publikasjonen i pdf - SSB

ssb.no

publikasjonen i pdf - SSB

MEDDELELSER

FRA

DET S TATISTISKE CENTRALBYRAA.

TRETIENDE BIND.

1912.

(JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

DU ROYAUME DE NORVÉGE)

Pris : Kr. 2.00.

(TRENTIEME ANNÉE.)

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & C O.

1913


Norges Officielle Statistik, række V.

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Nr. 1-128 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december

1910.

Trykt 1911:

Nr. 129. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions.)

- 130. Skolevæsenets tilstand 1908. (Instruction publique.)

- 131. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1908 og 1909. (Successions, faillites

et biens pupillaires.)

- 132. De offentlige jernbaner 1909/10. (Chemins de fer publics.)

- 133. Norges telegrafvæsen 1909/10. (Télégraphes et téléphones de l'État.)

- 134. Fattigvæsenet 1908 og 1909. (Assistance publique.)

- 135. Norges bergverksdrift 1909. (Mines et usines.)

- 136. Folkemængdens bevægelse 1906 og 1907. (Mouvement de la population.)

- 137. Kommunevalgene 1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux

et municipaux.)

- 138. Fiskerforsikringen 1910. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

- 139. Fængselsstyrelsens aarbok 1907. (Annuaire de l'Administration générale des

prisons.)

- 140. Sindssykeasylernes virksomhet 1909. (Hospices d'aliénés.)

- 141. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 1909. (Service vétérinaire et l'inspection

de la viande)

- 142. Kriminalstatistik 1907 og 1908. (Justice criminelle.)

- 143. Industristatistik 1908. (Statistique industrielle.)

- 144. Norges postvægen 1910. (Statistique postale.)

- 115 Jordbrukstællingen 30 september 1907. Oversigt m. v. (Recensement agricole

du 30 septembre 1907 : Aperçu général etc.)

- 146. Civil retspleie 1908 og 1909. (Justice civile.)

- 147. Fabriktællingen i kongeriket Norge 1909. Forste hefte: Bedrifter, arbeidere og

eiere. (Recensement industriel 1909 : Établissements, ouvriers et propriétaires.)

- 148. Norges skibsfart 1909. (Navigation.)

- 149. Ulykkesforsikring 1908. (Assurances contre les accidents du travail.)

- 150. Norges fiskerier 1910. (Grandes pêches maritimes.)

- 151. Norges handel 1910. (Commerce.)

- 152. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1909. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical.)

- 153. Norges sparebanker 1910. (Caisses d'épargne.)

Trykt 1912:

- 154. Rekrutering 1910. (Recrutement.)

- 155. Industristatistik 1909. (Statistique industrielle.)

- 156. Private aktiebanker 1910. (Banques privées par actions.)

- 157. Handelsfunktionærernes lønningsforhold m. v. 1909. (Salaires etc. des commis de

commerce.)

- 158. Sindssykeasylenes virksomhet 1910. (Hospices d'aliénés.)

- 159. Norges bergverksdi ift 1910. (Mines et usines.)


MEDDELELSER

FRA

DET STATISTISKE CENTRALBYRAA,

TRETIENDE BIND.

1912.

(JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

DU ROYAUME DE NOR VEGE)

(TRENTIÈME ANNÉE.)

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS II. ASCHEHOUG & CO.

1913


Johannes Bjørnstads boktrykkeri.


Indhold.

Meddelelser og notiser.

Side.

Aktiebanker, private Se indskud (maanedlige opgaver).

Arbeidsmaskiners anvendelse i haandverket, oplysninger angaaende utstrcekningen

av, ifl. Haandverkstællingen av 1910 160

Arveanmeldelser i april 1903 30 juni 1910 131

Brandforsikringsselskaper, norske, i aaret 1911

50

Brændevin, vin og øl, forbruk i Norge av, i aarene 1907-1911 53

Centralbyraas, det Statistiske, personale 31 december 1912 og budget 1912/13. 229

Eksekutioner. Se Panteheftelser.

Faste eiendomme i landdistrikterne. — Gjennemsnitspriser beregnet:

tinglagvis, efter salg i aarene 1907-1911 118

Faste eiendomme i landdistrikterne. Summarisk oversigt over salg i aarene

1907-1911 175

Folkemængde, den tilstedeværende, fordelt efter kjøn, alder og egteskabelig stilling,

efter Folketællingen 1 december 1910

Folkemængde, Norges, ved utgangen av 1911 og folkemængdens bevægelse i 1907—

104

1911

Folkemængde, Norges, ved utgangen av iste kvartal 1912, 2det kvartal 1912 og

9

3dje kvartal 1912 og folkemængdens bevægelse i de samme kvartaler 52, 91, 162

Folkemængdens fordeling efter erhverv. Nogen resultater av Folketællingcn 1910 106

Forsikringssummerne i den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger

ved utgangen av 1911

Haandverkeres, selvstændig arbeidendes, in dtægtsforhold ifl. Haandverkstællingen

68

av 1910 103

Handel, Norges, i 1911 51

Handelsflaate, Norges registrerte sjøgaaende pr. 31 december 1911 164

Handelsstatistikken, hvorledes den utarbeides i Sverige 7

Indforsel og utførsel av de vigtigste artikler i aaret 1911 sammenlignet med det

foregaaende aar 22

Industristatistikken og Fabriktællingen 11

Livsforsikringsselskaper, de norske, i 1911 • 46

Lønsforholdene og arbeidstiden, sammenligning mellem, for handelsfunktionærer

i Norge, Sverige og Finland 73

Maanedlig Handelsstatistik 55

Matrikelskyld amtsvis ved utgangen av aarene 1907-1911

Møtet i Stockholm 2-4 mai 1912 mellem cheferne for de tre nordiske statisti-

89

ske centralbyraaer

Nyvirke og reparationsarbeide i haandverket, oplysninger angaaende, ifl. Haand-

89

verkstællingen av 1910 176

Panteheftelser tinglæste og avlæste, avholdte eksekutioner og utpantninger samt

tvangsauktioner i femaaret 1906-1910 186

Postforsendelsen, til og fra Norge i 1857-1911

Private aktiebanker. Se indskud (maanedlige opgaver).

110

Privatbank-statistisk, maanedlig. Se Norges Bank og 42 private akti ebank

er (maanedlige opgaver).


Side.

Rovdyr og rovfugler fældt i 1011 177

Sjøforsikringsselskaper, norske, i aaret 1911 70

Skibes, norske og fremmede, fart mellem Norge og utlandet i aaret 1911, foreløbig

opgave over 166

Skibs- og fragtassuranseforeningers, de gjensidige, virksomhet i 1910 156

Skibsfart, den utenrikske, under norsk flag, i aaret 1910, foreløbig opgave over

de ved hvert toldsted hjemmehørende fartoier, deres antal, tonnage og optjent

bruttofragt 21

Skyldmarkens gjennemsnitsværdi. Se faste eiendomm e.

Tvangsauktioner. Se Panteheftelser.

Utpantninger. Se Panteheftelser.

Utvandring, den samlede, fra Norge i januar—december 1911 og 1910 10

Utvandring, over de vigtigste havner i Norge. 1912. Januar—mars, januarjuni,

januar—september 36, 88, 130

Utvandring. den oversjøiske, fra Norge 1911 . . 44

Vin, forbruk. Se brændevi n.

Ol, forbruk. Se b r æ ndevi n.

Maanedlige opgaver.

Akkordforhandlinger og konkurser i 1912.

Brændevin, malt og ætylæter, tilvirkningen av, i 1912.

Indførsel og utførsel av enkelte hovedartikler i 1912, foreløbige opgaver.

Indskud i endel storre private aktiebanker og sparebank er ved utgangen av december

1911 til december 1912.

Jernban ?rnes driftsindtægter i november 1911 til oktober 1912.

Norges Bank og 42 private aktiebanker, maanedsopgaver vedkommende, pr. ult. december

1911. (Senere overgaat til Finansdepartementet).

Rikstelegraf og rikstelefon, den norske, korrespondanse i oktober 1911 til september 1912.

Skibsfarten mellem Norge og utlandet i noveml er 1911 til oktober 1912.

Toldindtrader i 1912.

Trgelasfutførsel i 1912.

Rettelse:

Ved en feil er siderne 147 og 148 i nærværende aargang sprunget over ved pagineringen.


TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE XXXe VOLUME (ANNÉE 1912).

RENSEIGNEMENTS DIVERS.

Assurances des bâtiments contre l'incendie. — Institution générale: Montant des

Pages.

assurances à la fin de l'année 1911 68

- et mobilières. — Sociétés norvégiennes

Opérations en 1911 50

- maritimes. -- Associations mutuelles, en 1910 . .. 156

— Sociétés.' — Opérations en 1911 • . 70

sur la vit. Sociétés. — Opérations en 1911 . . . . 46

Banques privées par actions. — Voir Banque de Norvège et 42 banques privées

par actions. (Renseignements mensuels.)

- Voir D épôt s. (Renseignements mensuels.)

Bêtes féroces. et oiseaux de proie tués en 1911 . 177

Bière, consommation. Voir Eau - de - vi e.

Bureau central de Statistique — Budget 1912 13, fonctionnaires au 31 décembre 1912 229

Cadastre. — Évaluation à la fin des années 1907 à 1911, par préfecture . 89

Commerce extérieur de la Norvège en 1911 . Si

Déclarations d'héritages, avril 1903-30 juni 1910 . • • 131

Entrevue A Stockholm, 2-4 mai 1912, entre les directeurs des trois bureaux centraux

de statistique scandinaves . . • 92

Effectif de la rnarqune marchande au 31 décembre 1911 . . , • • • 164

Eau de vie, vin et bière, consommation en Norvège pendant les années 1907 à 1911 53

Émigration de la Norvège en 1911 par les ports les plus importants, par trimestre

36, 88, 130

— totale de la Norvège en janvier à décembre 1911 et 1910 10

— pour les pays d'outre-mer en 1911 . • • 44

Hypothèques inscrites et rayées, saisies-exécutions et ventes forcées pendant la

période quinquennale de 1906 à 1910 . . . . . . 186

Importation et exportation des principales marchandises pendant l'année 1911,

comparées à l'année précédente . . 22

Machines - outils dans l'industrie manuelle, emploi de; renseignements d'après

le recensement des métiers de 1910 160

Marine marchande de la Norvège : Tonnage à. la fin de l'année 1911 . 164

Mouvement postale de la Norvège; années 1857-1911 . . . .. 110

Navigation des navires norvégiens et étrangers entre la Norvège et l'Étranger en

1911. Données préliminaires . . . 166

- extérieure sous pavillon norvégien, année 1910; nombre des navires,

tonnage et fret brut; données préliminaires . . . 21


Pages.

Population de fait, répartie par sexe, âge et état civil, d'après le recensement du

ler décembre 1910 104

- de la Norvège à la fin du ler trimestre, du 2 1eme trimestre, du Vine

trimestre 1912, et mouvement de la population dans les mêmes trimestres

. . 52, 91, 162

- de la Norvège à la fin de 1911 et mouvement de la population 1907—

1911 .. 9

- répartition de la, par professions. Quelques résultats du recensement

de 1910 . 106

Propriétés foncières (dans les communes rurales). Prix moyens calculés :

- par arrondissement judiciaire, d'après les ventes effectuées pendant

les années 1907 h 1911 118

- Aperçu sommaire, par préfecture, d'après les ventes effectuées pendant

les années 1907 h 1911 . . 175

Revenus des artisans fravaillant pour leur propre compte, d'après le recensement

des métiers de 1910 103

Salaires et temps du travail des employés du commerce en Norvège, ...... ei

Finlande; données comparatives 73

Statistique du commerce en Suède, organisation de la . 57

— , la, industrielle et le recensement industriel 11

Travail nouveau et travail de réparation dans l'industrie manuelle, renseignements

sur, d'après le recensement de 1910 . . 176

Vin, consommation. Voir Eau - de - vi e.

RENSEIGNEMENTS MENSUELS.

Banque de Norvège et 42 banques privées par actions, décembre 1911.

Bois. — Exportation en 1912.

Chemins de fer. — Recettes de l'exploitation de novembre 1911 à octobre 1912.

Commerce extérieur. — Données préliminaires sur l'importation et l'exportation des

principales marchandises en 1912.

Dépôts, solde pour les banques les plus importantes. — Décembre 1911 à, décembre 1912.

Droits d'entrée en 1912.

Eau — de — vie, malt et ethyléther. — Fabrication en 1912.

Faillites portées devant les cours en 1912.

Navigation entre la Norvège et l'Étranger de novembre 1911 à octobre 1912.

Télégraphes et téléphones de l'Etat. -- Dépêches c'cbangées octobre 1911 à septembre 1912


Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyraa.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

30te bind. Nr. 1912.

Indhold.

Side.

Side.

. Toldintrader i januar 1912 1 Maanedsopgave vedkommende Norges

2. Indførsel og utførsel av enkelte hoved-

Bank og 42 private aktiebanker pr. 31

artikler i januar 1912 ....

december 1911

3. TrEelastutførsel i januar 1912 . . .

10. Indskud i endel større private aktie-

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet

banker og sparebanker 1 januar, 30 juni,

i november 1911 4 30 november, 31 december 1911 og 31

6. Korrespondanse ved rikstelegrafen og januar 1912 8

rikstelefonen i oktober 1911 4 11. Norges folkemængde ved utgangen av

Jernbanernes driftsindtlegter i november 1911 9

1911 . . . . . . . . ...... 6 12. Den samlede utvandring fra Norge i

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og januar—december 1911 og 1910 . . . 10

ætylæter i januar 1912 13. Industristatistikken og FabriktEellingen 11

8. Antallet av akkordforhandlinger og

konkurser i januar 1912

11111111110,

I. Rikets toldintrader i januar 1912, sammenlignet med tidligere ur.

A. I januar maaned. 1910. 1911. 1912.

Indførselstold . . • • . kr.

Last- og fyravgift for utgaaende .

Forskjellige indtægter

— indgaaende . .

Ialt k

B. I juli—januar maaneder . . .. . kr.

Anslaat for det hele budgetaar . . kr.

nnnn

IUMMINNIOn1

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo januar.

Indførselstold . kr.

Last- og fyravgift for utgaaende •

Forskjellige indtægter

- indgattende .

6 306 047

78 521

146 194

5 492

6 536 254

1909-1910. 1910-1911.

31 165 447 32 597 742

41 500 000

6 344 185

75 981

168 126

6 436

6 594 728

6 519 416

88 066

165 583

8 705

6 781 770

1911-1912.

34 076 333

46 200 000 49 400 000

1910. 1911. 1912.

42 820 259

2 618 593

70 850

47 530 712

2 787 291

75 892

49 739 740 .

2 898 661

88 234

Ialt kr. 45 509 702 50 393 895 62 726 635


1912.

2. Foreløbig opgave over indforsel og utforsel av enkelte hovedartikler

i januar maaned 1912, sammenlignet med tidligere aar.

A rtikler.

Indførsel.

I. Kjøt, urøkt, ellers (t.-nr. 115) . .

2. Flesk, urøkt, ellers (t.-nr. 116) .

3. Byg, uformalt • • . . •

4, Malt

5. Rug, uformalt

6. Rug, formalt til mel • •

7. Ilvete, formalt ill mel

8. Ris, avsk., samt ritengrynogrismel

9. Te

to. Kaffe . . . . .

11. Sukker • •

12. Sirup

13. Tobaksblader . ......

14. Brændevin og spiritus paa fust

15. Vin paa fustager

it. Bomuld . . .

17. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 504)

20. Salt (koksalt)

21. Stenkul, cinders, koks . • •

22. Maskiner og motorer etc. . • •

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

Utforsel.

(Norske varer.) 2 )

1. Hermetiske matvarer .


2. Tørfisk

B. Klipfisk

4. Fetsild, saltet . • •

5. Anden sild, saltet

6. Smør

7. Margarin . • •

8. Kondensert melk

9. Rogn

10. Fiskeguano • • ..

11. Tran .

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat

16. Cellulose, tør .

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker •

18. Kli . . .

19. Pakpapir

20. Trykpapir • . .

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) .

23. ,Kobbermalm 5)

24. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

25. SOm

26. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi . ...rt:3

to CD

s

o

X -

kg.

Ton

Kr.

kg.

hl.

-

-

r -t

kg.

nn•n

Mængde.

Januar.

Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

481 983 361 3241 386 64 9

209 432 384 0921 447 268

12 134 689 8764650f 6 212 454

112 118 115 545 118 076

22 628 569 20 948 540; 6 306 430

3 354 225 3 839 860; 2 654 675

4 430 061 3 770 65-9 3 670 762

150 568 226 011 186 698

6 534 8 573 7 910

902 059 757 195 492 843

2 766 358 3 415 279 2 450 796

1 509 568 1 206 515 1 994 575

244 722 123 078 236 328 1

333 732 263 010 304 952

202 773 260 521 288 425

343 306 465 134 371 622

193 718 306 202 329 594

47 036 52 039 58 235

10 022 279 11 606 266 6 782 835

20 326 46 959 18 162

183 079 226 042 217 976

1 223 770 1 424 463 1 877 328

905 298 1 178 826

648 578 1 120 271

2 959 628 3 724 984

38 600 34 041

28 368 43 088

kg.127 767 171 708

35 100 43 069

- 704 294 2 019 139

hl. 33 74

kg. 628 000 360 075

hl. 17 960 8 516

m370 621 67 635

kg. 2 599 040 2 572 065

- 38 784 240 37 446 925.43 672 542

13 930 860 16 456 362 20 545 137

95 500 310 000

508 294 379 614 508 444

Kr.

Kr.

2 330 928

1 060 918

3 487 714

22 131

76 773

153 337

38 592

1 196 207

457

335 900

13 664

83 949

2 298 856

1 913 390 1 169 625 2 870 838

5 442 491 4 725 747 4 563 533

6 157 056 6 242 797 7 051 197

10 654 12 001 6 100

21 660 000 24 183 000 29 220 000

13 000 110 000

14 537 736 14 209 700 16 881 820

125 207 158 912 110 047

Kroner. Kroner.

f

180 700 197 200

403 300 380 200

854 700 854 200

26 600 27 200

2 136 800 848 200

512 600 453900

791 800 807 600

49 700 41 100

18 300 16 900

885 900 640 700

648 900 784 300

144 800 239 300

147 700 283 600

355 100 411 700

260 500 288 400

693 000 330 700

88 800 102 200

416 300 454 200

1 044 600 542 600

493 100 193 400

3 435 800 4 294 100

1 424 500 1 877 300

21 640 600 20 279 000

36 654 100 34 348 000

884 100

829 000

1 788 000

680 800

474 000

334 800

43 100

1 211 500

3 300

48 600

562 100

1 792 300

1543')0

1 123 400

1 974 800

18 600

144 300

94 700

756 100

998 800

21 000

556 200

900

213 100

50 900

5 041 000

1 748 200

785 100

1 743 900

442 600

998 000

352 700

38 600

705 800

12 800

45 300

956 500

1 825 900

174 700

1 659 600

2 876 300

193 200

347 400

702 800

1 107 000

10 700

642 800

7 500

253 200

34 100

6 033 600

19 799 700123 698 300

1) Beregnet efter forholdet 1 1910 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under trælast,

træmasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 5) Herunder ogsaa endel skjærsten.


Vg ln V J. U.

e t e d e r, hvorfra utført. Høvlet

3 Nr. 1.

3. Norges trEelastutforsel 1 januar 1912.

last.

Skaaret

last.

Hugget

last.

Januar.

Rund-

last.

Stav.

Splitved,

brænde

etc.

ma ut3 m m m8 ms

Ialt.

Sverige - 97 - 156 25€

Danmark . . . . . . • 8

Island - - - - - -

Tyskland . . . . - 950 - - 391 - 1 341

Nederlandene 1 127 3 612 . 133 304 - 5 176

Belgien - 4 017 - - - - 4 017

Storbritannien . . . . 16 374 7 778 9 385 23 046 4 207 595 61 385

Irland - -

Frankrike . . . . . . - 937 47 - - - 984

Portugal og Madeira .

Spanien • '' "' - - - -

De Kanariske øer . . - 1 075 - . - - 1 075

Italien - - r - - - -

Afrika ...... . 387 119 3 - - - 509

Australien 6 410 614 - - - - 7 024

Andre land . . . . 375 1 799 - - - - 2 174

_.....

Fredrikshald - 1 474 149 3 939 520 6 082

Sarpsborg 76 - - - - - 76

Fredrikstad 15 162 6 855 - 850 1 317 611 24 795

moss - - - . - ° ...

Kristiania 3 854 1 978 99 1 879 - • 7 810

Drammen 1 997 940 3 - 29 , 2 969

Larvik . . . . . . . 2 091 628 - 136 - 2 855

Kragerø .. - - 4 258 - - 4 258

Brevik . . • • . - - 1 375 2 871 - - 4 246

Porsgrund - 327 4 488 4 244 - 9 059

3kien - 1 365 1 636 131 - 3 132

aisør . . . .... . - 1 002 - 687 • - 1 689

r vedestrand . . - - • 258 - - 258

A.rendal . . . . 7 6 2 055 - - 2 068

Grimstad - - 891 1 145 - 2 036

billesand . • • . - 791 214 - - 1 005

ECristiansand . . . • . - 1 608 • - 512 19 140 2 279

Yl andal • • . • . . - - - - - - -

Frondhjem . . . 1 493 957 - - 2 713 - 5 163

gamsos . . • . •

kndre by r . e . . . .

1 659 - - - 1 659

- 2 206 - 304 - 2 510

Ialt 1912 24 673 21 006 9 438 23 179 4 902 751 83 949

- 1911 20 011 13 454 3 896 28 716 1 013 545 67 635

— 1910 20 809 20 649 2 936 21 615 4 368 244 70 621


1912. 4

Norske dampfartoier . 3 508 1 635 019

seilfartøier . . 820 152 624

Fremmede dampfartoier 1 774 1 073 692

Herav i november 1911 .

n••

. Skibsfarten **Hem Norge og utlandet I januar—november 1911.

— seilfartflier . 1 136 68 141

In lt

: Januar—novbr. 1911 7 238 2 929 506

1910 7 172 2 807 970

1910

Ankomne fartigier. A.vgaaede far Wier.

604 280 621

654 276 529

1 056

509

996

790

Fra utlandet . • . • • • .

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg .

Ialt

509 794 3 901 1 788 808

166 106 1 041 294 199

1 078 372 2 410 1 701 555

51 108 2 114 106 852

. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i oktober 1911,

sammenlignet med tidligere aar.

Oktober.

A. Antal av takserte telegrammer.

Til indlandet

utlandet

B. Antal telefonsamtaler

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr.

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

1909 6 682 2 Q,00 327

3 351 1 805 380 9 466

3 581 1 731 810 9 561

3222i 1 452 963 8 912

116 128 331 573

172 134 284 566

1909. 1910.

Januar— oktober.

A. Antal av takserte telegrammer :

Til indlandet 1 475 096 1 629 110 1 785 434

- utlandet 448 093 481 089 511 964

1 923 189 2 110 199 2 297 398

Fra utlandet

509 232 550 967 576'921

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

5 126 448 kr. 4 685 090

5 480 872

944 244

3 891 414

3 791 099

3 294 822

286 235

299 006

679

98

432

267

1 476

1 514

1 670

172

142

367 018

35 202

426 782

13 601

842 603

801 507

901 096

105 224

1911.

76 383

178 559 200 567 225 779

49 549 50 147 55 925

228 108 250 714 281 704

57 431 59 044 63 968

285 539 309 758 345 672

315 279 351 131 406 448

502 524 539 462 590 264

113 404 121 976 130 328

985 403 1 052 793


Bane r.

Statsbane :

Smaalensbanen . .

Kristiania-GjØvikbanen

Kongsvingerbanen . .

SolOrbanen . . .

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

StØren-Aamotbanen .

Trondhjem-Størenbanen

Merakerbanen . . .

Hell-Sunnanbanen

Arendal-Aamlibanen . .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

jtederbanen

Bergen-Voss-HOnefossb.

Ofotbanen

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Hovedbanen . •

Urskog-HOlandsbanen

Valdresbanen .

Lierbanen

Holmestrand -Vittingfossb

TOnsberg-Eidsfossbanen

Rjukanbanen . • • •

Grimstad-Frolandbanen

Lillesand-Flaksvandb. .

Nesttun-Osbanen .

Thamshavnbanen • •

Sulitjelmabanen . .

Samtlige baner (statsog

privatbaner) 1911

I samme tidsrum 1910

6. Jernbanernes driftsindtægter 1 november maned 1911.

Trafi-

kert

læng-

de.

Km.

250

189

115

94

53

167

143

229

38

26

321

51

102

105

58

78

74

76

402

43

2 614

681

57 I

109

21

30

48

46

22

17

26

25

13

3 096

3 012

Person-

Indtægter i maanedens 1OP.

Nr. 1.

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

trafik.Godstrafik.

Øvrige

indtægter.Tilsammen.

Ialt.

Pr,

dag

og

banekm.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

136 901.89

44 837.69

31 309.28

7 287.67

78 046.99

73 561.48 t

100 177.92

85 749.14

75 030.74

13 252.6o'

47 219.75

33 439.53

29 126.58 108 601.99

37 241.19 84 027.86

10 361.s8 18 984.91:

4 583.98 8 361.90

i

39 875.68, 109 776.86

11 736.26 46 592.46

13 358.72 56 395,84

10 753.27 11 803.46

3 907.89 3 401.94

5 776.96 14 200.20

4 557.47, 3 078.83,

16 826.96 11 330.89 i

65 426.43i 50 903.21 ,

1

1 298.6o 156 288.03 i

1 001.97

533.24

451.04 ,

130.38'

1 379.90

407.98,

694.17,

367.37

44.45

A

287.32 1

150.73!

954.44'

48.2o

63.27,

245.90:

66.53

208.39'

702.82

417.oi

238 081.78

131 120.07

106 791,06

20 670.65

126 646.64,

107 408.99'

138 422.74,

121 636.42

29 491.24i 1

12 960.78:

149 939.86;

58 479.45

70 709.00'

22 604.93 1

7 373.1o,

20 223.o6

7 702.83:

28 366.24

117 032.46,

158 003.641

1 418

110.74

814 525.40

610 833.42

113 540.57

709 313.58

633 432.60

679 748.02

709 815.56 i

170 452.2lI

78 573.65 1

802 879.33

289 393.62,

369 791.67;

134 401.82

50 609.84

128 662.98

49 110.59

174 708.62'

981 303.24

824 096.14

37.07

28.17

34.72

7.89

87.47

24.79

31.07

20.26

29.32

19.75

16.35

37.09

23.70

8.37

5.70

10.78

4.34

15.02

15.95

125.26

626 776.87 1 038 618.06 8 270.oi 1 673 664.94 1 9 743 303.6 0 24.36

61 863.53

2 692,88

5 697.19

1 089.80

1 917.78

2 072.62

8 002.35

776.23

406.20

1 991.90

3 595.26

466.60

167 255.09

6 954.55

13 161.30

3 963,23

5721,12

2 741.03

66 361.99

593.50

1 855.16

809.29

28 737.11

16 218.081

2 499.13

48.77

169.27

301.70

395.17

793.97

250.52

135.75

35.37

542.93

131.60

231 617.75

9 696.20

19 027.76

1) 5 354.73

8 034.07

5 607.62

1)74 614.86

1 505.48

2 296.73

3 344.12

32 463.97

16 684.68

1 258 922.86

57 860.90

131 723.26

1) 34 114.77

44 428.3o

32 261.62

1) 334 823.68

10 937.37

12 243.56

37 235.03

121.00

6.63

7,90

2) 8.69

9.68

4.39

2)35.13

3.25

4.71

9.36

37.45

143 252.18

62 824.31 31.59

717 349.21 1 352 989.51 13 574.19 1)2083 912.91 1)11 903 931.44 2)24.94

635 058.29 1 198 498.39 14 649.37 1)1848 206.05 1 1)11 228 546.68 2)24.24

1) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord og Tinnsjø.

kun jernbanestrækningen.

2) Vedkommer


Juli—december

Januar

Juli—december

Januar

Juli—december

Januar

I. Almindelig brændevin

II. Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

b. Bestemt til anvendelse indenlands.

III. Korn anvendt til malt

Juli—december

Januar . . . . .......

Juli—december

Januar

Riket

Byerne

1912. 6

Bygderne

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter I de syv forste maaneder av

terminen 1911-1912, sammenlignet med tidligere terminer.

Kristiania

IV. Ætylæter.

$ Akkordforhandlinger

t Konkurser

$ Akkordforhandlinger

1 Konkurser . . . .

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

[ter h, 100 pct.

...., .. — ._

1909-1010. 1910-1911. 1911-1912.

380 632

14 956

909 965

228 188

381 329

96 756

Ialt (100 p ,t. styrke) liter 395 588 1 138 153 478 085

[ter h 100 pct. 77 038 70 983 41 549

..... _ ....... ..._ 10 681 16 583 -

Ian. (100 pet.

styrke) liter 87 719 87 566 41 549

[ter b, 100 pct. 119 581 143 497 197 638

— .. .— _, 13 426 31 417 32 929

Ialt (100 pet.

styrke) liter 133 007 174 914 230 567

kg. 3 502 329 3 839 699 4 363 164

. . „ . — 1 150 555 1 166 902 1 190 477

Ialt kg. 4 652 884 5 006 601 5 553 641

kg. 12 059 6 050 9 440

— 3 706 5 607 3 020

Ialt kg. 15 765 11 657 12 460

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i januar 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

1910.

17

54

6

20

11

34

$ Akkordforhandlinger 2

( Konkurser 7

$ Akkordforhandlinger

Bergen

Trondhjem

1 Konkurser

$ Akkordforhandlinger

1 Konkurser I

-

2

1) Herav 6 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted.

Januar.

1911. 1912.

15

27

9

16

6

11

1

4

2

3

1

19

1) 46

8

27

11

19

2

9

6

3


-4,

..w

..kl

ce

c'41I I

c.)

co. •Cd4 I I I I

Zi... ip l I I Pi

0

04 NNNN

:74

"4 i "tti 'II '11 .41

,.. pf! I I

c.,

r.. r.. r4 ci 7.'

=

CS

r-4 r-4

Cn

Cn Cn Cn Cn Cn

C) r. r. r, r,

=

CT, Cn Cn = CI) PA i

r, T-4 r-4 .. 0-4

Ce S..i

‘4 V.• .‘:,1 2 4, V,

Q)

.w

0

;4

1.1)

• ' • • Cn c) ..4

r-4

r-4

Cn C74 Cn

Cr4 v. r-4

(:)

CZ CY) C.5.)

,-4r-4 r-4

s-

.`-'41 V, 2 74 ;.1,

Q) . . . c":4 V, a") 2 ;1

.14 C O

---


••n••=•n••••n•••n

cl";`,1*.-- •,17-

'11

-CO?- CC

CXD CO C:q CO

CX) CX) 4:q C:3

.2c:D GM 10 C:D CX)

c:D CXD ,71.1

p: C10C CO

cd W 00 k,. Cn

P4

bo

bo

ca

k,- C:) CXD (:)

Ol co VD VD 1CD

CXD ,CD CXD

C:D Cn 10 c:D CXD

p: cn C:D Cg CO 714

4 c,z QUO CXD

71.1 CC) cn

• •

ca

'14.1 r-4 IC) 10

C,2 Gq G,2 ,,H

IC C,1 ),0

C:) cCD c:D

co 10 1.-4

Gq CK) i-- '7,t1

COD CO C:q

CO GC ,,H ,,H

CO C:D ,,H Cn ,7H

Cn 0 r-4 CO CO

CO 10 CM r-4

COCO

CO i,. C:3 C:3 (3)

C:› 10 .70 CO

CO CO C:q CC3

C;)CO C:q OZ

s..

.C2

E

cs.)

c.)

a)

•=1

W

ç=i

pg CX) cLD r-.1 iCD

,,„ .,H 10 c:,Z

78 4 C4 'rti

C.C) C,I CK) ,C3 C:3

tb z,.

c; CXD Cn

CA C.,

W 40 C5 1-- 10 VD

cb p. "


Mnr'

1912.

10. Opgave over indskud i nedenanforte private aktiebanker og sparebanker

pr. 1 januar, 30 juni, 30 november, 31 december 1911 og 31 januar 1912.

Bankens navn.

Tils.

b.

Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Pr. 1/1 1911. Pr. 30/6 1911. Pr. 90/11 1911. Pr. 91/12 1911. Pr. 91/1 1912.

Kr. Kr. Kr. Kr.- Kr.

Christiania Sparebank . b. 43 524 012 ! 227 441 42 783 355 44 149 279 44 416 492

Akers Sparebank b18 440 6411 18 511 611 18 643 541 19 976 342 19 970 977

1 a. 2 148 183 2 869 921 2 575 283 2 374 788 2 830 581

Christiania Bank og Kreditkasse

• • b. 35 889 762 35 288 887 37 106 599 37 881 792 37 790 457

Kristiania Spareskillingsbank . . b. 7 281 184 7 341 926 7 310 028 7 521 342 7 612 262

1 a. 3 827 633 4 585 455 4 150 951 4 266 931 4 479 382

Den Norske Creditbank

b. 59 799 157 60 923 440 63 250 393 67 031 675 67 210 054

1 a. 4 053 615 3 807 858 4 754 978 4 898 596 5 571 567

Centralbanken for Norge

b. 60 036 661 62 194 751 63 480 944 65 642 234 66 116 652

( a. 76 005 97 533 64 797 67 506 48 229

Fredriksstad Privatbank

/ b. 6 591 860 6 509 124 6 810 149 7 213 474 7 352 444

) a. 344 815 309 236 382 882 244 884 366 911

Oplandske Kreditbank, Hamar . .

b. 6 863 384 6 667 558 7 077 155 7 375 219 7 366 011

. $ a. 221 715 122 120 135 221 235 426 249 989

Gjøviks og Oplands Kreditbank .

( b. 5 243 455 5 417 453 5 612 870 5 839 199 5 756 530

Drammens Sparebank b 6 915 589 6 803 499 6 859 121 7 125 065 7 123 768

1 a. 539 670 s 240 576 390 023 664 095 238 964

Drammens Privatbank

b. 17 432 791 17 696 162 18 241 843 18 080 418 17 995 102

I a. 309 760 425 357 348 261 362 478 426 453

Drammens og Oplands Kreditbank .

b. 19 642 083 18 158 282 18 314 607 19 196 527 19 282 069

TOnsbergs Privatbank b5 839 463 5 732 775 5 654 216 5 868 201 5 913 200

1 a. 392 198 212 260 242 785 295 535 5) 157 139

Skiensfjordens Kreditbank, Skien

. 1 ba:10 138 797 8 774 927 9 243 651 10 572 126 9 439 679

21 620 14 519 13 724 18 789 15 686

Kreditbanken i Porsgrund .

( b. 1 991 785 1 644 473 1 824 847 1 837 565 1 792 655

14 504 23 538 4 455 6 214 5 230

Kreditbanken i Kragerø

/ ba. 2 533 371 1 997 163 2 126 576 2 174 235 2 122 467

1 a. 29 107 71 680 14 067 18 406 20 620

Notoddens Kreditbank

b. 526 338 446 815 542 513 589 742 522 236

Saaheims Kreditbank

1 a.

. 20 233 26 329 126 549 6) 48 552

b.

- 93 874 345 018 324 069 279 233

Christianssands Sparebank b6 224 856 6 180 825 6 317 888 6 482 971 6 420 335

Stavanger Sparekasse b7 206 497 7 450 710 7 650 208 7 974 044, 8 017 203

Stavanger Privatbank .

1 a. 229 300 187 308 304 470 230600' 236 540

.

b. 10 551 310 10 167 782 10 611 296 10 972 835 10 990 569

Bergens Sparebank b16 988 583 16 711 826 16 964 589 17 664 600 17 747 977

1 a. 3) 458 405 994 046 707 9561 4) 765 331 805 711

Bergens Kreditbank

b. 35 883 5921 37 655 875 39 234 986' 38 100 817 38 103 945

Kristianssunds Kreditbank

i a. 69 600 53 859 76950j 52 692 49 903

i b. 2 724 545', 2 458 689 2 742 667 2 900 328 2 853 036

Trondhjems Sparebank . . b. 16 742 882 116 509 440 16 350 711 16 911 484 17 048 142

374 155 361 454 506 151 , 375 769 494 587

Privatbanken i Trondhjern 1) . .

/ ba. 7 666 631 7 688 497 7 938 068 8 320 066 8 585 270

252 142 448 681 361 895, 414 164 341 446

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem / a'

b . 16 960 059 16 828 071 17 655 837 17 998 929 18 335 359

287 193 240 243 293 803 298 986 233 876

Nordlands Privatbank, Bodo 2) .

/ la). 2 962 612 2 868 837 3 037 113 3 091 658 2 960 670

13 649 620 15 085 877 15 354 981 15 717 739 16 621 366

432 601 900 431 950 713 443 730 789 458 816 236 459 124 794

Indestaaende ialt 446 251 520 447 036 590 459 085 770 474 533 975 475 746 160

Indestaaende paa samme tid 1910 428 739 723 1 423 291 905 438 545 536 446 251 520 429 775 538

----”— - — - 1909 400 259 637 403 292 633 416 420 628 428 739 723 400 386 671

- 77-.. . 1908 381 561 436 375 845 957 388 054 042 400 259 637 382 927 777

..-71-

.. - .. 1907 350 604 393 356 242 149 365 663 996 381 561 436 355 699 281

1) Inkl. filialen i Kristiansund. 9) Inkl. filialen i Svolvær : Lofotens og Vesteraalens Privatbank. S) Desuten

paa postremisse kr. 271 671. 4) Likesaa kr. 302 341. 5) Likesaa kr. 37 387. 6) Likesaa kr. 67 312.


9

II. Norges folkemængde ved utgangen av 1911 og folkemængdens

bevægelse 1907-1911.

I tilslutning til de for hvert av aarets tre første kvartaler (senest i

Meddelelser nr. 9, 1911) givne oversigter over folkemengdens bevægelse

kan der nu meddeles følgende beregning over den samlede bevægelse i

aarets løp:

Beregnet hjemmehørende folkemængde pr. 1 januar 1911 . . . 2 390 402

Overskud av fødte i 1911 . -1- 30 186

Oversjøisk utvandring i samme aar 12 478

Antat indvandringsoverskud utover den øvrige utvandring . . 3 584

Netto overskud ved den samlede bevægelse . . d- 21 292

Folkemængde pr. 31 december 1911 2 411 694

1 9 1 1 . Gifte par. Levendefødte 2). DO° 2). Overskud av fødte.

Rikets bygder . 7 829 43 276 21 713 -I- 21 563

— byer . . 6 965 18 076 9 553 + 8 523

1 910.

Tilsammen 14 794 61 352 31 266 30 086

Rikets bygder 7 852 43 533 22 524

— byer . 6 710 17 898 9 321

1 909.

d- 21 009

-4- 8 577

Tilsammen 14 562 61 431 31 845 + 29 586

Rikets bygder . 7 798 43 136 22 278 -E 20 858

— byer . . 6 282 18 271 9 325 -1- 8 946

Tilsammen 44 080 61 407 31 603 29 804

1908 . . 14 153 60 866 33 181 d- 27 685

1 9 0 7 . 13 953 60 722 32 789 -F 27 933

Oversjøisk utvandring:

1907 1908 1909 1910 1911

Riket . . 22 135 8 497 16 152 18 912 12 478

Beregningen for 1911 er foreløbig, da der for enkelte prestegjeld endnu

mangler opgaver over gifte, fødte og døde, og de indkomne opgaver desuten

ved den senere foretagne revision kan komme til at undergaa nogen mindre

forandringer 3), men forskjellen mellem de her meddelte og de endelige tal vil

neppe være av nogen væsentlig betydning.

Jfr. Statistisk Aarbok 1911, side 2, note 2. 2) Indregistrerte i vedk. aar. 8) Denne

bemerkning gjtelder tildels ogsaa tallene for 1910.


CG44 ▪ ra G)

PI gO *11°1 '1' I

;$ I :4 01* E-1

ga

va Q g ei

•r• • I

a

CG

as

*

0 1

2 g

-11

.0.0.0.-40,10.0.0

ri .4 re .. .4 .. r4 ro ri v. ,.., r. ....1 . ::: 2

., c. tn 0, CA C, 0* 0, CM CI, -C", CM 0, C.a CC Cn

v. r. rf v. r. 1.1 . ir.1 . ...4 v. 1.+1 r..0 .. ,..4 I-I

00 coa) CS, GO CX) c,0 G0 6, G0 c.0

ORGOigcOeSOL%'1

o3• Os C 1

ko

CC

G•2

CD

CD

co

Os

CO 0)0 t•C•2 co

• 0, ...44 C'

ko CO eff U"

CC,

Os

C:n CO CC Os 4,1 C\lea

r.1

r. GO c-Q

CT, ai CC d'f C`I .4'2 GO C

't

CV.

rrj

o

CG

o

d

Os'raa1

-i

CC) CO C',1 L.-. i r a C 2

N

o et.

r-I

co

bo

ci

cG

ri)

• 0 C., (7, C c..0 eS0 b_n 00

cq CD 00 r. 00 al co 0.1

I I 1

C,1

`t ti ""4 r-i 1"4iri 1-1 .1

N

0 NC,2OMC,/ NG,Z WC,2

N (30 er' ":t4 4N/

o

o

tao

a • CO • ri •

•10--

CC G•,---r4 O 00ceCn M CC,

• co " tp

Os

co 0

a

• •

r-i

o C Cr, 4,i1 CO CO 0 CO GO

03 ..0±, cr., et. ,-, cx)

kC 4,11

"71'4

coC' tz

`". ri

1:51

o

dl at) 10 a),0 0 a) 00 co

t MUM

c2 C2C2 Z '4 CD ri

n••••

r-I r-4

1-4

Cr)

r-I

ri

N

CO GO

C7)

41110111

- CC cc, o C C tf,lO Ot (7,

1.-1 Si 10 U.'

kO

C,./

7..$

;1

o

E-1

r. r. 1.0 r. co . ,--i ..* c:7-, CC) . co

v 8 a, V, ,ti :,-, t-- 53 ,ti 7n" ,t, 2 ko —

c.c co cs::, x. . o . -... cr.) 9--i ''''

oo ..-.

r--1

• C co )69, t- ;P., 00 7_11 C•2

Tri r-4

N

rr.

