27.07.2013 Views

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling - Odder kommune

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling - Odder kommune

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling - Odder kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Odder</strong> Kommune<br />

KOMMUNEPLAN 2004-2015<br />

<strong>Forslag</strong> <strong>til</strong> <strong>Planstrategi</strong><br />

- <strong>en</strong> <strong>bæredygtig</strong> <strong>udvikling</strong><br />

oktober 2003


2<br />

Indholdsfortegnelse side<br />

Forord 3<br />

Indledning 5<br />

1. <strong>Odder</strong> Kommune v<strong>en</strong>der blikket udad 8<br />

2. Velvære og sundhed er nøgl<strong>en</strong> <strong>til</strong> fremtid<strong>en</strong> 10<br />

3. <strong>Odder</strong> Kommune har borger<strong>en</strong> i c<strong>en</strong>trum 14<br />

4. <strong>Odder</strong> Kommune søger løsninger,<br />

der gavner helhed<strong>en</strong> 16<br />

Kommuneplan 2004 - 2015 19<br />

Pjec<strong>en</strong> er udarbejdet af NIRAS Konsul<strong>en</strong>terne i samarbejde med <strong>Odder</strong><br />

Kommune


Forord<br />

Ifølge planlov<strong>en</strong> skal alle <strong>kommune</strong>r<br />

udarbejde og off<strong>en</strong>tliggøre <strong>en</strong><br />

strategi for kommun<strong>en</strong>s planlægning<br />

ind<strong>en</strong> for d<strong>en</strong> første halvdel af<br />

byrådsperiod<strong>en</strong> – dvs. ind<strong>en</strong> udgang<strong>en</strong><br />

af 2003. Kommuneplanstrategi<strong>en</strong><br />

”skal indeholde oplysninger<br />

om d<strong>en</strong> planlægning, der er g<strong>en</strong>nemført<br />

efter d<strong>en</strong> s<strong>en</strong>este revision<br />

af <strong>kommune</strong>plan<strong>en</strong> samt byrådets<br />

vurdering af og strategi for <strong>udvikling</strong><strong>en</strong>”<br />

i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de periode.<br />

Desud<strong>en</strong> skal strategi<strong>en</strong> indeholde<br />

én af følg<strong>en</strong>de beslutninger:<br />

- om <strong>kommune</strong>plan<strong>en</strong> skal<br />

revideres som helhed (= alle<br />

områder);<br />

- om <strong>kommune</strong>plan<strong>en</strong> skal<br />

revideres ind<strong>en</strong> for særlige<br />

temaer - eller;<br />

- om <strong>kommune</strong>plan<strong>en</strong> skal<br />

g<strong>en</strong>vedtages for <strong>en</strong> ny 4 års<br />

periode.<br />

Endelig skal der udarbejdes og off<strong>en</strong>tliggøres<br />

<strong>en</strong> strategi for hvorledes<br />

<strong>Odder</strong> Kommune vil bidrage <strong>til</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>bæredygtig</strong> <strong>udvikling</strong> i det 21.<br />

århundrede.<br />

På d<strong>en</strong>ne baggrund startede <strong>Odder</strong><br />

Kommune i foråret 2003 process<strong>en</strong><br />

frem mod <strong>en</strong> revision af d<strong>en</strong> gæld<strong>en</strong>de<br />

Kommuneplan 1994-2006.<br />

Process<strong>en</strong> blev indledt med <strong>en</strong> sta-<br />

tusopsamling af de væs<strong>en</strong>tligste<br />

<strong>udvikling</strong>stræk ind<strong>en</strong>for kommun<strong>en</strong>s<br />

forskellige områder i d<strong>en</strong> periode,<br />

der er gået, sid<strong>en</strong> d<strong>en</strong> nuvær<strong>en</strong>de<br />

<strong>kommune</strong>plan blev vedtaget.<br />

Herefter blev alle byrådsmedlemmerne<br />

(i maj 2003) interviewet om,<br />

hvad der efter deres m<strong>en</strong>ing har<br />

været væs<strong>en</strong>tligt for <strong>udvikling</strong><strong>en</strong> i<br />

kommun<strong>en</strong>, og hvilke udfordringer<br />

de ser for d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de periode.<br />

Resultatet af statusopsamling<strong>en</strong> og<br />

interview<strong>en</strong>e blev samlet i et strategioplæg,<br />

der dannede grundlag<br />

for et <strong>kommune</strong>planseminar, som<br />

blev afholdt i byrådet i slutning<strong>en</strong><br />

af juni.<br />

Ramm<strong>en</strong> om seminaret var <strong>en</strong> cafédebat,<br />

hvor politikerne med støtte<br />

fra forvaltningscheferne fik debatteret<br />

de overordnede mål og strategier<br />

for d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de <strong>kommune</strong>plan<br />

– herunder hvordan <strong>kommune</strong>plan<strong>en</strong><br />

skal revideres.<br />

På baggrund af byrådsseminaret<br />

besluttede byrådet, at grundlaget<br />

for Kommuneplan 2004-2015 skal<br />

være <strong>en</strong> temarevision med fokus på<br />

4 temaer, som præs<strong>en</strong>teres i det<br />

følg<strong>en</strong>de.<br />

Indledningsvis giver planstrategi<strong>en</strong><br />

et samlet oversigt over de udfordringer<br />

og muligheder, <strong>Odder</strong> Kommune<br />

står over for i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>-<br />

de periode, og som har dannet<br />

grundlag for byrådets valg af temaer<br />

og strategier.<br />

Det skal bemærkes, at det er Byrådets<br />

holdning, at <strong>en</strong> <strong>bæredygtig</strong><br />

<strong>udvikling</strong> bør indgå i <strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

vurdering og behandling.<br />

De overordnede strategier vil<br />

derfor være <strong>en</strong> del af <strong>kommune</strong>planlægning<strong>en</strong><br />

og indgår således<br />

heri.<br />

3


Indledning<br />

Udfordringer og muligheder<br />

Der tales meget om ’branding’ i<br />

disse tider, hvor konkurr<strong>en</strong>c<strong>en</strong> hele<br />

tid<strong>en</strong> øges. Hvad <strong>en</strong>t<strong>en</strong> det handler<br />

om <strong>kommune</strong>r, byer, lande eller<br />

virksomheder bliver det stadig vigtigere<br />

at skille sig ud, at være k<strong>en</strong>dt<br />

for noget positivt og særligt. Der<br />

ofres mange ressourcer på markedsføring<br />

og branding, også i<br />

<strong>kommune</strong>rne, og samtidig er der<br />

delte m<strong>en</strong>inger om behov og effekt.<br />

Er det nu ikke bare <strong>en</strong> ny modedille,<br />

gammel vin på nye flasker?<br />

Imidlertid viser flere undersøgelser,<br />

at det er <strong>en</strong> vigtig faktor for fremtid<strong>en</strong>s<br />

