Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling - Odder kommune

oddernettet.dk

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling - Odder kommune

Odder Kommune

KOMMUNEPLAN 2004-2015

Forslag til Planstrategi

- en bæredygtig udvikling

oktober 2003


2

Indholdsfortegnelse side

Forord 3

Indledning 5

1. Odder Kommune vender blikket udad 8

2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden 10

3. Odder Kommune har borgeren i centrum 14

4. Odder Kommune søger løsninger,

der gavner helheden 16

Kommuneplan 2004 - 2015 19

Pjecen er udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Odder

Kommune


Forord

Ifølge planloven skal alle kommuner

udarbejde og offentliggøre en

strategi for kommunens planlægning

inden for den første halvdel af

byrådsperioden – dvs. inden udgangen

af 2003. Kommuneplanstrategien

”skal indeholde oplysninger

om den planlægning, der er gennemført

efter den seneste revision

af kommuneplanen samt byrådets

vurdering af og strategi for udviklingen

i den kommende periode.

Desuden skal strategien indeholde

én af følgende beslutninger:

- om kommuneplanen skal

revideres som helhed (= alle

områder);

- om kommuneplanen skal

revideres inden for særlige

temaer - eller;

- om kommuneplanen skal

genvedtages for en ny 4 års

periode.

Endelig skal der udarbejdes og offentliggøres

en strategi for hvorledes

Odder Kommune vil bidrage til

en bæredygtig udvikling i det 21.

århundrede.

På denne baggrund startede Odder

Kommune i foråret 2003 processen

frem mod en revision af den gældende

Kommuneplan 1994-2006.

Processen blev indledt med en sta-

tusopsamling af de væsentligste

udviklingstræk indenfor kommunens

forskellige områder i den periode,

der er gået, siden den nuværende

kommuneplan blev vedtaget.

Herefter blev alle byrådsmedlemmerne

(i maj 2003) interviewet om,

hvad der efter deres mening har

været væsentligt for udviklingen i

kommunen, og hvilke udfordringer

de ser for den kommende periode.

Resultatet af statusopsamlingen og

interviewene blev samlet i et strategioplæg,

der dannede grundlag

for et kommuneplanseminar, som

blev afholdt i byrådet i slutningen

af juni.

Rammen om seminaret var en cafédebat,

hvor politikerne med støtte

fra forvaltningscheferne fik debatteret

de overordnede mål og strategier

for den kommende kommuneplan

– herunder hvordan kommuneplanen

skal revideres.

På baggrund af byrådsseminaret

besluttede byrådet, at grundlaget

for Kommuneplan 2004-2015 skal

være en temarevision med fokus på

4 temaer, som præsenteres i det

følgende.

Indledningsvis giver planstrategien

et samlet oversigt over de udfordringer

og muligheder, Odder Kommune

står over for i den kommen-

de periode, og som har dannet

grundlag for byrådets valg af temaer

og strategier.

Det skal bemærkes, at det er Byrådets

holdning, at en bæredygtig

udvikling bør indgå i en helhedsorienteret

vurdering og behandling.

De overordnede strategier vil

derfor være en del af kommuneplanlægningen

og indgår således

heri.

3


Indledning

Udfordringer og muligheder

Der tales meget om ’branding’ i

disse tider, hvor konkurrencen hele

tiden øges. Hvad enten det handler

om kommuner, byer, lande eller

virksomheder bliver det stadig vigtigere

at skille sig ud, at være kendt

for noget positivt og særligt. Der

ofres mange ressourcer på markedsføring

og branding, også i

kommunerne, og samtidig er der

delte meninger om behov og effekt.

Er det nu ikke bare en ny modedille,

gammel vin på nye flasker?

Imidlertid viser flere undersøgelser,

at det er en vigtig faktor for fremtidens

kommuner at være kendt for

noget positivt, hvad enten det er

personer, projekter eller måden,

man gør tingene på. Hvor fx Odense

er kendt for H.C. Andersen og

Brandts Klædefabrik, er Kolding

kendt for dynamik og nytænkning.

Hvor Skagen er kendt for kunsten

og lyset, er Herning kendt som en

driftig handelsby.

I øjeblikket arbejder Strukturkommissionen,

som er nedsat af regeringen,

en ny administrativ

struktur på det offentlige område.

Arbejdet vil sandsynligvis medføre,

at antallet af kommuner mindskes

ved sammenlægning af flere mindre

kommuner. Disse perspektiver

gør ikke kampen om borgere og

virksomheder mindre i fremtiden.

Hidtil har de fleste - borgere såvel

som virksomheder - valgt ”bosted”

ud fra kriterier som placering (afstand

til arbejdsplads eller arbejdskraft),

pris og serviceniveau. Meget

tyder dog på, at fremtidens borgere

og virksomheder i stigende grad

vil vælge bosted efter mere følelses-

og holdningsmæssige kriterier,

som fx natur, kultur og økologi.