IC .4. 0 r.G';. di a) 03 a)),)

C\/ c C9 "11 c".

CeD r4

Cr?,

c o 00 ,c) 0 0 4

,c2 F4' co

c,/ Ï.0 7ti

• N

C•2

1912.

13. Industristatistikken og Fabriktmllingen.

„Meddelelser fra Norsk Arbeidsgiverforening"

indeholdt i sit hefte for februar maned d. a. en artikel, hvori Fabriktællingen

1909 paa grundlag av en i artikelen opsat tabel angripes for uoverensstemmelser

med Riksforsikringsanstartens Industristatistik og fabrikinspektørernes beretninger.

Et resumé av denne artikel blev indtat i „ A ftenposten" nr. 143.

Byraaet har som svar paa artikelen sendt Arbeidsgiverforeningens

Meddelelser nedenstaaende med anmodning om at det maa optages i Meddelelsernes

marshefte.

I anledning av den i Norsk Arbeidsgiverforenings Meddelelser for

februar d. a. under ovenstaaende overskrift (med tilføiende av „Uoverensstemmelser")

indtagne artikel, skal byraaet bemerke følgende:

1. At antallet av fabrikker efter byraaets opgaver er mindre end

efter fabrikinspektørernes statistik, har sin grund dels deri, at byraaet

har utelatt en hel del smaabedrifter, som det ikke regner store nok til at

medtages blandt fabrikker, dels og fornemlig deri, at en mængde i fabrikinspektørernes

lister anførte fabrikker viste sig at være nedlagt (se

indledningen til Fabriktaallingens første hefte).

2. At det av byraaet anførte antal av fabrikker viser endnu større forskiel

i sammenligning med Riksforsikringens Industristatistik hitrører derfra,

at denne maa medta selv de mindste anlæg, som henhører under dens

administration. Uagtet byraaet saaledes har trukket en snevrere ramme

om hvad der skal medregnes til fabrikker, har det i sammenligning med

andre land, f. eks. Sverige, snarere medtat for mange end for faa.

3. At arbeiderantallet i sammenligning med fabrikinspektørernes og Riksforsikringens

statistik i det av Arbeidsgiverforeningens organ opstillede

opgjør viser et adskillig lavere tal, bitrører dels fra forskjellen i henseende

til antallet av fabrikker, dels derav, at nævnte organs opstilling

er feilagtig. Den benytter nemlig for byraaets vedkommende det

ringere antal arbeidere, som i tabel 5 er opført for utgangen av

aaret, istedetfor det gjenne ra snitlige antal arbeidere i driftstiden,

som danner grundlaget for Riksforsikringens og likesaa for fabrikinspektørernes

arbeiderantal, og som findes anført i Fabriktsellingens

tabel 1-4. Som eksempel paa hvilken forskjel denne omstændighet

medfører, kan nævnes, at i trævareindustrien var den samlede arbeidsstyrke

i driftstiden 15 588 (tabel 2), men ved utgangen av aaret alene

11 403 (tabel 5), ved jord- og stenindustri likesaa henholdsvis 5 712

og 4 140.

Herav følger, at den i Arbeidsgiverforeningens Meddelelser opstillede

tabellariske sammenligning ogsaa paa dette punkt er meget misvisende,


4. Med hensyn til den fremgang, der i byraaets indledning til Fabrikteellingens

første hefte er paapekt i henseende til antallet av hestekræfter i aarene

1900-1909, da har byraaet, for at paavise dette forhold, den s am m e

brutt o b er e g nin g, som i Riksforsikringens statistik har været brukt

like til og med 1907. I den av byraaet gjorte anvendelse, hvor det

kom an paa at angi en maalestok for fremgangen, er denne beregningsmaate

i ethvert fald fuldt forsvarlig.

5. Talen om, at Fabriktællingen er „faldt uheldig" ut, er særdeles ubeføiet,

baade av de ovenanførte grunde og under hensyn til at hovedresultaterne av

Fabriktællingen, produktionsstatistikken og statistikken over de i fabrikdriften

betalte arbeidslønninger m. v. først vil bli behandlet i de følgende

hefter, som altsaa Arbeidsgiverforeningens organ ikke har hat nogen

anledning til at se, men som det antagelig vil faa anledning til at gjøre

sig bekjendt med i løpet av sommeren og høsten dette aar.

6. Man henviser forøvrig til den redegjørelse, som byraaet har avgit som

svar paa et i Aftenposten tidligere indtat angrep, der var av samme indhold,

som det nu i Arbeidsgiverforeningens Meddelelser indtagne. Byraaets

redegjørelse er indtat i Aftenposten for 29 februar d. a.

Johannes II;ornctads boktrykkeri.

Trykt 1 april 1912.


Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyraa.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

30t_J.! bind. Nr. 2. 1912.

Side.

I. Toldintrader i februar 1912 13

2. Indførsel og utfOrsel av enkelte hovedartikler

i februar 1912 14

3. TrEelastutførsel i januar og februar 1312 16

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet

i december 1911 17

5. Korrespondanse ved rikstelegrafen og

rikstelefonen i november 1911 . . . . 17

6. Jernbanernes driftsindtægter i december

1911 . 18

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og

ætylæter i februar 1912 19

8. Antallet av akkordforhandlinger og

konkurser i februar 1912 ... 19

111111110•1"

Indhold.

Side.

Indskud I endel større private aktiebanker

og sparebanker 1 januar, 31. januar

og 29 februar 1912 . . . . . . . . 20

10. Foreløbig opave over de i 1910 ved hvert

toldsted hjemmehørende, i utenriksk fart

beskjteftigede fartOier, deres antal og

tonnage med oplysning om den optjente

bruttofragt 21

11. Opgave over indførsel og utførsel av de

vigtigste artikler i aaret 1911, sammenlignet

med det foregaaende aar 22

I. Rikets toldintrader i februar 1912, sammenlignet med tidligere aar.

A. I februar maaned. 1910. 1911. 1912.

Indførselstold ..... kr.

Last- og fyravgift for utgaaende

Forskjellige indtægter

— indgaaend.e . .

B. I juli—februar maaneder

Anslaat for det hele budgetaar .

Ialt kr.

n11•11n1111

. kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo februar,

Indførselstold

Last- og fyravgift for utgaaende

Forskjellige indtmgter.

indgaaende .

kr.

1•11n11111=1

2 337 587 2 320 575

82 064 89 503

140 136 140 534

3 534 I 4 878

2 563 321

2 555 490

1909-1910. 1910-1911.

33 728 768 35 153 232

41 500 000

1910.

43 519 410 I 47 513 700

2 653 500 2 795 128

71 698 77 236

2 416 582

91 192

167 658

5 706

2 681 138

1911-1912.

36 757 471

46 200 000 49 400 000

1911. 1912.

49 835 747

2 927 474

89 062

Ialt kr. 46 244 608 50 386 064 52 852 283


1912. 14

Artikler.

Indførsel.

1. Kjøt, urøkt, ellers (t.-nr. 115)

2. Flesk, urøkt, ellers (t.-nr. 116) .

3. Byg, uformalt

4. Malt

5. Rug, uformalt

6. Rug, formalt til mel

7. Hvete, formalt mel . . .

8. Ris, avsk., samt r:1 engryn og rismel

9. Te

10. Kaffe

11. Sukk er

12. Sirup

13. Tobaksblader

14. Brændevin og spiritus paa fust

16. Vin paa fustager

16. Bomuld .

17. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

10. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 504)

20. Salt (koksalt) . . . . .

21. Stenkul, cinders, koks . ..

22. Maskiner og motorer etc. . . .

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

Utforsel.

(Norske varer.) 2 )

1. Hermetiske matvarer

2. Tørfisk

3. Klipfisk ....

4. Fetsild, saltet

5. Anden sild, saltet

6. Smør

7. Margarin

8. Kondensert melk

9. Rogn ....... .

10. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat

15. Cellulose, tør .

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker

18. Kli

19. Pakpapir

20. Trykpapir . • . .

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) .

23. Kobbermalms)

24. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

25. SOm

26. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

2. Forelobig opgave over indførsel og utforsel av enkelte hovedartikler

CD „

o

kg. 546 049

285 164

- 5 643 019

92 372

- 14 787 354

- 3 141 532

- 2 923 336

- 260 840

10 487

- 788 416

- 2 234 970

- 1 342 084

89 053

- 297 386

- 198 836

205 586

- 276 881

93 278

- 705 475

Ton 13 973

- 192 723

Kr. 819 073

kg. 1 239 790

705 345

- 1 834 890

hl. 43 309

22 342

kg. 158 173

47 833

- 1 204 123

hl. -

kg. 2 132 690

hl. 8 684

ms 94 753

kg. 1 343 500

- 31 035 825

- 15 661 160

- 248 647

- 381 385

- 2 161 708

- 4 976 846

- 5 474 560

r.-t. 22 373

kg. 15 590 000

- 5 205 418

-

Kr.

212 918

Kr.

1910.

Februar.

Mængde. Beregnet værdi.

1911.

495 060 128 737

418 039 351 395

3 655 274 3 353 748

95 449 75 017

12 651 598 14 328 809

2 761 816

4 048 971

192 353

14 144

463 702 788 268 ,

2 562 718 2 803 357

1 408 945 1 305 621

135 948

245 897

255 074

349 134

150 065

93 607

860 831

25 166 22 822

187 326 289 728

1 479 865 1 842 663

n•nn••••• •nnn•.

1 563 809 1 888 741

827 206 977 914

3 314 798 2 547 213

27 000 23 982

19 118

191 141

40 625

243 866,

51 211 55 230'

1 312 005 1 203 480

76 102

387 200 202 974

7 997 16 017

95 928 95 748

1 745 840 1 081 649

40 368 450 28 112 522

15 895 243 17 054 636

528 000 88 570

460 590 413 364

1 521 606 1 295 914

4 293 184 3 833 246

6 546 275 6 846 362

23 779 7 689

17 475 000 24 197 00

18 095 39 431

17 067 520

158 736

1912.

2 286 614

3 848 282;

143 726 1

12 115

139 990

220 917

247 376

352 486

178 390

101 095

7 209 456

93 000

1911. 1912.

Kroner. Kroner.

247 500 65 700

426 400 305 700

365 500 477 900

21 900 17 300

1 322 100

382 500

880 700

42 300

30 000

496 200

486 900

169 100

163 100

331 900

28 503 900 39 665 700

1 172 900

612 100

1 591 100

540 000

191 200

372 700

51 200

787 200

3 300

52 300

575 800

2 542 100

104 800

1 211 100

1 907 400

31 700

175 000

123 300

686 900

1 047 400

35 700

401 900

1 200

256 000

50 800

4 961 200

1 963 000

408 200

837 000

31 600

25 900

1 060 200

897000

156 700

168 000

298 200

255 100 247 400

495 800' 370 100

6 714 043

43 500

748900

77 500

58 900

788 500

537 100

276 800 243 100

2 931 700 5 446 900

1 479 800 1 842 700

16 828 700 23 418 600

1 416 600

723 700

1 273 600

615 600

446 900

536 500

55 200

710 000

2 900

27 400

1 105 200

2 058 600

77 900

1 012 100

2 387 600

6 200

157 100

160 000

590 300

1 174 900

11 500

532 300

2 700

108 100

28 800

5 165 000

19 486 300120 286 700

1) Beregnet efter forholdet i 1910 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under trælast,


februar maaned samt januar og februar 1912, sammenlignet med tidligere aar.

Mængde;

Januar og februar.

1910. 1911. 1912.

1 028 032 856 384 515 386

494 596 802 131 798 663

17 777 708 12 419 924 9 566 202

204 490 210 994 193 093

37 415 923 33 600 138 20 635 239

6 495 757 6 601 676 4 941 289

7 353 397 7 819 630 7 519 044

411 408 418 364 330 424

17 021 22 717 20 025

1 690 475 1 220 897 1 281 111

5 001 328 5 977 997 5 254 153

2 851 652 2 615 460 3 300 196

333 775 259 026 376 318

631 118 508 907 525 869

401 609 515 595 535 801

548 892 814 268 724 108

470 599 456 267 507 984

140 314 145 646 159 330

10 727 754 7 467 097 13 496 878

34 299 72 125 40 984

375 802 413 368 507 704

2 042 843 2 904 328 3 719 991

2 145 088 2 742 635 4 219 669

1 353 923 1 947 477 2 038 832

4 794 518 7 039 782 6 034 927

81 909 61 041 46 113

50 710 62 206 117 398

285 940 362 849 397 203

82 933 94 280 93 822

1 908 417 3 331 144 2 399 687

33 150 559

2 760 690 747 275 538 874

26 644 16 513 29 681

165 374 163 563 179 697

3 942 540 4 317 905 3 380 505

69 820 065 77 815 375 71 785 064

29 592 020 32 351 605 37 599 773

344 147 838 000 88 570

889 679 840 204 921 808

4 075 098 2 691 231 4 166 752

10 419 337 9 018 931 8 396 779

11 631 616 12 789 072 13 897 559

33 027 35 780 13 789

37 250 000 41 658 000 53 417 000

- 31 095 149 431

19 743 154 31 277 220 24 091 276

338 125 317 648 203 047

- -

.11n1.1

Beregnet værdi.

1911. 1912.

Kroner. Kroner.

1

3

1

1

1

1

1

1

428 200 262 900

829 700 685 900

220 200 1 332 100

48 500 44 500

458 900 2 811 200

895 100 862 100

672 500 1 644 600

92 000 72 600

48 300 42 800

382 100 1 700 900

135 800 1 681 300

313 900 396 000

310 800 451 600

687 000 709 900

515 600 535 800

188 800 700 800

132 300 161 100

165 200 1 242 700

122 100 1 079 700

769 900 436 500

367 500 9 741 000

6

2 904 300 3 720 000

38 469 300 43 697 700

65 158 000 74 013 700


2 057 000 3 164 800

1 441 100 1 508 800

3 379 100 3 017 500

1 220 800 958 200

665 200 1 444 900

707 500 889 200

94 300 93 800

1 998 700 1 415 800

6 600 15 700

100 900 72 700

1 137 900 2 061 700

4 334 400 3 884 500

259 100 252 600

2 334 500 2 671 700

3 882 200 5 263 900

50 300 6 200

319 300 350 300

218 000 507 400

1 443 000 1 293 100

2 046 200 2 281 900

56 700 22 200

958 100 1 175 100

2 100 10 200

469 100 361 300

101 700 62 900

10 002 200 11 198 600

39

286 000 43

985 000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

io.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

I 23.

træmasse og cellulose er ogsaa rnedtat utførselen av svensk vare. 5) Herunder ogsaa endel skjærsten.

15

I

I

Nr. 2.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.


1912. 16

3. Norges trtelastutforse1 1 januar og februar 1912.


481

2 121

30 087

1 417

191

8

1 161

7 165

10 804

19 773

363

2 452


140 2 532


6 343 1 958

13 856 1 178

701 3 348

Januar og februar.

Land, hvortil og told.

Skaaret st e de r, hvorfra utført. Hugget Høvlet

Rund-

last. last. last. last.

Sverige . ..

Danmark . . . . . .

Island

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien

Irland .. . • •

Frankrike

Portugal og Madeira .

Spanien

De Kanariske Øer .

Italien

Afrika

Australien

Xndre land

Fredrikshald 2 211

Sarpsborg 76

Fredrikstad 30 506

3

122

901

16 688

Moss

Kristiania 7 333 3 766 140

Drammen 6 904 1 834 3

Larvik 4 019 1 195

Kragerø

- •

Brevik

1 375

Porsgrund

411 7 071

Skien . • • . • 2 367 3 158

Risor

1 575 2 013

Tvedestrand


Arendal

927 153

• Grimstad •

1 782

Lillesand -

791

Kristiansand

6 957

Mandal -

Trondhjem I 981

Namsos 1 659

Andre byer 457

47

1 474 149

17 219 122

5 682

1 659

5 867 1 007


ms


335

34 868

175

32

3 77

• •

Stav.

ms

391

304

5 485

2 931


2

5 109 520

1 017 3 461

3 837

3 029

5 329

2 871

5 563

936

725

258

4 501

1 145

214

512


108

29

266

80

3 860


441 74742

• n•••n••••n•••••

Splitved,

brænde

etc.

189

595

236

74

21

834


12

Ialt.

nat

383

8

2 155

10 826

10 804

107 496

4 947

2 674

32

2 672

8 457

15 034

4 049

9 484

76

53 159


15 184

8 770

8 243

5 329

4 246

13 311

6 541

4 325

258

5 581

2 927

1 005

7 664

11 523

3 318

8 593

Herav i

februar

maained.

127


814

5 650

6 787

46 111

4 947

1 690

32

1 597

7 948

8 010

1 875

3 402

28 364

7 374

5 801

5 388

1 071

4 252

3 409

2 636

3 513

891

5 385

6 360

1 659

6 083

Ialt 1912 I 55 146 50 933 17 764 35 487 9 113 1 094 169 537 85 588

— 1911 53 355

— 1910 53 594

42 489

56 146

9 006

7 562

54 413

39 845

2 578

7 370


153

74

2 071

857

163 912

165 374

96 277

94 753


Norske dampfartiger .

— seilfartøier . .

Fremmede dampfartoier .

seilfartsger •

Ankomne fartider. Avgaaede fartøjer.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

3 860

882

1 907

1 191

1 806 705

172 864

1 170 235

72 965

1 100 546 507 4 221 1 948 181

513 166 299 1 059 303 124

1 013 1 141 045 2 571 1 830 067

798 51 448 2 158 109 427

Ir.lt: Januar—dccbr. 1) 1911 7 840 3 222 769 3 454 1 905 299 10 009

191 0 7 818 3 090 932 3731i 1 860 650 10 125

Herav i december 1911 . 602 293 263 103 99 919 543

— 1910 646 282 962 150 128 840 564

No

A Antal av takserte telegrammer

Til indlandet

- utlandet

Fra utlandet

B. Antal telefonsamtaler

4 190 799

4 103 044

299 385

311 945

1910.

762 412 660

102 36 301

456 459 995

293 17 660

1 613 926 616

1 625 867 759

137 84 013

111 66 252

1911.

236 403 258 144 280 785

304 037 335 928 392 072

478 865 525 240 569 988

129 283 139 339 154 994

1 609 035 1 779 159 1 951 427

496 006 531 673 565 567

2 105 041 2 310 832 2 516 994

Fra utlandet

563 783 608 478 638 110

B. Antal telefonsamtaler

Ialt

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr.

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg .

___•.n1111111111M

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr.

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg

Januar—november.

A. Antal av takserte telegrammer :

Til indlandet

- utlandet

Ialt

1909.

133 939 150 049 165 993

47 913 50 584 53 603

181 852 200 633 219 596

54 551 57 511 61 189

2 668 824 2 919 310 3 155 104

3 361 418 3 769 506 I 4 218 414

5 163 955 5 651 688 J 6 050 860

1 073 527 1 124 742 1 207 787

2 a


B an er.

Statsbaner:

Smaalensbanen • •

Kristiania-GjØvikbanen

Kongsvingerbanen . •

SolOrbanen

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Bandsfjordb. .

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

StOren-.A.amotbanen .

Trondhjem-Størenbanen

Merakerbanen

Hell-Sunnanbanen

Arendal-Aamlibanen .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

JEederbanen

Bergen-Voss-lifinefossb

Ofotbanen

1912. 18

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Hovedbanen . • • •

Urskog-HOlandsbanen .

Valdresbanen .

Lierbanen . • • •

Holmestrand-Vittingfossb.

TOnsberg-Eidsfossbanen

Itjukanbanen

Grimstad-Frolandbanen

Lillesand-Flaksvandb. .

Nesttun-Osbanen .

Thamshavnbanen • •

Sulitjelmabanen . .

. Jernbanernes driftsindtægter i december maaned 1911.

Trad-

kert

lteng-

Person-

de. trafik.

Km.

250

189

115

94

53

167

143

229

38

26

321

51

102

105

58

78

74

76

402

43

2 614

68

57

109

21

30

48

46

22

17

26

25

13

Kr.

214 708.85

71 861.40

52 951.76

9525.78

99 326.45

101 825.46

36 813.71

54 186.36

15 739.42

7 254.39

68 462.92,

17 889.7o

16 884.n

13 912.47 ,

, I

5 18v.76

7 860.39,

5 974,41

19 031.85

116 442.86 1

1 330.97

937 164.02

81 867.80

4 837.24

8 702.98

1 669.36

2 922.14

2 942.02

12 329.44

1 054,72

562.11

2 448.85

3 612.46

634.95

Indtægter i maanedens 101).

Gods-

trafik.

Kr.

92 734.69

78 649.85

64 195.10

11 096.39

44 800.93

34 501.71

82 738.o1

68 963.19,

16 541.23,

7 347.7s

77 207.64 1

33 050.29,

47 317tio

9 316.77

4 686.2o 1

14 826.75

2061.58

10 149.21

30 940.90

158 401.00

889 526.32

128 261.48

5 603.58

10 193.70

2 913.77

6 546.23

3 091.46

72 350.44

670.07

1 367.46

963.85

9 912.92

8 934.76

Øvrige

ind-

tægter.

Kr.

2 224.98

500.49

599.83

121.95

1 160.74

533.26

758.34

464.11

151.69

37.70 1

392.58 1

123.14 1

„ I

777 .38

77.75 1

45.77,

258.92 I

7.03,

377.90

1 231.98

298.71

10 214. 25

1

2 513.86

22.95

61.52

130.00

81.79

866.48

100.38

54.67

23.31

2 119.72

83.45

Til-

sammen.

Kr.

309 668.52

151 011.74

117 746,69

20 744.12

145 288.12

136 860.43

120 310.06

123 613.66

32 432.34

14 639.87

146 063.14

51 063.13

64 978.59

23 306.99

9 912.73

22 946.06

8 113.o2

29 558.96

148 615.74

160 030.68

212 643.14

10 463.77

18 958.20

1) 4713.13

9 550.16

6 899.96

1)84 780.26

1 779.46

1 952.8s

5 532.42

13 608.83

9 569.711

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

Ialt.

1 727 779.26

965 537.14

728 580.1t

134 284.69

854 601.70

770 293.03

800 058.08

833 429.22

202 884.55

93 213.52

948 942.47

340 456.75 1

434 770.26 /

157 708.81 1

60 522,57

151 609.04 1

57 223.61

204 267.58

1 129 918.98

984 126.82

I Pr.

dag

og

banekm.

Kr. Kr.

1 471 566.00 117.61

68 324.67 6.51

150 681.46 7.51

38 827.90

53 978.46

39 161.58

1) 419 603.94

12 716.83

14 196.44

42 767.45

156 861.oi

72 394.02

37.56

27.76

34.43

7.16

87.63

25.07

30.41

19.78

29.02

19.48

16.07

36.28

23.17

8.16

5.67

10.56

4.20

14.61

15.28

124.38

1 836 904.59 1 11 580 208.19 24.08

2) 8.56

9.78

4.43

2)36.52

Samtlige baner (statsog

privatbaner) 1911 3 096 1060748.09 1 140 336.04 16 272.38 1)2217 356.51 1)14 121 287.95 2)24.59

I samme tidsrum 1910 3 096 943 915.7411 097 875. 24

1 1

18 026.97 1)2059 817.95 1)13 288 364.63 2)23.78

1) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord og TinnsjO.

kun j er nbanestrEekningen.

2) Vedkommer

3.14

4.54

8.94

34.10

30.27


Almindelig brændevin.

1 Juli—januar 138 . • • • . . Liter it 100 153 pet. 395 588

478 085

Februar ••••n• •n••n

36 440 36 440

• •

II. Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

Ialt (100 pet. styrke) liter

Juli—januar Liter It 100 pet.

Februar

n••••nn•

Ialt (100 pet. styrke) liter

b. Bestemt til anvendelse indenlands.

Juli—januar Liter tt 100 pet.

Februar

••n••••

III. Korn anvendt til malt.

Ialt (100 pct. styrke) liter

Juli—januar kg.

Februar

Juli—januar

Februar

Iv. Ætylæter.

Ialt kg.

kg.

Ialt kg.

1910. 1911.

16$ Akkordforhandlinger

7

Riket

Konkurser . .

• • 26 35

Byerne

$ Akkordforhandlinger

Konkurser . . .

.


.


9

7

4

14

Bygderne

$ Akkordforhandlinger .

Konkurser

. 7

19

3

21

Kristiania

Bergen

Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

I Konkurser

Akkordforhandlinger • •

Trondhjem Konkurser

19

1909-1910. 1910-1911. 1911-1912.

395 588

87 719

15 108

102 827

151 635

19 190

170 825

4 652 884

1 001 054

5 653 938

15 765

15 765

1 174 593 514 525

87 566 41 549

3 141 9 205

90 707 50 754

174 914 230 567

15 666 35 342

190 580 265 909

5 006 601 5 553 643

1 069 437 1 091 947

6 076 038 6 645 590

11 657 12 460

11 657 12 460

111=111111n11111111111=111

Februar. Januar og februar.

2

4 2

1

2

Nr. 2.

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter i de otte forste maaneder av

terminen 1911-1912, sammenlignet med tidligere terminer.

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i februar 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

1912. 1 1910. 1911. 1912.

11 33 22 30

')4580 62 2) 91

7 15 13 15

19 I 27 30 46

4 18 9 15

26 53 32 45

3 4 1 5

8 11 6 17

- - 3 1

- • 5 6

- - 1 -

2 2 - 5

Herav 7 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted. 2) Likesaa 13 boer.


1912. 20

9. Opgave over indskud 1 nedenanforte private aktiebanker og sparebanker

pr. 1 januar, 31 januar og 29 februar 1912.

Bankens navn.

1111•11111M111MINIMIIII

Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Pr. 1/1 1912. Pr. 31/1 1912. Pr. 23/2 1912.

Kr. Kr. Kr.

Christiania Sparebank 44 149 279 44 416 492 44 619 269

Akers Sparebank 19 976 342 19 970 977 20 061 170

Christiania Bank og Kreditkasse

2 374 788

37 881 792

2 830 581

37 790 457

2 908 398

38 052 516

Kristiania Spareskillingsbank . b. 7 521 342 7 612 262 7 622 794

Den Norske Creditbank

a.

b.

4 266 931

67 031 675

4 479 382

67 210 054

4 762 877

67 490 427

Centralbanken for Norge

ba.

4 898 596

65 642 234

5 571 567

66 116 652

5 680 884

66 513 414

Fredriksstad Privatbank

67 506

7 213 474

48 229

7 352 444

68 897

7 150 671

Oplandske Kreditbank, Hamar .

• ba.

244 884

7 375 219

366 911

7 366 011

271 514

7 361 776

Gjøviks og Oplands Kreditbank .

Drammens Sparebank .

Drammens Privatbank


. b.

ba.

235 426

5 839 199

7 125 065

664 095

18 080 418

249 989

5 756 530

7 123 768

238 964

17 995 102

225 995

5 686 098

7 139 322

312 045

17 982 674

Drammens og

$ a.

Oplands Kreditbank .

• ( b.

TOnsbergs Privatbank . . b.

Skiensfjordens Kreditbank, Skien .

ba.

Kreditbanken i Porsgrund .

a.

• b.

Kreditbanken i Krager0

$ a.

b.

Notoddens Kreditbank

$ a.

I b.

Saaheims Kreditbank . • •

$ a.

b.

Christianssands Sparebank b

Stavanger Sparekasse b

Stavanger Privatbank .

a.

• • •

b.

Bergens Sparebank . . . b.

Bergens Kreditbank

a.

b.

Kristianssunds Kreditbank

a.

b.

Trondhjems Sparebank b

Privatbanken i Trondhjem

a,

b.

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem

a.

b.

.362 478

19 196 527

5 868 201

295 535

10 572 126

18 789

1 837 565

6 214

2 174 235

18 406

589 742

126 549

324 069

6 482 971

7 974 044

230 600

10 972 835

17 664 600

3) 765 331

38 100 817

52 692

2 900 328

16 911 484

375 769

8 320 066

414 164

17 998 929

426 45-3

19 282 069

5 913 200

4) 157 139

9 439 -679

15 686

1 792 655

5 230

2 122 467

20 620

522 236

5) 48 552

279 233

6 420 335

8 017 203

236 540

10 990 569

17 747 977

805 711

38 103 945

49 903

2 853 036

17 048 142

494 587

8 585 270

341 446

18 335 359

381 627

19 134 715

5 955 533

5) 197 697

9 559 612

12310

1 825 714

8 028

2 057 528

39 496

533 987

7) 42 056

303 307

6 296 508

8 123 044

235 888

11 088 209

17 802 146

634 132

39 211 415

42 515

2 799 166

17 050 451

366 643

8 680 143

251 252

18 321 380

Nordlands Privatbank, Bod0

a.

b.

298 986

3 091 658

233 876

2 960 670

179 909

3 077 840

Tils.

a.

b.

15 717 739

458 816 236

16 621 366

459 124 794

16 622 163

461 500 829

Indestaaende ialt 474 533 975 475 746 160 478 122 992

Indestaaende paa samme tid 1911 446 251 520 452 337 433 454 084 684

— - 1910 428 739 723 429 775 538 433 642 773

- 1909 400 259 637 400 386 671 402 121 034

- — - 1908 381 561 436 382 927 777 384 607 832

1 ) Inkl. filialen i Kristiansund. 3) Inkl. filialen i Svolvær : Lofotens og Vesteraalens Privatbank.

3) Desuten paa postremisse kr. 302 311. 4) Likesaa kr. 37 387. 5) Likesaa kr. 67 312. 6) Likesaa

kr. 47 757. ,) Likesaa kr. 27 622.


21

10. Foreløbig opgave over de i 1910 ved hvert toldsted hjemmehørende, i utenriksk fart

beskjæftigede Wt81er, deres antal og tonnage med oplysning om

den optjente bruttofragt.

De enkelte

toldsteder.

Tilsammen 984

l 2 3 4

Antal. Nettoreg.-ton.

Dampfartøier.

Herav

Bruttofragt. maanedsfragt.

Kr.

Antal.

Fredrikshald

7 5 543 497 030 350 530 37

Sarpsborg .

1 435 147 880

12

Fredrikstad

7 3 520 858 070 5 820 59

Moss . .

3 851 138 990 65 220 1

Drøbak

3

Kristiania

261 221 610 37 074 970 9 953 560 64

1958 Drammen .

32 31 612 3 605 590 210 36

Holmestrand

2 1 250 141 290 4 440 4

Horten .

2 1 758 210 440 12 200 6

Tønsberg •

75 101 433 11 007 210 6 786 960 11

Sandefjord .

16 19 605 2 199 670 1 936 750 24

Larvik .

10 9 405 890 190 413 250 34

Kragerø . .

17 6 491 1 417 430 225 7601 37

Langesund .

5 2 459 292 620 122 2401 18

Brevik . .

4 2 127 229 890 132 100 31

Porsgrund •

13 16 487 1 689 170 1 159 580 53

Skien

5 1 940 512 100 141 570 10

Risør

10 6 167 864 600 378 770 40

Tvedestrand

9 5 712 919 980 293 050 58

Arendal .

37 23 822 3 356 620 1 816 530 49

Grimstad

6 5 294 559 810 323 040 24

Lillesand .

4 2 128 237 970 40 300 40

Kristiansand

16 10 360 1 278 770

62

Mandal . .

7 4 962 609 820 265 340 26

Farsund . .

3 3 016 226 290 61 630 15

Flekkefjord. . 9 5 756 962 710 936 890 3

Egersund .

1 163 28 150 23 330 2

Sandnes . .

2 486 104 710 37 380 7

Stavanger . . 55 26 412 3 606 140 2 423 780 44

Skudeneshavn

19

Kopervik .

2 570 83 120 79 360 7

Haugesund .

82 40 261 4 951 430 2 692 840 9

Bergen . . 229 249 273 31 245 730 14 434 790 6

Flore . • •

1 300 22 830

Aalesund

9 2 639 328 080 229 830

Kristiansund •

2 478 29 790

2

Trondhjem .

36 23 314 4 735 650 412 670 2

Namsos . .

1

Bodo . .

1 54 1 000

Vardo .

46 1 190

1

Kr.

837 739 115 066 930 48 227 880 858

6

Seilfartøier.

Nettoreg.-ton.

i Bruttofragt.

9 923

11 369

35 977

218

1 215

62 281

35 073

1 761

5 633

10 837

17 890

34 497

18 066

11 832

11 836

46 238

9 155

25 489

74 013

36 106

20 720

28 856

45 566

9 892

16 264

2 556

158

1 769

22 350

4 042

1 113

2 618

6 847

51

1 266

2 582

452

29

Kr.

8

Samlet

bruttofragt.

Kr.

365 050 862 080

471 140 619 020

1 232 980 2 091 050

8 960 147 950

17 550 17 550

2 401 420 39 476 390

1 545 260 5 150 850

68 350 209 640

71 470 281 910

431 980 11 439 190

560 590 2 760 260

1 214 510 2 104 700

703 9301 2 121 360

485 0001 777 620

526 540 756 430

1 898 080 3 587 250

366 760 878 860

1 069 700 1 934 300

2 713 000 3 632 980

1 474 450 4 831 070

937 880 1 497 690

1 214 540 1 452 510

2 072 380 3 351 150

485 250 1 095 070

620 240 846 530

103 960 1 066 670

7 700 35 850

49 020 153 730

965 140 4 571 280

187 040 187 040

54 440 137 560

88 930 5 040 360

346 970 31 592 700

22 830

1 220 329 300

20 760 50 550

105 960 4 841 610

16 990 16 990

'

-

400

1 000

1 590

626 540 24 905 540 139 972 470

A n m. Fartøler, som i aarets løp er solgt eller forlist, er medtat for den tid, hvori de har været under

norsk flag.


1912. 22

II. Opgave over indførsel og utforsel av de vigtigste artikler 1 aaret 1911,

sammenlignet med det foregaaende aar.

I. Værdien av de vigtigste artikler ordnet gruppevis.

Varegrupper.

Tait:

1. Levende dyr . 2 779 300

2. Matvarer av dyr 12 384 000

3. Kornvarer 64 936 600

4. Kolonialvarer 37 770 500

5. Frugter, havevekster etc. . 3 244 900

6. Spirituosa og andre drikkevarer 7 335 000

7. Spindestoffer . . . 12 894 200

8. Garn og traad, repslagerarbeide etc. 9 933 500

9. Manufakturvarer av spindestoffer 25 190 400

10. Haar, fjær, skind, ben, horn etc 10 107 300

11. Fabrikater av haar, skind, ben, horn etc.. 535 200

12. Talg, olje, tjære og lignende stoffer 22 899 300

13. Fabrikater av talg, olje etc. . 822 000

14. Trævarer, uforarbeid.et ell. halvforarbeidet 11 341 700

15. Trævarer, forarbeidet . . . •

16. Farvestoffer og farver . .

17. Forskjellige andre plantestoffer 7 149 400

18. Papir og arbeider av papir 1 394 900

19. Andre fabrikater av plantestoffer

20. Mineraler : Raastoffer . 34 876 100

21. Mineraler Fabrikater i 447 800

22. Metaller, raa og halvforarbeidet. 26 999 100

23. Metaller i arbeide . • I 12 980 500

24. Skibe, vogner, maskiner etc. 20 688 300

25. Varer, som ikke kan henføres til nogen av de

foranstaaende grupper . .

Vigtigste indførsels-

artikler.

Vigtigste utførselsartikler.

Norske varer,

1911. 1910. 1911. 1910.

Kr.

Kr.

Kr. Kr.

2 747 200 200 400 287 700

Tilsammen 327 710 000

Værdi av ovenfor ikke medtagne artikler 2 120 348 500

10 690 200 103 061 300 94 421 600

57 541 000 3 597 300 1 732 100

33 039 500

2 479 500

6 582 900 134 500 143 300

12 681 700

9 002 4001

23 791 900 494 200 480 300

9 276 100 17 840 500 14 976 600

604 500

26 066 000 11 927 100 11 687 600

995 400

7 909 000 34 168 100 36 483 300

- 42 417 600 41 460 400

• - -

5 210 900 239 000 1 414 700

1 216 400 20 854 500 22 258 100

34 455 100 12 646 500 12 927 800

1 311 600 10 050 000 8 874 900

22 132 800 8 689 400 5 658 400

9 942 800 1 672 500 1 717 300

16 407 100 1 357 800 1 134 600

913 700 800 100

294 084 000 270 264 400 256 458 800

108 009 100 2 16 214 700

15 385 700

Samlet værdi efter foreløbig beregning I 448 058 500 402 093 100 286 479 100 271 844 500

Under trælast er ogsaa medtat utførselen av svensk trælast.2 Beregnet efter forholdet i 1910.


23

II. Vigtigste indførsels-artikler.

1111111111111111111111111

Mængde. Beregnet værdi.

Nr. 2.

1911. 1910. 1911. 1910.

Kr. Kr.

570 Hester og fol

Stkr.

430 329 200 254 000

Hornkvæg, stort og smaat

15 690 16 015 2 428 800 2 472 200

Sauer og lam

1 778 1 753 21 300 21 000

Kjot, urøkt, ellers

Flesk, urøkt, ellers

Fisk, fersk .

— saltet eller tørret

Ost

SmOr .

Margarin ..

Smult og ister .

Egg

Byg, uformalt .

Bønner, erter og linser

Havre, uformalt

Hvete

Mais —

Malt

Rug, uformalt .

Rugmel .

Hvetemel

Ris, avsk. samt risengryn og rismel

Kaffe

Te .

Sukker

Sirup .

Tobaksblader

Kakaobønner og -skal samt -smør

Frugter, friske : Oranger, alle

slags, s aasom

appelsiner etc.

tørrede : Rosiner og

bananer

Havevekster etc. : Poteter, raa

Humle, almindelig

Brændevin og spiritus, alle slags,

paa_fustag er .

Vin paa fustager

Uld og s hoddy, samt avfald av uld

Bomuld .

Hamp

Jute

Kg.

Kr.

Kg.

5 235 940 5 130 180 3 042 700 2 863 400

2 778 260 1 465 150 2 500 500 1 553 100

738 000 591 300

11 098 270 8 911 840 3 209 200 2 121 800

274 870 282 100 426 100 366 700

227 470 357 690 432 200 661 700

1 250 5 260 1 100 5 300

1 966 840 2 069 650 1 770 100 2 276 600

264 176 250 317 264 100 250 300

109 703 380 120 412 600 13 345 500 12 290 300

3, 586 480 3 925 430 842 800 844 000

12 754 110 14 078 810 1 492 300 1 407 900

21 372 860 22 372 890 3 163 200 3 199 300

25 542 200 19 683 860 2 848 000 1 938 900

1 752 390 1 686 010 466 100 392 800

230 590 330 214 870 140 27 007 900 22 307 400

33 001 260 45 234 760 4 297 000 5 331 400

57 368 770 48 658 530 11 473 800 9 829 000

3 577 250 4 659 080 809 200 963 900

13 417 540 13 422 540 16 101 100 12 080 300

144 854 145 602 301 200 297 100

48 184 910 46 174 560 15 215 800 13 437 000

12 983 240 17 318 260 2 207 200 3 117 300

1 692 280 1 878 630 2 115 400 2 291 900

1 020 670 851 970 1 020 600 852 000

6 850 790 6 2686401 1 164 600 1 065 700

1 525 620 1 130 200 762 800 531 200

11 400 350 12 172 850 524 400 438 200

110 917 126 975 793 100 444 400

3 749 361 3 829 849 3 802 400 3 396 400

3 211 390, 3 186 350 3 532 600 3 186 500

1 593 080 1 696 750 4 460 600 4 750 900

3 834 940 4 054 610 4 985 400 5 271 000

3 696 690 2 942 520 2 920 400 2 177 500

1 466 200 1 722 610 527 800 482 300


1912. 24

Vareslags.

II. Vigtigste indførsels-artikler.

‘111111111110•11111111MMME

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1910.

(Forts.)

Kr.

9 Silke, 141 tvundet og utvundet . Kg.

8 3631 475 300

Uldgarn, ufarvet og ublekt . .

597 624 488 872 2 450 300

— farvet, blekt og melert

441 764 457 670 2 032 100

Bomuldsgarn, ublekt og blekt :

enkelt . .

to eller flertraadet . .

Lin- og Hampegarn, ublekt o

blekt:

enkelt .

to- eller flertraadet .

Jutegarn, enkelt, ufarvet .

Silke : Possementmakerarbeide,

ganske eller tildels av silke

— Blonder, bobinet, kniplin-

ger og tyll . .

- andre varer av silke alene etc.

- — blandet

Uldvarer : Trikotage, anden (hvor-

under uldskjærf)

andre

Klær og pynt, sydd

Bomuldsvarer, trykt . .

flerfarvet, ikke

trykt .

helt ensfarvet .

eller blekt . .

ublekt . .