<strong>kommune</strong>r at være k<strong>en</strong>dt for<br />

noget positivt, hvad <strong>en</strong>t<strong>en</strong> det er<br />

personer, projekter eller måd<strong>en</strong>,<br />

man gør ting<strong>en</strong>e på. Hvor fx Od<strong>en</strong>se<br />

er k<strong>en</strong>dt for H.C. Anders<strong>en</strong> og<br />

Brandts Klædefabrik, er Kolding<br />

k<strong>en</strong>dt for dynamik og nytænkning.<br />

Hvor Skag<strong>en</strong> er k<strong>en</strong>dt for kunst<strong>en</strong><br />

og lyset, er Herning k<strong>en</strong>dt som <strong>en</strong><br />

driftig handelsby.<br />

I øjeblikket arbejder Strukturkommission<strong>en</strong>,<br />

som er nedsat af regering<strong>en</strong>,<br />

på <strong>en</strong> ny administrativ<br />

struktur på det off<strong>en</strong>tlige område.<br />

Arbejdet vil sandsynligvis medføre,<br />

at antallet af <strong>kommune</strong>r mindskes<br />

ved samm<strong>en</strong>lægning af flere mindre<br />

<strong>kommune</strong>r. Disse perspektiver<br />

gør ikke kamp<strong>en</strong> om borgere og<br />

virksomheder mindre i fremtid<strong>en</strong>.<br />

Hid<strong>til</strong> har de fleste - borgere såvel<br />

som virksomheder - valgt ”bosted”<br />

ud fra kriterier som placering (afstand<br />

<strong>til</strong> arbejdsplads eller arbejdskraft),<br />

pris og servic<strong>en</strong>iveau. Meget<br />

tyder dog på, at fremtid<strong>en</strong>s borgere<br />

og virksomheder i stig<strong>en</strong>de grad<br />

vil vælge bosted efter mere følelses-<br />

og holdningsmæssige kriterier,<br />

som fx natur, kultur og økologi.<br />

Set i det lys har <strong>Odder</strong> Kommune<br />

meget at byde på. Placering<strong>en</strong> tæt<br />

ved landets næst største by og<br />

forholdsvis kort afstand <strong>til</strong> Hors<strong>en</strong>s<br />

giver kommun<strong>en</strong> mange fordele.<br />

D<strong>en</strong> lange kyststrækning og<br />

smukke natur er andre kvaliteter,<br />

kommun<strong>en</strong> kan udnytte bedre i<br />

fremtid<strong>en</strong>. I d<strong>en</strong> periode der er<br />

gået, sid<strong>en</strong> d<strong>en</strong> sidste <strong>kommune</strong>plan<br />

blev vedtaget, har byrådet og<br />

forvaltning<strong>en</strong> gjort <strong>en</strong> aktiv indsats<br />

for at få flere <strong>til</strong> at bosætte sig i<br />

kommun<strong>en</strong>, og det er lykkedes over<br />

al forv<strong>en</strong>tning. Mange har i period<strong>en</strong><br />

fået øjn<strong>en</strong>e op for <strong>Odder</strong>s<br />

kvaliteter, og indbyggertallet er<br />

steget med 9 proc<strong>en</strong>t mod de forv<strong>en</strong>tede<br />

3 proc<strong>en</strong>t.<br />

5


6<br />

Indledning<br />

Da vækst<strong>en</strong> ser ud <strong>til</strong> at fortsætte,<br />

vil byrådet fremover fokusere på<br />

balanc<strong>en</strong> mellem fortsat vækst på<br />

bosætningsområdet, og de merudgifter<br />

det afføder i d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige<br />

service. For at kunne leve op <strong>til</strong><br />

prædikatet <strong>en</strong> god bosætnings<strong>kommune</strong><br />

er det afgør<strong>en</strong>de, at det<br />

nuvær<strong>en</strong>de servic<strong>en</strong>iveau fastholdes.<br />

Desværre er nogle af kommun<strong>en</strong>s<br />

større industrivirksomheder lukket i<br />

period<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> takket være <strong>en</strong><br />

stærk iværksætter kultur og vækst i<br />

andre erhverv er såvel antal arbejdspladser<br />

i kommun<strong>en</strong> som<br />

beskæftigelsesproc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bevaret<br />

på et højt niveau. Alligevel ligger<br />

det byrådet stærkt på sinde at få<br />

skabt flere arbejdspladser og få<br />

udvidet erhvervsområdet med nye<br />

typer af virksomheder.<br />

I februar 2003 vedtog byrådet <strong>en</strong><br />

<strong>udvikling</strong>spolitik, der overordnet<br />

har <strong>til</strong> formål at fremme erhvervslivet<br />

og detailhandl<strong>en</strong> i kommun<strong>en</strong>.<br />

Politikk<strong>en</strong> har 5 indsatsområder:<br />

Erhvervs<strong>udvikling</strong><br />

Bosætning<br />

Udvikling i detailhandl<strong>en</strong><br />

Fritid og kultur<br />

Turisme<br />

Udviklingspolitikk<strong>en</strong>s mål og strategier<br />

er tænkt ind i planstrategi<strong>en</strong>,<br />

således at de indgår i de relevante<br />

temaer.<br />

Kommun<strong>en</strong>s befolkning fordeler<br />

sig nog<strong>en</strong>lunde ligeligt mellem <strong>Odder</strong><br />

by og oplandet. Derfor har byrådet<br />

hid<strong>til</strong> ført <strong>en</strong> dec<strong>en</strong>tral politik<br />

med 6 lokalc<strong>en</strong>terbyer og 7 oplandsskoler.<br />

D<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>trale struktur<br />

har <strong>til</strong> formål at dele sol og vind<br />

lige mellem by og land, m<strong>en</strong> efter<br />

byrådets opfattelse bør <strong>Odder</strong><br />

Kommune i fremtid<strong>en</strong> i højere grad<br />

ses som <strong>en</strong> helhed og søge løsninger,<br />

der gavner borgerne bedst ud<br />

fra <strong>en</strong> helhedsbetragtning.<br />

<strong>Odder</strong> har et godt og varieret handelsliv,<br />

m<strong>en</strong> de fysiske rammer er<br />

nedslidte, hvilket kan blive <strong>en</strong> trussel<br />

mod både handelsliv og bosætning<strong>en</strong>.<br />

Derfor er der i de forløbne<br />

år g<strong>en</strong>nemført <strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

byfornyelsesproces omkring bymidt<strong>en</strong><br />

i <strong>Odder</strong>. Borgere og interess<strong>en</strong>ter<br />

har været inddraget i d<strong>en</strong>ne<br />

proces, som har omfattet helt nye<br />

metoder for borgerinddragelse og<br />

planlægning. Projektet har givet<br />

kommun<strong>en</strong> nogle erfaringer med<br />

borgerinddragelse, som byrådet<br />

ønsker at bygge videre på i fremtid<strong>en</strong>,<br />

såle-des at borgerne får reel<br />

indflydelse på de beslutninger, der<br />

træffes.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune er k<strong>en</strong>dt for et<br />

godt servic<strong>en</strong>iveau specielt på social-<br />

og sundhedsområdet.<br />

Pasningsgaranti<strong>en</strong> er <strong>en</strong> stor succes,<br />

m<strong>en</strong> også sygehusets gode omdømme<br />

har− skønt det er indskrænket<br />

<strong>til</strong> nogle få akutfunktioner − stadig<br />

betydning for kommun<strong>en</strong>s image.<br />

Byrådet har stor opmærksomhed<br />

på d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes behov, og kommun<strong>en</strong><br />

har i d<strong>en</strong> forløbne periode bestræbt<br />

sig på at finde individuelle<br />

og alternative løsninger frem for<br />

pakkeløsninger.<br />

I d<strong>en</strong> forgangne periode har kommun<strong>en</strong><br />

fået <strong>en</strong> helt ny folkeskole,<br />

der som <strong>en</strong> af de første i landet<br />

lever op <strong>til</strong> krav<strong>en</strong>e i folkeskolelov<strong>en</strong>,<br />

og byrådet vil fremover arbejde<br />

for at forbedre og udvikle kommun<strong>en</strong>s<br />

folkeskoler.<br />

Kommun<strong>en</strong> har også fået <strong>en</strong> interaktiv<br />

hjemmeside – <strong>Odder</strong> Nettet −<br />

hvor virksomheder og borgere kan<br />

søge informationer og <strong>til</strong>koble deres<br />

personlige hjemmesider. Hjemmesid<strong>en</strong><br />

er blevet kåret som landets<br />

bedste off<strong>en</strong>tlige hjemmeside,<br />

og er af stor betydning for kommunikation<strong>en</strong><br />

mellem kommun<strong>en</strong>,<br />

borgerne og virksomhederne.<br />

Samlet set har <strong>Odder</strong> Kommune<br />

altså gode kort på hånd<strong>en</strong> for at<br />

markedsføre sig og blive k<strong>en</strong>dt for<br />

”noget godt”. M<strong>en</strong> det er vigtigt at<br />

vælge, hvad det er, <strong>Odder</strong> vil k<strong>en</strong>des<br />

på. Hvor skal der prioriteres −<br />

for <strong>til</strong>valg kræver som bek<strong>en</strong>dt<br />

fravalg.


