lokalitet

Lab.

reg.dato Analysenr. Sample

PCBtotal

ng/m 3

Middeltemp

Pumpe

#

450

15022012

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

Før sanering

fælleslokale

451A

451A

451D

451D

451E

451E

451F

451F

452B

453

Fællesrum

Værelse 2

Stue

Værelse 2

Stue

Værelse 2

Stue/køkken

Værelse 2

Stue/køkken

Stue

23-02-2012 D10103172

14-02-2012 D10102941

14-02-2012 D10102942

14-02-2012 D10102944

14-02-2012 D10102945

14-02-2012 D10102946

14-02-2012 D10102947

14-02-2012 D10102948

14-02-2012 D10102949

14-02-2012 D10102943

L614

110212 L605

110212 L606

110212 L608

110212 L609

110212 L610

110212 L611

110212 L612

110212 L613

110212 L607

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,99

1,97

1,98

1,98

1,97

1,95

1,97

1,96

1,97

2,00

611,5 11-02-12 18:35 12-02-12 04:46

720 11-02-12 18:05 12-02-12 06:05

720 11-02-12 18:04 12-02-12 06:04

720 11-02-12 18:11 12-02-12 06:11

720 11-02-12 18:13 12-02-12 06:13

720 11-02-12 18:18 12-02-12 06:18

720 11-02-12 18:20 12-02-12 06:20

720 11-02-12 18:25 12-02-12 06:25

720 11-02-12 18:27 12-02-12 06:27

720 11-02-12 18:40 12-02-12 06:40

1,220

1,429

1,433

1,433

1,429

1,422

1,429

1,426

1,429

1,440

3566

1448

1267

717

750

947

910

910

790

524

17,0

21,0

21,0

18,0

18,0

19,0

18,0

18,5

19,0

15,0

50019

50123

50127

50206

50209

50124

50128

50019

50208

50130

Før sanering

Før sanering

fælleslokale

453C

Elmålerrum

Fællesrum

Stue

14-02-2012 D10102936

14-02-2012 D10102937

110212 L600

110212 L601

2,00

2,00

1,96

1,96

720 11-02-12 18:48 12-02-12 06:48

523 11-02-12 18:46 12-02-12 03:29

1,426

1,036

1361

889

14,0

18,0

50125

50018

Før sanering

v. 451A

Gang v

Elmålerrum 14-02-2012 D10102940 110212 L604 2,00 1,99 720 11-02-12 18:06 12-02-12 06:06 1,436 1584 18,0 50129

Før sanering

450A

Gang v

Fællesgang 14-02-2012 D10102939 110212 L603 2,00 1,96 720 11-02-12 18:00 12-02-12 06:00 1,426 1050 14,0 50207

Før sanering

451E

Gang v.

Fællesgang 14-02-2012 D10102938 110212 L602 2,00 1,99 720 11-02-12 18:38 12-02-12 06:38 1,436 1007 16,0 50132

453B Fællesareal 14-02-2012 D10102935 110212 L599 2,00 1,98 720 11-02-12 18:50 12-02-12 06:50 1,433 941 14,0 50131

Sanering 450A Stue

Værelsesgang/

21-06-2012 D10105032 160612-50124 2,00 2,04 172 16-06-12 15:00 16-06-12 17:52 0,347 2579 15,8 50124

Sanering 450A værelse 2 21-06-2012 D10105034 160612-50129 2,00 2,02 179 16-06-12 15:00 16-06-12 17:59 0,360 3589 15,6 50129

Sanering

fællesgang

v 451A Fællesgang 24-07-2012 D10105622 220712-50020 1,90 1,86 451 22-07-12 13:10 22-07-12 20:41 0,848 1557 17,5 50020

Sanering 450D Stue 24-07-2012 D10105625 220712-50126 1,90 1,97 455 22-07-12 13:12 22-07-12 20:47 0,880 1652 17,5 50126

Sanering 450A Stue 08-08-2012 76779/12

Sanering 450A Værelse 2 08-08-2012 76780/12

Sanering 450A Værelse 2 20-08-2012 80700/12

Sanering 450A Stue 20-08-2012 80701/12

13

Filt.

vol.

m 3

Conc.

7-8-12 450A

stue

7-8-12 450A

1,90 1,91 240 07-08-12 10:09 07-08-12 14:09 0,457 5721 19,3 50129

værelse 2 1,90 1,91 240 07-08-12 10:12 07-08-12 14:12 0,457 990 18,4 50204

140812 450A

v2

140812 450A

1,90 1,88 240 14-08-12 14:35 14-08-12 18:35 0,454 646 22,2 50129

stue 1,90 1,88 240 14-08-12 14:35 14-08-12 18:35 0,454 3170 21,3 50204

Sanering 450D Stue 03-09-2012 86876/12 50124 1,90 1,95 240 31-08-12 12:00 31-08-12 16:00 0,462 1784 24,4 50124

Fællesgang Fællesgang v

Sanering v 450A 450A

Værelsesgang/

03-09-2012 86877/12 50209 1,90 1,89 240 31-08-12 12:48 31-08-12 16:48 0,455 1180 21,0 50209

Sanering varme 450A værelse 2 03-09-2012 86879/12 50204 1,90 1,93 240 31-08-12 12:58 31-08-12 16:58 0,460 1577 40,0 50204

Sanering varme 450A Stue 03-09-2012 86880/12 50126 1,90 1,97 240 31-08-12 12:58 31-08-12 16:58 0,464 3475 53,5 50126

Sanering, efter

skæring 451A Stue 11-09-2012 89206/12 090912-50127 1,90 1,88 36,8 09-09-12 19:30 09-09-12 20:06 0,070 1922 16,4 50127

451A Værelse 2 11-09-2012 89210/12 090912-50132 1,90 1,88 37,1 09-09-12 19:32 09-09-12 20:09 0,070 881 16,4 50132