Lin- og hampevarer, ublekt .

jutevarer, ufarvet .

Olie- og gummiklær av andre

stoffer end silke eller uld •

Stivetoi . •

Skind med haarbedEekning, ube-

redte, tore

- med haarbedækning, raa

— uten haarbedEekning: Saale.

og bindsaalelEer . . .

Skomakerarbeide av lakert

skind etc

Talg, oleomargarin etc. •

Olivenolje

Kokosolje (kokoslard) • •

BomuldsfrOolje (cottonolje) .

Amerikansk olje, harpiksolje og

andre _fetoljer .

Petroleum, parafinolje, etc.

Petroleumsnafta, bensin . .

Gummielastikum og guttaperka .

752 193 726 925 1 324 300 1 304 100

666 235 638 930 1 448 000 1 418 900

215 217 252 054 457 700 458 000

985 409 756 142 1 737 COO 1 179 800

21 978 13 797 8 800 5 500

7 705 56171 217 100 162 700

3 482 2 422 174 100 150 200

24 420 23 650 1 074 400 1 040 600

29 394 25 529 764 200 663 800

72 720 45 179 615 400 429 200

1 040 716 1 039 709 9 130 800 9 118 600

46 163 42 311 609 700 564 100

379 013 351 687 1 667 700 1 547 400

432 592 438 376 1 470 800 1 490 500

1 410 433 1 387 632 4 795 500 4 717 900

662 130 499 420 1 390 500 1 023 800

146 310 138 898 310 300 270 100

1 778 890 1 936 230 1 156 300 1 200 500

35 743 27 119 357 400 189 800

58 248 48 908 1 456 200 1 222 700

1 632 110 1 427 070 2 807 200 2 497 400

4 690 210 3 992 810 6 566 300 5 789 600

366 870 470 960 733 800 989 100

35 682 33 583 535 200 604 500

8 357 650 8 425 280 7 605 500 8 930 800

1 642 320 1 580 960 2 020 000 1 739 100

1 985 620 2 899 330 1 469 400 2 319 500

5 075 030 4 908_240 3 045 000 2 944 900

2 459 920

71 495 520

543 320

309 642

Kr.

434 900

2 004 400

2 196 800

2 801 160 1 451 400 1 484 600

63 976 020 5 004 700 5 118 100

950 780 135 800 266 200

271 897 2 167 500 3 262 800


(Forts.)

IT are sl ag s.

25

IL Vigtigste indførsels-artikler.

Kr.

11111n111111111111n1

Mængde.

1911. 1910.

Beregnet værdi.

Nr. 2.

1911. 1910.

117 Gummi • kalosjer og andet 4281422031 fottOi Kg.

822 000 995 400

Trævarer, andre

Linkaker, oljekaker, oljemel •

LinfrO ****

Trykpapir, alle slags .

Pap, pak-, kardus- og makulatur-

Tapeter

papir . •

MOnstrer, visitkort, poser etc.

Blanketter, vignetter etc.

Brevkonvolutter, alle slags .

Cement .

Stenkul, cinders og koks

Salt (koksalt)

Svovel og svovelblomme •

Fajanse

Porselæn eller biskuit •

Glasvarer, andre

Jern: Rujern

- Staal

Stang-, bolt- og baandjern

- Jernplater

fortinnet, forsinket

Kobber, messing etc., raat . .

Aluminium, kobber etc., i plater,

Bly, raat .

bolter, stænger .

— i ruller, stænger, plater.

Sink, raat

— i ruller, stænger og plater

Tin, raat

— i ruller, stænger, plater eller

rasp et

Jernvarer: Redskaper og verkt0i

— Tapper, skibsknter, rorram-

mer etc

— Ror, saavel stOpte som trukne

— staal- ogjerntr. hvoru strenger

— taug, duk etc. .

Maskiner, motorer etc..

Alle andre maskiner .


Kr.

Kg.

Ton.

Kg.

Kr.

Kg.

Ialt Kr.

Kr. Kr.

11 341 700 7 909 000

28 781 870 19 000 310 4 029 500 2 736 000

9 176 230 8 249 780 3 119 900 2 474 900

922 630 5531701 306 400 193 600

1 499 740 1 588 640 375 000 397 100

61 041 35 350 76 300 44 200

204 717 182 491 184 300 164 200

77 688 72 082 388 400 360 400

64 549 56 936 64 500 56 900

17 892 100 20 099 900 474 200 522 600

2 187 247 2 159 717 31 061 800 30 785 500

192 354 182 288 2 505 800 2 221 900

8 782 490 10 279 330 834 300 925 100

1 065 030 1 000 050 724 200 700 000

165 971 137 762 31530Ó 261 800

326 640 279 900 408 300 349 800

26 568 770 28 034 330 1 434 700 1 598 000

3 908 210 3 202 880 1 640 900 512 500

36 172 220 34 623 110 4 527 300 4 436 600

38 104 160 37 206 130 4 477 400 4 638 700

27 743 030 19 691 560 8 322 900 5 907 500

97 320 122 150 107 100 134 400

1 131 310 995 880 1 448 100 1 254 800

309 150 367 550 86 600 95 600

629 540 470 560 188 900 131 800

7 256 300 4 870 710 3 555 600 1 948 300

1 917 170 1 020 010 1 035 300 489 600

153 290 136 880 505 900 376 400

199 540 221 300 I 668 400 608 600

2 847 500 2 416 400

25 113 220 20 776 820 2 511 300 2 077 700

16 032 390 11 851 050 4 008 100 2 014 700

12 142 070 12 912 550 1 821 300 1 936 800

3 144 400 2 879 130 1 792 300 1 497 200

2 527 200 1 388 700

18 161 100 15 018 400

327 710 000 i 294 084 000

2 b


1912. 26

Hester

varetangs.

(No rake varer.) 1

Røkte sardiner

Andre hermetiske matvarer

Fisk, fersk : Laks

Makrel

Sild

Kveite

— — anden.

Tørfisk

Fisk, saltet: Klipfisk

— : Fetsild .

: anden sild

Saltet makrel

i fustager.

Auden saltet fisk

Fisk, saltet i fart0i .

Ansjos (kryddersaltet brisling)

Sild, røkt

Hummer

Ost . •

Smør .

Margarin

Kondensert melk

Sterlisert melk og fløte

Havre

Rugm el .

Kli •

Brændevin og sprit

01

Uldvarer, ellers

Bomuldsvarer: Gardintoi

Skind av stort kvæg

— kalv •

- sau

- - gjet

Skind uten haarbedEekning,

Vigtigste utforsels-artikler.

Stkr.

Kg.

Hl.

--

Kg.

Hl.

Kg.

Stkr.

Kg.

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1910.

barket :

7 584 Saale- og bindsaalelter

8 909 20 500 24 100

Hvalbarder .

-- 36 820 82 460 36 800 82 500

Rogn .

Hl. 31 114 41 552 933 400 1 994 500

GjOdningsstoffer : Apatit .

Kg. 500 000 703 000 25 000 35 200

- Fiskeguano

10 369 700 10 774 770 1 555 500 1 508 500

Norgesalpeter

9 805 230 13 531 100 1 421 700 1 894 400

- Cyanamid . .

13 181 590 4 281 060 2 109 100 685 000

Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel

12 345 580 5 186 980 1 851 800 726 200

334

14 249 160

6 904 220

687 470

662 860

80 334 580

794 940

4 349 270

26 158 940

47 698 900

641 964

306 847

50 593

27 309

22 992 110

25 977

526 692

890 193

178 250

1 668 840

648 480

15 795 840

1 871 271

514 900

591 530

36 254 840

136 944

Liter. 492 588

-Bg.. 12 881

79 334

4 849 650

1 463 210

759 430

148 660

523

17 913 140

708 710

420 930

91 142 060

814 580

3 705 570

23 465 700

36 341 010

665 146

384 178

86 124

26 283

22 989 930

25 849

295 548

1 002 394

206 365

1 242 270

561 400

14 297 700

1 339 661

299 650

1 278 900

18 314 990

225 549

427 578

16 371

73 936

3 696 940

1 334 270

551 070

158 750

i Under trælast er ogsaa medtat utførselen av svensk trælast.

Kr.

200 400

9 974 400

4 832 900

1 374 900

78 800

8 836 800

516 600

1 257 900

15 950 300

22 418 500

10 913 400

3 430 600

2 529 700

409 600

4 138 600

809 500

63 200

1 246 300

205 000

3 337 700

616 100

9 295 000

825 600

64 400

88 700

3 444 200

40 900

93 600

57 900

436 300

5 237 600

3 203 300

992 400

453 400

Kr.

287 700

14 330 500

1 417400

63 100

7 291 400

488 700

1 074 900

14 747 700

17 443 700

11 307 500

3 937 600

3 617 200

394 200

4 138 200

872 900

35 500

1 152 700

227 000

2 298 200

561 400

8 435 600

586 200

33 000

179 000

1 520 100

62 100

81 200

73 700

406 600

3 770 900

2 838 800

852 900

563 600


Vareslags.

(Norske varer.)

27

III. Vigtigste utførsels-artikler.

+.

a,

xi

pi

Pi

b13

Mængde. Beregnet værdi.

Nr. 2.

Pi

a 1911. 1910. 1911. 1910.

X

:Forts.) Kr. Kr.

Tran Hl. 161 996 158 556 8 218 600 7 699 900

Fra utenlandske fangstfelter hjem.

ført tran og hvalolje . . Kg. 9 508 850 9 295 870 3 708 500 3 087 700

rrEelast . in3 1 187 028 1 253 321 34 168 100 36 483 300

Trwmasse, tør • • • Kg. 16 407 800 14 320 7 1 066 500 1 002 400

— vaat . — 424 473 290 455 527 9 13 370 900 15 032 400

Cellulose, tør . — 1787S1050 050 164 358 350 25 833 900 23 338 900

— vaat 1 424 700 1 593 150 89 000 99 600

Fyrstikker . 5 414 060 5 229 150 2 057 300 1 987 100

HO • • • . 2 102 590 21 091 220 168 200 1 318 200

Lin- og oljekaker samt lin- og

oljemel 457 180 665 240 70 800 96 500

Trykpapir 73 256 170 75 444 540 11 501 100 11 844 800

Pakpapir . 52 525 680 63 080 410 8 509 200 9 714 400

Trtepap • • • • . ...... 5 517 780 4 538 210 844 200 698 900

Is • • • r.-t. 386 661 396 581 1 410 100 2 709 000

Feltspat Kg. 34 863 500 37 066 240 463 000 500 400

Svovelkis (tildels kobberholdig) — 318 292 680 315 944 670 7 002 400 7 014 000

Kisbrtende . . • 25 557 000 27 128 000 465 100 515 400

Kobbermalm . 923 660 240 600 36 900 9 600

Jernmalm ..... . 95 370 950 65 842 450 810 700 533 300

Jernmalmbriketter — 85 561 000 22 872 370 1 112 300 297 300

Tod — 16 982 13 114 254 700 196 700

Natriumnitrit 3 031 330 3 200 250 1 091 300 1 152 100

Glasvarer, andre — 115 720 148 140 115 700 148 100

Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador 200 072 210 202 529 510 2 663 100 2 657 300

Kalciumkarbid — 60 593 310 50 578 950 7 271 200 6 069 500

Kobber, raffinert — 1 090 520 1 376 510 1 057 800 1 335 200

— og metal, gammelt . . — 575 420 583 150 431 600 437 400

Sink, raat — 6 603 760 3 419 120 3 500 000 1 538 600

Aluminium — 1 792 320 1 018 970 2 867 700 1 630 300

Perrosilicium 5 740 250 5 120 880 832 300 716 900

Sernvarer: SOm ___ i. 700 970 2 104 010 527 300 652 200

— Spiker . . . . . — 3 990 750 4 773 590 618 600 739 900

Staalvarer ...._ 526 571 325 233 526 600 325 200

Maskiner — 2 263 080 1 890 930 1 357 800 1 134 600

Spiker og tidsskrifter . . . . 158 997 139 148 913 700 800 100

Ialt • - 270 264 400 256 458 800


1912. 28

„Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa" utkommer

med 12 nummer aarlig, indeholdende maanedlige opgaver over ind- og utførsel

av de vigtigste artikler med detaljerte opgaver vedkommende trcelasteksporten,

endvidere over toldintrader, brændevins- og maltproduktion, jernbanernes

driftsindtægter, skibsfarten mellem Norge og utlandet, korrespondanse ved rikstelegrafen

og rikstelefonen, akkordforhandlinger og konkurser m. v.; desuten i den

utstrækning, som tid og omstændigheter tillater, meddelelser angaaende forskjellige

forhold, der kan antages at ha en mere almindelig interesse, navnlig saadanne, som

ikke omhandles i den „Officielle Statistik".

Hver aargang (12 nummer) utgjør et bind paa omtrent 12 sekstensidige ark.

Prisen pr. aargang er 2 kr.

Subskription mottages av d'hrr. H. Aschehoug 8t Co.

Statistisk A arb ok koster kr. 1.00 pr. aargang.

Man vil være taknemmelig for at erholde tilstilt eksemplarer av Folketælling

1900 (6 hefte), hvorav Byraaets beholdning er meget knap.

Forøvrig henvises til Byraaets annonce paa s. 94 aargang 1910 angaaende

andre hefter av den „Officielle Statistik", der gjerne ønskes erholdt.

Det Statistiske Centralbyraa, Kristiania 30 april 1912.

Johannes Bjørnstads boktrykkeri.

Trykt 7 inai


Indførselstold

A. I mars maaned.

Last- og fyravgift for utgaaende

• indgaaende .

Forskjellige indtægter ....

Anslaat for det hele budgetaar . . kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo mars.

Indførselstold . . . ... . . kr.

Last- og fyravgift for utgaaende . . •

Forskjellige indtægter.

— • indgaaende

Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyraa.

(.Tournal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

3ak_e bind. Nr. 3. 1912.

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i mars 1912 29 Jernbanernes driftsindtægteri januar

2. Indførsel og utførsel av enkelte hoved- 1912 34

artikler i mars 1912 • . . . . . . 30 7. Tilvirkningen avbrændevin, malt og]

3. Trielastutførsel i januar—mars 1912 • • 32 ætylæter i mars 1912 . .... . . 35

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 8. Antallet av akkordforhandlinger og

i januar 1912 33 konkurser i mars 1912 35

5. Korrespondanse ved rikstelegrafen og 9. Utvandring over de vigtigste havner i

rikstelefonen i december 1911 . . • . 33 Norge januar—mars 1912 . . . . . . 36

• Rikets toldintrader i mars 1912, sammenlignet med tidligere aar.

1910.

2 757 43,9

96 869

142 491

5 155

Ialt kr. 3 001 954

1909-1910.

41 500 000

1910.

44 201 478

2 664 540

71 110

Ialt kr. 46 937 128

1911. 1912.

3 180 503 3 366 208

119 443 118 650

159 713 145 808

5 318 5 790

3 464 977 3 636 456

1910-1911. 1911-1912.

46 200 000 49 400 000

1911. 1912.

47 936 764 50 021 452

2 834 924 2 912 776

77 399 89 534

50 849 087 53 023 762


1912. 30

Artikler.

• •• .

1.

Indforsel.

Kjøt, urøkt, ellers (t.-nr. 115) .

2. Flesk, urøkt, ellers (t.-nr. 116)

3. Byg, uformalt

4. Malt

5. Rug, uformalt

6. Rug, formalt til mel .

7. Hvete, formalt 1;;1 mel . . . .

8. Ris, avsk., samt 7:ic engrynogrismel

9. Te

10. Kaffe

11. Sukker • .

12. Sirup

13. Tobaksblader . ... .. • •

14. Brændevin og spiritus paa fust.

15. Vin paa fustager • • •

16. Bomuld .

17. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 504)

20. Salt (koksalt) . • • •

21. Stenkul, cinders, koks .

22. Maskiner og motorer etc. .

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

2. Forelobig opgave over indforsel og utforsel av enkelte hovedartikler

rd

tO CD

Samlet værdi Kr.

Utforsef.

(Norske varer.) 2 )

1. Hermetiske matvarer • •

2. Tørfisk

3. Klipfisk

4. Fetsild, saltet

5. Anden sild, saltet

6. Smør

7. Margarin .

8. Kondensert melk

9. Rogn

10. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat

15. Cellulose, tør . •

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker

18. Kli

19. Pakpapir

ZO. Trykpapir

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) .

i3. Kobbermalm 8)

i4. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

SOm

!6. Anslagssuml) av de øvrige artikler

3amlet værdi

83

Mængde.

Mars.

Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

kg. 501 822 582 361

96 421 245 237

10 440 272 6 084 617

106 756,

303 870

4 294 451

134 153 184 396 132 833

17 781 592 15 969 955 16 991 131

4 423 214 4 062 857 3 494 741

-

-

-

-

-

-

-

3 492 020

301 669

16 486

956 000

3 778 090

2 471 081

157 868

305 452

219 235

509 332

4 521 636

250 963

14 131

539 813

4 346 545

2 769 115

159 648

351 124

168 886

536 166

4 210 019

151 895

16 858

940 522

3 602 281

3 321 495

161 196

360 384

241 656

332 962

-

-

-

Ton

Kr.

288 068 486 013

146 426 160 866

5 840 525 8 470 923

37 030 20 512

190 221 206 374

919 181 1 804 983

223 285

162 926

6 693 545

34 997

115 878,

2 238 12'fl

Kroner. Kroner.

(

291 200 61 900

250 100 264 400

623 700 622 700

42 400 30 500

1 668 900

572 900

949 500

55 200

30 000

577 600

825 900

332 300

191 600

474 000

168 900

761 400

141 000

1 286 900

762 400

215 400

3 229 800

1 805 000

21 990 200

2 429 700

632 500

926 200

33 400

36 100

1 293 200

1 152 700

398 600

193 400

486 500

241 700

359 600

73 700

1 238 200

535 500

372 700

2 595 700

2 238 100

23 375 300

37 246 300 39 592 300

kg. 1 541 701 1 413 288 2 339 320 1 059 900 1 754 500

542 935 830 217 896 580 614 400 663 500

- 1 347 182 2 404 349 3 483 465 1 154 100 1 741 700

hl. 42 116 30 446 29 756 608 900 639 800

26 442 41 640 37 657 333 100 376 600

kg. 153 060 212 074 182 274 409 300 401 000

58 506 79 750 56 716 79 700 56 700

- 1 584 108 1 525 571 1 289 298 915 300 760 700

hl. 771 283 1 622 12 500 32 400

kg. 588 190 411 900 425 300 1 55 600 57 400

hl. 17 480 11 918 11 656 881 900 582 800

129 767 182 343 142 071 4 649 700 3 054 500

kg. 1 646 420 2 260 700 1 410 680 133 400 98 700

- 30 174 925 45 003 060 32 644 453 1 327 600 1 142 600

- 17 994 470 17 700 434 17 833 750 2 212 600 2 496 700

- 100 000 10 000 10 000 700 700

- 402 518 604 895 586 653 229 800 222 900

1 781 211 1 735 979 2 366 294 145 000 304 100

- 5 338 283 5 963 354 4 974 170 954 100 766 000

- 5 642 037 6 999 114 7 007 333 1 119 900 1 103 700

r -t81 188 40 666 24 917 65 100 54 800

kg. 21 038 000 24 290 000 37 582 600 558 700 826 800

30 627 28 715 2 100 2 000

nn•

-

Kr.

Kr.

14 484 580

151 582

10 373 779

197 726

17 235 274

98 340

1

155 600 258 500

63 200 30 500

6 060 100 5 953 300

23 802 30023 382 900

1) Beregnet efter forholdet i 1910 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under trælast,


31Nr.

i mars maaned samt januar-mars 1912, sammenllgnet med tidligere aar.

Mængde.

Januar-mars.

1910. 1911. 1912.

1 529 854 1 438 745 622 142

591 017 1 047 368 1 102 539

28 217 980 18 504 541 13 860 653

338 643 395 390 325 926

55 197 515 49 570 093 37 626 370

10 918 971 10 664 533 8 436 030

10 845 417 12 341 266 11 729 063

713 077 669 327 482 319

33 507 36 848 36 883

2 646 475 1 760 710 2 221 633

8 779 418 10 324 542 8 856 434

5 322 733 5 384 575 6 621 691

491 643 418 674 537 514

936 570 860 031 886 253

620 844 684 481 777 457

1 058 224 1 350 434 1 057 070

758 667 942 280 731 269

286 740 306 512 322 256

16 568 279 15 938 020 20 190 423

71 329 92 637 75 981

566 023 619 742 623 582

2 962 024 4 709 311 5 958 118

3 686 789 4 155 923 6 558 989

1 896 858 2 777 694 2 935 412

6 141 700 9 444 131 9 518 392

124 025 91 487 75 869

77 152 103 846 155 028

439 000 574 923 579 477

141 439 174 030 150 538

3 492 525 4 856 715 3 688 985

804 433 2 181

3 349 150 1 159 175 964 174

44 124 28 431 41 337

295 141 345 906 311 608

5 588 960 6 578 605 4 801 345

99 994 990 122 818 435 104 429 517

47 586 490 50 052 039 55 433 523

444J47 848 000 98 570

1 292 197 1 445 099 1 508 461

5 856 309 4 427 210 6 533 046

15 757 620 14 982 285 13 370 949

17 273 653 19 788 186 20 904 892

114 215 76 446 38 706

58 288 000 65 948 000 90 999 600

- 61 722 178 146

34 227 734 41 650 999 41 326 550

489 707 515 374 301 387

Beregnet værdi.

1911. 1912.

Kroner. I Kroner.

719 400 324 800 1.

1 079 800 950 300 2.

1 843 900 1 954 800 3.

90 900 75 000 4.

5 127 800 5 240 900 5.

1 468 000 1 494 600 6.

'2 622 000 2 570 800 7.

147 200 106 000 8.

78 300 78 900 9.

1 959 700 2 994 100 10.

1 961 700 2 834 000 11,

646 200 794 600 12.

502 400 645 000 13.

1 161 000 1 196 400 14.

684 500 777 500 15.

1 950 200 1 060 400 16.

273 300 234 800 17.

2 452 100 2 480 900 18.

1 884 500 1 615 200 19.

985 300 809 200 20.

9 597 300 12 336 700 21.

4 709 300 5 958 100 22.

60 459 500 67 073 000 I 23.

102 404 300 113 606 000

3 116 900 4 919 300 1.

2 055 500 2 172 300 2.

4 533 200 4 759 200 3.

1 829 700 1 598 000 4.

998 300 1 821 500 5.

1 116 800 1 290 200 6.

174 000 150 500 7.

2 914 000 2 176 500 8.

19 100 48 100 9.

156 500 130 100 10.

2 019 800 2 644 500 11.

8 984 100 6 939 000 12.

392 500 351 300 13.

3 662 100 3 814 300 14.

6 094 800 7 760 600 15.

51 000 6 900 16.

549 100 573 200 17.

363 000 811 500 18.

2 397 100 2 059 100 19.

3 166 100 3 385 600 20.

121 800 77 000 21.

1 516 800 2.001 900 22.

4 200 12 200 23.

624 700 619 800 24.

164 900 93 400 25.

16 062 300 17 151 900 26.

63 088 300 67 367 900

trEeztasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 5) Herunder ogsaa endel skjærsten.


Land, hvortil og to id-

s t e der, hvorfra utført.

Sverige

Danmark.

Island

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien . • • .

Irland . ..

Frankrike . • •

Portugal og Madeira

Spanien

De Kanariske fier

Italien

Afrika

dustralien

3ndre land

Fredrikshald

Sarpsborg .

Fredrikstad

Moss

Kristiania

Drammen

Larvik

Kragerø

Brevik

Porsgrund

Skien

Risør

Tvedestrand

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristiansand

Mandal •

Trondhjem . . •

Namsos

Andre byer

1912. 32

Ialt 1912

— 1911

— 1910

3. Norges trtelastuttersel 1 januar—mars 1912.

HØvlet

last.

Skaaret

last.

Hugget

last.

Januar—mars.

Ruud-

last.

ms ms ms

Splitved,

Stav. brænde

etc.

Ialt.

928 3 123 3 849 4 903

169 138 204 2 513

25 119 42 186

858 2 701 2 014 102 549 6 224

5 052 10 836 1 161 792 334 18 175

28 803

28 803

65 114 32 320 23 366 52 954 9 714 2 507 185 975

7 265 830 72 2 995 236 11 398

9 699 165 237 1 454 11 555

32 32

140 4 022 4 162

7 386 2 563 3 79 74 10 107

18 994 1 444 20 438

1 361 7 764 8 4 9 137

11 818 3 693 817 9 060 1 160 3 436 29 984

218 3 22 • 34 277

54 683 32 511 122 1 058 5 696 1 967 96 037

25 42 40 107

12 964 8 109 315 7 815 200 29 403

15 491 3 216 3 75 147 67 18 999

6 084 1 647 3 072 10 803

6 665 1 843 5 978 280 14 766

1 375 2 871 20 4 266

47 411 10 282 11 283 266 22 289

3 238 5 182 1 600 80 10 100

1 575 2 013 725 12 4 325

258 • 258

1 928 312 6 974 298 9 512

1 782 1 417 275 3 474

1 441 838 2 279

14 563 512 100 153 15 328

1 551 1 551

2 770 11 309 6 775 12 20 866

1 659 2 913 4 572

605 8 835 1 415 736 747 74 12 412

106 364 102 167 26 966 54 272 15 171 6 668 311 608

119 171 95 059 21 813 92 777 8 376 9 059 346 255

94 604 95 081 13 353 69 057 15 592 7 454 295 141

Herav i

mars

maaned.

4 520

505

186

4 069

7 349

17 999

78 479

6 451

8 881

1 490

1 650

5 404

5 088

20 500

201

42 878

107

14 219

10 229

2 560

9 437

20

8 978

3 559

3 931

547

1 274

7 664

1 551

9 343

1 254

3 819

142 071

182 343

129 767


33

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 1 januar 1912.

.11111101111111•111 1101111111•110•11

Ankomne fartviier. Avgaaede fartviier.

Ladte. Ballastede. Ladte.

Nr. 3.

Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

Norske dampfartøier . 359 177 264 68 25 824 280 151 562 84 43 114

seilfartglier . 20 9 968 4 2 658 20 7 618 3 308

Fremmede dampfartoier . 133 68 814 53 85 784 162 136 142 24 20 489

A

seilfartOier . 28 2 786 6 1 536 25 3 031 10 1 161

'rit: 1912 540 258 832 131 115 802 487 298 353 121 65 072

1911 570 269 300 131 117 724 476 268 976 109 60 364

1910 514 235 373 129 111 089 465 282 827 105 59 655

1909 418 196 612 134 112 982 407 225 908 93 52 821

5. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i december 1911,

sammenlignet med tidligere aar.

December.

Antal av takserte telegrammer

Til indlandet

utlandet . •

Fra utlandet

11.01.111111n111111M

1909. 1910. 1911.

1n•n•n•••=1 •n•••n•••••

138 117

41 926

180 043

49 810

156 423

45 967

202 390

54 130

175 451

48 302

223 753

56 999

Ialt 229 853 256 520 280 752

B. Antal telefonsamtaler 299 632 330 783 373 847

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 425 404 468 954 504 093

Herav falder paa Kristiania Telefonanlreg . 78 579 89 560 96 241

A.

Januar—december.

Antal av takserte telegrammer :

Til indlandet 1 747 152 1 935 582 2 126 878

- utlandet . • ....... • 537 932 577 640 613 869

2 285 084 2 513 222 2 740 747

Fra utlandet . ... ..... • • 613 593 662 608 695 109

Ialt 2 898 677 3 175 830 3 435 856

B. Antal telefonsamtaler 3 661 050 4 100 289 4 592 261

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 5 589 359 6 120 642 6 554 953

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg. 1 152 106 1 214 302 1 304 028

ry -

3a


1912. 34

Baner.

Statsbaner:

Smaalensbanen •

Kristiania-Gjøvikbanen

Kongsvingerbanen .

SolOrbanen

Kristiania-Drammenb.

Dramraen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

Storen-Aamotbanen .

Trondhjem-StOrenbanen

Merakerbanen

Hell-Sunnanbanen . .

Arendal-Aamlibanen . .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

JEederbanen . . • •

Bergen-Voss-HOnefossb

Ofotbanen

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Jernbanernes driftsindtægter 1 januar maaned 1912.

Trail-

kert

heng-

de.

Km. I Kr.

250 139 814.51

189 45 403.65

115 31 660.37

94 7 064.84

53 79 991.30

167 77 840.31

143 28 643.9w

229 1 39 519.43

38 I 10 626.34:

26, 4 597.93

321 44 770.92,

51 12 156.52,

102 12 240.17

105 10 367.91,

80 4 013.31

78

74

76

402

43

Person-

trafik.

6 229.41

4 760.78 1

18 424 4,7 1

69 631.26'

1 088.0si

Hovedbanen . .

68 55 189.27

Urskog-ligilandsbamen 57 2 220.66

Valdresbanen

1097056.34

1 Lierbanen

) 21 990.59

Holmestrand-Vittingfossb 30 1 599.56

Tønsberg-Eidsfossbanen 48 2 273.68

Rjukanbanen

46 12 702.40

4 Grimstad-Frolandbanen

) 601.26

Lillesand-Flaksvandb. . 17 462.00

Nesttun-Osbanen

26 1 947.39

Thamshavnbanen • • 25 2912.35

Sulitjelmabanen .

13 419.00

Samtlige baner (stateog

privatbaner) 1912

2 636 648 845.50

3 096

Indtægter i maanedens 10P.

Gods-

trafik.

Kr.

98 088.32

72 591.6o

85 616.84

9 677.42

44 724.11

29 188.64

101 572.92,

70 498.99,

15 200.99

6 417.09

76 576.24 1

37 068.89

52 815.71 1

8 074.85

4 326.91,

18 746.34

2 263.99,

10 739.73

27 905.78

181 194.3o,

Øvrige

ind-

tægter.

Kr.

2 395.73

438.12

622.81

89.75

967.71

1 087.st

4 215.97

272.71

101.4d

22.67

331.96

97.79

2 909.42

66.92

53.60

807.85

66.58

44024

862.90

3.80

Til-

sammen.

Kr.

240 298.56

118 433.37,'

117 900,o2;

16 832.01 1

125 683.12

108 116.26'

134 432,8s

110 291.13

25 928.73 1

11 037.69'

121 679.t2,

49 323.20,

67 965.3o

18 509.68'

8 393.82 ,1

25 783.6o, I

7 vvi..35'

29 605 CPI,'

* I

98 399.94i

182 285.981

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

Ialt.

Kr.

1 968 077.82

1 083 970.51

846 480.1s

151 116.70

980 284.82,

878 409.29 1

934 490.96,

943 720.35

228 813.28

104 251.21,

1 070 621.59 (

779.95

502 735.56

176 218.49

6891639

177 392.64

64 314.96

233 872.62

1 228 318.921

1 166 412,8o

963 289.66 1 15 855.64 1 617 990.8ol 13 198 198.99

142 835.14

4 982.80

8 21_4.96

2965.82

6 750.92

2 932.96

84 026.40

254.08

1 020.45

707.44

7 560.73

1 529.71

737 220.00 1 217 071.07

1

2 068.49

33.65

324.97

16.65

103.24

687.68

207.05

63.24

184.67

169.98

148.67

200 092.90

7 237.11

15 596.27

2) 3 973.06

8 453.72,

5 894.32,

2)96 935.851

918.58

1 667.12

2 824.81

10 621.75

1 948.71

1 671 658.90

75 561.78

166 277.73

2) 42 800.96

62 432.18

45 055.90

2) 516 539.79

13 635.41

15 863.56

45 592.26

167 482.76

74 342.73

Pr.

dag

og

banekm.

Kr.

36.62

26.68

34.24

7.48

86.03

24.46

30.39

19.17

28.ot

18.65

15.51

35.55

22.92

7.81

5.45

10.5s

14.31

14.21

126.17

23.48

114.34

6.17

7.10

3) 8.31

9.68

4.37

3)38.36

2.99

4.34

8.16

31.16

26.60

19 863 93, 2)1974 155.00 2)16 095 442.95 3)23.97

I samme tidsrum 1911 3 096 680 579.33,1 1 081 178.38 18 792.81 2)1780 550.52 2)15 068 915.15 )22.98

I

1) Bun 19 km. trafikert. 2) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord

og Tinnsjø. 3) Vedkommer kun jernbanestrækningen. 4) Grimstad-Frolandbanen er fra og med

24 januar 1912 overtat av Staten og indgaar under Arendal-Aamlibanen.


IL Gjærspiritus.

a. Bestemt til utfOrsel.

102 Juli—februar 827 Liter 5, 100 pct.

90 707 50 754

Mars

••••••• n••••••-•" 8 743 6 760 7 950

1i1570 Ialt (100 pct. styrke) liter

97 467 58 704

35

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter i de ni forste maaneder av

terminen 191I-1912, sammenlignet med tidligere terminer.

39

107

24

55

15

52

1

12

3

7

1

2

Nr. 3.

1909-1910. 1910-1911. 1911-1912.

I. Almindelig brændevin.

Juli—februar Liter 5, 100 pct. 395 588 1 174 593 514 525

Mars . . . . ** 26 446

Ialt (100 pct. styrke) liter I395 588 1 174 593 440 971

b. Bestemt til anvendelse indenlands.

Juli—februar Liter 5, 100 pct. 152 197 190 580 265 909

Mars — — — 13 435 46 307 42 257

Ialt (100 pct. styrke) literI 165 632 236 887 308 166

III. Korn anvendt til malt.

Juli—februar kg. 5 653 938 6 076 038 6 645 590

Mars 1 151 334 1 220 310 1 127 254

Ialt kg. 6 805 272 7 296 348 7 772 844

IV. Ætylæter.

Juli—februar kg. 15 765 11 657 12 460

Mars 970

$ Akkordforhandlinger

Riket

Konkurser

Byerne

Bygderne

Ialt kg. I 15 765 11 657 i3430

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i mars 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

( Konkurser . . • • .

( Akkordforhandlinger 2

Kristiania ) Konkurser 6

1 Akkordforhandlinger 1

Bergen

1 Konkurser -

Trondhjem 1 Akkordforhandlinger . -

Konkurser • • • • -

Mars. Januar—mars.

1910. 1911. 1912. 1910. 1911. 1912.

15 17

36 45

7 11

18 25

8 6

18 20

6

2

2

12

9 24

6

13

6

11

48

116

22

45

26

71

6

2 17

1

3

2 2

Herav 2 boer, hvori akkordforhandling fOrst har fundet sted. Likesaa li boer.

2

42

115

21

59

21

56

6

19

1

6

3

7


Trykt 24 mai 1912,

Johannes Bjørnstads boktrykkeri.

0

fi1

I I

I

Q)

O tkO

• r.4

CC

••

C•11 C•1 .

C7D C11 C. a/ CI, E C51 I I

co

O

cd

CO

00 c./

LO

rcs

?..34

CO

CO-4 e

CO G',/,c.! 00 c)

C•2 C\2 at,

bo

0

rtZ

ce

t>

O

r4 .

ad GI)

b13 g:4

0 co

Gn2

IDA

O

z

co

O

CD

CO 10 t•kl ;•.;

.2)

• r••I

..rti

C.) .0

,t1

co GO ,H

Q)

co

1-0 0

0

rCS

6

0)1

Z

rri o

C73

GO k0 L-• c•C,

cnI 4c4 o ;,4,ca

7-.1 CO

CO 0 G•2

0-a

r-I

c`1 G\1 C\2

c\)

C\1

Cg n•••.1 CI)

CO LO CO 1>

0

CO,t• .

cc)

fl!

rn

Et3

co .4 CT, •14 GO co

-4 CO ‘,-.4 g),

LO

o LOLO

C\Z C.C)

e*4

rd

4,1 e tG'N C,2

o

r°24

gct. CZ) CO o CO 1-0

Cr, 1,1 O G4 CS, -

C".5 CO 10

r-ICOCO

10 Cq

r-I 02CO "t1

CI)

4:1

6

Ar:12

•-•4 cr CO Cti CO

C,/ C)

'j4 Co G\1 CfD C7J ).0 CC

r-1

•••n rf:,

' rO

r-4 •-4

1-4

a) C + a) •

4 eqC,) c5a ,1•1

7. 1, 00 1(1 cr

C.?

CO G•2

-.11 CO O-

pi 2

1912.

36


A. I april maaned. 1910.

1911.

1912.

Indførselstold • . kr.

Last- og fyravgift for utgaaende .

Forskjellige indtægter

— indgaaende .

B. Anslaat for det hele budgetaar . . . kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo april.

Indførselstold

Last- og fyravgift for utgaaende .

Forskjellige indtægter

Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyraa.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

3(rf_ bind. I Nr. 4 ,1912.

indgaaende .

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i april 1912

37 10. Indskud i endel større private aktie-

2. Indførsel og utførsel av enkelte 'toyed-

banker og sparebanker, 1 januar, 31januar

artikler i april 1912 ...... . . 38 29 februar, 31 mars og 30 april 1912 . . 45

3. TrEelastutførsel i januar—april 1312 . . 40 11. De norske livsforsikringsselskaper i 1911 46

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 12. Norske brandforsikringsselskaper i aaret

i januar — februar 1912 41 1911 50

Korrespondanse ved rikstelegrafen og 13. Norges handel i 1911 51

rikstelefonen i januar 1912 . . . . . 41 14. Norges folkemængde ved utgang en av Iste

6. Jernbanernes driftsindtægter i februar

kvartal 1912 og folkemEengdens bevægelse

1912 42 i samme kvartal . . . . . . , . . . 52

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og 15. Forbruk i Norge av brændevin, vin og øl

ætylæter i april 1912 43 i aarene 1907-1911 • • • . • • • 53

8. Antallet av akkordforhandlinger og 16. Maanedlig handelsstatistik 55

konkurser i april 1912 ..... 43 17. llandelsstatistikken, hvorledes den u.t-

9. Den oversjøiske utvandring fra Norge arbeides i Sverige . ...... . . 57

i 1911 44

I. Rikets toldintrader i april 1912, sammenlignet med tidligere aar.

6 596 004

98 367

134 687

5 480

6 239 682 7 018 213

91 625 101 053

140 299 114 964

5 384 7 011

Ialt kr. 6 834 538 6 476 990 7 241 241

Ialt kr.

1909-1910. 1910-1911. 1911-1912.

41 500 000

1910.

45 039 558

2 674 142

71 811

47 785 511

46 200 000 49 400 000

1911.

47 580 442

2 833 794

77 303

50 491 539

1912.

50 799 983

2 896 869

91 161

53 788 013


1912. 38

Samlet værdi .

Artikler.

Indførsel.

1. KjOt, urøkt, ellers (t.-nr. 115) . .

2. Flesk, urolit, ellers (t.-nr. 116) .

3. Byg, uformalt

4. Malt

5. Rug, uformalt

6. Rug, formalt til mel

7. Hvete, formalt • 1 mel . . . •

8. Ris, avsk., samt i; engrynogrismel

9. Te

10. Kaffe

Ii. Sukk er

12. Sirup

13. Tobaksblader . . .

14. Brændevin og spiritus paa fust

16. Vin paa fustager

16. Bomuld

17. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 604)

20. Salt (koksalt) . . . .

21. Stenkul, cinders, koks . . .

22. Maskiner og motorer etc. . . .

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

Utførsel.

(Norske varer.) 2)

1. Hermetiske matvarer

2. Torfisk

3. Klipfisk

4. Fetsild, saltet .

6. Anden sild, saltet

6. Smør

7. Margarin

8. Kondensert melk

9. Rogn

10. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat

16. Cellulose, tør . • •

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker . .

18. Kli

19. Pakpapir

20. Trykpapir

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) .

23. Kobbermalm

24. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

25.

26. Anslagssuml) av de Øvrige artikler

. Forelobig opgave over indforsel og utforsel av enkelte hovedartikler

CD ,

Pt 44

ti) a)

kg.

Ton

kg.

hl.

kg.

hl.

kg.

hl.

ms

kg.

r -t

kg.

Kr.

Kr.

April.

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

Kroner.

, Kroner.