Set i det lys har Odder Kommune

meget at byde på. Placeringen tæt

ved landets næst største by og

forholdsvis kort afstand til Horsens

giver kommunen mange fordele.

Den lange kyststrækning og

smukke natur er andre kvaliteter,

kommunen kan udnytte bedre i

fremtiden. I den periode der er

gået, siden den sidste kommuneplan

blev vedtaget, har byrådet og

forvaltningen gjort en aktiv indsats

for at få flere til at bosætte sig i

kommunen, og det er lykkedes over

al forventning. Mange har i perioden

fået øjnene op for Odders

kvaliteter, og indbyggertallet er

steget med 9 procent mod de forventede

3 procent.

5


6

Indledning

Da væksten ser ud til at fortsætte,

vil byrådet fremover fokusere på

balancen mellem fortsat vækst på

bosætningsområdet, og de merudgifter

det afføder i den offentlige

service. For at kunne leve op til

prædikatet en god bosætningskommune

er det afgørende, at det

nuværende serviceniveau fastholdes.

Desværre er nogle af kommunens

større industrivirksomheder lukket i

perioden. Men takket være en

stærk iværksætter kultur og vækst i

andre erhverv er såvel antal arbejdspladser

i kommunen som

beskæftigelsesprocenten bevaret

på et højt niveau. Alligevel ligger

det byrådet stærkt på sinde at få

skabt flere arbejdspladser og få

udvidet erhvervsområdet med nye

typer af virksomheder.

I februar 2003 vedtog byrådet en

udviklingspolitik, der overordnet

har til formål at fremme erhvervslivet

og detailhandlen i kommunen.

Politikken har 5 indsatsområder:

Erhvervsudvikling

Bosætning

Udvikling i detailhandlen

Fritid og kultur

Turisme

Udviklingspolitikkens mål og strategier

er tænkt ind i planstrategien,

således at de indgår i de relevante

temaer.

Kommunens befolkning fordeler

sig nogenlunde ligeligt mellem Odder

by og oplandet. Derfor har byrådet

hidtil ført en decentral politik

med 6 lokalcenterbyer og 7 oplandsskoler.

Den decentrale struktur

har til formål at dele sol og vind

lige mellem by og land, men efter

byrådets opfattelse bør Odder

Kommune i fremtiden i højere grad

ses som en helhed og søge løsninger,

der gavner borgerne bedst ud

fra en helhedsbetragtning.

Odder har et godt og varieret handelsliv,

men de fysiske rammer er

nedslidte, hvilket kan blive en trussel

mod både handelsliv og bosætningen.

Derfor er der i de forløbne

år gennemført en helhedsorienteret

byfornyelsesproces omkring bymidten

i Odder. Borgere og interessenter

har været inddraget i denne

proces, som har omfattet helt nye

metoder for borgerinddragelse og

planlægning. Projektet har givet

kommunen nogle erfaringer med

borgerinddragelse, som byrådet

ønsker at bygge videre på i fremtiden,

såle-des at borgerne får reel

indflydelse på de beslutninger, der

træffes.

Odder Kommune er kendt for et

godt serviceniveau specielt på social-

og sundhedsområdet.

Pasningsgarantien er en stor succes,

men også sygehusets gode omdømme

har− skønt det er indskrænket

til nogle få akutfunktioner − stadig

betydning for kommunens image.

Byrådet har stor opmærksomhed

på den enkeltes behov, og kommunen

har i den forløbne periode bestræbt

sig på at finde individuelle

og alternative løsninger frem for

pakkeløsninger.

I den forgangne periode har kommunen

fået en helt ny folkeskole,

der som en af de første i landet

lever op til kravene i folkeskoleloven,

og byrådet vil fremover arbejde

for at forbedre og udvikle kommunens

folkeskoler.

Kommunen har også fået en interaktiv

hjemmeside – Odder Nettet −

hvor virksomheder og borgere kan

søge informationer og tilkoble deres

personlige hjemmesider. Hjemmesiden

er blevet kåret som landets

bedste offentlige hjemmeside,

og er af stor betydning for kommunikationen

mellem kommunen,

borgerne og virksomhederne.

Samlet set har Odder Kommune

altså gode kort på hånden for at

markedsføre sig og blive kendt for

”noget godt”. Men det er vigtigt at

vælge, hvad det er, Odder vil kendes

på. Hvor skal der prioriteres −

for tilvalg kræver som bekendt

fravalg.


Indledning

I efterfølgende skema opsummeres

Odder Kommunes samlede styrker

og svagheder, og hvilke muligheder

for – og trusler mod – udviklingen

byrådet ser for den kommende

periode.

På baggrund af det billede, der

tegner sig i skemaet, har byrådet

udpeget følgende 4 temaer for den

kommende kommuneplan.

