27.07.2013 Views

SepTember 2011 • 28. - Velkommen til agurk

SepTember 2011 • 28. - Velkommen til agurk

SepTember 2011 • 28. - Velkommen til agurk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HØST

SepTember 2011 28. årgang

Hadbjerg

Ødum

Selling

Tidende

Side 2 Nyt skoleår, nye tiltag

Side 4 Om Astrup Skov

Side 9 Høsthøjmesse og gårdbesøg

Side 11 Årets eftermiddagsmøder

Side 14 Høstfest i Hadbjerg

Side 18 Sov i Selling forsamlingshus

Side 22 Volleyball, nu om torsdagen


Hadbjerg skole

Indhold

Nyt skoleår

Efter sommerferien startede 38

nye børn i skolens 2 børnehaveklasser.

I det kommende skoleår er vi

400 elever på Hadbjerg skole.

I dette skoleår er der kommet

nogle nye tiltag på skolen.

Læsebånd

Alle elever starter deres skoledag

med et læsebånd. De første

20 min. af første time læser

alle elever på skolen. I de mindre

klasser læses der op og efterhånden

tager eleverne selv over.

Vi vil styrke elevernes læsekompetencer

og udgangspunktet er

naturligvis dansk, men i løbet af

året vil der være fokus på skolens

forskellige fag og den faglige

læsning og begreber, som

knytter sig til f. eks. matematik,

geografi, historie m. m.

Læsebåndet er bl.a. indført

for at støtte op må den kommu-

Det forhistoriske hjørne Side 4

Fællesarrangementer Side 5

Hadbjerg Side 14

Hadbjerg skole Side 2

Her finder du Side 26

HØST IF Side 19

Kalender Side 28

Kirke og menighed Side 6

Selling Side 18

Ødum Side 16

nale læseplan og skolens handleplan

for læsning. I kan læse

mere på skolens hjemmeside

www.hadbjergskole.dk/

læsevejleder.

Fordybelsesdag

Alle elever i BH. klasserne, 1. og

2. klasse har fælles fordybelsesdag

tirsdag i det kommende skoleår.

Eleverne samles på tværs

af klasser og arbejder med forskellige

emner. P.t. er der planlagt

emner om eventyr og motion.

Hvert emne varer 3-4 uger.

Samlet udskolingsforløb

Ved dette skoleårs start modtog

vi for første gang eleverne fra

Voldum skole i 7. klasse, i modsætning

til tidligere i 8. klasse. Vi

får nu mulighed for at planlægge

et samlet udskolingsforløb for

eleverne frem til folkeskolens afgangsprøve

i 9. klasse. Vi er meget

glad for de nye muligheder

dette giver og er overbevidst om,

at det vil være med til at styrke

elevernes faglige niveau.

SFO

Hadbjerg SFO har flere forskellige

funktioner, som vi dagligt

skal have besat. Vi skal således

ugens fem dage have fundet

en krydser, der har til opgave

at være nærværende overfor

de børn og forældre der kommer

forbi.

Vi skal også dagligt have en

udevagt der holder opsyn på

vores udeområder, som hjælper

børnene med at løse konflikter

ude på legepladsen og som finder

børn til bus o.l.

Vi har også en daglig blæksprutte.

Han/hun skal være hvor

der er behov for vedkommende

uanset om det er ude, i Knasten

eller i SFO’ens hjerterum.

Apropos Knast og hjerterum,

så bemander vi også dagligt disse

rum. Begge steder er der nærværende

voksne, der har tid til

en lille snak, måske et spil samtidig

med at de holder øje med

jeres børn, mægler i konflikter,

udøver udviklende pædagogik

o.l.

Når alle disse poster er bemandet,

så besætter vi vores

værksted, hvor der både filtes,

males, laves smykker af cykelslanger

fra den lokale cykelsmed

og meget andet. Hal-aktiviteterne

tilbydes også næsten dagligt.

I hallen spiller vores børn bold

(håndbold, fodbold, stikbold

osv.), leger jorden er gift, får

glæde af vores parkour-mand,

der lærer dem om faldteknikker

og hvordan man kommer smart

fra et sted til et andet.

På vores træværksted hamres

der samt af og til sysles der med

fedtsten. Flere gange om ugen

har vi gang i vores bålhus. Det

er mest Susanne og Fie, der sætter

gang i det. Fie er vores faste

båldame og når hun har gang i

gryderne trækkes børnene til.

Hadbjerg skole

Vi har daglig udetid fra 12.45-

13.35. Det har vi blandt andet

for at være med til at sikre os

at vores børn får rørt sig lidt

dagligt og vores erfaring er, at

børnene sjældent sidder stille

udenfor. I samme tidsrum har

vi lektiecafé mandag, onsdag

og fredag. Årsagen at vi har lektiecafé

i udetiden er primært, at

vi gerne vil lokke nogle af børnene

ind og lave deres lektier. Tirsdag

og torsdag i udetiden tilbydes

der massage og afspænding

ved Rikke og Gitte.

Vores ugentlige aktivitetsplan

kan man se på skolens hjemmeside.

I Hadbjerg SFO har vi også en

lidt mere overordnet og langsigtet

planlægning, som blandt

andet byder på en Wellness-uge

i septembers første uge. Ugen

efter har vi ”Oscar-uge”, hvor

børnene skal lave deres eget

filmprojekt fra storyboard til

nominering. Måneden sluttes af

med Bag for en sag, hvor vi gennem

salg af brød støtter børns

vilkår, dette projekt kæder vi

sammen med vores høstprojekt

så vi får givet jeres børn lidt kulturformidling

med på vejen. Og

sådan har året i sin gang i Hadbjerg

SFO. Uge for uge planlægges

dagligdagen og måned for

måned ruller årets forskellige

projekter sig ud.

På www.hadbjergskole.dk kan du læse alt om skolens aktiviteter,

meddelelser m.m. – samt logge ind på Elev/Forældre-

Intra, hvor der gives information til de enkelte klasser.

2 3


det forHistoriske Hjørne

Astrup Skov eller Ulstrup Buske

Den eneste lidt større skov i

Ødum og Hadbjerg Sogne er

Astrup Skov, der har et areal

på ca. 25 ha. Den ligger østligt

i sognet i grænseområdet mellem

Astrup og Langskov. Det er

en ganske dejlig skov, hvor en

stor del er løvskov, især bøg, og

som længst mod vest næsten

har karakter af naturskov. Der

er udmærkede stier, og skoven

er bestemt et besøg værd, ikke

mindst når skovbunden er fyldt

med hvide anemoner, og flagspætten

hamrer sit hoved mod

træstammerne. Det tidligere

sognebarn Berit Lanther har for

Ornitologisk Forening beskrevet

hele 14 fuglearter, herunder

ravn, musvåge og natugle i skoven.

I almindelig tale kalder man

skoven Astrup Skov, og kommunen

har da også kaldt vejen

gennem skoven for Astrup Skovvej.

Men på officielle kort hedder

skoven altså Ulstrup Buske.

Hvorfor nu dette lidt underlige

navn, som næsten kunne antyde

en tilknytning til Ulstrup

Stationsby længst nordvestligt i

Favrskov Kommune? Det er dog

et tilfældigt navnesammenfald.

Langs nordkanten af skoven

fører en blind sidevej ind mod

øst, og her ligger der 3 ejendomme,

der er tidligere husmandssteder.

Det østligste, Astrup

Skovvej nr. 10, kaldes på historiske

kort Tanghus og har tidligere

haft adgangsvej fra gården

Gunderuplund. Den har engang

tilhørt Ødum Præstekald som

omtalt i HØST fra marts 2011.

Men det vestligste hus, nr. 6,

kaldes på gamle kort Buskehus.

I Trap Danmarks beskrivelse

af Randers Amt, bind VII fra

1963, kaldes skoven også Ulstrup

Buske, men det siges videre,

at dele af den hedder Astrup

Højgård Skov. Skoven tilhørte

indtil for 25-30 år siden Astrup

Højgård. I samme bind af Trap

nævnes det kort, at der har ligget

en landsby øst for Astrup,

som hed Ulstrup, men den blev

nedlagt i 1500-tallet. Hvad baggrunden

er herfor, har jeg ikke

umiddelbart kunnet finde, men

mange landsbyer forsvandt på

dette tidspunkt under det, der

er blevet kaldt ødegårdskrisen.