456 305 401 873 327 247 205 000 189 800

43 005 103 848 121 837 100 700 106 000

10 702 104 5 306 409 6 326 358 557 200' 917 300

148 629 120 606 153 608 27 800 35 300

16 238 578 n 8 201 777 , 14 274 278 857 100 1 991 300

3 778 035 3 309 176 3 133 273 466 600 551 500

3 604 061 4 194 281 3 272 576 859 800 720 000

308 091 259 709 181 258 57 200 39 900

11 137 7 473 7 691 16 000 16 300

1 101 177 744 620 874 513' 785 600 1 211 500

3 338 747 3 979 560 3 432 657 795 900 1 064 100

1 713 063 1 274 640 1 539 956 152 900 184 800

162 108 108 825 152 111 130 600 182 500

339 163 233 665 336 524 315 500 454 300

327 170 264 495 328 737 264 500 328 700

247 854 271 848 342 946 356 100 397 800

266 419 145 784 163 515 40 800 54 000

98 154 95 163 109 812 761 300 834 600

862 687 1 236 749 9 276 226 111 300 742 100

16 067 7 261 16 874 76 600 179 700

167 886 202 805 99 722 3 173 900 2 233 800

1 234 628 1 596 381 2 145 170 1 596 400 2 145 200

16 877 100 21 016 400

28 585 900 35 596 900

1 176 896 1 383 623 1 538 992 1 037 700 1 154 200

502 430 582 627 727 929 1 431 100 538 600

679 648 2 521 458 3 461 376 1 210 300 1 730 700

24 258 17 117 14 123 342 400 303 600

48 799 10 475 30 157 83 800 286 500

156 826 195 231 188 767 355 100 409 600

70 595 76 407 80 473 76 500 80 500

1 361 836 1 104 753 784 742 651 800 463 000

850 1 274 3 9071 56 000 78 100

427 150 290 700 312 600, 39 200 42 200

7 704 7 614 9 118 571 100 410 300

153 627 125 232 102 977 3 130 800 1 287 200

2 009 940 970 380 1 236 520 57 300 86 600

49 833 745 39 567 672 40 971 665 1 167 200 1 413 500

15 984 267 14 577 313 15 720 534 1 822 200 2 200 900

12 000 1 393 000 90 000 90 500 6 300

373 129 415 177 457 378 157 800 173 800

1 574 751 3 040 047 1 507 042 253 800 193 700

5 060 879 4 248 729 4 462 314 654 300 722 900

5 653 871 6 604 908 6 790 683 1 037 000 1 066 100

31 035 15 960 14 334 31 900 31 500

24 875 000 30 214 000 32 925 000 664 700 724 300

15 000 21 060 50 000 1 400 3 400

20 226 684 16 942 556 32 863 1481 254 200 492 900

145 965 132 454 54 003' 41 100 16 700

4 856 900 4 753 500

19 076 100118 670 600

Beregnet efter forholdet i 1910 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under trælast


april maaned samt januar-april 1912, sammenlignet med tidligere aar.

Januar-april.

39

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911.

Kroner.

1 986 159 1 840 618 949 389 924 400

634 022 1 151 216 1 224 376 1 180 500

38 920 084 23 810 950 20 187 011 2 401 100

487 272 515 996 479 534 118 700

71 436 093 57 771 870 51 900 648 5 984 900

14 697 006 13 973 709 11 569 303 1 934 600

14 449 478 16 535 547 15 001 639 3 481 800

1 021 168 929 036 663 577 204 400

44 644 44 321 44 574 94 300

3 747 652 2 505 330 3 096 146 2 745 300

12 118 165 14 304 102 12 289 091 2 757 600

7 035 796 6 659 215 8 161 647 799 100

653 751 527 499 689 625 633 000

1 275 733 1 093 696 1 222 777 1 476 500

948 014 948 976 1 106 194 949 000

1 306 078 1 622 282 1 400 016 2 306 300

1 025 086 1 088 064 894 784 314 100

384 894 401 675 432 068 3 213 400

17 430 966 17 174 769 29 466 649 1 995 800

70 431 99 898 92 855 1 061 900

733 909 822 547 723 304 12 771 200

4 196 652 6 305 692 8 103 288 6 305 700

77 336 600

130 990 200

4 863 685 5 539 546 8 097 981 4 154 700

2 399 288 3 360 321 3 663 341 2 486 600

6 821 348 11 965 589 12 979 767 5 743 500

148 283 108 604 89 992 2 172 100

125 951 114 321 185 185 1 082 100

595 826 770 154 768 244 1 471 900

212 034 250 527 231 011 250 500

4 854 361 5 961 468 4 473 727 3 565 800

1 651 1 707 6 088 75 100

3 776 300 1 449 875 1 276 774 195 700

51 828 36 045 50 455 2 590 900

448 768 471 138 414 585 12 114 900

7 598 900 7 548 985 6 037 865 449 800

149 828 735 162 386 107 145 401 182 4 829 300

63 570 757 64 629 352 71 154 057 7 917 000

456 147 2 241 000 188 570 141 500

1 665 326 1 860 276 1 965 839 706 900

7 431 060 7 467 257 8 040 088 616 800

20 818 499 19 231 014 17 833 263 3 051 400

22 927 524 26 393 094 27 695 575 4 203 100

145 250 92 406 53 040 153 700

83 163 000 96 162 000 123 924 600 2 181 500

15 000 82 782 228 146 5 600

54 454 418 58 593 555 74 189 698 878 900

635 672 647 828 355 390 206 000

11. 20 919 000

82 164 300

1912.

Kroner.

514 600

1 056 300

2 872 100

110 300

7 232 200

2 046 100

3 290 800

145 900

95 200

4 205 600

3 898 100

979 400

827 500

1 650 700

1 106 200

1 458 200

288 800

3 315 500

2 357 300

988 900

14 570 500

8 103 300

88 089 400

I 149 202 900

6 073 500

2 710 900

6 489 900

1 901 600

2 108 000

1 699 800

231 000

2 639 500

126 200

172 300

3 054 800

8 226 200

437 900

5 227 800

9 961 500

13 200

747 000

1 005 200

2 782 000

4 451 700

108 500

2 726 200

15 600

1 112 700

110 100

21 905 400

86 038 500

træmasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 3) Herunder ogsaa endel skjærsten.

Nr. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.


Land, hvortil og told-

ste der, hvorfra utfOrt.

-Sverige 1 416

Danmark . . . . • 178 582

Island

340 1 517

Tyskland

1 593 4 356

Nederlandene

8 055 16 008

Belgien

31 190

Storbritannien • • • 85 952 45 583

Irland . . . ... 7 295 1 040

Frankrike

13 696

Portugal og Madeira

Spanien

De Kanariske Øer .

Italien

Afrika

Australien

A.ndre land

Fredrikshald

Sarpsborg

Fredrikstad .

Moss

Kristiania

Drammen

Larvik

Krager0

Brevik .

Porsgrund

Skien

Risor

Tvedestrand

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristiansand

Mandal

Trondhjem

Namsos

Andre byer .

1912. 40

HØvlet Skaaret

last. last.

13 261

218

67 871

25

21 406

19 890

9 601

47

73

2 887

2 242

784

4 694

148

42 039

12 075

4 591

2 678

7 084

23

761

3 747

1 575

3 049

181

15 952

2 262

17 546

3 539

11 033

Hugget

last.

m8

6

542

335

5 307

2 576

26 243

165

1 000

22

245

42

462

1 990

523

3 514

1 375

10 562

5 182

2 013

5

2 182

1 782

2 346

318

207


1 585

Januar—april.

3

178

Rund-

last.

251

78

221

2 063

73 769

76

258

32

12

79

84

11 546 1 184


1 081 8 678

11 872

381

3 072

5 978

3 906

16 334

2 350

1 221

302

9 474

1 478

1 659

2 328

231

3 713

Stav.

271

201

2 100

334

1 616

11 025

2 995

1 454


267

1 789

313

80
165

6 775

747

Ialt 1912 138 305 132 977 35 355 76;1926 19 998

— 1910

3. Norges trtelastutforsel i januar—april 1912.

147 607

138 361

m8m8

140

9 737

22 838

2 177

4 686

2 825

1 815

8 263

140 483

150 013

35 404

25 641

117 633

100 265

13 147

20 753

Splitved,

bromide

etc.

m8

Ialt.

Herav i

april

maaned.

6 449 8 142 3 239

212 1 966 1 453

17 2 287 2 101

13 577 7 353

29 036 10 861

32 806 4 003

4 016 246 588 60 613

256 11 665 267

15 573 4 018

32

4 838 676

74 12 720 2 613

• 24 653 4 215

10 702 1 565

5 618 37 303 7 319

145 533 256

2 094 122 008 25 971

457 524 417

46 082 16 679

67 28 708 9 709

15 874 5 071

490 17 066 2 300

20 5 324 1 058

28 017 5 728

11 359 1 259

12 4 821 496

307 49

797 15 502 5 990

519 3 960 486

• 4 005 1 726

682 19 518 4 190

2 700 1 149

12 27 220 6 354

5 781 1 209

111 17 973 5 561

11 024 414 585 102 977

17 213 471 487 125 232

13 735 448 768 153 627


Norske dampfartOier .

— seilfartOier .

Fremmede dampfartoier .

Icit : Januar—febluar 1912 1 096

1911 I 1 035

1910 I 960

1909 837

Herav i februar 1911 465

A

seilfartoier •

is12 556

Ankomne fartøier. Avgaaede fartøier.

Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage.

728

59

243

66

368 233

25 136

146 750

9 149

549 268

500 210

445 547

383 728

230 910

290 436

Antal.

135

10

106

11

262

315

296

264

184

131

Tonnage.

60 4171

2 876

181 561

.1 623

246 477

229 581

240 164

221 105

111 857

130 675

Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

584 310 066 191 100 850

36 14 456 6 769

297 283 150 41 42 650

40 6 777 16 1 457

957 614 449 254 145 726

1 058 595 026 206 121 185

982 563 559 206 119 142

857 477 323 180 102 240

582 326 050 97 60 821

470 316 096 133 80 651

1910. 1911.

Januar.

Antal av takserte telegrammer.

Til indlandet ........ 126 007 131 518

utlandet 42 506 44 377

168 513 175 895

F ra utlandet 49 371 51 909

Ialt 217 884 227 804

B. Antal telefonsamtaler 300 237 328 101

C. Telegraf- og telefonstationtrues bruttoindtægter

kr. 599 598 642 520

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg 149 919 154 800

41

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet i januar—februar 1912.

5. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i januar 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

3 b

Nr. 4.

1912.

155 663

50 031

205 694

58 179

263 873

396 696

718 532

158 611


Bauer.

42

6. Jernbanernes driftsindtægter 1 februar maaned 1912.

Trail-

kert

long-

de.

Kin.

Indtægter i raaanedens 1.911).

Person- Gods. Øvrige

indtrafik.

trafik.

tægter.

2 636 I 633 175.95 1 003 053.34 6 812.27 1 643 041.56 14 841 240.55

205 333.58

8 416.5o

18 181.23

2) 3 199.47

9 021.15

5 757.08

2)95 975.34

1 453.31

2 620.94

16 563.57

1 876 992.48

83 978.28

184 458.96

2) 46000.43

71 453.33

50 812.98

2) 612 515.13

13 635.41

17 316.87

23.24

113.13

6.04

6.94

3) 8.o2

9.76

4.34

3)39.97

2.99

4.17

7.6o

48 213.20

184 046.33 30.17

74 342.73 26.6 0

716 403.161 281 302.11 11 858.46 2)2009 563.73 2)18 105 006.68 3)23.76

3 096 662 993.18 1 144 675.22 14 873.03 2)1822 541.43 1 2)16 891 456.58 3)22.76

Til-

sammen.

Kr. Kr. Kr. Kr.

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

Ialt.

Kr.

I Pr.

dag

og

banekm.

1

1

1

1

1

,

1

St atsbaner:

Smaalensbanen . . .

140 824.3o 104 387.54

36.29

Kristiania-GjOvikbanen .

46 716.22 88 226.45!

26.44

Kongsvingerbanen . .

30 294.00 85 495.92 34.31

Solgirbanen

6 814.38 10 655.ol.

7.35

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb. .

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen .

79 047.48

73 894.16

32 322.29

37 199.93i

9 669.45,

45 55130

31 278.34'

87 106.44

76 830.09

85.51

24.15

30.22

18.94

27.46

Grundset-Aamotbanen

Stgiren-Aamotbanen .

Trondhjem-Størenbanen

Merakerbanen

4 308.46

40 776.96

1

11 109.81;

895.73

18.20

15.36

35.61

22.96

Hell-Sunnanbanen . .

9 248.78

7.68

Arendal-Aamlibanen . .

4 275.26,

5.41

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

5 527.91;

4 008.so,

10.47

3.91

Jaaderbanen

15 511 191

14.17

Bergen-Voss-HOnefossb

Ofotbanen

68 728.57

1 002.27

13.54

128.5o

1

1

1,

(

16 voi.52,

6924.82 k

,,„ 1

91 ivu.78'

42 121.38

56 106.62

11 156.37 1

7 610.17

16 036.22

2 104.16 1

1

1

;

1

1

1,

i

250

657.54 245 869.38 2 213 947.2 0

189

238.79 135 181.46 1 219 151.971

115

455.76 116 245.68 962 725.81

94

59.30 11 17 528.69 168 645.39

53

167

143

229

38

937.90 125 536.48'

644.791 105 817.29

408.87, 119 837.6o,

383.22 114 413.21!

78.32 125 809.29

1 105 821.30,

984 226.58'

1 054 328.56,

1 058 133.59,

254 622.57i

.

-26

321

51

102

5.7511239.o3

233.76 132 120.5o'

88.77; 53 319.96

, 0

718.87, uo 121.22

115 490.24

1 202 742.09;

443 099.91,

571 456.78'

105

213.20 /20 618.35' 196 836.84

80

99.12 /11 984.55 80 900.94

78

74

314.10 121 878.23

87.49 /6 200.45

199 270.87,

70 515.41;

76

13 075.18' 225.06 28 811.43 262 684.05

402

43

30 727.88

180 488.351

596.26 100 052.71

365.4o 181 856.o2I

1 328 371.63

1 348 268.82

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Hovedbanen

68 55 551.18 148 085.41 1696.99

Urskog-1101andsbanen 57 2 245.04 6 061.oi 110.45

Valdresbanen

109 7 720.02 10 266.oi 195.20

Lierbanen

1) 21 1 063.75 2 125.07 10.65

Holmestrand-Vittingfossb 30 1 726.79 6 932.76 361.60

TOnsberg-Eidsfossbanen 48 2 134.36 2 970.64 652.os

Rjukanbanen . .

46 8002.82 86 400.22 1 572.30

Grimstad-Frolandbanen

4)

1 Lillesand-Flaksvandb. 042.42 . 17 385.65

25.24

Nesttun-Osbanen .

26 1 773.09 770.75 77.1 0

13 Thamshavnbanen 594.48 . • • 25 2 624.51

344.58

Sulitjelmabanen .

13

"

Samtlige baner (stateog

privatbaner) 1912

I samme tidsrum 1911

3 096

1) Hun 19 km. trafikert. 2) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord

og Tinnsjø. 8) Vedkommer kun jernbanestrækningen.4) Grimstad-Frolandbanen er fra og med

24 januar 1912 overtat av Staten og indgaar under Arendal-Aamlibanen.

Kr.


Almindelig brændevin.

Juli—mars Liter b, 100 pet.

April . . • • .. •nn•••

II. Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

Ialt (100 pet. styrke) liter

Juli—mars .. . . . . Liter hi 100 pet.

April

1909-1910. 1910-1911. I 1911-1912.

395 588

395 588

111 570

25 507

1 174 593

1 174 593

97 467

12 664

540 971

3 102

544 073

58 704

5 573

Ialt (100 pet. styrke) liter 137 077 110 131 64 277

b. Bestemt til anvendelse indenlands.

Juli—mars Liter hp 100 pet. 184 260

April 20 246

236 887

24714.

308 166

21 551

Ialt (100 pet. styrke) liter 204 506 261 601 329 717

III. Korn anvendt til malt.

Juli—mars kg. 6 805 272

April 884 827

IV. Ætylæter.

Juli—mars kg.

April

Riket

Byerne

Bygderne

43

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter i de ti forste maaneder av

terminen 1911-1912, sammenlignet med tidligere terminer.

Ialt kg. I 7 690 099

15 765

7 296 348

891 246

8 187 594

Nr. 4.

7 772 844

895 429

8 668 273

11 657 13 430

1 970

Ialt kg. 15 765 11 657 15 400

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser 1 april 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Konkurser . . • .

Akkordforhandlinger

( Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Kristiania i Konkurser

Bergen

( Akkordforhandlinger

i Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Trondhjem i Konkurser

April.I Januar—april.

1910. 1911. 1912. 1910. 1911. 1912.

15 6 14 63

38 32 1) 32 154

7 3 7 29

22 18 18 I 67

8 3 7 34

16 14 14 87

- 1 1 6

3 5 6 20

3 - - 4

4 2 1 4

- - 1 -

1 2 1 3

45

139

27

73

18

66

1) Herav 4 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted. 2) Likesaa 19 boer.

2

17

3

9

1

4

2

56

147

28

77

28

70

7

25

1

7

4

8


1912. 44

Hjemsteder

amtsvis.

9. Den oversjoiske utvandring fra Norge 1 1911.

44. De utvandrede fordelt efter hjemsteder kombinert med havner.

"1

:?! 4!

.12.

.??4

4'41

r11

'El

to

pi

ce

ad

...

De enkelte havner.

pi

c,,

to

..

If;

n4

pl

g o

.!!

41

t:‘,11

i

:El'

1

2

. t,.. 2

''' cå

4) pg

Smaalenene . . . 384 - - 2 - 2 - 388

Akershus . . . .

Kristiania . . . .

Hedemarken . . .

Kristians . . . .

Buskerud . . . .

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg . . . .

Nedenes . . . .

Lister og Mandal .

Stavanger . .. 1

449

1 231

538

626

446

352

286

17

7

4

1

1

1

1

1

-

17

483

861

17

-

2

-

2

1

-

-

1

67

1 130

-

6

-

-

4

-

-

1

1

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

10

2

64

10

106

-

-

450

1 246

547

639

454

416

313

608

936

1 168

Sondre B ergenhus

6 - 102 840 - 1 950

Bergen . . . . . 2 3 2 517 - - 524

Nordre Bergenhus 8 1 1 565 - - 2 577

Romsdal • . . . 11 1 2 21 323 132 545 1 035

Søndre Trondhjem 23 - - 3 9 730 5 770

Nordre Trondhjem 11 - - - 1 408 - 420

Nordland . . . . 8 1 6 15 2 657 7 696

rromsgi . . . . 5 7 1 6 - 251 1 271

Finmarken . . . 8 - - 2 - 59 - 69

Tilsammen 4 422 1 396 1 317 2 000 336 2 252 754 12 477

Bygder . . 2 535 1 020 911 1 446 249 1 836 622 8 619

Byer . . 1 887 376 406 554 87 416 132 3 858

Fodselsaar.

0— 4 aar .

6— 9 -

10-14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 - • •

B. De utvandredes alder, uttrykt ved avstanden mellem fodselsaar

og utvandringsaar.

M. K. FØdselsaar. M. K. FØdselsaar. M. I

1

-

p:

il

;i9

K.

198 188 21 aar . . 746 350 50-54 aar. 50 45

161 153 22 • 594 286 55-59- . • 38 46

137 138 23 - 447 287 60-64 - 27 30

52 54 24 367 249 65-69 - 16 17

185 161 25-29- 952 854 70-74 - 7 7

404 254 30-34 - • • 431 387 75-79 - 5 6

709 319 35-39 - • • 226 185 80-84 -

767 371 40-44 - • • 148 100 85-89 - . .

799 363 45-49 - . . 88 68 Uopgit . . • • 2 3

Tilsammen 7 556 4 921


45

10. Opgave over indskud i nedenanforte private aktiebanker og sparebanker

pr. 1 januar, 31 januar, 29 februar, 31 mars og 30 april 1912.

Bank ens navn.

Christiania Sparebank . .. b.

Akers Sparebank . . b.

Christiania Bank og Kreditkasse

ba.•

Kristiania Spareskillingsbank . b.

1111111111.11111111n11

Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Nr. 4.

Pr. 1/1 1912. Pr. 91/1 1912. Pr. 29/2 1912. Pr. 31/3 1912. Pr. 30/4 1912.

Kr.

Indestaaende ialt 474 533 975

Indestaaende paa samme tid 1911 446 251 520

-

Tils. a.

b.

44 149 279 44 416 492 44 619 269 44 650 948 44 097 807

19 976 342 19 970 977 20 061 170 20 188 929 19 937 554

2 374 788 2 830 581 2 908 398 3 288 000 3 711 000

37 881 792 37 790 457 38 052 516 39 250 000 39 002 000

Oplandske Kreditbank, Hamar .

) a.

b.

Gjøviks og Oplands Kreditbank .

1 a.

b.

Drammens Sparebank . b.

1

Drammens Privatbank

a.

b.

Drammens og

1 a.

Oplands Kreditbank .

b.

Tønsbergs Privatbank ..... . b.

Skiensfjordens Kreditbank, Skien . . 1 a.

t

7 521 342 7 612 262 7 622 794 7 657 469 7 650 382

Den Norske Creditbank

4 266 931 4 479 382

67 031 6751 67 210 054

4 762 877

67 490 427

3 303 808

67 647 687

4 020 304

69 802 196

Centralbanken for Norge

lap.

4 898 596 5 571 567

8)65 642 234 3)66 116 652

5 680 884 4 627 703 4 268 927

3)66 513 414 9) 78 318 671 " 79 267 954

Fredriksstad Privatbank . .


a.

b.

67 506 48 229

7 213 474 7 352 444

244 884 366 911

7 375 219 17 366 011

68 897

7 150 671

271 514

7 361 776

77 601

7 221 833

277 278

7 120 076

103 367

7 171 226

258 080

7 023 369

235 426,1

5 839 199'

249 989

5 756 530

225 995

5 686 098

238 707

5 721 933

195 247

5 639 089

b.

Kreditbanken

I

i Porsgrund .

a.

b.

Kreditbanken

1

i Kragerø . .

a.

b.

Notoddens Kreditbank

1 a.

b.

Saaheims Kreditbank

1 a.

b.

Christianssands Sparebank . . . b.

Stavanger Sparekasse .. . b.

Stavanger Privatbank . .

• 1 a.

.

• b.

Bergens Sparebank . . . b.

Bergens Kreditbank 3.

b.

Kristianssunds Kreditbank . .

1 la. a

Trondhjems Sparebank b

Privatbanken i Trondhjem 1)

1

.

a.

b.

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem

1 ba.

Nordlands Privatbank, Boda 2) •

) :.

7 125 065 7 123 768 7 139 322

664 095' 238 964 312 045

18 080 418, 17 995 102 17 982 674

362 478 426 453 381 627

19 196 527 19 282 069 19 134 715

5 868 201 5 913 200 5 955 533

295 5351 5) 157 139 7 ) 197 697

10 572 126 9 439 679 9 559 612

18 789 15 686 12 310

1 837 565 1 792 655 1 825 714

6 214 5 230 8 028

2 174 235 2 122 467 2 057 528

18 406 20 620 39 496

589 742 522 236 533 987

126 549 6) 48 552 8) 42 056

324 069 279 233 303 307

6 482 971 6 420 335 6 296 508

7 974 044 8 017 203 8 123 044

230 600 236 540 235 888

10 972 835 10 990 569 11 088 209

17 664 600 17 747 977 17 802 146

4) 765 331 805 711 634 132

38 100 817 38 103 945 39 211 415

52 692 49 903 42 515

2 900 328 2 853 036 12 799 166

16 911 484 17 048 142 117 050 451

375 769 494 587' 366 643

8 320 066 8 585 270 8 680 143

414 164 341 446 251 252

17 998 929 18 335 359 18 321 380

298 986 233 876 179 909

3 091 658 2 960 670 3 077 840

7 078 370 7 030 089

180 100 175 142

18 363 644 17 828 394

351 004 381 554

19 065 918 18 343 883

6 811 811 6 721 114

10) 151 771

9 689 801

18 302

1 719 003

6 848 a 133 894

2 312 464 1b14 328 796

35 362

512 241

11) 18 433

381 308

6 226 855 6 143 846

8 110 049 8 164 655

228 290 217 099

10 913 571 11 842 478

17 845 899 17 859 477

537 346 652 591

40 188 977 40 370 776

41 302 • 55 815

2 685 003 2 669 182

16 861 827 16 744 489

350 045 349 330

8 484 485 8 366 895

295 093 483 502

18 087 675 17 933 515

231 321 247 868

3 079 139 3 082 015

15 717 739

458 816 236

- 1910 428 739 723

- 1909 400 259 637

- 1908 381 561 436

Kr. Kr. Kr. Kr.

16 621 366 16 622 163 14 258 314 15 256 720

459 124 794 461 500 829 476 195 586 477 021 181

475 746 160 478 122 992 490 453 900 492 277 901

452 337 433 454 084 684 451 601 648 450 181 200

429 775 538 433 642 773 428 874 603 425 029 726

400 386 671 402 121 034 403 487 453 399 605 875

382 927 777 384 607 832 382 172 081 377 819 174

5) Inkl. filialen i Kristiansund. 2) Inkl. filialen i Svolvær : Lofotens og Vesteraalens Privatbank. 2) Indskud

paa sparebankvilkaar og 6 mndr. opsigelse. 4) Desuten paa postremisse kr. 302 3H. 5) Likesaa kr. 37387.

6) Likesaa kr. 67 312. 7) Likesaa kr. 47 757. 8) Likesaa kr. 27 022. 9) Herav paa sparebankvilkaar og

6 mudr. opsigelse kr. 66 510 637. 10) Desuten paa postremisse kr. 50 052. ii) Likesaa kr. 37 490. 12) Herav

paa sparebankvilkaar og 6 mnol.r. opsigelse kr. 67 062 246.


Nr.

1

2

3

1912. 46

Utgifter:

4 Avsat til præmiereserven . . . .

5 Utbetalte og avsatte erstatninger

reassuranser

6 Utbetalte og avsatte livrenter

- 1;1- re assuranser

7 Reassuransepræraier

8 Utbetalte gjenkjopsværdier . .

9 Omkostninger, tap og andre utgifter

10

11

12

13

14

23

24

25

26

27

Indtægter:

Præmier

Renter og andre indtægter.

Overskud

Utbetalt til aktionærer

Avsat til bonusfond

Avsat til andre fond

Ialt

Ialt

Ialt

Passiva ved aarets utgang :

Fuldt indbetalt grundfond eller

garantifond . . . .

Præmiereserve • • • ...

Reservefond og andre fond •

Andre passiva . •

Ialt

Den Norske

Livrente-

forening..

(Kristiania,

opr. 1844.)

Kr

1 044 497

2) 785 568

1 830 065

714 098

146 713

586 770

107 083

30 579

3) 211 020

1 796 263

33 802

33 802

Aktiva ved aarets utgang :

15 Faste ejendomme

16 Pantobligationer • . . . . .

17 Statsobligationer, kommuneobligationer,

andre obligationer samt

aktier . . . . .

18 Utlaan mot sikkerhet i livsforsikringsp

olicer . . ....... .

19 Forfaldne, men ikke betalte renter

samt tilgodehavende premier

20 I banker og i kasse

21 Andre aktiva

150 000

15 267 468

747 013

589 174

224 561

99 108

151 173

22

Ialt 17 228 497

16 422 424

582 245

223 828

17 228 497

Kristiania

alm. gjens.

Forsørgelses-

anstalt.

(Opr. 18470

Kr.

1 173 108

468 297

1 641 405

643 357

4) 326 342

95 735

141 026

36 084

5) 244 777

1 487 321

38 887

115 197

154 084

429 000

7 023 900

1 077 400

1 129 239

96 071

427 217

108 079

10 290 906

8 975 233

1 198 413

117 260

10 290 906

II. De norske livsforsikrings-

A Virksomhet

Idun.

(Kristiania,

opr. 1861.)

Kr.

2 194 374

6) 1 451 822

•3 646 196

1 032 247

7) 980 199

242 144

203 056

123 274

(S ) 732 080

3 313 000

90 000

217 607

25 589

333 196

1 332 074

17 272 566

Hygea.

(Bergen,

opr. 1884.)

Kr.

1 382 525

401 283

1 783 808

807 155

O) 348 940

1°) 94 353

138 155

74 810

236 713

1 700 126

29 757

43 890

10 035

83 682

n) 5 562 38 -4

3 134 380 2 391 009

2 444 854 701 513

247 334 70 886

486 388 480 998

535 418 73 050

25 453 014 9 279 840

900 000 400 000

22 306 238 8 153 311

1 585 409 655 948

661 367 70 581

25 453 014 9 279 840

1) Den gamle og den nye avdeling tilsammen. 2) Herav kr. 5 269 tilskud av den garnie avdelings

utbetalt bonus kr. 108 57 . 8) Herav kr. 181 546 indbetalt av bonusfondet til utdeling. 7) Reassurert var

kr. 5 500. 11) Inkl. optjent rente.12) Reasburert var kr. 11 000. 13) Likesaa kr. 1 527. 14) Likesaa

reassurandOrers konto kr. 58 301. 18) Overført i ny regning. 19) Hertil præmiereserve hos reassurandører

Fiktionærernes forpligtelser kr. 30 165.


selskaper 1911.

i 1911.

Brage.

(Kristiania,

opr. 1888.)

.....1n4•n••••n

Folkepensions-

kassen Glitne.

(Kristiania,

opr. 1890.)

NorrOna.

(Kristiania,

opr. 1807.)

Fram.

47

(Kristiania,

opr. 1903.)

Andvake

(Kristiania,

opr. 12080

Tilsammen

1911.

Tilsammen

Kr, Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

1 034 580 669 418 338 159 1 253 128 119 807 9 209 596 8 393 729 1

380 595 267 677 82 681 17) 202 010 5 420 4 045 353 3 648 755 2

1 415 175 937 095 420 840 1 455 138 125 227 13 254 949 12 042 484 3

582 138 490 689 203 864 403 589 83 436 4 960 573 4 576 724 4

12) 379 898 13) 126 710 15) 55 280 101 027 7 278 2 472 387 2 346 632 5

46 782 14) 27 649 6 060 1 099 493 1 027 925 6

53 032 40 531 51 493 382 621 209 1 117 206 942 524 7

33 477 41 321 8 667 7 695 288 356 195 287 547 8

214 935 146 110 10) 89 476 528 005 34 016 2 437 132 2 200 411 9

1 310 262 873 010 414 840 1 422 937 125 227 12 442 986 11 381 763 10

32 500 20 000 6 000 22 500 200 757 189 354 11

53 759 15 021 - 369 164 375 482 12

18 654 29 064 - 18) 9 701 242 042 95 885 13

104 913 64 085 6 000 32 201 811 963 660 721 14

590 582 255 000 600 000 3 356 656 3 978 338 15

7 074 923 5 115 013 1 729 650 1 803 180 10 000 60 859 084 55 532 528 16

89 265 155 461 678 308 9 360 8 282 196 7 327 509 17

815 583 363 878 156 473 116 585 20 495 6 337 794 6 498 794 18

92 524 81 135 43 861 68 801 925 173 991 045 19

213 896 149 182 23 768 51 929 146 984 2 079 470 1 918 319 20

98 753 115 445 77 128 66 578 2 0 ) 142 088 1 367 712 1 295 657 21

8 975 526 6 235 114 2 030 880 3 385 381 328 927 83 208 085 77 542 190 22

500 000 440 650 200 000 500 000 21) 129 845 3 070 495 3 059 790 23

8 019 721 5 600 450 1 819 7.36 1°) 2 837 262 194 951 74 329 326 69 076 732 24

354 747 112 722 4 131 4 493 615 4 368 259 25

101 058 81 292 11 144 48 119 1 314 649 1 037 409 26

8 975 526 6 235 114 2 030 880 3 385 381 328 927 83 208 085 77 542 190 27

kapitalformue. Derhos utbetalt bonus kr. 6 476. 4) ReassuransegodtgjOrelsen var kr. 34 444. 5) Derhos

kr. 111 070, 8) Herav kr. 181 621 bonus. 9) ReassuransegodtgjØrelsen utgjorde kr. 19 650. 10) Likesaa

kr. 3 222. 15) Likesaa kr. 3 000. 16) Herav avskrevet paa anskaffelsesomkostninger kr. 9 463. 17) Herav

kr. 449 900. ,9) Herav organisationskonto kr. 63 418 og sparebOsseforsikrings- organisation kr. 10 000. 91) Hertil

1910.

Nr.


191 L 48

(Forts.)

Forsikringer 31 december 1910.

Livsforsikring:

Antal policer

Forsikret beløp . kr

Utstyrsforsikring:

Antal policer

Forsikret beløp . . . . kr

Livrenteforsikring:

Aktuelle og opsatte livrenter.

Antal policer

Aarlig livrente • . kr

Overlevelsesrenter.

Antal policer .

Aarlig livrente * kr.

Stigende livrenter.

Antal policer . . •

Indskud kr.

Forsikringer 31 december 1911.

Livsforsikring:

Antal policer . .

Forsikret beløp kr.

Utstyrsforsikring:

Antal policer .

Forsikret beløp . . . kr.

Livrenteforsikring:

Aktuelle og opsatte livrenter.

Antal policer .

Aarlig livrente . kr

Overlevelsesrenter.

Antal policer

Aarlig livrente . . kr

Stigende livrenter.

Antal policer

indskud kr.

Den Norske

Livrente.

forening.

9 055

19 232 102

239

376 118

3 340

1 136 780

3

1 925'

233

482 102

Kristiania

alm. gjens.

ForsOrgelses-

anstalt.

10 756 16 965

1) 2) 21 687 517 1) 3) 39 339 171

236

366 138

3 353 454

1 153 947 98 369

Idun. Hygea.

15 501 27 617 15 952

36 537 393 59 972 534 34 300 075

4 13

2:425 3 196

228

474 002

II. De norske livsforsikrings-

B. Forsikringsbestanden ved

150 68

225 500 100 110

476 1 241 448

103 350 396 561 164 051

14 37 3

3 653 9 986 1 190

30 242

14) 64 704 436

142

257 000

1 317

431 266

37

9 986

18 481

1) 38 920 198

65

88 860

462

174 392

4

1 790

1) Derav reassurert: Den Norske Livrenteforening kr. 2 296 409, Kr.a. alm. gjens. Fors.anstalt kr. 3 960 740,

men kr 19 721 649. 2) Heri indbefattet barneforsikringer. 3) Hertil kommer garanterte tillæg med tilkr.

37 110 (samt andel i jernbaneavdelingens forsikringsbestand kJ. 34067.5) Derav reassurert: Idun kr.

7) Heri indbefattet begravelses- og barneforsikringer. 8) Pensionsforsikring. 3) Heri medregnet 1 485


selskaper 1911 (forts.).

utgangen av aarene 1910 og 1911.

Brage.

Folkepensions-

kassen Glitne.

49

Nr. 4.

Norrøna. Fram. Andvake. Tilsammen.

12 998 16 629 6 027 56 795 3 336 163 910

30 317 536 24 123 802 12 393 287 25 410 527 3 146 964 245 434 220

135 613 71 1 276

200 545 648 368 89 130 1 639 771

402 780 80 6 767

126 682 147 230 31 641 2 106 295

57

16 754

233

482 102

14 166 17 569 6 496 63 029 4 664 182 368

1) 6) 32 600 989 1) 7) 25 538 790 1)9) 12 938 636 28 935 339 4 337 918 269 002 994

134 595 67 1. 239

199 226 637 668 84 130 1 633 022

423 775 83 6 867

137 177 5)8) 148 093 32 422 2 175 666

58

17 397

228

474 002

Idun kr. 5 419 487, Hygea kr. 3 759 037, Brage kr. 1 823 516, Glitne kr. 1 068 040 og Norrøna kr. 1 394 420, tilsamsammen

kr 395 758, hvorav reassurert kr. 15 750. 4) Hertil garanterte tillæg kr. 319 354 (hvorav reassurert

20 000, (*litne kr. 3 600, Norrøna kr. 4 141. 6) Heri medregnet barneforsikringet til beløp kr. 1 462 537.

barneforsikringer til belflp kr. 2 370 124.


1

g

C75 00 2.- tr) 0

0 0 0 0 0 0

Cb Cs

r

. r74,

ca

-1 A o

4-)

co cc

'TH 10 CO CC' CO CC GO

r-i r-i r-i r-1 r-4 -11

X GO GO 00 GO c0 O g cl

t.-

C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7

C7.) 00 C;) C.) CD CX)

C:) (:) 0 C:)

ti C:7 C:7 r-i C:7 C:7 C:7 z,o

c,2 C) C) cr) CZ) c.0

cc) c.C7 in in C., u0

G,0

c:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7

CC, GC CX) CD di di 00 00

OD ,C'J 03 03 ‘11 c:•2

G12 CC,2VVG,/CC.1 r-i

Z"- GC

CC CC

-7r di ,,N di di di

el,

cNi

G',2 0 r..,2 di G•2 0 di

C'D Q. ,C'J CO 0 C) ,:.."

r.,2 Qr. c,, in kn C) ,--I

t',

E.. c) c:: CC) CT, 2-- ,..0

2 ccD GC ,CJ DO CC i_C ,--1

41 r-I

CC CT, CO 10

r-4 CC !--4 CC CC

IC Cn CC CC 00 CA 02 0

C,2C C;;) '14 C,2C 00 00

LO 10 b-C"J di di d4 CCD

00 (;) CM'CO

711 CD ,t4 C\2 ".41 C:) 4,2 10

CC) r-I CSD r-1 CC 10 0 '70 ,--4 .--1 C:;) CC 0 CT, 0

cc ,1.1 C) ,:lq 01 ',II 10 cc cc> cc t.-- (0 1". 1 (0 ,..C.,

OlGO C C, --1 CD di c,")

GC) VOVCCr-IVr-1

CC 4,2 ,t1 `Tti OC r-I di in t-- di C7 c.C) kn 0-,

t:s4 ,--4 r-i /--1 r-4

cC kn ,I, di di cn c•O v

02 c:7 cl c7 cc cn cc V V 1_0 r-i 2"... -..,, 1--1 Cr,

1--4 r-4 10 CX) CO X 0 CS, 00 10 r-4 CT, CC t-... cM

r;

O

2

XI

di kn di C7 c.0 C, GO

c,2 (.:,2 c0 kn, c\-

cr:, di CC CC C\""J cA c-C,

cf) c,/ 0 C, cCr C) a,

CC CY'J •711 CC r--I r-4

00 ',14 T-.I C,2 /0 CC

a) cc 0 00 C,

k-- 0 0 CO r-i02 CT, CO

C,2 C,/ o 02 r--4 r-1 7-4

C., di 00 CC 1-0 CO

CX) o CC> CT,

03 GO r-1 CC r-4

• CO CC CO `714(::)

10 03 ,11 1-0 GO

1-1

c., t cC

C'C

0 di c••• 0C, 0 cc")

lo r-I c C0 "Cti CS, 10 CC

• 02 CC Zs... Cr, O C",

cl cC,

GC 0 in kn

Œ) k-- C, GC

• Cr, ce cn CT, c•C

03 C)C,crzcok- 03 r-i

r-IGCC:)000 1-0(7,tn

. C:7 C7 0 C7 C7

si 0 G 0 0 0 0 c,1

C:7 C7 ko C7 ko

• cl c) t,c.0

CS)

t:14

GN r--4 0 0 c5,

• dd di cn

10 1-0 1-0 10 10 10 10

V V

0 GC Cx''J ic 03 Cn

M O 03 C cr)

*I*

•Q• C.-2 2-- 00

0110 K•J C.C> .10 2--

• Gn2 C7, C) 00

o c.0 00 cq c, C.,2

2-- ICJ r-I C,2

cr., GO CT, io

• c.c cc) CO r-1

1--1 CC CC CO 1-0 GC)

r-I V cc

o cq 0 cc co cq

C\1

a

o

• c*)

co V GO GO kn

▪ k,- cC7 C7 ce)

.b4 1-0 0 C,2 CY, 0

o

'71.f C:7 CZ C;, 2

c, in GO di r-1

r.

C,2 V CC

2-- CO 2-- CO C:t

00 C\2 t•-•

C", CT, CO CC 1-0 CO '71

,t1 10 0 CX)

CC ,t1 co CO ',Pi l-

'II C C,2 C) CS, 00 t••• CC

r-1 /-4

A cl

c, V T--I r-, G,2

r.

C, 0 10 0 CC CC CO V

Cn ,M ,--i CO CO •cti CO

CT, 2-- ICJ k.C•J 02 O Cn

• C.0 k0 di di CO CO

cl

„,'"1),-CZ Cr)ìo

C,2 Cq 0"3 00

CO 2-- 00 ,0

1-0 C CC Cr, CO G\2 00

C:T" 02 0 10 )0 CC G,2

2-- CO03 2-- CO C 03

o c.)CO 2-- CO

1912. 50


51

13. Norges handel i 1911.

Nr. 4.

Den samlede vegt av de mellem Norge og utlandet i 1911 omsatte

varer er beregnet til 8 275 746 ton, hvorav 4 566 476 ton falder paa indførselen

og 3 709 300 ton paa utførselen.

Omsætningens samlede v æ r di er beregnet til 767 047 800 kr., idet

indførselen hadde en værdi av 468 695 000 kr. og utførselen en værdi av

298 352 800 kr. -- av hvilken sidste 9 668 700 kr. kommer paa gjenutførte

fremmede produkter.

Blandt de fremmede produkter er ikke medtat træmasse og cellulose,

pakpapir, jernmalm etc , der fra Sverige er indført til Norge pr. jernbane for

derefter at utskiloes til andre land, og som saalecles har passert Norge uten

at ha været gjenstand for norsk handelsomsætning. Disse varers vegt er

2 280 622 ton og værdien beregnet til kr. 27 054 100, hvorav der paa jernmalm

falder 2 237 038 ton til en værdi av kr. 22 370 400.

Man hitsætter tallede for de 5 sidste aar:

Aar.

1907

1908

1909

1910

1911

Aar.

1907

1908

1909

1910

1911

Indførsel

av fremmede

varer.

3 380 725 ton

3 700 044 -

3 766 580 -

3 994 664 -

4 566 476 -

Indførsel

av fremmede

varer.

361 642 800 kr.

354 919 900 -

366 396 400 -

402 093 100 -

468 695 000 -

Varemængde.

Utførsel

av norske

varer.

3 199 883 ton

3 030 084 -

3 015 363 -

3 506 439 -

3 562 742 -

Værdi.

Utførsel

av norske

varer.

219 971 800 kr.

211 247 900 -

234 640 600 -

267 865 800 -

288 684 100 -

Utførsel

av fremmede

varer.