Indledning<br />

I efterfølg<strong>en</strong>de skema opsummeres<br />

<strong>Odder</strong> Kommunes samlede styrker<br />

og svagheder, og hvilke muligheder<br />

for – og trusler mod – <strong>udvikling</strong><strong>en</strong><br />

byrådet ser for d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de<br />

periode.<br />

På baggrund af det billede, der<br />

tegner sig i skemaet, har byrådet<br />

udpeget følg<strong>en</strong>de 4 temaer for d<strong>en</strong><br />

komm<strong>en</strong>de <strong>kommune</strong>plan.<br />

Temaerne bygger på tank<strong>en</strong> om<br />

helhed i planlægning<strong>en</strong> og går<br />

derfor på tværs af de traditionelle<br />

sektorskel:<br />

<strong>Odder</strong> Kommune v<strong>en</strong>der<br />

blikket udad.<br />

Velvære og sundhed er nøgl<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong> fremtid<strong>en</strong>.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune har borger<strong>en</strong><br />

i c<strong>en</strong>trum.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune søger løsninger,<br />

der gavner helhed<strong>en</strong>.<br />

STYRKER<br />

• Geografisk placering<br />

• Kyststrækning - sommerhusområderne<br />

• Natur - herregårdslandskaber<br />

• Bosætning<br />

• Bykvalitet og handelsliv<br />

• Aktive borgere<br />

• IT og <strong>Odder</strong> Nettet<br />

• ”Hånd om borger<strong>en</strong>”<br />

MULIGHEDER<br />

• Målrettet markedsføring og<br />

branding af <strong>Odder</strong> Kommune<br />

• Nytænkning i erhvervsstruktur<br />

• Udnyttelse af omsorgs- og<br />

sundhedsimage<br />

• Fokus på helhedsløsninger<br />

• Øget borgerinddragelse<br />

SVAGHEDER<br />

• Opdeling i by og land<br />

• Dyr skolestruktur<br />

• Placering i forhold <strong>til</strong> motorvej<strong>en</strong><br />

• Ændring i traditionel erhvervsstruktur<br />

• Nedslidte fysiske rammer<br />

TRUSLER<br />

• Detailhandel i Århus<br />

• Virksomheder flytter <strong>til</strong> motorvej<br />

• Folk kører forbi pga. mangl<strong>en</strong>de<br />

synlighed af kommun<strong>en</strong>s attraktioner<br />

7


8<br />

1. <strong>Odder</strong> Kommune v<strong>en</strong>der<br />

blikket udad<br />

I d<strong>en</strong> forgangneperiode er det<br />

blevet stadig mere udbredt, at såvel<br />

store som små <strong>kommune</strong>r går<br />

samm<strong>en</strong> med <strong>en</strong> eller flere nabo<strong>kommune</strong>r<br />

i et mere eller mindre<br />

tæt samarbejde. Samarbejdet<br />

iværksættes dels for at nedbringe<br />

udgifterne <strong>til</strong> d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige<br />

service, dels for at stå stærkere i<br />

konkurr<strong>en</strong>c<strong>en</strong> mellem regionerne.<br />

Mange indsatsområder går på<br />

tværs af <strong>kommune</strong>grænser, og<br />

<strong>Odder</strong> Kommune hverk<strong>en</strong> kan eller<br />

skal kunne alting selv. Kommunerne<br />

i <strong>en</strong> region har mange fælles<br />

interesser og vil derfor have stor<br />

gavn af at dele d<strong>en</strong> vid<strong>en</strong>, de indh<strong>en</strong>ter<br />

på forskellige områder og<br />

finde <strong>en</strong> fornuftig arbejdsdeling af<br />

fremtid<strong>en</strong>s opgaver.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune deltager allerede<br />

på forskellig vis i samarbejder med<br />

andre <strong>kommune</strong>r, bl.a. er kommun<strong>en</strong><br />

med i „11 <strong>kommune</strong>samarbejdet“,<br />

som er et samarbejde mellem<br />

<strong>kommune</strong>r, erhvervsvirksomheder<br />

og forskningsinstitutioner omkring<br />

markedsføring, vækstgrupper, et<br />

fælleskontor i Bruxelles og andre<br />

innovative initiativer.<br />

Byrådet vil i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de periode<br />

være pro-aktiv i arbejdet for et<br />

styrket <strong>kommune</strong>samarbejde med<br />

det formål at:<br />

• Finde de optimale samarbejds-<br />

partnere i fremtid<strong>en</strong>s off<strong>en</strong>tlige<br />

struktur.<br />

• Fremme fælles interesser og<br />

skabe fælles løsninger <strong>til</strong> gavn<br />

for kommun<strong>en</strong> og region<strong>en</strong>.<br />

• Levere d<strong>en</strong> bedste og billigste<br />

service <strong>til</strong> d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte borger.<br />

Byrådet ser muligheder for samarbejde<br />

ind<strong>en</strong>for følg<strong>en</strong>de indsatsområder:<br />

• Det tekniske område: Her<br />

ser byrådet positivt på et<br />

tværkommunalt samarbejde<br />

omkring trafikale forhold,<br />

vejnet, sikkerhed og vedligeholdelse.<br />

På det miljømæssige<br />

område samarbejdes der allerede<br />

omkring r<strong>en</strong>ovation, affaldssortering,<br />

miljøc<strong>en</strong>ter,<br />

m<strong>en</strong> byrådet ser også mulighed<br />

for at samarbejde omkring<br />

forsyning (fx elforsyning).<br />

• Erhverv: <strong>Odder</strong> Kommunes<br />

placering i forhold <strong>til</strong> motorvejsnettet<br />

har samm<strong>en</strong> med<br />

d<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erelle erhvervs<strong>udvikling</strong><br />

haft store konsekv<strong>en</strong>ser<br />

for kommun<strong>en</strong>s erhvervsstruktur.<br />

Industri og transporttunge<br />

erhverv placerer sig tæt ved<br />

motorvej<strong>en</strong>, fx i Skanderborg.<br />

Motorvej<strong>en</strong>s placering kan der<br />

ikke ændres på, og derfor vil<br />

byrådet arbejde for et tvær-


Faktaboks<br />

Regering<strong>en</strong> har nedsat <strong>en</strong><br />

strukturkommission, som i<br />

øjeblikket er ved at undersøge<br />

d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige struktur.<br />

I begyndels<strong>en</strong> af 2004<br />

vil kommission<strong>en</strong> komme<br />

med et forslag <strong>til</strong> <strong>en</strong> ny<br />

administrativ struktur i<br />

Danmark. Det forv<strong>en</strong>tes at<br />

forslaget vil indeholde<br />

samm<strong>en</strong>lægninger af flere<br />

mindre <strong>kommune</strong>r, så<br />

antallet af <strong>kommune</strong>r<br />

reduceres.<br />

Spørgsmål <strong>til</strong> debat<br />

På hvilke områder skal<br />

<strong>Odder</strong> Kommune øge<br />

samarbejdet med andre<br />

<strong>kommune</strong>r ?<br />

Hvilke andre parter kan<br />

det være interessant for<br />

kommun<strong>en</strong> at samarbejde<br />

med i fremtid<strong>en</strong> ?<br />

Skal <strong>Odder</strong> Kommune<br />

være <strong>en</strong> del af <strong>en</strong> større<br />

<strong>kommune</strong> i fremtid<strong>en</strong> ?<br />

kommunalt erhvervssamarbejde,<br />

der styrker region<strong>en</strong>s samlede<br />

erhvervsliv og sikrer <strong>en</strong><br />

tværkommunal erhvervsstruktur<br />

og arbejdsdeling, der kan<br />

være med <strong>til</strong> at definere og<br />

opbygge <strong>en</strong> ny erhvervsstruktur<br />

i <strong>Odder</strong> Kommune. Arbejdsstyrk<strong>en</strong>s<br />

fleksibilitet har medført<br />

<strong>en</strong> stig<strong>en</strong>de p<strong>en</strong>dling. Byrådet<br />