Folk kunne være døde i pestepi-

demier som Den Sorte Død. En

anden mulig forklaring kunne

være godssamling, som også tit

skete på bekostning af nedlagte

landsbyer.

Det er ikke ualmindeligt, at

nedlagte landsbyer lever videre

i navne som netop Ulstrup Bu-

det forHistoriske Hjørne

ske. Men hvad er så historien

bag den forsvundne landsby Ulstrup,

hvor lå den helt præcist,

og hvad ligger der i ordet ”buske”

i skovens navn Ulstrup Buske?

Er betydningen en form for

kratskov?

Af Otto Hansen

Langskov

Har du en god fortælling, et opråb til lokalområdet, et ældre foto

eller interessant viden om områdets (for)historie, som du vil

dele med HØST’s læsere – så fat pennen og send dit indlæg til:

rma_oedum@hotmail.com.

Det behøver ikke være helt færdigt – vi hjælpes ad!

fællesarrangementer

HØSTival

Der har været møde om den kommende HØSTival

d. 28.4.2012, som vi er en sammenslutning af skole, foreninger

og andre vikinge-interesserede der brygger på

2012

at stable på benene.

Der arbejdes med mange detaljer, så som telte til boderne

på vikingemarkedet, indsamling af bær og urter

til vikinge-mad, ideer til beklædning efter vikinge-maner

og mange andre ting.

I de kommende numre af HØST kan du læse mere

om vikingerne og deres levevis.

Næste møde i HØSTival-gruppen er d. 13. oktober

2011 kl. 19.00-21.00 i klublokalet i HØST-Hallen.

Hvis du har lyst til at give en hånd med i planlægningen

og det praktiske, er du velkommen.

På HØSTival-gruppens vegne

Rikke Møller Antvorskov

4 5


kirke og menigHed

Grib muligheden – tro den

”Livet er som en æske chokolade.

Man ved aldrig hvad man

får”

Replikken er fra filmen Forrest

Gump, hvor Tom Hanks i

åbningsscenen – umiddelbart

inden han skal møde den kvinde,

som blev hans skæbne – sidder

på en bænk og filosoferer

over dette brogede liv, som blev

hans, og som han har svært ved

at komme til rette med. Det er

livsvisdom helt nede på gadeplanet,

og der er ikke de store

dybder i det udsagn. Og så alligevel,

ordene siger det, som det

i situationen for Forrest handler

om. At der er absolut intet,

der er sikkert. Ja, det skulle da

lige være det, at du sidder med

æsken, du har mulighederne.

Det handler om at turde tro og

forvente alt godt. Det handler

om at turde investere sig selv og

sit liv.

Jeg sad i bilen forleden og hørte

radio, og her var der en ekspert

på aktiehandler, der kom

med nogle gode råd. At hvis

man har mulighed for det, hvis

man har lidt luft i økonomien,

og hvis man har is nok i maven,

så er det nu, man skal investere.

Mens nogles øjne flakker rundt

for at finde ud af, hvad der sker,

når kurven er på vej i bund og

helt ud af skærmen, og andre

slår blikket ned, fordi de ikke

tør se, hvad der sker på markedet,

så handler det for denne

ekspert om at turde se op, turde

tro på mulighederne, turde investere.

Det er bestemt risikabelt,

og der er mange, der har brændt

sig på forhastede investeringer,

og brændt barn skyr som sagt ilden.

Men der er jo en sandhed

i det alligevel, og uanset om vi

investerede på aktiemarkedet,

eller vi lod pengene blive i lommen,

så er selve livet, selve det

daglige liv, selve morgendagen,

som et aldeles usikkert aktiemarked.

Der gives ingen garantier.

Der er dage, hvor kursen

stiger og stiger, dage, hvor det

går derud af, og hvor alt synes

muligt. Men der er også dage,

hvor kursen rasler ned, hvor alt

bliver usikkert, og hvor vi tænker,

at det her, det går ikke. Nej,

der gives ingen garantier. Der er

i alt fald ingen garantier for, at

det her brogede liv lykkes, eller

at vi bliver og forbliver lykkelige

mennesker. Der er kun at håbe

og tro. Eller der er kun at række

ud, gribe muligheden og bruge

den. I grunden er det såre enkelt,

men det er også såre svært.

For hvis det handler om selve

livet, sådan som vi kender det,

alt det, som vi har erfaret og oplevet,

så hænder det jo, at vi en

gang imellem slår blikket ned,

eller at vi knytter næverne i afmagt

og fortvivlelse.

Jeg møder mennesker, som

pludselig mistede en, de elskede,

et menneske, som betød alt,

ja, selve livet. Jeg møder mennesker,

som blev ramt af dødelig

sygdom og som nu ser livet

glide ud af hænderne på dem.

Og man forstår, at de slår blikket

ned. Man forstår, at de lader

hænderne synke i afmagt

og fortvivlelse. Men hvis den

situation bliver permanent, så

går det først i stykker, så mister

man for alvor livet. Det er som

at skulle gribe en bold, der kastes

hen til en. Livet kan aldrig

gribes eller begribes, hvis man

knytter næverne mod det. Livet

kan aldrig gribes eller begribes,

hvis man sænker hænderne i afmagt.

Livet kan aldrig gribes eller

begribes, hvis man vender

sig fra det og ikke længere tror

på nye muligheder.

I bibelen (Lukas-evangeliet

kap. 16, v. 1-9) kan vi læse lignelsen

om ”den utro godsforvalter”,

et menneske, der i bogstaveligste

forstand er åben overfor

de nye muligheder, som livet byder

ham, og som også er nødt til

at være det. Han er forvalter af

en andens ejendom, og som der

står, har han ødslet sin herres

ejendom bort. Og nu skal han

aflægge regnskab. Og hvad gør

han? Ja, han slår i alt fald ikke

øjnene ned, han står ikke med

hænderne nede med sænkede

parader, han stirrer sig ikke

blind på alt det, der gik galt. Nej,

han handler, han åbner øjnene,

hænderne, vender sig mod livet

og griber de muligheder, der

pludselig opstår, også selv om

de ikke er helt fine i kanten.

kirke og menigHed

Når vi har hørt eller læst den

historie, og den er gået ind, så

ved vi, at godsforvalteren er en

god bekendt af dig og mig. For

hvad er det, der står om ham?

”Han ødslede sin herres ejendom

bort!” Han, godsforvalteren,

det er dig og mig og ejendommen,

som blev ødslet bort,

er det liv og de muligheder,

som du og jeg fik for intet. For

hvem af os kan sige os fri fra

skyld, hvis livets herre kom for

at se til sin ejendom, dit og mit

liv? Hvem af os kan så fremlægge

et aldeles uplettet regnskab

uden røde tal på bundlinjen?

Det tager ikke lang tid at

tænke det igennem, og tanken

er ikke så rar endda. Nej, men

nået til den erkendelse, så hjælper

det jo ikke, at vi slår blikket

ned, at vi i fortvivlelse knytter

næverne, at vi vender os fra de

alt sammen. Nej, her er der kun

ét at gøre. Det er atter at løfte

blikket, åbne hænderne og hjertet

og tro på, at godsets herre, at

din og min Gud og Skaber, rækker

dig og mig nye muligheder,

skænker os livet på ny.

Det er muligt, at der derudenfor

i virkelighedens verden gælder

andre love, at når muligheden

er tabt, så er den tabt.

Derfor er det så vigtigt, at vi

midt i denne barske virkelighedens

verden har et hus, kirken,

hvor der søndag efter søndag

fortælles om en anden virkelighed,

som også gælder og om en

anden retfærdighed, som også

gælder. Herinde siges det til dig

6 7


kirke og menigHed

og mig, at du har dine synderes forladelse, at

du altid kan hente styrke i Guds nåde og tilgivelse.

Ja, her hører du, at det gældsbrev, som

du går rundt med i lommen, og som ikke ser

for godt ud, har Gud selv taget frem, han har

set på det, og så har han med Kristus ikke blot

nedskrevet det, men slået et stort kryds hen

over det. Det kryds er det, vi i kirken og dens

forkyndelse kender som korset, og det er set

med retfærdighedens iskolde blik urimeligt.