Temaerne bygger på tanken om

helhed i planlægningen og går

derfor på tværs af de traditionelle

sektorskel:

Odder Kommune vender

blikket udad.

Velvære og sundhed er nøglen

til fremtiden.

Odder Kommune har borgeren

i centrum.

Odder Kommune søger løsninger,

der gavner helheden.

STYRKER

• Geografisk placering

• Kyststrækning - sommerhusområderne

• Natur - herregårdslandskaber

• Bosætning

• Bykvalitet og handelsliv

• Aktive borgere

• IT og Odder Nettet

• ”Hånd om borgeren

MULIGHEDER

• Målrettet markedsføring og

branding af Odder Kommune

• Nytænkning i erhvervsstruktur

• Udnyttelse af omsorgs- og

sundhedsimage

• Fokus på helhedsløsninger

• Øget borgerinddragelse

SVAGHEDER

• Opdeling i by og land

• Dyr skolestruktur

• Placering i forhold til motorvejen

• Ændring i traditionel erhvervsstruktur

• Nedslidte fysiske rammer

TRUSLER

• Detailhandel i Århus

• Virksomheder flytter til motorvej

• Folk kører forbi pga. manglende

synlighed af kommunens attraktioner

7


8

1. Odder Kommune vender

blikket udad

I den forgangneperiode er det

blevet stadig mere udbredt, at såvel

store som små kommuner går

sammen med en eller flere nabokommuner

i et mere eller mindre

tæt samarbejde. Samarbejdet

iværksættes dels for at nedbringe

udgifterne til den offentlige

service, dels for at stå stærkere i

konkurrencen mellem regionerne.

Mange indsatsområder går på

tværs af kommunegrænser, og

Odder Kommune hverken kan eller

skal kunne alting selv. Kommunerne

i en region har mange fælles

interesser og vil derfor have stor

gavn af at dele den viden, de indhenter

på forskellige områder og

finde en fornuftig arbejdsdeling af

fremtidens opgaver.

Odder Kommune deltager allerede

på forskellig vis i samarbejder med

andre kommuner, bl.a. er kommunen

med i „11 kommunesamarbejdet“,

som er et samarbejde mellem

kommuner, erhvervsvirksomheder

og forskningsinstitutioner omkring

markedsføring, vækstgrupper, et

fælleskontor i Bruxelles og andre

innovative initiativer.

Byrådet vil i den kommende periode

være pro-aktiv i arbejdet for et

styrket kommunesamarbejde med

det formål at:

• Finde de optimale samarbejds-

partnere i fremtidens offentlige

struktur.

• Fremme fælles interesser og

skabe fælles løsninger til gavn

for kommunen og regionen.

• Levere den bedste og billigste

service til den enkelte borger.

Byrådet ser muligheder for samarbejde

indenfor følgende indsatsområder:

• Det tekniske område: Her

ser byrådet positivt på et

tværkommunalt samarbejde

omkring trafikale forhold,

vejnet, sikkerhed og vedligeholdelse.

På det miljømæssige

område samarbejdes der allerede

omkring renovation, affaldssortering,

miljøcenter,

men byrådet ser også mulighed

for at samarbejde omkring

forsyning (fx elforsyning).

• Erhverv: Odder Kommunes

placering i forhold til motorvejsnettet

har sammen med

den generelle erhvervsudvikling

haft store konsekvenser

for kommunens erhvervsstruktur.

Industri og transporttunge

erhverv placerer sig tæt ved

motorvejen, fx i Skanderborg.

Motorvejens placering kan der

ikke ændres på, og derfor vil

byrådet arbejde for et tvær-


Faktaboks

Regeringen har nedsat en

strukturkommission, som i

øjeblikket er ved at undersøge

den offentlige struktur.

I begyndelsen af 2004

vil kommissionen komme

med et forslag til en ny

administrativ struktur i

Danmark. Det forventes at

forslaget vil indeholde

sammenlægninger af flere

mindre kommuner, så

antallet af kommuner

reduceres.

Spørgsmål til debat

På hvilke områder skal

Odder Kommune øge

samarbejdet med andre

kommuner ?

Hvilke andre parter kan

det være interessant for

kommunen at samarbejde

med i fremtiden ?

Skal Odder Kommune

være en del af en større

kommune i fremtiden ?

kommunalt erhvervssamarbejde,

der styrker regionens samlede

erhvervsliv og sikrer en

tværkommunal erhvervsstruktur

og arbejdsdeling, der kan

være med til at definere og

opbygge en ny erhvervsstruktur

i Odder Kommune. Arbejdsstyrkens

fleksibilitet har medført

en stigende pendling. Byrådet

erkender denne udvikling,

og det videre arbejde vil

ske under disse betingelser.

• Turisme: For turister har kommunegrænser

ingen betydning,

for dem handler det om tilbud,

seværdigheder og oplevelser.