erk<strong>en</strong>der d<strong>en</strong>ne <strong>udvikling</strong>,<br />

og det videre arbejde vil<br />

ske under disse betingelser.<br />

• Turisme: For turister har <strong>kommune</strong>grænser<br />

ing<strong>en</strong> betydning,<br />

for dem handler det om <strong>til</strong>bud,<br />

seværdigheder og oplevelser.<br />

Derfor vil byrådet arbejde for<br />

et tværkommunalt samarbejde<br />

omkring <strong>en</strong> fælles turismepolitik,<br />

hvor kvaliteterne ved de<br />

forskellige <strong>kommune</strong>r fremhæves<br />

og ses i <strong>en</strong> samm<strong>en</strong>hæng.<br />

M<strong>en</strong> også fælles turismeprojekter<br />

som fx ”Kystturisme” og<br />

”Handicapturisme” kan være<br />

g<strong>en</strong>stand for et samarbejde. I<br />

<strong>Odder</strong> Kommune har sommerhusområderne<br />

stor turistmæssig<br />

betydning, som i fremtid<strong>en</strong><br />

kan udgøre et væs<strong>en</strong>tligt <strong>udvikling</strong>spot<strong>en</strong>tiale.<br />

• Kultur og fritids<strong>til</strong>bud:<br />

<strong>Odder</strong> Kommune har nogle gode<br />

fritids<strong>til</strong>bud, især på idrætsområdet.<br />

M<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>kommune</strong> af<br />

<strong>Odder</strong>s størrelse skal efter byrådets<br />

opfattelse også kunne<br />

<strong>til</strong>byde borgerne nogle ”nærkulturelle”<br />

oplevelser, som fx .<br />

biograf, mindre spillesteder,<br />

foredrag, kunstuds<strong>til</strong>linger etc.<br />

I forhold <strong>til</strong> større kulturelle<br />

<strong>til</strong>bud, vil byrådet arbejde for<br />

at visse regionale og landsdækk<strong>en</strong>de<br />

arrangem<strong>en</strong>ter også kan<br />

afholdes i <strong>Odder</strong> Kommune.<br />

Endvidere anses markedsføring<br />

som et vigtigt tværkommunalt<br />

samarbejdsemne.<br />

• Markedsføring: Vigtighed<strong>en</strong><br />

af branding og markedsføring<br />

har allerede været nævnt. Her<br />

vil et samarbejde med nabo<strong>kommune</strong>rne<br />

omkring <strong>en</strong> fælles<br />

markedsføringsstrategi<br />

kunne kvalificere indsats<strong>en</strong> og<br />

øge effekt<strong>en</strong> betydeligt.<br />

At v<strong>en</strong>de blikket udad handler for<br />

byrådet ikke kun om verd<strong>en</strong> ud<strong>en</strong>for<br />

kommun<strong>en</strong>. Det handler i høj<br />

grad også om det samarbejde, der<br />

skal fremmes og udvikles mellem<br />

kommun<strong>en</strong>, borgerne og de virksomheder,<br />

der har valgt <strong>Odder</strong> som<br />

base samt kommunale og amtslige<br />

uddannelsesinstitutioner.<br />

Byfornyelsesprojektet omkring bymidt<strong>en</strong><br />

og samarbejdet mellem<br />

<strong>kommune</strong> og erhvervsliv i bl.a.<br />

<strong>udvikling</strong>srådet har vist, at resultaterne<br />

bliver bedre, når de berørte<br />

parter involveres tidligt og bliver<br />

<strong>en</strong>ige om <strong>en</strong> fælles løsning.<br />

9


10<br />

2. Velvære og sundhed er<br />

nøgl<strong>en</strong> <strong>til</strong> fremtid<strong>en</strong><br />

Vi lever i <strong>en</strong> tid, hvor der betales<br />

store omkostninger for fortid<strong>en</strong>s<br />

”synder”, de off<strong>en</strong>tlige såvel som<br />

de personlige. Udvikling<strong>en</strong> efter 2.<br />

verd<strong>en</strong>skrig har medført mange<br />

fysiske og psykiske arbejdsskader,<br />

og på det personlige plan har faktorer<br />

som mangl<strong>en</strong>de motion, forkerte<br />

kostvaner, stress og rygning<br />

resulteret i et stig<strong>en</strong>de antal livss<strong>til</strong>s<br />

betingede sygdomme.<br />

Da vi samtidig bliver ældre og ældre,<br />

har både samfundet og det<br />

<strong>en</strong>kelte m<strong>en</strong>neske <strong>en</strong> interesse i at<br />

gøre noget aktivt for at minimere<br />

risiko<strong>en</strong> for disse skader og sygdomme,<br />

og på d<strong>en</strong> måde forsøge at<br />

sikre livskvalitet<strong>en</strong> g<strong>en</strong>nem hele<br />

livet.<br />

Flere fremsynede erhvervsfolk og<br />

fremtidsforskere peger derfor på<br />

sundhed og medico som et af fremtid<strong>en</strong>s<br />

c<strong>en</strong>trale fokusområder.<br />

Allerede i dag er der stor opmærksomhed<br />

omkring individuelle valg.<br />

Eksempler herpå er fritvalgsordningerne<br />

på sygehusområdet og <strong>til</strong>bud<strong>en</strong>e<br />

<strong>til</strong> de ældre. Ønsket om<br />

valgmuligheder og individuelle<br />

løsninger bliver ikke mindre i fremtid<strong>en</strong><br />

– tværtimod tyder det på, at<br />

kravet om valgmuligheder, vil brede<br />

sig <strong>til</strong> andre områder.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune har et godt image<br />

på sundhedsområdet, både hos<br />

borgerne og hos professionelle<br />

samarbejdspartnere i og ud<strong>en</strong> for<br />

kommun<strong>en</strong>. Byrådet har i period<strong>en</strong><br />

prioriteret sundhedsindsats<strong>en</strong> højt,<br />

og der er sket mange strukturændringer,<br />

bl.a. på ældreområdet, for<br />

at forbedre <strong>til</strong>bud<strong>en</strong>e.<br />

Byrådet vil i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de periode<br />

sætte fokus på ”Velvære og<br />

sundhed” med det formål at:<br />

Skabe rammer for at d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte,<br />

uanset alder, kan leve et<br />

sundt og godt liv.<br />

Udnytte kompet<strong>en</strong>cer og pot<strong>en</strong>tialer<br />

ind<strong>en</strong> for sundhedsområdet<br />

<strong>til</strong> at udvikle og styrke<br />

kommun<strong>en</strong>s erhvervsliv herunder<br />

vejlede om ny teknologi og<br />

miljørigtige løsninger.<br />

Udvikle nye sundhedsprodukter<br />

og <strong>til</strong>bud, der h<strong>en</strong>v<strong>en</strong>der sig<br />

<strong>til</strong> såvel lokale brugere som<br />

turister.<br />

Markedsføre og brande <strong>Odder</strong><br />

Kommune på <strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

sundhedsprofil.<br />

Velvære og sundhedstemaet involverer<br />

efter byrådets opfattelse følg<strong>en</strong>de<br />

indsatsområder:<br />

• Off<strong>en</strong>tlig service: Her vil indsats<strong>en</strong><br />

bl.a. handle om individuelle<br />

løsninger i behandling<strong>en</strong><br />

af d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte borger, med<br />

velvære og livskvalitet for øje.