451D Stue 11-09-2012 89211/12 090912-50204 1,90 1,89 43,2 09-09-12 19:35 09-09-12 20:18 0,082 2024 16,7 50204

451D Værelse 2 11-09-2012 89212/12 090912-50206 1,90 1,86 43,4 09-09-12 19:38 09-09-12 20:21 0,082 716 16,7 50206

451E Stue/køkken 11-09-2012 89208/12 090912-50130 1,90 1,88 45,1 09-09-12 19:30 09-09-12 20:15 0,085 1486 16,8 50130

451E Værelse 2 11-09-2012 89209/12 090912-50131 1,90 1,87 45,6 09-09-12 19:45 09-09-12 20:30 0,086 980 16,7 50131

451F Stue/køkken 11-09-2012 89205/12 090912-50124 1,90 1,88 48,9 09-09-12 19:48 09-09-12 20:36 0,092 1000 16,8 50124

451F Værelse 2 11-09-2012 89214/12 090912-50209 1,90 1,89 48,3 09-09-12 19:50 09-09-12 20:38 0,092 494 16,7 50209

Elmålerrum Elmålerrum v

v 451 A 451 A 11-09-2012 89213/12 090912-50207 1,90 1,89 52,1 09-09-12 20:00 09-09-12 20:52 0,099 1835 16,4 50207

Fællesgang Fællesgang v

v 450A 450A 11-09-2012 89207/12 090912-50128 1,90 1,89 53,9 09-09-12 19:50 09-09-12 20:43 0,102 462 16,4 50128

Fællesgang Fællesgang v

v 451E 451E 11-09-2012 89204/12 090912-50123 1,90 1,90 46,0 09-09-12 19:55 09-09-12 20:41 0,087 733 16,7 50123

Sanering 450A Bryggers 14-09-2012 92100/12 140912-50131 1,90 1,90 480 14-09-12 20:15 15-09-12 04:15 0,912 782 16,0 50131

450A Stue 14-09-2012 92102/12 140912-50206 1,90 1,90 480 14-09-12 20:15 15-09-12 04:15 0,912 807 16,0 50206

Sanering-før

varme 451A Stue 15-10-2012 102535/12 101012-50020 1,90 1,87 84,0 10-10-12 18:30 10-10-12 19:54 0,158 808 9,8 50020

(fortsættes)

451A Værelse 2 15-10-2012 102544/12 101012-50209 1,90 1,89 81,0 10-10-12 18:30 10-10-12 19:51 0,153 274 11,2 50209

451D Stue 15-10-2012 102539/12 101012-50127 1,90 1,88 82,0 10-10-12 18:35 10-10-12 19:57 0,155 522 9,7 50127

451D Værelse 2 15-10-2012 102538/12 101012-50126 1,90 1,89 82,0 10-10-12 18:35 10-10-12 19:57 0,155 403 9,7 50126

451E Stue/køkken 15-10-2012 102534/12 101012-50019 1,90 1,88 83,0 10-10-12 18:38 10-10-12 20:01 0,157 636 10,0 50019

451E Værelse 2 15-10-2012 102537/12 101012-50125 1,90 1,88 83,0 10-10-12 18:38 10-10-12 20:01 0,157 400 9,5 50125

451F Stue/køkken 15-10-2012 102543/12 101012-50204 1,90 1,89 84,0 10-10-12 18:42 10-10-12 20:06 0,159 382 9,9 50204

451F Værelse 2 15-10-2012 102542/12 101012-50132 1,90 1,89 85,0 10-10-12 18:42 10-10-12 20:07 0,161 342 9,0 50132

elskab v

451A Elrum 15-10-2012 102540/12 101012-50129 1,90 1,90 85,0 10-10-12 18:40 10-10-12 20:05 0,162 387 9,3 50129

Fællesrum

SØ Fællerum 15-10-2012 102541/12 101012-50131 1,90 1,92 82,0 10-10-12 18:45 10-10-12 20:07 0,156 219 8,2 50131

Gang v

450A Gang 15-10-2012 102536/12 101012-50124 1,90 1,87 83,0 10-10-12 18:30 10-10-12 19:53 0,156 138 7,9 50124


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 2., fortsat

Fase Lejlighed Lokalitet

Sanering-under

varme

Lab.

reg.dato Analysenr. Sample

P-flow

start

l/min.

P-flow

slut

l/min.

Pumpetid

min. Tid,start Tid,slut

Fællesrum

SØ Fællesrum 31-10-2012 107119/12 301012-50126 1,90 1,86 360 30-10-12 15:04 30-10-12 21:04 0,677 6959 55,0 50126

451D Stue 31-10-2012 107120/12 301012-50127 1,90 1,88 360 30-10-12 15:09 30-10-12 21:09 0,680 5603 55,0 50127

451E Stue/køkken 31-10-2012 107121/12 301012-50129 1,90 1,82 360 30-10-12 15:00 30-10-12 21:00 0,670 7911 55,0 50129

Sanering efter

varme 450A Entre 06-11-2012 109095/12 021112-50126 1,90 2,14 120 02-11-12 17:08 02-11-12 19:08 0,242 526 18,8 50126

450A Stue 06-11-2012 109096/12 021112-50020 1,90 1,93 120 02-11-12 17:08 02-11-12 19:08 0,230 748 18,5 50020

Sanering efter

varme 451A Stue 19-11-2012 113560/12 161112-50125 1,90 1,90 120 16-11-12 17:40 16-11-12 19:40 0,228 416 15,4 50125

451A Værelse 2 19-11-2012 113569/12 161112-50209 1,90 1,92 120 16-11-12 17:40 16-11-12 19:40 0,229 255 18,8 50209