46 893 ton

56 179 -

101 678 -

135 675 -

146 558 -

Utførsel

av fremmede

varer.

9 061 100 kr.

7 619 400 -

8 808 790 -

14 737 900 -

9 668 700 -

Transit

(gjennemgangsvarer

fra Sverige).

1 455 621 ton

1 572 157 -

1 625 424

2 103 860

2 280 622

Transit

(gjennemgangsvarer

fra Sverige).

24 065 000 kr.

21 209 300 -

20 876 700 -

27 135 700 -

27 054 100 -

Handelsomsætningen i aaret 1911 er baade for in dfø r s e 1 e n s og

for u t f ø r s el e ns vedkommende saavel i mængde som i værdi betydelig

større end i noget tidligere aar.

Naar utførselen av fremmede varer viser adskillig mindre værdier i 1911

end i det foregaaende aar, hitrører dette hovedsagelig derfra, at hvalolje og

tran fra norske fangstekspeditioner i utlandet ved utførselen i 1910 og tidligere

aar er regnet som fremmede varer, men i 1911 som norske varer.1912. 5 2

14. Norges folkemængde ved utgangen av Iste kvartal 1912

og folkemængdens bevægelse i samme kvartal.

Ifølge Meddelelser nr. 1 for 1912 er Norges folkemængde ved utgangen

av 1 9 1 1 beregnet til 2 411 694. I lste kvartal av indeværende aar utgjorde

ifølge de indkomne opgaver antallet av registrerte gifte par, levendefødte

og døde :

lste kvartal 1912 : Gifte par. Levendefødte. Døde. Overskud av fødte.

Rikets bygder . . 1 238 7 334 5 700 + 1 634

— byer . . 1) 1 341 3 504 2 767 d- 737

Tilsammen 2 579 10 838 8 467 d- 2 371

For 1ste kvartal 1911 er de motsvarende tal :

Rikets bygder . 1 258 7 433 5 650 + 1 783

- byer . . . 1 248 3 570 2 43 7+ 1 133

Tilsammen 2 506 11 003 8 087 -F- 2 916

For I ste kvartal 1910 er de motsvarende tal :

Rikets bygder 1 412 9 506 6 204 d- 3 302

byer

1) 1 283 4 097 2 541 -4- 1 556

Tilsammen 2 695 13 603 8 745 + 4 858

Den oversjøiske utvandring av norske undersaatter omfattet i iste kvartal

1912 for de vigtigste havners vedkommende 2 190 mot 3 536 i lste kvartal

1911 og 4 255 i 1 ste kvartal 1910. Med tillæg for de øvrige havner stiger

antallet til henholdsvis 2 352, 3 897 og 4 669 (naar tillægget for 1912 beregnes

efter samme forhold som for 1911).

Efter disse opgaver skulde Norges hjemmehørende folkemængde ved utgangen

av mars 1912 kunne beregnes saaledes :

Beregnet hjemmehørende folkemængde pr. 1 januar 1912 (berigtiget) 2 411 695

Overskud av fødte . H- 2 371

Oversjøisk utvandring -- 2 352

Beregnet indvandringsoverskud utover den øvrige utvandring

( 3/8 pro mille av folkemængden pr

1 januar) d- 905

Netto overskud ved den samlede bevægelse

. + 924

Folkemængde /pr. 31 mars 1912 .

. 2 412 619

1) Av de i byerne indregistrerte gifte par er et betydelig antal hjemmehørende i bygderne.


I. Norsk brændevin:

1 + 2 3: Forbruk av norsk

brændevin . .

4. Denaturert eller til videnskabelig

bruk anvendt brændevin 1)

Liter brændevin av 50 pets alkoholstyrke.

1907. 1908. 1909.

1. Indenlandsk tilvirkning . . . 5 997 000 4 442 000

2. Uttat av de statskontrollerte

brændevinsoplag mere end.

indlagt . . ...... . 602 000 2 074 000

3. Utført norsk brændevin 1 124CO3 914 000

5 475 000

720 000

5 602 000

771 000

3 879 000

682 000

I

1910. 1911.

2 088 000 2 706 000 2 206 000

1 983 000 -÷ 294 000

192 000 408 000

2 004 000 2 100003

481 000

136 000

242 000

645 000

1 + 2 3 4: Norsk brændevin

til fortæring 4 755 000 4 831 000 3 197 000 1 523 000 1 455 000

If. Utenlandsk brændevin:

1. Indførsel . . . . 1 556 000

2. Derav gjenutført . 36 000

1 2: Utenlandsk brændevin

til fortæring

Ialt brændevin til fortæring

Tilnærmelsesvis beregnet virkelig

forbruk 2) . . ..... .

Do. pr. indbygger .

53

1 520 000

6 275 000

6 184 000

2.68

1 742 000

40 000

1 702 000 3 794 000

6 533 000 6 991 000

6 447 000 6 838 000

2.78 2.92

Nr. 4.

I virkeligheten antages folkemængden i aarets første kvartal at være

steget med nogen tusen mere, end ovenstaaende opgaver utviser, fordi

antallet av de levendefødte, som tidligere paapekt 1), i det heromhandlede

kvartal pleier at være større end det i samme registrerte antal. Under

hensyn hertil kan Norges folkemængde pr. 1 april iaar antagelig ansættes til

omkring 2 417 000.

Det bemerkes, at opgaver for Iste kvartal 1912 ikke er indkommet fra

nogen faa prestegjeld. For disse er tallene for første kvartal i foregaaende

aar benyttet. Tilsvarende gjælder i enkelte tilfælde ogsaa de fOrste kvartaler

i 1911 og 1910.

1) Jfr. „Meddelelsei" 190P, nr. 4, specielt side '7 .

15. Forbruk i Norge av brændevin, vin og ol i aarene 1907-1911.

A. Brændevin.

Det 'til fortæring anvendte brændevin i aarene 1907- 191! kan tilnærmelsesvis

beregnes paa følgende maate (jfr. „ Alkoholstatistik I" og

Statistisk Aarbok 1911, tabellerne 131-- I 33).

3 830 000 6 341 000 6 107 000

36 000 34 000 35 000

6 307 000 6 072 000

7 830 000 7 527 000

7 550 000, 7 628 000

3.21 13.22

1) I tilvirkningsterminen, som ender 30 juni.

2) Tallet for vedkommende aar tillagt halvparten av tallet for det foregaaende aar og summen

dividert me d 1 1 /2 : herved er hensyn tat til den omstEendighet, at adskillig av det tilvirkede og

indførte brændevin først forbrukes i det følgende aar.


1912. 54

B. Vin.

Indførselen av vi n , der i aarene 1891-95 gjennemsnitlig utgjorde

2 450 000 liter eller 1.21 liter pr. indb., oversteg i hvert av de følgende 8

aar 4 millioner liter og naadde i 1898 en Wide av 5 877 000 liter; gjennemsnitlig

var den i disss 8 aar 5 040 000 liter (2.32 liter pr. indb.), hvorav en

betydelig del saakaldt „laddevin", hvilken indførsel det dog tilsidst lykkedes

i det hovedsagelige at vinde bugt med. Efter 1903 har vinindførselen ikke

oversteget 3.3 mill. liter ; men den har i de sidste aar været stigende. Den

utgjorde i aarene 1907— 1911 henholdsvis 2 593 000, 2 505 000, 2 807 000,

3 285 000 og 3 317 000 liter, eller 1.12, 1.08, 1.20, 1.40 og 1.40 liter pr. indb.

Ifølge Alkoholstatistik I, side 2 7, supplert med tilsvarende opgaver for

de sidste aar, kan ølforbruket i hvert av aarene 1907-1911 beregnes

saaledes :

1908. 1909. 1910. 1911.

Korn sat i stop ')

Derav til øltilvirkning. . .

Beregnet tilvirkning av ølmalt

Indført malt (netto) . . .

Tils. malt anvendt til 01 .

Antagen tilvirkning av øl.

Utførsel av øl med fradrag av

indførsel .... hl.

Beregnet ølforbruk: ialt . . . hl.

..nn••• pr. indb. . liter

Beregnet alkoholmængde (100 %)

1907.

1 000 kg. 8 672

1 000 kg. 7 824

1 000 kg. 6 416

1 000 kg. 1 635

1 000 kg. 8 051

hl. 418 652

8 100 8 733 8 095 8 878

7 502 8 733 8 095 8 878

6 177 7 219 6 719 7 285

1 708 1 574 1 686 1 752

7 885 8 793 8 405 9 037

417 905 c. 450 000 462 275 497 035

2 750 2 730 3 071 2 859 3 357

415 902 415 175 c. 447 000 459 416 493 678

18.o 17.9 ca. 19.0 19.5 20.8

0.74 pr. indb liter

0.73 0.76 0.77 0.82

D. Den samlede alkoholmængde (100 °le).

i brændevin (denaturert etc. ikke medregnet), vin og 01 pr. indbygger gik fra

1900 til 1903 ned fra ca. 3.1 til ca. 2.1 liter pr. indbygger, men er i løpet

av aarene 1907-1911 gnat op til ca. 2.5 liter. For hvert av disse aar er

den beregnet saaledes. i 1907 : 2.19, i 1908 : 2.23, i 1909 : '2.34, i 1910: 2.51

og i 1911 : 2.57 liter.

I aaret 1911 har forøvrig forbruket saavel av brændevin som av vin

og 01 været paa det nærmeste uforandret fra 1910, bortset fra litt stigning

for øllets vedkommende.

1) I tilvirkningsterminen, som ender ao juni.


55

16. Maanedlig handelsstatistik.

Nr. 4.

Under titelen „Om den foreslaaede reform i Handelsst

ati stikk en" er der i „Meddelelserne" nr 2 og 7 for 1911 indtat redegjørelser

for dette spørsmaals stilling. I det av byraaet for budgetterminen

1912-1913 avgivne budgetforslag blev der opført en bevilgning paa kr. 4 500

til utgivelse fra 1 juli 1912 av en mere omfattende maanedsstatistik, og for

at sætte byraaet istand til ved et par toldsteder at anstille en prøve paa,

hvorledes en centralisert bearbeidelse vilde virke. Man fandt nemlig foreløbig

kun at burde opta disse to sider av reformen til behandling.

Socialkomiteen delte sig ved sakens behandling (Indstilling S

nr. XXIV 1912) i et flertal, som ikke anbefalte bevilgningen, idet det benholdt

sig til de uttalelser, som blev avgit av den paa byraaets foranstaltning

nedsatte komité (se ,Meddelelserne" nr. 7 1911, s. 119) og et mindretal, som

anbefalte, at bevilgningen blev git. I anledning av denne Socialkomiteens

indstilling avgav direktør K i æ r følgende uttalelse

Handelsstatistikken."

I anledning av Socialkomiteens indstilling maa det være mig tillatt at

fremkomme med følgende bemerkninger :

Den av byraaet foreslaaede maanedsstatistik vil kunne istandbringes uten

anden forandring i det nuværende system, end at der fra alle toldkamre

esom nu for Kristiania og Bergen til byraaet indsendes sammendrag over

indførselen for hver maaned istedenfor de, der nu indsendes for hvert

k v ar t al. For utførselen behoves ingen forandring.

En saadan forandring vil ikke medføre noget forøket arbeide for toldkamrene,

snarere det motsatte, da de nu indsendte maanedlige opgaver over

22 indførselsartikler og 25 utførselsartikler i tilfælde kunde bortfalde. Finansdepartementet

har ingen betænkelighet hat ved at anbefale denne rent administrative

forholdsregel.


1912. 56

Hvor paakrævet det er at indføre en maanedsstatistik for de vigtigere

varer — man har tænkt sig et par hundrede indførselsartikler og ca. 150

200 utførselsartikler vil man faa et indtryk av ved at gjøre sig beendt

med nedenstaaende forøvrig ikke fuldstændige — fortegnelse over

de maanedlige handelsoversigter, som utgives i forskjellige land :

Beregnede

oktavsider.

1, Belgien 684

•. Canada . . • 505

3. Amerikas Forenede Stater 500

4. Storbritannien . 331

5. Osterrike-Ungarn 253

6. Tyskland . 203

7. Rusland 150

8. Britisk Indien 140

9. Finland .. 104

10. Britisk Sydafrika 87

11, Spanien 86

12. Bulgarien 50

13. Ægypten 27

14. Britisk Australien 20

15. Danmark . 16

16. Frankrike

17. Sverige . 8

18, Norge

hvorav 112 side falder paa skibsfarten.

31/

Hvad Danmark angaar, tilføies, at der desuten utgives en ukentlig

statistik over utførselen av landmandsprodukter, og med hensyn til Sverige

bemerkes, at der er planlagt en maanedsstatistik paa ca. 50 oktavsider fra

1 januar 1913.

I Schweiz og Grækenland utgives en utførlig kvartalsstatistik paa henholdsvis

186 og 202 beregnede oktavsider, men at indføre en saadan for

Norge vilde efter min opfatning være en halv forholdsregel, som ikke kan

anbefales.

At sammenligningen med andre land for Norges vedkommende viser sig

i den grad ugunstig, er der vel utenfor statistikkernes kreds faa, der er opmerksom

paa.

Av komitéindstillingen sees vistnok, at hele Socialkomiteen er enig i

,,ønskeligheten av at faa noget hyppigere opgaver fra toldkamrene". Men

naar komiteens flertal „ikke anser nogen øket bevilgning nødvendig", saa er

herved at bemerke, at det sammendragningsarbeide, som byraaet har at utfØre,

ikke kan andet end bli betydelig forøket, naar man istedetfor 4 opgaver

omfattende alle de i løpet av hvert kvartal indførte artikler, skal sammendrage


57

Nr. 4.

12 maanedsopgaver. Byraaet kan uten særskilt tilskud saarneget mindre

paata sig utgivelsen av en maanedsstatistik, som handelsomsætningen er sterkt

voksende og allerede av den grund kræver et øket arbeide. I det overslag ,

som byraaet har fremlagt, er for budgetterminen 1 juli 1912-30 juni 1913

beregnet et beløp av kr. 4 500 for maanedsstatistik og det foreslaaede provearbeide

tilsammen. Herav kan henved 4 000 kr. regnes paa maanedsstatistikken.

Paa grund av den fremskredne tid i forbindelse med de øvrige arbeider,

der hegger beslag paa byraaets tid og andre omstcendigheter, kan det

findes hensigtsmæssig at utsætte istandbringelsen av en maanedsstatistik til

1 januar 1913. I saa fald vil byraaets arbeide dermed kunne ta sin begyndelse

i den første del av februar manned 1913 og der skulde altsaa for

budgetterminen 1 juli 1912-30 juni 1913 behøves et tilskud av ca. 1 600 kr.

Det bedes uttrykkelig bemerket, at denne utvidelse av maanedsstatistikken

ikke staar i nogensomhelst forbindelse med de av byraaet iøvrig foreslaaede

reformer. Den er et i og for sig uavhængig led i de i handelsstatistikken

foreslaaede forbedringer og vil saaledes i tilfælde ingen konsekvenser medfØre

med hensyn til indfOrelsen av de Øvrige reformer. Med hensyn til disse skal

byraaet i sin tid nærmere uttale sig.

I den paafølgende stortingsdebat (se Stortingsforhandlinger 1912, side

928 fig.) optok Handelsdepartementets chef, statsraad I., in d vig, forslag

om en ekstraordinær bevilgning for mate budgettermin paa kr. 1 600 til

utgivelsen av en fyldigere maanedsstatistik fra 1 januar 1913. Efter nogen

debat blev dette forslag bifaldt med 71 stemmer.

17. Handelsstatistikken, hvorledes den utarbeides i Sverige.

Av sekretær i det Statistiske Centralbyraa A x el B u 11 er der den 4 juni

1912 til byraaet avgit følgende beretning om undersøkelser, som han under

et besøk i Stockholm fra 25-31 mai næstfOr har foretat angaaende utarbeidelsen

av den svenske Handelsstatistik.

I. Varefortegnelse.

Den 20 januar 1905 nedsatte Kungl. Majestät en komité, der hadde i

opdrag paa grundlag av toldtariffen at utarbeide en utredning og avgi forslag

til, at rikets officielle statistik i størst mulig utstrækning kunde faa enhet og

plannmessighet i de opgaver, der avgives av toldvæsenet.

Denne komité avgav den 30 oktober 1906 sit „Förslag till Statistisk

Varuforteckning" og efter „nådigt beslut den 14 december 1906" er denne

varefortegnelse &Mende fra 1 907 til og med 1911. Tidligere var der kun

876 positioner i handelsstatistikken, i nævnte tidsrum blev disse utvidet til

2037 nummere.


1912. 58

I henhold til et nyt opdrag av Hans Kungl. Maj:t av 23 december 1910

fremsatte dr. Gullberg og C. O. Wallgren med assistanse av aktuarie i Generaltullstyrelsen

L. Torstenson forslag om en ny varefortegnelse, dat. 11 december

1911, og da Sveriges handelstraktat med Tyskland netop paa denne tid blev

fornyet, blev dette forslag fra 1 januar 1912 ved kongelig forordning lagt til

grund for Sveriges Handelsstatistik Forslaget gjælder ikke mindre end 2 550

positioner, og alle disse findes benævnt i den svenske toldtarif, der saaledes

er meget mere specifisert end den norske og helt er utnyttet for statistisk

øiemed.

Den statistiske varefortegnelse skal ved samtlige toldsteder, jernbanestationer

og postkontorer findes tilgjængelig for publikum.

2. Aarsstatistikken.

Ved enhver indførsel fra og utførsel til utlandet — undtagen ved utførsel

pr. jernbane til Norge, ved pakkepostforsendelser og utførsel landværts,

som man senere skal komme tilbake til — har forretningsmanden

at angi paa dertil trykte blanketter, at han ønsker at toldbehandle endel

varer. Paa denne angivelse kræves ingen specifikation av varerne. Som

bilag til denne angivelse har vedkommende toldfunktionær at utfylde et

skema i specifisert stand med de varer, toldbehandlingen omfatter, deres

merke, nummer o. s. v. samt indkjøps- eller salgsland (det land hvortil

dækning sendes), statistisk nummer, nettovegt o. s. v. Disse to angivelser

— forretningsmandens og toldvæsenets specifikation — skilles ikke ad, men

blir ordnet efter toldkammerets nummerrække og i indbundne pakker for

hver maaned sendt Generaltullstyrelsens revisionsbyraas statistiska avdelning.

Toldkamrene har at indsende disse med første post efter 4de eller 8de

i hver maaned — alt efter toldkammerets størrelse.

Her foregaaar derpaa ekstraheringen av de enkelte vareposter paa saakaldte

imports- eller eksportslister. Dette er trykte lister, hvor varefortegnelsens

artikler staar trykt, og hvor de større land tillike er anført.

Varehandelen vedkommende januar, mars, mai, juli o. s. v. samles paa

en liste, og handelen for maanederne februar, april, juni o. s. v, paa en tilsvarende.

Dette arbeide utføres av mandlige funktionærer, der rekruteres fra toldvæsenet.

Arbeidet lønnes med kr. 4 pr. dag til at begynde med og kan

stige til kr. 1 800 pr. aar — alt for 4 timers daglig arbeide. Generaltullstyrelsen

finder, at arbeidet er saa anstrengende, at længere arbeidstid pr.

dag ikke er heldig. Disse poster ansees som en ypperlig utdannelse for

tjeneste i toldvæsenet, da man paa denne mate kommer ind i al praktisk

toldtjeneste og faar en oversigt over alslags varebehandling.

Avdelingens personale utgjør 45 funktionærer, hvorav 12 damer. Disse

sidste benyttes ikke til første haands extrahering, deres arbeide bestaar i

summering, at ekstrahere fra skema til skema (listerne) og at utarbeide

sammendrag.


59

Maanedslisterne blir beroende i den statistiske •avdeling og faar navn

av „liggare ". Der gjøres utdrag paa dertil indrettede skemaer, som

blir tilstillet Kommerskollegiet. Men disse utfyldes kun med utgivelsen av

den trykte Handelsstatistik for Øje.

Ved forsendelse av varer pr. jernbane til Norge har vedkommende

eksportør, noget i likhet med hos os, at indlevere en statistisk opgave paa

dertil trykte blanketter. Disse opgaver følger varerne til grænsestationen og

blir saa indsamlet av vedkommende jernbanestation og overlevert toldkammeret

paa stedet. Dette har ved maanedens utgang at tilstille Generaltullstyrelsens

statistiske avdeling opgaverne, der blir behandlet her som de øvrige utførselsopgaver.

Over indførte pakkepostsaker føres en særskilt journal, og denne journal

ligger til grund for statistikken ; derimot mangler alle opgaver over utførte

saadanne varer.

Varer, som utføres ad landeveier anmeldes hos tjenstgjørende toldfunktionærer

eller grænseriddere og blir optat i toldjournalerne eller i grænseopsynets

regnskaper, hvilke ligger til grund for statistikken.

3. Maanedsstatistikken.

Til og med indeværende ant har de enkelte toldkamre, at avgi for

hver maaned en opgave over indførsel eller utførsel av ialt 84 ind- og 82

utførselsartikler i skemaer, hvor disse varer er trykt.

Disse opgaver blir saa av Generaltullstyrelsens statistiska afdelning snarest

mulig trykt og publisert. Naar de fra toldkammeret mottagne originale angivelser

er bearbeidet i samme kontor for maaneden, blir de indkomne opgavers

resultater sammenholdt, og er der større uoverensstemmelser mellem

maanedsopgaverne og angivelserne, blir der, hvad der ogsaa sker hos os,

tilskrevet toldkamrene om disse. Uoverensstemmelserne blir derpaa berigtiget

i senere publikationer.

Fra og med næste aar skal imidlertid disse toldkamrenes opgaver ophøre.

Fra denne tid skal der for hver maaned hurtigst mulig utarbeides opgaver i

den statistiska avdelning for en flerhet av de største ind- og utførselsartikler

— antal og hvilke er endnu ikke bestemt. Disse opgaver skal saa sendes

til Kommerskollegiets avdeling for Næringsstatistik, som besørger trykning og

offentliggjørelse snarest mulig.

Generaltullstyrelsens statistiska afdelning besvarer forespørsler, i likhet

med Kommerskollegiet, og utsender ca. 2 000 bemerkningsskrivelser pr. aar.

Toldvæsenet anser denne avdeling for nødvendig for sig. Det anser

arbeidet sum en teknisk revision, i motstetning til det egentlige revisionsbyraa,

som kun blir talrevision (regnskapsrevision).

Utførselsopgaverne er altid tidligere færdig end indførselens.

Utførselsopgaverne leveredes til Kommerskollegiet for 19:0 den 11 februar

1911 og for 1911 den 15 februar 1912.

Indførselsopgaverne for 1910 var tilstillet Kommerskollegiet 23 mai 1911

og for 1911 den 15 mai 1912.

Nr.


1912. GO

4. Konimeiskollegiets statistiske avdeling

for handelsstatistikken.

Arbeidet besørges av 2 aktuarier og 4 damer foruten chefsarbeidet av

dr. Gullberg. Det bestaar, som tidligere nævnt, i at utgi Sveriges Handelsstatistik

samt at samle og fastsætte priser for aaret vedkommende indførselen

og utførselen.

Disse priser bestemmes nu av dr. Gullberg og aktuarie Normann. Der

tilskrives ca. 300 større forretningsmænd rundt om i Sverige, likesom sekretæren

for Sveriges Trælasteksportørers forening, der har opgave over alle

trælastladninger og deres værdi, utarbeider og bestemmer 4 à 5 trælast-.

priser. For dette arbeide faar Ilan kr. 1 200 pr. aar. En anden eksportforenings

sekretær har kr. 500 for at meddele sine noteringer og erfaringer

og en kjøbmand i Stockholm har et lignende beløp for som sakkyndig at

hjælpe til ved prisbestemmelser vedkommende en række varer i bans branche.

Naar dr. Gullberg og aktuarie Normann har bestemt priserne, sendes disse

tillikemed mængdeopgaverne til Generaltullstyrelsens statistiska afdelning,

hvor værdiberegningen utføres for saa atter at bli tilstillet Kommerskollegiet.

Hittil bar alle statistiske publikationer været trykt i kvartformat. Fra

og med 1912 skal alle disse verker utgives i oktavformat, og dette gjør

blandt andet, at Sveriges Handelsstatistik for fremtiden blir noget mindre,

ogsaa hvad tabellerne angaar. Saaledes skal kombinert vare- og landtabel for

fremtiden kun omfatte de vigtigste varer, saaledes som hos os. Handelsstatistikken

vil bli paa ca. 500 sider. Kommerskollegiet har med hensyn

til Handelsstatistikken uindskrænket trykningsbudget, .og den nuværende utgave

koster kr. 15 000 pr. aar at trykke .

Ved at sammenholde alle de med Handelsstatistikken i Sverige forbundne

utgifter anslaaes budgettet til ca. 120 tusen kr. pr aar.

Der beror imidlertid hos Kungl. Majestät et forslag til Riksdagen om

værdideklarationer og tre ganger maanedlig indsendelse til Kommerskollegiet

av toldangivelserne fra de enkelte toldkamre. Dette forslag skal jeg ikke

komme nærmere ind paa.

Skulde jeg gi et resumé av mine indtryk med henblik paa vore forhold,

saa anser jeg i første række for nødvendig, at der snarest mulig trykkes en

statistisk varefortegnelse i overensstemmelse med handelsskema nr. 2, til bruk

ved toldbehandlingen. Ved toldforandringer kan der trykkes et tillæg til

varefortegnelsen.

Endvidere bør der i toldangivelserne ved første anledning anbringes

en rubrik for statistisk nummer. Dette nummer vil were en kontrol for, at

varebehandlingen efter angivelsen er rigtig. Det statistiske nummer og varesorten

skal jo stemme.

Jeg tillater mig til slutning at peke paa, at siden 1906, da der ingen

statistisk varefortegnelse fandtes, er varernes antal i Sverige steget fra 876

nummere til nu iaar 2550.

Denne forøkelse i antallet kunde ikke være skeet uten en statistisk varefortegnelse,

likesom denne sikkerlig har været et utmerket middel til at indarbeide

statistikken blandt toldfunktionærerne. Jeg tror ogsaa, at en detaljert

statistik er av større nytte end en summarisk, bl. a. fordi den vil gi en

bedre anledning til at gjøre rede for de enkelte varesorter.

Johannes Bjornrtads boktrykkeri.


Meddelelser

Det Statistiske Centralbyraa.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

30t._? bind. Nr. 5. 1912.

1. Toldintrader i mai 1912

Side.

61

2. Indførsel og utførsel av enkelte hoved-

In dhold.

9. Forsikringssummerne i den Almindelige Side

Brandforsikrings-Indretning for Bygnin-

artikler i mai 1912 • . . . . . 62 ger ved utgangen av 1911 68

3 •Trtelastutførsel i januar—mai 1912 • • 64 10. Norske sjøforsikringsselskaper i aaret

4 •Skibsfarten mellem Norge og utlandet 1911 70

i januar—mars 1912

5 •Korrespondanse ved rikstelegrafen og

rikstelefonen i februar 1912

65

65

11. Indskud i endel større private aktiebanker

og sparebanker 1 januar, 31 januar,

29 februar, 31 mars, 30 april og 31 mai 1912 72

6. Jernbanernesdriftsindtægteri mars 12. En sammenligning mellem lønsforholdene

1912 66 og arbeidstiden for handelsfunktionte-

7 • Tilvirkningen av brændevin, malt og rerne i Norge, Sverige og Finland . . . 73

ætylæter i mai 1912 67

8. Antallet av akkordforhandlinger og

konkurser i mai 1912 67

I. Rikets toldintrader i mai 1912, sammenlignet med tidligere aar.

A. I mai maaned•

1910. 1911.

1912.

2 Indførselstold 654 287 . kr.

3 376 157 2 987 129

Last- og fyravgift for utgaaende •

82 849 97 320 103 373

— — indgaaende • •

129 990 148 621 147 500

Forskjellige indtægter

5 044 5 815 7 248

Ialt kr. 2 872 170 3 627 913 3 245 250

111n11.11n

B. Anslaat for det hele budgetaar . . kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo mai .

Indførselstold kr.

Last- og fyravgift for utgaaende .

— indgaaende .

Forskjellige indtmgter . • • • •

1909-1910. 1910-1911. 1911-1912.

41 500 000

1910.

45 820 402

2 674 372

72 458

46 200 000 50 880 418

1911.

48 302 312

2 866 896

78 074

1912.

50 410 955

2 901 801

92 594

Ialt kr. 48 567 232 51 247 282 53 405 350


1912. 62

Artikler.

Indførsel.

1. Kjø t, urøkt, ellers (t.-nr. 115) .

2. Flesk, urøkt, ellers (t.-nr. 116) .

3. Byg, uformalt

4. Malt

5. Rug, uformalt

6. Bug, formalt til mel .

7. Hvete, formalt 1 mel . . .

8. Ris, avsk., samt it engrynogrismel

9. T e

10. Kaffe

11. sukker . . . . . . .

12. Sirup ....... .

13. Tobaksblade . . . . . . .

14. Brændevin og spiritus paa fust.

15. Vin paa fustager

16. Bomuld . . .

1'7. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 504)

20. Salt (koksalt) ..... . .

21. Stenkul, cinders, koks . .

22. Maskiner og motorer etc. . .

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi . . . ... . .

Ulforsel.

(Norske virer ) 2 )

1. Hermetiske matvarer

2. Tørfisk

3. Klipfisk

4. Fetsild, saltet .

6. Anden sild, saltet

6. Smør . .

7, Margarin . . = . • • •

8. Kondensert melk • • • •

9. Rogn

10. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Tremasse, tør

14. Træmasse, vaat

15. Cellulose, tør .

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker .

. „ .

18. Kli

19. Pakpapir

20. Trykpapir

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) •

23. Kobbermalm 3)

24. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

25. SOm

26. Anslagssuml) av de øvrige artikler

S amlet værdi . • • . .

. Foreløbig opgave over indforsel og utførsel av enkelte hovedartikler

rtt

so

X -

kg.

Ton

Kr.

Kr.

kg.

hl.

-

kg.

-

hl.

kg.

hl.

m3

kg.

-

r -t

kg.

Kr.

Kr. I

M ai.

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

Kroner. Kroner.

324 457 412 229 313 802 210 200 182 000

27 9361 104 167 62 822 94 800 54 700

6 857 500 8 101 374 2 844 395 871 200 455 100

190 535 148 458 194 004 34 100 44 600

11 359 906 23 035 983 9 336 896 2 407 300 1 372 500

3 189 329 2 643 922 2 855 647 405 800 509 700

3 081 075 4 452 997 4 203 729 924 000 956 300

390 377 276 275 1 318 633 60 800 290 100

11 690 14 041 13 404 30 300 28 400

990 787 756 316 1 096 793 847 100 1 497 100

3 435 505 4 228 159 3 917 420 887 900 1 136 100

1 030 639 1 213 132 1 449 133 145 600 173 900

112 891 170 991 162 085 205 200 194 500

306 011 389 082 295 034 525 300 398 300

310 529 356 507 310 239 356 500 310 200

331 933 294 858 469 569 401 000 544 700

346 754 286 063 228 666 80 100 75 500

63930, 75 084 71 845 600 700 546 000

6 301 296 10 337 289 5 643 160 827 000 451 500

12 077 9 881 5 740 105 200 61 100

202 713 182 688 208 953 2 859 100 4 680 500

1 731 363 2 323 432 2 158 744 2 323 400 2 158 700

23 848 400 25 290 000

39 051 000 41 411 500

1 260 533 1 430 570 1 518 087 1 072 900 1 138 600

886 931 470 889 717 527, 348 400 531 000

3 826 136 4 147 183 5 090 720 1 1 907 700 2 545 400

17 654 18 416 12 529 368 300 269 400

54 565 32 762 41 925 262 800 398 300

97 785 138 829 200 176

I

252 700 414 400

43 964 48 125 74 619. 48 100 74 600

245 631 610 867 927 536 360 400 547 200

4 763 4 703 9 707 260 900 233 000

266 830 226 900 348 700 30 600 47 100

4 809 8 395 18 833 503 700 847 500

105 264 108 215 104 550 2 597 200 2 247 800

2 054 600 768 147 1 075 556 44 600 73 100

38 817 527 47 156 605 41 050 370 1 367 500 1 395 700

15 170 935 18 655 785 14 082 561 2 332 000 2 112 400

332 200 71 400 4 500

379 342 352 761 451 942 134 000 171 700

1 657 594 3 846 267 1 490 490 321 200 191 500

4 273 256 4 793 984 5 319 372 738 300 861 700

6 007 139 6 148 784 6 127 661 965 400 962 000

26 894 33 534 29 109 83 800 75 700

20 667 470 30 395 200 24 637 000 668 700 542 000

100 000 6 700

16 525 650 20 521 544 20 476 872 307 800 307 200

135 364 130 051 58 209 40 300 18 000

6 216 200 6 620 200

21 244 700 22 625 500

2) Beregnet efter forholdet i 1911 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under træla st,


63

i mai maaned samt januar-mai 1912, sammenlignet med tidligere aar.

Januar-m ai.

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

Kroner. Kroner.

Nr. 5.

2 310 616 2 252 847 1 263 191 1 134 600 696 600 . i.

661 958 1 255 383 1 287 198 1 275 300 1 111 000 2.

45 777 584 31 915 324 23 031 406 3 272 200 3 327 200 3.

677 807 664 454 673 538 152 800 154 900 4.

82 795 999 80 807 853 61 237 544 8 392 200 8 604 700 5.

17 886 335 16 617 631 14 424 950 2 340 400 2 555 800 6.

17 530 553 20 988 544 19 205 368 4 405 800 4 247 100 7.

1 411 545 1 205 311 1 982 210 1 265 200 436 000 8.

56 334 58 362 57 978 124 600 123 600 9.

4 738 439 3 261 646 4 192 939 3 592 400 5 702 700 10.

15 553 670 18 532 261 16 206 511 3 645 500 5 034 200 11.

8 066 435 7 872 347 9 610 780 ' 944 700 1 153 300 12.

766 642 698 490 851 710 838 200 1 022 000 13.

1 581 744 1 482 778 1 517 811 2 001 800 2 049 000 14.

1 258 543 1 305 483 1 416 433 1 305 500 1 416 400 15.

1 638 011 1 917 140 1 869 585 2 707 300 2 002 900 16.

1 371 840 1 374 127 1 123 450 394 200 364 300 17.

448 824 476 759 503 913 3 814 100 3 861 500 18.

23 732 262 27 512 058 35 109 809 2 822 800 2 808 800 19.

82 508 94 839 98 595 1 167 100 1 050 000 20.

936 622 1 005 235 932 257 15 630 300 19 251 000 21.

5 928 015 8 629 124 10 262 032 8 629 100 10 262 OW 22.

- - - 108 015 600 121 159 600 23.

- - - 176 871 700 198 394 600

6 124 218 6 970 116 9 616 068 5 227 600 7 212 100 1.

3 286 215 3 831 210 4 380 868 2 835 000 3 241 900 2.

10 647 484 16 112 772 18 070 487 7 651 200 9 035 300 3.

165 937 127 020 102 521 2 540 400 2 171 000 4.

180 516 147 083 227 110 1 344 900 2 506 300 5.

693 611 908 983 968 420 1 724 600 2 114 200 6.

255 998 298 652 305 630 298 600 305 600 7.

6 099 992 6 572 335 5 401 263 3 926 200 3 186 700 8.

6 417 6 410 15 795 336 000 359 200 9.

4 043 130 1 676 775 1 625 474 226 300 219 400 to.

56 637 44 440 69 288 3 094 600 3 902 300 11.

554 032 579 702 519 135 14 712 100 10 474 000 12.

9 653 500 8 317 132 7 113 421 494 400 511 000 13.

188 646 262 209 542 712 186 451 552 6 196 800 6 623 500 14.

78 741 692 83 285 137 85 236 618 10 249 000 12 073 900 15.

788 347 2 312 400 188 570 146 000 13 200 16.

2 044 668 2 213 037 2 417 781 840 900 918 700 17.

9 088 654 11 313 524 9 530 578 938 000 1 196 700 18.

25 091 755 24 024 998 23 152 635 3 789 700 3 643 700 19.

28 934 663 32 541 878 33 823 236 5 168 500 5 413 700 20.

172 144 125 940 82 149 237 500 184 200 21.

103 830 470 126 557 200 148 561 600 2 850 200 3 268 200 22.

15 000 182 782 228 146 12 300 15 600 23.

70 980 068 79 115 099 94 666 570 1 186 700 1 419 900 24.

771 036 777 879 413 599 246 300 128 100 25.

- - - 31 548 900 33 147 400 26.

- - _ 107 822 700 113 285 800

træmasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 8) Herunder ogsaa endel skjEersten.


.1912.

••nn111111....

Land, hvortil og told-

steder, hvorfra utfOrt.

Sverige

Danmark • . • • . •

Island

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien . •

Irland

Frankrike

Portugal og Madeira

Spanien

De Kanariske øer

Italien

Afrika

Australien

Andre land

Fredrikshald

Sarpsborg

Fredrikstad

Moss

Kristiania

Drammen

Larvik

Krager0

Brevik

Porsgrund

Skien .

Risor

Tvedestrand

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristiansand

Mandal

Trondhjem

Namsos

Andre byer.

Ialt 1912

- 1911

• 1910

ras

1 918

253 1 832

634 2 448

2 141 10 362

9 168 18 227

112 136

7 295

140

11 209

31 035

2 265

18,603

293

88 343

25

28 090

23 580

9.613

47

290

3 810

2 242

1 340

176 276

186 132

173 963

34 237

58 514

1 182

14 233

5 282

3 924

2 077

8 813

8 444

148

53,772

1 657

14 381

5 834

2 752

7 107

23

761

4 265

1 575

5 770

823

46

17 414

3 013

19 345

3 575

12 344

163 049

167 822

180 819

64

3. Norges trmlastutforsel 1 januar—mai 1912.

Høvlet Skaaret Hugget

last. last. last.

9

877

576

7 909

2 797

29 273

189

389

260

1 664

22

829

42

1 103

2 659

1 139

4 134

2 172

12 163

5 182

2 013

119

2 451

1 782

2 376

506

338


1 585

42 279

42 985

34 124

Januar—m ai.

Rund-

last.

Stav.

Splitved,

brænde

etc.

Ialt.

ms ms ms

Herav i

mai

maaned.

1 294 9 393 11 615 3 473

549 576 602 4 589 2 623

247 17 3 922 1 635

343 2 574 23 329 9 752

253 794 33 939 4 903

2 609 36 846 4 040

91 295 14 669 4 795 310 682 64 094

79 3 162 256 11 974 309

381 1 454 16 257 684

32 32

12 273 5 707 869

2 74 15 683 2 963

33 112 8 459

84 26 11 448 746

14 049 1 680 7 765 52:205 14 902

• 261 724 191

1 390 9 408 2 678 156 420 34 412

129 712 2 565 2 041

15 722 956 - 60 252 14 170

667 3 195 67 36002' 7 294

't 3 752 17 256 1 382

7 015 703 18 959 1 893

5 179 20 7 394 2 070

20 923 763 34 657 6 640

2 581 194 12 222 863

1 969 • 16 5 573 752

386 505 198

10 676 i163 20 060 4 558

1 763 543 4 911 951

1 991 93 4 506 501

2 771 165 893 22 039 2 521

231 441 4 023 1 323

8 858 12 32 025 4 805

136 5 953 172

4 731 747 137 20 884 2 911

96 061 26 407 15 063 519 135 104 550

139 156 21 232 22 375 579 702 1 108 215

119 557 28 094 17 475 554 032 105 264

AllINI


6 5

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 1 januar— mars 1912.

111•11111111111111MINININIIN

Ankomne fartOier. Avgaaede *Wier.

5. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i februar 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

1n111.1=111•111111i

,

F ebruar

A Antal av takserte telegrammer

Til indlandet

- utlandet

Fra utlandet • • • O ..

•011n1•111111n _

1910. 1911.

131 672

43 461

175 133

50 288

140 951

44 421

185 372

51 043

Ialt 225 421 236 415

B. Antal telefonsamtaler . . ..... . 301 347 324 789

C. Telegraf- og telefonstationeraes bruttoindtægter

kr. 435 969 460 909

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg . 63 701 72 447

Januar—februar.

Ladte. Ballastede. Ladte.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

Norske dampfartOier . 985 501736 308 138 422 9911 509 247

— seilfartplier . . . 85 32728 20 5 701 115 43 089

Fremmede dampfartøier . 364 216-,247 226 316 977 532 469 163

— seilfartøier . 128 13 680 89 11 091 214 19 269

lt : Januar—mars 1912 1 562 7641391 643 472 191 1 852 1 040 768

1911 1 621 764 023 730 431 075 2 106 1 023 941

1910 1 514 691 821 721 418 604 1 997 969 368

1909 1 314 615 955 534 357 368 1 594 800 049

Herav i mars 1911 . 586 263 813 415 201 494 1 048 428 915

nnn.• — 1012 • 466 215 123 381 225 714 895 426 319

A. Antal av takserte telegrammer

Til indlandet . • . . . 257 679 272.469

- utlandet 85 967 88 798

343 646 361 267

Fra utlandet 99 659 102 952

Ialt 443 305 464 219

B. Antal telefonsamtaler 601 584 652 890

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 1 035 567 1 103 429 1

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg. 213 620 227 247

Nr. 5.

Ballastede.

Antal. Tonnage.

230

10

74

34

348

313

320

335

107

94

125 531

1912.