Der skal fokus på fysisk og psykisk<br />

arbejdsmiljø, samt <strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

kost- og motionsindsats<br />

i forhold <strong>til</strong> børn og<br />

unge.<br />

• Fritid og kultur: Her vil byrådet<br />

i samarbejde med borgerne<br />

arbejde for at etablere <strong>en</strong> række<br />

nye <strong>til</strong>bud, der øger borger<strong>en</strong>s<br />

muligheder for at leve et<br />

sundt og godt liv uanset alder<br />

og livssituation. Desud<strong>en</strong> vil<br />

byrådet arbejde for, at adgang<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong> kommun<strong>en</strong>s naturområder<br />

forbedres for alle – fx g<strong>en</strong>nem<br />

etablering af flere gangog<br />

cykelstier og flere handicapfaciliteter.<br />

Endelig vil byrådet<br />

arbejde for at fastholde og udbygge<br />

<strong>til</strong>bud<strong>en</strong>e på idrætsområdet<br />

– herunder <strong>en</strong> r<strong>en</strong>overing<br />

af de fysiske rammer samt<br />

<strong>en</strong> styrkelse af kommun<strong>en</strong>s varierede<br />

for<strong>en</strong>ingsliv.<br />

• Erhverv og turisme: På erhvervsområdet<br />

vil byrådet i<br />

samarbejde med erhvervsnetværket<br />

arbejde for at <strong>til</strong>trække<br />

sundhedsrelaterede virksomheder,<br />

som fx kurophold, rekreation,<br />

privatklinikker eller off<strong>en</strong>tlige<br />

virksomheder, der beskæftiger<br />

sig med sundhed og<br />

forebyggelse, fx g<strong>en</strong>optræning.<br />

Samtidig vil byrådet sige<br />

nej <strong>til</strong> forur<strong>en</strong><strong>en</strong>de virksomheder,<br />

der ikke harmonerer med<br />

d<strong>en</strong> ønskede sundhedsprofil.<br />

Desud<strong>en</strong> vil byrådet arbejde for<br />

at sikre et varieret udbud af<br />

off<strong>en</strong>tlige rekreative områder<br />

og adgang <strong>til</strong> kyst<strong>en</strong> og kommun<strong>en</strong>s<br />

øvrige naturværdier.<br />

• Bosætning: Byrådet vil arbejde<br />

for at skabe rammer for<br />

sunde og varierede bo<strong>til</strong>bud –<br />

fx forskellige former for allergiv<strong>en</strong>lige<br />

og alternative boliger<br />

herunder økologisk byggeri.<br />

Desud<strong>en</strong> vil byrådet arbejde<br />

for, at der i kommun<strong>en</strong>s boligområder<br />

er <strong>en</strong> god balance og<br />

samm<strong>en</strong>hæng mellem byggeri<br />

og landskab, således at alle beboere<br />

har let adgang <strong>til</strong> natur<strong>en</strong>.<br />

• Overordnet vejnet: Her vil<br />

byrådet arbejde for at etablere<br />

<strong>en</strong> forbindelse fra <strong>Odder</strong>s<br />

nordlige erhvervsområder <strong>til</strong><br />

<strong>Odder</strong>-Skanderborg landevej<strong>en</strong>,<br />

således at trafikk<strong>en</strong> mod<br />

og fra vest undgår allé<strong>en</strong> ved<br />

Rathlousdal, og Rådhusgade<br />

aflastes for <strong>en</strong> del tung trafik.<br />

Endvidere vil byrådet fortsat<br />

arbejde for etablering af d<strong>en</strong><br />

østlige omfartsvej om <strong>Odder</strong><br />

by. Vejanlægget er fastlagt i<br />

regionplan<strong>en</strong> og byggeliniesikret.<br />

• Bæredygtig <strong>udvikling</strong>: Med<br />

baggrund i FN’s konfer<strong>en</strong>ce for<br />

11


12<br />

miljø og <strong>udvikling</strong> i Rio de<br />

Janeiro i 1992 har kommun<strong>en</strong><br />

fra midt<strong>en</strong> af 90-erne haft fokus<br />

på <strong>en</strong> <strong>bæredygtig</strong> <strong>udvikling</strong>.<br />

Kommun<strong>en</strong> har først og<br />

fremmest været vejleder, inspirator<br />

og inddraget <strong>bæredygtig</strong>hed<br />

i egne projekter.<br />

• Af eksempler kan nævnes udarbejdelse<br />

af <strong>en</strong> miljøhandlingsplan,<br />

økologiske <strong>til</strong>tag ved<br />

opførelse af <strong>en</strong> ny skole og ved<br />

ombygning af et tidligere pakhus<br />

<strong>til</strong> aktivitetshus. Endvidere<br />

deklaration om forbud mod<br />

sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler<br />

på kommunale<br />

arealer, vejledning om<br />

boliger og byøkologi, årlige<br />

grønne regnskaber for kommunale<br />

institutioner, blåt flag ved<br />

badestrande og havne, kampagner<br />

om at vaske med r<strong>en</strong><br />

samvittighed og at cykle på<br />

arbejde, <strong>til</strong>slutning <strong>til</strong> p<strong>en</strong>dlernet<br />

m.v.<br />

• Byrådet vil fortsat arbejde for<br />

at mindske miljøbelastning<strong>en</strong><br />

ved at inddrage <strong>bæredygtig</strong>hed<br />

i egne projekter eksempelvis<br />

ved revision og opfølgning<br />

af miljøhandlingsplan<strong>en</strong>, økologiske<br />

<strong>til</strong>tag ved bygge- og r<strong>en</strong>overingsprojekter,<br />

<strong>udvikling</strong><br />

af de kollektive fjernvarmesystemer,<br />

revision og opfølgning<br />

af handlingsplan for<br />

<strong>en</strong>ergiforbrug m.v., og fortsat<br />

inspirere og vejlede andre om<br />

<strong>bæredygtig</strong>hed.<br />

• Byrådet vil fremme <strong>en</strong> by<strong>udvikling</strong><br />

ved et fortsat varieret boligudbud<br />

og inddragelse af <strong>bæredygtig</strong>hed<br />

g<strong>en</strong>erelt i planlægning<strong>en</strong>.<br />

I bymidt<strong>en</strong> vil byrådet<br />

fortsætte realisering<strong>en</strong> af<br />

d<strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>terede byfornyelse<br />

og arbejde for byomdannelse<br />

med vægt på friarealforbedringer,<br />

handicapv<strong>en</strong>lige<br />

løsninger og sikring af de bløde<br />

trafikanter.<br />

• Byrådet vil g<strong>en</strong>nem opfølgning<br />

og revision af plejeplaner for<br />

kommunale arealer og vandløb<br />

samt via miljøhandlingsplan<strong>en</strong><br />

arbejde for at fremme biologisk<br />

mangfoldighed.<br />

• Byrådet vil søge at inddrage erhvervslivet,interesseorganisationer<br />

og det lokale for<strong>en</strong>ingsliv<br />

i et stig<strong>en</strong>de forpligt<strong>en</strong>de<br />

samarbejde i de <strong>en</strong>kelte planer<br />

og projekter for dermed at skabe<br />

et fælles ansvar og ejerskab.<br />

• Byrådet vil arbejde helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

for at skabe tværfaglige<br />

og <strong>bæredygtig</strong>e beslutninger.<br />

Kommun<strong>en</strong>s struktur er i<br />

2003 bl.a. ændret med dette<br />

formål, og fremover vil der<br />

blive fulgt op herpå.