Derfor vil byrådet arbejde for

et tværkommunalt samarbejde

omkring en fælles turismepolitik,

hvor kvaliteterne ved de

forskellige kommuner fremhæves

og ses i en sammenhæng.

Men også fælles turismeprojekter

som fx ”Kystturisme” og

”Handicapturisme” kan være

genstand for et samarbejde. I

Odder Kommune har sommerhusområderne

stor turistmæssig

betydning, som i fremtiden

kan udgøre et væsentligt udviklingspotentiale.

• Kultur og fritidstilbud:

Odder Kommune har nogle gode

fritidstilbud, især på idrætsområdet.

Men en kommune af

Odders størrelse skal efter byrådets

opfattelse også kunne

tilbyde borgerne nogle ”nærkulturelle”

oplevelser, som fx .

biograf, mindre spillesteder,

foredrag, kunstudstillinger etc.

I forhold til større kulturelle

tilbud, vil byrådet arbejde for

at visse regionale og landsdækkende

arrangementer også kan

afholdes i Odder Kommune.

Endvidere anses markedsføring

som et vigtigt tværkommunalt

samarbejdsemne.

• Markedsføring: Vigtigheden

af branding og markedsføring

har allerede været nævnt. Her

vil et samarbejde med nabokommunerne

omkring en fælles

markedsføringsstrategi

kunne kvalificere indsatsen og

øge effekten betydeligt.

At vende blikket udad handler for

byrådet ikke kun om verden udenfor

kommunen. Det handler i høj

grad også om det samarbejde, der

skal fremmes og udvikles mellem

kommunen, borgerne og de virksomheder,

der har valgt Odder som

base samt kommunale og amtslige

uddannelsesinstitutioner.

Byfornyelsesprojektet omkring bymidten

og samarbejdet mellem

kommune og erhvervsliv i bl.a.

udviklingsrådet har vist, at resultaterne

bliver bedre, når de berørte

parter involveres tidligt og bliver

enige om en fælles løsning.

9


10

2. Velvære og sundhed er

nøglen til fremtiden

Vi lever i en tid, hvor der betales

store omkostninger for fortidens

”synder”, de offentlige såvel som

de personlige. Udviklingen efter 2.

verdenskrig har medført mange

fysiske og psykiske arbejdsskader,

og på det personlige plan har faktorer

som manglende motion, forkerte

kostvaner, stress og rygning

resulteret i et stigende antal livsstils

betingede sygdomme.

Da vi samtidig bliver ældre og ældre,

har både samfundet og det

enkelte menneske en interesse i at

gøre noget aktivt for at minimere

risikoen for disse skader og sygdomme,

og på den måde forsøge at

sikre livskvaliteten gennem hele

livet.

Flere fremsynede erhvervsfolk og

fremtidsforskere peger derfor på

sundhed og medico som et af fremtidens

centrale fokusområder.

Allerede i dag er der stor opmærksomhed

omkring individuelle valg.

Eksempler herpå er fritvalgsordningerne

på sygehusområdet og tilbudene

til de ældre. Ønsket om

valgmuligheder og individuelle

løsninger bliver ikke mindre i fremtiden

– tværtimod tyder det på, at

kravet om valgmuligheder, vil brede

sig til andre områder.

Odder Kommune har et godt image

på sundhedsområdet, både hos

borgerne og hos professionelle

samarbejdspartnere i og uden for

kommunen. Byrådet har i perioden

prioriteret sundhedsindsatsen højt,

og der er sket mange strukturændringer,

bl.a. på ældreområdet, for

at forbedre tilbudene.

Byrådet vil i den kommende periode

sætte fokus på ”Velvære og

sundhed” med det formål at:

Skabe rammer for at den enkelte,

uanset alder, kan leve et

sundt og godt liv.

Udnytte kompetencer og potentialer

inden for sundhedsområdet

til at udvikle og styrke

kommunens erhvervsliv herunder

vejlede om ny teknologi og

miljørigtige løsninger.

Udvikle nye sundhedsprodukter

og tilbud, der henvender sig

til såvel lokale brugere som

turister.

Markedsføre og brande Odder

Kommune på en helhedsorienteret

sundhedsprofil.

Velvære og sundhedstemaet involverer

efter byrådets opfattelse følgende

indsatsområder:

• Offentlig service: Her vil indsatsen

bl.a. handle om individuelle

løsninger i behandlingen

af den enkelte borger, med

velvære og livskvalitet for øje.


Der skal fokus på fysisk og psykisk

arbejdsmiljø, samt en helhedsorienteret

kost- og motionsindsats

i forhold til børn og

unge.