451D Stue 19-11-2012 113556/12 161112-50019 1,90 1,90 120 16-11-12 17:50 16-11-12 19:50 0,228 500 12,8 50019

451D Værelse 2 19-11-2012 113565/12 161112-50204 1,90 1,95 120 16-11-12 17:50 16-11-12 19:50 0,231 266 12,8 50204

451E Stue/køkken 19-11-2012 113557/12 161112-50020 1,90 1,89 120 16-11-12 18:02 16-11-12 20:02 0,227 515 12,0 50020

451E Værelse 2 19-11-2012 113559/12 161112-50124 1,90 1,89 120 16-11-12 18:00 16-11-12 20:00 0,227 283 11,4 50124

451F Stue/køkken 19-11-2012 113558/12 161112-50123 1,90 1,93 120 16-11-12 18:08 16-11-12 20:08 0,230 548 12,2 50123

451F

Fællesrum

Værelse 2 19-11-2012 113564/12 161112-50132 1,90 1,90 120 16-11-12 18:00 16-11-12 20:00 0,228 245 11,7 50132


Gang v

Fællesrum 19-11-2012 113568/12 161112-50208 1,90 1,95 120 16-11-12 17:58 16-11-12 19:58 0,231 540 10,6 50208

450A

Gang v

Fællesgang 19-11-2012 113566/12 161112-50206 1,90 1,95 120 16-11-12 17:45 16-11-12 19:45 0,231 652 11,1 50206

451E Fællesgang 19-11-2012 113561/12 161112-50127 1,90 1,92 120 16-11-12 18:00 16-11-12 20:00 0,229 435 11,2 50127

Sanering-før

varme 452B

Fællerum

Stue/køkken 19-11-2012 113567/12 161112-50207 1,90 1,95 120 16-11-12 18:28 16-11-12 20:28 0,231 350 10,4 50207

453

Gang v

Fællesrum 19-11-2012 113562/12 161112-50129 1,90 1,92 102 16-11-12 18:30 16-11-12 20:12 0,195 447 9,7 50129

453C Fællesgang 19-11-2012 113563/12 161112-50130 1,90 1,95 120 16-11-12 18:32 16-11-12 20:32 0,231 418 9,4 50130

Sanering under

varme 454D Stue 10-12-2012 122623/12 071212-50019 1,73 1,78 120 07-12-12 11:38 07-12-12 13:38 0,211 1385 50,0 50019

Gang v

453C Fællesgang 10-12-2012 122624/12 071212-50020 1,73 1,81 120 07-12-12 11:36 07-12-12 13:36 0,212 3413 58,0 50020

452C

Gang v

Stue/køkken 10-12-2012 122628/12

071212-50128

452C inde 1,73 1,76 120 07-12-12 11:30 07-12-12 13:30 0,209 3042 50,0 50128

451A Fællesgang 10-12-2012 122630/12 071212-50206 1,90 1,85 120 07-12-12 11:45 07-12-12 13:45 0,225 354 9,5 50206

454F Stue/køkken 10-12-2012 122632/12 071212-50209 1,73 1,81 120 07-12-12 11:40 07-12-12 13:40 0,212 2975 50,0 50209

Sanering efter

varme 452C Stue/køkken 02-01-2013 187/13 271212-50129 1,90 1,95 120 27-12-12 12:12 27-12-12 14:12 0,231 439 8,5 50129

452D Stue 02-01-2013 190/13 271212-50207 1,90 1,91 174 27-12-12 12:16 27-12-12 15:10 0,331 346 8,5 50207

Sanering under

varme 456F Stue/køkken 02-01-2013 191/13 271212-50209 1,73 1,75 120 27-12-12 12:20 27-12-12 14:20 0,209 5500 55,0 50209

Før retablering 450A Entre 14-01-2013 3321/13 50124 1,90 1,93 120 10-01-13 18:33 10-01-13 20:33 0,230 218 12,5 50124

451A Entre 14-01-2013 3319/13 50018 1,90 1,94 65 10-01-13 18:46 10-01-13 19:51 0,125 258 16,7 50018

453D Entre 14-01-2013 3322/13 50126 1,90 1,94 120 10-01-13 19:05 10-01-13 21:05 0,230 215 15,6 50126

450A Værelse 2 14-01-2013 3328/13 50209 1,90 1,96 120 10-01-13 18:35 10-01-13 20:35 0,232 196 11,3 50209

451A Værelse 2 14-01-2013 3327/13 50207 1,90 1,92 120 10-01-13 18:52 10-01-13 20:52 0,229 182 13,1 50207

Sanering efter

varme 456E Stue/køkken 14-01-2013 3326/13 50204 1,90 1,97 120 10-01-13 19:30 10-01-13 21:30 0,232 155 17,7 50204

Retablering 451A Stue 18-02-2013 13704/13 50206 1,90 1,90 116 17-02-13 20:40 17-02-13 22:36 0,220 82 18,3 50206

451A Værelse 2 18-02-2013 13695/13 50124 1,90 1,88 120 17-02-13 20:40 17-02-13 22:40 0,227 108 19,0 50124

451D Stue 18-02-2013 13703/13 50204 1,90 1,90 114 17-02-13 20:50 17-02-13 22:44 0,216 90 17,2 50204

451D Værelse 2 18-02-2013 13696/13 50126 1,90 1,89 111 17-02-13 20:50 17-02-13 22:41 0,210 67 17,4 50126

451E Stue/køkken 18-02-2013 13705/13 50208 1,90 1,88 110 17-02-13 21:00 17-02-13 22:50 0,208 91 16,9 50208

451E Værelse 2 18-02-2013 13692/13 50019 1,90 1,89 112 17-02-13 21:00 17-02-13 22:52 0,212 106 17,2 50019

451F Stue/køkken 18-02-2013 13701/13 50131 1,90 1,88 109 17-02-13 21:10 17-02-13 22:59 0,206 138 18,0 50131

