LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

lokalplaner.silkeborg.dk

LOKALPLAN 25-004 Vedtaget - Lokalplan - Silkeborg

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Silkeborg Kommuneplan 2009-2020

● Kommuneplanens rammer

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 25-B-19 og er i overensstemmelse hermed.

En del af lokalplanområdet er omfattet af et område med særlige landskabelige interesser. Baggrunden herfor

er, at der i området er store sammenhængende dalskrænter langs Gudenådalen og de tilhørende sidedale. Fra

området er der udsigt til Gudenådalen og mulighed for at opleve dalens profil.

I henhold til kommuneplanens retningslinje L11 skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt inden for

områder af særlig landskabelig interesse. Der er derfor bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre at byggeri

og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet, samt at offentligheden i en vis

udstrækning sikres indsigt til og adgang i området.

Bolig- og befolkningsprognose

Det forventes, at der i området vil blive opført op til 36 nye boliger. Befolkningsprognose 2013 vil blive justeret

i forhold hertil.

Eksisterende lokalplan 91

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 91. Lokalplan 91 vil blive ophævet på de arealer, der

bliver omfattet af lokalplan 25-004. Ophævelsen sker med byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 25-004.

Servitutter

Dokument om etablering af beplantet bælte, tinglyst 22-05-1975 på matr. nr. 13p Iller By, Grønbæk aflyses ved

planens endelige godkendelse.

Anden sektorplanlægning

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Søndermarksgade. I forbindelse med godkendelse af vejprojektet

tages der stilling til om de eksisterende chikaner på Søndermarksgade skal fjernes eller erstattes.

● Skole- og institutionsplanlægning, lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 36 nye boliger.

Lokalplanen ændrer herved anvendelsen af områder i landzone til boligformål. Det forventes ikke, at der

i området vil blive behov for yderligere institutioner.

● Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive

varmeforsyning, med mindre bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Tilslutningspligten er dog

betinget af, at Silkeborg Kommune efterfølgende godkender et projektforslag efter

varmeforsyningsloven, og at der rent faktisk kan opnås forsyning fra anlægget ved byggeriets

ibrugtagning.

● Det fremgår af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune, at der kan modtages spildevand fra området.

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune.

Lokalplanområdet ligger indenfor område, der vandforsynes fra Ans Vandværk.

Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan. Alt affald skal bortskaffes i henhold til

gældende regulativer.

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune og regnvand skal nedsives

indenfor lokalplanområdet. Hvis jorden ikke er nedsivningsegnet, skal regnvandet afledes over et

regnvandsbassin, der skal placeres indenfor lokaplanområdet.

LOKALPLAN 25-004 29

More magazines by this user
Similar magazines