Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

fm.dk

Baggrundsskema til vurdering af Socialdemokraternes FL05-udspil

7

Forslag (mio.kr.)

S´s provenuvurdering ift.

FFL05

FMs provenuvurdering ift. FFL05 Bemærkninger

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Projekt ”skoleløft”

Voksenuddannelse

50 50 50 50 50 50 50 50 Det er uklart, hvad S præcis vil på området, men det

nævnes, at der for en række skoler med store integrationsproblemer

mv. kan afsættes midler til særlige former

for mere intensiv undervisning, f.eks. med lavere elevkvotienter.

Målet er at øge kvaliteten i uddannelserne

samt at øge gennemførelsesprocenten.

Anerkendelse af ”skæve” kompe- 5 0 0 0 5 0 0 0 Da der er tale om en forsøgsordning, må forslaget antatencerges

at være ét-årigt. Forslaget går ud på i højere grad at

give merit for kompetencer erhvervet udenfor det formelle

uddannelsessystem. Regeringen har på en række

områder allerede taget sådanne skridt. Realkompetencevurdering

omfatter det forhold, at man både søger at

afklare, hvilke faktiske kompetencer deltagerne har, og

hvorledes man efterfølgende kan tage hensyn til forskellene

ved at planlægge og gennemføre individualiserede

uddannelsesforløb.

Fjernelse af diverse brugerbetaling 145 145 145 145 145 145 145 145 S vil anvende 145 mio.kr. til at reducere deltagerbeta-

(VUC og SVU)

lingen på HF-enkeltfagskurser samt almen voksenuddannelse.

Deltagerbetalingen er i forvejen meget lav og langt

under de faktiske omkostninger. En lav deltagerbetaling

sikrer en vis form for seriøsitet fra de deltagende.

Flere pladser i voksenuddannelser- 150 150 150 150 150 150 150 150 Regeringens besparelser på området er kun slået delvis

ne

igennem på aktiviteten. Der er således kun registreret et

aktivitetsfald under EUD-enkeltfag (da udbuddet af

disse fag typisk vedrører den enkelte medarbejders

private interesser, hvilket formentlig er blevet nedprioriteret

pga. indførselen af deltagerbetaling) og ikke på

AMU, som er den del af voksen- og efteruddannelsesindsatsen

under EVE-rammen, som arbejdsmarkedets

parter har størst nytte af.

Regeringen har effektiviseret området, og institutionerne

er blevet tilskyndet til at anvende udlicitering. Dertil

kommer, at udbuddet er blevet efterspørgselsorienteret,

idet man har indført deltagerbetaling på ca. 10 pct. af

de samlede omkostninger.

More magazines by this user
Similar magazines