451F Værelse 2 18-02-2013 13697/13 50127 1,90 1,90 113 17-02-13 21:10 17-02-13 23:03 0,214 131 18,0 50127

Før retablering 452B Stue/køkken 18-02-2013 13699/13 50129 1,90 1,88 106 17-02-13 21:22 17-02-13 23:08 0,200 80 19,7 50129

453C Stue/køkken 18-02-2013 13700/13 50130 1,90 1,88 105 17-02-13 21:22 17-02-13 23:07 0,198 88 18,8 50130

Retablering El-rum v

451A El-rum 18-02-2013 13698/13 50128 1,90 1,90 108 17-02-13 21:18 17-02-13 23:06 0,205 160 19,5 50128

Gang v

450A/fæller

um Ø Gang 18-02-2013 13694/13 50123 1,90 1,90 108 17-02-13 21:15 17-02-13 23:03 0,205 156 19,7 50123

Før retablering 455A Stue 18-02-2013 13702/13 50132 1,90 1,88 101 17-02-13 21:30 17-02-13 23:11 0,191 210 17,8 50132

455A Værelse 2 18-02-2013 13693/13 50020 1,90 1,89 100 17-02-13 21:30 17-02-13 23:10 0,190 249 16,9 50020

Næsten

retableret 451A Stue 25-02-2013 16140/13 240213 50127 1,90 1,92 240 24-02-13 17:07 24-02-13 21:07 0,458 65 19,1 50127

Retablering

451A Værelse 2 25-02-2013 16142/13 240213 50132 1,90 1,91 240 24-02-13 17:07 24-02-13 21:07 0,457 85 19,3 50132

451D Stue 25-02-2013 16137/13 240213 50020 1,90 1,93 240 24-02-13 17:02 24-02-13 21:02 0,460 114 18,7 50020

451D Værelse 2 25-02-2013 16139/13 240213 50126 1,90 1,92 240 24-02-13 17:02 24-02-13 21:02 0,458 84 19,6 50126

451E Stue/køkken 25-02-2013 16138/13 240213 50123 1,90 1,93 240 24-02-13 17:18 24-02-13 21:18 0,460 117 22,7 50123

451E Værelse 2 25-02-2013 16143/13 240213 50204 1,90 1,92 240 24-02-13 17:15 24-02-13 21:15 0,458 119 22,5 50204

451F Stue/køkken 25-02-2013 16136/13 240213 50019 1,90 1,92 240 24-02-13 17:25 24-02-13 21:25 0,458 111 22,8 50019

451F

Repos v

Værelse 2 25-02-2013 16135/13 240213 50018 1,90 1,94 240 24-02-13 17:23 24-02-13 21:23 0,461 129 23,1 50018

451E Repos v. 451E 25-02-2013 16141/13 240213 50129 1,90 1,92 240 24-02-13 17:29 24-02-13 21:29 0,458 147 21,8 50129

14

Filt.

vol.

m 3

Conc.

PCBtotal

ng/m 3

Middeltemp

Pumpe

#


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3. Betingelser under prøvetagning.

PCB

ng/m 3

D10103172 3566 17,0

T,

ºC Adresse Lokale Dato

450

fælleslokale Fællesrum

D10102941 1448 21,0 451A Værelse 2

D10102942 1267 21,0 451A Stue

D10102944 717 18,0 451D Værelse 2

D10102945 750 18,0 451D Stue

D10102946 947 19,0 451E Værelse 2

D10102947 910 18,0 451E Stue/ køkken

D10102948 910 18,5 451F Værelse 2

D10102949 790 19,0 451F Stue/køkken

D10102943 524 15,0 452B

453

Stue

D10102936 1361 14,0 fælleslokale Fællesrum

D10102937 889 18,0 453C Stue

D10102940 1584 18,0

D10102939 1050 14,0

Elmålerrum

v. 451A Elmålerrum

Gang v

450A Fællesgang

D10102938 1007 16,0

Gang v

451E

Gang v.

Fællesgang

D10102935 941 14,0 453B Fællesareal

D10105032 2579 15,8 450A Stue

Værelsesgang/

D10105034 3589 15,6 450A værelse 2

D10105622 1557 17,5

fællesgang

v 451A Fællesgang

D10105625 1652 17,5 450D Stue

76779/12 5721 19,3 450A Stue

76780/12 990 18,4 450A Værelse 2

(fortsættes)