Men ikke desto mindre er det en sådan urimelighed,

at livet grundlæggende handler om. At

han, Kristus, tog den gæld på sig, som du aldrig

nogensinde kommer ud af. Derfor har vi huset

her, kirken, som det sted, hvor der holdes

liv i den fortælling. Derfor døber vi, derfor går

vi til alters, derfor lytter vi til ordet. For deri

ligger din og min mulighed. At herinde i dette

rum, her i dette gamle, nogen gange forladte

Gudstjenester

Ødum kirke Hadbjerg kirke

Søndag d. 18. september

13. søndag efter Trinitatis

kl. 09.30

kl. 11.00

Høstgudstjeneste

Søndag d. 25. september

14. søndag efter Trinitatis

kl. 11.00

Høstgudstjeneste

Ingen

Søndag d. 2. oktober

15. søndag efter Trinitatis

Ingen

kl. 09.30

Birgith Nørlund

Søndag d. 9. oktober

16. søndag efter Trinitatis

kl. 09.30 kl. 11.00

Søndag d. 16. oktober

17. søndag efter Trinitatis

kl. 09.30 Ingen

Søndag d. 23. oktober

18. søndag efter Trinitatis

Ingen kl. 09.30

Søndag d. 30. oktober

19. søndag efter Trinitatis

kl. 11.00

Peter Ulvsgaard

Ingen

Søndag d. 6. november

Alle Helgens Dag

kl. 16.30 kl. 15.00

Søndag d. 13. november

21. søndag efter Trinitatis

kl. 11.00 kl. 09.30

Søndag d. 20. november

Sidste søndag i kirkeåret

Ingen

kl. 11.00

Peter Ulvsgaard

hus, ”her har dagen evighed, her

har kærlighed sit sted, og da føler

vi en stund, at vi står på hellig

grund, og at livets mening lyder

fra vor Skabers egen mund”.

Han fortæller dig med sine egne

store ord, at livet er meget mere

end et usikkert børsmarked, det

er Guds forunderlige skaberværk.

Nået dertil så ved vi, at

vi fik alt for intet. Nået dertil

ved vi, at vi derfor selv skal give

alt for intet.

Det kan da godt være, at der

er mennesker, som du mener,

står i gæld til dig. Men så tag det

gældsbrev og nedskriv det, ja,

skriv det ned til ingenting. Det

kan da godt være, at det ikke

er retfærdigt, men

så giv den retfær-

dighed en god dag

og lad glæden løbe

over med dig. Det er

din mulighed i dag.

Det er din mulighed,

som Gud rækker

dig. Grib den.

Ole Juul

Kirkebil

Ønsker man kirkebil

til og fra gudstjenester,

ringer man selv

til Hadsten Taxi, tlf.

86 98 24 44.

Høst gudstjenester

Der fejres høstgudstjenester:

søndag d. 18. september Kl. 11.00 i Hadbjerg kirke

og søndag d. 25. september kl. 11.00 i Ødum kirke.

Høst gudstjenesten i Ødum

Høstgudstjenesten i Ødum begynder

kl. 11.00 i Ødum kirke

og er traditionen tro en børneog

familiegudstjeneste, som

indledes med, at dette års minikonfirmander

under en særlig

høstsalme bærer frugt, grøntsager

og korn ind i kirken for på

den måde at synliggøre, hvorfor

vi er samlet netop denne søndag.

Samværet efter gudstjenesten

er atter i år noget særligt, idet

menighedsrådet og byforeningen

samarbejder med John og

Marianne Langdahl om et arrangement

på Astrup Højgaard

umiddelbart efter gudstjenesten.

Her vil Marianne og John være

vært med grillgris, og menighedsrådet

sørger for brød, salater

og senere kaffe.

Under middagen (i garage og

telt) vil John fortælle lidt om

landbruget på Astrup Højgaard.

Efter middagen vil der blive

mulighed for staldbesøg. De,

der ønsker at bese staldene, må

ikke have været i nærheden af

en anden svinebesætning samme

dag.

kirke og menigHed

Byforeningen står for salg af

øl og vand, og byforeningen vil

ligeledes arrangere forskellige

lege for børnene.

Vi slutter eftermiddagen med

fælles kaffebord ca. kl. 15.00.

Arrangementet er en opfølgning

af et lignende arrangement

i fjor, hvor vi efter gudstjenesten

samledes på Ødum

Damgaard. Vi har nu en tradition

i Ødum og omegn, hvor der

skabes nye samværsformer i et

samarbejde med foreningerne i

byen og en synliggørelse af det

erhverv, som danner grundlag

for høsten.

Vi håber naturligvis på et lige

så stort fremmøde som i fjor (ca.

150), og at det bliver en smuk,

solrig septembersøndag, hvor

det giver mening at synge, at

”septembers himmel er så blå”.

Og så er vi spændt på, hvem der

sammen med menighedsrådet

og byforeningen indbyder til et

tilsvarende arrangement i forbindelse

med høstgudstjenesten

d. 30. september 2012.

På arrangørernes vegne

Ole Juul

8 9


kirke og menigHed

Ferie og fridage

Jeg holder ferie i uge 39, hvor

der kan rettes henvendelse til

kollegaerne i Hadsten, Peter

Ulvsgaard, tlf. 86 98 08 09 og/

eller Birgith Nørlund, tlf. 86 98

24 24.

Menighedsråds møde

Onsdag d. 21. september kl. 19.00

Døbte, viede,

bisatte, begravede

Hadbjerg

Døbte

Sille Cecilie Poulsen Nielsen, Selling

Ødum

Døbte

Isabella Damtoft Karmark Jørgensen, Ødum

Sofie Wulff-Høyer, Ødum

Viede

Pia Pannerup Brøgger & Jacob Beyerholm Larsen, Ødum

Marianne Gudrun Blichfeldt & Henrik Kristensen, Skødstrup

Louise Skaarup Christoffersen & Ruben Stæhr Pedersen, Randers

Charlotte Wulff-Høyer & Jeppe Kristensen, Ødum

Kirkevejviser

Ole Juul, tlf. 86 98 90 65

Sogne-

Præstegården, Ødumvej 32

præst

e-mail: ole-juul@post.tele.dk

Rikke Møller Antvorskov

For-

Lumbyesvej 3, Ødum

mand

Tlf. 30 25 78 64

Kirke- Bente Krabbe Møller

værge Tlf. 22 84 83 70

Graver Niels Erik Thomsen, Hadbjerg

Ødum Tlf. 51 29 53 22

Graver Fie Larsen, Vissing

Hadbjerg Tlf. 51 89 10 57

Konfirmander

Forberedelsen til konfirmationerne

er nu godt i gang, og der

har været indskrivninger for eleverne

i 7. A og 7. B.

Selv om man går til præst et

andet sted, eksempelvis i Hadsten,

men skal konfirmeres i

Ødum eller Hadbjerg kirke, skal

man indskrives hos mig til konfirmationerne.

Der indbydes til første forældremøde

for konfirmandforældre

til konfirmander i 7. A og 7.

B torsdag d. 22. september kl.

19.30.

Ole Juul

Om foredraget d. 11. oktober

skriver Bo Rasmussen:

”Jeg er sikker på, at mennesket

har behov for både vinger

og rødder, fordi det er vigtigt

at kunne drømme og fantasere,

men også at have et jordisk

sted, hvor man føler sig så meget

hjemme, at man kalder det

sin hjemstavn. Jeg vil i foredraget

forsøge at overbevise jer

om, at man godt kan være født

på Fyn og have hjemstavn både

på Fyn, i Jylland og i Danmark

uden at flygte fra den globaliserede

virkelighed, der har gjort

os alle sammen til verdensborgere,

der er afhængige af hinanden.

Jeg vil også i kølvandet på

folketingsvalget fortælle om det

hjemstavnsparti, som jeg kunne

have lyst til at stemme på. Vi

kan så efterfølgende drøfte, om

det hører hjemme i den røde eller

den blå blok”.

Eftermiddagsmøderne, hvortil

alle er velkomne, finder sted i

konfirmandstuen i Ødum præstegård.

Vi begynder kl. 14.00 og slutter

ca. 16.15.

Entreen er gratis. Man betaler

20 kr. for kaffen.

Jeg håber, at I, der tidligere har

støttet op omkring disse møder,

fortsat har lyst og kræfter til at

være med.

kirke og menigHed

Eftermiddags møder

Tirsdag d. 11. oktober

”Hjemstavn”

v/lektor og cand. theol. Bo Rasmussen, Højbjerg

Tirsdag d. 8. november

”Der var så dejligt ude på landet”

v/forfatter Helle Juhl, Bjert

Tirsdag d. 13. december

”Julestue”

v/Lillian Nørlem Pedersen, Anders Dohn & Ole Juul

Tirsdag d. 17. januar

”Gensyn med glæden”

v/valgmenighedspræst Claus Kaas Johansen,

Sdr. Nærå

Tirsdag d. 21. februar

”Fortælleeftermiddag”

v/sognepræst Birgith Nørlund, Hadsten

Tirsdag d. 20. marts

”Far og datter – og en masse skønne

sange”

v/Ditte og Flemming Både, Århus

Og så håber jeg, at vi også i

denne sæson vil se nogle nye.

