Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

24

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Udviklingsbistand til verdens fattig- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Af den 1 mia.kr., som S ønsker at afsætte til udviklingsstebistand,

påtænkes det at afsætte 300 mio.kr. til

HIV/AIDS og 200 mio.kr. til konfliktforbyggelse i

ulandene. På FFL05 er indsatsen mod global sundhed,

herunder Hiv/Aids styrket med 100 mio.kr. i 2005-

2009, hvortil kommer et ekstraordinært indskud på 25

mio.kr. i 2005 i Den globale fond for Hiv/Aids malaria

og tuberkulose. I alt er bevillingen til den Globale fond

på 140 mio.kr. i 2005.

Ret 123 73 73 73 167-202 252-327 177 167-177

Mere konsekvens over for unge

30 30 30 30 30 30 30 30 Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af

kriminelle

forslaget. Umiddelbart skønnes det samlede forslag dog

at kunne blive væsentligt dyrere end de afsatte 30

mio.kr., men udgiften kan ikke beregnes, da det er

uklart, hvad de enkelte elementer i forslaget præcist

indebærer, og hvor mange midler der vil blive afsat til

hvert enkelt delelement.

Færre dømte kriminelle på fri fod 46 ? ? ? 90-125 175-250 100 90-100 Forslaget vedrører etablering af 100 nye pladser i 2005

og herefter i alt 250 pladser. Selv hvis der tænkes på de

billigste åbne pladser, så vil etablering, drift og uddannelse

af personale medføre en væsentlig større udgift

end skønnet af Socialdemokratiet. Det bemærkes endvidere,

at ventetiden på at komme til afsoning pt. er for

nedadgående.

Styrket behandlingsindsats i Krimi- 30 30 30 30 30 30 30 30 Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af

nalforsorgen

forslaget.

Hurtigere og bedre behandling til 4 ? ? ? 4 4 4 4 Henset til, at Erstatningsnævnets bevilling i 2004 er på

ofre for kriminalitet

4,7 mio.kr., vurderes det helt unødvendigt at tilføre

Erstatningsnævnet yderligere 4 mio.kr. for at nedbringe

sagsbehandlingstiderne. Justitsministeriet deler denne

opfattelse. Uklart om udspillet også vedrører BO-årene.

Permanente og landsdækkende

9 9 9 9 9 9 9 9 Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af

konfliktråd

forslaget.

Forbedret uddannelsesmuligheder 2 2 2 2 2 2 2 2 Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af

for offentligt ansatte vagter

forslaget.

Styrkelse af Datatilsynet 2 2 2 2 2 2 2 2 Udgiften vil afhænge af den konkrete udformning af

forslaget.

More magazines by this user
Similar magazines