Spørgsmål <strong>til</strong> debat<br />

• Hvad er ”et godt liv” ?<br />

• Hvad kan kommun<strong>en</strong><br />

gøre for ”det gode liv” ?<br />

• Hvad kan d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

borger gøre ?<br />

• Hvad skal overlades <strong>til</strong><br />

det private initiativ ?<br />

• Hvor skal p<strong>en</strong>g<strong>en</strong>e<br />

komme fra ?<br />

Faktaboks<br />

<strong>Odder</strong> Kommune har rigtig<br />

meget at byde på når det<br />

gælder sundhed og velvære<br />

og det kan vi udnytte ved at<br />

gøre de eksister<strong>en</strong>de <strong>til</strong>bud<br />

synlige og supplere dem med<br />

nye. Et bud på <strong>en</strong> konkret<br />

sundhedsprofil kunne være<br />

at tænke sundheds- og velvære<br />

<strong>til</strong>bud<strong>en</strong>e samm<strong>en</strong> i<br />

bred forstand og synliggøre<br />

dem under <strong>en</strong> fælles overskrift<br />

som fx „Folkesundhedsc<strong>en</strong>teret”<br />

– nogle af<br />

<strong>til</strong>bud<strong>en</strong>e kunne med fordel<br />

samles under samme tag,<br />

m<strong>en</strong>s andre placeres, hvor de<br />

ligger optimalt i forhold <strong>til</strong><br />

omgivelserne og brugerne –<br />

hvad <strong>en</strong>t<strong>en</strong> brugerne er<br />

lokale eller gæster udefra.<br />

SUNDHEDSCENTRET I ODDER:<br />

Vi har fx:<br />

• Nyr<strong>en</strong>overet svømmehal<br />

• Gode idræts<strong>til</strong>bud<br />

• En smuk og varieret natur<br />

• En lang kystlinje<br />

• Akutfunktioner på skadestue<br />

• Fysio- og ergoterapi<br />

• Sundhedspleje<br />

• S<strong>en</strong>iorc<strong>en</strong>tret Saksild<br />

Strand<br />

Vi mangler fx:<br />

• Alternative behandlere<br />

• Privatklinikker<br />

• Sundhedshus<br />

• Kurophold ved kyst<strong>en</strong><br />

• Bedre stinet i natur<strong>en</strong><br />

• Aktivitets<strong>til</strong>bud på strand<strong>en</strong>e<br />

og i vandet<br />

• Forsøgsområde med sunde<br />

boliger<br />

13


14<br />

3. <strong>Odder</strong> Kommune har<br />

borger<strong>en</strong> i c<strong>en</strong>trum<br />

<strong>Odder</strong> Kommune prioriterer det<br />

sociale område højt – det er vigtigt<br />

at tage ”hånd om borger<strong>en</strong>”.<br />

De fleste <strong>kommune</strong>r vil sige, at de<br />

har borgerne i c<strong>en</strong>trum, m<strong>en</strong> i <strong>Odder</strong><br />

Kommune er det mere præcist<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte borger, det handler<br />

om. Når byrådet siger, at man gerne<br />

vil tage ”hånd om borger<strong>en</strong>”<br />

betyder det, at man vil fokusere på<br />

„det hele m<strong>en</strong>neske“ - på borger<strong>en</strong>s<br />

individuelle behov, finde alternative<br />

løsninger og minimere pakkeløsninger.<br />

Det handler om nærhed<br />

og tryghed for d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte,<br />

også hvis man i <strong>en</strong> periode ”er<br />

røget af sporet”, og om at skabe<br />

varierede og fleksible <strong>til</strong>bud.<br />

Omv<strong>en</strong>dt handler det også om, at<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte drager omsorg for sig<br />

og sine og tager medansvar for <strong>udvikling</strong><strong>en</strong><br />

i lokalsamfundet.<br />

I d<strong>en</strong> forgangne periode har byrådet<br />

vedtaget <strong>en</strong> børn- og ungepolitik,<br />

der blandt andet har sikret<br />

pasningsgaranti for børn mellem 0-<br />

10 år.<br />

I løbet af planperiod<strong>en</strong> har byrådet<br />

vedtaget <strong>en</strong> integrationspolitik,<br />

som i øjeblikket er under revision.<br />

Det overordnede mål med integrationspolitikk<strong>en</strong><br />

er, at flygtninge og<br />

indvandrere, der kommer <strong>til</strong> <strong>Odder</strong><br />

Kommune, i løbet af <strong>en</strong> kort periode<br />

bliver selvhjulpne og indgår i<br />

samfundslivet samm<strong>en</strong> med - og på<br />

lige fod med d<strong>en</strong> øvrige befolkning.<br />

I politikk<strong>en</strong> indgår <strong>en</strong> række<br />

indsatsområder og konkrete <strong>til</strong>tag,<br />

som skal fremme d<strong>en</strong>ne målsætning.<br />

På ældreområdet har evaluering<strong>en</strong><br />

af d<strong>en</strong> dec<strong>en</strong>trale struktur resulteret<br />

i flere organisations- og strukturændringer<br />

– bl.a. er der oprettet<br />

2 nye drifts<strong>en</strong>heder, som har indgået<br />

kontrakt med byrådet. Desud<strong>en</strong><br />

har byrådet vedtaget <strong>en</strong> ældreboligpolitik,<br />

der skal sikre større variation<br />

i udvalget af ældreboliger,<br />

således at flere skifter bolig i tide,<br />

så behovet for plejeboliger nedbringes.<br />

Indsats<strong>en</strong> for handicappede har<br />

været præget af <strong>udvikling</strong> af både<br />

kompet<strong>en</strong>cer og metoder i forhold<br />

<strong>til</strong> grupp<strong>en</strong> af <strong>udvikling</strong>shæmmede<br />

og sindslid<strong>en</strong>de. Og <strong>en</strong>delig er der<br />

blevet bygget nye boliger <strong>til</strong> både<br />

sindslid<strong>en</strong>de og <strong>udvikling</strong>shæmmede,<br />

som erstatning for utidssvar<strong>en</strong>de<br />

og nedslidte boliger.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune vil i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de<br />

periode have ”borger<strong>en</strong> i<br />

c<strong>en</strong>trum” med det formål at:<br />

Tilgodese d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes behov i<br />

videst muligt omfang.<br />

Skabe de bedste <strong>udvikling</strong>s- og<br />

uddannelsesmuligheder for d<strong>en</strong>


Faktaboks<br />

Sid<strong>en</strong> Kommuneplan 1994-<br />

2006 blev vedtaget har<br />

<strong>Odder</strong> Kommune vedtaget<br />

politikker for <strong>en</strong> række<br />

områder. Politikkerne indeholder<br />

mål for hvad byrådet<br />

gerne vil opnå på området og<br />

hvilke strategier de vil sætte<br />

i værk for at nå mål<strong>en</strong>e.<br />

Eksempler på overordnede<br />

politikker er:<br />

• Børn- og Unge politik<br />

• Kultur og Fritidspolitik<br />

• Udviklingspolitik<br />

• Integrationspolitik<br />

Politikkerne bliver løb<strong>en</strong>de<br />

set efter i sømm<strong>en</strong>e og<br />

g<strong>en</strong>forhandlet i byrådet.<br />

Spørgsmål <strong>til</strong> debat<br />

• På hvilke områder er der<br />

behov for <strong>udvikling</strong> af de<br />

off<strong>en</strong>tlige <strong>til</strong>bud ?<br />

• Hvor skal der være flere<br />

valgmuligheder ?<br />

• Hvad er d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes eget<br />

ansvar ?<br />

• Hvordan skal balanc<strong>en</strong><br />

mellem off<strong>en</strong>tlige og<br />

private ydelser være i<br />

fremtid<strong>en</strong> ?<br />

• Hvor skal p<strong>en</strong>g<strong>en</strong>e komme<br />

fra ?<br />

<strong>en</strong>kelte ud fra d<strong>en</strong> <strong>en</strong>keltes<br />

betingelser.<br />

Skabe nærhed og tryghed for<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte uanset alder og<br />

livssituation.<br />

Fremme <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t og medansvar<br />

hos d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte borger.<br />

Temaet om ”borger<strong>en</strong> i c<strong>en</strong>trum”<br />

omfatter efter byrådets opfattelse<br />

følg<strong>en</strong>de indsatsområder:<br />

• Beskæftigelse: Byrådet vil arbejde<br />

for at fastholde og udvikle<br />

alternative og fleksible<br />

job- eller uddannelses<strong>til</strong>bud for<br />

ledige og andre - herunder<br />

flygtninge og indvandrere -<br />

som af d<strong>en</strong> <strong>en</strong>e eller and<strong>en</strong><br />