Møderne er åbne for alle, og programmet

er temmelig alsidigt,

så der skulle være noget for enhver

smag. Og så har vi det faktisk

ret så hyggeligt.

Der vil i de kommende numre

af HØST følge nærmere præsentation

af de enkelte arrangementer.

10 11


kirke og menigHed

kirkeHøjskole

”Moderne kristendom og dens

udfordring til folkekirken”

Under overskriften ”Moderne kristendom og dens udfordring til

folkekirken” har vi i denne sæson valgt at sætte fokus på de udfordringer,

som folkekirken er ude for i disse år.

Vi håber at mange – også den kommende sæson – vil slutte op

omkring kirkehøjskolen, hvor vi i tråd med sidste års foredrag præsenteres

for forskellige foredragsholdere, der med deres viden, engagement

og baggrund vil belyse fem sider af tidens

udfordringer til troen og kirken.

Lørdag d. 29. oktober 2011

”Kirken i verden –

den globale kristendom”

v/dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø

Lørdag d. 19. november 2011

”Gudstjenestens ritualer og deres teologi”

v/cand. theol. og ph.d. Kirstine Helboe Johansen,

Aarhus

Lørdag d. 14. januar 2012

”Funky fundamentalisme og frisindede

fossiler”

Om forskellige gudstjenesteformer

v/journalist Kåre Gade, London

Lørdag d. 4. februar 2012

”Du må nu kysse bruden”

Udfordringer til folkekirkens udtryk og

liturgi

v/dr. theol. Peter Lodberg, Højbjerg

Lørdag d. 10. marts 2012

”Om ordet, ’der skaber, hvad det

nævner’ ”

v/cand. phil. Knud Lindholm Lau, København

K i r k e h ø j -

skolen har

til huse på

Hadsten Højskole

og arrangeres

i samarbejde

med Folkeuniversitetet.

Møderne begynder kl. 10.00

den pågældende lørdag m/kaffe,

derefter foredrag, efter foredraget

frokost og afsluttende er der

en drøftelse af foredraget.

Vi er som regel færdige ca. kl.

13.00.

Prisen for deltagelse er kr. 85

pr. møde, som dækker udgifter

i forbindelse med kaffe og frokost.

Der er tilmelding til Hadsten

Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, senest

kl. 12.00 torsdagen forinden.

Læs nærmere om arrangementerne

i de efterfølgende

numre af HØST.

Vel mødt

Ole Juul

Lørdag d. 29. oktober 201

Kirken i verden –

den globale kristendom

Om foredraget d. 29. oktober

skriver Viggo Mortensen:

”Kristendommen fødes i Mellemøsten

og spreder sig mod

nord og i øst og vest. I øjeblikket

vandrer den mod syd. Kristendommen

er ikke for fastholdere,

den udvikler og forandrer sig,

den er de vejfarendes religion.

Vi vil forsøge at få et overblik

over kristendommens stilling

i verden i dag og se på, hvilke

udfordringer, det stiller os overfor

– også i en hjemlig sammenhæng.

Hvis kristendommen har

en fremtid, hvordan ser den så

ud?”

Viggo Mortensen er professor

på Aarhus Universitet. Han har

været leder af center for multireligiøse

studier og det danske

pluralismeprojekt, hvor han intensivt

har beskæftiget sig med

religiøse forandringsprocesser

lokalt og globalt og deres indvirkning

på kristendommens

fremtid.

kirke og menigHed

litteraturstudiekreds

”Om skyld

og samvittighed”

Litteraturstudiekreds i præstegården

Hvordan lever et menneske med en skyld, der

ikke er tilgivet? Kan man fortrænge skyld? Kan

et menneske sone sin skyld i et fængsel, blive

løsladt og leve som et frit, renset menneske? Er

det altid muligt at gøre uret god igen? Er der en

tilgivelse af skyld som gives uafhængig af offeret?

Det er nogle af de spørgsmål, der trænger

sig på i de fire romaner, vi vil læse, og som alle

hver på deres måde omhandler de store eksistentielle

spørgsmål om skyld og samvittighed.

Vi mødes fire tirsdage, kl. 19.30-22.00 i konfirmandstuen

i Ødum præstegård, hvor jeg vil

gennemgå romanerne, og hvor vi efter en kaffepause

vil drøfte indholdet.

Tirsdag d. 17. januar 2012

”Dancing Charlie” af Lars Johansson

Tirsdag d. 24. januar 2012

”Astrid og Veronica” af Linda Olsson

Tirsdag d. 31. januar 2012

”Den udstødte” af Sadie Jones

Tirsdag d. 7. februar 2012

”Drageløberen” af Khaled Hosseini

Jeg håber, at der er nok af interesserede, så studiekredsen

kan gennemføres.

Under alle omstændigheder beder jeg om

en tilmelding på tlf. 86 98 90 65 eller mail

ole-juul@post.tele.dk inden 1. december 2011.

Programmet vil blive trykt igen i novembernummeret

af HØST.

Ole Juul

12 13


Hadbjerg

Så er det igen tid til

Høstfest

Kom og hils på naboer og venner

til årets fest med Live Band i

Hadbjerg Forsamlingshus

Lørdag den 8.10.2011

kl. 18.00-kl. 01.00

Pris kr. 150

Tilmelding senest d. 1.10.2011

på tlf. 86 98 98 02 efter kl. 16

eller på mail: info@hadbjergmurogbeton.dk.

Hilsen

Høstfestudvalget

Anna Margrethe & Erik

Jesta & Ryan

Anne-Sophie & Morten

Ildsjæle i Hadbjerg

”Hadbjerg Borgerforening, hvad

kan jeg bruge den til?” er et af de

spørgsmål, som vi i bestyrelsen er

blevet mødt med, når vi har været

rundt med medlemskort.

Jeg kan godt forstå, at dette

spørgsmål bliver stillet: Her i Hadbjerg

er der mange tilflyttere som

måske aldrig har oplevet det at

have et fællesskab som det HadbjergBorgerforening/forsamlingshus

nu engang er. Det er et sted,

hvor man møder naboer og venner.

Det er der man i mange år har

haft lokale fester, såsom 1. maj-møder,

sankthansbål, høstfest, og fællesspisninger

og meget andet som

et fællesskab kan finde på.

Derfor kan jeg kun opfordre til

at bruge vores forsamlingshus/

borgerforening; vær med i fællesskabet

og mød din nabo. Vi i bestyrelsen

har mange gode ideer til

at gøre byen, og området omkring

byen, bedre. I øjeblikket arbejder

vi for at få etableret en byskov mellem

byen og industriområdet. Hvis

og når det falder på plads med jorden

til dette, så vil vi indkalde til

et stormøde om hvad og hvordan

denne skov kan udføres, men

mere om dette når og hvis det falder

på plads hos vores politikere i

Favrskov Kommune.

Når jeg har skrevet ildsjæle i overskriften,

så er det fordi vi her i Hadbjerg

er gudsbenådet med sådanne

mennesker: Nogle mennesker som

gennem rigtigt mange år har, og

stadig gør et meget stort arbejde

for fællesskabet. Her tænker jeg

på dem, som hver eneste uge året

rundt bruger onsdag aften på at

styre og køre vores bankospil. Det

er dem som kaldes ildsjæle, gode

mennesker som af egen fri vilje og

kærlighed til vores forsamlingshus

bruger så megen tid på det at spille

banko. Det er også nogle af disse

mennesker der holder vores fællesspisninger

og står for at tilberede

middagen en gang om måneden

hele vinteren – det er ildsjæle som

et fællesskab ikke kan undvære.

De er med til at lave en indtægt til

at holde forsamlingshus, og mange

andre ting i orden.

Det er ikke kun bankospillet og

fællesspisningerne som holder forsamlingshuset

i orden, men det er

også medlemskabet af borgerforeningen

som rigtigt mange borgere

i Hadbjerg og omegn er medlem

af, som holder det i gang. Her er det

så, at når man sidder som bestyrelse

i fællesskabet og kan se, at det at

lave noget i byen kan lade sig gøre,

så det er dejligt med nogle ildsjæle

til at bakke op om arbejdet.