• Fritid og kultur: Her vil byrådet

i samarbejde med borgerne

arbejde for at etablere en række

nye tilbud, der øger borgerens

muligheder for at leve et

sundt og godt liv uanset alder

og livssituation. Desuden vil

byrådet arbejde for, at adgangen

til kommunens naturområder

forbedres for alle – fx gennem

etablering af flere gangog

cykelstier og flere handicapfaciliteter.

Endelig vil byrådet

arbejde for at fastholde og udbygge

tilbudene på idrætsområdet

– herunder en renovering

af de fysiske rammer samt

en styrkelse af kommunens varierede

foreningsliv.

• Erhverv og turisme: På erhvervsområdet

vil byrådet i

samarbejde med erhvervsnetværket

arbejde for at tiltrække

sundhedsrelaterede virksomheder,

som fx kurophold, rekreation,

privatklinikker eller offentlige

virksomheder, der beskæftiger

sig med sundhed og

forebyggelse, fx genoptræning.

Samtidig vil byrådet sige

nej til forurenende virksomheder,

der ikke harmonerer med

den ønskede sundhedsprofil.

Desuden vil byrådet arbejde for

at sikre et varieret udbud af

offentlige rekreative områder

og adgang til kysten og kommunens

øvrige naturværdier.

• Bosætning: Byrådet vil arbejde

for at skabe rammer for

sunde og varierede botilbud –

fx forskellige former for allergivenlige

og alternative boliger

herunder økologisk byggeri.

Desuden vil byrådet arbejde

for, at der i kommunens boligområder

er en god balance og

sammenhæng mellem byggeri

og landskab, således at alle beboere

har let adgang til naturen.

• Overordnet vejnet: Her vil

byrådet arbejde for at etablere

en forbindelse fra Odders

nordlige erhvervsområder til

Odder-Skanderborg landevejen,

således at trafikken mod

og fra vest undgår alléen ved

Rathlousdal, og Rådhusgade

aflastes for en del tung trafik.

Endvidere vil byrådet fortsat

arbejde for etablering af den

østlige omfartsvej om Odder

by. Vejanlægget er fastlagt i

regionplanen og byggeliniesikret.

• Bæredygtig udvikling: Med

baggrund i FN’s konference for

11


12

miljø og udvikling i Rio de

Janeiro i 1992 har kommunen

fra midten af 90-erne haft fokus

en bæredygtig udvikling.

Kommunen har først og

fremmest været vejleder, inspirator

og inddraget bæredygtighed

i egne projekter.

• Af eksempler kan nævnes udarbejdelse

af en miljøhandlingsplan,

økologiske tiltag ved

opførelse af en ny skole og ved

ombygning af et tidligere pakhus

til aktivitetshus. Endvidere

deklaration om forbud mod

sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler

på kommunale

arealer, vejledning om

boliger og byøkologi, årlige

grønne regnskaber for kommunale

institutioner, blåt flag ved

badestrande og havne, kampagner

om at vaske med ren

samvittighed og at cykle på

arbejde, tilslutning til pendlernet

m.v.

• Byrådet vil fortsat arbejde for

at mindske miljøbelastningen

ved at inddrage bæredygtighed

i egne projekter eksempelvis

ved revision og opfølgning

af miljøhandlingsplanen, økologiske

tiltag ved bygge- og renoveringsprojekter,

udvikling

af de kollektive fjernvarmesystemer,

revision og opfølgning

af handlingsplan for

energiforbrug m.v., og fortsat

inspirere og vejlede andre om

bæredygtighed.

• Byrådet vil fremme en byudvikling

ved et fortsat varieret boligudbud

og inddragelse af bæredygtighed

generelt i planlægningen.

I bymidten vil byrådet

fortsætte realiseringen af

den helhedsorienterede byfornyelse

og arbejde for byomdannelse

med vægt på friarealforbedringer,

handicapvenlige

løsninger og sikring af de bløde

trafikanter.

• Byrådet vil gennem opfølgning

og revision af plejeplaner for

kommunale arealer og vandløb

samt via miljøhandlingsplanen

arbejde for at fremme biologisk

mangfoldighed.

• Byrådet vil søge at inddrage erhvervslivet,interesseorganisationer

og det lokale foreningsliv

i et stigende forpligtende

samarbejde i de enkelte planer

og projekter for dermed at skabe

et fælles ansvar og ejerskab.

• Byrådet vil arbejde helhedsorienteret

for at skabe tværfaglige

og bæredygtige beslutninger.

Kommunens struktur er i

2003 bl.a. ændret med dette

formål, og fremover vil der

blive fulgt op herpå.


Spørgsmål til debat

• Hvad er ”et godt liv” ?

• Hvad kan kommunen

gøre for ”det gode liv” ?

• Hvad kan den enkelte

borger gøre ?

• Hvad skal overlades til

det private initiativ ?

• Hvor skal pengene

komme fra ?