grund står ud<strong>en</strong>for arbejdsmarkedet.<br />

• Børn, unge og ældre: Her vil<br />

byrådet arbejde for, at d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

har mulighed for at lære<br />

og udvikle sig g<strong>en</strong>nem hele livet<br />

ud fra egne betingelser og<br />

behov. Her tænkes især på de<br />

udsatte grupper – fx u<strong>til</strong>passede<br />

børn og unge, der ikke<br />

anv<strong>en</strong>der kommun<strong>en</strong>s traditionelle<br />

<strong>til</strong>bud. Byrådet vil <strong>en</strong>dvidere<br />

vurdere, hvilke bolig<strong>til</strong>bud<br />

der fremover er behov for <strong>til</strong><br />

ældre (plejeboliger, ældreboliger<br />

m.v.) og omfanget heraf.<br />

• Off<strong>en</strong>tlig service: Byrådet vil<br />

arbejde for at fastholde og<br />

udvikle det nuvær<strong>en</strong>de servic<strong>en</strong>iveau,<br />

så d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige service<br />

løb<strong>en</strong>de <strong>til</strong>passes d<strong>en</strong> <strong>en</strong>kelte<br />

borgers behov i størst<br />

muligt omfang.<br />

• Kultur og fritid: Her vil byrådet<br />

arbejde for, at kommun<strong>en</strong><br />

har alsidige kultur- og<br />

fritids<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> alle uanset alder<br />

og livssituation. Desud<strong>en</strong> vil byrådet<br />

sikre, at alle borgere har<br />

let adgang <strong>til</strong> rimelige fysiske<br />

faciliteter.<br />

• Borgerdemokrati: At have<br />

”borger<strong>en</strong> i c<strong>en</strong>trum” fordrer,<br />

at borgerne spiller aktivt med.<br />

Både i <strong>udvikling</strong><strong>en</strong> af de off<strong>en</strong>tlige<br />

<strong>til</strong>bud, og ved at tage<br />

ansvar og drage omsorg for sig<br />

og sine. Byrådet vil arbejde for<br />

at udvikle rammerne for et forpligt<strong>en</strong>de<br />

samarbejde mellem<br />

borgere, <strong>kommune</strong> og andre<br />

parter, som er vigtige for kommun<strong>en</strong>s<br />

<strong>udvikling</strong>.<br />

15


16<br />

4. <strong>Odder</strong> Kommune søger<br />

løsninger, der gavner helhed<strong>en</strong><br />

I Landsplanredegørels<strong>en</strong> ”Et Danmark<br />

i balance” påpeger miljøminister<strong>en</strong><br />

nødv<strong>en</strong>dighed<strong>en</strong> af, at de<br />

<strong>en</strong>kelte byer og lokalsamfund i<br />

fremtid<strong>en</strong> indgår i samarbejder, ”så<br />

et større områdes samlede styrker<br />

kan udnyttes <strong>til</strong> fælles gavn”.<br />

Samarbejdets indhold skal ifølge<br />

redegørels<strong>en</strong> være bredt og helhedsori<strong>en</strong>teret,<br />

hvis det for alvor<br />

skal bære frugt. Redegørels<strong>en</strong> lægger<br />

også op <strong>til</strong>, at de forskellige<br />

parter fastlægger <strong>en</strong> rollefordeling,<br />

som forhindrer, at ing<strong>en</strong> får noget,<br />

fordi alle skal have det samme.<br />

I over<strong>en</strong>sstemmelse med udmeldingerne<br />

i landsplanredegørels<strong>en</strong><br />

vil byrådet fremover opfatte kommun<strong>en</strong><br />

som <strong>en</strong> helhed og i videst<br />

muligt omfang søge helhedsori<strong>en</strong>terede<br />

løsninger.<br />

De fleste af nutid<strong>en</strong>s off<strong>en</strong>tlige opgaver<br />

går på tværs af de traditionelle<br />

forvaltningsskel. Derfor har<br />

<strong>Odder</strong> Kommune i period<strong>en</strong> g<strong>en</strong>nemført<br />

<strong>en</strong> omstrukturering af d<strong>en</strong><br />

kommunale administration, således<br />

at kommun<strong>en</strong> nu har <strong>en</strong> <strong>en</strong>hedsforvaltning.<br />

Omstrukturering<strong>en</strong> er<br />

g<strong>en</strong>nemført for at fremme det<br />

tværfaglige samarbejde.<br />

Ud fra helhedstank<strong>en</strong> vil byrådet i<br />

d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de periode se på balanc<strong>en</strong><br />

mellem by og land. Kommun<strong>en</strong>s<br />

bymønster med 6 lokalc<strong>en</strong>ter-<br />

byer er <strong>en</strong> forældet struktur, og<br />

derfor ønsker byrådet at søge alternative<br />

løsninger <strong>til</strong> gavn for<br />

kommun<strong>en</strong> som helhed. Det handler<br />

om skolestruktur<strong>en</strong>, om bedst<br />

mulig undervisning <strong>til</strong> vores børn,<br />

m<strong>en</strong> også om landsbysamfund<strong>en</strong>es<br />

fremtid som attraktive alternativer<br />

<strong>til</strong> bylivet.<br />

<strong>Odder</strong> Kommune vil i d<strong>en</strong> komm<strong>en</strong>de<br />

periode fokusere på at ”søge<br />

løsninger der gavner helhed<strong>en</strong>”<br />

med det formål at:<br />

Skabe optimale rammer for<br />

<strong>udvikling</strong> af kommun<strong>en</strong> som<br />

helhed.<br />

Sikre <strong>en</strong> god balance mellem<br />

by og land.<br />

Sikre de bedste betingelser for<br />

uddannelse.<br />

Fastholde niveauet for d<strong>en</strong><br />

off<strong>en</strong>tlige service.<br />

Sikre varierede bosætnings<strong>til</strong>bud.<br />

Sikre kommun<strong>en</strong>s ”selvforsyning”.<br />

Temaet om at ”søge løsninger der<br />

gavner helhed<strong>en</strong>”, involverer efter<br />

byrådets opfattelse følg<strong>en</strong>de<br />

indsatsområder:<br />

• Bymønster og skolestruktur:<br />

Disse indsatsområder


er tæt forbundne og skal derfor<br />

ses i samm<strong>en</strong>hæng. Byrådet<br />

vil her arbejde for af finde<br />

realistiske løsninger, der gavner<br />

kommun<strong>en</strong> som helhed.<br />

• Bosætning: Her vil byrådet<br />

arbejde for at fastholde og<br />

udvikle et varieret udbud af<br />

bomuligheder, der imødekommer<br />

behov<strong>en</strong>e hos såvel bym<strong>en</strong>nesker<br />

som m<strong>en</strong>nesker, der<br />

ønsker at bo i et lille lokalsamfund<br />

med højt <strong>til</strong> loftet og natur<strong>en</strong><br />

lige ud<strong>en</strong> for dør<strong>en</strong>.<br />

• Byrådet vil udlægge arealer <strong>til</strong><br />

by<strong>udvikling</strong> ind<strong>en</strong> for de områder,<br />

der i regionplan<strong>en</strong> er udlagt<br />

<strong>til</strong> mulige byvækstområder.<br />

Der vil fortsat blive udlagt<br />

arealer <strong>til</strong> byvækst i lokalc<strong>en</strong>terbyerne,<br />

som svarer <strong>til</strong> efterspørgsl<strong>en</strong>.<br />

I landzon<strong>en</strong> i øvrigt<br />

vil byrådet i sagsbehandling<strong>en</strong><br />

prioritere erhvervslivets og de<br />

naturmæssige interesser højt.<br />

• I <strong>Odder</strong> by vil byrådet fortsætte<br />

realisering<strong>en</strong> af d<strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>terede<br />