Jeg vil som bestyrelsesformand

hermed sige de mange som udfører

dette store arbejde tak, og fortsat

god vind.

Det er skønt at sidde i en bestyrelse,

når der er ildsjæle til at bakke

op om vores borgerforening/forsamlingshus.

Hadbjerg Borgerforening

Kurt Rasmussen, Formand

Hadbjerg

14 15


Hadbjerg ødum

Fællesspisning

Vi gentager den store succes: Inviter

konen med, og slip for opvasken

”Fællesspisning i Hadbjerg

Forsamlingshus” den 29.

september med en specialitet:

Græsk aftenmad. Der vil være

tilmelding til Ida Loft på tlf.

86 91 49 80.

Venlig hilsen

Kurt Rasmussen

Udskiftning af

vandmålere i

Hadbjerg Vandværk I/S

Tidligere på året fik vi lavet en stikprøvekontrol

af vandmålerne i Hadbjerg Vandværks

forsyningsområde. Desværre viste

det sig, at vandmålerne ikke længere lever

op til de krav, der er gældende, og vi

skal derfor have udskiftet de resterende

vandmålere. Dette arbejde påbegyndes

hurtigst, og vil sikkert løbe resten af året.

Vi vil fra vandværkets side tage kontakt

til de berørte, som jo er næsten alle husstande,

når tiden nærmer sig, således

at der kan aftales en tid der passer. For

de husstande der har måleren placeret

udendørs, vil det ikke være nødvendigt

at der er nogen hjemme, når måleren udskiftes.

Formand Jesper Wichmann

Hvor vil vi hen? Hvordan

ønsker du udviklingen

skal være i og omkring

dit landsbysamfund?

Hermed et referat af borgermødet

hvor Ødum byforening havde

inviteret LAG-Favrskov Karsten

Gram fra Landdistrikternes

hus til at komme og holde et

foredrag om, hvordan vi som

borgere i Ødum og omegn kan

være med til at videreudvikle

området.

Mødet blev indledt med en

fællesspisning og de ca. 30 fremmødte

kunne få en samtale i

gang, hvad det her nu gik ud på.

Det var meget spændende at

høre på hvad han havde at gøre

godt med, få et lokalt sammenspil

i kommunen til at komme

op og stå, i stedet for at Ødum

vil være en klat på danmarkskortet

som vil hedde en by i Udkantsdanmark.

Hvordan skal vi vise vores vision

med dette projekt?

Hvad skal vi gøre for at få en

strategi op at køre og hvad er vores

taktik i vores projekt?

Hvornår skal vi gennemføre

en handling?

Hele aftenen blev delt op i

faser, efterfulgt en diskussion

som udmundede sig i:

Hvad er god – Både godt og

mindre godt og hvad er mindre

godt ved at bo i Ødum?

Med baggrund i et kort oplæg

samt resultatet af fase 1, skulle

vi som deltagere udføre en

SWOT-analyse (Styrker, Svagheder,

Muligheder og Trusler)

Resultatet af disse to faser

skulle vi så sætte os op i en helikopter

for at se på, hvad der skal

satses på de kommende år.

Det kunne være:

Børnepasning

Synliggørelse af stisystemer

Flere fællesarrangementer,

evt. brug af boldbanerne,

forsamlingshuset

Flere ildsjæle og mere

gang i sammenholdet

Belysning og udstykninger

på Amdrupvej

osv.

Hvad blev borgernes prioritering

af de ovenstående punkter:

1. Belysning og udstykninger

på Amdrupvej

2. Flytning af busstoppested

3. Pasningsmuligheder

4. Stisystemerne

Vi som borgere og byforening i

Ødum er nu ansvarlig for, at der

nedsættes en eller flere arbejdsgrupper,

som vil arbejde med at

få pkt. 4 opfyldt, da det kræver at

vi får et sammenhold til at fungere

og involverer de partere der

skal til for at igangsætte ”Projekt

Landbyplaner og Landbylokalplaner

i Favrskov kommune”

Vi har nu fået et redskab til

at kunne virkeliggøre dette ud

i fremtiden og jeg vil på byforeningens

vegne sige tak til Karsten

Gram for hans indsats og

til de fremmødte som vil bidrage

med at føre planen ud i livet.

Ødum byforening

ødum

Vi ved det – men ingen længe så er julen

over os, god mad, samvær med familie,

venner og naboer.

Byforeningen vil gerne invitere så mange

borgere fra Ødum og omegn til

Juletræsfest kl. 14-17 for børn i forsamlingshuset,

hvor der vil blive danset, spist

og sunget.

Juletræsfest kl. 18.30 for voksne, hvor vi

får en hyggelig aften med god mad og samvær.

Sæt kryds i kalenderen d. 10. december 2011

16 17

Var du med

til mødet?


selling

selling borgerforening

Overnatning

i forsamlingshuset

Fredag d. 28. oktober vil vi gerne

invitere børn til og med 3. klasse

til en overnatning i forsamlingshuset

sammen med deres

mor eller far. Vi starter kl. 18.00

med burgere og fritter inden vi

skal se Disneysjov (selvfølgelig

med tilhørende slik). Herefter

skal der rigtig hygges, og måske

kommer der en overraskelse.

Der må meget gerne medbringes

spil osv. som vi kan hygge os

med.

I skal selv have luftmadrasser,

sengetøj og masser af godt

humør med. Hvis man ikke har

lyst til at sove her, kan man

selvfølgelig bare komme og så

gå hjem når man er træt.

Næste morgen spiser vi morgenmad

sammen med dem, der

har overnattet kl. 8.00 og kl.

9.00 er der oprydning.

Arrangementet er gratis,

men man skal melde sig til ved

madiselling@gmail.com senest

d. 24. oktober, gerne med kommentar

om man har planer om

at sove her eller ej (af hensyn til

indkøb af morgenmad).

Vi håber på at se en masse

glade børn og voksne.

Carina og Jane

VIGTIGT

Husk at der er medhjælperfest/

indflytterfest d. 01.10.2011 kl.

18.00 i Selling forsamlingshus!

Der er kommet seddel rundt

til nye, samt de der har givet en

hånd med i løbet af året. Vi glæder

os til at se jer!

Endvidere er der generalforsamling

i huset onsdag d. 9. november

2011 – dagsorden og tidspunkt

følger senere.

Selling Forsamlingshus’

bestyrelse

Festlig 1. søndag

i advent

Som noget nyt arrangerer Selling

Borger- og Grundejerforening

og menighedsrådets kulturudvalg

i år 1. søndag i advent

for hele familien.

Søndag d. 27. november kommer

til at foregå med gudstjeneste,

kirkefrokost i Selling Forsamlingshus

med julehygge og

vi slutter af med juletræstænding.

Sæt et stort kryds i kalenderen

allerede nu – og hold øje

med HØST i oktober/november

for nærmere information.

Selling Borger- og

Grundejerforening og

Menighedsrådets kulturudvalg

formandens Hjørne

Nye

kioskansvarlige

Som mange véd, har vi længe

søgt efter en eller flere personer

som ville tage det overordnede

ansvar for klubbens kiosk

– en opgave som helt fra starten

og indtil nu, har ligget hos undertegnede.

Det er nu lykkedes,

idet to Sellingborgere har lovet

at løfte opgaven i fællesskab.

Lone Hansen og Hanne Thulstrup

Madsen er allerede i gang

med at planlægge efterårs- og

vintersæsonen, hvor HØST-

Hallen atter er stedet for turneringer,

stævner og kampe indenfor

håndbold, bordtennis og

fodbold. Det er arrangementer

som især afvikles i weekenderne

og derfor er der igen i år brug

for frivillige i klubbens kiosk.

Normalt er kiosken ikke åben

på hverdagsaftner.

Alle som har lyst til at hjælpe

HØST IF et par timer i klubbens

kiosk, inviteres hermed til opstartsmøde

på;

onsdag den 21. september

kl. 19.00 i klublokalet.

Her vil vi sætte bemanding på

kiosken, ud fra de arrangementer

vi på nuværende tidspunkt

har kendskab til, og det er datoer

som rækker helt frem til

marts måned.

Kom og vær med! Det er faktisk

hyggeligt at være kioskper-

sonale et par timer,

når der er aktiviteter

i hallen og sport på

storskærmen i klublokalet.