Faktaboks

Odder Kommune har rigtig

meget at byde på når det

gælder sundhed og velvære

og det kan vi udnytte ved at

gøre de eksisterende tilbud

synlige og supplere dem med

nye. Et bud på en konkret

sundhedsprofil kunne være

at tænke sundheds- og velvære

tilbudene sammen i

bred forstand og synliggøre

dem under en fælles overskrift

som fx „Folkesundhedscenteret”

– nogle af

tilbudene kunne med fordel

samles under samme tag,

mens andre placeres, hvor de

ligger optimalt i forhold til

omgivelserne og brugerne –

hvad enten brugerne er

lokale eller gæster udefra.

SUNDHEDSCENTRET I ODDER:

Vi har fx:

• Nyrenoveret svømmehal

• Gode idrætstilbud

• En smuk og varieret natur

• En lang kystlinje

• Akutfunktioner på skadestue

• Fysio- og ergoterapi

• Sundhedspleje

• Seniorcentret Saksild

Strand

Vi mangler fx:

• Alternative behandlere

• Privatklinikker

• Sundhedshus

• Kurophold ved kysten

• Bedre stinet i naturen

• Aktivitetstilbud på strandene

og i vandet

• Forsøgsområde med sunde

boliger

13


14

3. Odder Kommune har

borgeren i centrum

Odder Kommune prioriterer det

sociale område højt – det er vigtigt

at tage ”hånd om borgeren”.

De fleste kommuner vil sige, at de

har borgerne i centrum, men i Odder

Kommune er det mere præcist

den enkelte borger, det handler

om. Når byrådet siger, at man gerne

vil tage ”hånd om borgeren

betyder det, at man vil fokusere på

„det hele menneske“ - på borgerens

individuelle behov, finde alternative

løsninger og minimere pakkeløsninger.

Det handler om nærhed

og tryghed for den enkelte,

også hvis man i en periode ”er

røget af sporet”, og om at skabe

varierede og fleksible tilbud.

Omvendt handler det også om, at

den enkelte drager omsorg for sig

og sine og tager medansvar for udviklingen

i lokalsamfundet.

I den forgangne periode har byrådet

vedtaget en børn- og ungepolitik,

der blandt andet har sikret

pasningsgaranti for børn mellem 0-

10 år.

I løbet af planperioden har byrådet

vedtaget en integrationspolitik,

som i øjeblikket er under revision.

Det overordnede mål med integrationspolitikken

er, at flygtninge og

indvandrere, der kommer til Odder

Kommune, i løbet af en kort periode

bliver selvhjulpne og indgår i

samfundslivet sammen med - og på

lige fod med den øvrige befolkning.

I politikken indgår en række

indsatsområder og konkrete tiltag,

som skal fremme denne målsætning.

På ældreområdet har evalueringen

af den decentrale struktur resulteret

i flere organisations- og strukturændringer

– bl.a. er der oprettet

2 nye driftsenheder, som har indgået

kontrakt med byrådet. Desuden

har byrådet vedtaget en ældreboligpolitik,

der skal sikre større variation

i udvalget af ældreboliger,

således at flere skifter bolig i tide,

så behovet for plejeboliger nedbringes.

Indsatsen for handicappede har

været præget af udvikling af både

kompetencer og metoder i forhold

til gruppen af udviklingshæmmede

og sindslidende. Og endelig er der

blevet bygget nye boliger til både

sindslidende og udviklingshæmmede,

som erstatning for utidssvarende

og nedslidte boliger.

Odder Kommune vil i den kommende

periode have ”borgeren i

centrum” med det formål at:

Tilgodese den enkeltes behov i

videst muligt omfang.

Skabe de bedste udviklings- og

uddannelsesmuligheder for den


Faktaboks

Siden Kommuneplan 1994-

2006 blev vedtaget har

Odder Kommune vedtaget

politikker for en række

områder. Politikkerne indeholder

mål for hvad byrådet

gerne vil opnå på området og

hvilke strategier de vil sætte

i værk for at nå målene.

Eksempler på overordnede

politikker er:

• Børn- og Unge politik

• Kultur og Fritidspolitik

• Udviklingspolitik

• Integrationspolitik

Politikkerne bliver løbende

set efter i sømmene og

genforhandlet i byrådet.

Spørgsmål til debat

• På hvilke områder er der

behov for udvikling af de

offentlige tilbud ?

• Hvor skal der være flere

valgmuligheder ?

• Hvad er den enkeltes eget

ansvar ?

• Hvordan skal balancen

mellem offentlige og

private ydelser være i

fremtiden ?

• Hvor skal pengene komme

fra ?

enkelte ud fra den enkeltes

betingelser.

Skabe nærhed og tryghed for

den enkelte uanset alder og

livssituation.

Fremme engagement og medansvar

hos den enkelte borger.

