Marts 2013 - Nærum Skoles hjemmeside

naerumskole.dk

Marts 2013 - Nærum Skoles hjemmeside

Biblioteksambassadører

Nærum Skole har vi som noget helt nyt opre


Lederen

Foråret lader vente på sig, men heldigvis er dagene blevet længere og

lysere. Det er ikke mere nødvendigt at have lys på cyklerne om

morgenen, når vi møder ind.

Forårets læseuger er i gang, og der bliver læst og læst og læst. På

muren ved hovedindgangen kan I følge med i hvor mange bøger,

eleverne >lsammen får læst. Læseugerne fortsæAer i denne og næste

uge, og formålet er at styrke læselysten og få læsehas>gheden op.

Tradi@onen tro holdt udskolingen deres årlige Gallafest torsdag inden

vinterferien. Det blev en super aBen med fotografering, ris taffel,

lancier og fuld drøn på dansen i kælderteateret anført af DJ Åge.

Pigerne var i floAe kjoler og meget høje sko, og mange af drengene i

hvid skjorte, slips og jakkesæt. Nogle havde studeret Emma Gad og var meget galante bordherrer. Det er skønt at se

udskolingens elever hygge sig med hinanden på tværs af årgangene. En aBen der er med >l at samle udskolingen!

Fastelavnsarrangementet i indskolingen er ligeledes en årlig tradi@on. Hvert år byder på mange spændende

udklædninger. I år mødte jeg bl.a. en klovn, en indianer, en prinsesse, Spiderman og et veldækket bord! Før og eBer

tøndeslagningen og kåringen af kaAekonger og dronninger er der almindelig undervisning, men hele dagen er

præget af en særlig festlig stemning. Dagen sluAer af med fastelavnsboller i SFO’en om eBermiddagen.

Trivsel er forudsætningen for at opnå op@mal læring. Vi har derfor meget fokus på trivslen her på Nærum Skole. I

begyndelsen af året holder vi en trivselsuge, hvor de enkelte klasser selv vælger ak>viteter. Der bliver også mulighed

for at mødes med sin venskabsklasse, og de elever, der ikke har søskende, oplever pludselig at have en ”lillesøster”,

der skal passes på, eller en ”storebror” at se op >l.

Venskabsklasserne mødes også >l fælles juleklip og hygge en formiddag op >l jul og på den årlige trivselsdag den

første fredag i marts.

Trivselsdagen i år indledtes i den store idrætshal, hvor alle elever og lærere var samlet for bl.a. at høre lidt om

arbejdet i Trivselsrådet og Legepatruljen. Eleverne fra 4. >l 7. klasse, som udgør skolens Trivselsråd, fortalte hver især

om de ini>a>ver, der bliver taget for at fremme trivslen på skolen. En stor tak >l eleverne i Trivselsrådet for det

meget vig>ge arbejde, de udfører!

EBer arrangementet i hallen samledes alle elever og lærere i udskolingens gård for at forme et stort hjerte, som blev

fotograferet og lagt ud på skolens hjemmeside. Imponerende at få 425 elever og 35 lærere >l at danne et hjerte på

bare 15 minuAer! Dagen sluAede af med, at venskabsklasserne mødtes >l forskellige ak>viteter.

KL og Danmarks Lærerforening er i gang med overenskomsEorhandlingerne. Det er vanskelige forhandlinger, da

parterne har meget forskellige krav >l resultatet. KL har varslet en lockout, hvis ikke der opnås enighed, og den kan

>dligst træde i kraB >rsdag den 2/4-­‐2013. Parterne mødes igen mandag den 11/3-­‐2013, og så må vi se, hvordan det

går. Vi lægger løbende informa>oner ud på opslagstavlen på hjemmesiden, så I kan følge udviklingen. I >lfælde af

lockout vil vi udarbejde en nødplan for pasning af de yngste elever. Nærmere besked herom i uge 12.

Kirsten Kryger

skoleleder


6. klasse skriver aviser

Vi har i fire uger haR et

avisprojekt på 6.

årgang. I de første to

uger arbejdede vi med

at lære selve avisens

verden bedre at kende.

Vi har haR en

journalist på besøg.

Hun fortalte om

hvordan det er at være

journalist, og om

hvordan det fungerer i

avisens verden og at der er mange forskellige slags journalister.

