LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Skel, som vist på kortbilag 2A og B, mod adgangsvejene og de

grønne arealer mod lokalplanens østlige og sydlige afgrænsning, må

ikke markeres.

8.6

På grunde til åben/lav bebyggelse, må det befæstede og bebyggede

areal ikke overstige 50 % af den enkelte grunds areal.

På grunde til tæt/lav bebyggelse, må det befæstede og det

bebyggede real ikke overstige 70% af den enkelte grunds areal.

8.7

Ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal det

sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik

overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan 2009-

2020.

Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke

overstige Lden 58 dB(A) - både ved facaderne og på de udendørs

opholdsarealer, medmindre særlige forhold taler for en lempelse.

8.8

Støjforanstaltninger langs Søndermarksgade skal udføres som

jordvold med en højde på min. 1 m. Volden kan udføres som

støj/støttevæg mod bebyggelsen, når den etableres uden for

vejbyggelinjen. (12.5 m fra vejmidte)

Jordvolden kan etableres uden for vejbyggelinjen i en afstand af 9,5

m fra vejmidte.

Jordvolden skal begrønnes.

8.9

Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til

opsamling af affald herunder genanvendeligt affald. Placering,

indretning og adgang til pladsen skal ske i henhold til gældende

regulativer.

8.10

Al regnvand skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Afledningen kan ske til faskiner eller overjordisk, så regnvandet

bliver synligt og dermed kan bidrage til en rekreativ værdi for

området.

Eventuelle regnvandsbassiner skal placeres indenfor arealet, som

anvist på kortbilag 2A og 2B og udføres som nedsivningsbassiner

uden afløb.

8.11

Større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke

opbevares inden for lokalplanområdet.

8.12

Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på

+/- 0,5 meter. Terræn indenfor 0,5 meter fra naboskel må ikke

ændres.

Levende hegn kan suppleres med

trådhegn der dog ikke må være højere

end det levende hegn, når dette har

nået den ønskede højde.

Højdebestemmelsenm skal sikre at

området fremstår åbent.

Ad 8.7) I forbindelsen med

byggemodningen skal der redegøres

for og indsendes dokumentation for at

bestemmelsen i pkt. 8.8 overholdes.

Ad 8.9) Der kan alternativt indrettes en

fælles plads for flere ejendomme.

Placering og indretning af en sådan

fælles plads skal aftales med Silkeborg

Forsyning A/S.

Ad. 8.10) Anlæggelse af

afvandingssystem for området skal ske

efter miljøbeskyttelseslovens regler.

Etablering af anlægget kræver

forudgående tilladelse fra Silkeborg

Kommune.

Den præcise placering og udformning

af regnvandsgrøfter, trug, regnbede,

regnvandsbassin samt tilpasning af

matrikelskel fastlægges ved

projektering af området.

Ad.8.11) Hensigten med bestemmelsen

er at sikre, at området fremtræder

ordentligt.

I forbindelse med byggemodningen

skal udstykker fremsende kotekort,

der viser terrænet før og efter

byggemodning. Kortene skal bruges

LOKALPLAN 25-004 14

More magazines by this user
Similar magazines