Temaet om ”borgeren i centrum”

omfatter efter byrådets opfattelse

følgende indsatsområder:

• Beskæftigelse: Byrådet vil arbejde

for at fastholde og udvikle

alternative og fleksible

job- eller uddannelsestilbud for

ledige og andre - herunder

flygtninge og indvandrere -

som af den ene eller anden

grund står udenfor arbejdsmarkedet.

• Børn, unge og ældre: Her vil

byrådet arbejde for, at den enkelte

har mulighed for at lære

og udvikle sig gennem hele livet

ud fra egne betingelser og

behov. Her tænkes især på de

udsatte grupper – fx utilpassede

børn og unge, der ikke

anvender kommunens traditionelle

tilbud. Byrådet vil endvidere

vurdere, hvilke boligtilbud

der fremover er behov for til

ældre (plejeboliger, ældreboliger

m.v.) og omfanget heraf.

• Offentlig service: Byrådet vil

arbejde for at fastholde og

udvikle det nuværende serviceniveau,

så den offentlige service

løbende tilpasses den enkelte

borgers behov i størst

muligt omfang.

• Kultur og fritid: Her vil byrådet

arbejde for, at kommunen

har alsidige kultur- og

fritidstilbud til alle uanset alder

og livssituation. Desuden vil byrådet

sikre, at alle borgere har

let adgang til rimelige fysiske

faciliteter.

• Borgerdemokrati: At have

”borgeren i centrum” fordrer,

at borgerne spiller aktivt med.

Både i udviklingen af de offentlige

tilbud, og ved at tage

ansvar og drage omsorg for sig

og sine. Byrådet vil arbejde for

at udvikle rammerne for et forpligtende

samarbejde mellem

borgere, kommune og andre

parter, som er vigtige for kommunens

udvikling.

15


16

4. Odder Kommune søger

løsninger, der gavner helheden

I Landsplanredegørelsen ”Et Danmark

i balance” påpeger miljøministeren

nødvendigheden af, at de

enkelte byer og lokalsamfund i

fremtiden indgår i samarbejder, ”så

et større områdes samlede styrker

kan udnyttes til fælles gavn”.

Samarbejdets indhold skal ifølge

redegørelsen være bredt og helhedsorienteret,

hvis det for alvor

skal bære frugt. Redegørelsen lægger

også op til, at de forskellige

parter fastlægger en rollefordeling,

som forhindrer, at ingen får noget,

fordi alle skal have det samme.

I overensstemmelse med udmeldingerne

i landsplanredegørelsen

vil byrådet fremover opfatte kommunen

som en helhed og i videst

muligt omfang søge helhedsorienterede

løsninger.

De fleste af nutidens offentlige opgaver

går på tværs af de traditionelle

forvaltningsskel. Derfor har

Odder Kommune i perioden gennemført

en omstrukturering af den

kommunale administration, således

at kommunen nu har en enhedsforvaltning.

Omstruktureringen er

gennemført for at fremme det

tværfaglige samarbejde.

Ud fra helhedstanken vil byrådet i

den kommende periode se på balancen

mellem by og land. Kommunens

bymønster med 6 lokalcenter-

byer er en forældet struktur, og

derfor ønsker byrådet at søge alternative

løsninger til gavn for

kommunen som helhed. Det handler

om skolestrukturen, om bedst

mulig undervisning til vores børn,

men også om landsbysamfundenes

fremtid som attraktive alternativer

til bylivet.

Odder Kommune vil i den kommende

periode fokusere på at ”søge

løsninger der gavner helheden

med det formål at:

Skabe optimale rammer for

udvikling af kommunen som

helhed.

Sikre en god balance mellem

by og land.

Sikre de bedste betingelser for

uddannelse.

Fastholde niveauet for den

offentlige service.

Sikre varierede bosætningstilbud.

Sikre kommunens ”selvforsyning”.

Temaet om at ”søge løsninger der

gavner helheden”, involverer efter

byrådets opfattelse følgende

indsatsområder:

• Bymønster og skolestruktur:

Disse indsatsområder


er tæt forbundne og skal derfor

ses i sammenhæng. Byrådet

vil her arbejde for af finde

realistiske løsninger, der gavner

kommunen som helhed.

• Bosætning: Her vil byrådet

arbejde for at fastholde og

udvikle et varieret udbud af

bomuligheder, der imødekommer

behovene hos såvel bymennesker

som mennesker, der

ønsker at bo i et lille lokalsamfund

med højt til loftet og naturen

lige uden for døren.

• Byrådet vil udlægge arealer til

byudvikling inden for de områder,

der i regionplanen er udlagt

til mulige byvækstområder.

Der vil fortsat blive udlagt

arealer til byvækst i lokalcenterbyerne,

som svarer til efterspørgslen.

I landzonen i øvrigt

vil byrådet i sagsbehandlingen

prioritere erhvervslivets og de

naturmæssige interesser højt.