byfornyelse og via<br />

planlægning<strong>en</strong> understøtte<br />

etablering af nye boliger i <strong>til</strong>knytning<br />

<strong>til</strong> bymidt<strong>en</strong>. Byrådet<br />

vil vurdere detailhandelsområdets<br />

afgrænsning og arbejde<br />

for at skabe plads <strong>til</strong> større<br />

detailhandelsbutikker i udkant<strong>en</strong><br />

af by<strong>en</strong>.<br />

• I Hou vil byrådet arbejde for at<br />

forbedre samm<strong>en</strong>hæng<strong>en</strong><br />

mellem by<strong>en</strong> og havneområdet<br />

med færgehavn og lystbådehavn,<br />

og undersøge mulighederne<br />

for at indpasse et mindre<br />

antal boliger i området.<br />

• Off<strong>en</strong>tlig service: Byrådet<br />

ønsker at fastholde og udvikle<br />

d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige service med udgangspunkt<br />

i at få mest kvalitet<br />

for p<strong>en</strong>g<strong>en</strong>e i kommun<strong>en</strong><br />

som helhed. Det har - og vil<br />

også i fremtid<strong>en</strong> - få konsekv<strong>en</strong>ser<br />

for kommun<strong>en</strong>s tyndest<br />

befolkede egne pga. omstruktureringer,samm<strong>en</strong>lægninger,<br />

nedlæggelser af servicefunktioner<br />

etc. M<strong>en</strong> byrådet<br />

ønsker fortsat, at der skal være<br />

gode livsbetingelser for alle,<br />

uanset om man bor i by<strong>en</strong> eller<br />

på landet. Derfor vil byrådet<br />

arbejde for at finde alternative<br />

løsninger for de tyndt befolkede<br />

egne. Byrådet vil i d<strong>en</strong><br />

komm<strong>en</strong>de periode se på<br />

landområdernes særlige behov<br />

for fx kollektiv trafik, sikre<br />

forhold for bløde trafikanter i<br />

form af cykel- og gangstier<br />

samt trafiksaneringer i lokalbyerne.<br />

• Fritid og Kultur: Mange af<br />

kommun<strong>en</strong>s for<strong>en</strong>inger er opstået<br />

i landområderne, og for<strong>en</strong>ingslivet<br />

er stadig omdrej-<br />

17


18<br />

ningspunktet i mange af de<br />

små lokalsamfund. Derfor vil<br />

byrådet også i fremtid<strong>en</strong> støtte<br />

for<strong>en</strong>ingslivet som omdrejningspunkt<br />

for <strong>udvikling</strong><strong>en</strong> i<br />

lokalbyerne. Mange steder i<br />

Danmark har landsbyerne med<br />

succes organiseret sig i lokalråd<br />

eller lokale fællesråd, som repræs<strong>en</strong>terer<br />

flere landsbyers<br />

interesser. Byrådet vil gerne<br />

samarbejde med disse lokalråd<br />

eller lign<strong>en</strong>de organiseringer af<br />

lokalsamfund<strong>en</strong>e for at understøtte<br />

<strong>en</strong> helhedsori<strong>en</strong>teret<br />

<strong>udvikling</strong> i <strong>Odder</strong> Kommune.<br />

Faktaboks<br />

For at modsvare nutid<strong>en</strong>s<br />

krav om at kunne arbejde<br />

helhedsori<strong>en</strong>teret og på<br />

tværs i det kommunale<br />

system har <strong>Odder</strong> Kommune<br />

g<strong>en</strong>nemført <strong>en</strong> omstrukturering,<br />

så vi nu har <strong>en</strong> såkaldt<br />

<strong>en</strong>hedsforvaltning. Ned<strong>en</strong>stå<strong>en</strong>de<br />

principskitse viser<br />

hvordan kommun<strong>en</strong>s nye<br />

struktur er opbygget.<br />

Spørgsmål <strong>til</strong> debat<br />

• Hvordan sikrer vi de<br />

bedste undervisnings<strong>til</strong>bud<br />

<strong>til</strong> både børn og<br />

voksne i fremtid<strong>en</strong> ?<br />

• Hvor mange af kommun<strong>en</strong>s<br />

landsbyer skal have<br />

status af lokal-c<strong>en</strong>terbyer<br />

i fremtid<strong>en</strong> ?<br />

• Hvordan kan vi fastholde<br />

og udvikle landsbysamfund<strong>en</strong>e<br />

som attraktive<br />

alternativer <strong>til</strong> bylivet ?


Kommuneplan 2004 – 2015<br />

<strong>Planstrategi</strong><strong>en</strong> udpeger følg<strong>en</strong>de 4<br />

temaer for Kommuneplan 2004 –<br />

2015:<br />

• <strong>Odder</strong> Kommune har borger<strong>en</strong><br />

i c<strong>en</strong>trum<br />

• Velvære og sundhed er nøgl<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong> fremtid<strong>en</strong><br />

• <strong>Odder</strong> Kommune søger løsninger,<br />

der gavner helhed<strong>en</strong><br />

• <strong>Odder</strong> Kommune v<strong>en</strong>der<br />

blikket udad<br />

I efteråret 2003 uds<strong>en</strong>der <strong>Odder</strong><br />

Kommune et debatoplæg <strong>til</strong><br />

borgerne, hvor temaerne beskrives<br />

med udgangspunkt i dette notat.<br />

Samtidig indbydes off<strong>en</strong>tlighed<strong>en</strong><br />

<strong>til</strong> debatmøder om de 4 temaer –<br />

der bliver 5 møder i alt fordelt<br />

geografisk i kommun<strong>en</strong> – hvor der<br />

bliver lejlighed <strong>til</strong> at s<strong>til</strong>le spørgs-<br />

mål og komme med idéer og<br />

forslag <strong>til</strong> Kommuneplan 2004 –<br />

2015. Desud<strong>en</strong> har off<strong>en</strong>tlighed<strong>en</strong> i<br />

løbet af debatperiod<strong>en</strong> mulighed<br />

for at komme med skriftlige<br />

komm<strong>en</strong>tarer og idéer <strong>til</strong> d<strong>en</strong> nye<br />

<strong>kommune</strong>plan.<br />

Efter d<strong>en</strong> off<strong>en</strong>tlige debat vil<br />

byrådet behandle de indkomne<br />

idéer og forslag og tage s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>,<br />

om komm<strong>en</strong>tarerne kan indarbejdes<br />

i de 4 temaer, eller om der<br />

skal revideres i planstrategi<strong>en</strong>s<br />

temaer.<br />

På baggrund af planstrategi<strong>en</strong> og<br />

de indkomne idéer og forslag<br />

udarbejder <strong>Odder</strong> Kommune et<br />

forslag <strong>til</strong> Kommuneplan 2004 –<br />

2015. <strong>Forslag</strong>et s<strong>en</strong>des i off<strong>en</strong>tlig<br />

høring ind<strong>en</strong> udgang<strong>en</strong> af 2004.<br />

Debatperiode<br />

Debatperiod<strong>en</strong> forløber<br />

fra d<strong>en</strong> 29. oktober 2003<br />

<strong>til</strong> d<strong>en</strong> 1. januar 2004.<br />

Ind<strong>en</strong> for d<strong>en</strong>ne periode<br />

har alle borgere mulighed<br />

for at komme med idéer<br />

og komm<strong>en</strong>tarer <strong>til</strong> byrådets<br />

forslag <strong>til</strong> planstrategi<br />

for Kommuneplan 2004-<br />

2015.<br />

Idéer og komm<strong>en</strong>tarer skal<br />

ind<strong>en</strong> d<strong>en</strong> 1. januar 2004<br />

s<strong>en</strong>des skriftligt <strong>til</strong>:<br />

<strong>Odder</strong> Kommune,<br />

Rådhuset,<br />

Rådhusgade 3,<br />

8300 <strong>Odder</strong><br />

Email:<br />

odder.<strong>kommune</strong>@odder.dk<br />

19


<strong>Odder</strong> Kommune<br />

Rådhuset<br />

Rådhusgade 3<br />

8300 <strong>Odder</strong><br />

Tlf.: 8780 3333<br />

Email:<br />

odder.<strong>kommune</strong>@odder.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!