Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

35

Forslag (mio.kr.)

Dobbeltbeskatningsaftale med

Frankrig og Spanien

Loft over indbetaling på pensionsopsparing

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

225 225 225 225 ? ? ? ? S foreslår, at ændre/ophæve dobbeltbeskatningsaftalerne

med Frankrig og Spanien med henblik på at sikre

beskatning i Danmark af pensionsudbetalinger fra

Danmark til pensionister i de to lande (dvs. kildestatsbeskatning).

Forhandlinger med Frankrig og Spanien har imidlertid

ikke muliggjort en ændring af de nuværende regler,

hvorefter pension kun kan beskattes i den stat, hvor

pensionisten er bosiddende. Hvis en ændring skal gennemføres,

vil det derfor være nødvendigt at opsige de

nuværende dobbeltbeskatningsaftaler. Opsigelse af

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne vil ikke alene

have konsekvenser for pensionister, men også for andre,

som modtager indkomster på tværs af grænserne

mellem de involverede lande. EU-regler og reglerne i

den danske skattelovgivning om lempelse af dobbeltbeskatning

vil i et vist omfang afbøde virkningerne heraf

for danskere, men opsigelse af overenskomsterne vil få

konsekvenser for borgere og virksomheder, som hverken

er skatteflygtninge eller pensionister. S angiver en

provenugevinst på 225 mio.kr. Gevinsten skønnes at

være meget usikker, givet at aftalerne reelt vil skulle

opsiges.

1.500 1.500 1.500 1.500 850 850 850 850 S foreslår, at der indføres et loft over de årlige indskud

på pensionsordninger med løbende udbetaling på

100.000 kr. Forslaget skønnes ikke at ville få varig provenueffekt.

For den gruppe, der bliver begrænset, vil

der alene blive tale om en fremskyndet skattebetaling,

og der skønnes ikke at være nogen progressionseffekt

(topskatteydere på såvel indbetalings- som udbetalingstidspunktet).

Som følge af fremrykningen af skattebetalingen

vil der fremkomme et merprovenu på kort sigt,

som skønnes til 0,7-1,0 mia.kr.

More magazines by this user
Similar magazines