• I Odder by vil byrådet fortsætte

realiseringen af den helhedsorienterede

byfornyelse og via

planlægningen understøtte

etablering af nye boliger i tilknytning

til bymidten. Byrådet

vil vurdere detailhandelsområdets

afgrænsning og arbejde

for at skabe plads til større

detailhandelsbutikker i udkanten

af byen.

• I Hou vil byrådet arbejde for at

forbedre sammenhængen

mellem byen og havneområdet

med færgehavn og lystbådehavn,

og undersøge mulighederne

for at indpasse et mindre

antal boliger i området.

• Offentlig service: Byrådet

ønsker at fastholde og udvikle

den offentlige service med udgangspunkt

i at få mest kvalitet

for pengene i kommunen

som helhed. Det har - og vil

også i fremtiden - få konsekvenser

for kommunens tyndest

befolkede egne pga. omstruktureringer,sammenlægninger,

nedlæggelser af servicefunktioner

etc. Men byrådet

ønsker fortsat, at der skal være

gode livsbetingelser for alle,

uanset om man bor i byen eller

på landet. Derfor vil byrådet

arbejde for at finde alternative

løsninger for de tyndt befolkede

egne. Byrådet vil i den

kommende periode se på

landområdernes særlige behov

for fx kollektiv trafik, sikre

forhold for bløde trafikanter i

form af cykel- og gangstier

samt trafiksaneringer i lokalbyerne.

• Fritid og Kultur: Mange af

kommunens foreninger er opstået

i landområderne, og foreningslivet

er stadig omdrej-

17


18

ningspunktet i mange af de

små lokalsamfund. Derfor vil

byrådet også i fremtiden støtte

foreningslivet som omdrejningspunkt

for udviklingen i

lokalbyerne. Mange steder i

Danmark har landsbyerne med

succes organiseret sig i lokalråd

eller lokale fællesråd, som repræsenterer

flere landsbyers

interesser. Byrådet vil gerne

samarbejde med disse lokalråd

eller lignende organiseringer af

lokalsamfundene for at understøtte

en helhedsorienteret

udvikling i Odder Kommune.

Faktaboks

For at modsvare nutidens

krav om at kunne arbejde

helhedsorienteret og på

tværs i det kommunale

system har Odder Kommune

gennemført en omstrukturering,

så vi nu har en såkaldt

enhedsforvaltning. Nedenstående

principskitse viser

hvordan kommunens nye

struktur er opbygget.

Spørgsmål til debat

• Hvordan sikrer vi de

bedste undervisningstilbud

til både børn og

voksne i fremtiden ?

• Hvor mange af kommunens

landsbyer skal have

status af lokal-centerbyer

i fremtiden ?

• Hvordan kan vi fastholde

og udvikle landsbysamfundene

som attraktive

alternativer til bylivet ?


Kommuneplan 2004 – 2015

Planstrategien udpeger følgende 4

temaer for Kommuneplan 2004 –

2015:

Odder Kommune har borgeren

i centrum

• Velvære og sundhed er nøglen

til fremtiden

Odder Kommune søger løsninger,

der gavner helheden

Odder Kommune vender

blikket udad

I efteråret 2003 udsender Odder

Kommune et debatoplæg til

borgerne, hvor temaerne beskrives

med udgangspunkt i dette notat.

Samtidig indbydes offentligheden

til debatmøder om de 4 temaer –

der bliver 5 møder i alt fordelt

geografisk i kommunen – hvor der

bliver lejlighed til at stille spørgs-

mål og komme med idéer og

forslag til Kommuneplan 2004 –

2015. Desuden har offentligheden i

løbet af debatperioden mulighed

for at komme med skriftlige

kommentarer og idéer til den nye

kommuneplan.

Efter den offentlige debat vil

byrådet behandle de indkomne

idéer og forslag og tage stilling til,

om kommentarerne kan indarbejdes

i de 4 temaer, eller om der

skal revideres i planstrategiens

temaer.

På baggrund af planstrategien og

de indkomne idéer og forslag

udarbejder Odder Kommune et

forslag til Kommuneplan 2004 –

2015. Forslaget sendes i offentlig

høring inden udgangen af 2004.

Debatperiode

Debatperioden forløber

fra den 29. oktober 2003

til den 1. januar 2004.

Inden for denne periode

har alle borgere mulighed

for at komme med idéer

og kommentarer til byrådets

forslag til planstrategi

for Kommuneplan 2004-

2015.

Idéer og kommentarer skal

inden den 1. januar 2004

sendes skriftligt til:

Odder Kommune,

Rådhuset,

Rådhusgade 3,

8300 Odder

Email:

odder.kommune@odder.dk

19


Odder Kommune

Rådhuset

Rådhusgade 3

8300 Odder

Tlf.: 8780 3333

Email:

odder.kommune@odder.dk

More magazines by this user
Similar magazines