161 907

49 713

211 620

55 960

267 580

388 509

525 760

80 545

317 575

99 744

417 319

114 136

531 455

785 205

244 292

239 156

2 803

65 944

2 365

196 643

191 391

168 774

194 953

70 206

50 917


1912. 66

Baner.

Statsbaner:

Smaalensbanen . .

Kristiania-Gjøvikbanen .:.

Kongsvingerbanen .

SolOrbaneu

Sristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb. .

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen .

Grundset-Aamotbanen

StOren-Aamotbanen .

Trondhjem-StOrenbanen

Merakerbanen

Hell-Sunnanbanen .

Arendal-Aamlibanen . .

lir.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

Jtederbanen

Bergen-Voss-HOnefossb

Ofotbanen . • . •

Statsbanerne ialt

Jernbanernes driftsindtægter i mars maaned 1912.

Trail-

kert

'sang-

de.

Km.

Indtægter i maanedens 10p.

Kr. Kr. Kr.

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

Pr.

dag

Ialt. og

banekm.

Kr. Kr.

1

1

1

1

1

1 -

1


1

151 913.29 108 060.21 1 155.15, 261 2,475 075.85 36.00

53 282.66 98 445.22 276.77' 152 1 371 156.62 26.38

33 945.67 87 317.61 620.25 1121 1 084 608.74' 34.30

10 009.39 112 857.02 72.58 22

191 584.38 7.41

81 847.94 49 731.07 11 097.00 132 1 238 497.31 84.97

80 927.28 37 251.49 314.58 '118 1 102 719.93' 24.61

30 557.74 83 802.51 1i3 238.45' 117 1 171 927.26 29.80

48 122.07 91 077.4o 348.99 139 1 197 682.05' 19.02

13 573.48 20 918.13 289 215.93 27.68

130 587.69 18.26

1 364 454.08 15.46

505 881.47

644 435.83

36.07

22.97

223 043.27 7.72

94 702.41 5.43

221 723.44' 10.48

78 977.88 3.88

300 389.36 14.37

1 460 226.39 13.21

1 528 954 52 129.30

n

1

1

1

'

1

1

1

,

250

128.65

189

004.65

115

882,93

94

938.99

63

676.61

167

493.35

143

598.76

229

548.46

38

101.75' 34 593.36

26 6 181.66 8 906.94 8.851 15 097.45

321 49 966.04 111 486.96 258.99' 161 711.99

51

102

14 337.48

15 557.08

48 372.41 71.67

56 346.36 11 075.67

62 781.'6

72 979.65

105 12 702.39 13 461.6o 42.44 26 206.43

80 5 041.59 8 646.67 110.21' 13 801.47

78 6 384.83 18 807.84 259.9025 452.57

74 5 127.43 3 241.68 93.96' 8 462.47

76 19 467.50 17 907.76 330.65 137 705.3!

402 88 733.30 42 384.22 737.24 131 854.76

43 1 299.70 179 255.61 130.39' 180 685.76

2 636

728 981.52 1 1 098 277.45 ' 10 344.89 1 837 603.86 16 678 844.41

1

l

1

1

Privatbaner:

Hovedbanen . • • . 681 64 787.03 167 387.65 1 912.69 234 087.37 2 111 079.85 112.89

Urskog-HOlandsbanen 57 I 3805.137 537.28 8.65 11 350.46 95 328.74 6.68

Valdresbanen

109 7 133.41 13 174.75 ' 41.88 20 350.64 204 809.00 6.83

2 Lierbanen

Holmestrand-Vittingfossb

1) 21

30

1 470.50

2 248.93

2 523.to

9 458.29

107.35

154.77

2) 4 100.95,

11 861.99

) 50 101.38 7.89

83 315.32 10.to

TOnsberg-Eidsfossbanen 48 2 665.26 3 871.52 987.12 7 523.9o! 58 336.88 4.42

Ejukanbanen

46 9 379.47 91 308.58 1 239.75 2) 101 927.8o 2) 714 442.93 3)41.24

13 Grimstad-Frolandbanen 635.41 2.99

19 Lillesand-Flaksvandb. 141.28 . 17 595.67 1 193.72 35.62 1 824.41

4.09

Nesttuu-Osbanen .

26 2343.31 1 044.toi 141.78 3 529.19 51 742.39 7.24

Thamshavnbanen .

25 2 892.09 15 014.98 151.93 18 059.00 202 105.33 29.40

Sulitjelmabanen . .

13 205.15 1 593.72 1 798.871 7763L93 21.72

Samtlige baner (stats.

og privatbaner) 1912

Person-

trafik.

Gods-

trafik.

Ovrige

3 096 826 506.87 1 412 385.14 15 125.83 2)2254 017.84 12)20360 .514.85 3)23.69

I

1

1

I samme tidsrum 1911 3 096

744 417.2111 349 688.38 15 240.11 2)2109 345.70 1 2)18 997 902.03; 3)22.66

1

1

I I 1

1) Bun 19 km. trafikert. 2) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord

og Tinnsjo. 2) Vedkommer kun jernbanestrækningen.d) Grimstad-Frolandbauen er fra og med

24 januar 1912 overtat av Staten og indgaar under Arendal-Aamlibanen.

ind-

tægter.

sammen.

Kr.

23.15


Riket

Byerne

Bygderne

Akkordforhandlinger

Konkurser

Akkordforhandlinger

Konkurser . . .

Akkordforhandlinger

e Konkurser

Akkordforhandlinger

Kristiania 1 Konkurser

1 Akkordforhandlinger

Bergen

Konkurser

( Akkordforhandlinger

Trondhjem Konkurser

67

Nr. 6.

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter i de elleve forste maaneder av

terminen 1911-1912, sammenlignet med tidligere terminer.

Juli—april

Mai ........ .

I. Almindelig brændevin.

Ialt (100 p

II. Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

Juli—april

Mai .... . .. • • •

1909-1910. 1910-1911. 1 1911-1912.

Lter bg 100 pet. 395 588 1 174 593 544 073

. -

t. styrke) liter 395 588 1 174 593 544 073

--

ter b, 100 pet. 137 077 110 131 64 277

— - — — 28 027 3 121 151

Ialt (100 pet.

styrke) liter 165 104 113 252 64 428

b. Bestemt til anvendelse :indenlands.

Juli—april

Mai

'ter b 100 pct.

— —

204 506

17 168

261 601

25 257

329 717

39 348

Juli—april

Mai

Juli—april

Mai

III. Korn anvendt til malt

Iv. 2Etylteter.

Ialt (100 pet . styrke) liter 221 674 286 858 369 065

Ialt kg.

-

kg. 7 690 099 8 187 594 8 668 273

— 347 684 518 023 657 303

8 037 783 8 705 617 9 325 576

. . . . kg. 15 765 11 657 15 400

• -- . . 480

Ialt kg. 15 765 11 657 15 880

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i mai 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

1

Mai. Januar —mai.

1910. 1911. 1912. 1910. 1911. 1912.

13 8 19 76 53 76

33 40 1) 35 187 179 2) 182

7 4 9 36 31 37

15 23 15 82 96 92

6 4 10 40 22 38

18 17 20 105 83 90

3 7 3 10

6 10 9 26 27 34

4 4

3 2 7 11 7

5

2 1 2 5 5 10

Herav 4 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted. 2) Likesaa 23 boer.


1912. 68

9. Opgave over forsikringssummerne i den Almindelige Brandforsikringsindretning

for Bygninger ved utgangen av 1911.

Landsdele.

I. BovedoversIgt.

Byerne .

Bygderne.

II. Byerne.

11111111111111•1•1111111

Kjopstadavdelingen.

Forsikringssum 31 december 1911.

Landavdelingen.

Ialt.

Ialt

31 december

1910.

Kroner. Kroner. Kroner. Kroner.

970 057 190 16 874 550

127 420 280 800 423 490

986 931 740

627 843 770

960 893 430

-600 677 670

Riket 1 097 477 470 517 298 040 1 614 775 510 1 561 571 100

Fredrikshald 13 880 760 74 080 13 954 840 13 164 700

Sarpsborg . 11 338 590 238 470 11 577 060 10 311 470

Fredrikstad . 20 873 760 630 690 21 504 450 21 404 790

Moss 10 165 130 - 10 165 130 9 930 07.0

Sou . 494 680 4 550 499 230 453 880

Holen . 178 750 - 178 750 168 530

Hvitsten . . - 163 240 163 240 163 240

Drøbak . 2 478 930 63 860 2 542 790 2 466 550

Kristiania 397 007 480 561 410 397 568 890 393 901 480

Hamar . . 9 095 230 135 160 9 230 390 8 376 560

Kongsvinger 2 354 430 219 230 2 573 660 2 471 990

Lillehammer 5 625 840 506 900 6 132 740 5 771 290

Gjøvik 5 752 480 206 410 5 958 890 5 407 800

Hønefoss . 3 279 580 318 240 3 597 820 3 372 050

Drammen 31 642 350 259 700 31 902 050 30 913 710

Holmsbu . • - 387 910 387 910 375 550

Kongsberg . 4 405 590 798 030 5 203 620 4 661 010

Svelviken . 980 390 11 760 992 150 992 160

Holmestrand 3 203 160 36 850 3 240 010 3 051 500

Horten 9 677 170 203 470 9 880 640 9 447 780

Aasgaardstrand 745 570 . 745 570 723 970

Tønsberg.12 849 700 862 500 13 712 200 12 556 550

Sandefjord 8 002 640 83 810 8 086 450 7 870 560

Larvik 11 647 860 41 400 11 689 260 11 526 730

Kragerø 5 919 670 55 210 5 974 880 5 761 790

Langesund 1 459 820 96 770 1 556 590 1 527 930

Stathelle 342 280 14 760 357 040 349 140

Brevik 1 930 060 - 1 930 060 1 914.390

Porsgrund 7 696 250 14 600 7 710 850 7 591 380

Skien 18 759 110 26 400 18 785 510 18 050 360

Risør . . 2 935 350 221 800 3 157 150 3 157 150

Tvedestrand 1 692 990 7 230 1 700 220 1 698 810

Arendal 10 905 040 1 318 480 12 223 520 12 125 240

Grimstad . . 3 057 650 137 830 3 195 480 3 174 350

Lillesand . . . 1 586 650 7 280 1 593 930 1 538 670

Kristiansand 19 314 380 810 410 20 124 790 19 799 070

Mandal 3 150 110 5 300 3 155 410 3 148 270

Farsund 2 166 140 68 840 2 234 980 2 207 380

Flekkefjord . 2 570 190 . 2 570 190 2 420 610

Sogndal 153 600113 550187 150 174 980

Egersund . 3 063 790 19 470 3 083 260 2 866 780


Landsdele.

(Forts.).I

Kjøpstadavdelingen.

Forsikringssum 31 december 1911.

Landavdelingen.

Kroner. Kioner.

2 Sandnes 346 • .

2 292 410480 54 070

2 118 000

Stavanger . .

34 281 230 1 773 690 36 054 920 33 836 150

Skudeneshavn .

698 650 • 698 650 682 850

Kopervik . .

Haugesund 1)

Bergen .

Florø

Aalesund

Molde

Kristiansund

Trondhjem .

Levanger

Stenkjter .

Namsos

Mosjøen

Bodø

Narvik

Harstad

Tromsø . . •

Hammerfest . .

Vadsø

Vardø I

1 088 180

10 888 960

101 722 530

1 409 830

21 602 540

4 124 340

15 852 970

75 707 960

3 379 750

6 103 410

3 138 920

1 463 900

7 541 820

4 768 970

2 827 080

9 163 770

4 014 530

2 333 980

3 268 310

73 010

1 284 900

1 080 100

7 950

255 410

14 070

753 820

1 840 860

5 350

11 870

61 320

228 430

195 230

352 330

109 640

-

94 700

22 620

9 580

1 161 190

12 173 860

102 802 630

1 417 780

21 857 950

4 138 410

16 606 790

77 548 820

3 385 100

6 115 280

3 200 240

1 692 330

7 737 050

5 121 300

2 936 720

9 163 770

4 109 230

2 356 600

3 277 890

1 012 580

11 141 940

100 878 820

1 390 120

21 698 480

3 800 150

15 798 500

74 587 780

3 330 960

6 038 150

2 991 630

1 647 180

7 336 830

4 975 790

2 639 240

8 763 5C0

3 975 400

2 015 260

3 243 900

Ialt

Ill. Bygderne aintsvIs.

Smaalenene .

Akershus . .

Hedemarken

Kristians

Buskerud . .

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg .

Nedenes

Lister og Mandal.

Stavanger 2) . . .

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal . . . .

Sondra Trondhjem

Nordre Trondbjem

Nordland . .

Tromso

Finmarken .

Ialt

970 057 190 16 8741550

15 764 430 27 803 110

28 168 950 60 274 510

7 761 040 39 270 120

2 425 800 15 864 850

6 627 700 27 171 860

8 851 740 31 864 790

12 388 260 38 959 060

4 184 700 23 892 100

2 019 690 16 599 220

2 717 230 16 459 900

12 519 900 29 988 740

2 293 640 15 963 970

3 098 700 15 652 290

4 223 650 18 322 520

2 921 220 16 743 450

8 723 880 61 896 030

1 598 230 31 674 770

1 131 520 12 022 200127 420 280 500 423 490

Forøkelsen skyldes byens utvidelse fra Torvestad.

2) Se Haugesund.

69 - Nr. 5.

Ialt.

Kroner.

Ialt

31 december

1910.

Kroner.

986 931 740 960 893 430

43 567 540 42 450 740

88 443 460 82 847 800

47 031 160 45 232 430

18 290 650 19 286 680

33 799 560 31 499 360

40 716 530 38 153 520

• 51 347 320 47 481 360

28 076 800 27 641 680

18 618 910 17 891 450

19 177 130 18 457 220

42 508 640 40 912 190

18 257 610 I 17 924 870

18 750 990 18 483 690

22 546 170 21 831 470

19 664 670 18 841 880

70 619 910 67 623 600

33 273 000 31 874 850

13 153 720 12 242 880

1627 843 770 600 677 670


1912. 70

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Indtægter :

Præmie ristorno ....

Renter og andre indtægter

Avsat uoptjent præmie . .

Avsat til uopjorte skader

Utgifter :

Utbetalte erstatninger —:- reassuranse . .

Reassuranseprremier reassuranseprovision

Avsat til uoptjent præmie . .

Avsat til uopgjorte skader . .. . .

Omkostninger og avskrivninger

Skatter

Ialt

Ialt

Overskud :

Utbytte til aktionærerne . .

Henlagt til reservefond . ...

Ialt

Aktiva ved aarets utgang

Faste eiendomme

Pantobligationer . .

Stats-, kommune- og andre obligationer og aktier

I banker og i kasse .

Andre aktiva

Ialt

Passiva ved aarets utgang :

Fuldt indbetalt grundfond

Reserve- og andre fond . .

Andre passiva . ..

Forsikringssum :

Brutto ....... •

Netto .

AktionærernesIforpligtelser

• • •

Ialt

10. Norske sjøforsikrings-

Kristiania

Sjøforsikrings-

selskap.

(Oprettet 1847.)

nnn{1.1.

1)

2)

3)

1 966 907

36 946 4)

396 816

Arendals

Sjøforsikrings-

selskap.

(Oprettet 1860.)

Kr.

873 229

114 924

25 000

75 561

2 400 669 1 088 714

525 644

1 167 644

260 567

581 945

464 704

163 223

14 125

37 947

128 998

43 798

9 927

2 335 340 1 063 182

28 000

37 329 25 532

65 329 25 532

120000

250 000 23 159

471 312 224 350

245 287 149 096

557 491 257 764

1 644 090 654 369

350 000 250 000

557 329 95 000

736 761 309 369

1 644 090 654 369

148 051 200 61 755 695

90 312 087 30 670 602

650 000 250 000

1) Avsat forsikringsfond for 1911. 2) Avsat til forsikringsfond for 19 1 2, hvorav alle havarier for 1911

4) Herav kr. 96 739 overført fra reservefondet til uopgjorte skader for 1910 og tidligere aar. 5) Kr. I 600

as suranse, der er medindbefattet i nedenstaaende opgaver. 8) Herav kr. 1 613 overført fra 1910. ,) Herav

og netto kr. 96 326 224.


selskaper i aaret 1911.

Stavanger

Sjøforsikrings-

sel skap .

(Oprettet 1863.)

Æolus.

(Bergen,

oprettet 116 7.)

Poseidon.

(Kristiania,

oprettet 1671.)

71

Norske Lloyd.

(Kristiania,

oprettet 1906.) 7)

Tilsammen

1911.

Tilsammen

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

1910.

Nr. 5.

1 478 808 771 991 1 285 558 3 931 522 10 308 015 9 058 648 1

15 593 25 190 35 787 8) 30 511 258 951 151 035 2

3

li 270 568 141 934 318 085 383 364 1 611 328 1 230 272

4

1 764 969 939 115 1 639 430 4 345 397 12 178 294 10 439 955 5

768 545 199 277 527 894 839 290 3 121 217 2 505 053 6

477 493 468 457 601 837 2 572 305 5 869 681 5 445 397 7

1 412 344 i83000 297 288 9 620 602 2 144 883 1 611 328 1 89

33 315 37 441 152 686 193 269 623 732 513i55 10

13 272 9 840 10 812 13 931 71 907 60 835 11

1 704 969 898 015 1 590 517 4 239 397 11 831 420 10 135 768


30 000 18 000 25 000 42 000 143 000 157 250 13

30 000 23 100 23 913 64 000 203 874 146 937 14

60 000 41 100 48 913 106 000 346 874 304 187 15

-

171 850

-

161 817

553 677

-

271 350

249 267

333 312

88 095


155 000

-

703 985

301 492

253 714

300 000

-

227 145

472 441

1 004 691

575 000

716 359

1 876 059

1 663 445

.

2 715 432

120 000

636 725

1 852 885

1 606 518

2 110 388

16

17

18

19

20

887 344 942 024 1 414 191 2 004 277 7 546 295 6 326 516 21

300 000 5 1 81 600 500 000 600 000 2 181 600 1 813 000 22

145 000 326 600 143 876 234 000 1 501 805 1 728 463 23

442 344 433 824 770 315 1 170 277 3 862 890 2 785 053 24

887 344 942 024 1 414 191 2 004 277 7 546 295 6 326 516 25

6) . 6) - 141 105 942 253 480 004 604 392 841 19 630 366 950 26

- 99 016 283 103 417 685 323 416 657 375 559 770 27

100 000 418 400 1 500 000 2 400 000 5 318 400 5 487 000 28

og tidligere aar dækkes og forventet overskud disponeres. 8) Derunder forsikringsfondet for 1912 kr. 464 704

indbetalt til frigjørelse av kaution. 6) Uopgit. 7) Selskapet har i 1911 ogsaa en avdeling for brandkr.

1 5 25 overført i ny regning. 10) Heri medregnet Stavanger Sjøforsikringsselskap med brutto kr. 126 417 451

Nr,

12


1912. 72

Christiania Sparebank

Akers Sparebank

II. Opgave over indskud 1 nedenanforte private aktiebanker og sparebanker

pr. I januar, 29 februar, 31 mars, 30 april og 31 mai 1912.

Bankens navn.

Christiania Bank og Kreditkasse

Kristiania Spareskillingsbank

Den Norske Creditbank')

Centralbanken for Norge

ba.

Fredriksstad Privatbank

a.

b.

Oplandske Kreditbank, Hamar •

a.

b.

(jøviks og Oplands Kreditbank .

I a.

b.

Drammens Sparebank

b.

Drammens Privatbank

a.

b.

Drammens og Oplands Kreditbank .

a.

b.

TOnsbergs Privatbank b

Skiensfjordens Kreditbank, Skien .

Kreditbanken i Porsgrund

Kreditbanken i Kragerø

Notoddens Kreditbank .

Saaheims Kreditbank .

Christianssands Sparebank . • •

Stavanger Sparekasse . ..

Stavanger Privatbank 2) • . • •

Bergens Sparebank . .

Bergens Kreditbank

Kristianssunds Kreditbank

Trondhjems Sparebank

Privatbanken i Trondhjem 8)

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem

Nordlands Privatbank, Bodo 4) . . .

Tils.

b

b

a.

b.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

b.

b.

a.

b.

b.

a.

b.

a.

b.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

Indestaaende ialt

Indestaaende ipaa sammel tid 1911

—„— - 1910

- 1909

—„— — - 1908

b.

Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Pr. 1/1 1912. Pr. 29/2 1912. Pr. 81/3 1912. Pr. 88/4 1912. Pr. 81/i 1912.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

44 149 279 44 619 269 44 650 948 44 097 807 44 038 985

19 976 342 20 061 170 20 188 929 19 937 554 19 842 504

2 374 788 2 908 398 3 288 MO 3 711 000 3 361 000

37 881 792 38 052 516 39 250 000 39 002 000 40 593 000

7 521 342 7 622 794 7 657 469, 7 650 382 7 633 316

4 266 931 4 762 877 3 303 808 4 020 304 15 022 964

67 031 675 67 490 427 67 647 687 69 802 196 71 910 789

4 898 596 5 680 884 4 627 703 4 268 927 4 033 835

5)65 642 234 5)66 513 414 9) 78 318 671 79 267 954 79 450 076

67 506 68 897' 77 601 103367f 132 390

7 213 474 7 150 671 7 221 833 7 171 226 1 7 119 900

244 884 271514 , 277 278 258 080, 274 428

7 375 219 7 361 776 7 120 076 7 023 369' 7 034 325

235 426 225 995 238 707 195 247 135 202

5 839 199 5 686 098 5 721 933 5 639 089 5 657 102

7 125 065 7 139 322 7 078 370 7 030 089 6 988 887

664 095 312 045 180 100 175 142 142 819

18 080 418 17 982 674 18 363 644 17 828 394 17 386 476

362 478 381 627 351 004 384 554 409 992

19 196 527 19 134 715 19 065 918 18 343 883 18 170 447

5 868 201 5 955 533 6 811 811 6 721 114 6 738 154

295 535 7 ) 197 697 ") 151 771

10 572 126 9 559 612 9 689 801

18 789 12 310 18 302

1 837 565, 1 825 714 1 719 003

6 214 8 028 6 848 a 133 894 191 308

2 174 235 2 057 528 2 312 464! b14 328 796 14 353 988

18 406 39 496' 35 362

589 742 533 987 512 241

126 549 8,)42056 , 11) 18 433

324 069 303 3071 381 308

6 482 971' 6 296 508; 6 226 855 6 143 846 6 100 420

7 974 044 8 123 044 1 8 110 049 8 164 655 8 037 029

230 600 235 888 1 ' 228 290 217 099 214 505

10 972 835 11 OSS 209, 10 913 571 11 842 478 11 743 177

17 664 600 17 802 146 , 17 845 899 17 859 477 17 846 777

6) 765 331 634 132 537 3461 652 591 845 106

38 100 817 39 211 415 11 40 188 9771 40 370 776 40 811 106

52 692 42 515 41 302 1 55 815 58 138

2 900 328 2 799 166 2 685 003 2 669 182 2 657 694

16 911 484 17 050 4511 16 861 827 16 744 489 16 623 814

375 769 366 643 350 045 349 330 432 700

8 320 066 8 680 143 8 484 485 8 366 895 8 408 300

414 164 251 252 295 093 483 502 603 640

17 998 929 18 321 380 18 087 675 17 933 515 18 875 842

298 986 179 909 231 321 247 868 276 646

3 091 658 3 077 840 3 079 139 3 082 015 3 094 944

15 717 739 16 622 163 14 258 314 15 256i720 1 16 134 673

458 816 236 461 500 829 476 195 586 477 021 181 481 117 052

474 533 975 478 122 992 490 453'900 492 277 901 497 251 725

446 251 520 454 084 684 451 601648 450 181 200 450 541 426

428 739 723 433 642 773 428 874 603 425 029 726 426 965 898

400 259 637 402 121 034 403 487 453 399 605 875 402 255 345

381 561 436 384 607 832 382 172 081 377 819 174 376 997 682

1) Fra april 1912 inkl. filialen i Arendal. 2) Fra april 1912 inkl. filialen i Flekkefjord. 8) Inkl. filialen i

Kristiansund. 4) Inkl. filialen i Svolvær : Lofotens og Vesteraalens Privatbank. 5) Indskud paa sparebankvilkaar

og 6 mdr. opsigelse. 6) Desuten paa postremisse kr. 302 341. 7) Likesaa kr. 47 757. 8) Likesaa

kr. 27 622. 8) Herav paa sparebankvilkaar og 6 mdr. opsigelse kr. 66 540 687. 19 Desuten paa postremises

kr. 80 052. 11) Likesaa kr. 37 490.


73

• En sammenligning mellem lansforholdene og arbeidstiden for handelsfunktionærerne

i Norge, Sverige og Finland.

(Ved cand. oecon. Fredrik Hebe r.)

(Delvis efter et foredrag, holdt i Den underordnede handelsstands

forbund, Kristiania.)

For Norges vedkommende - finder man oplysninger angaaende dette

emne i: Handelsfunktionærernes lønningsforhold ni. v. (Norges Officielle Statistik

V. 157, utgit av det Statistiske Centralbyraa) Kristiania 1912.

For Sverige har man: Statistik aver Gøteborgs kontoristers afløningsarbets-och

lefnadsførhållanden, GOteborg 1908, samt Butikstångningsfrå'gan,

(Centralförbundet för socialt Arbete, skriftserie no. 16) Stockholm 1908.

For Finland foreligger Undersøkning af Kontors- och Handelsbiträdenas

Förhållanden i Finland. Helsingfors 1908. (Industristyrelsens Arbetsstatistik

VIII.)

I.

Lønsforholdene.

Paa grund av den avvigende mate, hvorpaa resultaterne av de tre lands

undersøkelser paa dette felt er offentliggjort, medfører en sammenligning

særegne vanskeligheter. Vi maa derfor avstaa fra at gaa nærmere ind paa

gjennemsnitslonnen og paa, hvorledes aarslønningerne stiller sig for de enkelte

aldersklasser i de forskjellige land og alene indskrænke os til at undersøke,

hvorledes antallet av kontor- og butikfunktionærer fordeler sig paa de enkelte

lønsgrupper.

For Sverige foreligger alene lønsopgaver vedrørende GOteborgs kontorister

; for at opnaa en korrektere sammenligning benytter vi derfor for Finlands

vedkommende alene tallene for Helsingfors. I den norske publikation

er der bare en enkelt tabel, nr. 12, som meddeler lønsopgaver for kontorog

handelsfunktionærer hver for sig ; i denne er opgaverne meddelt underett

for Kristiania, Bergen og Trondbjem, hvorfor vi i denne sammenligning ogsaa

anvender disse fællestal ; det er nemlig vistnok meget tvilsomt, om man ved

at utskille en enkelt av de trest ørre byer til sammenligningen vilde kunne

opnaa et mere korrekt resultat.

Den finske tælling omfatter ikke handelsreisende og bysælgere, hvorimot

dette er tilfælde med den i Goteborg anstilte undersøkelse. Nogen direkte

sammenligning mellem de fra GOteborg og Helsingfors hentede tal lar sig

derfor ikke anstille. Paa grund av det nævnte forhold har vi her maattet

opstille to talkolonner for de norske mandlige kortorfunktionærers vedkommende,

hvorav den ene ikke omfatter handelsreisende og bysælgere og tjener

til sammenligning med Helsingfors. Den anden talkolonne omfatter ogsaa de


1912. 74

nævnte to grupper og tjener til sammenligning med Goteborg. Da der ikke

forekommer kvinder blandt de to grupper, handelsrejsende og bysælgere, kan

man for de norske kvindelige kontorfunktionærers vedkommende derimot anvende

en fælles talkolonne til sammenligning med de to øvrige land.

Hvorledes forholdet stiller sig for kontorfunktionærernes vedkommende,

fremgaar av følgende tabel:

Indtægts.

grupper.

Indtil 200 kr. .

201- 400 -

401- 600 .-

601- 800 -

801-1000

1 001-1 200 -

1 201-1 500 •

1 501-2 OCO -

2 001-2 500 -

2 501-3 000 -

3 001-3 500 -

3 501-4 000 .-

4 001-4 500 -

Indtmgts-

grupper.

Indtil 200 kr.

201- 400

401- 600 -

601- 800 •

801-1000 -

1 001-1 200

1 201-1 500 -

1 501-2 000 -

2 001-2 500

2 501-3 000 -

3 001 -3 50J

3 501 - 4 000

4 001-4 500 •

Ialt

Ialt

Antal.

Kristiania, Bergen

og Trondhjem.

Mænd.

ristiania,

Bergen og

Trondhjem.

Antal.

Mtend.3)

Tabel I. Kontorfunktionærer. 1)

obo.

25 2.4

82 7.9

85 8.2

142 13.7

120 11.6

115 11.1

1C0 15.5

140 13.5

64 6.2

47 4.5

41 4.o

14 1.4

Antal.

Kvinder.

9

68

153

151

165

119

62

37

11

1.2

8.8

19.7

19.5

21.3

15.3

8.o

4.7

1.4

0.1

1 035 100.o 776 i 100.o

o

O-

252.1

837.0

85 7.2

147 12.4

129 10.9

127 10.8

200 16.9

177 15.o

86 7.3

57 4.8

50 4.2

16 1.4

1 182 100.0

1

Indtsagts-

grupper.

Indtil 700 kr..

700- 900 -

900-1 200 -

1 200-1 500 -

1 500-1 800 -

1 800 - 2 100 -

2 100-2 400 -

2 400 2 700 -

2 700 - 3 000 -

3 000 -3 500 -

3 500 -4 000 -

4 000 - 4 500

Ialt

Helsingfor 2)

Mænd. Kvinder.

Antal. Antal. obo.

10 1.8 9 2.4

80 14.3 34 9.1

7.5 37 9.9

35 6.3 35 9.3

52 9.3 73 19.5

41 7.3 52 13.9

54 9.6 63 16.8

92 16.4 50 13.3

64 11.4 13 3.4

41 7.3 5 1.3

29 5.2 3 0.8

16 2.9

4 0.7 1 0.3

560 100.o 375 100. 0

GOteborg.

Mænd.2) Kvinder.

Antal. 0/o. Antal. 0 /0.

24 2.9 27 9.4

24 2.9 24 8.4

74 8.8 81 28.2

132 15.8 73 25.4

113 13.6 43 15.0

129 15.4 27 9.4

45 5.4 12 4.2

90 10.8

40 4.8

82 9.9

37 4.5

43 5.2

833 100.o 287 100.o

1) Da den finske undersøkelse ikke omfatter funktionærer med høiere 10a end 6 000 mark om aaret, har

vi her ogsaa for de 3 norske byers og for GOteborgs vedkommende utelatt de højere indtægtsklasser.

2) 1 mark er reg.' et --,=== kr. 0.72.

3) Omfatter ogsaa handelsreisende og bysælgere.


75 Nr.

For nnendenes vedkommende fæster man sig straks ved den store procent,

s0111 i Helsingfors falder paa indtægtsgruppen 'Al— 400 kr. Denne

eiendommelighet finder sin forklaring deri, at man i Helsingfors har henregnet

de ved kontorerne ansatte visergutter og volontOrer til kontoristerne, mens

vi for de tre norske byers vedkommende har maattet henregne dem under

butikfunktionærerne, da de er elaat sammen med de ved butikkerne ansatte

visergutter og volontører. Naar man tar denne omstændighet i betragtning,

viser det sig, at der gjennemgaaende hersker adskillig overensstemmelse med

bensyn til de mandlige kontorfunktionærers lønninger i de tre norske byer

og i Helsingfors.

Ved tællingen over Gøteborgs kontorister er visergutter og volontører

vistnok ikke medtat. Sammenligningen falder her vanskeligere paa grund av

den avvigende indtægtsgruppering. Man kan dog spore en noget fyldigere

repræsentation paa de hoiere indtægtsgrupper i Goteborg end i de 3 norske

byer. I Goteborg tjener saaledes 85.4 Vo over 1200 kr. og 19,6 °AI over

3000 kr. I de 3 norske byer henholdsvis 60 4 Vo og 10.4 Vo.

For de kvindelige kontorfunktionærers vedkommende lar tallene sig direkte

sammenligne for de 3 land. Ogsaa her viser det sig, at Goteborg utviser

de høieste lønninger, idet over halvparten , 54 %, tjener 1200 kr eller

derover. I Helsingfors opnaar 35.9 Vo og i de 3 norske byer alene

14,2 O/ saavidt hOi løn

Der tor imidlertid være adskillig, som taler for, at lønningerne saavel

for mænd som kvinder i GOteborg ikke er saa høi, som de her anførte tal

tyder paa. Som bekjendt har nemlig lOnningerne en tendens til at ophobe

sig paa de „runde" tal. Der vil med andre ord i almindelighet være flere

funktionærer, som tjener 1200 kr. 'end som tjener 1199 kr., og flere, som

tjener 3000 kr. end 2999 kr. Hvor disse „runde" tal danner skille mellem

to indtægtsgrupper, er de i de 3 norske byer og i IIelsingfors regnet sammen

med den n e d enfor liggende gruppe. Saaledes som opgaverne fra

Göteborg er avfattet, gir de anledning til misforstaaelser. Forsaavidt de

„runde" tal, som danner skille mellem indtægtsgrupperne, -er medregnet til

den o v e n for liggende gruppe --- hvad der kanske er det sandsynligste —

maa der altsaa i de for Goteborg anførte procenttal ske en reduktion, for de

kan sammenholdes med de for de 3 norske byer og Helsingfors anførte

procenttal.

Da lOnningerne i det store og hele stiger med alderen, kan det ha sin

interesse at undersøke, hvorledes gjennemsnitsalderen stiller sig i de her omhandlede

byer. For de mandlige kontoristers vedkommende er gjennemsnitsalderen

30.1 aar i Gøteborg og 30.7 aar i samtlige 20 norske byer. (Man

savner desværre materiale til at finde gjennemsnitsalderen særskilt for kontorog

butikfunktionærer for de tre norske byer for sig.) Mari kan her altsaa,

ikke konstatere nogen forskjel i aldersfordelingen, som er av avgjørende betydning

for lønnens høide Anderledes stiller forholdet sig for de kvindelige

kontoristers vedkommende. Gjennemsnitsalderen er for disse i de


1912. 76

norske byer 26.0 aar og i Gøteborg hele 29.2 aar. Denne betydelige aldersforskjel

bidrar til at forklare, at de kvindelige kontorfunktioncerers lønninger

i GOteborg ligger saa hojt sammenlignet med de norske.

For Helsingfors savner vi materiale til at belyse gjennemsnitsalderen

særskilt for kontor- og butikfunktionærerne. Underett for kontor- og butikfunktionærer

er gjennemsnitsalderen for Helsingfors's mænd 24.4 aar og for

kvinderne 24.6 aar ; de tilsvarende tal for de tre norske byer er 26.4 aar og

for kvinderne 24.6 aar.

Med hensyn til butikfunktionærerne savner vi lOnsopgaver fra Sverige.

I de tre norske byer og Helsingfors stiller forholdet sig som det fremgaar av

folgende tabel :

Indtægts-

Mænd. Kvinder.

grup per.

37 Indtil 200 kr. .

69 5.5

3.2

201 400 - .

397 31.5 199 17.5

401- 600

261 20.7 457 40.1

601 800 -

116 9.2 274 24.o

801 - 1 000 -

94 7.5 120 10.5

1 091 - 1 200 -

102 8.1 40 3.5

1 201-1 500 -

98 7.8 11 1.0

1 501- 2 000 -

85 6.7

1 0.i

12 001 - 2 500 -

20 1.6

0.t

2 501-3 000

9 0.7 . -

3 001 - 3 500 -

8 0.6

_ .

3 501-4 000 -

-

_ .

4 001-4 500 -

1 0.1

_ _

Ialt

Tabel IL Butikfunktioncerer.

Kristiania, Bergen

og Trondhjem.

Antal. I0/0. Antal.01e.

1 260 100.0

1, 1 140 100.o

Helsingfors.

Mænd. Kvinder.

Antal. o/o. Antal. 0/0.

9 1.5 49 4.6

155 25.7 157 1, -

63 10.4 259 2,..

78 12.9 175 16.6

87 14.4 270 2F

50 8.3 79 7.,

52 8.6 31 2.9

61 10.t 25 2.4

24 4. 0 8 0.8

16 2.8 . .

5 0.8 1 0.1

3 0.5 .. ..

- -

603 100.o 1 054 100.o

Den forholdsvis fyldige repræsentation, som for mændenes vedkommende

i de tre norske byer lar sig spore paa de laveste indtægtsgrupper, forklares

ihvertfald for størsteparten ved den ornstaandighet, at der --- som for nævnt

- her er medregnet ogsaa de visergutter og volontører, som er ansat ved

kontorerne. Procenttallene paa de laveste indtægtsgrupper for de 3 norske

byers vedkommende skulde altsaa reduceres noget; naar man erindrer, at

procenttallene paa de højere indtægtsgrupper samtidig skulde forhøjes i tilsvarende

grad, vil man se, at der ogsaa for butikfunktionærerne frembyr sig

adskillig likhet mellem lønsforholdene i de tre norske byer og Helsingfors.

Den omstmndighet, at gjennernsnitsalderen for de mandlige handelsfunktionærer

underett er 2 aar loiere i de tre norske byer end i Helsingfors, skulde dog

tyde paa, at de norske handelsfunktionærer er forholdsvis lavere lønnet.

For de kvindelige butikfunktionærers vedkommende viser der sig for

Helsingfors en betydelig fyldigere repræsentation paa de Were og høieste


77

indtægtsgrupper. Sam for nævnt var det samme tilfælde for de kvindelige

kontorfunktionærer i Helsingfors sammenlignet med de tre norske byer. Da

gjennemsnitsalderen for de kvindelige handelsfunktionærer underett er den

samme, 24.6 aar, kan man vistnok med sikkerhet slutte, at de kvindelige

handelsfunktionærer i de tre norske byer er betydelig uheldigere stillet end

sine kolleger i Helsingfors med hensyn til lønsforholdene. Forsaavidt man

kan dømme ut fra indtægtsgrupperingen alene, synes det, som om de norske

kvindelige handelsfunktionærers underlegenhet med hensyn til lOnninger gjør

sig i like grad gjældende for kontor- og butikfunktionærernes vedkommende.

Arbeidstiden.

Her kan vi alene betragte den samlede arbeidstids længde og maa sætte

forskjellen m. h. t. arbeidstidens begyndelse og slutning helt ut av betragtning.

Det samme gjælder middagspausens tidspunkt og varighet.

I den norske publikation er arbeidstidens længde fremstillet for butikog

kontorfunktionærer underett. Naar man betragter opgaverne, maa man

derfor erindre, at kontorfunktionærer gjennemgaaende har en betydelig kortere

arbeidstid end butikfunktionærer. Dette forhold springer straks i oinene,

- laaar man henser til brancher, hvori butiksalg ikke forekommer, som engrosforretninger,

forsikring, banker osv. Disse funktionærer har gjennemgaaende

'en betydelig kortere arbeidsdag end almindelig, f. eks. i manufaktur, kolonial

o. 1.

Særskilt for kontorfunk tion ær ern e s arbeidstid foreligger opgayer

alene fra Finland og Goteborg. I den finske publikation er medtat

opgaver fra en række herreder og smaabyer, hvor forholdene tor stille sig

noget anderledes end i større byer. Vi har derfor fundet det rigtigst at

sammenstille opgaverne for Goteborg med dem fra Helsingfors alene, idet vi

har utskilt de øvrige finske byer og herreder.

Da opgaverne for Goteborg ikke skjelner mellem mænd og kvinde-r, har

vi her ogsaa for Helsingfors slaat de to grupper sammen.

Kontorister.

Goteborg. Helsingfors.

M. og K. cvo M. og K. o/0

5---6 1/2 timer 15 1,3 117 12,5

7_71/2_ 48 4,1 454 48,6

8_81/2_ 846 71,4 235 25,2

9 - 125 10,5 94 10,0

10-11 - 71 6,0 35 3,7

Uopgit . . 79 6,7 - -

Ialt 1184 100,0 935 100,0


1912. 78

At tilveiebringe de tilsvarende tal for Norge vilde kræve en for kostbar

specialbehandling av materialet. Vi maa derfor indskrænke os til at hitseette

tallene for de banker i Kristiania, som har indsendt opgaver.

Bankfunktionterer i Kristiania.

M. 86 K. O/o.

32 10,0

ca. 5 timer

6-7 -

7-8 -

81 24,8

213 65,2

Ialt 326 100,0

I de ovenfor anførte opgaver er overtidsarbeide ikke medregnet ; dette

kan efter de foreliggende opgaver utstreekkes til 3 timer pr. dag og derover

i den travle sæsong.

Avgjort ugunstigst stiller altsaa arbeidstidens længde sig for Gøteborgs kontorister,

hvorav blot 5,4 Vo arbeider under 8 t. pr. dag. I Ilelsingfors arbeider

hele 61,1 O/ 8 t. pr. dag.

Forskjellen er saa iøjnefaldende, at den er skikket til at vække opmærksomhet.

For Kristianias vedkommende kan vi ikke her skaffe de tilsvarende tal,

saaledes som opgaverne nu foreligger. Adskillig tyder dog paa, at forholdene

her ikke paa langt nær er saa ugunstige som i Goteborg for kontorfunktionærer.

Gaar vi saa over til at behandle butik funktionær ernes arbeidstid,

finder man særskilte opgaver over denne alene for Finland og Stockholm.

Av de tidligere anførte grunde benytter vi ogsaa her for Finlands vedkommende

alene opgaverne fra Helsingfors til sammenligning.

