Anvendelse af højdedata på regional skala - Kort

gst.dk

Anvendelse af højdedata på regional skala - Kort

Anvendelse af højdedata

regional skala

Amterne nedlægges, men opgaver skal forsat

løses, fremover primært af kommunerne,

vejdirektoratet og miljøministeriet

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


• Landskabsform

Simple anvendelser

• Enkelt højder (b.la.

Boringer, vindmøller

m.m.)

• Visualisering (Drapering)

• Krav: en terræn model

uden grove fejl. Men

drapering oven en

overflademodel er en

interessant ny mulighed

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


• Vindmøller

• Telekæder

– Egne

Synligheds analyser

– Andres, for at vurdere om

der reelt er behov for nye

master

• Fortidsminder

• Krav: en rimelig ajourført

overflade model

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


Kontrol af andre modeller

• F.eks. check af at vi ikke

ender med

grundvandsmodeller,

med vandet over terræn

• Krav: en grov og rimelig

glat model uden rester af

bygninger, veje m.m.

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


Hydrologiske analyser

• Beregning af oplande

• Beregning af nedstrøms arealer

• Beregning af afledte terræn

attributter

– Erosion

– Vådt/tørt

– Sol indstråling

• Krav: modellen skal være glat og

de afledte kontinuere. Der må ikke

være grove fejl eller rester af

overfladen. Cellestørrelsen skal

hænge sammen med

informationsindholdet i data og

modeller (ca. 10 meter)

0 2 4

kilometers

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


Meters

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

Hvorfor glat

Cross Section

-0 2500 5000 7500

Meters

10000 12500 15000

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala

Vand løber nedad !!!

og derudover er grove fejl

et alvorligt problem


Vådområder

De er flade og små højdeforskelle betyder meget

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


• Beregning af muligheder for

vådområde projekter

– Vandløb er svære (skråplaner)

• Beregning af konsekvenser ved

– Regulativ ændringer i vandløb

– Vådområde projekterne

– Havstigning (kystnært)

– Digebrud (også lokalt)

• Det vi søger

– Hvor vådt bliver det

– Hvad er risikoen for oversvømmelser

• Krav: modellen skal vise terræn og

være forholdsvis detaljeret (1-5 meter).

Da arealerne er flade, skal højde

nøjagtigheden være stor (omkring 15

cm).

– I nogen tilfælde er der også behov for

overfladen (diger, grøfter m.m.) og så

skal opløsningen også være stor

Vådområder

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


Andre

• Grov projektering

– Veje

– Vådområde projekter

• 2½ D flyvninger Internettet

– Fanger de unge

– Er et godt supplement til kort og planer

• 3D modeller

• Virtuelle modeller af fremtidssituationer

– Det er let at vise skov, men svært at vise de ændringer der sker i

vådområder (tilgroning og ændret vegetation)

• OBS – vi skal også have de lave kystnære marine

arealer med

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala


Spørgsmål ?

KMS dagen om højder – Ole Gregor om

anvendelse regional skala

More magazines by this user
Similar magazines