LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Påvirkning af bilag IV arter

EU’s habitatdirektivs bilag IV omfatter en række dyre- og plantearter, der er strengt beskyttede. Ifølge

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse

af visse arter, må kommunen ikke vedtage planer, der kan skade yngle- og rasteområde for dyrearter på bilag

IV samt ødelægge plantearterne på bilag IV (Bek. 408 af 01/05-2007).

Området består i dag af bebyggelse og anlæg ved en tidligere cementvirksomhed samt et dyrket areal, der

indtil for nylig har været juletræsplantage, der er fældet mellem 2006 og 2008.

Relevante bilag IV arter i Silkeborg Kommune er: Arter af Flagermus, Odder, Stor Vandsalamander,

Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn Kølleguldsmed, Grøn Mosaikguldsmed og Markfirben.

Silkeborg Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. Det er pga arealets hidtidige anvendelse til

hhv. dyrkning og erhvervsbebyggelse/anlæg kommunens vurdering, at området ikke er et velegnet levested

for bilag IV arter”.

Jordbund

Der skal i forbindelse med byggemodningen foretages jordbundsundersøgelse. Regnvand fra veje og andre

fælles befæstede arealer skal afledes inden for lokalplanområdet i faskiner, regnrender, regnbede,

regnvandsbassiner m.m. Synligt regnvandsafledning kan tilføre området et naturligt præg.

Støj

Ny bebyggelse skal opføres eller afskærmes således, at det indendørs støjniveau ikke overskrider

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Udendørs opholdsarealer skal sikres i henhold til retningslinjerne i

kommuneplanen.

Veje og stier

Der er vejadgang til boligområdet fra Søndermarksgade. I forbindelse med godkendelse af vejprojektet tages

der stilling til, om de eksisterende chikaner på Søndermarksgade skal fjernes eller erstattes. Internt i området

er bebyggelsen grupperet omkring boligvejene, således at alle beboere vil få mulighed for at køre helt hen til

deres bolig.

Fra området skal der etableres adgang til den eksisterende sti i boligområdet ved Rugvænget.

Klima:

Områdets jordbund er formodentlig let sandjord. Det forventes derfor, at håntering af regnvand fra tage og

befæstede arealer nedsives inden for lokalplanområdet.

LOKALPLAN 25-004 27

More magazines by this user
Similar magazines