Butikfunktionærer.

Helsingfors. Stockholm.

oio

M. K. M. 86 K.

ialt.

M. S.

51,2 Indt. 9 1/2 timer 326 524

60 131

10-10 1/2

88 144 14,1 74 85

11--11 1/2

102 170 16,4 209 334

7,6 12-12 1/2

60 78

1385 1249

13-13 1/2

28 71 6,0 242 679

14-14 1/2

61 4,3 59 342

15 timer

6 0,4 1 240

Over 15 timer

1 107

Ialt 605 1054 100,0 2031 3167

M. 86 S.

ialt.

3,8

3,1

10,5

50,1

17,8

7,8

4,8

2,1

100,o


79

Ogsaa for butikfunktionærernes vedkommende stiller altsaa forholdene i

Sverige sig avgjort ugunstigere end i Finland, forsaavidt man tør dømme ut

fra disse to byer. I Stockholm arbeider saaledes hele 82,6 saalænge som

12 timer og derover, mens i Helsingfors alene 18,3 °/0 har en saavidt lang

arbeidstid.

Saavel for kontor- som butikfunktionærers vedkommende matt vi dog

erindre, at for Stockholms og GOteborgs vedkommende vistnok ikke er medregnet

de kontorfolk, som har en kortere arbeidstid end 5 timer, eller butik

folk, som arbeider kortere end 9 112 time daglig. Med hensyn til procentfordelingen

paa de enkelte grupper medfører dette, at forholdene i Sverige

synes ugunstigere, end de maaske i virkeligheten er.

Sætter man for den første gruppe av kont orist er i Helsingfors en

arbeidstid av 5— 6 112 t. istedetfor som ovenfor „Indtil 6 1/2 t.", saa formindskes

gruppen alene med 2 funktionærer og procentfordelingen blir altsaa praktisk

talt den samme.

Sætter man imidlertid i første gruppe av b utik funk ti on ære r

Helsingfors alene dem, som har 9 112 times arbeidsdag, blir første gruppe formindsket

med hele 537 funktionærer, og procentfordelingen forrykket i retning

av længere arbeidstid for samtlige butikfunktionærer :

Butikfunktionærer i Helsingfors.

0/0 M. & H. ialt.

9 112 timer • .. . 27,9

10-10 112 - • . 20,7

11--11 1/2 - . 24,3

12-12 1/2 - 12,2

13-13 1/2 - 8,8

14-14 1/2 - 5,6

15 timer 0,5

Ialt 100,0

Som man ser, blir procentantallet av dem, som arbeider 12 timer og

derover, under denne forutmtning forrykket fra 18,3 til 27,i — men der er

jo allikevel et stort sprang til det tilsvarende procenttal for Stockholm, der

soin nævnt er hele 82,6.

Til slutning vil vi undersøke, hvordan forholdet stiller sig for samtlige finske

og norske byer, hvorfra opgaver foreligger, naar man henser til saavel butiksom

kontorfunktionærer underett:


1912. 80

Handelsfunk tio nærer under ett.

Finland. Nor ge.

0/0

M. K. M. ,S5 K.

ialt.

010

M. K. M. tt K.

ialt.

17 Under 6 timer

11 0,5 100 40 1,7

6 — 7

81 55 2,3 148 42 2,3

7-8

471 280 12,5 695 195 10,8

8 — 9

649 438 18,1 1243 460 20,7

9-10

835 897 28,9 1232 885 25,7

10-11

526 532 17,7 1047 1139 26,4

11-12

282 358 10,7 324 449 9,4

12-13

143 156 5,0 57 140 2,3

13 timer og over 43 213 4,3 2 54 0,7

Ialt 3047 2940 100,0 I 4848 3404 100,0

Som man ser, viser procentfordelingen gjennemgaaende ganske stor

overensstemmelse i de to land, om der end for de enkelte grupper gjør sig

nogen uregelmæssighet gjældende.

Man tør dog ikke se helt bort fra den mulighet, at kontor- og butikfunktionærerne

ikke er reprwsentert i det samme forhold ved de to tællinger;

isaafald blir de sidst anførte procenttal misvisende, idet kontoristerne jo som

nævnt gjennemgaaende har en betydelig kortere arbeidstid.

Johannes Bjørnstads boktrykkeri.

Trykt 59 juli 1912


Indførselstold . . • •

Last- og fyravgift for utgaaende • 1.1.1.111

nnn•I

A. I juni maaned.

Forskjellige indtægter .

— indgaaende • • • •

B. Anslaat for det hele budgetaar. .

Immerommensourwommisei

1910.

2 312 887

79 178

125 993

6 113

1911. 1912.

2 296 898

83 358

138 461

7 215

2 809 249

80 375

153 587

7. 945

Ialt kr. 2 524 171 2 624 932 3 051 156

. kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo juni.

Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyraa.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

30t_? bind. Nr. 6. 1912.

Indhold.

Side. Side

1. Toldintrader i juni 1912 .... . . . 81 Utvandring over de vigtigste havner i

2. Indførsel og utførsel av enkelte hoved- Norge januar—juni 1912 , • 88

artikler i juni 1912 . . . . 82 10. Matrikelskyld amtsvis ved utgangen ay

3. Trealastutførsel i januar—juni 1912 • 84 aarene 1907-1911 . . . . . 89

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet 11. Indskud i endel større private aktiei

januar—april 1912 . 85 banker og sparebanker I janu.ar, 31 mars,

5. Korrespondanse ved rikstelegrafen og 31 mai og 30juni 1912 . . . . . . . 90

rikstelefonen i mars 1912 . . . • . •. 85 12. Folkemængdens bevægelse i 2det kvar-

6. Jernbanernes driftsindttegter i april tal 1912 91

1912 . . . . • . . . ..... . 86 13. MOtet i Stockholm 2-4 mai 1912 mellem

Tilvirkningen av brændevin, malt og

cheferne for de tre nordiske statistiske

ætylæter i juni 1912 87 centralbyraaer ..... 92

8. Antallet av akkordforhandlinger og

konkurser i juni 1912 . . . . . . . . 87

I. Rikets toldintrader i juni 1912, sammenlignet med tidligere a.ar.

n•nnnn11.

1.111•0•1•11,11n110 IMEN1.1.01.1

1909-1910.

41 500 000

1910-1911.

1910. 1911.

46 Indffirselstold 224 778 kr.

48 285 323

Last- og fyravgift for utgaaende

1 004 368 1 078 667

- indgaaende

1 660 544 1 804 877

Forskjellige indtægter

71 910 79 177

1911-1912.

46 200 000 49 400 000

1912.

50 924 306

1 094 870

1 819 074

93 324

Ialt kr. 48 961 600 51 248 044 63 931 674


I 912. 82

2. Forelobig opgave over indførsel og utforsel av enkelte hovedartikler

Juni.

Artikler. 0.0 Mængde. Beregnet værdi.

Indførsel.

1. Kjøt, urOkt, ellers (t.-nr. 115) . .

2. Flesk, urøkt, ellers (t.-nr. 116)

3. Byg, uformalt

4. Malt

5. Rug, uformalt

6. Rug, formalt til mel

7. Hvete, formalt Li mel • •

8. Ris, avsk., samt riE engryn og risme 1

9. Te

10, Kaffe

11. Sukk er

12. Sirup

13. Tobaksblade

14. Brændevin og spiritus paa fust

15. Vin paa fustager

16, Bomuld .

17. Hamp ...... . . • .

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). . .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 504)

20. Salt (koksalt)

21. Stenkul, cinders, koks .

22. Maskiner og motorer etc. • •

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

Utforsel.

(Norske varer ) 2)

1. Hermetiske matvarer

2. Tørfisk'

8. Klipfisk . . .

4. Fetsild, saltet

6. Anden sild, saltet

6. Smør

7, Margarin

8. Kondensert melk

9. Rogn

to. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat .

15. Cellulose, tør .

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker

18. Kli

19. Pakpapir

20. Trykpapir

21. Is • •

22. Svovelkis (tildele kobberholdig) .

23. Kobbermalm 8)

24. Granit, forarb. og i blokker, samt

labrador

25. Sørn

26. Anslagssum') av de øvrige artikler

Samlet værdi

I

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

kg.213184, 313 329 184 862 159 800 107 200

23 526 86 191 11 049 1+ 75 000 9 600

- 10 276 368; 6 691 008 931 5861 752 700 151 400

75994 157 483 144 502 Î 36 200 33 200

- 8 415 742 6 307 670 1 771 543 706 500 264 800

- 4 731 193 2 112 814 2 341 667 321 300 435 600

- 3 406 457 3 574 748., 3 786 938 750 700 880 500

- 565 398 1 046 554 194 524 230 200 42 800

10 814 11 736 19 675 25 300 20 900

- 846 329 1 513 422 912 554 1 740 400 1 259 300

- 3 619 836 4 218 609 3 290 720 885 900 954 300

- 628 657 536 786 623 724 64 400 74 800

146 092 134 745 113 667 161 700 136 400

- 287 694 225 892 361 984 304 900 488 700

317 055 311 669 291 261 311 700 291 300

- 280522, 229 978 360 3471 326 500 414 400

- 314 201 413 425 260 089,' 111 600 88 700

58 299 51 685 66 208j1 413 500 516 400

- 3 051 561 7 314 169,10 865 7781 585 100 869 200

Ton 13 396 i17 999 15 003+ 191 700 159 700

- 145 1171 140 437 179 666 2 197 800 3 593 300

Kr. 1 200 274 1 964 825 2 481 1.1.8 1 964 800 2 481 100

19 327 600 20 822 400

Kr.

kg.

-

hl.

-

kg.

-

hl.

kg.

hl.

ms

kg.

-

r.-t.

kg.

1 265 308 1 663 188 1 327 545

796 002 920 700 1 070 921

4 553 588' 3 871 949 6 215 513

11 008 12 948 13 960

19 660 6 386 36 950

105 717 118 215 85 714

49 776 47 269 39 392

1 253 671 1 208 428 1 019 132

8 132 10 948 13 508

605 600 806 425 564 300

15 709 6 952 23 314

107 252 109 783 77 664

1 479 580 1 079 157 1 589 100

33 398 215 34 483 000 41 106 159

16 280 153 17 880 302 17 210 184

1 365 700 210 000, 346 000

366 954 450 896 373 834

1 385 559

4 858 276

5 758 665

61 035

32 742 000

10 000

- 18 648 237

- 179 321

Kr.

Kr.

3 268 426

5 228 019

7 002 419

50 884

28 701 000

28 123

16 462 912

131 209

1 091 885

4 931 168

7 025 622

33 569

27 084 000

45 008 1

14 246 204

32 740,

Kroner. Kroner.

31 648 300 34 096 000

1 247 400 995 600

681 300 792 400

1 742 400 2 983 400

259 000' 300 100

51 100 351 000

206 900, 152 600

473001 39 400

713 030 601 300

437 900 337 700

108 900 76 200

396 300 1 049 100

2 579 900 1 669 800

68 000 111 200

1 086 200

2 235 000 2 581 500

13 100 26 000

171 400 142 100

281 000 140 300

805 100 798 800

993 800 1 103 000

127 200 94 000

574 000 595 800

1 900 3 000

6

246 900 213 700

40 700 10 200

252 300 6 869 000

21 368 000 23 475 900

Beregnet efter forholdet i 1911 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler.) Under trælast,


83Nr. 6.

i juni maaned samt januar-juni 1912, sammenlignet med tidligere aar.

Mængde.

Januar -juni.

1910. 1911. 1912.

2 523 800 2 566 176 1 806 449

685 484 1 341 574 1 298 247

56 053 952 - 38 606 332 23 962 992

853 801 821 937 818 040

91 211 741 87 115 523 63 009 087

22 617 528 18 730 445 16 766 617

20 937 010 24 563 292 22 992 306

1 976 943 2 251 865 2 176 734

67 148 70 098 67 653

5 584 768 4 775 068 5 105 493

19 173 506 22 750 870 19 497 231

8 695 092 8 409 133 10 234 504

912 734 833 235 965 377

1 869 438 1 708 670 1 879 795

1 575 598 1 617 152 1 707 694

1 918 533 2 147 118 2 229 932

1 686 041 1 787 552 1 383 539

507 123 528 444 570 121

26 783 823 34 826 227 45 975 587

95 904 112 838 113 598

1 081 739 1 145 672 1 111 923

7 128 289 10 593 949 12 743 150

7 389 526 8 633 304 10 943 613

4 082 221 4 751 910 5 451 789

15 201 072 19 984 721 24 286 000

176 945 139 968 116 481

200 176 153 469 264 060

799 328 1 027 198 1 054 134

305 774 345 921 345 022

7 353 663 7 780 763 6 420 395

14 549 , 17 358 29 303

4 648 910 2 483 200 2 185 774

72 346 51 392 92 602

661 284 689 485 596 799

11 133 080 9 396 289 8 702 521

222 044 477 244 025 712 227 557 711

95 021 845 101 165 439 102 446 802

2 154 047 2 522 400 534 570

2 411 622 2 663 933 2 791 615

10 474 213 14 581 950 10 622 463

29 950 031 29 253 017 28 083 803

34 693 328 39 544 297 40 848 858

233 179 176 824 115 718

136 572 470 155 258 200 175 645 600

25 000 210 905 273 154

89 628 305 95 578 011 108 912 774

950 357 909 088 446 339

Beregnet værdi.

1911: 1912.

Kroner.

Krone .

1 294 400

1 350 300

4 024 900

999 000

1 120 600

3 478 600

1.

2.

3.

232 600 188 100 4.

9 098 700 8 869 500 5.

2 664 700 2 991 400 6.

5 156 500 5 127 600 7.

495 400 478 800 8.

149 900 144 500 9.

5 332 800 6 962 000

4 531 400 5 988 500 11.

1 009 100 1 228 100 12.

999 900 1 158 400 13.

2 306 700 2 537 700 14.

1 617 200 1 707 700 15.

3 033 800 2 417 300 16.

505 800 453 000 17.

4 227 600 4 377 900 18.

3 407 900 3 678 000 19.

1 358 800 1 209 700 20.

17 828 100 22 844 300 21.

10 593 900

127 411 500

12 743 100

141 981 900 I

22.

23.

208 631 900 232 685 700

6 475 000 8 207 700 1.

3 516 400 4 034 300 2.

9 393 600 12 018 700 3.

2 799 400 2 471 100 4.

1 396 000 2 857 300 5.

1 931 500

345 900

4 639 200

2 266 800

345000

3 788 COO

6.

7.

8.

719 900

335 200

696 900

295 600

9.

to.

3 490 900 4 951 400 11.

17 292 000 12 143 800 12.

562 400 622 200 13.

7 283 000 8 062 200 14.

12 484 000 14 655 400 15.

159 100

39 200 16.

1 012 300 1 060 800 17.

1 219 000 1 337 000 18.

4 594 800 4 442 500 19.

6 162 300 6 516 700 20.

364 700 278 200 21.

3 424 200 3 864 000 22.

14 200

18 600 23.

1 433 600

287 000

37 778 900

1 633 600

138 300 I

40 016 500

24.

25.

26.

129 114 500 136 761 800 I

træmasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 3) Herunder ogsaa endel skjærsten.


1912. 84

Land, hvortil og told-

steder, hvorfra utfOrt.

3. Norges trEelastutforsel i januar—juni 1912.

HØvlet Skaaret

last. last.

Sverige 2 348

Danmark . • • . • 444 2 836

Island 657 2 906

Tyskland 2 285 13 462

Nederlandene 10 718 20 134

Belgien 35 674

Storbritannien 126 268 69 225

Irland 7 295 1 369

Frankrike 14 763

Portugal og Madeira

-

Spanien

-

De Kanariske fier 140

Italien ..

Afrika 12 258

Australien 44 328

Andre land

2 794

Fredrikshald I 19 936

Sarpsborg

464

Fredrikstad

106 461

Moss

25

Kristiania • • . 29 859

Drammen 25 635

Larvik 16 237

Krager0

Brevik

Porsgrund 341

Skien -

RisOr . .. ...

T vedestrand • • •

Arendal

Grimstad

Lillesand -

Kristiansand 313

Mandal

Trondhjem 4 334

Namsos .

2 242

Andre byer 1 340

5 282

4 123

2 796

9 054

9 813

170

62 521

1 657

15 473

6 827

3 045

7 107

23

1 403

4 517

1 575

6 163

823

145

18 714

3.533

22 784

3 589

14 090

Hugget

last.

11

1 209

706

9 611

2 797

32 781

212

389

260

2 243

22

1 046

42

1 194

3 093

1 883

4'.667

2 172

12 700

5 182

2 175

165

3 817

1 782

3 175

588

436

9

I. 585

Januar— i uni.

Rund-

last.

m8

2

589

253

547

3 275

102 742

526

492

32

12 273

95 2

84

16 787 1 685

1 767 11 405

129

18 601 1 990

967 3 723

3 752

7 361

5 840

23 348 763

2 581 194

1 969

386

13 129

1 763

1 991

2 817 286

231 441

8 858

136

5 094 747

Stav. Splitved,

brænde

etc.

ms

412

678

2 722

1 322

2 609

16 458

3 162

1 454

M3

12 371

968

17

6 211

256

10 016

261

2 955

1 148

Herav i

juni

maaned.

ms

15 144 3 529

6 724 2 135

4 539 617

28 627 5 298

38 246 4 307

38 283 1 437

353 685 43 003

12 608 634

16 921 664

32

5 707

74 16 941 1 258

47 124 14 012

26 12 218 770

67

1 880

20

16

5

1 375

794

129

1 094

12

151

I alt.

60 480 8 275

917 193

186 155 29 735

3 001 436

66 117 5 865

40 312 4 310

24 917 7 661

21 015 2 056

8 055 i661

38 5551 3 898

12 474 252

5 735 1 162

556 51

24 484 4 424

5 162 251

5 440 934

23 812 1 773

4 641 618

35 988 3963

5 976 23

23 007 2 123

Ialt 1912 207 187 183 972 47 976 108 .,649 29 092 19 923 596 799 77 664

— 1911 232 820

— 1910 214 947

201 583

214 157

50 076

42 450

151 475

132 717

26 010

33 825

27 521

23 188

689 485

661 284

109 783

107 252


Norske dampfartøier .

— seilfartøier .

Fremmede dampfartøier .

85

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet i januar—april 1912.

seilfartøier . .

Ialt : Januar—april 1912

Herav i april 1912 .

A.

- —Bill.

1911

1910

1111•111=11/1.111n11

Ankomne fartøier. Avgaaede fartøier.

Nr. 6.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

1 267

113

498

213

2 091

2 285

2 143

529

664

637720

37 300

298 776

17 866

991 662

925 369

227 271

256 745

434

47

332

170

983

1 020 768 1 079

1 184

340

349

209 181

14 356

457 818

16 584

697 939

597 692

597 736

225 748

166 617

1 326

207

756

371

2 660

2 998

3 071

808

892

682 488

61 259

653 145

31 704

1 428 596

1 375 815

1 348 581

387 828

351 874

5. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i mars 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

Mars.

Antal av takserte telegrammer.

Til indlandet

MMNIIIIIIIIMINI111111111•11

- utlandet . .. ..

..

Fra utlandet

298

43

102

64

507

451

492

159

138

1910. 1911. 1912.

167 939

45 842

213 781

52 666

181 075

50 763

231 838

56 969

164 136

20 078

96 528

4 198

284 940

265 570

250 094

88 297

74 179

199 394

54 024

253 418

59 164

Ialt 266 447 288 807 312 582

B. Antal telefonsamtaler 337 673 368 673 436 612

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 444 245 500 311 560 157

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg 1.1 66 116 76 119 79 316

Januar—mars.

A. Antal av takserte telegrammer :

Til indlandet . . . . 425 618 453 544 516 969

- utlandet 131 809 139 561 153 768

557 427 593 105 670 737

Fra utlandet 152 325 159 921 173 300

Ialt 709 752 753 026 844 037

B. Antal telefonsamtaler 939 257 1 021 563 1 221 817

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 1 479 812 1 603 740 1 804 449

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg . 279 736 303 366 318 472


Baner.

Statsbaner:

Smaalensbanen .

Kristiania-GjØvikbanen •

Kongsvingerbanen .

SolOrbanen

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

Støren-Aamotbanen .

Trondhjem-StOrenbanen

Merakerbanen

Hell-Sunnanbanen . .

Arendal-Aamlibanen . .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

Jtederbanen

Bergen-Voss-HOnefossb

Ofotbanen

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Hovedbanen .

Urskog-HOlandsbanen

Valdresbanen .

Lierbanen

1912. 86

Holmestrand-Vittingfossb

Tginsberg-Eidsfossbanen

Rjukanbanen

Grimstad-Frolandbanen

Lillesand-Flaksvandb.

Nesttun-Osbanen .

Thamshavnbanen

Sulitjelmabanen .

Samtlige baner (statsog

privatbaner) 1912

I samme tidsrum 1911

6. Jernbanernes driftsindtægter i april maaned 1912.

Trafi-

kert

lteng-

de.

Km. I

250

189

115

94

53

167

143

229

38

26

321

51

102

105

80

78

74

76

402

43

2 636

68

57

109

1) 21

30

48

46

17

26

25

13

Person-

trafik.

.11INI11111111n11111111111111111111n1.1111.11

Indtægter i maanedens 10P•

Gods-

trafik.

Kr. Kr.

192 406.os 96 331.48

74 971.75 84 326.03

44 455.18 63 814.54

9 624.57 9 191.58

104 579.94 46 008.23

100 021.41 36 342.o8

39 734.96 79 478.7 1 1

65 903.44 76 837.79 1

14 367.43 17 138.07

6 171.97 7 575.47 1

57 518.14 188 724.56 1

18 121.o6 41 084.97,

18 951.98 140 598,75 1

13 937.o6 110 619.37

7 028.41 5 613.68

8 477.11 13 781.98

6 178.24 13 416.63 1

22 189.42 i14 793.93 ,

114 922.2936 914.76'

1 564.74 175 153.99,

86 087.67 142 827.26

4 143,87 7 808.23

10 153.34 10 183.78

1 668.6o 2 957.69

2 702.17 7 598.47

3 023.23 3 768.82

9 914.95 79 465.78

506.6o 1 137.08

3 243.73 1 203.21

3 723.83, 21 221.39

410.6oi 864.27

Øvrige

ind-

tægter.

Kr.

1 551.22

381.75

501.32

122.27

1 311.55

1 540.42,

610.o5

454.57

143.26 ,

17.84

367.77!

„,

1v0.26

1 1.29.7o

41.15'

na

3vo.64

331.t4

601.84,

353.42 r

1 949.58

104.88

2 018.99

17.60 t

76.25!

21.3o

101.io i

51 / .29

1 155.09

45.22

208.49

783.30

Til-

sammen.

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

Pr.

dag

I a I t. og

banekm.

Kr. Kr. Kr.

290 288.78

159 679.53

108 771.04

18 938.42

151 899.72

137 903.91

119 823.72

143 195.80

31 648.76

13 765.28

146 610.47

59 312.29

60 683.43

24 597.58

12 948.73

22 590.23

9 676.71

37 336.77

153 786.63

176 823.61

2 765 364.63

1 530 836.15

1 193 379.78

210 522.80

1 390 397.o3

1 240 623.84

1 291 750.98

1 340 877.85

320 864 69

144 352.97

1 511 064.55

565 193.76

705 119.26

247 640.85

107 651,14

247 313.67

88 654.59

337 726.13

1 614 013.02

1 705 778.13

36.27

26.56

34.02

7.34

86.ol

24.36

29.62

19.20

27.68

10.20

15.43

36.34

22.67

7.73

921 128.18 947 746.6 0 k 11 406.63 1 880 281.41 1 18 559 125.82 23.22

230 933.92' 2 342 013.77 112.92

11 969.7 0107 '298.44 6.17

20 413.37 225 222,37 6.77

2) 4 647.59 2) 54 748.97 3) 7.92

10 401.74 93 717.06 10.24

7 309.34 65 646.22 4.43

2) 90 535.82 2) 804 978.75 3)41.88

13 635.41 2.99

1 688.90 20 830.18 4.02

4 655.43 56 397.82 7.11

25 728.52 227 833.85 29.88

1 274.87 78 906.80 19.00

3 096 1046706.77 1 226 782,58 16 351.26 2)2289 840.6! 2)22 650 355.46 3)23.76

3 096 972 239.251 131 742.6 0 14 699.10 2)2118 680.951 2)21 116 582.98 3)22.67

1

5.42

10.42

3.93

14.57

13.16

130.06

1) Kun 19 km. trafikert. 2) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart henholdsvis paa Tyrifjord

og TinnsjO. 3) Vedkommer kun jernbanestrækningen. Grimstad-Frolandbanen er fra og med

94 januar 1912 overtat av Sta' en og indgaar under Arendal-Aamlibanen.


87

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter i terminen 1911-1912,

sammenlignet med tidligere terminer.

Nr. 6.

1909-1910. 1910-1911. 1911-1912.

I. Almindelig _brændevin.

Juli—mai

Juni

Liter b, 100 pct. 395 588 1 174 593 544 073

Ialt (100 pct. styrke) liter 395 588 1 174 593 544 073

Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

Juli—mai Liter b, 100 pct. 165 104 113 252 64 428

Juni — — 10 078 3 075 5 499

Ialt (100 pct. styrke) liter 175 182 116 327 69 927

b. Bestemt til anvendelse indenlands.

Juli—mai

Juni . .

Liter & 100 pct.

— _ — —.

221 674

13 522

286 858

29 20-5-

369 065

42 877

Ialt (100 pct. styrke) liter 235 196 316 063 411 942

III. Korn anvendt til malt.

Juli—mai kg. 8 037 783 8 705 617 9 325 576

Juni — 56 991 172 001 243 501

I1T.Ætylæter.

Ialt kg. 8 094 774 , 8 877 618 9 569 077

Juli—mai kg. 15 765 11 657 15 880

Juni — - -

Riket

Byerne

Bygderne

Ialt kg. 15 765 11 657 15 880

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser i juni 1912,

sammenlignet med tidligere aar.

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

( Konkurser .

Juni. Januar—juni.

1910. 1911. 1912. 1910.

12 10 10 88

30 40 1) 46 217

7 6 7 43

9 18 26 I 91

5 4 3 45

21 22 20 126

1911. 1912.

63

219

37

114

26

105

85

2) 228

44

118

41

110

i Akkordforhandlinger . .

Kristiania 1

Konkurser

3

3

- 1

8

10

29

3

33

11

42

$ Akkordforhandlinger

Bergen

1 Konkurser

Akkordforhandlinger

Trondhjem 1

Konkurser 1

1

1

-

-

1

2

3

1

-

2

5

8

1

5

4

13

2

7

4

8

5

12

1 ) Herav 4 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted. 2) Likesaa 27 boer.


• . G,2 s-il 0

.-4 ..._. ,-.4 ..i ..

.. ro . . • . . r. ri ri

• •

.1. .7„ ..„, i. cc cc T, 5 o I

ca 4

re

g I

V-J 0 °

4 6

C•2 0 0

Cid

CD

0 A

00 C•2 Cd Cd '"0"

Z

C) 7t.

rzi., 0

. Cdan

••n••

0

0

bn

..--i

CI)

P4

ç:

1St

7:$

1721

CD

$:21 I 14 I • 1 Z I

4 C)

co r.•2

er3 c:) 10 t.n• CO

rd

;•ig' 'a)

CI) CD rd

rd"

o •

c.c. 4,1 op

co 4,

7-4 ;:-.1

IC

CO Cr.; C:5)

CO IC C.0

0 >

P

CD

'CHco • •-• Gq •-•

CD CO

r-I

.0 1.-4

rd

Ot,'CI

;•1 riCd 7.7.1 •r-4 0

..-1

CO

Zti Co

1,1 C.0

CO C\1

CC C) C7)

GO CO

C) CO

P., ,0

;-.

Q

O ,--i

t>

10 o

ct) -,

...1 7. ebc

N

CC, CO C'

c1 •cti

o

Z

cr,10 .:' CC

(•/ GC 0

CO

a)

•Po

,w 4 .5

-w

•r•-.

cp

p.: a.)

o bil)

co . ;•.,

F. .,

(1) ;-(A)

bn ce P.,

bA

o

cd

I

II sri s s

C>

el> C.

a, co

C,)

•et, GO Cit

.....

CI)

-I,—O

0

1,-.4 rci.is

CD (n

.0 ..-4 P.-.

'CI

• r-4 I

0

.... CD bt

1.0 0

$4 S.

(2) 0

o

;.

o

C•2 •


(7)

1•••••1

rl

-5

CN1

C.0

CO O CO

(,)

C•2 1-0

o

E

E

rt:S

o

II 11 I I

C1)

s s I

ri •

ri C9

o

E-1

C.C1!) C*0

1-1gj

- Cq Cq

C)

GC CZ 0

GO )-0

E

C\2

r-i

47.;

c)

o

co Cq (7,

CO gl

t•-• 'eh 10

C*0

CC r--1

10 GO Cq GN1 GC

r-I

GO

r-.1 CC

CD COCO 10 CT,

t•-• 10 a,

C^0

- Ai 'TN GO

C•2 C\/

cd

'rti C ,1 Cal

C\I 0 714

cis

E.4

`7t1 - C

1.2 1.0 CC (4'

GN2c cr)

C,2 C.0

ci)

d g,

g '4',

;I

E 0 ,․).

Q :2 c>. 4-,

P o Z

GC C.C) C., to IC _GI

,t4 c,z cs,

7ti c,)

00 CC)

ri "TN

G",2 C\1

1912.

88


89

10. Matrikelskyld amtsvis ved utgangen av aarene 1907-1911.

Nr. 6,

Amter. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911.

Smaalenene . 38 046.79

Akershus . 44 800.24

Hedemarken 52 438.17

Kristians . 49 848.48

Buskerud 36 102.48

Jarlsberg og Larvik 26 923.57

Bratsberg 29 363.86

Nedenes . 17 552.92

Lister og Mandal . 15 430.31

Stavanger 23 244.54

Sondre Bergenhus 28 192.90

Nordre I3ergenhus 25 538.15

Romsdal . 27 579.92

Søndre Trondhjem 29 741.54

Nordre Trondhjem 29 655.32

Nordland . 17 413.24

Tromso . 6 854.39

Mark Ore. Mark ore. Mark Ore. Mark ore. Mark ore.

38 046.83

44 800.09

52 438.22

49 848.47

36 102.93

26 923.57

29 363.86

17 552.92

15 430.31

23 244.54

28 193./0

25 537.69

27 579.92

29 739.09

29 655.32

17 413.69

6 854.19

38 027.52

44 800.09

52 438.22

49 848.89

36 102.93

26 923.57

29 363.86

17 552.92

15 430.31

23 244.54

28 191.97

25 537.69

27 579.92

29 739.09

29 653.75

17 414.09

6 854.19

38 027.46

44 799.12

52 439.11

49 845.58

36 102.99

26 923.57

29 363.86

17 552.96

15 430.3i

23 244.54

28 191.97

25 537.55

27 579.92

29 738.20

29 652.30

17 413.85

6 854 29

38 027.46

44 799.12

52 439.tt

49 845.58

36 102.99

26 923.52

29 363.86

17 552.96

15 430.29

23 154.07

28 191.57

25 537.55

27 579.92

29 738.20

29 650,05

17 413.85

6 854.29

Tilsammen 498 726.62 498 724.74 498 703.55 498 697.58 498 604.39

Opgave over matrikelskylden ved utgangen av aarene 1886-1890 er trykt i

Meddelelsernes 9de bind, side 62; opgaven for 1891-1895 er trykt i 14de bind,

side 58; opgaven for 1896-1900 er trykt i I9de bind, side 30, samt for 1201-1905

i 24de bind side 80.


Christiania Sparebank

Akers Sparebank . .

Christiania Bank og Kreditkasse

Kristiania Spareskillingsbank

Den Norske Creditbank')

Centralbanken for Norge

Fredriksstad Privatbank

Oplandske Kreditbank, Hamar

Gjøviks og Oplands Kreditbank . .

Drammens Sparebank

1912. 90

II. Opgave over indskud i nedenanforte private aktiebanker og sparebanker

pr. 1 januar, 31 mars, 30 april, 31 mai og 30 juni 1912.

Bankens navn.

b

b.

b. a.

b.

a.

b.

$ a.

I b.

a.

b.

Drammens Privatbank

b.

Drammens og Oplands Kreditbank .

a.

b.

Tønsbergs Privatbank b

Skiensfjordens Kreditbank, Skien

a.

Kreditbanken i Porsgrund . .

a.

b.

Kreditbanken i Kragergi

a.

b.

Notoddens Kreditbank

a.

b.

Saaheims Kreditbank

a.

b.

Christianssands Sparebank b

Stavanger Sparekasse b

Stavanger Privatbank 2) .

a.

b.

Bergens Sparebank b

Bergens Kreditbank

a.

b.

Kristianssunds Kreditbank

a.

b.

Trondhjems Sparebank .

b.

Privatbanken i Trondhjem 8)

a.

b.

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem

a.

b.

Nordlands Privatbank, Bodø 4) • • •

a.

b.

Tils.

b.

b.

b

Indestaaende !alt

Indestaaende paa samme tid 1911

— 1910

- 1909

— - 1908

111111111111111111111111111111=11111


Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Pr. lh 1912. Pr. 81/3 1912. Pr. 80/4 1912. Pr. 81/6 1912. Pr. 89,16 1912.

Kr.

44 149 279

19 976 342

2 374 788

37 881 792'

7 521 342

4 266 931

67 031 675

4 898 596

5,65 642 234,

67 506 1

7 213 474

244 884

7 375 219

235 426

5 839 199

7 125 065

664 095

18 080 418

362 478 1

19 196 527,

5 868 201

295 535'

10 572 126

18 789

1 837 565

6 214,

2 174 235 1

18 406

589 742

126 549

324 069

6 482 971

7 974 044

230 600

10 972 835

17 664 600

8) 765 331

38 100 817

52 692

2 900 328

16 911 484

375 769

8 320 066

414 164

17 998 929

298 986

3 091 658

a. 15 717 739

b. 458 816 236

474 533 975

446 251 520

428 739 723

400 259 637

381 561 436

01,nn

1) Fra april 1912 inkl. filialen i Arendal. 2) Fra april 1912 inkl. _Llialen i Flekkefjord. 8) Inkl. filialen i

Kristiansund. 4) Inkl. filialen i Svolvær: Lofotens og Vesteraalens Privatbank. 5) Indskud paa sparebankvilkaar

og 6 mdr. opsigelse. 6) Desuten paa postremisse kr. 302 311. 7) Herav paa sparebankvilkaar og

6 mdr. opsigelse kr. 66 540 687. Desuten paa postremises kr. 50 052. 9) Likesaa kr. 37 490.

44

490

451

428

403

382

Kr. Kr. Kr. Kr.

650 948 44 097 807 44 038 985 43 500 228

188 929 19 937 554 19 842 504 19 547 131

1

20

3 288 000 3 711 000 3 361 000 3 005 000

39 250 000 39 002 000 40 593 000 39 061 000

7 657 469 7 650 382 7 633 316 7 639 197

3 303 808 4 020 304 5 022 964 4 527 784

67 647 687 69 802 196 71 910 789 71 760 078

4 627 703 4 268 927 4 033 835. 4 377 309

7) 78 318 671

77 601

79 267 954

103 367

79 450 076

132 390

77 974 650

146 775

7 221 833

277 278

7 171 226

258 080

7 119 900

274 428

5 821 116

293 365

7 120 076

238 707

7 023 369

195 247

7 034 325

135 202

6 911 498

139 907

5 721 933 5 639 089 5 657 102 5 689 379

7 078 370

180 100

7 030 089,

175 142i

6 988 887

142 819

6 962 927

375 405

18 363 644 17 828 394 117 386 476 17 290 825

351 004

19 065 918

381 554

18 343 883

409 992

18 170 447

237 188

17 731 505

6 811 811 6 721 114 6 738 154 6 525 789

8) 151 771

9 689 801

18 302

1 719 003

6 848 a 133 894 191 308 419 475

2 312 464

35 362

512 241

b14 328 796 14 353 988 15 013 230

9) 18 433

381 308

6 226 855

8 110 049

228 290

10 913 571

17 845 899

537 346

6 143 846

8 164 655

217 099

11 842 478

17 859 477

652 591

6 100 420

8 037 029

214 505

11 743 177

17 846 777

845 106

6 154 456

7 898 651

223 394

11 620 073

17 796 746

739 559

40 188 977 40 370 776 40 811 106 41 078 457

41 302 55 815 58 138 50 950

2 686 003

16 861 827

350 045

8 484 485

2 669 182

16 744 489

349 330

8 366 895

2 657 694

16 623 814

432 700

8 408 300

2 686 285

16 647 740

443 664

8 313 355

295 093 483 502 603 640 598 062

18 087 675

231 321

17 933 515

247 868

18 875 842

276 646

18 695 586

204 769

3 079 139 3 082 015 3 094 944 3 112 823

14 258 314 15 256 720 16 134 673 15 782 606

476 195 586 477 021 181 481 117 052 475 492 725

453 900 492 277 901 497 251 725 491 275 331

601 648 450 181 200 450 541 426 447 036 590

874 603 425 029 726 426 965 898 423 291 905

487 453 399 605 875 402 255 345 403 292 633

172 081 377 819 174 376 997 682 375 845 957


91

12. Norges folkemængde ved utgangen av 2det kvartal 1912

og folkemængdens bevægelse i samme kvartal.

Nr. 6.

I 2det kvartal av indeværende aar utgjorde ifølge de indkomne opgaver

antallet av registrerte gifte par, levendfødte og døde :

2det kvartal 1912 : Gifte par. Levendefødte, Døde, Overskud av fødte.

(registrert (registrert

antal). antal).

Rikets bygder . 2 076 12 933 6 122 --1- 6 811

— byer . . 1 789 5 348 2 738 + 2 610

Tilsammen 3 865 18 281 8 860 + 9 421

For 2det kvartal 1911 er de motsvarende tal :

Rikets bygder . 2 265 11 967 6 085 5 882

— byer . 1 870 5 342 2 570 + 2 772

Tilsammen 4 135 17 309 8 655 -4- 8 654

For 2det kvartal 1910 er de motsvarende tal:

Rikets bygder . 2 307 11 291 6 100 + 5 191

— byer . 1 649 4 929 2 325 -1- 2 604

Tilsammen 3 956 16 220 8 425 + 7 795

Den oversjøiske utvandring av norske undersaatter omfattet i 2det kvartal

1912 for de vigtigste havners vedkommende 3 230 mot 4 309 i 2det kvartal

1911 og 7 787 i 2det kvartal 1910. Med tillæg for de øvrige havner stiger

antallet til henholdsvis 3 410, 4 823 og 8 402 (naar tillægget for 1912 beregnes

efter samme forhold som for 1911).

Efter disse opgaver skulde Norges hjemmehørende folkemængde ved utgangen

av juni 1912 kunne beregnes saaledes :

Beregnet hjemmehørende folkemængde pr. 31 mars 1912 1) • • • 2 412 619

Overskud av fødte . . . . -I- 9 421

Oversjøisk utvandring — 3 410

Beregnet indvandringsoverskud utover den øvrige utvandring

( 3/8 pro mille av folkemængden pr

1 januar) 905

Netto overskud ved den samlede bevægelse -1- 6 916

Meddelelser nr. 4 for iaar, e, 52.

Folkemængde pr. 30 juni 1912 . . 2 419 535


1912. 92

Efter hvad der nærmere er forklart i „Meddelelserne" nr. 4 for iaar var

Norges folkemængde pr. 1 april antagelig noget højere end det oven anførte

beregnet antal (2 412 619), idet antallet av levendefødte i dette kvartal pleier

at være omkring eller noget over 4 000 større end det registrerte antal ; under

hensyn hertil ansattes folkemængden pr. 1 april 1912 til omkring

2 417 000.

I 2det kvartal er antallet av registrerte fødsler gjerne omkring 2 000

størr e end det i samme kvartal stedfundne antal, da et betydelig antal

fødsler i første kvartal registreres i 2det kvartal, mens der er adskillig færre

fødsler i 2det kvartal. som først registreres efter kvartalets utløp. 1) Da

antallet av registrerre fødsler i 2det kvartal iaar sees at være større end

sedvanlig, mens dette neppe, ialfald ikke i synderlig grad, kan antages at

være tilfældet med de stedfundne fødsler, bør man maaske gaa ut fra, at

det virkelig stedfundne antal fOdsler i nævnte kvartal var 2 500 3 000 lavere

end det registrerte antal.

Som følge herav blir antagelig folkemængdens netto-tilvekst i 2det

kvartal 1912 ikke som ovenfor beregnet 6 916, men kun ca. 4 000, og

Norges folkemængde pr. 1 juli aar omkring 2 421 000 (2 417 OGO + 4 000).

Jft. „Meddelelsel" 1908 side 118 kfr. s. 72.

13. Metet i Stockholm 2-4 mai 1912 mellem cheferne for de tre nordiske

statistiske centralbyraaer.

Efter forslag av overdirektør Widell indbOd den svenske regjering de

norske og danske regjeringer til at la sig repræsentere ved cheferne for de

statistiske byraaer ved et møte i Stockholm for at søke istandbragt en fælles

finansstatistik for de tre skandinaviske land. Den svenske regjering opnævnte

samtidig overdirektør Widell soin sin repræsentant paa motet. Dette sammentraadte

2— 4 mai ; tilstede var chefen for Sveriges statistiske centralbyraa,

overdirektør L. Widell, chefen for Danmarks statistiske byraa, direktør M.

