LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Bestemmelser 1

1. Formål 2

2. Områdets afgræsning og zonestatus 3

3. Områdets anvendelse 4

4. Udstykning 5

5. Veje, stier og parkering 6

6. Bebyggelsens omfang og placering 8

7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 11

8. Ubebyggede arealer og beplantning 13

9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 16

10. Grundejerforening 17

11. Ophævelse af eksisterende lokalplan 18

12. Lokalplanens retsvirkninger 19

Redegørelse 20

Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 21

Lokalplanens formål og baggrund 22

Eksisterende forhold 23

Fremtidige forhold 25

Miljøvurdering 28

Lokalplanens forhold til anden planlægning 29

Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 30

Juridiske kort 32

Miljørapport 33

Indledning 34

Resume af miljørapport 35

Overvågning 36

Forbindelse til andre planer 37

Projektbeskrivelse og 0-alternativ 38

Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 39

More magazines by this user
Similar magazines