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

RetaOpvarm-

Rumstørrelse,

bleret Sektion Ventilation ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

-4,3 ºC, 91% RH, vind

11-02-12

Normal rumadskillelse

2,2 m/s SV, 1022hPa,

18:35

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 Passiv

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse

Fraflyttet, men før sanering

Fraflyttet, men før sanering

Central rumluft ingen sol, aften

18:05

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

9,5 Central rumluft

18:04

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

40 Central rumluft

18:11

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

9,5 Central rumluft

18:13

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

40 Central rumluft

18:18

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

12 Central rumluft

18:20

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

61 Central rumluft

18:25

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

12 Central rumluft

18:27

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

61 Central rumluft

18:40

11-02-12

0 0 0 0 0 0 2 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

34 Central rumluft

18:48

11-02-12

0 0 0 0 0 0 2 indbygget

Mekanisk aftræk,

Radiatorer med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

75 Central rumluft

18:46 0 0 0 0 0 0 2 indbygget Radiatorer

Kun via

med døre

Fraflyttet, men før sanering

34 Central rumluft

11-02-12

rørinstallat Normal rumadskillelse

Central rumluft, dog

18:06 0 0 0 0 0 0 1

1,

Passiv

ioner med døre

Fraflyttet, men før sanering

2 kun 40 cm fra væg

11-02-12

Prøve-

Normal rumadskillelse

18:00 0 0 0 0 0 0 lejl. Passiv

Passiv,

Radiatorer

Radiatorer

med døre

Fraflyttet, men før sanering

160 Central rumluft

11-02-12

aftrækskanal til tag neden for Normal rumadskillelse

18:38

11-02-12

0 0 0 0 0 0 1 lukket

trappe med døre

Normal rumadskillelse Fraflyttet, men før sanering

12 Central rumluft

18:50 0 0 0 0 0 0 2 Passiv Radiatorer med døre

160 Central rumluft

16-06-12

15:00 0 ja 0 0 0 0

16-06-12

15:00 0 ja 0 0 0 0

22-07-12

13:10

22-07-12

ja 0 0 0 0 0

13:12 ja 0 0 0 0 0

07-08-12

10:09 ja ja 0 0 0 0

07-08-12

10:12 ja ja 0 0 0 0

1,

Prøve-

lejl.

1,

Prøvelejl.

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

1,

Prøvelejl.

Luftrensere ca.

1,

Prøvelejl.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre, måling nær

friskluftindtag fra sluse

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre, måling nær

friskluftindtag fra sluse

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre, måling nær

friskluftindtag fra sluse

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, Postboks 51, Rungstedvej 21, DK-2970 Hørsholm

Tlf.: (+45) 4576 5213, Telefax: (+45) 4576 5291, Bankkonto nr. 6140 200 3331, CVR-nummer 7649 1119

www.sbmi.dk, E-mail: info@sbmi.dk

Under sanering, meget

sand 40 Central rumluft

Under sanering, meget

sand 10

Central rumluft, dog

kun 70 cm fra væg

Under sanering, meget

Central rumluft, dog

sand

Under sanering, meget

160 kun 70 cm fra væg

sand 40 Central rumluft

Under sanering, en del

sand 40 Central rumluft

Under sanering, en del

sand 9,5 Central rumluft

16,5 ºC, 65% RH, vind

2,3 m/s SSØ,

overskyet

21,6 ºC, 54% RH, vind

3,4 m/s V, nedbør 0

mm, halvskyet

18,8 ºC, 80% RH,

vind 5 m/s VSV,

1008 hPa, 2 mm regn,

overskyet

15


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel3, fortsat.

PCB

ng/m 3

T,

ºC Adresse Lokale Dato

80700/12 646 22,2 450A Værelse 2

80701/12 3170 21,3 450A Stue

86876/12 1784 24,4 450D Stue

86877/12 1180 21,0

86879/12 1577 40,0 450A

Fællesgang

v 450A

86880/12 3475 53,5 450A Stue

89206/12 1922 16,4 451A Stue

Fællesgang

v 450A

Værelsesga

ng/værelse 2

89210/12 881 16,4 451A Værelse 2

89211/12 2024 16,7 451D Stue

89212/12 716 16,7 451D Værelse 2

89208/12 1486 16,8 451E Stue/køkken

89209/12 980 16,7 451E Værelse 2

89205/12 1000 16,8 451F Stue/køkken

89214/12 494 16,7 451F Værelse 2

89213/12 1835 16,4

89207/12 462 16,4

89204/12 733 16,7

(fortsættes)

Elmålerrum

v 451 A

Fællesgang

v 450A

Fællesgang

v 451E

Elmålerrum

v 451 A

Fællesgang

v 450A

Fællesgang

v 451E

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

14-08-12

14:35 ja ja 0 0 0 0

14-08-12

14:35 ja ja 0 0 0 0

31-08-12

12:00 ja 0 0 0 0 0

31-08-12

12:48 ja 0 0 0 0 0

31-08-12

12:58 ja ja 0

31-08-12

12:58 ja ja 0

under

varme 0 0

under

varme 0 0

Retableret

Sektion Ventilation

1,

Prøve- Luftrensere ca.

lejl. 10x/time

1,

Prøve- Luftrensere ca.

lejl. 10x/time

1,

Prøve-

lejl.

1,

Prøvelejl.

09-09-12

19:30 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:32 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:35 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:38 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:30 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:45 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:48 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:50 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

20:00 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:50 ja 0 0 0 0 0 1

09-09-12

19:55 ja 0 0 0 0 0 1

16

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Varmeblæ

Luftrensere ca. sere,

12x/time

udbagning

Varmeblæ

Luftrensere ca. sere,

12x/time

udbagning

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Opvarm-

Rumstørrelse,

ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

Varmeblæ Lejlighed isoleret, ingen

25,3 ºC, 47% RH,

sere, indre døre, måling nær Under sanering, meget

Central rumluft, dog vind 1,2 m/s ØSØ,

udbagning

Varmeblæ

friskluftindtag fra sluse sand 9,5 kun 70 cm fra væg 1019 hPa, sol

sere, Lejlighed isoleret, ingen Under sanering, meget

udbagning indre døre

sand 40 Central rumluft

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Under sanering: før

sandblæsning 40 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 40 Central rumluft

Under sanering:

varmebehandling 10

Central rumluft, dog

kun 70 cm fra væg

Under sanering:

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 40 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 9,5 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 4 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 9,5 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 61 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 12 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 61 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 12 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 2

Central rumluft, dog

kun 40 cm fra væg

Under sanering: før

sandblæsning 160 Central rumluft

Under sanering: før

sandblæsning 12 Central rumluft

20,2 ºC, 72% RH,

vind 2,5 m/s NNV,

1018 hPa, sol

16,3 ºC, 89% RH,

vind 1,9 m/s S,

1016 hPa, vekslende

skydække, aften


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3, fortsat.