I de sidste to uger har vi arbejdet på at lave vores egen avis i 6.

klasse. Vi er blevet sat sammen i grupper i de forskellige

redakDoner: chefredakDonen. nyheder/reportage, tegneserier/

vibgheder mm., interviews, kultur, sport, kronik/klumme/

feature, læserbreve/brevkasse, annoncer mm. Vi har i alle

redakDoner arbejdet hårdt for at nå at færdigøre vores arDkler

inden deadlinen som var fredag d. 22/2 kl. 11 00 . Vi har stemt om

avisens navn og er blevet enige om at navnet skal være Lige på-­‐

sandheden skal frem. Glæd jer Dl at læse vores spændende avis

—der vil ligge et par eksemplarer på skolebiblioteket

Skrevet af:

Rikke og

Mathilde

6. årgang.

Hele Nærum Skole læser -­‐ 3 uger med massevis af

læseoplevelser.

Biblioteksambassadører, læsebarometer, højtlæsning, masser af

læselyst og børn og unges videoanmeldelser.

Tyve minu


Eksperterne anbefaler

Børn og unge anbefaler bøger Dl deres kammerater – med små

videoanmeldelser.

Videoanmeldelserne kan ses på storskærm på Skolebiblioteket i

alle læseugerne. Vi håber, at Nærum Skole får en kæmpestor

samling af videoanbefalinger, som kan bruges af andre børn og

unge.

KENDAMA-­‐KLUBBEN ER NU OGSÅ EN YOYO-­‐

KLUB

Hver Rrsdag i spisepausen fra kl. 11.45 – 12.15

på Skolebiblioteket

Er du også vild med Kendama OG YOYO?

Har du lyst Dl at dele dine tricks med andre Kendama OG YOYO

spillere?

Så kom hen på Skolebiblioteket og vær med i Kendama og Yoyo

klubben.

Biblioteksambassadørerne og Bibliotekar Eva Thinggaard

Laustsen

Det var fastalaen

Først gik vi hen i halen. Så slå vi katen af tønen. Det var sjovt.

Det var 1.B der slå tønen fårst ned. Der roj made slik ud af

tønen. Så fik vi en slikpose væer. Så gik vi hen i klasen. Så

dansed vi og fek kaje. Vi dansed >l MGP og fårst var det pigerne

der fek kaje og bajeBer var det dranene der fek kaje mens

pigerne dansed. Hvad lade I?

Skrevet af Mathilde og Emma 1.A


Min farmors spøgelse

Vi så et teaterstykke der hed Min farmors spøgelse. Der var

en pige vis farmor var død. Hun sad vær dag og kigede på

biledet af sin farmor. En dag kom hindes farmor ud af

biledrammen og pigen tengte: Farmor er det dig? Ja. Og så

legede de lige >l de fald om af bar later. Tilsidst gik farmor

ind i rammen igen.

Skravet af Ida og Maya 1.A

Kristendomen i Europa gennem 2000 år

Han startede ud med at fortælle om hans måde at fortælle Han

viser fem punkter som så er leAe at huske f.eks. 1) romeriget 2)

Grækenland 3) jøderne 4) babylonerne 5) Ægypterne.

Han fortalte om Kristendomen i Europas stamtræ. Han startede

med rødderne som er. 1) romeriget 2) Grækenland 3) jøderne

4) babylonerne 5) Ægypterne. han fortalte om de >ng som de

gav kristendomen F.eks. at skrive, regne, og bygge. Han fortalte

også en del om de forskelige na>oner der var rødderne det

brugte han næsten en >me på. Han bragte folk ind i historien

med at for folk >l at repetere han fem punkter nå han have

fremlagt dem.

BageBer talte han om den mørke >d, muslimernes udvidelse,

og korsridderne. Den mørke >d var hvor der ingen udvikling

skete og man forkastet alt det Grækerne og Romerne havde

lært os. Han fortalte om hvordan muslimernes tro opstod og

hvordan deres områder blev meget store og det kom >l nogle

slag mellem dem og de kristne. Han fortalte at korsridderne var

en ridderorden der var opstået nede i nærheden af Jerusalem

som startet med at beskyAe pilgrimme mod bandiAer og tyve.