HØST IF på ny

hjemmeside

Høst if

Som omtalt tidligere, har HØST IF fået ny hjemmeside.

Navnet er det samme – høstif.dk – men

siden er enklere og mere overskuelig. Desuden

er opgaven med at holde siden opdateret, blevet

lagt i bestyrelsens hænder, således vi ikke

længere belaster en enkelt person med opgaven.

Det er endnu ikke alt materiale som er kommet

med over på den nye side, men det når vi

nok hen ad vejen. Som nævnt i sidste nummer

af HØST, er siden forberedt på online-tilmelding

og -betaling, en funktionalitet som vi vil

tage i brug så snart vi har den nødvendige tid,

og de rette værktøjer. Vi når det ikke i år.

Projekt Landsbytorv

Selvom der ikke er sket så meget nyt siden sidste

omtale af projektet, ser det alligevel ud til,

at der er lys for enden af ”papirtunnelen”. Vi er

kommet et væsentligt skridt nærmere en endelig

aftale, om langtidslån af det areal vi skal

rejse Landsbytorvet på. Vi håber en endelig aftale

foreligger inden længe, så de næste skridt i

projektet kan præsenteres her i HØST-bladets

oktobernummer.

Kurt Møller

Kurt-m@pc.dk

Tlf. 28 96 36 61 / 21 61 65 18

18 19


Høst if

gymnastik

Sæsonen

starter

mandag d.

5. sep tember

2011

In struktører

og

udvalg

HØST IF

Gymnastik

Følgende hold er i HØST-Hallen

Ældreidræt (friske bedster og ”older”) 60+

Mandag kl. 15.00-17.00 i hal A og B. Kontingent kr. 400

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Spillopperne – piger og drenge 4-6 år

Mandag kl. 16.45-17.45 i hal A. Kontingent kr. 450

Instruktører: Sanne D. Salomonsen & Vicki Espersen

Zumba – M/K – fra 16 år BEMÆRK ÆNDRING

Mandag kl. 19.30-20.30 i hal A. Torsdag kl. 19.00-20.15 i Gl.

gymnastiksal

Kontingent: Fri træning kr. 1.000, med mulighed for træning begge dage.

Klippekortm.10klipkr.400.Dervilblivetræningnoglesøndageefteraftale.

Instruktør: Trine Grebdahl Lauritsen

Rough & Tough M/K – fra 16 år

Mandag kl. 20.30-21.30 i hal A. Kontingent kr. 505

Instruktør: Christian Bakkegaard

Zumbatomic – zumba for børn 6-12 år

Tirsdag kl. 16.30-17.30 i hal A. Kontingent kr. 750

Instruktør: ?

Tilmelding: bakkegaard45@sol.dk eller tlf. 22 22 23 85

Rytmekrukker – fra 18 år. BEMÆRK TIDSÆNDRING!

Tirsdag kl. 19.30-21.00 i hal B. Kontingent kr. 600

Instruktør: Gunvor Bakkegaard

Springere 1 – pi/dr, begyndere og lidt øvede

Torsdag kl. 16.15-17.45 i hal A. Kontingent kr. 650

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen

Krudtuglerne – piger og drenge 0-3 år samt forældre

Torsdag kl. 16.30-17.30 i hal B. Kontingent kr. 475

Instruktør: Lillian Lindberg

Børnebanden – piger og drenge 0.-1. klasse

Torsdag kl. 17.45-18.45 i hal B. Kontingent kr. 550

Instruktør: Lillian Lindberg

Springere 2 – piger og drenge for øvede

Torsdag kl. 18.45-20.30 i hal B. Kontingent kr. 750

Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen

Følgende hold er i Selling forsamlingshus

Pilates – fra 18 år

Tirsdag kl. 19.00-20.30. Kontingent kr. 525

Første gang tirsdag d. 13. september!

Instruktør Sabine Mogensen

motion

HØST Quizzen, Grundlovsdag 2011

Spørgsmål Dit svar

Høst if

20 21

1

2

3

4

5

I Favrskov kommune er veje med ”gade” normalt

forbeholdt de større byer. I HØST-området

har vi dog en ”gade” hvad hedder den?

Og hvor ligger den?

I Favrskov byråd sidder to medlemmer der bor i

HØST-området. Hvem?

Hvis du ”Googler” HØST på din computer, får

du så ca. 2.600, 4.600 eller 5.600 resultater

Der findes rent faktisk et HØST museum, det

har bare fornavn efter en kendt bornholmsk

maler.

Hvem?

Hvilken af de 3 store HØST-byer havde flest

indbyggere i 2010?

Niels W. Gades Vej

i Ødum

Inge Sørensen,

Joakim Laursen

5.600

Oluf Høst

Selling 700

Hadbjerg 610

Ødum 343

6 HØST indgår i en dansk sangtitel. Hvilken? Husker du i høst

7

8

9

10

11

12

De 2 HØST-kirker er bygget stort set samtidigt.

Hvornår? 1000 tallet, 1100 tallet 1200 tallet

Hvilken af de 3 ”store” HØST-byer får:

Flest Google hits?

Færrest Google hits?

I 1993 instruerede Anders Refn en HØST film.

Hvad hed den?

Hvad hedder den mest kendte danske HØST

sang?

Ordet HØST findes også på svensk, men hvad

betyder det?

HØST-skolen i Hadbjerg er meget ældre end de

bygninger der står i dag.

Hvornår blev den ældste af de eksisterende bygninger

bygget? 1868, 1888 eller 1898

1100 tallet

Selling 806.000.000

Ødum 83.100

Hadbjerg 51.600

Sort høst

Marken er mejet

Efterår

1888


Høst if

Cykling

CYKLING i HØST IF. Hver tirsdag kl.

18.00 ved HØST-Hallen

Så kom der gang i cyklingen igen i Hadbjerg.

Jonna og Niels Erik Thomsen som mange nok

kender fra det frivillige arbejde her i Hadbjerg,

står for cykelturene hver tirsdag. Foreløbig til

efterårsferien. Men er klar på at starte op igen

til foråret når vejret tillader dette. Første gang

var turen på ca. 20 km i herligt vejr – 7 deltagere

som alle fik en dejlig tur i landlige omgivelser.

Starttidspunktet er ændret til kl. 18.00 – da

det jo hurtigt bliver mørkere om aftenen.

Efter cykelturen er der samling i klublokalet,

hvor HØST IF er vært ved kaffe og te.

Jonna og Niels Erik kan træffes på flg. tlf.

numre eller mail:

Niels Erik: tlf. 51 29 53 22 (dagtid)

Jonna: tlf. 29 88 91 61

Jonnaledetthomsen@gmail.com

Jiu­jitsu

Så er vi i gang med den nye sæson for Jiu-jitsu

i HØST-Hallen. Det vil sige: Der har faktisk

ikke været holdt pause. Henover sommeren

har Thomas Langton og alle deltagerne vedligeholdt

træningen.

Træningstiderne er næsten ens. I forhold til

tidligere er der en ekstra tid til de ældre – altså

over +16 om torsdagen. Men ellers er alt ved

det samme som hidtil.

Træningstider Jiu-jitsu

11-16 år tirsdage kl. 17.00-18.30

Over 16 år tirsdage kl. 18.30-19.30

Over 16 år torsdage kl. 20.30-22.00

Mød op på disse tidspunkter. Tip-top uddannede

instruktører og fint udstyr. Rigtige faldmåtter

lægger klart til jer. Det giver rigtig gode muligheder

for de rigtige ”kast og faldtekniker”.

Thomas Langton er instruktør og kontaktperson

mr.langton@gmail.com.

Volleyball

Vi prøver igen NU om

TORSDAGEN kl. 20.30-22.00

Så er der igen mulighed for volleyball

i HØST-Hallen i Hadbjerg.

Nu om torsdagene kl.

20.30-22.00.

Vi håber denne tid er bedre

end sidst. Kom og træn og lær

spillet.

Det er ligesom tidligere Kim

Liholm lærer på Hadbjerg skole

der står for volleyball. Så det er

bare at møde op om torsdagen

kl. 20.30.

For yderligere information,

kontakt Kim Liholm:

kim@liholm.dk eller

Lars K. Olsen tlf. 86 91 40 07 eller

mail lars.knud@forum.dk.