PCB

ng/m 3

T,

ºC Adresse Lokale Dato

92100/12 782 16,0 450A Bryggers

92102/12 807 16,0 450A Stue

102535/12 808 9,8 451A Stue

102544/12 274 11,2 451A Værelse 2

102539/12 522 9,7 451D Stue

102538/12 403 9,7 451D Værelse 2

102534/12 636 10,0 451E Stue/køkken

102537/12 400 9,5 451E Værelse 2

102543/12 382 9,9 451F Stue/køkken

102542/12 342 9,0 451F Værelse 2

102540/12 387 9,3

102541/12 219 8,2

102536/12 138 7,9

107119/12 6959 55,0

elskab v

451A Elrum

Fællesrum

SØ Fællerum

Gang v

450A Gang

Fællesrum

SØ Fællesrum

107120/12 5603 55,0 451D Stue

107121/12 7911 55,0 451E Stue/køkken

109095/12 526 18,8 450A Entre

109096/12 748 18,5 450A Stue

(fortsættes)

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

14-09-12

20:15 ja ja ja ja 0 0

14-09-12

20:15 ja ja ja ja 0 0

10-10-12

18:30 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:30 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:35 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:35 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:38 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:38 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:42 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:42 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:40 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:45 ja ja ja 0 0 0 1

10-10-12

18:30 ja ja ja 0 0 0 1

30-10-12

15:04 ja ja ja varme 0 0 1

30-10-12

15:09 ja ja ja varme 0 0 1

30-10-12

15:00 ja ja ja varme 0 0 1

02-11-12

17:08 ja ja ja ja 0 0

02-11-12

17:08 ja ja ja ja 0 0

Retableret

Sektion Ventilation

1,

Prøvelejl.

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

1,

Prøvelejl.

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

1,

Prøvelejl.

1,

Prøvelejl.

17

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

10x/time Ingen

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

10x/time

Luftrensere ca.

10x/time

Opvarmning

Sektionering Anvendelse

Varmeblæ

sere,

udbagning

Varmeblæ

sere,

udbagning

Varmeblæ

sere,

udbagning

Ingen,

men

varmebeh

andling i

øvrig

sektion

Ingen,

men

varmebeh

andling i

øvrig

sektion

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Lejlighed isoleret, ingen

indre døre

Rumstørrelse,

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

13 ºC, 89% RH,

vind 3,9 m/s SV,

1002hPa, overskyet,

regn

Under sanering: efter

varmebehandling 3,5 Central rumluft

Under sanering: efter

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 9,5 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 9,5 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 61 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 12 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 61 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 12 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 2

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

Central rumluft, dog

kun 40 cm fra væg

varmebehandling 75 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, inden

varmebehandling 160 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 75 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

varmebehandling 11 Central rumluft

Under sanering: efter

varmebehandling 40 Central rumluft

6,1 ºC, 88% RH,

vind 2,4 m/s V,

1008 hPa, overskyet,

ingen sol

4,4 ºC, 90% RH,

vind 1,7 m/s VSV,

998 hPa

6,7 ºC, 89% RH,

vind 3 m/s S,

991 hPa, overskyet


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3, fortsat.

PCB

ng/m 3

T,

ºC Adresse Lokale Dato

113560/12 416 15,4 451A Stue

113569/12 255 18,8 451A Værelse 2

113556/12 500 12,8 451D Stue

113565/12 266 12,8 451D Værelse 2

113557/12 515 12,0 451E Stue/køkken

113559/12 283 11,4 451E Værelse 2

113558/12 548 12,2 451F Stue/køkken

113564/12 245 11,7 451F Værelse 2

113568/12 540 10,6

113566/12 652 11,1

113561/12 435 11,2

Fællesrum

SØ Fællesrum

Gang v

450A Fællesgang

Gang v

451E Fællesgang

113567/12 350 10,4 452B Stue/køkken

113562/12 447 9,7

113563/12 418 9,4

Fællerum

453 Fællesrum

Gang v

453C Fællesgang

122623/12 1385 50,0 454D Stue

122624/12 3413 58,0

Gang v

453C Fællesgang

122628/12 3042 50,0 452C Stue/køkken

122630/12 354 9,5

Gang v

451A Fællesgang

122632/12 2975 50,0 454F Stue/køkken

(fortsættes)

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

16-11-12

17:40 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

17:40 ja ja ja ja 0 spartlet 1

16-11-12

17:50 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

17:50 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:02 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:00 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:08 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:00 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

17:58 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

17:45 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:00 ja ja ja ja 0 0 1

16-11-12

18:28 ja ja ja 0 0 0 2

16-11-12

18:30 ja ja ja 0 0 0 2

16-11-12

18:32 ja ja ja 0 0 0 2

07-12-12

11:38 ja ja ja varme 0 0 2

07-12-12

11:36 ja ja ja varme 0 0 2

07-12-12

11:30 ja ja ja varme 0 0 2

07-12-12

11:45 ja ja ja ja ja 0 1

07-12-12

11:40 ja ja ja varme 0 0 2

RetaOpvarm-

Rumstørrelse,

bleret Sektion Ventilation ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

Isolerede støvvægge

4,3, 97%, 2 m/s SV,

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

1019hPa, regn

10x/time Ingen

Varmeblæ

ser

ingen indre døre

varmebehandling 40 Central rumluft overskyet

grundet Isolerede støvvægge Under sanering: efter

Luftrensere ca. prøvespart omkring sektion 1, men varmebehandling, vægge

10x/time

ling ingen indre døre

Isolerede støvvægge

prøvespartlede 9,5 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 40 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 9,5 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 61 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 12 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 61 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 12 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 75 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 160 Central rumluft

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

varmebehandling 12 Central rumluft

Isolerede støvvægge Under sanering: efter

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men sandblæsning, inden

10x/time Ingen ingen indre døre

varmebehandling 34 Central rumluft

Isolerede støvvægge Under sanering: efter

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men sandblæsning, inden

10x/time Ingen ingen indre døre

varmebehandling Central rumluft

Isolerede støvvægge Under sanering: efter

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men sandblæsning, inden

10x/time Ingen ingen indre døre

varmebehandling 160 Central rumluft

18

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

12x/time

Luftrensere ca.