Det fortælles også at de fandt Saladins skat og de brugte den >l

at blive >l en af de største og rigeste ridderorden. Han fortalte

også at de var en ridderorden der sam>digt levede som Munke

og bad meget. Han fortalte også om de slag som førte >l deres

undergang.

Han talte >l sidst om paven og reforma>onen. Paven er den

katolske kirkes overhoved og hans magt blev kun rivaliseret af

den tyske kejser.

Elever fra udskolingen


Cykelslange projekt

5 klasserne har i de sidste 3 måneder syet og designet

cykelslanger om >l tasker, armbånd, halskæder, haAe,

handsker, iPhone-­‐cover, øreringe, ringe og mange andre

>ng fundet på af 5 klasserne.

5 klasserne har arbejdet hårdt på cykelslangerne og de vil

blive uds>llet på biblioteket mandag d. 11 marts. Deres

håndarbejdslærer er Sidsel Rose Kongstad og >l >der

vikaren Sara.

Hilsen elever fra 5. klasse

Musik på tværs

5 klasserne har i februar haB besøgt af en fagofst som

fortalt dem om fagoAen og hvordan den lyder høj og lav.

Hun spillede også stykker for 5 klasserne. Hun spillede to

stykker. De lød begge meget fine. Femte klasserne var der i 1

>me hver og synes at det var spændene. Fagofsten kom fra

Sjællands Symfoni orkester og spiler fagot sammen med to

andre. Hun fortalte 5 klasserne at der var mange fra

udlandet som kom >l prøverne hvis der var en ledig rolle og

kun den bedste blev valgt ind. Fagofsten hedder Signe og

spiller som sagt i Sjællands symfoni orkester.

Skrevet af elever fra 5. klasse


Kong Karneval

Vi havde besøg af ……. Også bedre kendt som Kong

Karneval.

Han havde en masse forskelige sambainstrumenter.

Vi skulle lære nogle forskellige rytmer og sige noget

forskelligt. Vi skulle lave et mini karneval. Det var sjovt og vi

lærte mange >ng

Skrevet af Cecilie og Emilie 5.c

5.c i LEGO-­‐lab

5.c har været i Lego lab og lært at programmere

roboAer. Der er blevet lavet nogen baner som man

skulle programmere roboAen >l at køre på. Man blev

delt op i grupper to og to på tværs af klassen så det

både var drenge og piger sammen. Når man havde

klaret en opgave så fik man en ny som var sværere. Vi

har arbejdet med forsøg fejl metoden det var ikke al>d

lige let. Vi syntes at det var rig>g sjovt og noget nyt

som vi aldrig havde prøvet før man skulle virkelig

koncentrere sig med at programmere roboAen rig>gt.

Til sidst måAe man lave sammen med en anden gruppe

og lave en Freestyle med to roboAer det har været

nogle sjove natur og teknik >mer og vi glæder os >l at

komme derop igen.

Skrevet af Juliane og Hannah 5. C


Trivselsdag på Nærum Skole 2013

Når vi holder trivselsdag på Nærum Skole, mødes vi alle sammen ovre

i mulDhallen.

I år var der musik, da eleverne ankom med deres lærere, og der var

skilte med klassernes navne, så de præcis vidste, hvor de skulle sidde.

Men de vidste ikke, at eleverne i Trivselsrådet/Legepatruljen havde

forberedt denne dag gennem noget Dd. Med gruppearbejde om

dagens indhold, interviews hos de mindste i indskolingen,

udfærdigelse af manuskript og ikke mindst generalprøve to dage

inden.

store hjerte ude i Skolegården?” som Dorte og jeg havde tegnet dagen før.

Jeg bød velkommen Dl den morgenfriske flok, men var lidt bekymret

ved synet af de mange børn. Jeg tænkte: ” Kan de mon alle være i det

Kirsten Kryger indledte med en lille tale om Nærum Skoles fokus på Trivsel, og dereRer havde eleverne i Trivselsrådet/Legepatruljen ordet.

En eRer en stod de frem og fortalte om deres opgaver, og deres personlige oplevelser ved at engagere sig i de mindste børns trivsel. ”Man

bliver så glad, når de kommer løbende mod en med et stort smil”. ”Deres glæde smi

More magazines by this user
Similar magazines