Koefoed og chefen for Norges Statistiske Centralbyraa, direktør A. N. Kicer.

I forhandlingerne deltok videre første aktuarerne i det svenske statistiske

centralbyraa, Edv. Söderberg og F. A. Sundbärg; som sekretær fungerte

amanuensis i det svenske statistiske centralbyraa, Ernst Høijer.

Paa motet enedes man om følgende foreløbige beslutning :

Det nærmeste maal for en interskandinavisk finansstatistik skulde være

at søke istandbragt en statistik over Statens, kommunernes og visse fonds

finanser, omfattende en redegjørelse for indtægter og utgifter, aktiva og

passiva.

Den første fremstilling burde forsaavidt angaar Statens og fondenes

finanser gjælde for Sverige kalenderaaret 1911 og for Danmark og Norge

finansaaret 1911/12 samt forsaavidt kommunernes finansaar angaar det sidste

aar, for hvilket de nødvendige opgaver foreligger.


93

Nr. 6.

Begrepet k o m m mun e tages i den videste betydning, omfattende alle

slags kommuner. De fond, for hvilke undersøkelser bør gjøres, er først

og fremst saadanne, som Staten og kommunerne har dannet av egne midler.

Derimot bør av donerede fond kun de medtages, som er av større betydnlng

for bestridelsen av statsutgifter.

Angaaende sporsmaalet om redegjørelsen bor regne med brutto- eller

nettobeløp besluttet man at opfOre bruttobelOpene for skatternes og avgifternes

vedkommende med angivelse av opbebOrselsomkostningerne, nettobeløpene

for indtægter av indtægtsgivende virksomheter med angivelse av

bruttoindtægter og driftsomkostninger, samt for utgifternes vedkommende saavel

brutto- som nettobeløp, alt i den utstrækning, som materialet gir anledning

til.

Som indtægter regnes ikke laanemidler ; behandlingen av disse sker i

forbindelse med behandlingen av gjselden.

Indtægterne specifiseres saaledes:

A. Reelle indtægter:

1. skatter og avgifter :

a) skatter paa personer, formue og indtægt;

b) skatter paa fast eiendom ;

c) næringsskatter ;

d) avgifter av arv og omsætning;

e) konsumtionsavgifter;

f) luksusskatter;

g) øvrige avgifter.

2. Indtægter av aktiva og av indtsegtsgivende virksomhet.

3. øvrige indtægter.

B. Indtægter ved formindskning av aktiva.

Utgifterne deles i:

A. Virkelige utgifter:

1. Forfatningsutgifter :

a) civillisten,

b) regjeringen og regjeringskontorerne,

c) repræsentationsutgifter.

2. Utgifter til utenriksvcesenet

a) diplomati,

b) konsulatvæsen.

3. Utgifter til forsvarsvæsenet

a) hæren.

b) flaaten.

c) fsellesutgifter.

4. Utgifter til rets- og politivæsen:

a) domstoler,

b) fængselsvæsen,

c) politi,

d) øvrige utgifter.

5. Utgifter til rikernes indre styre

a) amternes og de øvrige distrikters administrative forvaltning,

b) ko mmunalforvaltningen.


1912.

...011., n••••nnn••

94

c) utgifter for Statens og kommunernes statistik,

d) utgifter til forvaltningsbygninger og brandvæsen.

e) utgifter, som ikke kan henføres til andre grupper ;

6. utgifter til kirkevæsenet;

7. utgifter til skolevæsenet ;

8. utgifter til videnskap og kunst ;

9. utgifter til sundhetsvaasenet ;

10. sociale utgifter, fattigpleie og socialforsikring ;

1 1 . utgifter til næringslivets fremme

1 2. utgifter til kommunikationsvæsenet;

1 3. utgifter til finansforvaltningen:

a) renter av statsgjælden,

b) oppebørselsomkostninger.

c) øvrige utgifter.

B. Utgifter til kapitalforOkelse:

1 . utgifter til anskaffelse av aktiva ;

2. avbetaling paa gjæld.

Blandt utgifterne burde man saavidt mulig sondre mellem personal- og

realutgifter og blandt de sidste gi en særlig redegjørelse for utgifter til nybygninger

og ombygninger, der var saa omfattende, at de forøket kapitalværdien.

Arbeidet skulde utgives i særskilte hefter, av hvilket det første skulde

indeholde en redegjørelse for skatter og avgifter, samt det nærmest følgende

hefte utgiftsgrupperne forfatningsutgifter, utenriksvæsenet og forsvarsvæsenet.

Fremstillingen burde saavidt mulig ske i enquêteform med tekst og

tabeller i hver enkelt avdeling. I tabellerne meddeles samtidig oplysninger

om Statens, kommnnernes og fondenes finanser.

Ved siden av den statistiske fremstilling burde der likeledes gives en

redegjørelse for organisationen av finansforvaltningen i de tre land.

Arbeidet utgives i tre utgaver, en for hvert av de tre sprog.

Det redaktionelle arbeide med de forskjellige hovedavdelinger skulde fordeles

mellem cheferne for de tre statistiske byraaer. Ledelsen ved utarbeidelsen

av den første avdeling angaaende skatterne overdrages overdirektør

Widell.

Tilsidst besluttedes at fremholde ønskeligheten av foruten den nærmere

planlagte statistik over Statens og kommunernes fin anser med dertil hørende

redegjørelse for de administrative forhold at faa istand en jevnførende oversigt

over indtægts- og formuesforholdene i de tre land.

Johannes Biornctads boktrykkeri.

Trylit 9 september 191e


Meddelelser

fra

Det Statistiske Centralbyra,a.

(Journal du Bureau central de Statistique du Royaume de Norvège.)

30t9 bind. Nr. 7. 1912.

1. Toldintrader i juli 1912

Side.

95

2. Indførsel og utfOrsel av en kelte hovedartikler

i juli 1912 ... . . . . . . 96

3. Trzelastutførsel i januar—juli 1312 . . 98

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet

i januar—mai 1912 . . 99

Korrespondanse ved rikstelegrafen og

rikstelefonen i april 1912 99

6. Jernbanernes driftsindtægter i mai

1912 100

Tilvirkningen av brændevin, malt og

ætylæter i juli 1912

8. Antallet av akkordforhandlinger og

101

konkurser i juli 1912 . . 101

Indhold.

Side.

9. Indskud i endel større private aktiebanker

og sparebanker 1 januar, 31 mars,

30 juni, 31 juli og 31 august 1912 . . • 102

10. ForelObig opgave over selvstændig arbeidende

ha,andverkeres indtægtsforhold

ifl. Haandverksttellingen av 1910 . • . 103

11. Folketællingen 1 decbr. 1910: den tilstedeværende

folkemængde fordelt efter

kjøn, alder og egteskabelig stilling • • 104

12. Nogen resultater av Folketællingen 1910

i henseende til folkemængdens fordeling

efter erhverv . . ..... . 106

13. Postforsendelsen til og fra Norge 1857—

1911 . . • 110

I. Rikets toldintrader i juli 1912, sammenlignet med tidligere aar.

MOP 11=111•1•11•110111111111111511

Indførselstold

Last- og fyravgift for utgaaende .

Forskjellige indtægter •

A. I juli maaned.

indgaaende .

• kr.

B A nslaat for det hele budgetaar . kr.

C. I de 12 maaneder, der ender ultimo juli

I ndførsels) old

Last- og fyravgift for utgaaende .

Forskjellige indtmgter.

- in dgaaende .

1910.

5 900 009

85 037

134 484

4 150

Ialt kr. 6 123 680

kr.

Ialt kr.

1910-1911.

46 200 000

1910.

46 657 178

2 669 273

71 973

49 398 424

1911. 1912.

6 176 269 6 501 989

84 869 96 092

119 784 167 548

4 576 6 778

6 385 498 6 772 407

1911-1912 , 1912-1913.

49 400 000 52 500 000

1911. 1912.

48 561 583 51 250 026

2 868 676 2 972 931

79 603 95 526

51 509 862 54 318 483


1912. 96

Artikler.

Indførsel.

J. Kjøt, urøkt, ellers (t.-nr. 115) .

2. Flesk, urckt, ellers (t.-nr. 1164 .

3. Byg, uforman

4. Malt

6. Rug, uformalt

6. Bug, formalt til mel .

7. Hvete, formalt 1 mel

8. Ris, avsk., samt risengrynogmismel

9. Te

10. Kaffe . . . .

11. Sukker

12. Sirup . . .. .. •

13. Tobaksblade

14. Brændevin og spiritus paa fust

15. Vin paa fustager .

16. Bomuld . S. • • .

17. Hamp

18. Uldvarer (t.-nr. 720 og 721). .

19. Petroleum, parafinolje (t.-nr. 604)

20. Salt (koksalt) . . . . .

21. Stenkul, cinders, koks

22. Maskiner og motorer etc. . •

23. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet vadi

Utførsel.

(Norske varer.) 2 )

1. Hermetiske matvarer

2. Tørfisk . . •

3. Klipfisk

4. Fetsild, saltet

5. Andes sild, saltet

6. Smør

7. Margarim • . . .

8. Kondensert melk • • . •

9. Rogn

10. Fiskeguano

11. Tran

12. Trælast

13. Træmasse, tør

14. Træmasse, vaat

16. Cellulose, tør . •

16. Cellulose, vaat

17. Fyrstikker

18. Kli

19. Pakpafpir

20. Trykpapir . • . .

21. Is

22. Svovelkis (tildels kobberholdig) .

23. Kobbermalm 2)

24. Granit, forarb. og i blokker, Warnt

labrador

26. SOm

26. Anslagssuml) av de øvrige artikler

Samlet værdi

2. Foreløbig opgave over indtersel og utforsel av enkelte hovedartikler

CD

rri

DO

81

kg.

-

-

-

-

-

Ton

Kr.

Kr.

kg.

hl.

kg.

-

--hl.

kg.

hl.

kg.

r -t

kg.

- 21 332 504

-

Kr.

136 463

Kr.

1910.

Mængde.

Juli.

1911. 1912.

214 723 283 079 262 904

31 281 72 340 20 965

5 289 606 7 578 247 6 746 866

174 046 149 473 155 159

14 484 342 15 927 202 7 428 688,

4 025 163 1 564 781 1 839 933

2 885 847 3 797 863 3 565 594

1 310 943 192 345 154 581

9 983 12 702 13 385

736 366 1 690 456 772 757

4 690 092 5 309 668 5 359 902

1 079 407 938 277 709 039

183 086 116 842 150 476

225 770 229 280 293 401

196&4 262 582 272 576

214 883

171 141

52 987

9 915 123

19 492

168 549

1 110 341

1 472 996 1 855 123 2 971 621

1 508 4291 1 363 702 2 000 274

4 690 891 4 568 519 6 657 470

14 291 22 024 14 509

22 536 12 572 11 979

80 383 92 429 72 017

36 145 51 674 51 453

1 242 365 1 130 716 1 159 929

7 715 4 943 11 553

986 200 1 178 900 897 200

7330 '30 565 25 859

109 314 72 215 93 717

1 190 980 1 428 645 1 764 466

47 949 043 40 469 050 41 555 073

16 275 788 17 169 058,17 555 572

73 000 188 300j 415 000

464 200 465081' 489 363

1 394 524

5 902 677

6 611 335

49 962

24 665 000

169 700

288 717 279 652

285 573 356 464

52 864 65 252

827 030 4 142 841

11 836 27 102

136 945 201 030

1 546 359 21142 1421

-

3 565 647

2 858 719

5 804 039

50 880

1 558 289

5 368 656

6 056 391

37 268

19 257 000 31 234 000

10 700 25 000

15 525 743 8 354 564 1

106 185 54 0341

- 1

Beregnet værdi.

1911. 1912.

Kroner. Kroner.

144 400 152 500

62 900 18 200

852 600 1 012 000

34 400 35 700

1 783 800 1 092 000

240 200 337 600

778 600 820 100

42 300 34 000

27 400 28 900

1 876 700 1 035 500

1 115 000 1 447 200

112 600 85 100

140 200 180 600

309 500 396 100

262 6001 272 600

412 900 321 600

88 500 121 200

422 900 509 000

66 200 372 900

126 100 288 700

2 019 900 3 417 500

1 546 40Q 2 145 200

19 555 70022 156 800

32 021 800 36 281 000

1 391 300 2 228 700

1 009 1001 1 440 200

2 055 800' 3 195 600

4845001 319 200

113 100 113 800

175 600 147 700

51 700 51 500

667 100 684 400

173 000 311 900

159 200 121 100

1 895 000 1 163 700

1 660 900 2 014 900

12 91 4001 123 500

2 146 100 2 633 300

11 800 31 100

176 700 186 000

324 500 200 200

440 200 869 700

911 200 950 900

139 900 /11,800

423 700 687 200

700 1 700

232 900 125 400

32 900 16 800

6 644 200 7 935 300

22 707 500,27 120 000

Beregnet efter forholdet i 1,911 mellem de medtagne og de ikke medtagne artikler. 2) Under trælast,


i juli maaned samt januar-juli 1912, sammenlignet med tidligere aar.

IMMININIIn111111M1

97

Januar-juli.

Mængde. Beregnet værdi.

1910. 1911. 1912. 1911. 1912.

Kroner.

2 738 523 2 849 255 2 069 353 1 438 800 1 151 500

716 765 1 413 914 1 319 212 1 413 200 1 138 800

61 343 558 46 184 579 30 709 858 4 877 500 4 490 600

1 027 847 971 410 973 199 267 000 223 800

105 696 083 103 042 725 70 437 775 10 882 500 9 961 500

26 642 691 20 295 226 18 606 550 2 904 900 3 329 000

23 822 857 28 360 975 26 557 900 5 935 100 5 947 700

3 287 886 2 444 210 2 331 315 537 700 512 800

77 131 82 800 81 038 177 300 173 400

6 321 134 6 365 524 5 878 250 7 209 500 7 997 500

23 863 598 28 060 538 24 857 133 5 646 400 7 435 700

9 774 499 9 347 410 10 943 543 1 121 700 1 313 200

1 095 820 950 077 1 115 853 1 140 100 1 339 000

2 095 208 1 937 950 2 173 196 2 616 200 2 933 800

1 772 202 1 879 734 1 980 270 1 879 800 1 980 300

2 133 416 2 435 835 2 509 584 3 446 700 2 738 900

1 857 182 2 073 125 1 740 003 594 300 574 200

560 110 581 308 635 373 4 650 500 4 886 900

36 698 946 35 653 257 50 118 428 3 474 100 4 050 900

115 396 124 674 140 700 1 484 900 1 498 400

1 250 288 1 282 617 1 312 953 19 848 000 26 261 800

8 238 630 12 140 308 14 888 292 12 140 300 14 888 300

• 146 967 100 164 446 300

240 653 600 269 274 300

8 862 522 10 488 427 13 915 234 7 866 300 10 436 400

5 590 650 6 115 612 7 452 053 4 525 500 5 474 500

19 891 963 24 553 240 30 943 470 11 449 400 15 214 300

191 236 161 992 130 990 3 283 900 2 790 300

222 712 166 041 276 039 1 509 100 2 971 100

879 711 1 119 627 1 126 181 2 107 100 2 414 500

341 919 397 595 396 475 397 600 396 500

8 596 028 8 911 479 7 580 324 5 306 300 4 472 400

22 264 22 301 40 856 892 900 1 008 800

5 635 110 3 662 100 3 086 974 494 400 416 700

79 685 81 957 118 461 5 385 900 6 115 100

770 598 761 700 690 516 18 952 900 14 158 700

12 324 060 10 824 934 10 466 987 653 800 745 700

269 993 520 284 494 762 269 112 784 8 578 000 9 516 600

111 297 633 118 334 497 120 002 374 14 630 100 17 288 700

2 227 047 2 710 700 949 570 170 900 70 300

2 875 822 3 129 014 3 280 978 1 189 000 1 246 800

11 868 737 18 147 597 12 180 752 1 543 500 1 537 200

35 852 708 32 111 736 33 452 459 5 035 000 5 312 200

41 304 663 45 348 336 46 905 249 7 073 500 7 467 600

283 141 227 704 152 986 504 600 390 000

161 237 470 174 515 200 206 879 600 3 847 900 4 551 200

194 700 221 605 298 154 14 900 20 300

110 960 809 111 103 754 117 267 338 1 666 500 1 759 000

1 086 820 1 015 273 500 373 319 900 155 100

44 423 100 47 951 800

151 822 000 163 881 800

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

I 23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lo.

11. •

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

I 25.

26.

I

træmasse og cellulose er ogsaa medtat utførselen av svensk vare. 8) Herunder ogsaa endel skjærsten.


1912. 08

Land, hvortil og told-

st e der, hvorfra utfOrt.

3. Norges trælastutforsel i januar—juli 1912.

110vlet

last.

Sverige

-

Danmark •

732

Island

733

Tyskland

2 977

Nederlandene 11 583

Belgien -

Storbritannien 143 904

Irland

7 458

Frankrike

-

Portugal og Madeira

Spanien . . .

-

De Kanariske fier . 140

Italien

Afrika

14 391

Australien 59 550

A.ndre land . .

3 258

Fredrikshald 21 062

Sarpsborg

464

Fredrikstad .

1129 427

Moss • I 25

Kristiania

35 646

Drammen 32 234

Larvik 16 237

Krager0

Brevik

Porsgrund

Skien . ..

Rispir

Tvedestrand . •

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristiansand

— 1911 '258768

— 1910 259 100

-

341

382

-

380

Mandal . • • • •

Trondhjem 4 361

Namsos . . • . 2 818

Andre byer 1 349

Ialt 1912 I 244 726

Skaaret

last.

Hugget

last.

Januar—juli.

Run d-

last.

•n•••nnnn•n•n•n

ra,

Stav.

orwomommimasememomissimiroopmeNOlormili

Splitved,

brænde

etc.

Ialt.

Herav i

juli

maaned.

2 703 11 2 443 15 800 18 95,9 13 815

3 685 1 449 3 100 678 1 233 10877 4 153

3 145 757 253 17 4 900 1 366

14 806 11 382 716 3 884 33 765 15 138

20 765 2 973 3 493 1 687 40 501 12 255

41 599 2 609 44 203 15 925

82 205 36 835 114 064 18 267 6 987 402 2621 48 577

1 598 526 3 162 256 13 000 1 392

15 428 212 595 1 693 17 930 1 009

32 32

5 976 12 273 6 401 694

5 415 863 95 2 74 20 840 3 899

3 738 63 288 16 164

9 874 2971 91 26 13 546 1 328

13 007 2 861 18 752 1 716 12 438 69 836 9 356

170 22 261 917

72 986 1 286 1 767 13 818 3 540 222 824 36 669

1 657 42 129 1 426 3 279 278

I 18 037 1 638 23 621 1 501 80 443, 14 326

8 356 3 664 967 4 376 393 4999O 9 678

3 070 2 711 3 779 25 797 880

7 123 5 415 8 253 2 078 22 869, 1 854

23 2 954 6 024 25 9 026 1 971

1 473 13 082 26 801 763 42460 3 905

5 264 5 981 2 698 194 14 519 2 045

1 575 3 168 2 094 16 6 853 1 118

199 988 5 1 192! 636

7 707 3 986 13 994 1 558 27245 e2 761

823 1 782 2 352 1 200 6 157 f

214 3 200 2 475 196 6 085 645

22 002 670 2 817 286 1 094 27 249 3 437

3 805 485 231 441 4962 f 321

23 801 8 858 12 37 032 1 044

4 563 46 143 7 570, 1 594

15281 1 587 5 094 747 151 24 209! 1 202

210 937 54 779 122 979 32 700 24 393 690 514 93 715

219 368 56 875 164 047 29 857 32 785 761 700 72 215

243 464 51 175 149 125 38 221 29 513 770 598 109 314


Ankomne fartOier. Avgaaede fartOier.

Ladte. 1 Ballastede. Ladte.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

Å'orske dampfartoier 1 598 786 301 513 1 265 938 1 659 860 133

seilfartoier . 198 51 885 116 30 459 328 86 635

Fremmede dampfartoier 665 399 326 433 595 566 993 857 573

seilfartOier • . 309 23 203 227 22 034 607 43 432

Januar—mai 1912 2 770 1 260 715 1 289 913 997 3 587 1 847 773

1911 3 009 1 310 047 1 422 786049 , 4 015 1 777 858

1910 2 817 1 171 695 1 527 756 014 3 998 1 693 552

Herav i mai 1912 . 679 269 053 306 216 058 927 419 177

A.

— 724 289 279 343 188 357 1 017 394 274

April.

Antal av takserte telegrammer.

Til indlandet ........

utlandet

Fra utlandet . .

1910. 1911.

202 753

46 526

249 279

52 963

212 844

41 670

254 514

47 420

Ialt 302 242 301 934

B. Antal telefonsamtaler . . . 334 949 341 919

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 521 557) 506 036

Herav falder paa Kristiania Telefonanlæg 125 321 115 022

Januar—april.

A. Antal av takserte telegrammer :

Til indlandet 628 371 666 388

- utlandet 178 335 181 231

806 706 847 619

Fra utlandet 205 288 207 341

I

Ballastede.

Antal. Tonnage.

378 206 180

53 23 342

134 136 041

93 5 415

658 ,370 978

626 356 676

663 336 569

151 86 038

177 91 106

Ialt 1 011 994 1 054 960 1 140 914

B. Antal telefonsamtaler 1 274 206 1 363 482 1 640 826

C. Telegraf- og telefonstationernes bruttoindtægter

kr. 2 001 369 2 109 776 2

Herav falder paa Kristiania Telefonanleag . 405 057 418.388

99

4. Skibsfarten mellem Norge og utlandet i januar— mai 1912.

Nr. 7 ,

=Oa minmsn 41•1111=11n11n1EIMM•11•11111111

5. Korrespondanse ved den norske rikstelegraf og rikstelefon i april 1912 5

sammenlignet med tidligere aar.

MIN11111111111=1n1

1912.

188 587

51 195

239 782

57 095

296 877

419 009

579 463

137 349

705 556

204 963

910 519

230 395

383 912

455 821


B an er.

statsbaner:

Smaalensbanen . . • •

Kristiania-GjØvikbanen

Kongsvingerbanen .

Solobanen

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen .

Grundset-Aaraotbanen

Støren-Aamotbanen .

Trondhjem-StØrenbanen

Merakerbanen . .

Hell-Sunnanbanen . .

Arendal-Aamlibanen 1) .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Egersund-Flekkefjordb.

Jtederbanen

Bergen-Voss-HOnefossb

Ofotbanen

1912. 1 00

Statsbanerne ialt

Privatbaner:

Trafi-

kert

læng-

de.

Km.

250

189

115

94

53

167

143

229

38

26

321

51

102

105

80

78

74

76

402

43

2 636

Person-

trafik.

Kr.

182 715.47

62 070.69

46 410.71

10 158.28

105 778.14

97 285.65

41 676.60

53 576.46

14 100.37

6 292.71

58 234.09'

18 713.49

21 708.70

16 041.84 1

7 255.71,

9 442.971

6 330.63,

25 034.68 '

104 253.19

1 340.11

888 420.49

Indtægter i maanedens lOp.

Gods- Øvrige Tilindtrafik.

tægter.

sammen.

Kr.

93 249.32

71 353.79

53 103.34,

9 472.5s'

46 845.10

36 439.97 i

99r,()08.89

76 129.12

16 483.79 1

6 759.62 1

91 495.81

39 553.49

45 806.09

10 209.90

7037.69

17 949.92

3 592.90

12 563.93

35 992.80

172 976.48

946 024.53

Indtægter fra driftsaarets

begyndelse.

I Pr.

dag

Ialt. og

banekm.

Kr.

36.23

26.22

33.47

7.29

86.74

24.5o

29.83

19.12

27.54

18.o2

15.4o

36.39

22.59

7.76

5.os

10.50

3.98

14.71

13.00

130.14

23.o5

113.25

6.24

6.70

3) 8. 13

10.5o

4.49

3)41.8o

4.o9

7.37

Samtlige baner (stateog

privatbaner) 1912 3 096 1013533.45 1 238 408.91 17 800.31 2)2269 742.67 2)24 920 098.13 8)23.73

Kr.

1 579.66

1 114.48

474.44

142.83

1 705,77

475.66

646.83

460.12

122.65

25.65

259.65

113.74

1 497.10

54.55

127.46

548.79

270.83,

199.58'

1 093.38 1

132.05

11 045.22

Kr. Kr.

277 544.45

134 538.96

99 988.49

19 773.69

154 329.o1

134 201.28

141 332.32

130 165.7o

30 706.81

13 077.98

149 989.55 1

58 380.72


69 0 11.891

26 306.29

14 420.86,

27 941.68,

10 194.36

37 798.19,

141 339.37 1

174 448.64

1 845 490.24

3 042 909.08

1 665 375.11

1 293 368.27

230 296.49

1 544 726.o4

1 374 825.12

1 433 083.30

1 471 043.55

351 571.50

157 430.95

1 661 054.10

623 574.48

774 131.15

273 947.14

135 707,41

275 255.35

98 848.95 1

375 524.32 1

1 755 352.39'

1 880 226.77

20 418 251.47

Hovedbanen

681 84 036.52 158 42808. 2 952.65 245 417.25 2 587 431.02

Urskog-HOlandsbanen 57 3 863.42 7 978.23 337.65 12 179.30 119 477.74

Valdresbanen

109 8837.86 11 264.23 66.10 20 168.19 245 390.56

Lierbanen

21 3 018.51 4 737.59 220.65 2) 7976.75 2) 62 725.72 (

Holmestrand-Vittingfossb 30 2 375.10 9 558.36 193.20 12 126.66 105 843.72

TOnsberg-Eidsfossbanen 48 2 555.4o 3 358.92 837.32 6 751,64 72 397.86

Rjukanbanen . . .

46 8 890.95 70 505.50 1 428.30 2) 80 824.75 2) 885 803.50

Lillesand-Flaksvandb. . 17 487.70 2 046.49 22.48 2 556.67 23 386.85

111.787951.78

Nesttun-Osbanen .

26 6353.35 1 486.65

64 349.60

Thamshavnbanen

25 3893.65 21 608.76 584.96 26 087.37 253 921.22

Sulitjelmabanen .

13 800.50 1 411.57

2212.07 81 118.87

I samme tidsrum 1911

6. Jernbanernes driftsindtægter 1 mal maaned 1912.

30.23

18.57

3 096 1 814 039.11 11 212 424.3o 14 987.09 2)2041 450.50 2)23 158 033.48 3)22.53

1

1) Heri indbefattet Grimstad-Frolandbanen, 22 km. 2) Heri indbefattet indtægt av dampskibsfart

henholdsvis paa Tyrifjord og TinnsjO. Vedkommer kun jernbanestrækningen.


101

7. Tilvirkningen av brændevin, malt og ætylæter I den ferste maaned av

terminen 1912-1913, sammenlignet med tidligere terminer.

1.1111111111111111111n11111•1

I. Almindelig brændevin.

Juli Liter b, 100 pet.

II. Gjærspiritus.

a. Bestemt til utførsel.

Nr. 7.

1910-1911. 1911-1912. 1912-1913.

Juli Liter b, 100 pet. 3 099 6 119

b. Bestemt til anvendelse indoulands.

Juli Liter b, 100 pet. 11 552 28 527 30 458

III. Korn anvendt til malt.

Juli kg.

IV. Ætylæter.

Juli kg.

Riket

Byerne

Bygderne

8. Antallet av akkordforhandlinger og konkurser 1 juli 1912,

sammenlignet med tkIligere aar.

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

1910.

12

31

7

16

5

15

Juli.

1911. 1912.

7 14

26 i) 37

3 7

14 19 1

4 7

12 18

i Akkordforhandlinger

Kristiania i

Konkurser

3

8 4

1

4

$ Akkordforhandlinger 1

Bergen

l Konkurser 1

i Akkordforhandlinger

Trondhjem 1

Konkurser 3 1

-

1

-

1

1

4

2

2

1) Herav 5 boer, hvori akkordforhandling først har fundet sted.

Januar —juli.

1910. 1911. 1912.

100 70 99

248 245 2) 265

50 40 51

107 128 137

50 30 48

141 117 128

13 3 12

37 37 46

6 4 5

9 14 12

1 2 7

8 8 • 14

21 Likesua 32 boer.


1912. 102

9. Opgave over indskud š nedenantorte private aktiebanker og sparebanker

pr. I januar, 31 mars, 30 juni, 31 juli, og 31 august 1912.

Bankens navn.

Christiania Sparebank b

Akers Sparebank ... b.

Christiania Bank og Kreditkasse


a.

b.

Kristiania Spareskillingsbank b.

Den Norske Creditbank 1)

a.

b.

Centralbanken for Norge

a.

b.

Fredrikestad Privatbank

a.

b.

Oplandsko Kreditbank, Hamar


a.

b.

Gjøviks og Oplauds Kreditbank .

) a.

b.

Drammens Sparebank b

Drammens Privatbank

( a.

b.

Drammens og Oplands Kreditbank .

a.

b.

Tønsbergs Privatbank b

Skiensfjordens Kreditbank, Skien

Kreditbanken i Porsgrund .

Kreditbanken i Krager0 I la).

Notoddens Kreditbank

Saaheims Kreditbank

a.

aa. l

Christianssands Sparebank • • • • b.

Stavanger Sparekasse .. b.

Stavanger Privatbank 2)

Bergens Sparebank b.

Bergens Kreditbank

1::

Kristianssunds Kreditbank a.

b.

Trondhjems Sparebank b.

Privatbanken i Trondhjem3)

a.

• b.

Den Nordenfjeldske Kreditbank,Tr.hjem

Nordlands Privatbank, Bod0 4) .

. 1::

Tils. ba:

Indestaaende alt

Indestaaende paa samme tid 1911

1910

- 1909

- 1908

Indestaaende (a. paa folio, b. paa andre konti).

Pr. 1/1 1912. Pr. 81/s 1912. Pr. 30:6 1912. Pr. 51/7 19,2. Pr. 81/81912.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

44 149 279 44 650 .948 43 500 228 43 514 183 43 123 143

19 976 342 20 188 929 19 547 131 19 710 734' 19 805 520

2 374 788 •3 288 000 3 005 000 2 949 000, 2 929 000

37 881 792 39 250 000 39 061 000 39 701 000; 40 473 000

7 521 342 7 657 469 7 639 197 7 617 192 7 616 555

4 266 931 3 303 808 4 527 784 5 394 091 15 564 624

67 031 675 67 647 687 71 760 078 72 820 950 72 825 370

4 898 596 4 627 703 4 377 309 4 389 109' 3 918 945

5)65 642 234 7) 78 318 671 77 974 650 78 770 556 179 350 237

67 506 77 601 146 775 156 3911 198 081

7 213 474 7 221 833 1.9) 5 821 116 6 051 871f 6 436 215

244 884 277 278 293 365 311 974 319 153

7 375 219 7 120 076 6 941 498 7 095 069, 7 045 970

235 426 238 707 139 907 215 4291 184 736

5 839 199 5 721 933; 5 689 379 5 754 718 5 789 886

7 125 065 7 078 370, 6 962 927 7 055 830 7 047 649

664 095 180 100 375 405 320 944 249 141

18 080 418 18 363 644 17 290 825 17 122 499 17 358 851

362 478 351 004 237 188 449 290 471 567

19 196 527 19 065 918 17 731 505 18 089 937 18 345 110

5 868 201 6 811 811 6 525 789 6 798 365 6 962 356

295 535 8) 151 771

10 572 126 9 689 801

18 789 18 302

1 837 565 1 1 719 003

6 214 6 848 419 475 a 419 906 410 374

2 174 235 2 312 461 150432301 b14 653 977 14 810 177

18 406 35 362

589 742 512 241

126 549 9) 18 433

324 069 381 308

6 482 971 6 226 855 6 154 456 6 128 115 6 191 258

7 974 044 8 110 049 7 898 651 7 895 895 7 934 126

230 600 228 290 223 394 212 975 279 347

10 972 835 10 913 571 11 620 073 11 756 628 11 810 003

17 664 600 17 845 899 17 796 746 17 698 748 17 706 266

6) 765 331 537 346 739 559 985 065 954 025

38 100 817 40 188 977 41 078 457 41 042 615 41 995 966

52 692 41 302 50 950 74 449 62 102

2 900 328 2 685 003 2 686 285 2 792 600 2 914 025

16 911 484 16 861 827 16 647 740 16 734 607 16 728 543

375 769 350 045 443 664 360 940 428 165

8 320 066 8 484 485 8 313 355 8 287 330 8 280 007

414 164 295 093 598 062 470 962 517 160

17 998 929 18 087 675 18 695 586 19 003 119 19 295 521

298 986 231 321 204 769 395 113 318 686

3 091 658 3 079 139 3 112 823 3 231368 3 234 146

15 717 739 14 258 314 15 782 6061 17 105 638 16 805 106

458 816,236 476 195 586 475 492 725' 479 327 906 483 079 900

474 533 975 490 453 900 491 275 331 496 433 544 499 885 006

446 251 520 451 601 648 447 036 590 454 010 173 454 155 359

428 739 723 428 874 603 423 291 905 428 991 496 434 200 005

400 259 637 403 487 453 403 292 633 407 372 256 411 715 726

381 561 436 382 172 081 375 845 957 379 256 701 382 443 897

1) Fra april 1912 inkl. filialen i Arendal. 2) Fra april 1912 inkl, illialen i Flekkefjord. 8) Inkl. filialen i

Kristiansund. 4) Inkl. filialen i Svolvver: Lofoten og Vester vz. lens Privatbank. 5) Indskud paa sparebankvilkaar

og 6 mdr. opsigelse. 6) Desuten paa postremisse kv, 302 341.7) Herav paa sparebankvilkaar og

6 mdr opsigelse kr. 66 510 687. 8) Desuten paa postremisse liv. 50 952, 9) Likesaa kr. 37 490. 10) pr. 30

juni blev kr. 1 195 714 overfOrt til aktiekapitalkonto. '


1111111110E.E.S .

103

10. Forelabig opgave over selvstændig arbeidende haandverkeres indtægtsforhold

A. Samtlige haandverkere.

1. Riket 4111v.

2. Rikets bygder km;

3. Rikets byer •

4. De storre byer :

Kristiania{ •

Bergen 3) . .

Trondhjem

Stavanger { Iiinv*

B. Ihandverkere hvis

haandverk er eneerhverv.

1. Rikeq In * • •

kv

2 Rikets bygder

3. Rikets byer{ inkv.

4 De storre byer

.

Kristiania! rk.°1;

Bergen 3)

Trondhjem

Stavanger I kmv.

C Ilaandverkere, der driver

haandverk som hovederhverv

forbundet med andet erhverv.

1. Riket m .

.•

2. Rikets bygder m.

kv

3. Rikets byer

4. De storre byer:

Kristiania .

Bergen .

Trondhjem .

Stavanger .

[fig. Haandverksiallingen av 1910.

ialt.

Antal haandverkere:

med

uopgit

indtgegt. 1 )

med

opgit

indtægt.

Sum av indtegt

for haandverkere

med

opgit indtægt.

Nr. 7.

Gjennemsuitsindtægt

for

haandverkere

med

opgit indtuegt.2)

Kr. Kr.

27 156 2 962 24 194 20 207 489 835

329 106 223 73 965 332

18 602 2 434 16 168 8 592 597 531

301 99 202 53 215 263

8 554 528 8 026 11 614 892 1 447

28 7 21 20 750 988

2 488 171 2 317 3 612 633 1 559

8 1 7 9 300 1 329

762 31 731 1 259 232 1 723

363 27 336 633 080 1 884

445 20 425 638 550 1 502

5 3 2 1 600 800

17 447 1 982 15 465 14 553 946 941

282 89 193 65 685 377

9 771 1 496 8275 4 512 501 545

254 I 82 172 44 935 261

7 676 486 7 190 10 041 445 1 397

28 7 21 20 750 988

2 378 1 64 2 214 3 403 640 1 537

8 , 1 7 9 300 1 329

726 31 695 1 143 632 1 646

346 26 320 598 080 1 869

415 19 396 566 750 1 431

5 3 2 1 600 800

9.709 980 8 729 5 653 543 648

47 17 30 8 280 276

8 831 938 7 893 4 080 096 517

47 17 30 8 280 276

878 42 836 1 573 447 1 882

110 7 103 209 193 2 031

36 . 36 115 600 3 211

17 1 16 35 000 2 188

30 1 29 71 800 2 476

i) Herunder er medtat alle hvis indtægt i 1310 faldt under skattegrænsen. 2) Da der her

ikke er tat hensyn til de haandvetkere hvis indtægt falder under skattegrænsen vil denne gjennemsnitsindtmgt

i virkeligheten were noget for hoi. Ingen kvindelige haandverkere.


1912. 104

Grupper av fødselsaar

og aldemar.

Riket.

Under 15 aar fodt 1910-1896

15-20 aar • 1895-1891

20-30 - - 1890-1881

30-50 - - 1880-1861

50-70 - - 1860-1841

70-90 - - 1840-1821

90 aar og over, født 1820 og

tidligere

Uopgit alder over 15 aar .

Tils.

Rikets bygder.

Under 15 aar født 1910-1896

15-20 aar - 1895-1891

20-30 - - 1890-1881

30-50- 1880-1861

50-70 - 1860-1841

70-90 - 1840-1821

90 aar og over, født 1820 og

tidligere

Uopgit alder over 15 aar .

Tils.

Rikets byer.

Under 16 aar født 1910-1896

15-20 aar - 1895-1891

20-30 • - 1890-1881

30-50 - - 1880-1861

50-70 - - 1860-1841

70-90 - - 1840-1821

90 aar og over, født 1820 og

tidligere

Uopgit alder over e sr i5 eaar

. e

Tils.

Kristiania.

Under 15 aar født 1910-1896

15-20 aar - 1895-1891

20-30 - - 1890-1881

30-50 • - 1880-1861

50-70 - - 1860-1841

70-90 - - 1840-1821I

90 aar og over, født 1820 og

tidligere

Uopgit alder over 15 aar

Tils.

1) Opgaverne er foreløbige.

II. Folketællingen 1 december 1910 : den tilstedeværende folke-

Ugifte.

Mandkjøn. Kvindekjøn

423 693 408 533

113 183 115 205

108 849 118 824

46 136 70 839

15 406 31 539

4 435 9 369

97 247

1 305 682

713 104 755 238

312 046 297 648

80 824 77 905

74 419 73 141

33 003 43 067

11 934 20 241

3 679 6 554

83 188

935 402

516 923 519 146

111 647 110 885

32 359 37 300

34 430 45 683

13 133 27 772

3 472 11 298

756 2 815

14 59

370 280

196 181 236 092

36 780 37 047

11 446 13 427

12 794 17 805

5 327 11 644

1 268 4 465

206 928

2 15

100 117

67 92385448_

2

Mandkjøn.

3

530

39 253

173 354

120 994

29 206

303

1 245

364 885

379

25 049

117 591

90 526

24 120

Gifte. Enkemænd og enker.

Kvindekjøn

2 133

64 780

187 637

108 317

18 872

173

485

382 397

273 149

886 271

258 824 273 048 I

151

14 204

55 763

30 468

5 086

1 450

43 731

130 053

81 829

15 565

683

21 049

57 584

26 488

3 307

30 24

359 214

106 061 109 349

54

4 676

20 220

9 675

1 219

232

7 227

20 995

8 570

777

8

110

4

92

35 962 37 897

Mandkjøn. Kvindekjøn

5

16

551

6 314

15 923

18 074

33

1 203

14 860

40 959

35 699

782 1 505

109 170

41 7 .6-9- 94 429

13 23

344 760

4 213 8 616

11 891 26 052

15 032 26 698

699 1 269

84 122

32 276 63 540

3 10

207 443

2 101 6 244

4 032 14 907

3 042 9 001

83 236

25 48

9 493 30 889

1 3

73 149

773 2 283

1 397 5 558

806 2 765

15 61

4 16

3 069 10 835

6


8

2

109

786

420

46

105

mængde fordelt efter kjon, alder og egteskabelig stilling. ')

Fraskilte. Uopgit. Tilsammen.

MandkjØn. KvindekjOn.

39

405

302

42

2

13

17

9

6 1 055

113

798 1 371 2 604 1 195

17

136

125

18

34

210

149

26

2

13 14

6 1

623 64

i620 303 422

-676

22

269

177

24

3

495

17

171

88

2

75

576

271

20

5

949

"

1

48

349

146

10 8

MandkjOn. SvindekjØn

226

335

230

192

154

245

113

40

432

3

49

984 519 I

94

143

83

27

77

148

193

180

64

165

164

74

Si

135

133

58

3

130

2

19

286 555 477 398

9

380

580

343

232

10

141

313

357

254

Nr. 7.

MandkjØn. KvindekjOn. Ialt.

11 12 . 13

423 693 408 533 832 226

113 731 117 373 231 104

149 072 185 057 334 129

226 789 274 435 501 224

152 968 181 592 334 560

51 989 64 240 116 229

1 195 1 944 3 139

3 723 1 456 5 179

1 123 160 1 234 630 2 357 790

312 046 297 648 609 694

81 218 79 378 160 596

100 055 117 743 217 798

155 278 182 094 337 372

114 706 128 464 243 170

43 041 49 023 92 064

1 068 1 622 2 690

2 534 860 3 394

809 946 856 832 1 666 778

111 647 110 885 222 532

32 513 37 995 70 508

49 017 67 314 116 331

71 511 92 341 163 852

38 262 53 128 91 390

8 948 15 217 24 165

127 322 449

1 189 596 1 785