10x/time

Luftrensere ca.

12x/time

Varmeblæ

sere,

udbagning

Varmeblæ

sere,

udbagning

Varmeblæ

sere,

udbagning

Ingen,

men

varmebeh

andling i

øvrig

sektion

Varmeblæ

sere,

udbagning

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Isolerede støvvægge

omkring sektion 1, men

ingen indre døre

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 40 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 160 Central rumluft

Under sanering: efter

sandblæsning, under

varmebehandling 34 Central rumluft

Under sanering: efter

varmebehandling

Under sanering: efter

sandblæsning, under

160 Central rumluft

varmebehandling 61 Central rumluft

-1,5 ºC, 95% RH,

vind 0,8 m/s SV,

1009 hPa


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3, fortsat.

PCB

ng/m 3

T,

ºC Adresse Lokale Dato

187/13 439 8,5 452C Stue/køkken

190/13 346 8,5 452D Stue

191/13 5500 55,0 456F Stue/køkken

3321/13 218 12,5 450A Entré

3319/13 258 16,7 451A Entré

3322/13 215 15,6 453D Entré

3328/13 196 11,3 450A Værelse 2

3327/13 182 13,1 451A Værelse 2

3326/13 155 17,7 456E Stue/køkken

(fortsættes)

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

27-12-12

12:12 ja ja ja ja ja 0 2

27-12-12

12:16 ja ja ja ja ja 0 2

27-12-12

12:20 ja ja ja varme 0 0 3

10-01-13

18:33 ja ja ja ja ja 0

Retableret

Sektion Ventilation

1,

Prøvelejl.

10-01-13

18:46 ja ja ja ja ja 0 1

10-01-13

19:05 ja ja ja ja ja 0 2

1,

10-01-13

Prøve-

18:35 ja ja ja ja ja i gang lejl.

10-01-13

18:52 ja ja ja ja ja i gang 1

10-01-13

19:30 ja ja ja ja ja 0 3

19

Opvarm-

Rumstørrelse,

ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

Isolerede støvvægge

3,7 ºC, 90% RH,

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

vind 3,3 m/s NV,

10x/time Ingen ingen indre døre

Isolerede støvvægge

varmebehandling 34 Central rumluft 996 hPa, overskyet

Luftrensere ca.

omkring sektion 1, men Under sanering: efter

10x/time Ingen ingen indre døre

varmebehandling 40 Central rumluft

Varmeblæ Isolerede støvvægge Under sanering: efter

Luftrensere ca. sere, omkring sektion 1, men sandblæsning, under

12x/time

udbagning ingen indre døre

varmebehandling 61 Central rumluft

Luftrensere ca.

2x/time

Luftrensere ca.

2x/time

Luftrensere ca.

10x/time

Luftrensere ca.

2x/time

Luftrensere ca.

2x/time

Luftrensere ca.

10x/time

Lidt

elopvarm-

ning

Lidt

elopvarm-

ning

Lidt

elopvarm-

ning

Lidt

elopvarm-

ning

Lidt

elopvarm-

ning

Lidt

elopvarmning

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre

Efter slutrengøring, før

retablering 11 Central rumluft

Efter slutrengøring, før

retablering 11 Central rumluft

Efter slutrengøring, før

retablering 11 Central rumluft

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre Under retablering 9,5 Central rumluft

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre Under retablering 9,5 Central rumluft

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre

Under sanering: efter

varmebehandling 61 Central rumluft

-0,9 ºC, 83% RH,

vind 4,2 m/s N,

1,6 mm sne,

1006 hPa, ingen sol


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3, fortsat.

PCB

ng/m 3

T,

ºC Adresse Lokale Dato

13704/13 82 18,3 451A Stue

13695/13 108 19,0 451A Værelse 2

13703/13 90 17,2 451D Stue

13696/13 67 17,4 451D Værelse 2

13705/13 91 16,9 451E Stue/køkken

13692/13 106 17,2 451E Værelse 2

13701/13 138 18,0 451F Stue/køkken

13697/13 131 18,0 451F Værelse 2

13699/13 80 19,7 452B Stue/køkken

13700/13 88 18,8 453C Stue/køkken

13698/13 160 19,5

Elrum v

451A

Gang v

450A/fæller

Elrum

13694/13 156 19,7 um Ø Gang

13702/13 210 17,8 455A Stue

13693/13 249 16,9 455A Værelse 2

(fortsættes)

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

17-02-13

20:40 ja ja ja ja ja

17-02-13

20:40 ja ja ja ja ja

17-02-13

20:50 ja ja ja ja ja

17-02-13

20:50 ja ja ja ja ja

Retableret

Sektion Ventilation

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

17-02-13

21:00 ja ja ja ja ja i gang 1

17-02-13

21:00 ja ja ja ja ja

17-02-13

21:10 ja ja ja ja ja

17-02-13

21:10 ja ja ja ja ja

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

17-02-13

21:22 ja ja ja ja ja 0 1

17-02-13

21:22 ja ja ja ja ja 0 2

17-02-13

21:18 ja ja ja ja ja i gang 2 Passiv

17-02-13

21:15 ja ja ja ja ja

næsten

færdig 1 Passiv

17-02-13

21:30 ja ja ja ja ja i gang 3 Passiv

17-02-13

21:30 ja ja ja ja ja 0 3 Passiv

20

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Opvarm-

Rumstørrelse,

ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

Tæt klimaskærm, lukkede

0,3 ºC, 98% RH,

Radiator- hoveddøre, men ikke

vind 1,2 m/s SSØ,

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 40 Central rumluft 1025 hPa, ingen sol