Tennis

Tennis i HØST-Hallen 2011-12

Der er streget op i HØST-Hallen

til en tennisbane. I 2011-12

er der flg. muligheder for at spille

tennis:

Tirsdage kl. 15.00-16.00

Torsdage kl. 15.00-16.15

Lørdage kl. 07.30-08.30, kl. 08.30-09.30

Så er i nogen der har lyst til at

prøve dette spil indendørs, så er

muligheden der i HØST-Hallen

på nævnte tidspunkter.

Har du lyst til at spille tennis,

kan du kontakte undertegnede

eller Erik Pedersen for nærmere.

Erik har tlf. 86 91 47 33 eller mail

eriksmeden@pedersen.mail.dk

eller Lars K. Olsen tlf. 86 91 40 07

eller mail lars.knud@forum.dk.

Stavgang

Husk den ugentlige motion.

Deltag i HØST IF stavgang!

Hver torsdag kl. 19.00, men i

forbindelse med efterårsferien

i uge 42 går vi over til lørdagstrav

i stedet. Start hver lørdag

kl. 14.00 fra HØST-Hallen.

Spørgsmål omkring Stavgang

kan altid rettes direkte til formand

for HØST IF Motion Lars

Olsen på tlf. nr. 86 91 40 07 eller

Vagn Poulsen 51 86 09 29.

HØST IF Motion

Formand Lars Olsen

86 91 40 07 / 25 60 54 47

lars.knud@forum.dk

sponsorer

OK

Få et benzinkort hvor du støtter

ungdomsarbejdet i HØST IF med

6 øre pr. liter. Kontakt undertegnede

eller mød op på tanken på

en af kampagnedatoerne.

De næste kampagnedatoer på

OK i Ødum, hvor du samtidig

får en OK kampagnegave, hvis

du tegner et OK kort, er:

Fredage kl. 13.00-17.00

23. september 16. december

14. oktober 27. januar 2012

18. november

Vil du yderligere give en lille

hånd med på OK-tanken, så

kontakt undertegnede.

Lars Olsen

Tlf. 86 91 40 07

eller mail lars.knud@forum.dk

badminton

Badminton i

HØST­Hallen

2011­12

Tider til badminton kan ses på

hjemmesiden www.høstif.dk

under badminton.

Kontakt Gert Holdensgård,

formand for HØST IF Badminton

for evt. ledige tider. Vi ses

til en ny god sæson.

Gert Holdensgård

Tlf. 23 31 17 56 eller

gertogsanna@skylinemail.dk

Håndbold

Børne­,

ungdoms­ og

seniorhåndbold

Se resultater og kampe på

www.dbu.dk/ turneringer/

resultater.

Trænere og træningstider

vil fremgå af hjemmesiden

www.høstif.dk.

Se hjemmesiden

www.høstif.dk under håndbold

for træningstider etc.

Spørgsmål vedr. børne-, ungdoms-

og seniorhåndbold kontakt

til:

Håndboldformand

Pia Jeppesen Smed

E-mail: pia@ghv3.dk

Mobil: 23 95 62 87

Høst if

22 23


Høst if Høst if

fodbold

Så er vi kommet i gang efter sommerferien. Vi

begyndte den sidste weekend i skolernes sommerferie

med at spille i Spjald, Ramsing Cup,

hvor der var 3 hold med. Cirka 2.500 fodboldspillere

deltog i turneringen – i omegnen af 35

spillere kom fra HØST IF. U15-drengene vandt

guld – det er tredje år i træk, holdet står øverst

på sejrsskamlen.

I år stillede drengene op i 11-mands fodbold,

mens de to tidligere triumfer er sket i 7-mands

fodbold.

U11-drengene fra HØST IF vandt ligeledes

guld ved Ramsing Cup.

Og så var U18-pigerne også med. Her tabte

de næsten alle af deres kampe. Det var ellers

noget som pigerne ikke havde regnet med – de

plejer at tage en pokal

med hjem fra Ramsing,

men så må de jo gøre

det til næste år, hvor

turneringen ligger den

3., 4. og 5. august.

Her i efterårsturneringen

er vi begyndt.

Her stiller U15-drengene

med et 11-mands

hold.

U8-drengene stiller med et

5-mands hold, og U7 et 3-mands

hold.

Øvrige 7-mands hold er: U10drenge,

U11-drenge og U18-pigerne.

Der er allerede spillet nogle

kampe i de forskellige turneringer,

og de er gået godt for HØST IF.

Her efter sommerferien er der

også dukket nye spillere op, på

de forskellige hold, og det er dejligt

med sådan en udvikling.

Med venlig hilsen

HØST IF – Fodbold

Bent Engdal

Hjemme fodboldkampe

v/HØST­Hallen

September

Mandag den 12. kl. 18.30 U-18 piger HØST IF mod ST 70

Onsdag den 14. kl. 18.30 Oldboys HØST IF mod Hørning IF

Onsdag den 14. kl. 19.00 Herresenior/7 HØST IF mod Ulstrup IF

Lørdag den 17. kl. 14.00 Serie 4 Herrer HØST IF mod Aliancen IF

Onsdag den 21. kl. 18.30 U-18 piger HØST IF mod Skødstrup SF

Onsdag den 21. kl. 18.00 U-11 drenge HØST IF mod Langaa IK

Onsdag den 21. kl. 18.35 U-11 drenge HØST IF mod Fårvang IF

Lørdag den 24. kl. 11.30 U-15 drenge HØST IF mod Randers Freja 1

Onsdag den 28. kl. 18.30 Oldboys HØST IF mod CIF

Onsdag den 28. kl. 19.00 Herresenior/7 HØST IF mod Sønderhald IF

Oktober

Søndag den 2. kl. 10.00 U-8 drenge HØST IF mod Sønderhald 2

Søndag den 2. kl. 10.25 U-8 drenge HØST IF Mod Sønderhald 1

Onsdag den 5. kl. 18.00 U-18 piger HØST IF mod Mørke IF

Lørdag den 8. kl. 14.00 Serie 4 Herrer HØST IF mod Vorup FB 2

Lørdag den 15. kl. 11.30 U-15 drenge HØST IF mod Hadsten SK 2

Ret til ændringer forbeholdes

Senior fodbold

HØST IF Serie 4

Serie 4 holdet har i skrivende

stund spillet 4 kampe.

Alliancen-HØST IF 3-3

HØST IF-NVUI 0-2

HØST IF-Hørning GF 2-2

Vorup B-HØST IF 0-8

Altså 5 points i 4 kampe. Lige i

underkanten af hvad der er fortjent.

Holdet har spillet ganske glimrende

især kampen mod Alliancen,

som anses for at være et tophold

i rækken. Vi førte 3-1 til kort

før tid, men lukkede alligevel 2

mål ind til sidst. Ærgerligt. Mod

Hørning var vi ligeledes foran

med 2 mål, men fik alligevel kun

uafgjort. Men vi har fået vist, at

vi sagtens kan klare niveauet i

Serie 4. De unge spillere lærer i

hver kamp. Og når de så lige får

lært også at bevare roen i de afgørende

situationer i slutningen af

kampene, ligger der helt sikkert

mange point og venter.

Der er kampe hver weekend.

Næste lokalopgør mod Nielstrup/Voldum

er lørdag den 24.

september kl. 13.00. Og spillerne

tørster efter revanche for

0-2 nederlaget, som i øvrigt var

fortjent nok. NVUI ligger pt. på

førstepladsen i rækken med 9

points.

Vi håber, at vores fanskare

også møder talstærkt op til denne

kamp i Voldum. Ligesom til

de øvrige kampe.

Resultater, stilling og kampprogram kan findes

på DBU’s hjemmeside under www.dbu.dk.

Turneringer resultater – tast klubnavnet HØST

IF ind og alle HØST IF hold vil poppe up. Så

kan man så selv vælge hvilket hold man vil

kigge på.

Træningstider er normalt tirsdage og torsdage.

Men da der er hverdagskampe også kan det

ændres.

Nye spillere velkomne, så vi kan få en ekstra

god bred spilletrup.

Simon Olsen er også træner og kontaktperson

i efterårssæsonen. Simon kan træffes på

tlf. 20 21 79 61, hvis der er spørgsmål. Alternativt

kontakt til holdleder Lars Olsen tlf.

86 91 40 07.

Old Boys 40 årsholdet

OB 40 holdet klarer sig stadig over forventning

i år. Selv om de er i den bedste del efter opsplitning

her efter forårssæsonen, er de rimelig

jævnbyrdige med de øvrige hold i puljen.