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme

Ingen, dog

radiator-

ingen værelsesdøre Under retablering 9,5 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboom- hoveddøre, men ikke

råder

Ingen, dog

radiator-

ingen værelsesdøre Under retablering 40 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboområder

Ingen, dog

radiator-

hoveddøre, men ikke

ingen værelsesdøre Under retablering 9,5 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboområder

Ingen, dog

radiator-

hoveddøre, men ikke

ingen værelsesdøre Under retablering 61 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboområder

Ingen, dog

radiator-

hoveddøre, men ikke

ingen værelsesdøre Under retablering 12 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboområder

Ingen, dog

radiator-

hoveddøre, men ikke

ingen værelsesdøre Under retablering 61 Central rumluft

varme i Tæt klimaskærm, lukkede

naboområder

Lidt

hoveddøre, men ikke

ingen værelsesdøre Under retablering 12 Central rumluft

elopvarm- Tæt klimaskærm, men

ning

Ingen, dog

elopvarmning

i

ingen indre døre Under retablering 34 Central rumluft

nabo- Tæt klimaskærm, men

områder

Ingen, dog

radiatorvarme

i

ingen indre døre Under retablering 34 Central rumluft

nabo- Tæt klimaskærm, men

Central rumluft, dog

områder ingen indre døre Under retablering 2 kun 40 cm fra væg

Radiatorvarme

Ingen, dog

radiatorvarme

i

naboområder

Ingen, dog

radiatorvarme

i

naboområder

Tæt klimaskærm, åbent

område i gangstrøg Under retablering 235 Central rumluft

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre Under retablering 40 Central rumluft

Tæt klimaskærm, men

ingen indre døre Under retablering 9,5 Central rumluft


Analysenr.

SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 3, fortsat.

PCB

ng/m 3 T, ºC Adresse Lokale Dato

16140/13 65 19,1 451A Stue

16142/13 85 19,3 451A Værelse 2

16137/13 114 18,7 451D Stue

16139/13 84 19,6 451D Værelse 2

16138/13 117 22,6 451E Stue/køkken

16143/13 119 22,5 451E Værelse 2

16136/13 111 22,7 451F Stue/køkken

16135/13 129 23,1 451F Værelse 2

16141/13 147 21,7

Repos v

451E

Repos v.

451E

Fuger

og

beton

bortskåret

Maling

fjernet

ved

sandblæsning

Rengjort

efter

sandblæsning

Varmebehandlet

Slutrengjort

efter

sanering

24-02-13

17:07 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:07 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:02 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:02 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:18 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:15 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:25 ja ja ja ja ja

24-02-13

17:23 ja ja ja ja ja

Retableret

Sektion Ventilation

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

næsten

færdig 1

24-02-13

17:29 ja ja ja ja ja i gang 1 Passiv

21

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Mekanisk aftræk

retableret

Opvarm-

Rumstørrelse,

ning Sektionering Anvendelse

gulvareal, m 2 Luftprøve Vejr

Tæt klimaskærm, lukkede

0,5 ºC, 90% RH,

Radiator- hoveddøre, men ikke

vind 3 m/s, NØ, 1022

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 40 Central rumluft hPa, ingen sol

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 9,5 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 40 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 9,5 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 61 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 12 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme ingen værelsesdøre

Tæt klimaskærm, lukkede

Under retablering 61 Central rumluft

Radiator- hoveddøre, men ikke

varme

Ingen, dog

radiatorvar

me i

ingen værelsesdøre Under retablering 12 Central rumluft

naboområ Tæt klimaskærm, lukkede

der hoveddøre Under retablering 12 Central rumluft


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 4. Oversigt over analyseresultater. DG=detektionsgrænse.

Lejlighed Lokalitet

(fortsættes)

Lab.

reg.dato Lab nr.

PCB

#28

mg/kg

PCB

#52

mg/kg

PCB

#101

mg/kg

PCB

#118

mg/kg

PCB

#138

mg/kg

PCB

#153

mg/kg

PCB

#180

mg/kg

DG

mg/kg

Sum7

mg/kg

Sum6

mg/kg

Sum6

korr.

mg/kg

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, Postboks 51, Rungstedvej 21, DK-2970 Hørsholm

Tlf.: (+45) 4576 5213, Telefax: (+45) 4576 5291, Bankkonto nr. 6140 200 3331, CVR-nummer 7649 1119

www.sbmi.dk, E-mail: info@sbmi.dk

Filtreret

Vol.

m 3 CF

450

fælleslokale Fællesrum 23-02-2012 D10103172 400 440 27 5,6


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Tabel 4, fortsat.

Lejlighed Lokalitet

Lab.

reg.dato Analysenr.

PCB

#28

mg/kg

PCB

#52

mg/kg

PCB

#101

mg/kg

PCB

#118

mg/kg

PCB

#138

mg/kg

PCB

#153

mg/kg

PCB

#180

mg/kg

DG

mg/kg

Sum7

mg/kg

23

Sum6

mg/kg

Sum6

korr.

mg/kg

Filtreret

Vol.

m 3 CF

Fællesrum

SØ Fællesrum 31-10-2012 107119/12 350 530 57 14 2,9 1,6 0,45 0,2 955,95 941,95 942,0 0,677 5,0 6959 5

451D Stue 31-10-2012 107120/12 300 410 49 12 2,1 1,3


SBMI

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Bilag 1.

Analyserapporter fra ALS|Milana.

Vedlagt i elektronisk form: 17353 bilag 1.zip

Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S, Postboks 51, Rungstedvej 21, DK-2970 Hørsholm

Tlf.: (+45) 4576 5213, Telefax: (+45) 4576 5291, Bankkonto nr. 6140 200 3331, CVR-nummer 7649 1119

www.sbmi.dk, E-mail: info@sbmi.dk

24

More magazines by this user
Similar magazines