Det er blevet til 7 points i de 5 kampe. 2 sejre,

1 uafgjort og 2 nederlag. Så en 4-5 plads ud af

10 hold må siges at være godkendt.

Der resterer i skrivende stund 4 kampe, hvoraf

3 er hjemmekampe. Der afsluttes på hjemmebane

den 28. september mod CIF Århus.

Vi håber det også går godt for holdet i de sidste

kampe i efteråret.

Alt sammen kan ses på hjemmeside

www.dbu.dk.

Også her er nye spillere velkomne, så vi kan

få en bredere OB-40 trup.

Spørgsmål vedr. OB40 holdet kan enten rettes

til holdets holdledere Torben Slumstrup eller

Lars Olsen fra fodboldudvalget.

HØST IF Fodboldudvalget

24 25


Her finder du kolofon

Akupunktør

Anna Grethe og Bernt Strange

Baunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47

Autoværksted

KP Erhvervsbiler APS 21 71 15 77

Ødumvej 6 A, Selling

Bach – 86 98 28 09

Hadsten service-, skade-, undervognscenter

Over Hadstenvej 22, Hadsten

Hadbjerg Auto service 40 35 39 10

Bredgårdsvej 9, www.hadbjergautoservice.dk

Bank / sparekasse

Hadsten Bank 86 98 15 00

Østergade 15, Hadsten

Nordea, Hadsten 86 98 10 00

Østergade 21, Hadsten

Sparekassen Kronjylland 86 98 28 11

Søndergade 8, Hadsten

Bedemand

Kronjyllands Begravelsesforretning

Gunnar Lauritsen 86 98 39 00

Søndergade 7, Hadsten

Hadsten Begravelsesforretning

Søndergade 1, Hadsten 86 98 01 24

Unik Begravelse 70 23 53 03

Vestergade 15, Hadsten

www.UnikBegravelse.dk

Benzin- og servicestationer

OK Nærbutik 86 98 92 66

Landevejen 203, Ødum

Blikkenslager Se vvs

Bogtrykker

Buchs 86 42 05 99

Kertemindevej 15, 8940 Randers SV

By- / borgerforening

Byforeningen for Ødum & Omegn

Susanne Møller Henriksen 22 48 02 78

Hadbjerg Borgerforening

Kurt Rasmussen 23 71 04 14

Selling Borger- & Grundejerforening

Jesper Dissing Henckel 42 80 27 50

H.C.Andersensvej 2

henckel@it-henckel.dk

Cykler

PedalPedersen 51 91 44 50

Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dk

Ejendomsmægler

DanBolig Hadsten 87 61 31 80

Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dk

Joan Pank joan.pank@danbolig.dk

Nybolig, Tommy Risgaard 29 27 72 39

Søndergade 26, Hadsten 89 15 22 07

nybolig.dk 8370@nybolig.dk

Elektriker

KE EL-Installation 86 98 95 11

Gunderuplundvej 2, Ødum

Entreprenør og kloakmester

Hadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09

v/Aut. kloakmester Morten Eriksen

Rødkælkevej 6, Hadbjerg

www.hadbjergmurogbeton.dk

info@hadbjergmurogbeton.dk

Forsamlingshus

Hadbjerg Forsamlingshus

Udlejning v/Berit Jensen 26 59 32 12

Selling Forsamlingshus

Udlejning 86 91 45 85

Ødum Forsamlingshus

Udlejning 30 64 31 94

Frisør

Byens frisør 86 98 01 00

Søndergade 14 - Hadsten

www.byensfrisoerhadsten.dk

Gartner / frugt og grønt

Minna og Per Rasmussen 86 91 18 08

Tåstrupvej 60, Grundfør

Have- og parkmaskiner

Hadsten Have-Parkmaskiner

Skanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98

Kro

Kollerup Mølle Kro 86 91 41 50

Alle dage kl.12.00. Tirsdag lukket

Maler

H.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40

Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.

Murer

Selling Byggefirma aps 86 91 48 99

ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, Hadsten

Præstegård

Ødum Præstegård 86 98 90 65

Ødumvej 32, Ødum ole-juul@post.tele.dk

Rådgivende ingeniør

CECP Cortez Engineering 70 20 22 03

Ådalen 19, Selling cecp@cortez.dk

www.cortez.dk

Skole

Hadbjerg Skole, kontorerne 87 61 48 00

Hadbjerg skolefritidsordning 87 61 48 08

Snedker

JC Møbler 30 53 21 11

Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5

Smed

Ødum Maskinfabrik 86 98 92 55

Niels W. Gadesvej 2, Ødum

Sport og gymnastik

HØST IF www.høstif.dk

Kurt Møller, formand: 28 96 36 61

Klublokalet: 86 91 42 46

Tømrer

Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn

ved Claus Mikkelsen 86 91 41 90

Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83

Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78

Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50

Tømrermester Hans Johnsen Hansen

Mejlbyvej 21, Røved 86 98 90 99

Tømrermester Hans Peter Krogh

Ådalen 11, Selling 86 91 41 40

Vandværk

Hadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16

v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7

I/S Ødum Vandværk

Formand Erik Poulsen 86 98 91 43

Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33

Vil du optages på disse sider?

Kontakt Ole Juul

på tlf. 86 98 90 65

Vvs og blikkenslager

Ødum VVS & blik 70 22 44 20

Ødum Torv 5, Ødum

Byens Oliefyr & V.V.S. Service

Mågevej 20, Hadsten 86 98 08 86

Hadbjerg Blikkenslagerforretning

Poul Jensen 30 54 24 82

HØST

U d g i v e s a f e t s a m v i r k e , b e s t å e n d e a f f o r e n i n g e r ,

m e n i g h e d s r å d o g s k o l e b e s t y r e l s e .

R e d a k t ø r : R i k k e M ø l l e r A n t v o r s k o v

E - m a i l : r m a _ o e d u m @ h o t m a i l . c o m

T l f . 3 0 2 5 7 8 6 4

K a s s e r e r : I r m a K a t h o l m , t l f . 8 6 9 1 4 6 0 9

T e g n i n g e r : P e r T j ø r n i l d , p e r t j o r n i l d @ h o t m a i l . c o m

L a y o u t : N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m a i l . c o m

T r y k : B U C H S , t l f . 8 6 4 2 0 5 9 9

U d k o m m e r h v e r m å n e d – u n d t a g e n j a n u a r o g j u l i

– h v e r d e n 3 . f r e d a g i m å n e d e n o g 3 d a g e f r e m .

H v i s b l a d e t u d e b l i v e r k o n t a k t e s O l e J u u l , t l f .

8 6 9 8 9 0 6 5 e l l e r e - m a i l o l e - j u u l @ p o s t . t e l e . d k .

M a t e r i a l e t i l H Ø S T i n d l e v e r e s t i l R i k k e M ø l l e r

A n t v o r s k o v o g N i e l s B j a r n e L a r s e n .

D e a d l i n e e r f ø r s t e s ø n d a g i m å n e d e n .

K o m m e n d e n u m r e

D e a d l i n e U d k o m m e r

S ø n d a g d . 2 . o k t o b e r F r e d a g d . 1 4 . o k t o b e r

S ø n d a g d . 6 . n o v e m b e r F r e d a g d . 1 8 . n o v e m b e r

S ø n d a g d . 4 . d e c e m b e r F r e d a g d . 1 6 . d e c e m b e r

26 27


kalender

HØST

September

16 HØST udkommer

17

18

19

20

Ødum, kl. 9.30

Hadbjerg, kl. 11.00, Høstgudstj. og

kirkekaffe

21 Menighedsrådsmøde

HØST IF kioskmøde

Konfirmandforældremøde, præstegår-

22

den

23 HØST IF på OK

24

Ødum, kl. 11.00, høstgudstjeneste

25

Gårdbesøg, Astrup Højgård

26

27

28

29 Fællesspisning, Hadbjerg

30

Oktober

1 Medhjælperfest, Selling

2

3

4

5

6

7

Deadline HØST oktober

Hadbjerg, kl. 9.30

8 Høstfest i Hadbjerg

Ødum, kl. 9.30

9

Hadbjerg, kl. 11.00

10

11 Eftermiddagsmøde

12

13 HØSTival-møde

HØST udkommer

14

HØST IF på OK

15

16 Ødum, kl. 9.30

17

18

19

20

21

22

23 Hadbjerg, kl. 9.30

24

25

26

27

28 Overnatning, Selling Forsaml.hus

29 Kirkehøjskole

30 Ødum, kl. 11.00

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!